sable A 1. ghanA bhUrA,syAha,kAlA
sable N 1. eka prakAra kA mA.nsAhArI jAnavara,2. kAlA ra.nga
sabotage N 1. toDa phoDa,kAma karane vAlo.n kA ya.ntra Adi bigADa denA
sabre N 1. talavAra,kR^ipANa,khaDaga
sabre VT 1. talavAra se mAranA,kR^ipANa se mAranA
sac N 1. kuppI,thailA
saccharine A 1. shakkara sa.nbandhI,mIThA,madhura
saccharine N 1. saikarIna,alakatarA kI chInI
sack N 1. borA,thailA,2. eka prakAra kA DhIlA vastra,3. lUTapATa
sack VT 1. borAbandI karanA,thaile me.n rakhanA,2. lUTapATa karanA
sacking N 1. TATa borA banAne kA kapaDA,2. lUTamAra
sacrifice N 1. dhArmika sa.nskAra,dharma sambandhI vidhi,IsAI kA jala sa.nskAra,2. prabhubhoja
sacrifice VT 1. balidAna denA,arpaNa karanA,2. khonA,hAni sahanA,chhoDa denA,hAni uThAnA,3. naShTa karanA
sacrificial A 1. yaGYa sambandhI,balidAna viShayaka
sacrilege N 1. pavitra vastuo.n kA anAdara,puNya vastu dUShaNa,2. pavitra vastuo.n kI chorI
sacrilegious A 1. pavitra vastu dUShaka
sacrosanct A 1. pavitra,pAka,pAvana,puNya
sad A 1. udAsa,dukhaHda,khinna,shokArtta,2. bhArI,3. gambhIra,4. bahuta burA
sadden VI 1. udAsa honA,khinna honA,shokArtta honA
sadden VT 1. udAsa karanA,khinna karanA
saddle N 1. jIna,kAThI
saddle VT 1. jIna dharanA,kAThI kasanA,2. lAdanA
safe A 1. surakShita,bhayarahita,bhalAcha.ngA,2. ThIka
safe N 1. surakShita sthAna,sharaNa sthAna
safeguard N 1. rakShA,bachAva,2. abhayapatra
safeguard VT 1. bachAnA,rakShA karanA,surakShita rakhanA
safely Adv 1. nirbhaya rUpa se,surakShita rUpa se,ThIka,bekhaTakA
safety N 1. nirbhayatva,rakShA,bachAva,bhayamukti,kushalakShema
saffron A 1. kesariyA,jApharAnI,gADhA pIlA
saffron N 1. kesara,jApharAna
sag A 1. ladA huA
sag VI 1. jhukAnA
sag VT 1. jhukanA,2. dabanA,3. DagamagAnA
sage N 1. buddhimAna manuShya,2. eka vR^ikSha
sail N 1. pAla,2. jahAja
sail VI 1. jahAja me.n jAnA,honA
sail VT 1. jahAja chalAnA,pAla uThAnA
sailor N 1. mallAha,jahAja kA nAvika
saint N 1. R^iShi,sAdhu,pIra,puNyAtmA,sa.nta,bhakta
saint VT 1. kisI ko siddha logo.n me.n sthApita karanA,kisI ko pIra banAnA
sake N 1. kAraNa,prayojana,khAtira,lihAja,lie
salacious A 1. kAmuka
salacity N 1. kAma vR^itti,kAmukatA
salad N 1. kachchA sAga
salamander N 1. samandara,Aga kI krIDA,2. sAlAmai.nDara
salary N 1. vetana,mAsika vetana
sale N 1. bechanA,bikrI,vikraya,2. bAjAra,3. mA.nga,4. nIlAma
salesman N 1. bechane vAlA,vikretA
salient A 1. nikalA huA,umaDA huA,dikhAI paDatA huA,2. mukhya
saline A 1. khArA,namaka milA huA
saline N 1. namaka kI khAna
saliva N 1. thUka,rAla
salivate VT 1. thUkanA,mu.nha AnA
sally N 1. jhapaTa,kUda,2. AkramaNa,sipAhiyo.n kA yakAyaka TUTa paDanA,3. senA kI dauDa,nirgama,4. vilAsa,khela,dauDa,kulela,bhAvanA
sally VT 1. andara se nikala kara yakAyaka AkramaNa karanA
salmon N 1. eka prakAra kI machhalI
saloon N 1. baiThaka,sadara dAlAna,2. jahAja me.n musAphiro.n kA baDA kamarA,3. sharAbakhAnA
salt N 1. namaka,lavaNa,2. svAda,3. majAka,buddhi
salt VT 1. namaka DAlanA,namaka lagAnA
salty A 1. namakIna,khArA
salutary A 1. Arogyajanaka,svAsthyaprada,hitakArI,lAbhakara
salute N 1. salAma,satkAra,namaskAra,2. topa chhUTanA,salAmI,3. chummA
salute VT 1. abhivAdana karanA,praNAma karanA,salAma karanA,Adara karanA,2. chUmanA
salvage N 1. DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAne kA pratiphala yA inAma
salvage VT 1. bachAnA,rakShA karanA
salvation N 1. mukti,mokSha,rakShA,nivAraNa
salve N 1. auShadhi,ilAja,marahama
salve VT 1. davA karanA,marahama lagAnA,ArAma karanA,2. DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAnA
salvo A 1. phaujI salAmI
salvo N 1. vyatireka,tyAga,nikAsa
salvor N 1. samudra me.n DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAnA
sambo N 1. habashI
same A 1. vahI,hUbahU,sadR^isha,samAna
same Adv 1. sAtha,mila ke,paraspara
sameness N 1. samAnatA,sadR^ishtA
sample N 1. namUnA,Adarsha,misAla
sampler N 1. namUnA banAne vAlA
sanction N 1. svIkR^iti,ma.njUrI,anumodana,dR^iDhIkaraNa
sanction VT 1. svIkR^iti denA,ma.njUrI denA,anumodana karanA,dR^iDha karanA,anumati denA
sanctity N 1. pavitratA,shuddhatA
sanctuary N 1. pavitra jagaha,2. sharaNa sthAna
sanctum N 1. pavitra jagaha,2. ekAnta ghara
sand N 1. reta,bAlU
sand VT 1. reta yA bAlU DAlanA
sandalwood N 1. cha.ndana kI lakaDI
sandstone N 1. retIlA patthara,bhurabhurA patthara
sanguine A 1. raktavarNa,lAla,2. AshApUrNa,vishvAsapUrNa
sanitary A 1. svAsthya sa.nba.ndhI,ArogyakAraka,svAsthya prada
sanitation N 1. svAsthya vidyA,Arogya vidyA
sans Prep 1. binA,rahita
sap N 1. arka,rasa,sAra
sap VTI 1. sura.nga lagAnA,jaDa khodanA,khoda DAlanA
sapphire N 1. nIlama
sappy A 1. rasayukta,sarasa,bahurasa,2. kamajora,durbala
sardine N 1. eka prakAra kI machhalI,eka prakAra kA maNi
sardonic A 1. banAvaTI ha.nsI,nakalI
satan N 1. shaitAna,pishAcha
satanic A 1. shaitAnI,paishAchika
satchel N 1. thailI,bastA
sate VT 1. tR^ipta karanA,santuShTa karanA,nAka taka bharanA
satellite N 1. upagraha,2. anuchara
satin N 1. sATana
satire N 1. nindopAkhyAna,ni.ndAgarbha lekha,2. ha.nsI,kaTuvAkya,kaTUpahAsa
satirical A 1. upahAsAtmaka,nindaka,mu.nhaphaTa
satirist N 1. nindopAkhyAna lekhaka,ni.ndaka
satisfaction N 1. sa.ntuShTi,tR^ipti,sa.ntoSha,chaina,tasallI,2. badalA,pratiphala,pUraNa
satisfactory A 1. tuShTikAraka,sa.ntoShajanaka,paryApta,yatheShTa
satisfy VT 1. sa.ntuShTa karanA,tR^ipta karanA,2. chukAnA,3. vishvAsa karAnA
saturate VT 1. bharanA,bhigonA
saturated A 1. bharA huA,bhIgA huA
saturation N 1. paripUrNatA,bharAI,bharAva,namI,bhigAva,tarI
sauce N 1. chaTanI
sauce VT 1. chaTanI lagAnA,2. gustAkhI yA DhiThAI se bolanA
saucer N 1. pAtra,pyAlA,kaTorA,thAla
saucy A 1. teja,tIkShNa,2. dhR^iShTa,DhITha
sausage N 1. saseja,mA.nsAdi se bharI huyI khAdyavastu,la.ngUchA
savage A 1. ja.ngalI,asabhya,beDha.ngA
savage N 1. ja.ngalI manuShya,asabhya manuShya,beDha.ngA manuShya
savagery N 1. ja.ngalIpana,asabhyatA
savanna N 1. baDA maidAna,gochara,chArAgAha
savant N 1. pa.nDita,vidvAna
save Prep 1. sivAya,chhoDakara
save VT 1. bachAnA,rakShA karanA,rakha chhoDanA
saving A 1. kiphAyatI,alpa vyaya karane vAlA,bachata karane vAlA,2. mukti dene vAlA,3. chhoDA huA,atirikta
saving N 1. bachata,2. tyAga,luTAva,3. kharcha ke bAda bachA huA dravya
saving Prep 1. sivAya,chhoDakara
saviour N 1. bachAne vAlA,mukti dene vAlA,2. IsA masIha
savour N 1. svAda,majA,2. mahaka,bAsa
savour VI 1. svAda honA,majA rakhanA,mahakanA,sugandha honA
savour VT 1. chakhanA,majA lenA,pasanda karanA
savoury A 1. svAdiShTa,majedAra,ruchikara
savoy N 1. eka prakAra kI gobhI
saw N 1. ArA,2. kahAvata
saw VT 1. Are se kATanA yA chIranA
sawdust N 1. lakaDI kA burAdA
say N 1. bayAna,vyAkhyAna,2. kahAvata
say VT 1. bolanA,kahanA,varNana karanA,paDhanA,2. rAya kAyama karanA
saying N 1. bAta,kahAvata,lokokti
scab N 1. papaDI,khuraNTa,2. bheDI kA eka roga,3. durjana
scaffold N 1. machAna,2. chabUtarA,3. phA.nsI dene kA machAna
scaffolding N 1. machAna,machAna banAne kA samAna,chaukhaTa
scald N 1. jalAne kA dAga,jalana,2. sira kI rusI
scald VT 1. garama pAnI ityAdi se jalAnA
scale N 1. palaDA,tarAjU,2. sIDhI,3. chhilakA,parata,4. sura,5. shreNI,6. papaDI,machhalI Adi kA chhilakA
scale VT 1. nApanA,taulanA,2. sIDhI se chaDhanA,3. gujaranA,4. chhilake utAranA
scallop N 1. eka sIpadAra machhalI,2. kinAre kA TeDhApana,3. eka kisma kI pakAne kI tashtarI
scallop VT 1. kisI chIja ke kinAre para vR^ittakhaNDa banAnA,2. chhilako.n me.n pakAnA
scalp N 1. khopaDI,khopaDI kI khAla
scalp VT 1. khopaDI uDAnA,2. na.ngA karanA
scalpel N 1. chikitsaka kI chhurI
scamp N 1. durjana,badamAsha,guNDA,dagAbAja,dhUrta
scamper N 1. bhAga,dauDa,uDAna
scamper VI 1. bhAga jAnA,raphUchakkara ho jAnA
scan VT 1. jA.nchanA,parIkShA karanA,2. chhandamAtrA ginanA
scandal N 1. badanAmI,nindA,apavAda
scandalize VT 1. badanAma karanA,nindA karanA,aprasanna karanA
scandalous A 1. badanAmI kA,nindAtmaka,kutsita,apavAdaka
scant A 1. kama,thoDA,ta.nga,2. ka.njUsa,kR^ipaNa
scant Adv 1. mushkila se,sa.nkIrNatA se,thoDA se,kamI se
scant VI 1. kho jAnA,kama ho jAnA
scant VT 1. hada bA.ndhanA,sImA bA.ndhanA,kama karanA
scanty A 1. kama,thoDA,ta.nga,aparyApta,svalpa
scapegoat N 1. bhe.nTa kA bakarA,2. auro.n ke badale takalIpha uThAne vAlA
scar N 1. ghAva kA chihna,chihna,dAga,chakatA,2. DA.nga
scar VT 1. dAganA,dAgadAra karanA
scarce A 1. kama,thoDA,2. asAdhAraNa,duShprApya,durlabha
scarcely Adv 1. mushkila se,kaThinatA se
scarcity N 1. kamI,ta.ngI,maha.ngI,duShprApyatA,durlabhatA
scare N 1. jhUTha mUTha DarAne kI vastu,vibhiShikA,chiDiyo.n kA DarAne kA putalA
scare VT 1. bhayabhIta karanA,DarAnA,bhaya dikhAnA,chau.nkAnA
scarf N 1. rumAla,dupaTTA
scarlet A 1. lAla sUrkha,chamakIlA lAla ra.nga
scathe N 1. hAni,nukasAna
scathe VT 1. hAni karanA,nukasAna karanA,2. nAsha karanA,barabAda karanA
scathing A 1. hAni pahu.nchAne vAlA,hAnikAraka,nukasAna pahu.nchAne vAlA,2. jalAne vAlA
scatter VI 1. titara bitara honA
scatter VT 1. bikheranA,chhitarAnA,titara bitara karanA
scene N 1. ra.ngama.ncha,ra.ngabhUmi,2. abhinaya,nakala,nATaka,svA.nga,3. bahAra,dR^ishya,dR^iShTigochara sthAna,rUpa
scenery N 1. chitra,dR^ishya,nATaka kA dR^ishya,bahAra
scenic A 1. tamAshA yA nATaka samba.ndhI,nATakIya,2. banAvaTI
scent N 1. khushabU,mahaka,sugandha,2. khushabU ke sahAre,shikAra,khoja,3. chAla
scent VT 1. sU.nghanA,suga.ndha lagAnA,sugandhita karanA
sceptic N 1. avishvAsI,shakkI,sha.nkA karane vAlA,nAstika
sceptical A 1. sa.nshayI,avishvAsI,nAstika
schedule N 1. sUchI,sUchIpatra
schedule VT 1. sUchI me.n rakhanA
scheme N 1. padvati,vyavasthA,yukti,kalpanA,taratIba,upAya,yojanA,prayoga,irAdA,2. nakshA,chitra,3. rachanA,ShaDya.ntra
scheme VI 1. upAya karanA,jugata karanA,vichAra karanA
scholar N 1. vidyArthI,chhAtra,2. pa.nDita,vidvAna
scholarly A 1. vidyArthI ke anurUpa,vidvAna yogya
scholarship N 1. chhAtravR^itti,pA.nDitya
scholastic A 1. vidyArthI yA pAThashAlA sambandhI,2. vidyAbhimAnI
school N 1. pAThashAlA,vidyAlaya,shikShAlaya,2. paDhAI,shikShA,3. shiShya,shiShyagaNa,anuyAyI varga,4. sampradAya,5. padvati
school VT 1. vidyA denA,shikShA denA,sikhAnA,paDhAnA
schooling N 1. pAThashAlA kI shikShA,paDhAI,2. shikShA kA shulka
schoolteacher N 1. adhyApaka
schooner N 1. do mastUla kA jahAja
science N 1. viGYAna,GYAna,vidyA,shAstra,2. vidyA vibhAga
scientific N 1. vaiGYAnika,vidyA samba.ndhI,2. vidvAna,viGYAnavettA
scientist N 1. vaiGYAnika
scion N 1. pallava,kalama,2. santAna,va.nshaja
scissors N 1. kai.nchI,kataranI
scoff N 1. tAnA,ha.nsI,upahAsa
scoff VT 1. ghR^iNA karanA,ThaThThA karanA,tAnA mAranA,ha.nsI uDAnA
scold VT 1. ghuDakanA,DA.nTanA,phaTakAranA,2. doSha dekhanA,doSha nikAlanA
scolding N 1. ghuDakI,DA.nTa,phaTakAra,dhamakI
scoop N 1. chamachA,karachhA
scoop VT 1. khokhalA karanA,khodanA
scope N 1. lakShya,prayojana,abhiprAya,2. jagaha,kShetra,gu.njAisha,kArya kShetra,3. avasara,avakAsha
scorch VI 1. jalanA,jhulasanA,sUkhanA
scorch VT 1. jalAnA,jhulasAnA
score N 1. darAra,phaTAva,2. hisAba,3. koDI,4. shuddhatA kA chihna,5. khela kA rajisTara,6. kAraNa
score VT 1. kATanA,chhIlanA,2. chihna karanA,3. darja karanA,hisAba likhanA,4. AlochanA karanA,5. gU.nthanA,6. skora karanA,banAnA
scorn N 1. ghR^iNA,tiraskAra,napharata,2. ghR^iNA kI vastu
scorn VT 1. ghR^iNA karanA,tiraskAra karanA,napharata karanA,tuchchha jAnanA,chuTakI para uDAnA,2. upahAsa karanA,ha.nsI uDAnA
scornful A 1. ghR^iNA karane vAlA,tiraskArI,ni.ndAtmaka
scorpion N 1. bichchhU,ArI,2. vR^ishchika
scot N 1. skaTalai.nDa nivAsI,2. kara,khirAja
scotch N 1. halkA jakhma,halkA ghAva,2. skaTalai.nDa sambandhI
scotch VT 1. pahiye ko luDhakane se bachAnA,2. halkA ghAva lagAnA
scour A 1. jAnavaro.n kI eka bImArI
scour VI 1. ghUmanA,teja dauDanA
scour VT 1. mA.njanA,ragaDanA,chamakAnA,sApha karanA,2. peTa sApha karanA
scrap N 1. TukaDA,katarana,chiTa
scrap-尳 N 1. bahI,sAdI pustaka jisame.n lekha yA chitra Adi rakhate hai.n
scrapbook N 1. bahI,sAdI pustaka jisame.n lekha yA chitra Adi rakhate hai.n
scrape N 1. sa.nkaTa,kaShTa,dikkata,khi.nchAva,ulajhana,jha.njhaTa
scrape VI 1. kirakirAnA,apriya shabda kahanA
scrape VT 1. chhIlanA,khurachanA,2. baToranA,3. bachAnA
scratch N 1. kho.ncha,kharAsha,2. eka prakAra kI bAlo.n kI TopI
scratch VT 1. khurachanA,nochanA,2. halkA ghAva lagAnA
scratchy A 1. khurachane vAlA,2. khuracha ke sAtha banAyA huA,3. bhaddA,4. khuradarA
scrawl N 1. ghasITI likhAvaTa,aspaShTa lekha
scrawl VT 1. ghasITanA,bhaddA likhanA
scrawny A 1. dubalA,patalA,durbala,kamajora
scream N 1. chIkha,chItkAra,kUka
scream VI 1. chIkhanA,chillAnA,chi.nghADanA
screech N 1. ghU ghU,chillAne vAlA,ullU,2. chillAhaTa,chIkha,kUka
screech VT 1. chIkha mAranA,chillAnA,chi.nghADanA
screen N 1. oTa,paradA,ADa,2. jharanA,jhA.npa,chhalanI,chalanI
screen VT 1. bachAnA,chhipAnA,2. chhAnanA,gUde ko alaga karanA
screw N 1. pe.ncha
screw VT 1. pe.ncha se kasanA,pe.ncha kasanA,majabUta karanA,2. dabAva DAlanA,satAnA
screw-driver N 1. pe.nchakasa
scribble N 1. ghasITa,aspaShTa lekha
scribble VT 1. ghasITanA
scribe N 1. lekhaka,2. dharma shAstra,shikShaka
scribe VT 1. kisI chIja para likhanA yA khodanA
scrimmage N 1. muThabheDa,hAthApAI
script N 1. hasta lekha,2. laghu lekha,patrikA,3. sIse ke akShara jo likhe huye akShara ke rUpa ke ho
scripture N 1. lekha,2. dharma pustaka,pavitra lekha,3. bAibila
scroll N 1. lapeTA huA,kAgaja kA muTThA,2. sUchI,3. masaudA,4. imAratI sajAva
scroll VT 1. pahalA masaudA likhanA
scrub N 1. adhama,nIcha,kamInA,adhika parishrama karane vAlA aura nIcha kI bhA.nti rahane vAlA,2. purAnI jhADU yA baDhanI
scrub VI 1. ragaDanA,ghisanA,2. mehanatI aura garIba honA
scrub VT 1. ragaDanA,ghisanA,2. mehanatI aura garIba honA
scruple N 1. sha.nkA,shaka,hichaka,2. 20 grena kA bATa,ATha rattI ke lagabhaga kA bATa
scruple VI 1. sa.ndeha karanA,sha.nkA karanA,shaka karanA,hichaka karanA
scrupulous A 1. sa.ndehI,shakkI,2. chaukasa,buddhimAna,sUkShma,vivekI,hoshiyAra
scrupulousity N 1. sa.ndeha,duvidhA,2. chaukasI,buddhimAnI,sUkShmatA
scrutinize VT 1. parIkShA karanA,jA.nchanA,anusandhAna karanA,talAsha karanA
scrutiny N 1. parIkShA,jA.ncha,anusandhAna,talAsha,khoja,tahakIkAta,chhAnabIna
scud N 1. dauDa,relapela,2. uDatA huA bAdala,3. thappaDa,4. khurapI
scud VT 1. raphUchakkara honA,jaLa bhAga jAnA,kAphUra honA,jaLa gujaranA,shIghra jAnA
scuffle N 1. kushtI,laDAI,khe.nchAkhe.nchI,lAta mukkA,dhakkama dhakkA,dhI.ngA mastI
scuffle VT 1. jhagaDanA,kushtI me.n lapaTa jAnA,lAta mukkA mAranA
sculptor N 1. sa.ngatarAsha,patthrara kI mUrata banAne vAlA,bhAskara
sculpture N 1. sa.ngatarAshI,patthrara yA lakaDI kI mUrata banAne kA hunara,bhAskarashilpa,vAstu vidyA,khodakArI vidyA,2. khudI huyI mUrti,pratimA
sculpture VT 1. sa.ngatarAshI karanA,khodakArI karanA,nakkAshI karanA
scum N 1. phena,jhAga,gAda,maila,talachhaTa
scum VT 1. phena kATanA,jhAga utAranA,maila utAranA
scurry N 1. druta gamana,teja chAla
scurry VT 1. shIghra chalanA,jaLI karanA,ghabarA kara chalanA
scuttle N 1. TokarA,tasalA,jhabarA,2. dhAtu kI borasI yA a.ngIThI,3. jahAja kI khiDakI,chhata para kI khiDakI,4. teja chAla,dauDa
scuttle VI 1. uchhalanA,dauDanA,dikhalAvaTInA,jaLI se dauDanA
scuttle VT 1. jahAja me.n chheda karanA,2. DubonA,3. pe.nde me.n chheda karake jahAja Dubo denA
sea N 1. samudra,sAgara,mahAsAgara,2. samudra kI lahara
sea- A 1. samudragAmI,samudra me.n jAne vAlA
sea-۸ A 1. samudra para kI bImArI se pIDita
sea-1/2 N 1. samudra kA pAnI
seaboard N 1. samudra kA kinArA
seafarer N 1. mallAha,jahAjI,nAvika
seagoing A 1. samudragAmI,samudra me.n jAnevAlA
seal N 1. eka bhA.nti kA samudrI jantu,sIla machhalI,2. mohara,ThappA,chhApa,3. dR^iDhIkaraNa
seal VT 1. mohara lagAnA,chhApa lagAnA,ThappA lagAnA,dR^iDha karanA
seam N 1. sIvana,silAI,2. chihna,dAga,nishAna,patalI taha
seam VT 1. silAI karanA,sInA,2. nishAna yA chihna karanA
seaman N 1. nAvika,jahAja kA eka karmachArI
seamstress N 1. darajina,sInevAlI
seaplane N 1. sAmudrika vAyuyAna
seaport N 1. samudrataTa kA ba.ndaragAha,naukAshraya,2. bandaragAha yA la.ngaragAha vAlA nagara
search N 1. anusandhAna,khoja,parIkShA,talAsha,tahakIkAta
search VT 1. anusandhAna karanA,khojanA,dekhanA,DhU.nDhanA,patA lagAnA,nA
searchlight N 1. bahuta teja bijalI,battI
seashore N 1. samudra ke kinAre kI bhUmi
seasick A 1. samudra para kI bImArI se pIDita
seaside N 1. samudra ke nikaTa kI bhUmI yA sthAna
season N 1. mausama,R^itu,phasala,2. upayukta kAla,suavasara,3. svAdiShTa banAnA,svAda
season VTI 1. taiyAra karanA,Adi banAnA,abhyasta karanA,2. majedAra yA svAdiShTa karanA,badhAranA,chhau.nkanA,3. halkA karanA,4. ra.nga denA
seasonal A 1. mausamI
seasoning N 1. svAdiShTa banAnevAlI vastu,chaTanI ityAdi,Ana.nda baDhAnevAlI vastu
seat N 1. kurasI,be.ncha,Asana,chaukI,pIDhA,2. sadara,mukAma,3. pada,ohadA,4. ghara,nivAsa sthAna,5. baiThaka,Asana
seat VT 1. baiThAnA,sthApana karanA,kursI Adi lagAnA
secede VT 1. bAhara karanA,nikAla denA,alaga karanA
secession N 1. tyAga,phUTa,alaga honA
seclude VTI 1. jana samUha se alaga karanA,pR^ithaka rahanA,nyAre rahanA
seclusion N 1. alaga honA,viraktatA,pR^ithakatA,ekA.ntavAsa,ekA.ntatA
second N 1. dUsarA,dvitIya,2. yuddha Adi me sahAyaka,3. minaTa kA sA.nThavA bhAga
second VT 1. madada karanA,sahArA denA
second- A 1. purAnA,eka ke pAsa se dUsare ke pAsa AyA huA,bartA huA
secondary A 1. dUsare daraje kA,apradhAna,mAtahata,amukhya,gauNa,nichalA
secondly Adv 1. dUsare,dUsare sthAna me.n
secrecy N 1. guptatA
secret A 1. chhipA huA,gupta,dara-paradA,aprakaTa,gUDha,nirjana
secret N 1. bheda,marma,rahasya,paradA,guptatA
secretariat N 1. sachivAlaya,lekhaka sachiva yA mantrI kA kAryAlaya
secretary N 1. sachiva,lekhaka,mantrI,aphasara jisake tAlluka mahakamA ho
secrete VT 1. chhipAnA,lukAnA,2. sharIra ke rasa ko pR^ithaka karanA,sharIra se nikAlanA
secretion N 1. strAva,strAvaNa,2. sharIra se tyAga kiyA huA mala ityAdi
secretive A 1. sharIra se rakta ityAdi nikAlanevAlA,sharIra kA malotpAdaka,udrechaka
sectarian A 1. sampradAya,visheSha sambandhI,sAmpradAyika,sAmpradAyika bhAva rakhanevAlA
sectarian N 1. kisI pantha kA anuyAyI
section VT 1. kATanA,2. a.nshanA,bhAganA,khaNDanA,3. daphAnA,dhArAnA
sector N 1. eka ya.ntra sekTara,2. trijyakha.nDa,vR^ittakha.nDa
secular A 1. laukika,sa.nsArI,gR^ihasthI,2. sau barasa me eka bAra AnevAlA
secular N 1. sA.nsArika,gR^ihastha
secure A 1. surakShita,nirbhaya,niHsha.nka,nishchita,sakushala,vishvAsayukta
secure VT 1. surakShita karanA,bImA karanA,2. bA.ndha rakhanA,3. hAsila karanA,prApta karanA
security N 1. surakShitatA,nirbhayatA,nishchitatA,bachAva,2. vishvAsa,3. bImA,4. bandhaka,jamAnata
sedan N 1. DolI,moTarakAra,nAlakI,pAlakI,ta.njAna
sedate A 1. dhIra,dhImA,ga.nbhIra,sthira
sedation N 1. darda dUra karanevAlI auShadhI,shA.ntikara auShadhI
sedative A 1. santoSha denevAlA,santoShadAyaka,shA.ntikara
sedative N 1. darda dUra karanevAlI auShadhI,shA.ntikara auShadhI
sedentary A 1. jisa me bahuta baiThane kI AvashyakatA ho,2. gatihIna,manda,susta,gatirahita,anudyogashIla
sediment N 1. talachhaTa,gAda,maila
sedition N 1. da.ngA,hullaDa,balavA,vidroha,rAjadroha
seditious A 1. upadravI,rAjadrohI,bagAvata kA
seduce VT 1. bahakAnA,phusalAnA,2. bigADanA,naShTa karanA,3. dhokhA denA
seduction N 1. dhokhA denA,phareba,lAlacha,phusalAhaTa,dama,jhA.nsA
see N 1. bishapa adhikArI kA kShetra,pAdarI kA sthAna
see VT 1. dekhanA,dR^iShTi karanA,avalokana karanA,2. mAlUma karanA,samajhanA,gaura karanA,3. mulAkAta karanA,bhe.nTa karanA,4. chaukasI karanA,dekha bhAla karanA
seed N 1. bIja,2. nasala,aulAda,3. santAna,va.nsha,4. jaDaZ,mUla,bIja,Ara.nbha
seed VT 1. bIja utpanna karanA,bIja DAlanA,bonA
seedless A 1. bIjarahita
seedling N 1. a.nkura,paudhA jo bIja se ugA ho,paudhA
seeing Conj 1. yaha dekhate hue,chU.nki,isalie ki
seeing N 1. najara,nigAha,dR^iShTi
seek VT 1. talAsha karanA,DhU.nDhanA,surAga lagAnA,2. mA.nganA,prArthanA karanA,3. pIchhA karanA,khadeDanA
seem VT 1. pratIta honA,jAna paDanA,anukUla honA,yogya honA,prakaTa honA
seeming A 1. prakaTa,dikhalAvaTI
seesaw N 1. laDako.n ka khela,jhUlA,2. utAra chaDhAva
seesaw VT 1. upara nIche honA,jhUlanA,hilanA,idhara udhara honA
seethe VTI 1. ubAlanA,khaulAnA,josha denA,ubalanA,sIjanA
segment N 1. kha.nDa,phA.nka,hissA,TukaDA,2. vR^itta kha.nDa
segregate VT 1. pR^ithaka karanA,alaga rakhanA
segregation N 1. pR^ithakatva,judAI,viyoga,alagAva
seine N 1. mahAjAla
seismic A 1. bhUkampa sambandhI
seismology N 1. bhUgola vidyA
seize VT 1. kabjA karanA,pakaDanA,dharanA,chhInanA
seizing N 1. pakaDa,dhAraNa,adhikAra kara lenA,kabjA karanA
seizure N 1. grahaNa,dhAraNa,haraNa,pakaDa,jabtI,2. gR^ihita vastu,jabta kI huI chIja
seldom Adv 1. kabhI kabhI,thoDA,birale
select VT 1. chuna lenA,chhATanA,bInanA,berAnA
selection N 1. chunAva,pasanda,intakhAba,2. chunI huI vastu,3. sa.nkalana
selenium N 1. gandhaka ke prakAra kI eka dhAtu
self A 1. Apa,khuda,svaya.n,vahI,apanA,nija kA
self N 1. Apa,svaya.n,a.nga vA sharIra,AtmA,2. Atmahita
self Pron 1. Apa,khuda,svaya.n
selfish A 1. svArthI,matalabI,svArthaparAyaNa
selfishness N 1. svArthaparAyaNatA,khudagarjI
sell VT 1. bechanA,bikrI karanA,vyApAra karanA
sell-1/2 N 1. bikA huA
seller N 1. bechanevAlA,bikrI karanevAlA,vyApArI
semblance N 1. sAdR^ishya,eka rUpatA,AkAra,rUpa
semester N 1. chhaH mAsa kA samaya
semi N 1. AdhA,ardha
semiannual A 1. arddhavarShIya,arddhavArShika,ardhasAla,chhaH mAsika
seminal A 1. bIja sambandhI,vIrya sambandhI,2. asalI,prAthamika,maulika,Adi kA,buniyAdI
seminary N 1. pAThashAlA,vidyAlaya,madarasA,kalija,makataba
senate N 1. ma.ntrI sabhA,vyavasthApikA sabhA,yunIvarsiTI ke prabandha karane vAlo.n kI sabhA
senator N 1. sabhAsada,seneTa kA membara
send VT 1. bhejanA,paThAnA,phe.nkanA,DAlanA
send- N 1. prasthAna,ravAnagI
sender N 1. bhejanevAlA,ravAnagI karane vAlA
sendoff N 1. prasthAna,ravAnagI
senile A 1. buDhApe kA
senility N 1. buDhApA,vR^iddhAvasthA,2. buDhApe ke kAraNa durbalatA
senior N 1. uchchatara,jyeShThatara,jyeShThatA,avasthA yA pada me.n baDA
seniority N 1. shreShThatA,jyeShThatA,avasthA yA pada kI baDAI
sensation N 1. indriyaGYAna,indriyabodha,2. khalabalI,josha,halachala
sense N 1. indriya,GYAna shakti,2. hosha,havAsa,bodha,GYAna,samajha,indriyabodha,viveka,3. mata,4. artha,tAtparya
senseless A 1. nirarthaka,nAdAna,achetana,buddhihIna,aGYAnI,behosha,nirjIva
sensibility N 1. bodha,mAlUma karane kI shakti,samajha,sUkShmendriyatva,chaitanyatA,sUkShmata
sensible A 1. indriyo.n se GYAna hone vAlA,indriyagamya,indriyagochara,shIghra chetana sachetana,GYAnI,buddhimAna
sensitive A 1. sachetana,shIghragrAhI,2. chhUne se sikuDane vAlA,3. nAjuka,sUkShma
sensual A 1. indriya viShayaka,indriyo.nko sukha dene vAlA,indriya priya,viShayI indriya lolupa,viShayAsakta
sensuality N 1. viShaya bhoga,viShayAsakti
sensuous A 1. indriya sambandhI,indriya viShayaka,indriyo.n kA
sentence N 1. vAkya,pada,vachana,ukti,2. nirNaya,da.nDAGYA,vichAra,tajavIja
sentence VT 1. tajavIja sunAnA,sajA kA hukma denA,da.nDAGYA denA
sentiment N 1. bhAva,rAga,buddhi,mata
sentimental A 1. bhAvita,rasika,rasiyA,hradayavedhaka,sarAga
sentimentality N 1. bhAvukatA,nAjuka,khyAlI,rasikatA
sentinel N 1. paharedAra,chaukIdAra,santarI
sentinel VT 1. paharA denA,chaukIdArI karanA
sentry N 1. santarI,paharevAlA sipAhI
separate A 1. pR^ithaka kiyA huA,alaga
separate VT 1. pR^ithaka karanA,alaga karanA,alaga honA,pR^ithaka honA
separately Adv 1. pR^ithaka pR^ithaka,alaga alaga
separation N 1. pR^ithaka karanA,viyoga,bhinnatA,pR^ithakatva,alagAva,shodhana,khaNDana,phUTa,2. vishleShaNa ,3. tyAga
separatist N 1. pR^ithaka honevAlA,vimukha,viruddha
sepia N 1. eka prakAra kI machhalI,2. gaharA kAlA ra.nga
sept N 1. jAti,va.nsha,gharAnA,kula,gotra,2. gherA,ahAtA
septic A 1. saDAnevAlA,galAnevAlA
sepulchre N 1. kabra,samAdhi
sepulchre VT 1. gADanA,daphana karanA,samAdhi banAnA
sequel N 1. pariNAma,natIjA,anta,phala
sequence N 1. krama,anukrama,shreNI,silasilA,taratIba
sequester VT 1. pR^ithaka karanA yA honA,2. judA karanA,alaga honA,ekA.nta me.n rahanA
sequestration N 1. chheda,roka,dhana kA alaga karanA,samAja se alaga karanA
sera N 1. sarAya,panthashAlA,pathikAshrama
sere N 1. sUkhA,murajhAyA huA
serene A 1. nirmala,sApha,sthira,chupachApa,dhImA,shAnta,dhIra,2. eka sammAna sUchaka upAdhi
serenity N 1. shAnti,dhIratA,svachchhatA
serge N 1. sarja,eka UnI kapaDA
sergeant N 1. sArjaNTa,eka sainika padAdhikArI,2. sarvochcha shreNI kA vakIla
serial A 1. silasilevAra,kramika,kramAnusAra
series N 1. pa.nDita,shreNI krama,taratIba,mAlA,2. shreNI
serious A 1. dhIra,gambhIra,sa.njIdA,bhArI,2. aparihAsI,sachchA,3. bhArI,jokhima kA
seriousness N 1. sa.njIdagI,gambhIratA,baDA dhyAna
sermon N 1. dharmopadesha,2. gambhIra salAha,upadesha
serpent N 1. sA.npa,sarpa,2. eka kisma kI AtishabAjI,agnikrIDA
serpentine A 1. sarpavata,pe.nchadAra
serpentine N 1. sarpavata,pe.nchadAra
serum N 1. khUna kA pAnI,dUdha kA pAnI
servant N 1. naukara,chAkara,dAsa,mulAjima,sevaka,TahaluA
serve VT 1. sevA karanA,kAma karanA,Tahala karanA,naukarI karanA,kAma nikAla denA,kAma AnA nA,2. AGYA pAlana karanA,kahanA karanA,3. pUjA karanA,ArAdhanA karanA,4. sahAyatA karanA,kAma kA honA 5. denA,bA.nTa denA,bhojana parosanA,6. hAjira rahanA,7.paryApta honA
service N 1. sevA,Tahala,naukarI,kAma,pada,2. ArAdhanA,pUjA,3. jahAjI naukarI,4. lAbha,phAyadA ,5. meja para rikAbiyo kI taratIba
serviceable A 1. kAma kA,kAma AnevAlA,upayogI,sevA karane yogya
servitude N 1. gulAmI,tAbedArI,dAsapanA,dAsatva
sesame N 1. tila
session N 1. sabhA ityAdi kI baiThaka,kachaharI kA laganA,adhiveshana,2. sabhA kAla,adhiveshana kAla vakta ijalAsa
set A 1. dR^iDha,sthApita
set N 1. asta honA,DUbanA,2. dastA,jatthA,joDA
set VT 1. baiThAnA,rakhanA,dharanA,2. gADanA lagAnA,sthApita karanA,ropanA,bonA 2. pahale se niyatakaranA,3. denA,lagAnA,4. ThIka karanA,5. prakAsha karanA,dikhalAnA,6. niyama karanA,7.ghabaDAnA,8.mUlya samajhanA,9.jaDanA
set-ʸ N 1. roka,bAdhA,vighna
set- N 1. Arambha karanA,khaDA karanA
setback N 1. roka,bAdhA,vighna
setter N 1. chiDiyA pakaDane vAlA shikArI kuttA,2. akShara baiThAnevAlA,kampojITara
setting N 1. asta,DUbanA
settle N 1. U.nche pushta kI kurasI,U.nche pusta kI bai.ncha,chaukI
settle VT 1. sthApita karanA,baiThAnA,ThaharAnA,2. nirNaya karanA,taya karanA,3. shA.nta karanA,4. basAnA,5. dhImA karanA,6. chukAnA
settlement N 1. jamAva,baiThAva,bandobasta,nibaTArA,2. vAsa,nI bastI,upanivesha,3. chukautA,4. strI dhana
settler N 1. basane vAlA,nivAsI,nayA basane vAlA
seven N 1. sAta
sevenfold A 1. sAta guNA
seventeen N 1. satraha
seventeenth A 1. satrahavA.n
seventh A 1. sAtavA.n
seventieth A 1. sattaravA.n
seventy N 1. sattara
sever VT 1. pR^ithaka karanA,alahadA karanA,alaga rakhanA,pR^ithaka honA,alaga honA
several A 1. bhinna,pR^ithaka,alaga,2. aneka,kI
severance N 1. pR^ithakatva,viyoga,judAI,ba.nTavArA
severe A 1. sa.njIdA,gambhIra,kaThina,kaThora,teja,kaShTadAyaka,dAruNa,duHkhadAyaka
sew VT 1. sInA
sewage N 1. nAlI se bahanevAlA pAnI ityAdi
sewer N 1. sInevAlA,darjI,2. nAlI,morI
sewerage N 1. nAliyA.n,nAlI dvArA pAnI Adi kA nikAla
sex N 1. li.nga bheda,jAti,strI purUSha bheda
sexton N 1. girajAghara kA eka ohadedAra vA adhikArI,kabra khodanevAlA
sexual A 1. strI vA purUSha dharma sambandhI
shabby A 1. maile kuchele kapaDe pahane hue,nIcha,kutsita
shackle N 1. beDI,ja.njIra,pakaDI
shackle VT 1. beDI DAlanA,ja.njIra DAlanA,kaida karanA,rokanA
shad N 1. eka prakAra kI machhalI
shade N 1. chhAyA,parachhAI,a.ndherApana,aprakAsha,2. sharaNa,chhAyA,3. paradA,4. bhUta,5. ra.nga kA darjA
shade VT 1. chhAyA karanA,dhUpa se bachAnA,rakShA karanA,a.ndherA karanA
shades N 1. mare huo.n kA sthAna,bilakula a.ndherA
shadow N 1. chhAyA,parachhAI.n,pratibi.nmba,2. halkA pratirUpa,3. chhAyAmAtra,asAra vastu,4. bhUta,chhalAvA
shadow VT 1. chhAyA karanA,a.ndherA karanA,parachhAI.n kI taraha prakaTa karanA,chhipAnA,2. pIchhe pIchhe lage rahanA
shady A 1. chhAyAdAra,chhAyAjanaka,chhAyA ke bhItara honA,2. dhUpa se rakShita,3. sa.nshyI
shaft N 1. tIra,lambA tIra,2. Da.nDA,chhaDa,3. rapa kI Da.nDI,4. bama,5. hathiyAra kI muThiyA,6. khAna me.n kA rAstA
shaggy A 1. jhabarA,bAladAra,khuradarA
shake N 1. hilAva,DagamagAhaTa,ka.npaka.npI,2. ragaDa,sa.ngharSha,3. chIra
shake VT 1. hilAnA,Andolita karanA,2. ka.npAnA,tharatharAnA ( AvAja ka.npAnA yA laharAnA,DagamagAnA) 3. jhADa DAlanA,jhaTakAranA,phe.nka denA,4. dera karAnA,5. chhuTakArA pAnA,6. kA.npanA,tharatharAnA,hilAnA
shake- N 1. bistarA,bichhaunA
shaky A 1. kamajora,DagamagAtA huA,asthira,DhIlI,phaTI huI,chhidrayukta,darAradAra
shale N 1. bhUsI,chhilakA,2. eka prakAra kA patthara
shall VT 1. bhaviShyakAla sUchaka kriyA sahAyakanA
sham A 1. jhUThA,nakalI,banAvaTI
sham N 1. banAvaTa,jhUTha,pAkha.nDa
sham VT 1. dhokhA denA,ThaganA,banAvaTa karanA
shamble VI 1. bhadde taura para chalanA,maTaka kara chalanA
shambles N 1. kasAIkhAnA,kaliyA bAjAra
shame N 1. lajjA,lAja,shiShTatA,2. lAja,sharma,apamAna,tiraskAra,sharma yA lajjA kA kAraNa,lajjA
shame VT 1. lajjita karanA,sakuchAnA,lajAnA,beijjata karanA,ha.nsI uDAnA
shameful A 1. lajjita,nindanIya,burA
shameless A 1. nirlajja,avinIta,dhR^iShTa,nirlajjatA kA
shampoo VT 1. mAlisha karanA,dabAnA,khUba mala mala kara dhonA
shamrock N 1. tipatiyA,tIna pattI kI ghAsa
shank N 1. TA.nga kA ghuTane se pA.nva taka kA bhAga,pi.nDulI,2. hathiyAra kA Da.nDA
shanty N 1. kuTI,jhopaDI,kuTiyA,2. mallAho.n kA gAna
shape N 1. shakla,sUrata,rUpa,AkAra ,2. namUnA,3. dhyAna,vichAra,4. rUpa,prakAshana
shape VT 1. banAnA,sA.nche me DhAlanA,gaDhanA,mUrtI banAnA,2. biThAnA,niyama karanA,vichAranA
shapely A 1. suDaula,achchhI shakla kA,surUpa
shard N 1. ThIkarA,khaparA,2. a.nDe kA chhilakA
share N 1. bhAga,hissA,bakharA,2. sheara bhAga,3. hala kA phala,hala kA lohA
share VTI 1. bA.nTanA,bhAga karanA,hissA lenA,sharIka honA
shareholder N 1. hissedAra,paTTIdAra,sAjhI
shark N 1. shArka machhalI,2. dhokhA dene vAlA,Thaga
shark VTI 1. jaLI yA chhala se uThA lenA,ThaganA,chorI karanA,pAkhaNDa se jIvikA chalAnA
sharp A 1. patalI dhAra kA,painA,teja,tIkShNa,nukIlA,chokhA,2. chaukasa,chaukannA,3. chubhanevAlA,4. pracha.nDa,5. teja,6. chAlAka,chatura
sharp N 1. teja AvAja,sa.ngIta kA eka svara
sharp VTI 1. teja karanA,chaukhA karanA,2. dagA denA,chhala karanA
sharp-1/2 N 1. achchhA nishAnA mArane vAlA,nishAnebAja
sharpen VTI 1. teja karanA,sAna dharanA,teja honA
sharper N 1. Thaga,chhalI,dhokhA dene vAlA
sharply Adv 1. tejI se,jaLI se,shIghratA se
sharpshooter N 1. achchhA nishAnA mArane vAlA,nishAnebAja
shatter VTI 1. TukaDe TukaDe karanA,TukaDe TukaDe honA,chIranA,khaNDa khaNDa karanA,betaratIba karanA,krama bigADanA,pAgala karanA
shave N 1. hajAmata,2. patalA TukaDA,3. kATa
shave VI 1. dADhI banAnA,hajAmata banAnA
shave VT 1. kATanA,chhIlanA,patalA banAnA
shaver N 1. hajjAma,nAU,2. luTerA,mu.nDane vAlA
shawl N 1. shAla,dushAlA
she Pron 1. yaha vA vaha strI
shear VT 1. kai.nchI se kATanA,kataranA,kATanA
shears N 1. kai.nchI,kataranI,2. bhArI vastu uThAne kA eka ya.ntra
sheath N 1. miyAna,gilApha,khola
sheath VT 1. miyAna banda karanA
shed N 1. chhappara,jho.npaDA,osArI,sAyabAna
shed VT 1. bahAnA,nikAlanA,chhoDanA,DhalakAnA
sheen N 1. chamaka,jyoti,roshanI
sheep N 1. bheDa,bheDI,meSha
sheik N 1. shekha
shekel N 1. yahudiyo.n kA eka purAnA sikkA
shelf N 1. tAka,alamArI,2. chapaTI nikalI huI chaTTAna
shell N 1. chhilakA,khola,gho.nghA,moharA,2. bama kA golA,3. tAbUta,ThaTharI
shell VT 1. chhilakAnA,dAne ko bAla se nikAlanA,chhilakA phe.nkanA,2. bama ke golo.n se uDA denA
shellfish N 1. gho.nghA,sIpadAra machhalI
shelter N 1. ADa,sharaNa,panAha,Ashraya,2. rakShaka,sa.nrakShaka
shelter VTI 1. rakShA karanA,badhAnA,chhipAnA,2. Ashraya lenA,sharaNa me jAnA
shelve VTI 1. tAka para rakhanA,multavI karanA,DhAlU honA
shepherd N 1. gaDariyA,gallAbAna,charavAhA,2. grAma pAdarI
sheriff N 1. shahara vA jile kA hAkima,2. phaujadAra,3. sheripha
sherry N 1. spena kI eka prakAra kI a.ngUrI sharAba
shield N 1. DhAla,pharI,bachAva,rakShA,ADa
shield VT 1. DhAla se rokanA,rakShA karanA,bachAnA,rokanA
shift N 1. tabadIlI,parivartana,2. upAya,panAha,sharaNa,a.ntima sAdhana yA upAya,3. phareba,4. janAnI kuTI,kamIja
shift VTI 1. badalanA,eka sthAna se dUsare sthAna me.n jAnA yA le jAnA,2. naye kapaDe pahinanA,kapaDe badalanA,3. chalanA,4. nayA udyama karanA,5. upAya karanA,chAla chalanA
shilling N 1. eka agre.njI mudrA,2. shili~Nga
shin N 1. paira kA agalA bhAga,agra ja.nghA,2. nalI
shine N 1. dhUpa,khulA mausama,chamaka,roshanI,jyoti,raunaka
shine VI 1. chamakanA,roshana honA,jagamagAnA,prasannachita yA prasanna honA
shingle N 1. patalA takhtA,golagola patthara yA goTiyA jo samudra yA nadI ke kinArepara ho ,2. roDe
shingle VT 1. patale takhte yA roDo.n se pATanA
shingles N 1. eka roga,khujalI,dAda
shiny A 1. chamakIlA,roshana,sApha,khulA
ship N 1. pota,jahAja
ship VTI 1. jahAja para lAdanA,2. jahAja kI naukarI karanA,3. jahAja para naukara rakhanA,4. jahAja para savAra karanA
shipbuilder N 1. jahAja banAnevAlA
shipbuilding N 1. jahAja kA banAnA
shipment N 1. jahAja kI ladAI yA bharAI,2. jahAja me.n lAdI huI vastu
shipping N 1. naukA samUha,2. pAnI kI rAha se bhejanA,3. jahAja chalAnA,4. jahAja se mAla bhejane kA mahasUla
shipwreck N 1. chaTTAna se TakarAkara naukA kA nAsha ho jAnA
shipwreck VT 1. chaTTAna Adi se TakarAkara naShTa karanA,nAsha karanA
shipyard N 1. jahAja banAne yA marammata karane kA sthAna
shire N 1. prA.nta,2. jilA,3. mulka kA hissA,4. desha kA eka visheSha bhAga
shirk N 1. kAma chora,chAla bAja
shirk VTI 1. bachanA,khisakanA,jI churAnA
shirt N 1. kamIja,kurtA,sharTa
shiver N 1. TukaDA,phA.nka,patalA TukaDA,TUTana,2. jhurajhurI honA,ka.npaka.npI
shiver VTI 1. kA.npanA,ka.npAnA,hilAnA,tharatharAnA,2. TukaDe TukaDe karanA,chUra chUra karanA
shoal N 1. jhu.nDa,giroha,samUha,2. retI,bAlU kA Dhera
shoal VT 1. bhIDa lagAnA,samUha karanA,2. paTa jAnA,retI paDa jAnA,chhichhalA ho jAnA
shock N 1. dhakkA,dhamaka,sa.ngharSha,Takkara,muThabheDa,AkramaNa,laDAI,aparAdha,2. dahala,sadamA,dhakkA,naso.n kI jhanajhanAhaTa
shock VT 1. bhaya dikhAnA,choTa pahu.nchAnA,Takkara denA,aprasanna karanA
shocking A 1. udvegakara,aprItikara,chau.nkAnevAlA
shoddy A 1. nikammA,bekAma
shoddy N 1. purAne UnI kapaDe kA banA huA kapaDA
shoe N 1. pAdukA,jUtA,2. nAla
shoe VT 1. jUtA pahanAnA,nAla lagAnA
shoelace N 1. jUte kA phItA
shoemaker N 1. mochI,jUtA banAnevAlA
shoestring N 1. jUte kA phItA
shoo VT 1. bhAgonA,chale jAo nA
shoot VTI 1. golI mAranA,bANa mAranA,chhoDanA,chalAnA,2. khilanA,kalI nikalanA,3. nikalanA nA,4. dauDanA,gujaranA,jhapaTanA,5. dhaDakanA,6. a.nkura nikalanA,7.baDhanA,unnati karanA
shooter N 1. golI chalAne vAlA,tIra mArane vAlA,2. phe.nkane yA chalAne kA hathiyAra
shop N 1. dUkAna,hATa
shop VI 1. dUkAna para saudA mola lene ke liye jAnA,hATa bajAra karanA
shopkeeper N 1. dukAnadAra
shopping N 1. bAjAra karanA
shore N 1. samudra kA kinArA,samudra taTa,2. Teka
shore VT 1. Teka lagAnA
short N 1. chhoTA,adIrgha,laghu,nATA,sa.nkShipta,mukhtasara,kama,2. thoDA,apUrNa,nyUna ,3. nikaTa,pAsa,4. sa.nkShepa,sArA.nsha
short- A 1. alpAyu,cha.nda roja,kama umra
short-۵1/2 A 1. adUradarshI,kShINa dR^iShTI,kama najara,alpadarshI,jisako dUra dekha na paDe ,2. asAvadhAna
shortage N 1. kamI
shorten VT 1. kama karanA,paTAnA,chhoTA karanA
shorthand N 1. sa.nkShiptAkSharalipI,mukhtasaranavIsI,sa.nkShepa lekha
shortly Adv 1. jaLI me,thoDI dera me.n,2. sa.nkShepa se
shortness N 1. chhoTAI,kamI,laghutA,nyUnatA
shorts N 1. bhUsI,chokara,2. eka prakAra kA jA.nghiyA
shot A 1. golI mArane kA kAma,2. phe.nka kara mArane kA hathiyAra,3. golI,chharrA,4. nishAnA mAranevAlA 4. DA.nDa liyA huA dravya,5. ginatI
should VT 1. chAhiyenA
shoulder N 1. kandhA,2. sahArA
shoulder VT 1. kandhA mAranA,dhakkA denA,kandhe para chaDhAnA
shout N 1. shora,gula gapADA,hullaDa,2. jaya jayakAra,prasha.nsA dhvani
shout VT 1. shora machAnA,chillAnA
shove N 1. dhakkA,relA
shove VT 1. DhakelanA,relanA,dhakkA denA
shovel N 1. khurapA,belachA
shovel VT 1. belachA se phe.nkanA
show N 1. tamAshA,ThATha,prakAsha,dikhAvA,pradarshana,ADambara,lIlA,kautuka,kautUhala
show VTI 1. dikhalAnA,jAhira karanA,prakAsha karanA,batalAnA,rAha batalAnA nA,2. prakAshita karanA,dikhAI denA,prakaTa honA,dekhanA
shower N 1. bauchhAra,jhaDI,rela pela
shower VTI 1. barasanA,barasAnA,udAratA pUrvaka denA,bhara denA,jhaDI lagAnA
showy A 1. dikhalAvaTI,numAishI,bhaDakIlA,ra.ngIlA
shred N 1. katarana,dhajjI,TukaDA
shred VT 1. TukaDe TukaDe karanA,kataranA,dhajjI utAranA
shrew N 1. jhagaDAlU aura chiDachiDI strI,karkashA,laDAkina
shrewd A 1. naTakhaTa,chiDachiDA,dhUrta,chAlAka,chatura
shriek N 1. kilakArI,chillAhaTa,chIkha,kUka,karkashanAda
shriek VT 1. chillAnA,chi.nghAranA,kikiyAnA,lalakAranA
shrift N 1. pApamochana,AchArya ke pAsa pApa kA svIkAra
shrill A 1. karNavedhI,mahIna AvAja kA,teja,chubhatI huI
shrill VT 1. teja aura mahIna AvAja denA
shrimp N 1. eka prakAra kI sIpa vA chhilakedAra dasa pA.nva kI machhalI,jhI.nge kI kisma kA eka jAnavara
shrine N 1. pavitra dravyAgAra,mandira,tIrthasthAna,puNyasthAna
shrink N 1. sikuDana,simaTana,jhijhaka
shrink VTI 1. sikuDanA,hichakanA,pIchhe haTanA,sikuDAnA,jhijhakanA,alaga ho jAnA
shrivel VTI 1. sikuDana paDanA yA DAlanA,jhurrI paDanA
shroud N 1. kaphana,shava paridhAna,murdA lapeTane kI chAdara
shroud VT 1. murde para kapaDA DAlanA,chhipAnA
shrub N 1. chhoTA peDa,jhADI,2. madirA
shrubbery N 1. jhADI,bana
shrug N 1. kandhA jhADanA
shrug VTI 1. sikoDanA,sameTanA,kandhA sikoDanA yA Upara karanA yA jhADanA
shudder N 1. ka.npaka.npI,tharatharAhaTa
shudder VT 1. kA.npanA,tharatharAnA
shuffle N 1. gaDabaDa karanA,TAla maTola,2. tAsha kI herA pherI,3. dhokhA,chAlAkI
shuffle VT 1. tAsha ko hera phera karanA,TAla maTola karanA,bAta palaTanA,2. gaDabaDa karanA,ulaTa palaTa denA
shun VTI 1. alaga rahanA,kinArA karanA,bachAnA,dUra rahanA,TAla jAnA,nakAranA,asvIkAra karanA
shunt VTI 1. relagADI haTAnA,rAha badalanA,rAha chhoDanA,kinAre honA,muDanA
shut A 1. banda
shut N 1. banda khiDakI,jhilamila
shut VTI 1. banda karanA,mU.ndanA,bheDanA,bAhara nikAlanA,kaida karanA,banda honA
shut- N 1. kAma banda kara denA
shut- N 1. banda karanA
shut- VT 1. banda kara denA
shutdown N 1. kAma banda karanA
shutdown VT 1. kAma banda kara denA
shutout N 1. bAhara rokanA
shutout VT 1. bAhara roka denA,bhItara na Ane denA
shutter N 1. kivADa,jhilamilI,pardA,chika,jhA.npa
shuttle N 1. shaTala,DharakI
shy A 1. lajIlA,sa.nkochI,2. Darapoka,bhIru,3. chaukannA
shy N 1. lajIlA,sa.nkochI
shy VT 1. jhe.npanA,chau.nkanA,bhaDakanA nA,2. kataranA
shyness N 1. lajIlA,sa.nkochI
sick A 1. rugNa,rogI,bImAra,kisI roga se pIDita,2. jisakA jI machalatA ho,3. duHkhI,udAsa
sicken VTI 1. bImAra karanA,bImAra honA,duHkhI banAnA,2. durbala honA
sickening A 1. duHkhada,bImAra,jalAnevAlA,aruchikara
sickle N 1. ha.nsiyA,darA.ntI
sickly A 1. bImAra,roga shIla,rogihA,susta,durbala,bImAra sA
sickly Adv 1. sustI se,bImArI kI hAlata me.n
sickness N 1. rugNatA,roga,bImArI,2. matalI
side A 1. pakShIya,kinAre kA,bagalI,tirachhA,TeDhA,lage lage,eka hI va.nsha kA
side N 1. kinArA,hAshiyA,dala,tarapha,pakSha,bagala,pasalI
side VT 1. taraphadArI karanA,pakSha karanA,pakSha lenA,nA
sideways Adv 1. karavaTa ke bala,tirachhA
siding N 1. rela kI dUsarI chhoTI paTarI
siege N 1. 1. ghera,gherA DAlanA,2. nagara pariveShThana
sieve N 1. chhalanI,jharanA
sieve VT 1. chAlanA
sift VT 1. chhAnanA,chAlanA,2. parakhanA,nirNaya karanA
sigh N 1. gaharI sA.nsa,Aha,niHshvAsa,dIrghashvAsa
sigh VT 1. Aha bharanA,Tha.nDI sA.nsa lenA,kheda karanA,ra~nja karanA,Aha se prakaTa karanA
sight N 1. dekhanA,dR^iShTi,darshana,najara,avalokana
significance N 1. mahatva,gaurava,pratiShThA,artha,abhiprAya
significant A 1. sArthaka,artha prakAshaka,sUchaka,udbodhaka,mahatvapUrNa
signify VT 1. sUchita karanA,batAnA,prakaTa karanA,varNana karanA,2. abhiprAya rakhanA,artha rakhanA
silence N 1. chuppI,niHshabdatA,shabdAbhAva,mauna,2. chhipAva,guptatA
silence VT 1. chupa karanA,mauna karanA,mu.nha banda karanA
silent A 1. chupa,mauna,sunasAna,khAmosha,shA.nta,sthira,niHshabda
silica N 1. patthara
silk N 1. reshama yA reshamI kapaDA
silkworm N 1. reshama kA kIDA
silky A 1. reshamI,narma,komala,chikanA
sill N 1. dehalIja,chaukhaTa
silly A 1. mUrkha,anADI,bholA,durbala
silly N 1. mUrkha
silt N 1. pAnI ke bahAva se lAyI huI miTTI yA reta
silver A 1. chA.ndI kA
silver N 1. chA.ndI,chA.ndI kA rupayA ityAdi
silver VT 1. chA.ndI chaDhAnA,chA.ndI kI kalI karanA
silverware N 1. chA.ndI ke jevara
silvery A 1. chA.ndI ke sadR^isha,ujjavala,sapheda,chamakIlA,chA.ndI chaDhA huA
similar A 1. samAna,sadR^isha,ekasA
similarity N 1. samAnatA,sadR^ishyatA,sAdR^ishya
similarly Adv 1. usI prakAra,sAdR^ishya se,eka bhA.nti
simmer N 1. thoDA thoDA kholanA,gunagunAhaTa
simmer VT 1. dhIre dhIre khaulanA,simasimAnA
simple A 1. sIdhA,akelA,nirA,sAdA,bholA,mUrkha,2. nirdoSha,niShkapaTa,shuddha,svachchha,sarala
simple N 1. jaDI,bUTI
simple-1/2۰ N 1. ekavarNa samIkaraNa
simplification N 1. laghukaraNa,sarala karane kA kAma
simplify VT 1. spaShTa karanA,sarala karanA,sAdhAraNa karanA
simply Adv 1. sApha sApha,saralatA se,niShkapaTatA se,2. aGYAnatA se,mUrkhatA se
simulate A 1. banAvaTI,jhUThA,jAlI,bahAnebAja
simulate VT 1. nakala karanA,svA.nga karanA,bheSha badalanA,bahAnA karanA
simulation N 1. banAvaTa,kapaTa,pAkhaNDa,chhadmaveSha dhAraNa
simultaneous A 1. samakAlIna,eka hI samaya kA,samakAlika
simultaneous-equation N 1. dvivarNa yA yugapatta samIkaraNa
sin N 1. pApa,aparAdha,doSha,khatA
sin VT 1. pApa karAnA,aparAdha karAnA
since Conj 1. kyo.nki,isalie,isa kAraNa se
since Prep 1. se,pashchAt,sIdhe se
sincere A 1. sachchA,kharA,shuddha,svachchha,niShkapaTa
sincerely Adv 1. ImAnadArI se,niShThA se,shuddhatA se,sachchAI se
sincereness N 1. ImAnadArI,sachchAI,kharAI,niShkapaTatA,svachchhatA,yathArthatA
sine N 1. rekhA visheSha,jIvA,dvijyA
sine Prep 1. hIna,rahita,binA
sing VTI 1. gAnA,2. sarAhanA,prasha.nsA karanA
singe VT 1. jalAnA,jhulasAnA,nA
singer N 1. gAnevAlA,gavaiyA,gAyaka
single A 1. eka,akelA,kevala,alaga,nyArA,2. ku.nvArA,avivAhita,3. sachchA,4. svachchha
single N 1. eka,akelA,alaga,2. ku.nvArA,avivAhita
single VT 1. chunanA,chhA.nTanA,nA
singly Adv 1. akelA,eka eka kara ke ,2. sachchAI se,kharAI se
singular A 1. eka vachana,2. baDA,vikhyAta,3. anokhA,nirAlA,akelA,advitIya
sinister A 1. bAyA.n,2. burA,ashubha,kuTIla,manahUsa,kapaTI,beImAna
sink N 1. si.nka,nAlI,morI
sink VT 1. DubAnA,girAnA,2. nirAsha karanA,3. dabAnA,4. khodanA,5. pravesha karanA,baiThanA,6. kama karanA,ghaTAnA
sinker N 1. bojha jisase machhalI pakaDane kI DorI Adi DUba jAye,2. DUbane vAlA AdamI yA chIja
sinking N 1. DUbanA
sinner N 1. pApI,pAtakI,doShI
sinus N 1. moDa,2. chheda,darAra,3. khADI,4. nAsUra
sip N 1. ghU.nTa,chusakI
sip VT 1. ghU.nTa lenA,suDakanA,chUsanA,chATanA
siphon N 1. TeDhI nalI,nAlI,eka ya.ntra
sir N 1. mahAshaya,mahodaya,janAba,sAhaba,bahAdura
sire N 1. pitA,purakhA,kartAra,2. narapashu,3. rAjA sAhaba,rAjA kA sambodhana
siren N 1. eka gAnevAlI samudrI parI,mohinI strI,ThaganI
sister N 1. bahina,jIjI,bhaginI
sisterhood N 1. eka mata yA sa.npradAya kI striyo.n kA samAja,bhaginI samAja,2. bahinapana,bhaginItva
sit N 1. baiThanA,aDDepara baiThanA,baserA lenA,ArAma karanA,paDanA,rahanA,senA,a.nDo para baiThanA,2. sabhA karanA,kachaharI karanA,3. ThIka honA,phabanA
sit VT 1. Asana jamAnA,baiThAnA
site N 1. sthAna,jagaha,sthiti,Thaura
sitting N 1. baiThaka,ArAma karanA,2. sabhA,jalasA,baiThaka,ijalAsa
situated A 1. sthita,sthApita
situation N 1. sthiti,sthAna,Thaura,avasthA,gata,gau.n,pada,ohadA,padavI,naukarI
six N 1. chhaH
sixfold A 1. chhaH gunA
sixteen N 1. solahavA.n bhAga
sixteenth A 1. solahavA.n
sixth A 1. chhaThavA.n
sixth N 1. chhaThavA.n bhAga
sixtieth A 1. sATha
sixtieth N 1. sAThavA.n bhAga
sixty N 1. sATha
sizable A 1. DIlavAlA,bahuta lambA chauDA,baDA
size N 1. AkAra,pariNAma,DIla,2. saresa,lAsA
size VT 1. parimANa bA.ndhanA,AkAra ke krama se rakhanA,2. saresa lagAnA
skate N 1. barpha para chalane kA jUtA,2. eka prakAra kI machhalI jisakI pITha para kA.nTA hotA hai
skate VT 1. skeTa jUtA para chalanA
skeleton N 1. asthipa.njara,sharIra kA asthimAtra,ThaTharI,2. DhA.nchA,khAkA
sketch N 1. kachchA DhA.nchA,nakshA,masaudA,sthUla lekha
sketch VT 1. nakshA khI.nchanA,khasarA banAnA,DhA.nchA banAnA,masaudA karanA,sthUla varNana karanA
sketchy A 1. DhA.nchA yA khAkA vAlA,adhUrA,a.nshapUrNa
skew A 1. TeDhA,tirachhA
skewer N 1. kabAba kA sI.nkachA,kIla,sIkha,salAI
skewer VT 1. sIkha me.n pironA
skid N 1. phisalana
skiff N 1. Do.ngI,chhoTI nAva
skill N 1. vidyA,guNa,pravINatA,nipuNatA
skilled A 1. nipuNa,guNI,paTu,chatura,kushala
skillet N 1. kaDedAra DegachI,chhoTA kaDedAra haNDA yA baTuA
skim N 1. jhAga,phena,phaphU.ndana
skim VTI 1. jhAga yA phena yA malAI utAranA,2. chhUte hue chale jAnA
skimmer N 1. kalachhI,jharanI
skin N 1. khAla,chamaDA,chhAla,chhilakA,jhillI
skin VT 1. khAla yA chamaDA khI.nchanA,chhilakA utAranA,2. dhokhA denA,3. chamaDA maDhanA yA lagAnA
skinny A 1. chamaDAdAra,kevala chamaDAdAra
skip N 1. uchhala,kUda,phalA.nga,2. bhUla,chhUTa,chUka
skip VT 1. chhoDa jAnA,bhUla jAnA,bhUla karanA,2. kUdanA,uchhalanA
skipper N 1. saudAgarI jahAja kA mAlika,2. kUdanevAlA
skirmish N 1. halkI laDAI,laDAI bhiDAI,jhagaDA
skirmish VT 1. halkI laDAI laDanA,thoDe thoDe Adamiyo.n se laDanA
skirt N 1. skarTa,kora,chhora,A.nchala,kinArA
skirt VTI 1. gheranA,chhora para honA
skittish A 1. lajIlI,bhIru,bhaDakIlI,cha.nchala,chapala
skull N 1. khopaDI,kapAla
skull- N 1. aisI TopI jo sira para jamakara baiTha jAye
sky N 1. AkAsha,gagana,AsamAna,a.ntarikSha
skylark N 1. chakravAka,lavA
skylight N 1. jharokhA,roshanadAna
skyline N 1. kShitija,AkAsha vR^itta
skyscraper N 1. bahuta U.nchI vastu,gaganasparshI vastu,kI koTho.n kA bhavana ityAdi
skyward A 1. AkAsha kI ora
slab N 1. takhtA,sa.ngamaramara yA dUsare patthara kI paTiyA,chakkI kA paTarA yA takhtA
slack A 1. DhIlA,manda,nirbala,susta
slack N 1. koyale kA chUrA,rAkha Adi
slacken VT 1. DhIlA karanA,manda karanA,nirbala karanA,kama karanA,susta yA shithila honA
slag N 1. dhAtu kA maila,jvAlAmukhI,pahADa kI kITa
slam N 1. dhaDaka,jora
slam VTI 1. jora se banda karanA,mAranA,jora se mAranA
slander N 1. kala.nka,apayasha,apavAda
slander VT 1. jhUThA kala~Nka lagAnA,doSha lagAnA,apavAda karanA,apayasha denA
slanderous A 1. mithyAvAdaka,mithyA,nindaka,jhUThA,kala.nkI
slang N 1. ga.nvAru bolI
slant N 1. jhukA huA,TeDhA,tirachhA
slant VTI 1. tirachhA karanA yA honA,DhAlU honA
slanting A 1. TeDhA,tirachhA,jhukA huA
slap N 1. tamAchA,chapata,thappaDa,dhaula
slap VT 1. chapata jamAnA,tamAchA mAranA,dhaula mAranA
slash N 1. chIra,kATa,chAka
slash VTI 1. lambe TukaDe kATanA,choTa se girA denA
slate N 1. sleTa,eka prakAra kA patthara
slate VT 1. sleTa se pATanA
slaughter N 1. hatyA,vadha,sa.nhAra
slaughter VT 1. hatyA karanA,vadha karanA
slaughter- N 1. mA.nsa ke lie jAnavara mArane kA sthAna
slaughterhouse N 1. mA.nsa ke lie jAnavara mArane kA sthAna
slave N 1. dAsa,TahaluA,chAkara,ki.nkara
slave VT 1. dAsatva karanA,parishrama karanA,gulAmI karanA
slavery N 1. ki~NkaratA,gulAmI,dAsatA,dAsatva
slavish A 1. dAsa sambandhI,dAsavata,kamInA,nIcha,parishramI
slay VT 1. mAra DAlanA,vadha karanA,ghAta karanA
sledge N 1. bhArI hathauDA,2. barpha para chalane vAlI gADI
sledge- N 1. hathauDA
sleek A 1. chikanA,chamakIlA
sleek VT 1. chikanA,chamakAnA
sleep N 1. vishrAma,ArAma,nI.nda,nidrA,2. mR^ityu
sleep VT 1. sulAnA,ArAma karAnA,vishrAma karAnA,2. maranA,mAranA
sleeper N 1. sonevAlA,2. slIpara,lakaDI kI phATa
sleet N 1. me.nha aura barpha yA olo.n kI eka sAtha varShA
sleet VT 1. me.nha ke sAtha olA yA barpha barasanA
sleeve N 1. AstIna,kapaDe kI bA.nha
sleeve VT 1. bA.nha lagAnA,2. chupake chupake ha.nsanA,bA.nha se ADa karake ha.nsanA
sleigh N 1. barpha para chalane kI gADI ( be pahiye kI gADI)
sleight N 1. jugata,dhUrtatA,chhalabala,DIThabandI,najarabandI,chAlAkI
slender A 1. dubalA,patalA,kShINa,nirbala
slice N 1. phA.nka,phA.nkI,TukaDA,2. chauDA,chAkU
slice VT 1. phA.nka nikAlanA
slide N 1. phisalane vAlI vastu,chikanI aura barAbara rAha,phisalanI jagaha,phisalAva,2. miTTI kA Dhera,girAva
slide VT 1. phisalanA,sarakanA,khisakanA,rapaTanA
slight A 1. kShINa,nirbala,tuchchha,chhI.nTA,patalA
slight N 1. bhUla,avaGYA,apamAna
slight VT 1. tuchchha jAnanA,halkA samajhanA,bhUla jAnA
slim A 1. patalA,nirbala,tuchchha,
slime N 1. chipakatI huI vastu,lasalasI miTTI,chikanI miTTI
slimy A 1. chikanI miTTI kA,chikanA,lasalasA,chipachipA
sling N 1. gulela,patthara phe.nkane kA hathiyAra,2. gophana,3. paTTI jo ghAyala hAtha Adi ke lie gale me DAlI jAtI hai,4. chhI.nkA
sling VT 1. gulele se phe.nkanA,2. rassI se laTakAnA
slip N 1. phisala,khasaka,2. bhUla,galatI,3. DAlI,4. TukaDA,paTTI
slip VTI 1. phisalanA,binA jAne nikala jAnA,khisakanA,2. bhUla karanA,3. kalama karanA,4. chUkanA
slipper N 1. slIpara,betalA jUtA,DhIlA jUtA
slippery A 1. chikanA,2. asthira,anishchita,3. apavitra
slipshod A 1. slIpara pahane hue,betalA yA chaporA jUtA pahane hue,2. be paravAha,asAvadhAna
slit N 1. chora,kATa,lambA chheda,darAra
slit VT 1. la.nbA la.nbA chIranA,kATanA,darAra karanA
slither VI 1. phisalanA,sarakanA
sliver N 1. lambA TukaDA
sliver VT 1. la.nbe la.nbe TukaDe kATanA yA phADanA
sloop N 1. eka mastUla kA jahAja
slop N 1. sharAba,pIne kI vastu,TharrA sharAba
slop VT 1. ga.ndalA karanA
slope N 1. DhAla,jhukAva
slope VTI 1. jhukAnA,DhAlU honA,jhukanA
sloping A 1. kramashaH nimna,DhAlU,jhukA huA,DhaluA,2. tirachhA
sloth N 1. Alasya,sustI,kAhilI
slouch N 1. nIchI dR^iShTi,2. ga.nvArU chAla
slouch VTI 1. udAsa karanA,2. jhukAnA,jhukanA
slough N 1. ghasAva,daladala,kIchaDa,2. sA.npa kI ke.nchula,3. surdAra khAla
slow A 1. dhImA,2. AlasI,susta,3. DhIlA,acheta,Tha.nDA,manda,moTI samajha kA,4. sacheta,shA.nta,akriyAshIla
sludge N 1. miTTI,kIchaDa,2. chUra kiyA huA barpha
slug N 1. susta,AlasI AdamI,2. eka prakAra kA gho.nghA
sluggish A 1. AlasI,dIrghamUtrI,2. dhImA,DhIlA,mandagati,3. akriyAshIla
slum N 1. gandI galI,mailA kuchailA mauhallA
slumber N 1. U.ngha,jhapakI,halkI nI.nda
slumber VI 1. U.nghanA,jhapakI lenA
slump N 1. Dhera,2. mUlyo.n me.n ekAeka ghaTatI
slump VTI 1. ikaTThA karanA,2. chahabachchA Adi me.n ekAeka gira paDanA
slur N 1. dAga,chihna,2. apratiShThA,halkA apavAda
slur VT 1. sustI se karanA,2. chhipAnA,3. mailA karanA,bigADanA,4. apamAna karanA,apratiShThA karanA
slush N 1. narma miTTI,kIchaDa
sly A 1. sayAnA,2. dhUrta,makkAra,kapaTI,3. gupta
smack N 1. taDAkA,2. svAda,3. chapata,4. chhoTA jahAja
smack VTI 1. chUmanA,2. o.nTho.n se chapachapa kA shabda karanA,3. svAda lenA,4. chaTakhAnA,mAranA
small A 1. chhoTA,alpa,kShudra,laghu,thoDA,kama,2. nirbala,3. tuchchha,nIcha
small N 1. kisI vastu kA chhoTA yA patalA bhAga
smallpox N 1. chechaka,shItalA
smart A 1. tIkShNa,tIkhA,kaDA,2. shIghra,phurtIlA,chatura,3. nayA,tAjA,4. banA ThanA
smart N 1. smArTa,bA.nkA,chhailA,2. tIvra vedanA,darda,TIsa
smart VI 1. tIkShNa vyathA anubhava karanA,TIsa mAranA,tIvra duHkha mahasUsa karanA
smart- N 1. dhana jo kisI sa.nkaTa se bachane ke liye diyA jAye,harajAnA,2. ghAyala sipAhiyo.n yA mallAho.n kA inAma
smash VT 1. TukaDe TukaDe karanA
smatter VI 1. nirarthaka bAta karanA,thoDA GYAna rakhanA
smattering N 1. alpa GYAna,UparI GYAna
smear N 1. dAga,dhabbA,kala.nka,2. chikanI vastu,3. marahama
smear VT 1. chupaDanA,2. lesanA,potanA,lagAnA,3. mailA karanA
smell N 1. gandha,bAsa
smell VTI 1. gandha lenA,sU.nghanA,2. mahakanA,ga.ndha denA
smelt N 1. eka prakAra kI chhoTI machhalI
smelt VT 1. dhAtu ko galA kara svachchha karanA
smelter N 1. dhAtu galAnevAlA
smile N 1. muskurAhaTa,2. sahAyatA,dayA
smile VT 1. prasanna honA,muskurAnA,2. dayA karanA,sahAyatA karanA,3. ha.nsI uDAnA
smirk N 1. banAvaTI ha.nsI
smirk VI 1. banAvaTI ha.nsI ha.nsanA
smite VT 1. harAnA,2. kaShTa denA,daNDa denA
smith N 1. sunAra,luhAra,dhAtu kA kAma karane vAlA
smock N 1. striyo.n kA kurtA,kamIja
smoke N 1. dhuA.n,dhUmrapAna
smoke VTI 1. dhuA.n denA,2. dhuA.n lagAnA,sulagAnA,3. tambAkU sigareTa Adi pInA
smoker N 1. tambAkU pIne vAlA,2. dhuA.n se sukhAne vAlA
smoky A 1. dhuA.ndAra,dhUmramaya,sadhUma,dhue.n se bharA huA
smooth A 1. chikanA,chamakIlA,sama,2. mR^idu,madhura bhAShI,3. sarala
smooth VT 1. chikanA karanA,sama karanA,2. sugama karanA,3. shAnta karanA,4. khushAmada karanA
smother N 1. dhuA.n,dhUla,2. ghabarAhaTa
smother VT 1. galA gho.nTa kara mAra DAlanA,sA.nsa rokanA
smoulder VI 1. sulaganA,dhadhakanA,isa prakAra jalanA ki jvAlA na nikalenA
smudge VT 1. miTTI lapeTanA,2. dhabbA lagAnA,3. kAlA karanA
smug A 1. banA ThanA,chhaila chhabIlA,2. apane hAla me.n masta
smuggle VT 1. mahamUlI mAla ko binA kara diye hue le AnA yA le jAnA,chaukI mAranA
smuggler N 1. usa prakAra mAla le Ane yA le jAne vAlA,usa jahAja jisa me.n ukta prakAra mAla Aye jAye
smut N 1. koyale kA chUrA yA kAjala,2. dhuA.n yA kAjala kA dhabbA,3. paudhe kA eka roga,giravI,4. durvachana
smut VT 1. kAjala kA dhabbA lagAnA,kAlA karanA,dhumailA karanA,giravI lagAnA
snack N 1. bhAga,2. bhoga,jalapAna,nAshtA
snag N 1. TahanI,2. gA.nTha,3. nikalA huA dA.nta
snail N 1. gho.nghA,jo.nka,2. kAhila,AlasI manuShya,3. dhImI chAla se,dhIre dhIre
snake N 1. sA.npa,nAga,sarpa
snake- N 1. chachai.nDA tarakArI
snap N 1. taDaka,eka eka TUTa,kaDakaDAhaTa,2. chhoTA tAlA
snap VTI 1. chaTakanA,kATa khAnA,taDakAnA,2. chuTakI bajAnA
snare N 1. phandA,2. jAla,3. pakaDa,4. pAsha
snare VT 1. pha.nsAnA,2. phusalAnA
snarl N 1. laDAI,jhagaDA
snarl VI 1. gurrAnA,ghuDakanA
snatch VT 1. jhaTa chhIna lenA,jhapaTa lenA
sneak N 1. nIcha,adhama manuShya
sneak VI 1. saraka jAnA,chupake se chale jAnA,2. giDagiDAnA,pA.nva para giranA
sneaking A 1. nIcha,adhama,2. ka.njUsa
sneaky A 1. nIcha,2. ka.njUsa
sneer N 1. ghR^iNA kI dR^iShTi,2. nakachaDhI bolI TholI,3. upahAsa
sneer VI 1. nAka chaDhAnA,bolI TholI mAranA,2. ha.nsI uDAnA
sneeze N 1. chhI.nka
sneeze VT 1. chhI.nkanA
snicker VI 1. makkArI se ha.nsanA
sniff VTI 1. sU.nghanA,nAka se suDakanA
snip N 1. kATa,kaTAva,kapaDe kA chhA.nTana,katarana
snip VT 1. kataranA,kATa DAlanA
snipe N 1. chahA( eka prakAra kA pakShI) ,2. mUrkha
snob N 1. dehAtI ga.nvAra jo bhadratA anukaraNa kare,2. jUtA banAne vAlA
snooze N 1. U.nghAI,jhapakI
snooze VT 1. sonA,U.nghanA
snore VI 1. kharrATA lenA,sote samaya nAka se shabda nikAlanA
snort N 1. kharrATA,nAsikA dhvani
snort VI 1. nathune kI rAha se shabda nikAlanA,kharrATA bharanA,gharagharAnA
snout N 1. thUthana,pashu ke Age nikalI huI thuthanI,2. To.nTI
snow N 1. barpha,pAlA
snow VI 1. barpha paDanA
snow-shoe N 1. barpha me.n pahanane kA chauDA jUtA
snowfall N 1. barpha kA giranA,girI huI Dhera
snowshoe N 1. barpha kA pahanane kA chauDA jUtA
snowy A 1. barpha se bharA huA,himamaya,shveta
snub N 1. lakaDI kI gA.nTha,2. roka,DA.nTa,ghuDakI,3. chhoTI chapaTI Upara ko kuchha muDI huI nAka
snub VT 1. kataranA,2. rokanA,3. DA.nTanA,4. chhoTI aura chapaTI kuchha Upara ko muDI huI ( nAka) nA
snuff N 1. sA.nsa ke sAtha khI.nchanA,suDakanA,sU.nghanA,2. gula kATanA
snuff VI 1. sA.nsa lenA
snuff-box N 1. su.nghanI kI DibiyA
snug A 1. pAsa,chipaTA huA,2. ArAma dene vAlA,sukhada,3. gupta
snug VI 1. chipaTanA,pAsa leTanA
so Adv 1. isa prakAra,itanA,2. aise,3. isalie,ataH,ateva,4. isa samaya,5. khaira,achchhA
soak VTI 1. bhigonA,sokhanA,2. bhIga jAnA,3. chUsanA
soap N 1. sAbuna
soap-1/2 N 1. rIThA,paudhA jisa se dhone ke kAma kI vastu nikalatI hai
soap-1/2 N 1. rIThA,paudhA jisa se dhone ke kAma kI vastu nikalatI hai
soapy A 1. sAbuna kI taraha,sAbuna lagA huA,2. chApalUsI karane vAlA,chApalusI kA
soar N 1. U.nchI uDAna
soar VI 1. U.nche para uDanA,chaDhanA
sob N 1. sisakI
sob VI 1. sisakanA,subakanA
sober A 1. sa.nyamI,2. sacheta,Ape me.n,3. shAnta,4. gambhIra
sober VTI 1. sudha yA hosha me.n lAnA yA AnA,2. pratyeka avasthA me.nnA
sobriety N 1. sa.nyama,paraheja,gambhIratA
sociable A 1. sa.nsarga shIla,2. sneha vR^iddhi,3. melI,milanasAra
social A 1. sAmAjika,janasa.ngraha sa.nba.ndhI,milanasAra,sa.nsargashIla
socialism N 1. samAjata.ntra,samAja sAmyavAda
socialist N 1. samAjata.ntravAdI,samAjasAmyavAdI
socialize VT 1. sAmAjika yA sa.nsargashIla banAnA,2. sAmyavAda ke anusAra rachanA
society N 1. sabhA,samAja,maNDalI,sa.ngati,sAjhA,sa.npradAya
sociologist N 1. shAstra kA GYAtA
sociology N 1. samAjatatva,samAja shAstra
sock N 1. mojA,pAyatAvA,jurrAba,2. abhinetAo.n kI jUtI
socket N 1. ghara,chheda,2. A.nkha vA dA.nta Adi kA ghara
sod N 1. ghAsa milI huI miTTI,2. ghAsa kI jaDa sahita DhelA,dUbachaurA
soda N 1. soDA,khAra,eka prakAra kI sajjI soDA
sofa N 1. seja,pala.nga,shayyA
soft A 1. komala,narma,sukumAra,mulAyama,2. chikanA,3. svachchha,4. dhImA,5. mR^idu,madhura
soften VTI 1. komala karanA yA honA,namra karanA,sukumAra banAnA,2. dhImA honA yA karanA
soil N 1. miTTI,chikanI miTTI,bhUmi,dharatI,2. khAda,3. kIchaDa,ga.ndagI
soil VT 1. mailA karanA,ga.ndA karanA,apavitra karanA,2. dhabbA lagAnA,3. khAda DAlanA
sojourn N 1. thoDe dina kA nivAsa,DerA
sojourn VI 1. thoDe dina ke liye rahanA,DerA karanA
solace N 1. sA.ntvanA,AshvAsana,dhIraja,DhADhasa,2. mana bahalAva,vinoda
solace VT 1. prasanna karanA,2. dhIraja denA,sA.ntvanA denA,3. ArAma denA,4. shA.nta karanA
solar A 1. saura,sUrya sa.nba.ndhI,sUrya kA
solder N 1. joDa,TA.nkA
solder VT 1. TA.nkA lagAnA,joDanA,sudhAranA
soldier N 1. sipAhI,sainika,yoddhA
sole A 1. akelA,eka,nirAlA,2. avivAhita
sole N 1. talA,jUte kA talA,2. eka prakAra kI machhalI
sole VT 1. talA lagAnA
solely Adv 1. akele,kevala
solemn A 1. dharma sa.nba.ndhI,2. gambhIra,banAvaTI gambhIra,3. pavitra
solemnity N 1. devakarma,2. gambhIratA
solicit VT 1. mA.nganA,2. prArthanA karanA,3. ichchhA rakhanA
solicitation N 1. prArthanA,vinatI
solicitor N 1. vakIla,mukhtAra,bairisTara,kAnUnI salAha dene vAlA
solid A 1. Thosa,2. gambhIra,3. kaDA,4. bhArI,5. arthamaya
solid N 1. Thosa vastu,pi.nDa,2. pi.nDa,Thosa,ghana
solidarity N 1. svArtha yA sampatti yA bhoga tathA kArya Adi me.n sAmAjika samatA vAda,2. eka sAtha rahanA
solidify VT 1. Thosa karanA,kaDA karanA,ghana karanA
solidity N 1. Thosapana,dR^iDhatA,ghanatA
soliloquy N 1. AtmabhAShaNa,bAtachIta jo apane Apa se kI jAye
solitary A 1. akelA,nirAlA,2. ekAntavAsI,3. a.ndherA
solitude N 1. ekAnta,akelApana,2. ekAnta jagaha,ja.ngala,ujADa,maru bhUmi
solstice N 1. krA.nti
soluble A 1. galane ke yogya,vileya
solution N 1. pighalAva,vilayana,galAva,ghulAva,2. samAdhAna,vyAkhyA,3. alagAva,TUTaphUTa,antara,4. uttara hala karanA
solve VT 1. kholanA,2. spaShTa karanA,3. samajhanA,4. vyAkhyA karanA,5. a.nsha alaga karanA
solvency N 1. R^iNa bhara dene kI kShamatA,R^iNa shodhana kShamatA
solvent A 1. galAne vAlA,drAvavaka,2. R^iNa chukA dene ke yogya,R^iNa shodhana kShama
sombre A 1. kAlA,2. a.ndherA,dhu.ndhalA,3. udAsa
some Adv 1. koI,kuchha,thoDA,ekAdha,lagabhaga,eka bhAga
somehow Adv 1. kisI prakAra se,kisI Dha.nga se
sometime Adv 1. pahale,pUrva samaya me.n,2. eka samaya me.n,kisI samaya,3. kabhI
sometimes Adv 1. kabhI kabhI,kisI kisI samaya me.n
somewhat Adv 1. ki.nchita,kuchha,thoDA,kuchha kuchha
son N 1. laDakA,beTA,putra,2. pitA kA pratirUpa honA,pitA ke guNa yA avaguNa rakhane vAlA putra honA
son-- N 1. dAmAda,jamAI
song N 1. gIta,2. rAga,3. bhajana
soon Adv 1. thoDe kAla me.n,shIghra,jaLI,abhI,turanta
soot N 1. kAjala,kAlikha
soot VT 1. kAjala lagAnA,kAjala se kAlA karanA
soothe VT 1. mIThI bAto.n se prasanna karanA,khushAmada yA chApalUsI karanA,shAnta karanA,halkA karanA
sop N 1. bhigoI huI vastu,2. jo vastu shAnti ke liye dI jAye,tara nivAlA
sophisticate VT 1. kutarka karanA,bigADanA,bhraShTa karanA
sordid A 1. kamInA,2. mailA,gandA,3. lobhI,lAlachI,4. ka.njUsa,kR^ipaNa
sore A 1. sukumAra,2. shIghrakopI,3. duHkhadAyI,kleshakArI
sore Adv 1. bahuta,atyanta,adhikatA se,2. duHkhadAI rUpa se
soreness N 1. vedanA,pIDA,2. sukumAratA
sorrow N 1. shoka,gama,duHkha,2. kheda
sorrow VI 1. duHkhI honA,shoka karanA,udAsI chhAnA
sorrowful A 1. khedayukta,2. khinna,3. shokArta,udAsa,gamagIna
sorry A 1. udAsa,duHkhI,2. shokArta,3. adhama,nIcha,tuchchha
sort N 1. jAti,2. bhA.nti,prakAra,Dha.nga,3. akSharo.n kA mela
sort VTI 1. krama se alaga alaga karanA,kramabaddha karanA,chhA.nTanA,2. chunanA,3. joDanA,joDa honA
sortie N 1. ghere hue sthAna se senA kA dhAvA
soul N 1. jIva,AtmA,prANa,2. buddhi,3. mana,hR^idaya
sound A 1. pUrA,2. samUchA,3. niroga,cha.ngA,ThIka,4. bhArI,5. sachchA
sound N 1. shabda,AvAja,2. DamarUmadhya,3. ghAva kI gaharAI nApane kA yantra
sound VTI 1. bajAnA,2. thAha lenA,gaharAI nApanA,3. shabda karanA
sounding N 1. thAha lenA,2. AvAja karanA
soup N 1. shorabA,jhola,jUsa
sour A 1. khaTTA,2. kaDavA,3. chiDachiDA
sour VTI 1. khaTTA karanA,khaTTA honA,2. chiDachiDAnA,chiDachiDA honA
source N 1. mUla,2. srota,3. udbhava,udbhava sthAna,nikAsa,4. prathama kAraNa
south A 1. dakShiNa
south Adv 1. dakShiNa kI ora
south N 1. dakShiNa,2. dakShiNI desha
southeast A 1. dakShiNa pUrva koNa sambandhI,dakShiNa pUrvI
southeast N 1. Agneya koNa,pUrva aura koNa
southern A 1. dakShiNI,dakShiNa kI ora kA
southernmost A 1. saba se dakShiNI
southward Adv 1. dakShiNa kI ora
southwest N 1. dakShiNI pashchimI koNa
souvenir N 1. nishAna,chihna
sovereign A 1. baDA,2. mukhya,pradhAna,3. shreShTha
sovereign N 1. rAjA,mahArAjA,adhipati,2. pau.nDa,i.ngalistAna kI sone kA mudrA,sAvarena
sovereignty N 1. pradhAnatA,rAja,prabhutva,sattA,rAjya
soviet N 1. rUsa me.n eka chunI huI sabhA,2. rUsa kA krA.ntikArI shAsana
sow N 1. suariyA,shUkarI,suarI
sow VTI 1. bonA,2. phailAnA
space N 1. prasAra,phailAva,AkAsha,2. dUrI,3. jagaha,sthAna,4. antara
space VT 1. barAbara antara para lagAnA
spacious A 1. lambA chauDA,chauDA,2. vistIrNa,3. vistR^ita,4. vishAla
spade N 1. kudAlI,2. tAsha me.n I.nTa kA ra.nga
span N 1. nau i.ncha,bittA,2. meharAba kI chauDAI,3. pUrA vistAra,pUrNa kAla
span VT 1. vittA se nApanA,2. meharAba banAnA
spaniel N 1. eka prakAra kA shikArI kuttA,2. khushAmadI AdamI
spank VI 1. shIghra se chalanA,teja chalanA
spank VT 1. khule hAtha se mAranA,thappaDa mAranA
spar N 1. sphaTika ke samAna koI khanija padArtha,2. takhtA,3. jahAja kA mastUla,4. mukke bAjI
spar VI 1. laDanA,jhagaDanA,2. muTThI chalAnA
spare A 1. alpa vyayI,mita vyayI,2. thoDA,kama,durbala
spare VTI 1. bachAnA,2. rokanA,rukanA,3. chhoDanA,tyAganA,kShamA karanA,4. dayA karanA,5. kiphAyata karanA
sparing A 1. sa.nchayI,kama kharcha,bachAne vAlA,2. dayAshIla,kR^ipAlu,3. kama
spark N 1. chi.ngArI,2. bA.nkA,chhailA,3. snehI
sparkle N 1. chi.ngArI,chamaka,jhalaka
sparkle VI 1. chinagArI nikalanA,2. chamakanA,jhalakanA,jagamagAnA
sparrow N 1. gauraiyA
sparse A 1. patalA,kama phailA huA,2. ghanA nahI.n,3. kama
spasm N 1. akaDa,maroDa,ai.nThana,AkShepa,a.ngasa.nkocha
spatter VT 1. pAnI kIchaDa Adi DAlanA,2. apakIrti karanA,doSha lagAnA,apavAda karanA
spatula N 1. malahama lagAne kA aujAra,lepanI
spawn N 1. machhalI yA me.nDhako.n ke a.nDe
spawn VT 1. a.nDe denA,boyAnA
speak VTI 1. bolanA,kahanA,bAta karanA,uchchAraNa karanA,bAta chIta karanA
speaker N 1. bolane vAlA,vaktA,2. sabhApati
speakership N 1. bAtachIta,vArtAlApa
speaking A 1. bolatI,2. hUbahU,jIvita,prAkR^itika
spear N 1. barachhI bhAlA
spear VT 1. bhAlA mAranA,barachhI se mAranA
special A 1. visheSha,2. anokhA,asAdhAraNa,asAmAnya,3. upayukta
specialist N 1. vaha manuShya jo kisI visheSha viShaya ke adhyayana me.n yA vyavasAya me.n lage
speciality N 1. visheShatA,2. guNa,visheSha bAta,svabhAva
specialize VTI 1. visheSha banAnA,2. eka visheSha viShaya ke adhyayana me.n yA eka visheSha vyavasAya me.n laganA
specially Adv 1. khAsa kara,visheSha karake,visheShataH
specie N 1. rokaDa,nakada rUpayA,mudrA
species N 1. bhA.nti,prakAra,jAti,varga
specific A 1. visheSha,2. jAtIya bhedaka,3. nishchita
specification N 1. visheSha varNana,2. visheSha lakShaNa,byaurA
specify VT 1. visheSha rUpa se yA nishchita rUpa se varNana karanA
specimen N 1. namUnA,2. Adarsha,3. pratirUpa
specious A 1. satyAbhAsa,2. sudR^ishya,dikhAvaTI,Upara se dekhane me.n achchhA,3. dhokhe kA
speck N 1. chittI,chhiTakI,chihna,dhabbA
spectacle N 1. tamAsha,lIlA,2. kautuka svA.nga,3. chashmA
spectacles N 1. upanetra,chashmA
spectacular A 1. tamAshe kA,2. chashmA sa.nba.ndhI
spectator N 1. dekhane vAlA,tamAshabIna
spectral A 1. bhUta preta se sambandha rakhane vAlA,chhAyA sa.nba.ndhI
spectre N 1. chhAyA,2. bhUta,preta,pishAcha,
spectrum N 1. rUpa jo A.nkha ba.nda karane yA pherane ke pIchhe dikhAI paDe.
speculate VT 1. vichAra karanA,sochanA,2. lAbha kI AshA se vyApAra karanA.nA
speculation N 1. vichAra,socha,yukti,kalpanA,upAya,2. vyApAra,adhika bhAva para bechane kI AshA se mAla mola lenA.
speculative A 1. chintAvAna,dhyAnI,kAlpanika,avyavahArya,2. bahuta lAbha kI AshA se kiyA huA vyApAra sa.nba.ndhI.
speech N 1. bhAShA,bolI,2. vAk shakti,bhAShaNa shakti,3. bAtachIta,bolachAla,varNana,bhAShaNa,vyAkhyAna.
speechless A 1. gU.ngA,avAk,mUka,chupa.
speed N 1. shIghratA,jaLI,haDabaDI,dauDa,gati.
speed VTI 1. jaLI karanA,2. phalIbhUta honA,3. jaLa bheja denA,4. sahAyatA karanA.nA
speedy A 1. utAvalA,jaLabAja,chAlAka,cha.nchala.
spell N 1. kahAnI,kathA,2. mohana,AkarShaNa,3. jAdU,TonA,ma.ntra,4. alpa samaya,5. kAma kI pArI,badalI.
spell VTI 1. hijje karanA,akShara vinyAsa karanA,2. bArI se kAma karanA.nA
spelling N 1. hijje,akShara vinyAsa.
spence N 1. khAdya bha.nDAra.
spend VTI 1. vyaya karanA,uDA denA,naShTa karanA,uDAnA,luTA denA,2. bitAnA,kATanA,3. kharcha kara DAlanA.nA
spendthrift N 1. ativyayI,uDAU.
sperm N 1. vIrya,bIja,dhAtu,2. machhalI yA me.nDhako ke a.nDe,3. jala jantuo ke sira kA tela.
spew VT 1. vamana karanA,nikAla DAlanA,kai karanA.nA
sphere N 1. golA,chakra,maNDala,daura,2. adhikAra prAnta,pada.
sphinx N 1. eka kalpita jantu jisakA sharIra si.nha kA sA aura mu.nha strI kA sA hotA hai.
spice N 1. masAlA,2. namUnA.
spice VT 1. masAledAra karanA.nA
spider N 1. makaDI,makaDA.
spigot N 1. DATa.
spike N 1. bAla,2. kIlA,khU.nTA,3. shUla.
spike VT 1. khU.nTA ThokanA.nA
spiky A 1. nukIlA,naukadAra.
spill N 1. DATa.
spill VTI 1. girA denA yA chhalakAnA,chhalakanA,bahanA.nA
spin VTI 1. kAtanA,ghUmAnA yA ghUmanA.nA
spinal A 1. rIDha sambandhI.
spindle N 1. takalA,dhurI,chhaDI
spine N 1. rIDha,2. kA.nTA,shUla.
spinner N 1. kAtane vAlA,2. makaDI.
spinster N 1. kAtane vAlI strI,2. ku.nvArI kanyA.
spiral A 1. pe.nchadAra,ghumAvadAra.
spire N 1. ghumAvadAra lakIra,2. lapeTa,pe.ncha,3. mInAra,shikhara,4. ghAsa kA pattA.
spirit N 1. sA.nsa,jIva,AtmA,2. bhUta,chhAyA,3. svabhAva,utsAha,sAhasa,4. tAtparya,bhAvArtha.,5. madyasAra,6. madirA.
spirited A 1. sAhasI,tIvra,sateja,praphullita,sajIva.
spiritual A 1. Atmika,ashArIrika,mAnasika,dharma sambandhI,pavitra,adhyAtmika.
spit N 1. thUka,2. sikanA,sI.nka,3. dharatI jo samudra me.n chalI gI ho
spit VTI 1. sI.nka se godanA,2. thUkanA.nA
spite N 1. dveSha,droha,virodha,baira
spite VT 1. dveSha karanA,ghR^iNA karanA,chiDhanA
spiteful A 1. dveShI,drohI,DAhI
splash VTI 1. pAnI yA kIchaDa ke chhI.nTe DAlanA,chhI.nTe uDAnA
spleen N 1. tillI,plIhA,2. dveSha,krodha,ra.nja,tApa-tillI,3. udAsI,chintA
splendid A 1. chamakIlA,chaTakIlA,bhaDakIlA,dhUmadhAma kA,vishAla
splendour N 1. jyoti,chamaka,vibhava,dhUmadhAma,vishAlatA
splice VT 1. joDanA,sA.nThanA
splint N 1. khapachchI
splint VT 1. khapachchI bA.ndhanA
splinter N 1. khapachchI,chhipaTI,khapAcha
splinter VT 1. chIranA
split N 1. phADanA,darAra,chIra,phADa,judAI
split VTI 1. chIranA,phADanA,dhajjI utAranA,alaga karanA,phaTa jAnA,2. judAI DAlanA,alaga karanA,phUTa DAlanA
spoil N 1. lUTa,DakaitI,nAsha,2. bigADa
spoil VTI 1. lUTanA,2. naShTa karanA,bigADanA,3. saDAnA,kharAba karanA
spoke N 1. pahiye kA ArA,benI,tillI,2. sIDhI kA DaNDA
sponge VI 1. spa.nja se dhonA,2. samudra sokha ikaTThA karanA,3. dUsare ke sira khAnA,tuchchha kAma se jInA
sponsor N 1. dharmapitA,2. pratibhU,jAmina
spoon N 1. chamachA,karachhI,2. sIdhA mulAyama AdamI
spoonful N 1. chamachA bhara,karachhI bhara,2. thoDI mAtrA
sport N 1. khela,2. chhala,ha.nsI,3. khilaunA,4. shikAra,5. mana bahalAva,khela kUda
spot N 1. dhabbA,chittI,bindu,2. jagaha,sthAna,3. kala.nka,doSha
spout N 1. nala,To.nTI,2. pAnI kA nala,pAnI jo samudra me.n phuhAre kI bhA.nti uThatA hai
spout VT 1. phuhAre kI bhA.nti pAnI chhoDanA,To.nTI me.n se nikalanA,2. bhArIpana se bAta kahanA
spray N 1. pAnI kI chhI.nTa,2. shAkhA
spread VTI 1. phailAnA,phailanA,baDAnA,bichhAnA,tAnanA,kholanA,2. prasiddha karanA,prakaTa honA,phailanA
spring N 1. uchhala,kUda,phalA.nga,2. pIchhe haTanA,lachaka,3. lachakane kI shakti,4. lachakadAra vastu,5. basa.nta R^itu,6. srotA,jharanA,phuhArA
spring VTI 1. kUdanA,uchhalanA,2. nikalanA,phUTanA,chau.nka uThanA,uganA,jamanA,prakaTa honA,3. harA bharA honA,4. lachakanA,uchhalanA,5. paidA karanA,6. uDAnA,jalAnA,7.cIranA,phADanA,jhukAnA
spur N 1. kA.nTA,eDa,Thokara,gA.nTha,protsAhana,utsAhana,ukasAva
spur VTI 1. aiDa mAranA,usakAnA,chhoDanA,dauDanA
spurious A 1. banAvaTI,jAlI,jhUThA,2. jAraja
spurn N 1. ghR^iNA pUrvaka,asvIkAra
spurn VT 1. ghR^iNA karanA,asvIkAra karanA,lAta mAranA,pAva se haTAnA,Thokara mAranA
spurt N 1. vega se nikAsa,uchhala,2. pracha.nDa prayatna
spurt VI 1. nikalanA,uchhalanA,phUTanA,baha nikalanA,phUTa nikalanA
spurt VT 1. nikAlanA,uchhAlanA
sputter VTI 1. thUkanA,lAra TapakAnA,2. jaLI bolanA,bakanA
spy N 1. bhediyA,jAsUsa,guptachara,guptadUta
spy VTI 1. dUra se dekhanA,tAkanA,jhA.nkanA,DhU.nDhanA,patA lagAnA,bheda lenA,jAsUsI karanA,chhAnabIna karanA
squabble VT 1. laDanA,rAra karanA,jhagaDA karanA
squad N 1. sainya dala,samUha,chhoTA jhu.nDa,sainiko kA chhoTA jhu.nDa
squadron N 1. savAro.n kA samUha,2. jahAjo kA beDA
squalid A 1. mailA,malina,gandA
squall N 1. chillAhaTa,kUka,2. vAyu kA jho.nkA,A.ndhI
squall VI 1. chillAnA,kIkanA
squalor N 1. malinatA,gandagI
squander N 1. uDAU,apavyayI
squander VT 1. uDA denA,vyartha vyaya karanA,luTAnA,naShTa karanA,ga.nvAnA
square N 1. varga,samachaturbhuja,2. samakoNa nApane kA ya.ntra,3. barAbarI
square VTI 1. varga karanA,samAnatA karanA,milAnA karanA,tulanA karanA,2. samakoNa karanA,3. moDanA,4. barAbarI karanA,5. ThIka karanA,chukA denA,6. ThIka honA
squarely Adv 1. vargamUla
squash N 1. dhamAkA,eka prakAra kA peDa
squash VT 1. kuchalanA,pichakAnA,dabA denA,masalanA,toDa denA
squat A 1. jhukA huA,2. nATA,ThiganA,moTA,3. bhaddA
squat N 1. pAlathI
squat VI 1. pAlathI mAra kara baiThanA
squatter N 1. binA adhikAra kisI bhUmi para basane vAlA
squaw N 1. amerikA kI AdivAsinI patnI,strI
squeak N 1. tIvra chillAhaTa,ati kaThora shabda
squeak VT 1. chillAnA,chichayAnA,kUkanA,kikayAnA
squeal N 1. chillAhaTa,suara kI bolI
squeal VT 1. chillAnA,chichayAnA,kUkanA,kikayAnA
squeamish A 1. sukumAra,sundara,nakachaDhA
squeeze N 1. dabAva,nichoDa,chApa
squeeze VT 1. dabAnA,nichoDanA,chApanA,pIsa DAlanA,malanA,kuchalanA
squint VI 1. tirachhA dekhanA,kanakhiyo.n se dekhanA
squire N 1. mahAshaya,mahAnubhAva,eka shreNI kA a.ngrejI saradAra
squirrel N 1. gilaharI,chikhura
squirt N 1. pichakArI,2. pAnI kI teja dhAra
squirt VTI 1. pichakArI mAranA,pichakArI chhoDanA
stab N 1. kho.ncha,bho.nka,hUla,2. gupta choTa
stab VTI 1. chhurI mAranA,kochanA,bho.nkanA,2. vadha karanA,3. ghAyala karanA
stability N 1. dR^iDhatA,sthiratA,dhIraja,sthAyitva
stable A 1. sthira,suvyavasthita,TikAU,ThaharAU,dR^iDha,achala,aTala,pAyadAra,pakkA
stable N 1. ghuDasAla,tabelA
stable VI 1. ghuDasAla me.n rahanA
stable VT 1. ghuDasAla me.n rakhanA yA bA.ndhanA
stable-state N 1. sthAI sAmya
stack N 1. Dhera,rAshi,TAla
stack VT 1. Dhera karanA,TAla lagAnA
staff N 1. kisI vibhAga ke karmachArI,2. chhaDI,so.nTA,lAThI,sahArA,Da.nDA,3. padachihna,ballama,da.nDa,adhikAra chihna,4. kavitA kA eka shloka
stag N 1. bArahasi.ngA
stage N 1. ra.ngama.ncha,chabUtarA,machAna,pradarshana ma.ncha,2. vishrAma sthAna,sarAya,3. pada,avasthA
stage VT 1. ra.ngashAlA me.n dikhAnA,nATaka khelanA,abhinaya karanA
stage-夸 N 1. kirAye kI gADI
stagecoach N 1. kirAye kI gADI
stagger VI 1. DagamagAnA,laDakhaDAnA,hichakichAnA
stagger VT 1. sandeha me.n DAlanA,ka.npAnA,dhakkA pahu.nchAnA
stagnant N 1. banda,ba.ndhA,sthira,2. gadalA,manda,AlasI,susta
stagnate VI 1. bahanA,banda ho jAnA,sthira honA,rukanA
stagnation N 1. sthiratA,rukAva,bandheja,aTakAva,apravAha,nishchalatA
stain N 1. dhabbA,dAga,kala.nka,badanAmI,apayasha
stain VT 1. dhabbA DAlanA,dAga lagAnA,2. ra.nganA,3. kala.nka lagAnA,badanAma karanA
stainless A 1. bedAga,niShkala.nka,bedhabbA
stair N 1. sIDhI,2. nichalI ma.njila para
staircase N 1. sIDhI,jInA,sopAna
stake N 1. dA.nva,2. khU.nTA,3. dharma hetu maraNa,4. aharana
stake VT 1. khU.nTo.n se sImA bA.ndhanA,2. dA.nva lagAnA,bAjI lagAnA
stale A 1. bAsI,phaphU.ndA,phIkA,besvAda,dinI,nIrasa,purAnA
stale N 1. lambI bhe.nTa,2. bhulAvA,phusalAvA,pralobhana,3. pashumUtra
stale VI 1. laghusha.nkA karanA,peshAba karanA
stalk N 1. DA.nTha,DAlI,2. akaDa kI chAla
stalk VI 1. akaDa kara chalanA,ai.nTha kara chalanA,chupake chupake jAnA,chorI se jAnA
stall N 1. ghuDasAla,ashvasthAna,2. chabUtarA,chaukI,kursI,dukAna
stallion N 1. sA.nDa,bIjAshva
stalwart A 1. shUra,balI,poDhA,puShTa,balavAna
stamina N 1. mukhya shakti,pradhAna bala,2. rahane kI shakti
stamp N 1. muhara,chhApa,Daula,rUpa,AkAra,svabhAva,ThappA kI huI vastu
stamp VI 1. ThappA lagAnA,muhara lagAnA,mudrA banAnA,2. chitta para a.nkita karanA
stamp VT 1. pA.nva se pITanA,2. a.nkita karanA
stampede N 1. Akasmika bhageDa,2. Dara kara sainiko.n kA bhAganA
stampede VI 1. bhayabhIta hokara bhAganA
stanch VI 1. thamanA,banda honA
stanch VT 1. rokanA,thAmanA
stand N 1. sthAna,jagaha,ThikAnA,aDDA,paDAva,ThaharAva,2. chabUtarA,tipAI,TikaTI AdhAra
stand VI 1. khaDA honA,khaDA rahanA,2. sahanA,rahanA,ThaharanA,3. rahanA,rukanA,thamanA,4. jArI honA,jArI rahanA,5. saphala honA,6. sthira honA,apanI bAta para sthira rahanA
standard A 1. niyata bhAva,2. mAnanIya,pramANita
standard N 1. niyata,rIti,pariNAma,pramANa,jA.ncha,taula,2. jhaNDA,jhaNDA lagA huA daNDa,patAkA,3. eka sIdhA khaDA peDa
standing A 1. pakkA,ThaharA huA,sthAyI,sthira,banda,2. khaDA huA
standing N 1. sthAyitva,astitva,ThaharAva,2. pada,pratiShThA,padavIbala,3. khaDA hone kA bala,Thaharane kA bala
stanza N 1. shloka,dohA,chha.nda
staple A 1. nirdhArita,2. mukhya,mUla,baDA
staple N 1. ga.nja,hATa,ma.nDI,2. mukhya upaja,jInsa,3. mukhyabhAga,masAlA,4. Una ityAdi kA dhAgA,DorA,5. ku.nDA,kulAba
stapler N 1. vyApArI,vyavasAyI
star N 1. tArA,sitArA,nakShatra,2. tAre ke AkAra kA chihna,esTariska,3. prasiddha manuShya,4. sammAna chihna,pratiShThA kA chihna
star VT 1. tAre toDanA
starboard N 1. jahAja yA naukA kA dAhinA bhAga jaba koI manuShya usake sire kI ora mu.nha karakara khaDA ho
starch N 1. kalapha,mADI
starch VT 1. kalapha denA,mADI denA
starchy A 1. kalaphadAra,kaDA,rUkhA
stare N 1. TakaTakI,tAka
stare VTI 1. ghUranA,tAkanA
stark A 1. kaDA,poDhA,2. kevala,nirA,3. pUrA
stark Adv 1. saba,sampUrNa rUpa se,bilkula
starling N 1. sArikA,mainA
starry A 1. tArAmaya,tAro.n se bharA huA
start N 1. prasthAna,dhuna,tara.nga,2. ai.nThana,phalA.nga,3. chau.nka
start VI 1. chalanA,prasthAna karanA,2. jArI honA,TalanA,bhaDakanA,jhijhakanA,chau.nkanA
start VT 1. Arambha karanA,2. sthAna se haTAnA,dauDAnA,bhagAnA,jArI karanA,chau.nkAnA
startle VI 1. DaranA,chau.nkanA
startle VT 1. DarAnA,chau.nkAnA
starvation N 1. upavAsa,bhUkho.n maranA
starve VI 1. bhUkhe rahanA
starve VT 1. bhUkho.n mAranA
state N 1. dashA,avasthA,2. adhikAra,pada,dhUmadhAma,3. prajA,varga,4. rAShTra,rAjya,sarakAra
state VT 1. prakaTa karanA,varNana karanA,nivedana karanA,kahanA
stately A 1. U.nchA,utkR^iShTa,gaurava yukta,shAnadAra,vishAla
statement N 1. varNana,kathana,nivedana,vR^itAnta,vyAkhyAna,kathA,bayAna
statesman N 1. rAjanItiGYa,rAjakAja kushala
statical-ۨ N 1. sthityAtmaka sAmya
station N 1. sthAna,jagaha,ThikAnA,pada,adhikAra,chaukI,chhAvanI,2. rela ke Thaharane kI jagaha,sTeshana,3. avasthA,dashA,stIthi
station VT 1. ThaharAnA,biThAnA,TikAnA,sthita karanA
stationary A 1. sthira,achala,avarddhamAna,ThaharA huA,apragatishIla
stern A 1. kaThora,kaDA,rukhA,karkasha,nirdaya
stern N 1. jahAja yA nAva kA pichhalA bhAga,pR^iShTha bhAga
stethoscope N 1. shabda se phephaDe kI vyavasthA jAnane kA ya.ntra
stew VTI 1. dhIre dhIre ubAla kara pakAnA,dhImI Aga se pakAnA,se.nkanA,ubAlanA,churAnA
steward N 1. gumAshtA,kArindA,bhaNDArI,2. jahAja para kA sevaka
stewardess N 1. strI jo jahAja para naukarAnI kA kAma kare.n
stich N 1. pada,bAta,charaNa,misarA,2. peDo kI pa.nkti
stick N 1. chhaDI,lAThI,be.nta,lakaDI,2. kho.nchA,3. TAIpa joDane kI paTarI
stick VTI 1. bho.nkanA,chhedanA,chubhAnA,lagAnA,2. chipakAnA,saTanA,sA.nTanA
stickler N 1. jhagaDAlU,haThI,vAdI
sticky A 1. chipachipA,lasalasA
stiff A 1. kaDA,kaThora,kaThina,rukhA,haThI,majabUta
stiffen VTI 1. kaDA yA kaThora karanA yA honA
stifle VT 1. galA gho.nTa kara mAranA,galA gho.nTanA,dabAnA,dAba rakhanA,mAranA,bujhAnA
stigma N 1. dhabbA,baTTA,kala.nka,2. phUla ke garbha kesara kA sirA
stigmatize VT 1. dhabbA lagAnA,baTTA lagAnA,kala.nka lagAnA
stile N 1. sIDhI,pauDI
still A 1. shAnta,sthira,achala,mauna,chupachApa,niHshabda
still Adv 1. abhI taka,2. sadA,3. tisa para bhI,tathApi,4. jisake pIchhai.n
still N 1. bhabhakA,arka khI.nchane kA Dega,bhaTThI
still VT 1. chupa karanA,sthira karanA,shAnta karanA,2. chuAnA,TapakAnA,khI.nchanA
still- A 1. marA paidA huA
stillness N 1. shAnti,maunatA,niHshabdatA
stilt N 1. eka lakaDI jisame.n pA.nva rakhakara chalate hai
stimulant N 1. uttejaka auShadhi
stimulate VT 1. usakAnA,ubhADanA,aiDa lagAnA
stimulation N 1. ubhADa,ukasAnA,uttejana
stimulus N 1. aiDa,kau.nchA,ubhADa,ukasAnA,uttejana
sting N 1. Da.nka,Da.nsa,chubhana,Da.nka mAranA
sting VT 1. Da.nka mAranA,kATanA,DasanA,duHkhAnA
stingy A 1. lobhI,kR^ipaNa,mUma
stink N 1. durgandha,kuvAsa
stink VI 1. durgandha denA,basAnA
stint N 1. sImA,2. roka,bandhana,3. parimANa
stint VT 1. rokanA,aTakAva DAlanA,2. sImA bA.ndhanA
stipend N 1. vetana,daramAhA,mAsika,majUrI
stipulate VI 1. hoDa karanA,niyama karanA,ba.ndheja karanA,sharta lagAnA,pratiGYA karanA
stipulation N 1. hoDa,niyama,pratiGYA,sharta
stir N 1. bechainI,raulA,haurA,halachala,haDabaDI
stir VTI 1. hilAnA,usakAnA,ubhADanA,hilAnA,chalAnA,kArya karanA,phurtI karanA
stitch N 1. sIvana,TA.nkA,bakhiyA
stitch VTI 1. sImAnA,TA.nkanA,joDanA,milAnA,2. sIne kA kAma karanA
stock N 1. tanA,DaNDA,DaNThala,2. kula,va.nsha,sa.ntAna,kuTu.nba,3. pU.njI,4. bhaNDAra,sAmagrI,5. gale me lapeTane kA kapaDA,gulUbanda,6. gAya goru,Dhora,7.kampanI kI pU.njI jo bhAgo me.n ,ba.nTI rahatI hai,saTTA,8.sarakArI noTa,sarakArI mAla
stock VT 1. ikaTThA karanA,bharanA,baToranA,Dhera lagAnA
stockade N 1. kaTagharA,bADA jo lakaDiyo.n gADa kara banAyA jAtA hai
stockade VT 1. ukta bADA lagAnA
stocking N 1. mojA,pAyatAvA
stocky A 1. poDhA,chhoTA aura moTA
stoic N 1. bairAgI,udAsI,jitendriya,udAsIna,jIno nAmaka dArshanika kA shiShya
stoke VTI 1. Aga ukasAnA,Aga me.n lakaDI DAlanA
stomach N 1. peTa,AmAshaya,koShTha,jaThara,2. kShudhA,bhUkha,kAmanA,ichchhA
stomach VT 1. krodha karanA,burA mAnanA,2. sahanA
stone A 1. patharIlA,pAShANamaya,kaDA,kaThora
stone N 1. patthara,pAShANa,prastara,2. ratna,maNi,3. patharI,4. guThalI,chiyA ityAdi,5. 14pau.nDa ,( lagabhaga sAta sera) kA baTakharA
stone VT 1. pattharo se mAranA,patharAva karanA,2. patthara lagAnA yA jaDanA
stony A 1. pAShANamaya,patharIlA,pattharo se bharA huA,patthara kA banA huA.kaDA,kaThora
stool N 1. tipAI,chaukI,paTarA,pIDhA,2. pAkhAnA,dasta,malochchhAra
stoop VTI 1. Age kI ora jhukanA vA jhukAnA.adhIna honA,nihuranA,navanA,utaranA,nIche AnA,jhapaTTA mAranA
stop N 1. ThaharAva,rukAva,roka,vishrAma,aTakAva,2. vishrAma chihna,virAma
stop VTI 1. banda karanA,mU.ndanA,2. rokanA,aTakanA,Thahara jAnA,rukanA,ThaharAnA
stoppage N 1. aTaka,roka,pratirodha
stopper N 1. rokane vAlA,Thaharane vAlA,ba.nda karane vAlA,2. DATa,gaTTA,kAga,3. la.ngara Adi ,bA.ndhane kI rassI
storage N 1. godAma me.n mAla rakhanA,bharAI,bharatI,2. mAla bharAI kA dAma
store N 1. bhaNDAra,Dhera,2. koShAgAra,koThI,godAma,3. bahutAyAta,adhikatA
store- N 1. bhaNDAra,godAma
storekeeper N 1. bha.nDArI,godAma kA mAlika
storeroom N 1. vastuye.n rakhane kA kamarA.bha.nDAra ghara,godAma kA eka kamarA
storey N 1. ma.njila,koThA,ma.ncha
stork N 1. sArasa
storm N 1. A.ndhI,a.ndhaDa,2. jhagaDA,balavA,3. chaDhAI,dhAvA,relA,AkramaNa
storm VI 1. A.ndhI yA a.ndhaDa chalanA,krodha me.n AnA,kruddha honA
storm VT 1. dhAvA karanA,chaDhAI karanA
stormy A 1. tUphAnI,prachaNDa,vAtamaya
story VTI 1. kahanA,varNana karanA
stout A 1. balavAna,sAhasI,2. moTA,baDA
stout N 1. eka prakAra kI madirA
stove N 1. a.ngIThI,borasI,chUlhA,bhaTTI,bhADa
stove VT1. bhaTTI me.n garma karanA
stow VT 1. taha jamAnA,pAsa pAsa rakhanA,lAdanA,baToranA
straddle VI 1. TA.nga phailAkara khaDA honA,yA chalanA
straight A 1. sIdhA,sojhA,R^iju,sarala,2. khaDA,3. uchita,kharA,niShkapaTa,ImAnadAra kA
straight Adv 1. sIdhA,jhaTapaTa,turanta
straighten VT 1. sIdhA karanA,sarala karanA
straightforward A 1. kharA,niShkapaTa,sIdhA,sarala,dR^iDha,sachchA
strain N1. kaThina udyoga,parishrama,2. maroDa,lachaka,mo.ncha,3. rAga,gIta,laya,4. mailAna,jhukAva
strain VT 1. tAnanA,khI.nchanA,2. ati udyoga karanA,3. ai.nThanA,4. lAchAra karanA,5. nichoDanA,TapakAnA,chhAnanA
strait N 1. sa.nkIrNa,ta.nga,sakarA,sa.nketa,kaThina,2. nAkA,sakarA mArga,jala Damaru madhya
strand N 1. tIra,kinArA,taTa,2. rassI kA bala,bhA.nja
strand VTI 1. re.ntI para chaDha AnA,tAra para chaDhAnA yA chaDhanA
strange A 1. paradeshI,videshI,anUThA,anokhA,asAdhAraNa,apUrva,vismayakAraka,adbhUta
stranger N 1. paradeshI,videshI,aparichita vyakti,anajAna,2. pAhuna,mehamAna
strangle VT 1. phA.nsI denA,galA gho.nTanA,dabAnA,rokanA
strangulation N 1. galA ghoTanA,rukAvaTa,shvAsavarodha,kaNTharu.ndhana
strap N 1. paTTI,baddhI,koDA,dhajjI
strap VT 1. koDA lagAnA,baddhI se mAranA yA bA.ndhanA
strategist N 1. yuddhavidyA vishArada
strategy N 1. yuddhavidyA,yuddhakaushala
stratum N 1. taha,parata
straw N 1. tinakA,kUDA karakaTa,bhUsA,puAla,ghAsa pAta,khara
stray A 1. bhaTakA huA,mArga bhraShTa,2. kabhI kabhI yA akasmAta milA huA yA dekhA huA
stray N 1. bhaTaka,2. bhaTakA yA bichharA huA pashu,3. bhageDU
stray VI 1. bhaTakanA,bhaTakate phiranA,bhUlanA,ghUmanA
streak N 1. lakIra,dhArI,lahara,rekhA
streak VT 1. dhArI DAlanA,lakIra karanA
stream N 1. dhAra,nadI,nAlA
stream VTI 1. dhAra bA.ndhakara DAlanA,uDelanA,nikAlanA,2. bahanA
streamer N 1. patAkA,jhaNDA,2. prakAsha kI kiraNa
street N 1. galI,saDaka,rAha,galiyArA
strength N 1. bala,shakti,ugratA,bharosA
strengthen VTI 1. balavAna karanA yA honA,dR^iDha karanA,pakkA karanA
strenuous A 1. prachaNDa,shUra,vIra,sotsAha,ichchhuka
stress N 1. bala,dabAva,bojhA,bhAra,gaurava,mahatva
stretch N 1. phailAne kA kAma,prasAra,vistAra,phailAva,pahu.ncha,prayatna
stretch VTI 1. baDhAnA,phailAnA,chauDA khIchanA,tAnanA,DI.nga mAranA
stretcher N 1. DolI
strew VT 1. bikheranA,chhitarAnA,phailAnA
strict A 1. kaThora,kaDA,ThIka,kaThina
strictly Adv 1. kaThoratA se,ThIka ThIka,bilakula
stricture N 1. guNa doSha vyAkhyA,nindA,2. sikoDa
stride N 1. lambA Daga,phalA.nga
stride VI 1. lambe pA.nva rakhanA,lambe Daga se chalanA
strident A 1. kaThora,shrutikaThora,sunane me.n kaDA
strife N 1. jhagaDA,rAra,bakheDA,2. kachaharI kI laDAI,3. baira,shatrutA
strike N 1. haDatAla,kAma chhoDanA
strike VTI 1. mAranA,ThokanA,pITanA,ghU.nsA mAranA,de mAranA paTakanA,2. a.nkita karanA,ThappA nA,lagAnA,chhApanA,gaDhanA,3. jhukAnA,girA denA,4. prabhAva karanA,5. bajAnA,6. daNDa denA
striker N 1. mArane vAlA,kAma chhoDane vAlA
striking A 1. chittagrAhI,marmabhedI,ThIka anokhA adbhuta
string N 1. rassI,DorI,sutalI,tA.nta,sUta
string VT 1. tAra chaDhAnA,tA.nta lagAnA,DorI lagAnA,natthI karanA,pironA,2. poDhA karanA,3. tAra utAranA
stringent A 1. dabAva dene vAlA,Avashyaka,kaThora
stringy A 1. reshedAra,sUtadAra
strip N 1. katarana,dhajjI,paTTI,kha.nDa,TukaDA
strip VT 1. na.ngA karanA,kapaDe utAranA,khAla udheDanA,chhilanA,2. hIna karanA,chhIna lenA,lUTa lenA
stripe N 1. dhArI,lakIra,2. koDe Adi kI mAra
stripe VT 1. dhArI banAnA,dhArI yA lakIra DAlanA
strive VT 1. prayatna karanA,jora mAranA,parishrama karanA,prayAsa karanA,jhagaDanA
stroke N 1. choTa,jaraba,mAra,sadamA,prabhAva,Apad,2. ghaDI kA shabda,3. kalama yA pensila chalAnA,4. ustAdI,kArIgarI
stroke VI 1. thapathapAnA,hAtha pheranA,sahalAnA
stroll N 1. paribhramaNa,saira,gashta
stroll VI 1. AvArA phiranA,idhara udhara phiranA
stronghold N 1. gaDha,durga,kilA
structure N 1. Daula,banAvaTa,Dhaba,rUpa,2. ghara,bhavana
struggle N 1. prabala udyoga,parishrama,mehanata,2. jhagaDA,hAthApAI,3. kaShTa,pIDA
struggle VT 1. mehanata karanA,parishrama karanA,udyoga karanA,2. laDanA
strum VT 1. besura bajAnA
strut VI 1. akaDakara chalanA,ai.nThanA
stub N 1. DU.nDa,ThU.nTha
stub VT 1. jaDa khodanA,ThU.nTha nikAlanA
stubble N 1. khU.nTI,ThU.nThI,chArA
stubborn A 1. jiddI,aDiyala,haThI,haThIlA
stubbornness N 1. jidda,haTha
stucco N 1. astarakArI,sa.ngamaramara kA chUnA
stucco VT 1. antarakArI karanA
stud N 1. ghoDe,thUnI,khU.nTI,2. bachchA dene ke liye pAlatU ghoDe ghoDiyo kA jhu.nDa,3. baTana
stud VT 1. phUla jaDanA,baTana jaDanA,( maNI Adi se) khachita karanA
student N 1. vidyArthI,chhAtra,pAThaka,paNDita
studious A 1. mehanatI,parishramI,vidyAbhyAsI,utsAhI,hoshiyAra,dhyAna dene vAlA
study N 1. vidyAbhyAsa,pustakAdhyayana,2. chi.ntana,vichAra,3. pAThAgAra,paDhane kI koTharI
study VTI 1. sochanA,vichAra karanA,dhyAna denA,paDhanA,adhyayana karanA
stuff N 1. asabAba,kapaDA,mAla,2. tuchchha vastu,raddI
stuff VT 1. ghuseDanA,bhara denA,dabAnA,2. masAle bharanA,3. banda karanA,rokanA
stuffy A 1. ba.nda havA kA,jisame.n sA.nsa lenA kaThina ho
stumble N 1. Thokara,luDhaka,bhUla,chUka
stumble VI 1. Thokara khAnA,luDhakanA,A paDanA,2. bhUlanA,chUkanA
stump N 1. khU.nTI
stump VTI 1. vikeTa girAnA,2. DagamagA kara chalanA,dhamAke se chalanA,3. DI.nga hA.nkanA
stun VT 1. choTa se acheta karanA,sunna karanA
stunt N 1. vR^iddhi ko roka
stunt VT 1. ugane se rokanA,baDhane na denA
stupefy VT 1. mUrchhita karanA,manda mati yA nirbuddhi karanA
stupid A 1. manda,DhIlA,susta,mUrkha,acheta
stupidity N 1. mandatA,mUrkhatA,aGYAnatA
stupor N 1. mUrchhA,achetanatA,sunnapana,jaDatA,vyAmoha,achambhA
sturdy A 1. kaDA,puShTa,balavAna,moTA,daba.nga,haTTA,kaTTA
stutter VI 1. aTaka yA rukakara bolanA,hakalAnA
style N 1. shailI,shabda rachanA shailI,bhAShA shailI,lekhana paddhati,2. dhUpa ghaDI kI suI,3. lakaDI kI kalana ,silAI,4. padavI,5. banAvaTa,rUpa
style VT 1. padavI denA,nAma denA,kahanA
stylish A 1. prachalita,naye Dha.nga kA,banA ThanA,dikhAvaTI
suave A 1. mIThA,madhura,manabhAvanA,ruchira
subconscious A 1. kama chetana
subdivide VT 1. bhAgo ke bhAga karanA,pratibhAga karanA
subdivision N 1. prabhAga,pratibhAga,pratishAkhA
subdue VT 1. jItanA,svavasha karanA,adhIna karanA,harAnA,hilAnA,sadhAnA,vasha me.n karanA
subject A 1. viShaya,adhIna,vivasha,Ayatta,jimmedAra,pAtra
subject N 1. viShaya,prasa.nga,tAtparya,varNana,vastu,2. karttA,3. mana,sochane vAlA,4. prajA
subject VT 1. adhIna karanA,vasha karanA,harA denA,pAtra banAnA,prakAsha me.n lAnA,vivasha karanA
subjective A 1. jI yA mana ke sambandhI
subjugate VI 1. adhIna karanA,vasha karanA,jItanA,parAjita karanA
subjugation N 1. jItanA,vijaya,parAjaya karanA
sublet VT 1. kirAye para liye hue ko kirAye para uThAnA
sublime A 1. U.nchA,uttama,baDA,utkR^iShTa
sublime N 1. uttama viShaya,uttama shailI,achchhI shabda rachanA
sublime VTI 1. U.nchA karanA,uttama karanA,utkR^iShTa karanA,2. agnidvArA uDAnA
submarine N 1. mahAnubhAvatA,pratiShThA,baDappana,gaurava,mahatva
submerge VTI 1. DubakI mAranA,DubAnA
submission N 1. adhInatA,vashyatA,shAnti,AGYAnukUlatA,2. nyAyAlaya me.n vakIla kA nivedana
submissive A 1. AGYAkArI,adhIna,vashavartI
submit VTI 1. AGYA pUrI karanA,vasha honA,adhIna honA,tale dharanA,2. Age rakhanA,3. mAna lenA
subordinate A 1. chhoTA,adhIna,amukhya,nIchA
subordinate N 1. adhIna manuShya
subordinate VT 1. adhIna karanA,vasha karanA
subordination N 1. chhoTAI,adhInatA,vashyatA,paravashatA,vashIbhUtatA
subscribe VT 1. hastAkShara karanA,apanA nAma likhakara svIkAra karanA,svIkAra karanA,pramANita karanA,2. chandA denA,grAhaka bananA
subscriber N 1. grAhaka
subscription N 1. hastAkShara karanA,2. chandA,3. pramANIkaraNa,4. chande kI pheharista,5. vArShika mUlya
subsequent A 1. pIchhe Ane vAlA,bAda kA,uttaragAmI,pichhalA,pashchAdgAmI,pashchAt kAlika
subsequently Adv 1. bAda me,pashchAt,anantara,pIchhe se
subside VI 1. nIche ho jAnA,baiThanA,utaranA,kama honA,dhImA paDanA
subsidiary A 1. sahAyaka,madadagAra,2. sAmAna pahu.nchAne vAlA
subsidiary N 1. sahAyaka manuShya yA vastu
subsidy N 1. sahAyatA,rUpaye kI sahAyatA
subsist VI 1. jInA,honA,rahanA,ThaharanA,nirvAha karanA
subsist VT 1. khilAnA,roTI kapaDA denA
subsistence N 1. astitva,satyatA,2. jIvikA,bhojana
subsoil N 1. nIche kI miTTI
substance N 1. astitva,sattA,vAstavika padArtha,2. mUla,sAra,padArtha,vastu,pU.njI,dhana,mAla,sAmAna
substantial A 1. vAstavika,Thosa,mUla,2. shArIrika,3. dhanI,dAla roTI se prasanna,dhanavAna
substantial N 1. Avashyaka padArtha
substantially Adv 1. mUlata:,vastuta:,asala me.n
substantiate VT 1. pramANa se siddha karanA,sthira karanA,sattA denA
substantive A 1. svAdhIna,astitva sUchaka,satya,vAstavika
substantive N 1. sa.nGYA,nAma
substitute N 1. pratinidhI,syAnApanna,eka vastu jo dUsare ke Thaura rakkhI jAya
substitute VT 1. dUsare ke sthAna me.n rakhanA,badalanA,pratinidhI denA,prasthAna me.n karanA,anya sthAna me.n rakhanA
substitution N 1. badala,badalA,upakalpana,pratyAhAra,sthAnApanna karanA
subterfuge N 1. upAya,chAla,bahAnA,misa,TAla maTola,chhala,dhokhA
subterranean A 1. bhUmyantargata,bhUmi ke nIche kA
subtle A 1. gUDha,kaThina,sUkShma,2. tIvra,tIkShNa,tIvra buddhi,3. chhalI,chAlAka,dhUrta,kapaTI
subtlety N 1. tIvratA,tIkShNatA,2. gUDhatA,sUkShmatA,3. dhUrtatA,chAlAkI,kuTilatA
subtract VT 1. sheSha nikAlanA,ghaTAnA,kATanA
subtraction N 1. sheSha nikAlanA,vyavakalana,ghaTAnA,kATanA
suburb N 1. nikAsa,bAharI bhAga,upapura,nagara prAnta,upA.nta
suburban A 1. upA.ntavAsI,upA.ntavartI,upa nagara me.n sthita
subversion N 1. ulaTAva,nAsha,vidhva.nsa,kShaya
subversive A 1. ulaTa dene vAlA,nAsha karane vAlA,nAshakara,dhva.nsakArI
subvert VT 1. ulaTa denA,DhAnA,girAnA,vinAsha karanA,ulaTanA
succeed VTI 1. pIchhe AnA vA honA,uttarAdhikArI honA,2. saphala honA,siddha honA,bavana paDanA,bana AnA,achchhA prabhAva rakhanA
success N 1. saphalatA,arthasiddhi,bhAgyavAnI,kR^itArthatA,kR^itakR^ityatA
successful A 1. saphala,prArabdhavAna,sugama,kR^itArtha,prasanna
succession N 1. anukrama,paramparA,va.nsha,pIDhI,2. uttarAdhikAra
successive A 1. lagAtAra kA,paramparAgata,anukramika,kramAnusArI,kramAgata
successor N 1. uttarAdhikArI,kramAnuyAyI,vArisa
succinct A 1. ta.nga,avistIrNa,laghu,chhoTA,sa.nkShipta
succour N 1. sahAyatA,madada
succour VT 1. sahAyatA karanA,vipatti me.n sahAyatA karanA,sahAyaka honA
succulent A 1. rasabharA,rasIlA,sarasa
succumb VI 1. dabanA,vashIbhUta honA,adhIna honA,sira jhukAnA
suck VTI 1. chUsanA,( dUdha) pInA,sokha lenA,khI.nchanA,sA.nsa chaDhAnA
sucker N 1. chUsane vAlA,dUdha pIne vAlA,sokhanevAlA,2. damakala kI DATa,3. pichakArI,nalI,4. eka prakAra kI machhalI
suction N 1. chusAva,khi.nchAva
sudden A 1. Akasmika,ekAekI,achAnaka,jaLa,akasmAta hone vAlA
suds N 1. pAnI jisame.n sAbuna kA jhAga milA ho,sAbuna kA jhAga
sue VI 1. kachaharI me.n nAlisha karanA,nivedana patra denA
sue VT 1. abhiyoga chalAnA,nAlisha karanA
suffer VTI 1. dukha bhoganA,kaShTa jhelanA,2. anumati denA,AGYA vA paravAnagI denA,3. sahanA,4. uThAnA,khonA,kaShTa uThAnA,daNDa pAnA
suffering N 1. kaShTa,pIDA,duHkha,Apatti
suffice VTI 1. sa.ntuShTa karanA,2. upayukta honA,yatheShTa honA,basa honA,bahuta honA,paryAptanA,honA
sufficiency N 1. yogyatA,2. pUrNatA,prAchurya,yatheShTatA,paryAptatA,paryApta mAtrA
sufficient A 1. yatheShTa,basa,bahuta,upayukta,paryApta,2. yogya
suffocate VT 1. galA gho.nTanA,galA gho.nTa kara mAra DAlanA,sA.nsa rokanA,2. bujhAnA,gula karanA
suffocation N 1. sA.nsa kI rUkAvaTa,2. galA ghuTanA,3. shvAsa-rodha se mR^ityu
suffrage N 1. rAjanaitika,chunAva me.n voTa dene kA adhikAra,2. sAkShya
suffuse VT 1. phailAnA,bharanA,chhAnA
sugar N 1. shakkara,chInI,khA.nDa,2. mIThI mIThI bAte,chApalUsI
sugar VI 1. pAganA,khA.nDa milAnA,2. mIThI mIThI bAte karanA
sugary A 1. chInI sadR^isha,chInI se mIThA kiyA huA,2. miThAI pasa.nda karane vAlA,miShThAna priya
suggest VT 1. anumati yA rAya denA,prastAva karanA,2. sa.nketa karanA,jatAnA,chetAnA,batAnA,sujhAnA
suggestion N 1. rAya,anumati,sUchanA,gupta prastAva,sa.nketa bheda
suggestive A 1. sujhAne yA jatAne vAlA,vya.njaka,sUchaka
suicide N 1. AtmaghAta,Atma hatyA,AtmaghAtaka
suit N 1. nAlisha,vinaya patra,jhagaDA,mukadamA,abhiyoga,vyavahAra,2. shreNI,sa.n~NgI,3. vivAhArtha strI upAsanA,4. tAsha kA ra.nga,5. kapaDe kA joDA( jisame.n sAdhAraNata: koTa va kamIja aura patalUna rahatA hai)
suit VTI 1. ThIka honA yA karanA,yogya honA vA karanA,phabanA,milanA,anukUla honA,kapaDA nA,pahanA,mAnanA
suitability N 1. yogyatA,anukUlatA
suitable A 1. ThIka,yogya,uchita,anukUla,phabatA huA
suite N 1. anugAmI,samUha,joDA,sa~NgI
suitor N 1. abhiyoktA,nivedana patra dene vAlA,yAchaka,vAdI,2. vivAhArthI
sullen A 1. udAsa,ghunnA,susta,2. haThI,chiDachiDA
sully VTI 1. mailA karanA,kala.nka lagAnA,dUShita karanA,sAnanA
sultan N 1. sultAna,musalamAna bAdashAha
sultanate N 1. saltanata,sultAna kA adhikAra yA adhikAra kShetra
sultry A 1. nirvAta,uShNa,garma aura behavA,jalatA huA,duHkhada
sum N 1. samudAya,joDa,samApti,sa.nkShepa,sAra,Ashaya,mUla,2. prashna
sum VT 1. joDa lagAnA,joDanA,sa.nchaya karanA
summarily Adv 1. sa.nkShepa me.n,thoDe me.n,thoDe rUpa me.n,sarasarI tora para
summarize VT 1. sa.nkShepa karanA,sAra nikAlanA,khulAsA kahanA,sa.nkShepa me.n prakaTa karanA
summary A 1. sa.nkShepa kA,sa.nkShipta,sarasarI,jaLI kA
summary N 1. sa.nkShepa,sAra,sArA.nsha
summation N 1. joDa lagAnA,2. kula
summer N 1. grIShma R^itu,garamI kA mausama,garmI,2. joDa lagAne vAlA
summit N 1. choTI,phunagI,shikhara,U.nchAI
summon VT 1. bulAnA,bulA bhe.njanA,sammana jArI karanA
summons N 1. bulAvA,sammana,talabI,ittilA
sun N 1. sUrya,sUraja,Aditya,2. dhUpa,Atapa
sun VI 1. dhUpa khAnA
sun VT 1. dhUpa me.n rakhanA,dhUpa dikhAnA
sunbeam N 1. sUrya kI kiraNa
sunlight N 1. sUrya kI jyoti,dhUpa,ghAma
sunny A 1. sUrya sA chamakIlA,garma
sunrise N 1. sUryodaya,bhora
sunset N 1. sUryAsta,sA.njha
sunshine N 1. dhUpa,ghAma,sUrya kA prakAsha,2. garmI,3. prasannatA
superb A 1. baDA achchhA,dikhAU,pratApavAna,krAntivAna
superficial A 1. UparI,bAharI,chhichhalA,thoDA,kachchA
superhuman A 1. manuShya kI shakti se Upara,manuShyatva se adhika,daivika,AsamAnI,alaukika,amAnuShI
superimpose VT 1. kisI aura vastu para rakhanA
superior A 1. adhika U.nchA,baDA,uttamattara,shreShTha,shreShThatara,baDhiyA
superior N 1. jyeShTha,baDA,mahAna,shreShTha,saradAra,aphasara
superiority N 1. shreShThatA,baDAI,pradhAnatA,suvidhA
superlative A 1. sarvotkR^iShTa,parama,uttama,shreShThatama,atyanta
superlative N 1. parama shreNI
supersede VT 1. kisI kA sthAna lenA,uThA denA,alaga karanA
superstition N 1. ati bhakti,ati vishvAsa,2. jhUThA vishvAsa,mithyA dharma,jhUThA mata,bahama,andha vishvAsa,kusa.nskAra,3. mithyA bhaya
superstitious A 1. mithyAdharmI,dharma viShaya me.n mithyA vichAro se bharA huA,atya.nta vishvAsI,a.ndha vishvAsI
superstructure N 1. bhavana,aTArI
supervise VI 1. dR^iShTi rakhanA,prabandha karanA,Upara se dekhanA,dekhabhAla karanA,nirIkShaNa karanA
supervision N 1. prabandha,dekhabhAla,nirIkShaNa
supervisor N 1. adhyakSha,prabandha karanevAlA,nirIkShaka,dekhabhAla karane vAlA
supper N 1. rAta kA bhojana,byAlU
supplant VT 1. chhala se nikAla denA,( dUsare kA) sthAna lenA,haTAnA,2. jaDa khodanA
supple A 1. komala,narama,sunamya,lachIlA,adhIna
supplement N 1. parishiShTa,nyUnatApUraNa,sheShapUraNa
supplement VT 1. bharanA,joDanA,milAnA
supplementary A 1. adhika,nyUnatA-pUraka,pUraka
supplier N 1. dene vAlA,juTAne vAlA
supply N 1. paryAptatA,2. sAmagrI,rasada,sAmAna,bhartI
supply VT 1. bharanA,pUrA karanA,denA,juTAnA
support N 1. sahArA,jIvikA,poShaNa,rakShA,sahAyatA,Alambana,khambhA
support VT 1. sahArA denA,sambhAlanA,uThAnA,pAlanA,rakShA karanA,2. dayA karanA,sahAyatA karanA,3. samarthana karanA
supporter N 1. sambhAlane vAlA,sahArA denevAlA,himAyatI,Tekana,sahAyaka,rakShaka
suppose VTI 1. bhAvanA karanA,anumAna karanA,sochanA,kalpanA karanA,mAna lenA
supposition N 1. kalpanA karanA,anumAna,kalpanA,bhAvanA,aTakala
suppress VT 1. dabAnA,rokanA,damana karanA,parAjita karanA,2. chhipAnA
suppression N 1. dabAva,damana,roka,chhipAva
supremacy N 1. mahatva,pradhAnatA,shreShThatA,Adhipatya,pramukhatA
supreme A 1. parama,pradhAna,mahAn,shreShTha
sure A 1. nishchita,dR^iDha,achala,avashya,surakShita
surely Adv 1. nishchita karake,alabattA,sacha,ThIka,surakShita rUpa se,dR^iDhatA pUrvaka
surety N 1. nishchaya,kushalatA,2. jamAnatadAra,pratibhU
surf N 1. lahara,tara~Nga
surface N 1. UparI bhAga,pR^iShTha,dharAtala,bAhya bhAga
surfeit N 1. ati,ajIrNa,tR^ipti
surfeit VT 1. adhika khilAnA,atirekanA,aghAvanA
surge N 1. lahara,tara~Nga,hilora
surge VT 1. phUlanA,lahara mAranA,hilakorA mAranA
surgeon N 1. shalya vaidya,shastra vaidya,jarrAha
surgery N 1. shalya,shastra vaidyaka,shastra vidyA,jarrAhI,2. vaha kamarA vA koThI jisame shastra vaidya apane rogiyo ko dekhatA hai
surgical A 1. shalya sambandhI,jarrAhI yA shastra vaidyaka kA
surly A 1. udAsa,rUkhA,asabhya,kaThora,tUphAnI
surmise N 1. anumAna,aTakala,2. sha~NkA,sandeha
surmise VI 1. bhAvanA karanA,anumAna karanA,sandeha karanA,sha~NkA karanA
surmount VT 1. jItanA,parAsta karanA,Upara jAnA,baDha jAnA
surname N 1. kulanAma,padavI
surname VT 1. kulanAma se pukAranA
surpass VT 1. baDha chalanA,baDha jAnA,utkR^iShTa ho jAnA,adhika honA
surplus N 1. adhikatA,sheSha,bachata,baDhatI,atirikta bhAga
surprise N 1. Ashcharya,vismaya,achambhA,acharaja,ekAeka ghabarAhaTa
surprise VT 1. achambhe me.n DAla denA,yakAyaka A paDanA,akasmAta A jAnA yA A paDanA,ghabarA denA
surrender VT 1. AtmasamarpaNa karanA,chho.nDa denA,hAtha khI.ncha lenA,sau.npa denA,parityAga karanA,vasha honA,hAra mAnanA
surreptitious A 1. chorI kA,churAyA,chhala se kiyA huA,jAlI
surrogate N 1. pratinidhI,nAyaba
surround VT 1. bADA lagAnA,gheranA,gA.nsanA
surroundings N 1. gherA,parivesha,gherAva,2. chAro ora kI vastuye,bAharI dashA yA paristhiti
surtax N 1. atirikta kara
surtax VT 1. ukta kara lagAnA
surveillance N 1. rakhavAlI,chaukasI,nirIkShaNa,AvekShaNa
survey N 1. dekha,avalokana,nirIkShaNa,nApa,mApana,paimAisha karanA,nakashA
survey VT 1. dekhanA,jA.nchanA,nirakhanA,nApanA
surveyor N 1. nApane vAlA,kShetramApaka,sarakArI aphasara jo kAmo ko dekhatA hai,saraveyara
survival N 1. uttara jIvana,kisI manuShya kI mR^ityu ke pashchAta taka jInA,jIvita rahanA,2. bachA huA manuShya,bachI huI vastu yA rIti,avasheSha
survive VT 1. kisI manuShya ke pIchhe taka jAte rahanA,2. jIvita rahanA,vartamAna rahanA
survivor N 1. uttarajIvI,jo kisI ke pIchhe taka jItA rahe.n
susceptible A 1. grahaNashIla,grahaNIya,komala
suspect N 1. sandeha kA pAtra,avishvAsa kA pAtra
suspect VT 1. sandeha karanA,sha.nkA karanA,bharama karanA,shaka karanA
suspend VTI 1. laTakAnA,TA.nganA,laTakanA,jhulAnA,2. kuchha samaya ke liye na rahane denA,roka rakhanA,aTakA rakhanA,3. rokanA,4. haTAnA,pR^ithaka karanA,5. rUpaye kA bhugatAna rokanA,6. nirbhara karanA
suspender N 1. patalUna kA phItA,patalUna bA.ndhane kA patalUna yA tasmA
suspense N 1. anishchaya,sandeha,shaka,duvidhA,laTakAva,roka,dera
suspension N 1. laTakAva,vilamba,roka,thoDe dina ke liye rUkAvaTa
suspicion N 1. sandeha karanA,sandeha,sha~NkA,khaTakA,avishvAsa
suspicious A 1. sandehI,sandeha shIla,shakkI,vahamI
sustain VT 1. thAmanA,uThAnA,sahArA denA,poShaNa karanA,pAlanA,2. jhelanA,sahanA,3. svIkAra karanA,4. pramANita karanA,siddha karanA
sustenance N 1. poShaNa,jIvikA,AhAra,avalamba
suture N 1. sIvana,TA.nkA,2. khopaDI kA joDa
swagger VTI 1. DI.nga hA.nkanA,baDabaDAnA
swain N 1. kisAna,charavAhA,gaDariyA,2. grAmINa navayuvaka
swallow N 1. abAbIla,2. galA,3. svAda,pasanda,chAha
swallow VT 1. nigalanA,khA jAnA,lIlanA,pI lenA
swamp N 1. daladala,dhasAna
swamp VT 1. palaTa denA,nAva ulaTa denA,bhArI sa.nkaTa me.n DAla denA
swampy A 1. daladala se bharA huA,daladalI,dhasAU
swan N 1. rAjaha.nsa,battakha
swap N 1. choTa,mAra
swap VT 1. herApherI karanA
swarm N 1. madhumakkhiyo.n kA jhu.nDa,2. samUha,bhIDa,jamAva
swarm VI 1. madhumakkhiyo.n kA ikaTThe hokara chhatte se nikala jAnA,2. ikaTThA honA,bhIDa lagAnA
swath N 1. kATI ghAsa kI lakIra,paTTI
swathe VT 1. paTTI bA.ndhanA,lapeTanA
sway N 1. hilAva,ghumAva,2. rAjya,prabhutA,adhikAra,prabhAva,Adhipatya
sway VTI 1. hilAnA,ghumAnA,2. dabAva DAlanA,3. rAjya karanA,saradArI karanA,4. jhukAnA,jhukanA
swear VTI 1. shapatha denA,saugandha khAnA,shapatha se varNana karanA
sweat N 1. pasInA,sveda,2. parishrama
sweat VTI 1. pasInA AnA,pasInA lAnA,2. parishrama karanA,Tahala karanA
sweater N 1. sveTara,eka prakAra kI UnI ga.njI,2. jisako pasInA AtA ho,pasInA lAne vAlA
sweaty A 1. pasIne me DUbA huA,2. parishramI
swede N 1. svIDana desha kA nivAsI,2. eka prakAra kA shalagama
sweep N 1. jhADa,buhAra,2. jhADU dene vAlA,3. lapeTa,dauDa,prasAra,phailAva,4. nAsha,dhva.nsa,buhAra,5. eka baDA DA.nDa,6. saDaka kI moDa
sweep VI 1. dhUmadhAma yA ThATha se jAnA,2. tejI se gujara jAnA
sweep VT 1. jhADanA,buhAranA,2. dUra kara denA,bahA le jAnA,uDA le jAnA,3. jaLI se chalanA,shIghra pAra kara jAnA
sweet A 1. chInI kA ,mIThA,madhura,2. suga.ndhita,3. susvara,4. sundara,5. ruchikara,manohara,bhalA,6. tAjA,7.komala,narma,mR^idu
sweet N 1. mIThI vastu,madhuratA,miThAI,2. sugandha,3. priya pAtra
sweeten VTI 1. mIThA karanA yA honA,madhura karanA yA honA,namra karanA yA honA
sweetheart N 1. premapAtra,priyA,priyatama,premI,yAra,pyArA
swell A 1. sUjA huA,sajAdhajA,chhailA banA huA
swell N 1. phUlana,sUjana,AkAra yA dhvani kI vR^iddhi,2. bhUmi kA uThAna,3. lahara,tara.nga,4. bA.nkA sajAdhajA manuShya
swell VI 1. phUlanA,sUjanA,baDhanA,lahara mAranA,hilakorA mAranA,havA bharanA,akaDanA,phailAnA,baDha kara bolanA
swell VT 1. phulAnA,baDhAnA,phailAnA,adhika karanA
swelling N 1. sUjana,phulAva,gilaTI
swelter VTI 1. jhulasanA,uShNatA se pIDita karanA yA honA
swerve N 1. bhaTakAva,vichalana
swerve VI 1. ghUmanA,sIdhI rAha se phira jAnA,bhaTaka jAnA,jhukanA,vichalanA,muDanA
swift A 1. utAvalA,jaLI karane vAlA,teja,vegavata,shIghragAmI
swig N 1. baDA ghU.nTa le,Dhakosa
swig VTI 1. baDe ghU.nTa se pInA,DhakosanA
swim N 1. tairanA,bahAva,2. machhalI kA phu.nkanA
swim VTI 1. tairanA,pairanA,utAranA,bahanA,2. chakarAnA,ghUmanA
swindle N 1. dhokhA,chhala,pratADanA,2. Thaga,va~nchaka
swindle VT 1. Thaga lenA,dhokhA dekara lenA
swindler N 1. dhokhA dene vAlA,Thaga,va.nchaka
swine N 1. sUara,ghe.nTA,sUara kA bachchA,shUkara
swing VTI 1. hilanA,hilAnA,DolanA,DolAnA,jhUlanA.jhUlAnA,laharAnA,la.ngara ke Asa pAsa muDanA yA phira jAnA,lahara mAranA
swinge VT 1. khUba mAranA,daNDa denA,laThiyAnA,koDA mAranA
swirl N 1. chakkara,ghumAva,bava.nDara
swirl VTI 1. pAnI kA chakkara mAranA,chakkara denA yA ghumAnA
switch N 1. chhaDI,be.nta,2. rela ghumAne kI kaichI,3. svicha,bijalI jalAne kA baTana
switch VT 1. chhaDI yA be.nta se mAranA,2. rela ko kai.nchI se ghumAnA,bijalI pheranA
swivel N 1. kuNDA,kaDI,bhau.nrakalI
swoon N 1. mUrchhA
swoon VI 1. mUrchhA AnA,acheta honA
swoop N 1. jhapaTTA
swoop VTI 1. jhapaTa lenA,jhapaTTA mAranA
sword N 1. khaDga,talavAra,2. yuddha me.n sa.nhAra yA nAsha,3. sainika shakti,4. laDAI,yuddha
syllable N 1. shabdA.nsha,eka shabda kA utanA bhAga jitanA ki eka bAra me.n bolA jAya
sylvan A 1. ja.ngalI
sylvan N 1. ga.nvAra,dehAtI
symbol N 1. chihna,lakShaNa,sa.nketa,pratirUpa
symbol VTI 1. chihna dikhAnA,lakShaNa yA chihna se prakaTa karanA,anurUpa honA,sadR^isha honA
symbolism N 1. sa.nketa se prakaTa karanA,sa.nketa prayoga,chihna samUha
symmetrical A 1. shuddharUpa,shuddhAkAra,suDaula,sa.ngatAvayava,samapramANa
symmetry N 1. suDaulapana,avayava sa.nyoga,sumela,sauShThava
sympathetic A 1. samaduHkhI,sahAnubhUti karane vAlA,dayAlu
sympathy N 1. anukampA,dayA,sahAnubhUti,tarasa,sa.nvedanA
symphony N 1. svara samatA,svara kA milAna,eka prakAra kI sa.ngIta rachanA
symptom N 1. roga kA lakShaNa,chihna,lakShaNa
symptomatic A 1. chihna yA lakShaNa ke anusAra,2. sUchaka,bodhaka
synagogue N 1. yahUdiyo kI eka sabhA yA unakA ma.ndira
synod N 1. sabhA,samAja,dharmasabhA
synonym N 1. samAnArthaka shabda,upashabda,ekArthapada,paryAya
synonymous A 1. samAnArthaka,ekArthaka,paryAyavAchI
synopsis N 1. sa.nkShepa,sAra-sa.ngraha
syntax N 1. vAkyavinyAsa,vyAkaraNa kA kha.nDa jisame.n isa viShaya kA varNana ho
synthesis N 1. milAvaTa,sa.nyoga
syphilis N 1. upada.nsha,garmI
syringe N 1. pichakArI
syringe VI 1. pichakArI denA
syrup N 1. sharabata
system N 1. rIti,krama,sAraNI,Daula,upAya,prabandha,paddhati,praNAlI
systematic A 1. kramAnusArI,yathAkrama,niyamashIla,eka Daula kA
systematically Adv 1. kramAnusAra,niyamAnusAra,yathAkrama,bAkAyadA
t N 1. a.ngrejI varNamAlA kA eka akShara,2. TI akShara ke AkAra kI vastu
tab N 1. phItA,dhAgA,jUtA bA.ndhane kA phItA
tabernacle N 1. tambU,DerA,khemA,2. thoDe dina Thaharane kA sthAna,3. mandira,bhajanAlaya
table N 1. paTTI,paTiyA,2. meja,ma.ncha,3. pheharista,sUchIpatra,4. chitra,nakshA,5. khAnA,bhojana
table VT 1. sUchIpatra yA pheharista banAnA,2. bhojana denA
table-1/2 N 1. meja para bichhAne kA kapaDA,visheShataH bhojana ke samaya
tableau N 1. tasvIra,chitra
tablet N 1. paTTI,paTiyA,paTarI,takhtI
tabor N 1. tabalA,Dholaka,tambUrA,mR^ida.nga
tabulate VT 1. nakashA yA sUchI patra banAnA
tacit A 1. mauna,chupa,mAnasI,niHshabda
taciturn A 1. alpa bhAShI,chupa,tUShNA.nka
tack N 1. ka.nTiyA,chhoTA kA.nTA,2. pAla kI rassI,3. jahAja yA naukA kA mArga
tack VI 1. naukA kA pavana ke sAtha chalanA
tack VT 1. bA.ndhanA,joDanA,2. TA.nkanA
tackle N 1. bhArI vastuo ko chaDhAne utArane kA ya.ntra,2. jahAja yA naukA ke rasse
tackle VT 1. mastU kI sAmagrInA,2. ghoDe kI sAjanA
tact N 1. chAturya,nipuNatA,guNa,sUkShma vichAra,yukti,kaushala
tactic N 1. vyUharachanA,yuddhavidyA,balavinyAsa,kaushala
tactile A 1. sparsha yogya
tag N 1. rassI ke kinAre para kisI dhAtu kI ghuNDI,2. koI tuchchha joDI huI vastu
tag VT 1. lagAnA,joDanA,kasanA
tail A 1. kuchha nirdiShTa uttarAdhikAriyo me.n parimita sampatti
tail N 1. pichhalA yA nIche kA bhAga,duma,pU.nchha,2. pariNAma,phala,3. sAthI
tailor N 1. darajI
taint N 1. mailApana,gandagI,saDana,dUShaNa,kala.nka,dhabbA
taint VTI 1. dhabbA DAlanA,mailA karanA,dUShita karanA
take VT 1. pakaDanA,thAmanA,lenA,2. pAnA,lenA,grahaNa karanA,3. dhAraNa karanA,4. nigalanA,5. mohanA,6. mA.nganA
taking A 1. mohinI,manohara,ramya
taking N 1. grahaNa,dhAraNa,2. uttejanA
tale N 1. kahAnI,upAkhyAna,kathA,2. samAchAra,3. ginatI,lekhA
talent N 1. eka prakAra kA pariNAma yA mudrA,shakti,buddhi,guNa
talented A 1. guNavAna,buddhimAna
talisman N 1. jAdU,tAbIja,yantra"
talk N 1. bolachAla,bAtachIta,sambhAShaNa,vArtAlApa,2. gappa,aphavAha
talk VT 1. bAtachIta karanA,vArtAlApa karanA,sambhAShaNa karanA,2. tarka karanA,3. bakabaka karanA
talkative A 1. bAtUnI,bakkI,bakavAdI,bahubhAShI
tallow N 1. vasA,charabI,meda
tallow VT 1. charabI se chikanA karanA
tally N 1. lakaDI jisa para ginatI ke liye dA.nta khode gaye ho,2. kisI ke upayukta banAyI huI vastu,sa.ngata vastu
talon N 1. shikArI pakShI kA nakha,cha.ngula
tambourine N 1. kha~njarI,sapha,cha.nga
tame A 1. pAlA huA,pAlatU,gharelU,adhIna,sIdhA,2. sAhasahIna
tame VT 1. sAdhanA,vasha karanA,pAlatU banAnA,pAlanA,dabAnA
tamper VT 1. chheDanA,hAtha DAlanA,gupta vyavahAra rakhanA,kapaTa praba.ndha karanA,hAtha lagAnA
tan N 1. shAhabalUta yA kisI aura peDa kI chhAla,2. pIlA bhUrA ra.nga
tan VTI 1. chamaDe ko kamAnA,khAla ko pakAnA,bhUrA karanA,pakAyA jAnA,bhUrA honA
tandem N 1. TamaTama gADI
tang N 1. kaDA svAda( visheShataH jo eka vastu me.n dUsarI se A jAye.)
tangible A 1. sparsha rekhA sa.nba.ndhI,sparsha rekhA kI dishA me.n
tangible N 1. sparsha yogya,jo chhUne se jAna paDe,2. satya,vAstavika
tangle N 1. ulajhana,laTa
tangle VI 1. ulajha jAnA,pha.nsa jAnA
tangle VT 1. ulajhAnA,pha.nsAnA
tank N 1. baDA bartana yA hauja,pokharA,tAlAba,sarovara,2. Tai.nka
tap N 1. thapathapAhaTa,thopI,thappaDa,2. pIpe se sharAba khIchane kI nalI
tap VI 1. khaTakhaTAnA
tap VT 1. thapathapAnA,2. chhedanA,ThokanA
tape N 1. phItA,DorI,paTTI
taper N 1. chhoTI momabattI,2. battI kI roshanI
taper VI 1. Upara kI ora patalA hotA jAnA,shunDAkAra honA
tapestry N 1. kapaDA jisame chitra bane ho,chitrayavanikA
tar N 1. rAla,2. nAvika,kevaTa,mallAha
tar VT 1. rAla lagAnA
tardy A 1. DhIlA,dhImA,manda,dIrghasUtrI,vilambI
target N 1. DhAla,lakShya,nishAnA
tariff N 1. chu.ngI kA bhAvapatra,nikharnAmA,shulka sUchI
tarnish N 1. dhabbA,dAga,kala.nka
tarnish VTI 1. kala.nkita karanA,mailA karanA,dhu.ndhalA honA,ma.nda paDanA
tart A 1. khaTThA,kaDavA,kaThina,kaThora
tart N 1. phala kI banI huI chhoTI pUrI,meve kA samosA
tartan N 1. UnI chArakhAnedAra kapaDA
tartar N 1. madirA kI talachhaTa,teja namaka jo sharAba ke nIche jama jAtA hai,2. dA.nta kI maila,mailA,3. chiDachiDA manuShya,4. naraka
task N 1. kAma,kartavya,niyukta karma,dhandhA,2. pATha,3. parishrama
task VT 1. niyata kAma niyukta karanA,kAma denA,kAma lenA,mehanata lenA,bojha DAlanA
taskmaster N 1. kArya niyukta karane vAlA,kAma lene vAlA
tassel N 1. reshamI guchchhA,phu.ndanA,laTakana
taste N 1. AsvAdana,svAda,rasaGYAna,2. samajha,3. ruchi,abhiruchi,pasa.nda,4. shailI,Dha.nga
taste VTI 1. svAda lenA,chakhanA,jAnanA,majA lenA,AsvAdana karanA,2. anubhava karanA,jhelanA
tasteful A 1. svAda,susvAda,svAdiShTa,ruchikara,manohara,kaushala yukta
tasteless A 1. besvAda,sIThA,nIrasa,phIkA
tasty A 1. svAdapUrNa,svAdiShTa,achchhA
tatter N 1. chithaDA,gudaDA,dhajjI,chiTa
tatter VT 1. chIra DAlanA,phADanA
tattoo N 1. godanA,2. rAta ko tambUra kA shabda jisako sunakara sainika apane apane sthAna para chale jAte hai.n
tattoo VTI 1. gudanA lagAnA,sharIra ko godanA
taunt N 1. nindA,tiraskAra,dhikkAra,tAnA,AkShepa
taunt VT 1. nindA karanA,tAnA denA,burA bhalA kahanA
taut A 1. kasA huA,ta.nga,chipakA,bahuta tanA huA yA phailA huA,2. achchhI dashA me.n
tavern N 1. sharAba khAnA,sarAya
tawdry A 1. bhaDakIlA,dikhalAvaTI,vAhyashobhana,beDhaba
tawny A 1. pIlA sA.nvalA,pIlA bhUrA
tax N 1. rAjakara,Taiksa,mahasUla,rAjasva,shulka
tax VT 1. kara lagAnA,mahasUla lagAnA,2. kala.nka lagAnA,jhiDakI denA
tax- N 1. kara dene vAlA
taxable A 1. kara yogya,jisa para kara lagAyA jA sake,kara lagAne yogya,karAdhIna
taxation N 1. kara lagAnA,kara nirdhAraNa,rAjakara sthApana,kara sthApana
taxi N 1. kirAye para chalane vAlI moTara gADI,TaiksI
taxi VTI 1. TaiksI me.n jAnA yA le jAnA
tea N 1. chA,chAya
teach VT 1. shikShA denA,paDhAnA,batAnA,sikhalAnA
teacher N 1. guru adhyApaka shikShaka
teaching N 1. shikShaNa,shikShA
teak N 1. sAgauna kA peDa,sAgauna kI lakaDI
teal N 1. kalaha.nsa,chaitI,panakukarI
team N 1. maNDalI,jhuNDa,baila yA ghoDo.n kI joDI jo eka sAtha jotI hai
teamster N 1. ghoDe yA baila kI joDI hA.nkane vAlA
tear N 1. ashru,A.nsU,netra jala
tease N 1. satAne vAlA manuShya
tease VT 1. ka.nghI karanA,sulajhAnA,dhunanA,2. chiDhAnA,khijhAnA,3. satAnA,klesha denA
technical A 1. visheSha vidyA sambandhI,lAkShaNika,sA.nketika,pAribhAShika
technicality N 1. paribhAShA,sA.nketika shabda
technics N 1. kalA viShaya kA siddhA.nta,kalA vidyA,2. pAribhAShika shabda
technique N 1. kisI visheSha kalA kA GYAna
technology N 1. kalA viGYAna,shilpa viGYAna,2. hunaro.n aura kArIgariyo.n kI kitAba,kalAvivaraNa
tedious A 1. thakAU,kaThina,dhImA,DhIlA,ukatAnevAlA
tedium N 1. thakAvaTa,kaThinAI,ukatAva
teem VTI 1. paidA karanA,jananA,peTa se honA,bharA honA
teens N 1. teraha se unnIsa varSha taka kI avasthA
telegram N 1. tAra kA samAchAra,vidyutasa.ndesha
telegraph N 1. bijalI se samAchAra bhejane kA ya.ntra,vidyuta ya.ntra,tAra
telegraph VT 1. tAra se samAchAra bhejanA
telephone N 1. shabda ko dUra bhejane kA ya.ntra,dUra bhAShaNa ya.ntra
telephone VTI 1. Teliphona se bolanA yA bhejanA
telescope N 1. dUradarshana ya.ntra,dUrabIna
tell VTI 1. ginanA,kahanA,samAchAra denA,varNana karanA,batalAnA,2. sikhAnA,3. prakaTa karanA,4. jAnanA,patA lagAnA
teller N 1. bai.nka kA rokaDiyA
telling A 1. prabhAva pUrNa
telltale N 1. chugalakhora,pishuna
temper N 1. svabhAva,bAna,Adato.n kI milAvaTa,pravR^iti,mijAja,roSha
temper VT 1. milAnA,komala karanA,narma karanA
temperament N 1. dashA,svabhAva,prakR^iti
temperance N 1. sa.nyama,mitAchAra,mitAhAra,prashA.nti,sa.ntulana,paraheja
temperate A 1. sa.nyamI,shAnta,parimita,madhyama,shIlavanta,2. samashItoShNa
temperature N 1. tApakrama,tApa parimANa,hAlata,garmI vA sardI
tempest N 1. A.ndhI,a.ndhaDa,2. halachala
tempestuous A 1. prachaNDa,a.ndhiyArA,A.ndhI kA
temple N 1. ma.ndira,maTha,shivAlaya,girajA,devAlaya,2. kanapaTI
temporal A 1. sAmayika,laukika,sA.nsArika,2. kanapaTI sambandhI
temporarily Adv 1. thoDe dina kA,thoDe kAla ke liye
temporary A 1. anitya,achirasthAI,kShaNika,alpakAlika,asthAI
tempt VT 1. lubhAnA,lalachAnA,phusalAnA,2. prayatna karanA,3. jA.nchanA,parakhanA
temptation N 1. phusalAva,lubhAva,pralobhana,lAlacha,2. jA.ncha
tempting A 1. pralobhaka,AkarShaka,moha lene vAlA
ten A 1. pA.ncha aura pA.ncha,dasa
ten N 1. pA.ncha aura pA.ncha,dasa
tenacious A 1. kaThora,sa.nlagnashIla,kaThina,chipachipA,lasalasA,dR^iDha,AgrahI,haThI
tenancy N 1. kirAye dArI,bhaDaitI,bhADe bhara kA bhoga,thoDe samaya kA bhoga,kAshtakArI
tenant N 1. kirAyedAra,kAshtakAra,bhUmyAdhikArI,prajA,AsAmI,bhaDaita
tenant VT 1. kirAye para honA,asAmI honA,prajA bananA
tend VTI 1. jhukanA,Dhala jAnA,2. sAtha rahanA,sa.nga denA,chaukasI karanA,3. dhyAna denA,mana lagAnA,sudhi lenA,4. kisI dashA me.n jAnA
tendency N 1. pravR^iti,jhukAva,DhalAva,abhiprAya,tAtparya,lakShya
tender N 1. chhoTI nAva jo baDI nAva ke sAtha rahatI hai,2. i.njana ke koyale aura pAnI kI gADI,3. bhe.nTa nivedana,vinaya,prArthanA,prastAva,Te.nNDara,4. narma,komala,sukumAra,karuNa,dayAlu,5. nirbala,6. pyArA,premI,snehI
tender VT 1. nivedana karanA,bhe.nTa karanA,najara denA,mAna karanA
tenderly Adv 1. komalatA se,dayA se,namratA se
tenderness N 1. komalatA,sukumAratA,karuNA,dayA
tendon N 1. shirA,paTThA,nasa,snAyu
tenement N 1. gR^iha,ghara,sadana,rahane kI jagaha
tenet N 1. mata,rIti,tatva,dharma,siddhA.nta
tenfold A 1. dasa gunA
tennis N 1. ge.nda kA khela,Tenisa
tenor N 1. krama,chAla,abhiprAya,tAtparya,bhAvArtha,Dhaba,Ashaya,2. gAne kA sura,3. U.nche sura se gAne vAlA
tense A 1. khI.nchA huA,tanA huA,kasA huA,kaDA
tense N 1. ( kriyA kA) kAla
tension N 1. khi.nchAva,tanAva,kasAva,phailAva
tent N 1. tambU,DerA,khemA,2. kapaDe kI paTTI jo ghAva para lagAI jAtI hai
tent VTI 1. DerA lagAnA,khemA gADanA,tambU me.n rahanA,2. salAI se dekhanA
tentative A 1. jA.ncha ke taura kA,parIkShA rUpa,cheShTA karane vAlA
tenth A 1. dasavA.n,dashama
tenuous A 1. patalA,chhoTA,sUkShma
tenure N 1. bhUmI,bhUsa.npatti,bhoga,adhikAra,paTTA,niyama,bhUmi Adi ke adhikAra kA niyama yA praNAlI
tepid A 1. gunagunA,kuchha kuchha garma
term N 1. avadhi,mIAda,mita kAla,parimita samaya,2. sharta pratiGYA,3. pada,shabda,4. baiThaka kA samaya,adhiveshana kAla
term VT 1. kahanA,pukAranA,nAma rakhanA
terminal A 1. anta kA,sImA sambandhI
terminate VTI 1. sImA bA.ndhanA,nipaTAnA,samApta honA,samApta karanA
termination N 1. sImA,anta,samApti,avasAna,avadhi,phala,pariNAma
terminology N 1. nirukta,shabda koSha,2. shabdAvalI,shabda bha.nDAra
terminus N 1. sImA,anta,rela kI saDaka kI sImA
terrace N 1. chhata,koThA,chautarA
terrestrial A 1. pArthiva,sA.nsArika,pR^ithvI sambandhI,laukika
terrible A 1. bhayAnaka,kaThora,DarAvanA,bhIShaNa,dAruNa
terribly Adv 1. bhayAnakatA se,atishaya karake,bhIShaNa rUpa se
terrier N 1. eka chhoTA shikArI kuttA
terrific A 1. bhIShaNa,bhaya utpAdaka
terrify VT 1. DarAnA,bhayabhIta karanA,bhaya dikhAnA
territorial A 1. deshIya,deshika,rAShTrIya,prAdeshika
territory N 1. bhUmI,desha,pradesha,rAjya,rAShTra,adhikAra
terror N 1. bhaya,Dara,trAsa,bhayahetu
terrorise VT 1. bhayabhIta karanA,bhaya dikhAkara bAdhya karanA,trAsa dekara shAsana karanA
terrorism N 1. Dara kI dashA,2. trAsa dvArA shAsana
terrorist N 1. trAsa dvArA shAsana karane vAlA
terse A 1. achchhA,sundara,uttama,sutharA,shuddha,sUkShma,laghupada
tertiary A 1. tIsarA,tIsarI banAvaTa kA,tritIya shreNI kA
test N 1. parIkShA,kasauTI jA.ncha,sonA Adi dhAtu shodhane kI kaTorI
test VT 1. jA.nchanA,parIkShA karanA,shodhanA
tester N 1. parIkShaka,2. chhaparakhaTa,pala.nga kI chhatarI,masaharI,3. eka mudrA
testicle N 1. a.nDa,a.nDakoSha
testify VTI 1. sAkShI honA,gavAhI karanA,pramANIkaraNanA
testimony N 1. sAkShya,pramANa,gavAhI,ghoShaNA
testy A 1. chiDachiDA,shIghrakopI
tether N 1. rassI,ja.njIra,pagahA
tether VT 1. pagahA se bA.ndhanA
text N 1. mUla,mUlashabda,mUlagra.ntha,2. sUtra,vyAkhyAna,viShaya
textbook N 1. vidyA kI pustaka,paDhane kI kitAba,pAThashAlAo.n me.n vidyArthiyo.n kI paDhane kI pustaka,mUlagra.ntha
textile A 1. bunA huA,bunane ke yogya,2. binane kA
textual A 1. maulika,mUlagra.ntha kA,vAchanika
texture N 1. banAvaTa,jAlI,kapaDA,banAvaTa,milAvaTa,bhAgo.n kA yogya
than Conj 1. se,apekShA,banisbata
thank N 1. dhanyavAda,shukriyA
thank VT 1. dhanyavAda denA,shukriyA karanA,guNa gAnA
thankful A 1. dhanyavAdI,kR^itaGYa,shukragujAra
thankless A 1. kR^itaghna,nAshukra,yasha nA mAnanevAlA,2. dhanyavAda pAne ke ayogya,binA lAbha kA
thanksgiving N 1. dhanyavAda pradAna,kR^itaGYatA,prakAshana
that A 1. vaha,usa,jo,usako
that Conj 1. to,ki,isa kAraNa,kyo.nki,arthAta
that Pron 1. vaha,usa,jo,usako
thatch N 1. ghAsa,khara,phUsa,chhappara
thatch VT 1. chhAnA,chhAvanA
thaw N 1. galana,pighalAva,barpha kA galanA
thaw VTI 1. pighalAnA,galanA,galAnA
the Det 1. vaha,yaha,vahI
the--*_1_ N 1. jisa kAma ke pUre karane me.n sabhI lage ho.n
the--- N 1. IsAmasIha
theatre N 1. ra.ngashAlA,ra.ngabhUmI,nAchaghara,nATyashAlA,svA.ngaghara
theatrical A 1. nATyashAlA sambandhI,svA.ngaghara sambandhI,nATyasvA.ngI,dikhalAvaTI
theatrically Adv 1. nATyarUpa se,svA.nga kI rIti se
thee Pron 1. tumako,tujhe
theft N 1. chorI,chorI karanA
their Det 1. unakA,apanA
them Pron 1. unhe.n,unakI
theme N 1. prakaraNa,viShaya,prasa.nga
themselves Pron 1. ve,Apa,apane,ve svaya.n
then A 1. usa samaya,usa dashA me.n,taba
theocracy N 1. dharmatantra,Ishvara kartR^itva rAjya,IshvarAnubhUtI,2. dhyAnAvasthA me.n Ishvara ke sAtha eka bhAva,samAdhi
theologian N 1. brahyaGYAnI,vedAntI,brahyAvidyA kA jAnane vAlA
theological A 1. AdhyAtmavidyA sambandhI
theology N 1. brahyavidyA,deva GYAna,vedA.nta,AdhyAtmavidyA
theorem N 1. prameya,upapAdya,masalA,sUtra,sAdhya
theoretical A 1. kAlpanika,mAnasika,vyavahAra yogya
theoretically Adv 1. kalpanA se,kalpanApUrvaka,kalpanA ke anusAra
theory N 1. siddhA.nta,niyama,vidyA,utpatti,kalpanA,anumAna
therapeutic A 1. chikitsA sambandhI
therapeutics N 1. roga chikitsA,chikitsA shAstra
there A 1. usa sthAna para,vahA.n
thereafter Adv 1. usake bAda yA anusAra,tatpashchAta
thereby Adv 1. usase,usake dvArA
therefore Adv 1. isalie,isa kAraNa se,ataH,ateva,phalataH
therein Adv 1. usame.n,isame.n
thereof Adv 1. isakA,usakA
thermal A 1. garmI sambandhI,uShNatA sambandhI,2. garma,uShNa
thermometer N 1. shItoShNa mApaka ya.ntra,garmI sardI nApane kA eka ya.ntra,tApa nApane kA kA.ncha kA ya.ntra,uShNamApana ya.ntra
thesaurus N 1. dhanAgAra,vidyA bha.nDAra,koSha,shabdakosha
these Pron 1. ye,ina,inhe.n
thesis N 1. pUrva pakSha viShaya,praba.ndha,lekha
they Pron 1. ve,unhone.n
thick A 1. moTA,ghanA,saTA,Thosa,vipula,aspaShTa,niviDa,gadalA,2. ma.nda,mUDha,3. gADhA
thick Adv 1. pAsa pAsa
thick N 1. ghanA bhAga,Thosa,2. mUrkha vyakti,mUDha
thicken VI 1. gADhA karanA yA honA,gichapicha honA,bhIDa lagAnA
thicken VT 1. gADhA karanA yA honA,gichapicha honA,bhIDa lagAnA
thickness N 1. moTAI,ghanApana
thief N 1. chora,DAkU,taskara,uchchakkA,2. battI kA gula
thieve VI 1. churAnA,chorI karanA
thieve VT 1. churAnA,chorI karanA
thigh N 1. jA.ngha,ja.nghA
thimble N 1. darjiyo.n kI a.ngulI bachAne kI TopI
thin A 1. patalA,jhIma,dubalA,bArIka,mahIna
thin VI 1. patalA yA kama ghanA yA gu.njAna honA
thin VT 1. patalA yA kama ghanA karanA
thing N 1. vastu,chIja,padArtha,kAma,bAta,viShaya,kuchha,bechArA
think VTI 1. sochanA,vichAranA,chintA karanA,anumAna karanA,aTakala karanA,kalpanA karanA
third A 1. tIsarA,tR^itIya
thirst N 1. sUkhApana,2. atya.nta ichchhA,prabala kAmanA
thirst VI 1. tR^iShita honA,pyAsA honA,tarasanA,prabala ichchhA honA
thirsty A 1. pyAsA,triShita,atya.nta ichchhuka
thirteen A 1. teraha,trayodasha
thirteenth A 1. terahavA.n,terahavA.n a.nsha
thirtieth A 1. tIsavA,tIsavA a.nsha
thirtieth N 1. tIsavA,tIsavA a.nsha
thirty A 1. tIsa
this A 1. yaha
thistle N 1. kA.nTe dAra paudhA,bhaTakaTaiyA
thong N 1. tasamA,baddhI,chamaDe kI paTTI
thorn N 1. kA.nTA,shUla,ka.nTaka,duHkha,duHkhadAI vastu
thorny A 1. kA.nTedAra,ka.nTIlA,ka.nTakamaya,daHkhadAI
thorough A 1. pUrA,sampUrNa,AdyopA.nta,niHsheSha
thoroughbred A 1. kulIna,asala,nasalI ( jaise ghoDA)
thoroughfare N 1. patha,sarvasAmAnya,mArga,rAjamArga,rAstA,saDaka
thoroughly Adv 1. pUrA,sa.npUrNa rUpa se,pUrNatA
thoroughness N 1. pUrNatA,niHsheShatA
thorp N 1. gA.nva,chhoTA gA.nva,puravA
those Pron 1. ve
thou Pron 1. tU,tai.n
though Conj 1. yadyapi,agarache,goki,tathApi
thought N 1. vichAra,dhayAna,chintA,rAya,mati
thoughtful A 1. vichArashIla,chintAshIla,sAvadhAna,chintAkula
thoughtless A 1. beparavAha,acheta,vichArahIna,asAvadhAna,mUrkha
thousand N 1. sahastra,hajAra,2. bahuta,baDI sa.nkhyA
thrall N 1. dAsa,ba.ndhuA
thrall VT 1. dAsa banAnA,ba.ndhuA banAnA
thrash VT 1. pITanA,pITa kara dAno.n ko bhUsA se alaga karanA
thread N 1. DorA,dhAgA,sUta,dhAgA,2. sone chA.ndI kA tAra
thread VT 1. gU.nthanA,pironA
threadbare A 1. ragaDA huA,ghisA,purAnA
threat N 1. dhamakI,ghuDakI
threaten VT 1. dhamakAnA,DA.nTanA,ghuDakanA
three N 1. tIna
threefold A 1. tigunA,tIna gunA
threshold N 1. dehalI,dvAra
thrice Adv 1. tIna bAra
thrift N 1. kamakharchI,alpavyaya,2. samR^iddhi,3. lAbha
thrill N 1. tharatharI,ka.npa,romA.ncha,sanasanAhaTa
thrill VTI 1. tharatharAnA,romA.ncha honA,chhedanA,ko.nchanA,sanasanAnA
thrilling A 1. romA.nchakArI
thrive VI 1. phalanA,baDhanA,panapanA,phUlanA phalanA
throat N 1. kaNTha,galA
throb N 1. dhaDaka,dhaDakana
throb VI 1. dhaDakanA,TIsa mAranA
throe N 1. atyanta pIDA yA kaShTa,ya.ntraNA,2. prasava vedanA
throe VT 1. atyanta pIDA yA kaShTa me.n honA
throne N 1. rAjasi.nhAsana,2. rAjashakti
throne VT 1. rAjasi.nhAsana para baiThAnA,baDhAnA
throng N 1. bhIDa,jamAva
throng VTI 1. bhIDa karanA,bhIDa lagAnA,ikaThThA honA
throttle N 1. Te.nTuA,Dho.nTA
throttle VTI 1. Te.nTuA dabAnA,galA gho.nTanA,galA ghuTane kA sA sA.nsa lenA
through Prep 1. sarAsara,ArapAra,me.n se,dvArA,AdyopAnta,Adyanta
throughout Adv 1. nakhasikha se,sarvatra,tamAma,sarAsara,pratyeka bhAga me.n
throughout Prep 1. pUre me.n,nakhashikha se,sarvatra,tamAma,sarAsara,pratyeka bhAga me.n
throw N 1. phe.nka,uchhAla,dA.nva
throw VTI 1. phe.nkanA,pAsA phe.nkanA,uchhAlanA,2. ulaTanA,nAsha karanA,3. gaDhanA
thrust N 1. dhakkA,Thela,Dhakela
thrust VT 1. DhakelanA,ThelanA,2. ko.nchanA
thud N 1. dhamAkA,gadda
thud VI 1. vaisA shabda karanA
thug N 1. Thaga,DAkU,baTamAra
thumb N 1. a.ngUThA
thumb VTI 1. anADIpana se hAtha me.n lenA yA bajAnA,2. a.ngUThA lagAkara gandA karanA
thump N 1. dhaula,dhamAkA
thump VTI 1. thapathapAnA,Tho.nkanA,pITanA
thunder N 1. bijalI kI kaDaka yA taDapa,garaja,2. dhamakI,phaTakAra
thunder VT 1. dhamakAnA,dhamakI me.n nikAlanA,gaDagaDAnA,garajanA,kaDakaDAnA
thunderbolt N 1. garaja kA patthara
thunderstorm N 1. A.ndhI jisame.n bAdala garaje bijalI taDape ityAdi
thus Adv 1. isa rIti se,isa prakAra,isa Dhaba se,aisA
thwart A 1. TeDhA,tirachhA,ADA
thwart VT 1. kATanA,ADA honA,rokanA,haTha karanA,nA
thy Det 1. terA,terI
thyme N 1. eka prakAra kA sugandhayukta paudhA
tiara N 1. mukuTa,kirITa,tAja
tick N 1. vishvAsa,udhAra,2. bichhaune kI khola,3. ghaDI kI Tika Tika
tick VI 1. ghaDI ke samAna Tika Tika karanA
ticket N 1. TikaTa,kAgaja kA parchA jise dikhAne para kahI.n jAne kI AGYA ho jAe
ticket V 1. TikaTa denA,TikaTa lagAnA,chihna ke lie parchA lagAnA
tickle VI 1. gudagudAnA,ha.nsAnA,rijhAnA
ticklish A 1. jisako gudagudI adhika lagatI ho,asthira,cha.nchala
tidal A 1. jvAra bhATA sambandhI
tidbit N 1. mulAyama bhojana
tide N 1. jvAra bhATA,samaya,R^itu
tide VI 1. pAnI chaDhanA yA baDhanA,kaThina kAma ko pAra lagAnA
tidings N 1. khabara,sandesha
tidy A 1. svachchha,sApha
tidy VI 1. svachchha banAnA,sApha karanA
tie N 1. gA.nTha,bandhana
tie VT 1. bA.ndhanA,kasanA,gA.nThanA
tier N 1. pa.nkti,shreNI,darjA
tiff N 1. sharAba kI ghU.nTa,2. krodha yA roSha kA Avesha
tiff VI 1. jhagaDanA,laDAI karanA
tiffany N 1. patalA reshmI kapaDA,eka vastra
tiger N 1. bAgha
tight Adv 1. majabUtI se,dR^iDhatA se
tight N 1. kasA huA,dR^iDha,ta.nga,tanA
tighten VT 1. kasanA,ta.nga karanA,jakaDanA
tile N 1. khaparaila,khapaDA,khapaDe kI paTiyA
tile VT 1. khaparaila se DhakanA
till N 1. golaka,rUpayA rakhane kA sandUka,
till Prep 1. taba taka,usa samaya taka
tillage N 1. jota,jutAI,khetI,kR^iShikarma
tiller N 1. jotane vAlA,patavAra pherane kI muThiyA
tilt N 1. tambU,shAmiyAnA,cha.ndavA,2. jhukAva,3. sainika khela,bhAlA chalAne kA khela
tilt VTI 1. eka kinAre se uThAnA,2. bhAlA chalAnA,paitare badalanA,3. hathauDe se pITanA,4. jhukanA,jhukAnA
timber N 1. peDa kA tanA,laTThA,shahatIra
timber VT 1. lakaDI lagAnA,shahatIra lagAnA
time N 1. samaya,kAla,yuga,2. avasara,avakAsha,avasthA
timely A 1. shIghra,samaya se,samaya para,sAmayika
timepiece N 1. ghaDI
timetable N 1. TAima Tebula
timid A 1. Darapoka,kAyara
timidity N 1. kAyaratA,bhIrUtA
tin N 1. Tina
tin VI 1. Tina se maDhanA,kalI karanA
tinder N 1. Aga lagane vAlI vastu,shIghradAhya vastu
tinder- N 1. shIghradAhya rakhane kA bakasA
tinderbox N 1. shIghradAhya rakhane kA bakasA
tinge N 1. ra.nga,halakA ra.nga
tinge VT 1. ra.nganA,ra.nga denA
tingle VI 1. sanasanAnA,jhanajhanAnA
tinker N 1. ThaTherA,kaserA
tinker VT 1. Tina joDanA,joDanA,jhAlanA,sa.nvAranA,nA
tinsel N 1. jhilamila,jhUThA goTA yA kinArI
tinsel V 1. bhaDakIlA banAnA
tint N 1. ra.nga,halakA ra.nga
tint VT 1. ra.nganA,halakA ra.nga chaDhAnA
tiny A 1. nanhA,bahuta chhoTA
tip N 1. agrabhAga,sirA,noka,anta,chhora
tip V 1. sira para lagAnA,noka lagAnA,2. kuchha rUpayA Adi denA,3. thapakanA,4. ulaTa denA
tipsy A 1. matta,matavAlA,madamAtA
tiptoe N 1. pA.nva kI a.ngulI kA sirA
tiptoe VI 1. pA.nva ki a.ngulI ke bala chalanA
tirade N 1. ni.ndA,AkShepa,ni.ndAtmaka bAte.n yA ni.ndAtmaka prabandha
tire VTI 1. thakanA,thakAnA,2. ta.nga karanA,satAnA,3. kapaDe pahanAnA,sajAnA
tiresome A 1. thakAnevAlA,ukatAnevAlA,duHkhada,khedakara
tissue N 1. mahIna kapaDA,2. indrika padArtha
tissue VT 1. jaradojI karanA,chitravichitra karanA
tit N 1. koI chhoTI vastu,2. TaTTU
titanic A 1. prabala,bahuta,baDA
tithe N 1. dasavA.n bhAga,dashA.nsha,thoDA bhAga
tithe V 1. dasavA.n bhAga lagAnA
titillate V 1. gudagudAnA,surasurAnA,sahalAnA
titillation N 1. gudagudAhaTa,surasurAhaTa
title N 1. padavI,upapada,upAdhi,
title V 1. shIrShakanA,upAdhi denA
titular A 1. nAma mAtra ke,barAya nAma
to Adv 1. ora,tarapha,taka,ko,nikaTa,sAmane,anusAra,lie,sambandha me.n,bAre me.n
to Prep 1. ora,tarapha,taka,ko,nikaTa,sAmane,anusAra,lie,sambandha me.n,bAre me.n
to_be_in_a_nutshell N 1. sAdhAraNataH,2. samajha me.n A jAne ke yogya
to_be_in_equilibrium N 1. sa.ntulita honA
to_be_of_opinion N 1. vichAra karanA
to_be_nowhere Adv 1. pradhAnatA naShTa ho jAnA
to_bury_in_oblivion N 1. dila se bhulAnA
to_carry_too_excess N 1. jyAdatI karanA,adhikatA karanA
to_come_into_operation N 1. jArI honA,prachalita honA
to_come_to_nothing N 1. niShphala honA,vyartha honA
to_execute_a_decree VT 1. Adesha amala me.n lAnA,DigarI karanA
to_execute_a_document VT 1. kAgajAta lAgU karanA,lekhApatra para hastAkShara banAnA,likhanA
to_fade_from_the_memory VI 1. bhUla jAnA
to_grow_pale VI 1. pIlA paDa jAnA,2. havAiyA.n uDanA
to_hare_a_high_nose VI 1. ghamaNDI honA
to_hold_opinion_with N 1. sahamata honA,Apasa me.n rAya milAnA,eka rAya honA
to_lead_by_the_nose VI 1. nAka me.n rassI lagAkara ghumAnA,2. apane kahe para pashuo.n kI taraha kAma karAnA
to_lie_on_the_oars VI 1. sustAnA,2. kaThina kAma se dama lenA
to_make_nothing_of N 1. kuchha na ginanA,2. koI chIja na jAnanA,tuchchha jAnanA
to_pour_oil_into_fire VT 1. uttejita karanA
to_put_in_one's_oar VI 1. binA mA.nge salAha denA
to_seize_an_opportunity N 1. mauke para kAma karanA,mauke ko hAtha se jAne na denA,avasara se na chUkanA
to_snap_one's_nose_off VI 1. kisI ko burA bhalA kahanA,2. kisI ko dhokhA denA
to_speak_through_the_nose VI 1. nAka se bolanA
to_take_occasion VT 1. kisI shubha avasara ko hAtha se jAne nahI.n denA
to_thrust_one's_nose_into VI 1. hastakShepa karanA
to_offend_the_eye VTI 1. A.nkha me.n khaTakanA
to_snuff_out VI 1. bujhAnA,gula karanA
to_sow_dissension VTI 1. jhagaDe kA bIja bonA
toad N 1. dAdura,viShadAra me.nDhaka,bheka
toast N 1. sikI breDa,sikI roTI,3. kisI manuShya ke kalyANa ke liai sharAba pInA
toast VI 1. bhunanA,si.nkanA
toast VT 1. bhUnanA,se.nkanA,2. sharAba pIne ke samaya kisI kA nAma lenA aura kalyANa chAhanA
tobacco N 1. tambAkU
tod N 1. lagabhaga 14 sera Una,2. lomaDI
today Adv 1. Aja,Aja ke dina
today N 1. Aja,Aja ke dina
toe N 1. pA.nva kA a.ngUThA,Age kA sirA
toga N 1. chogA
together Adv 1. sAtha me.n,milajula kara
toil N 1. parishrama,mehanata
toil V 1. parishrama karanA,mehanata karanA
toilet N 1. shrR^i.ngAra karanA,shrR^i.ngAra karane kI sAmagrI
token N 1. chihna,sa.nketa,nishAnI
tolerable A 1. sahanIya,kA chalAU
tolerance N 1. sahana,dhairya
tolerant A 1. sahanashIla,kShamAdAna
tolerate V 1. sahanA,hone denA
toleration N 1. sahana,kShamA
toll N 1. yAtayAta kara,ghaNTI kI AvAja
toll VTI 1. ghaNTI kA bajanA,ghaNTI bajAnA
tomahawk N 1. kulhADI,pharasA
tomato N 1. TamATara
tomb N 1. samAdhi,kabra
tomboy N 1. khilADI laDakI
tombstone N 1. kabra para lagAyA huA yAdagArI kA patthara
tomcat N 1. bilAva
tome N 1. jiLa,pustaka,kitAba
tomorrow Adv 1. kala( AnevAlA)
tomorrow N 1. kala( AnevAlA)
ton N 1. 27 mana se kuchha adhika kA taula,Tana,2. prachalita rIti,chAla
tone N 1. uchchAraNa,AvAja,svara,2. sharIra yA mana kI dashA
tone VT 1. svara banA kara bolanA,2. svara milAnA
tongs N 1. sa.nDAsI,chimaTA
tongue N 1. jIbha,2. bolI,bhAShA
tongue VT 1. bolanA
tonic A 1. svara sambandhI,puShTikAraka
tonic N 1. balavardhaka auShadhi
tonight Adv 1. Aja kI rAta ko
tonight N 1. Aja kI rAta
tonnage N 1. asabAba kA prati Tana mahasUla,2. jahAja kI samAI( Tano.n me.n)
too Adv 1. adhika,bahuta,2. bhI
tool N 1. aujAra,hathiyAra
tooth N 1. dA.nta,2. svAda,3. khA.nga,kATA
tooth V 1. dA.nta banAnA,2. pUre bala aura krodha ke sAthanA,shakti bharanA
toothache N 1. dA.nta kI pIDA
toothbrush N 1. dA.nta sApha karane kA brusha
toothless A 1. binA dA.nta ke
toothpick N 1. dantakhudanI
top A 1. sarvochcha,sarvottama,mukhya
top N 1. choTI,shikhara,sirA,2. laTTU
top VT 1. DhakanA,Upara chaDhanA,baDha jAnA
topaz N 1. pukharAja
topic N 1. viShaya,bAta,prasa.nga
topical A 1. kisI sthAna sambandhI,sthAnIya
topography N 1. kisI sthAna yA nagara Adi kA varNana
topple VT 1. gira paDanA
torch N 1. mashAla
torment N 1. pIDA,santApa,dukhadAI vastu
torment V 1. pIDA denA,dukhAnA,satAnA
tornado N 1. A.ndhI,tUphAna
torpedo N 1. jahAja toDane kA golA,eka prakAra kI machhalI
torpid A 1. akaDA huA,ThiThurA,2. manda,mUrkha
torpor N 1. akarmaNyatA,ThiThurAhaTa,mandatA,sustI
torque N 1. sone ke tAro.n kA banA huA eka kaNThA
torrent N 1. teja dhArA,jala pravAha
torrid A 1. sUkhA,garma,uShNa
tort N 1. hAni,apakAra
tortoise N 1. kachhuA
tortuous A 1. pechIdA,baladAra,vakra
torture N 1. duHkha,ativedanA,yAtanA
torture VT 1. duHkha denA,yAtanA karanA,ati kaShTa denA
toss N 1. uchhAla,Upara kI ora nikShepa,utkShepaNa
toss VTI 1. uchhAlanA,phe.nkanA,halachala karanA,DAvA.nDola honA
total A 1. sampUrNa,samasta,pUrA
total N 1. sampUrNa,samasta,pUrA
totality N 1. pUrNatA,samaShTi
totally Adv 1. pUrNa rUpa se
totter VT 1. DagamagAnA,laDakhaDAnA
touch N 1. sparsha,chhU,chheDa,2. bhAva,3. thoDA,saina,4. jA.ncha
touch VTI 1. sparsha karanA,chhU karanA,milanA,anubhava karanA,pahu.nchanA,asara karanA,sambandha rakhanA
touching A 1. hR^idayavedaka,karuNAtmaka
touchstone N 1. kasauTI
touchy A 1. tunaka mijAja,shIghrakopI
tough A 1. kaDA
toughen VT 1. kaDA karanA
tour N 1. bhramaNa,daurA
tour VI 1. bhramaNa karanA,daurA karanA
tourist N 1. bhramaNakArI,paryaTaka
tournament N 1. khela,krIDAyuddha,da.ngala
tourney N 1. da.ngala kA khela
tourney VI 1. TUrnAmenTa khelanA
tout N 1. grAhaka khojanevAlA,dalAla
tout VI 1. DhU.nDhanA,talAsha karanA,grAhako.n ko bulAnA,dalAlI karanA
tow N 1. moTA sana,paTasana
tow VT 1. rassI se khI.nchanA
toward Adv 1. samIpa,udyata,lage,banatA huA
toward Prep 1. ora,2. sa.nba.ndha me.n,3. ke pAsa,samIpa
towel N 1. rumAla,tauliyA,a.ngochhA
tower N 1. burja,mInAra,lATa,durga
tower VT 1. U.nchA chaDhanA,U.nchA honA,Upara uThanA
towering A 1. baDA U.nchA,2. ati pracha.nDa
town N 1. kasbA,nagara,pura
townspeople N 1. nagaravAsI,puravAsI
toxic A 1. viShailA,jaharIlA
toxicology N 1. viSha vidyA,vaha vidyA jisame.n viSho.n kA varNana ho
toy N 1. khilaunA,tuchchha vastu,chhoTI bAta
trace N 1. paira ke chihna,patA,khoja,lakShaNa,chihna,nishAna
trace VT 1. paira ke chihna se patA lagAnA,khoja lagAnA,rekhA khI.nchanA,chihna karanA
traceable A 1. patA lagAne ke yogya,jisakA patA laga sake
track N 1. padachihna,2. pagaDa.nDI,rAha,mArga
track VI 1. pA.nva kI khoja para chalanA,padachihno.n se patA lagAnA
tract N 1. phailI huI vastu,vistAra,2. pradesha,3. pustaka,gra.ntha,praba.ndha
traction N 1. khI.nchanA,khi.nchAva,tanAva
tractor N 1. khI.nchanevAlA ya.ntra
trade N 1. vANijya vyApAra,tijArata,peshA,lenadena,2. rivAja,chalana
trade VT 1. lena dena karanA,vANijya yA vyApAra karanA,badalanA
trademark N 1. vyApAra kA chihna
trader N 1. vyApArI,saudAgara
tradesman N 1. vyApArI,dukAnadAra
tradition N 1. kahAvata,para.nparAgata kathA,purANa,para.nparAgata prathA
traditional A 1. para.nparAgata,kahAvatI,kramAgata,paurANika
traffic N 1. saudAgarI,vyApAra,2. logo.n kA AnA jAnA,3. saudAgarI kA mAla,saudA
traffic VT 1. palaTA karanA,lenadena karanA,vyApAra karanA,2. chhoTA vyApAra karanA
trafficker N 1. vyApArI,saudAgara
tragedy N 1. dukhAnta ghaTanA,shokAnta nATaka,shokAnta vR^itAnta
tragic A 1. duHkhadAyaka,shokajanaka,duHkhAnta nATaka sa.nba.ndhI,karuNarasa pradhAna
trail N 1. mArga,khoja,shikAra kI bU
trail VTI 1. ghasITanA,khI.nchanA,pIchhe ghasITate jAnA
trailer N 1. ghasITanevAlA,khI.nchanevAlA,2. latA,paudhA,3. eka gADI ke pIchhe lagAI huI gADI
train N 1. relagADI,2. shreNI,krama,tA.ntA,laDI,3. rAha,Dha.nga,4. pU.nchha
train VT 1. shikShA denA,sikhAnA,sadhAnA,kADhanA,nikAlanA,abhyAsa DAlanA,2. khI.nchanA,nA
trainer N 1. shikShaka,sikhAnevAlA
training N 1. shikShA
trait N 1. rekhA,kArIgarI,lakShaNa,a.nka,vishiShTatA,vilakShaNatA
traitor N 1. vishvAsaghAtaka,chhalI,kapaTI,deshadrohI
trajectory N 1. puchchhalatAre kA chakra,dhUmraketu kA chakra,vakra rekhA,2. prakShepapatha
tram N 1. koyale kI gADI yA chhakaDA,2. basa
tramp N 1. paidala yAtrA,2. AvArA,ghummakaDa,bahetU,bhikhama.ngA
tramp VTI 1. kuchalanA,rau.ndanA
trample N 1. Upara chalane yA kuchalane kA shabda,padachApa
trample VT 1. kUchalanA,Upara chalanA,rau.ndanA
trance N 1. behoshI,mohAvasthA,samAdhi,avachetana,mUrchhA,tanmayAvasthA
tranquil A 1. svastha,shA.nta,susthira,sukhI
tranquillity N 1. dhIraja,shAnti,svAsthya,tasallI
transact VTI 1. praba.ndha karanA,kAma karanA,kArobAra karanA
transaction N 1. praba.ndha,kAma,kArobAra,vyavahAra,bAta,mAmalA
transatlantic A 1. aTalANTika mahAsamudra ke usa pAra kA
transcend VTI 1. chaDhanA,U.nchA honA,shreShTha honA
transcendent A 1. baDhakara,atyuttama,sarvottkR^iShTa,shreShTha,2. pare,saba sImAo.n se bAhara
transcendental A 1. uttamottama,baDha baDha kara,adhika pravINa,shreShTha,attuttama,anUpa
transcribe VT 1. utAranA,pratilipi karanA,nakala karanA
transcript N 1. pratilipi,nakala
transcription N 1. pratilekhana,nakalanavIsI
transfer N 1. tabAdalA,tabadIlI,sthAnA.ntara karanA,2. parahasta,samarpaNa
transfer VT 1. tabAdalA karanA,sthAnA.ntara karanA,2. hastA.ntarita karanA,tabadIla karanA,havAle karanA,TAla denA,eka jana se dUsare jana ko denA,de denA,sau.npa denA
transferable A 1. sthAnA.ntara hone ke yogya,hastA.ntarita karane yogya
transfix VT 1. ArapAra karanA,chhedanA
transform VT 1. rUpa badalanA,rUpa parivartana karanA,AkR^iti palaTanA,rUpA.ntara karanA
transformation N 1. rUpA.ntara,kAyApAlaTa
transgression N 1. AGYAla.nghana,aparAdha
transient N 1. anitya,chalAyamAna,asthAyI,kShaNika
transit N 1. gati,rAha,sa.nkrA.nti
transition N 1. gati,avasthA.ntara,parivartana
transitory A 1. anitya,thoDe dina kA,nAshavAna,kShaNabha.ngura,asAra,asthAyI
translate VT 1. anuvAda karanA,badalanA,sthAnA.ntara karanA,2. ulathA yA bhAShA.ntara karanA
translation N 1. anuvAda,sthAnA.ntara,ulathA,bhAShA.ntara
translator N 1. anuvAdaka,sthAnA.ntara karanevAlA,ulathA yA bhAShA.ntara karane vAlA
translucent A 1. nirmala,svachchha
transmission N 1. bhejanA,preShaNa,prachAraNa,prasAraNa
transmit VT 1. bhejanA,pahu.nchAnA
transparency N 1. nirmalatA,svachchhatA
transparent A 1. nirmala,svachchha,pAradarshI,prakAshabedA
transpire VT 1. chhedo.n se nikAlanA,2. bhApa uThanA,uDa jAnA,3. lokavidita honA,khula jAnA
transplant VT 1. eka jagaha se uThAkara dUsarI jagaha lagAnA-yA gADanA,ropanA
transplantation N 1. paudhe kA lagAnA,ropAI
transport N 1. DhulAI,savArI,asabAba kA eka jagaha se dUsarI jagaha le jAnA,2. jahAja,3. harShonmAda,paramAna.nda
transport VT 1. le jAnA,uThA le jAnA,deshA.ntara karanA,2. harShonmatta karanA,acheta karanA
transportation N 1. DhulAI,pahu.nchAva,2. desha nikAlA,nirvAsana
trap N 1. jAla,pha.ndA,ghAta,chhala
trap VT 1. pha.nsAnA,chhala se pakaDanA
trapper N 1. pha.nsAnevAlA,jo jAla se jAnavaro.n ko pha.nsAtA hai
trappings N 1. ghoDe kI jhUla,bhUShaNa,shrR^i.ngAra
trash N 1. kUDA karakaTa,ghAsa phUsa,asAra vastu,agaDa bagaDa
trash VT 1. kATanA,patte kATa DAlanA,kalama karanA
trashy A 1. nirarthaka,asAra
travel N 1. yAtrA,deshATana
travel VTI 1. yAtrA karanA,deshATana karanA,chalanA,DolanA
traveller N 1. yAtrI,pathika,musAphira,deshaTana karane vAlA
traverse A 1. tirachhA,ADA,ArapAra
traverse N 1. tirachhI rakhI huI vastu,roka,pratiba.ndhaka
traverse VT 1. ArapAra rakhanA,2. ghUmanA,phiranA,inakAra karanA,kha.nDana karanA
travesty N 1. hAsya janaka anukaraNa,upahAsAtmaka rachanA
travesty VT 1. upahAsa kA viShaya banAnA,hAsya janaka banAnA
trawl N 1. mahAjAla
trawl VTI 1. mahAjAla me.n pha.nsAnA,mahAjAla se machhalI mAranA
trawler N 1. mahAjAla se machhalI mArane vAlA jahAja yA manuShya
tray N 1. eka chhoTI thAlI,baratana,tashtarI
treacherous A 1. vishvAsaghAtakI,adharmI,kapaTI,chhalI,avishvAsya
treachery N 1. chhala,kapaTa,vishvAsaghAta
tread N 1. pada,TApa,chAla
tread VTI 1. Upara chalanA,paga rakhanA,kuchalanA
treason N 1. rAjadroha,rAjavirodha,2. kapaTa,vishvAsaghAta,chhala
treasure N 1. koSha,khajAnA,dhanasa.ngraha,rokaDa,2. bahutAyAta,bAhulya
treasure VT 1. jamA karanA,baToranA
treasurer N 1. khajA.nchI,rokaDiyA,koShAdhyakSha,koShanAyaka
treasury N 1. khajAnA,koSha,2. rAjakoSha
treat N 1. bhojana,jevanAra
treat VTI 1. upAya karanA,praba.ndha karanA,vyavahAra karanA,2. varNana karanA,bAtachIta karanA,3. nyautA karanA,khilAnA
treatise N 1. pustaka,guTakA,lekha,praba.ndha,niba.ndha
treatment N 1. praba.ndha,vyavahAra,bartAva,chAla,varNana,AcharaNa,2. chikitsA,upachAra
treaty N 1. sa.ndhi,mela,sulahanAmA,sa.ndhipatra
treble A 1. tigunA
treble N 1. uchcha svara,tIkShNa svara
treble VTI 1. tigunA karanA,tigunA honA
tree N 1. peDa,vR^ikSha,rUkha
tremble N 1. kA.npa,tharatharAhaTa
tremble VI 1. kA.npanA,halahalAnA,tharatharAnA
tremendous A 1. bhaya.nkara,DarAvanA,ati dArUNa,atibR^ihat
tremor N 1. ka.npaka.npI,tharatharAhaTa
trench N 1. khAI
trench VTI 1. khodanA,khAI banAnA,2. morchA dabAnA
trend N 1. jhukAva,pravR^itti,dhArA
trend VI 1. phiranA,muDanA,jhukanA
trepidation N 1. ka.npaka.npI,ghabarAhaTa,tharatharI
trespass N 1. anadhikAra pravesha,aparAdha,ulla.nghana,atikrama
trespass VI 1. anadhikAra pravesha karanA,ghusanA,dUsare ke dhana para hAtha phailAnA,aparAdha karanA,bala pUrvaka baiTha jAnA athavA ghusa jAnA,sImA la.nghana karanA
tress N 1. jaTA,laTa,chhallA
trestle N 1. DhA.nchA,pADa,sahArA
triad N 1. trika,traya
trial N 1. prayatna,jA.ncha,parIkShA,udyoga
triangle N 1. tribhuja,trikoNa
triangular A 1. tikonA,tribhujAkAra
tribal A 1. jAti sambandhI
tribe N 1. jana,kuTumba,jAti,varNa,varga
tribulation N 1. klesha,dArUNa duHkha,Apatti
tribunal N 1. nyAyAlaya,kachaharI
tribune N 1. roma vAlo.n kA phaujadArI kA eka hAkima,2. vaktR^itA dene kI eka chaukI
tributary A 1. adhIna,amukhya
tributary N 1. sahAyaka nadI
tribute N 1. bhe.nTa,upahAra,sammAna kI vastu yA bAta
trice N 1. kShaNa,pala
trice VT 1. rassI se khI.nchanA yA bA.ndhanA
trick N 1. chAlAkI,chAla,chhala,hastalAghava
trick VT 1. dhokhA denA,ThaganA
tricky A 1. chhalI,kapaTI
tricolour A 1. tIna ra.nga vAlA,trivarNa
tricolour N 1. tIna ra.nga kA,trivarNa
tricycle N 1. tIna pahiyo.n kI pA.nva se chalane vAlI gADI
trident N 1. trishUla
trifle N 1. tuchchha vastu,halakI bAta
trifle VTI 1. naShTa karanA,halakI bAta karanA,tuchchha kAma karanA
trigger N 1. bandUka kA ghoDA
trilateral A 1. tribhujIya,tripArshva
trill VTI 1. kA.npanA,tharatharAnA,jharanA,rasanA
trillion N 1. padma,mahAsa.nkha
trim A 1. uttama,bhalA,banA ThanA,ThIka
trim N 1. dashA,avasthA,vastra
trim VT 1. ThIka karanA,sa.nvAranA,kalama karanA,ADe hAtha lenA,DA.nTanA
trimmer N 1. samayAnukUla karane vAlA
trimming N 1. UparI bhUShaNa,shobhA ke padArtha
trinity N 1. trideva,trimUrtI
trinket N 1. halakA gahanA,tuchchha vastu
trio N 1. tIna manuShya Adi kA samUha,tIna antaro.n kA rAga,triya
trip N 1. ThumakachAla,2. thoDI dUra kI yAtrA,daurA,bhramaNa,3. Thokara,bhUla
trip V 1. luDhakA denA,pakaDa lenA,bheda jAna lenA
trip VI 1. dhIre dhIre chalanA,ThumakanA,ghUmanA,yAtrA karanA,Thokara khAnA,bhUla karanA
tripartite A 1. tribhAga,trikha.nDa,tridala
tripe N 1. A.nta,a.ntaDI
triple A 1. tigunA
triple VT 1. tigunA karanA
tripod N 1. tipAI
tripoli N 1. eka prakAra kI bAluI miTTI
trite A 1. purAnA,jIrNa
triumph N 1. vijaya,jIta,jaya
triumph VTI 1. Ananda manAnA,vijaya pAnA,phalanA,phUlanA
triumphal A 1. vijaya sambandhI,jIta kA
triumphant A 1. saphalatA kA harSha manAne vAlA,vijayI,jayavAna
triumvirate N 1. tIna vyaktiyo.n kA rAja
trivial A 1. halakA,chhoTA,adhama,tuchchha
troll VTI 1. ghumAnA,chakkara denA,chillAkara gAnA,phusalAnA
trolley N 1. TrAlI,rela kI paTariyo.n para chalane vAlI binA chhata ke eka chhoTI gADI
trombone N 1. turahI
troop N 1. dala,senA,phauja,risAlA,ghuDachaDo.n kA dala yA ghaTaka
troop VI 1. ikaTThA honA,dala bA.ndhakara jAnA,jaLI se Age baDhaZnA
trooper N 1. savAra,ghuDachaDA,ashvarohI,sainika
trophy N 1. jayachihna
tropic N 1. uShNakaTibandha,ayana sImA,ayana vR^itta
trot VI 1. dulakI chAlanA,jaLI chalanA
trotter N 1. dulakI chalane vAlA
trouble N 1. ghabarAhaTa,duHkha,pIDA
trouble VT 1. vyAkula karanA,hilAnA,kaShTa denA
troublesome A 1. duHkhadAyI,kaShTakara,kleshadAyI
trough N 1. nA.nda,ku.nDA
trounce VT 1. daNDa denA,mAranA,pITanA
troupe N 1. tamAshA karane vAlA samUha
trout N 1. eka prakAra kI machhalI
trowel N 1. kannI
truce N 1. thoDe dina kI sandhi
truck N 1. vyApAra,vinimaya,2. binA chhata kI gADI
truck VTI 1. saudAgarI karanA,lenadena karanA,badalA karanA
trudge VI 1. paidala chalanA,pA.nva ghasITanA
TRUE A 1. satya,sachchA,yathArtha
TRUE Adv 1. satyatA pUrvaka,sacha pUrvaka,yathArtha me.n
truffle N 1. kukuramuttA
truism N 1. svaya.n siddha,sAmAnya satya
trump N 1. turupa,turahI
trump VTI 1. turupa chalanA,Trampa se bAjI jItanA,2. dhokhA denA,chAla na chalanA
trumpet N 1. turahI
trumpet VT 1. turahI bajAnA,prakAsha karanA,Dhi.nDhorA pITanA
truncate VT 1. kATanA,chhA.nTanA,kalama karanA
truncheon N 1. chhaDI,DaNDA,lAThI,so.nTA
truncheon VT 1. Da.nDe se mAranA
trunk N 1. dhaDa,tanA,2. sU.nDa,3. sandUka
trust N 1. bharosA,vishvAsa,patiyArA,AshA,vishvAsa kA kAraNa,amAnata,nikShepa
trust VTI 1. bharosA karanA,vishvAsa karanA,dharohara rakhanA,udhAra denA,AshA karanA
trustee N 1. dharoharI,nikShepadhArI,nyAyadhArI,amAnatadAra
trustworthy A 1. vishvAsayogya,bharosAvAlA,vishvasanIya,vishvasta
trusty A 1. vishvAsI,ImAnadAra,kharA,dhArmika
truth N 1. yathArthatA,ThIka,sachchAI,kharAI,satya,satyatA,vAstavikatA
truthful A 1. sachchA,kharA,satyavAdI
try VTI 1. jA.nchanA,parakhanA,parIkShA karanA,2. shuddha karanA,shodhanA,dekhanA,nyAyavichAra karanA,udyoga karanA
trying A 1. parIkShA karane vAlA,kaShTakara
tryst N 1. gupta bhe.nTa,chhipa kara milane kA sthAna
tub N 1. nA.nda,kaTautI,kaTharA,pIpA
tube N 1. nala,nalI,cho.ngA,To.nTI
tuberculosis N 1. kShaya roga,sUkShamabraNa roga
tubular A 1. nalI sA,nalIdAra
tuck N 1. eka lambI patalI talavAra,taha,parta,jAla
tuck VTI 1. dabAnA,lapeTanA,sikuDanA
tucker N 1. chhAtI Dhakane kA kapaDA
tuft N 1. chUDA,guchchhA,samUha,jhuNDa
tuft VT 1. guchchhA banAnA,guchchho.n se sajAnA
tug VTI 1. khI.nchanA,ghasITanA
tug_boat N 1. aura jahAjo.n ko khIchane vAlA jahAja
tuition N 1. rakShA,sa.nrakShatA,shikShA,2. shikShA ke lie diyA huA shulka
tulip N 1. TyUlipa,eka prakAra kA paudhA
tumble N 1. pachhADa,paTaka,luDhakAva,girAva
tumble VTI 1. ulaTa palaTa karanA,o.ndhAnA,girAnA,phe.nkanA,DhalakAnA,Thokara khAnA
tun N 1. eka baDA pIpA,eka nApa
tun VT 1. pIpo.n me.n rakhanA
tune N 1. svara,tAna,rAga,sura,2. tAlaikya,sa.ngati,svarasa.nga,3. ThIka svabhAva
tune V 1. svara milAnA,sura ThIka karanA
tunnel N 1. sura.nga
tunnel VT 1. sura.nga khodanA
turban N 1. pagaDI,chIDA,pagiyA
turbulent A 1. ashA.nta,upadravI,huDada.ngI,bakheDiyA,da.ngaita,phasAdI,kalahakArI,avashavartI
turf N 1. tR^ikhAchchhAdita bhUmi,DhelA,ghuDadauDa kI jagaha
turgid A 1. sUjA huA,phUlA huA,2. ati shobhana,ADambarI
turmoil N 1. kaShTa,utpAta,bakheDA
turmoil VT 1. satAnA,bechainakaranA,kaShTa denA
turn N 1. ghumAva,chakkara,pArI,phera,palaTa,moDa,jhukAva,vichalana,parivartana,rUpa
turn VTI 1. ghumanA,ghumAnA,badalanA,palaTanA,moDanA,bAgI honA,sira ghUmanA,dila pheranA,dUsarI ora jhukanA
turnpike N 1. mArga ke Ara pAra kA phATaka,dvAra kI chakkaradAra ADa
turnstile N 1. pagaDa.nDI se nikalane kI ghUmane vAlI khiDakI
turquoise N 1. pIrojA
turret N 1. burjI,ka.ngurA,kalasa
turtle N 1. pa.nDuka,2. kachhuA,kurma
tusk N 1. hAthI yA sUara kA dA.nta,nokadAra dA.nta,2. eka prakAra kI machhalI
tutelage N 1. rakShA,sa.nrakShatA,rakShaNa
tutor N 1. guru,adhyApaka,shikShaka
tutorial A 1. sa.nrakShaka yA shikShaka kA
twain A 1. do
twang N 1. ThanaThanAhaTa,jhanakAra,ThanakAra
twang VTI 1. ThanaThanAnA,jhanakAranA
tweak N 1. chuTakI,jhaTaka
tweak V 1. chuTakI mAranA,maroDanA
tweed N 1. eka prakAra kA UnI kapaDA
tweezers N 1. chimaTI,mochanI
twelfth A 1. bArahavA.n
twelfth N 1. bArahavA.n a.nsha
twelve Det 1. bAraha
twentieth A 1. bIsavA.n
twentieth N 1. bIsavA.n a.nsha
twenty Det 1. bIsa
twice Adv 1. duganA
twig N 1. pallava,DAlI,TahanI
twiggy A 1. Tahaniyo.n se bharA huA
twilight N 1. godhUlI,sandhyA
twin N 1. juDavA,yamaja
twine N 1. sutalI,DorA,rassI
twine V 1. maroDanA,baTanA,ai.nTanA,lapeTanA,ghUmanA
twinge N 1. chuTakI,darda,TIsa
twinge V 1. maroDanA,darda karanA,TIsa mAranA,kaDakanA
twinkle N 1. jhilamilAhaTa,pala,kShaNa
twinkle VI 1. chamakanA,jagamagAnA,jhilamilAnA,palaka mAranA
twinkling N 1. palaka mAranA,kShaNa
twirl VI 1. ghUmanA,chakkara karanA
twirl VT 1. ghumAnA,chakkara denA
twist VT 1. ulajhAnA,artha pheranA,lapeTanA,ghUmAnA,sa.nketa karanA,baTanA,bhA.njanA,ai.nThanA,maroDanA
twitch N 1. jhaTakA
twitch V 1. jhaTakanA,khasoTanA,chhInanA
two Det 1. do
twofold A 1. duganA
twofold Adv 1. doharA,dobArA
tyke N 1. kuttA,2. nIcha adharmI manuShya
type N 1. chhApa,ThappA,chihna,2. namUnA,3. chhApe ke akShara,mudrAkShara,4. prakAra,jAti,varga
typecast V 1. harUpha kI DhalAInA,chhApe ke akShara DhAlane kA kAmanA
typhoid A 1. motIjharA,TAiphAiDa
typhoid N 1. motIjharA,TAiphAiDa
typhoon N 1. chIna me.n hone vAlI tUphAna
typical A 1. Adarsha rUpa,sUchaka,lAkShaNika
typify VT 1. chihna se prakaTa karanA,2. namUnA yA Adarsha honA
typist N 1. TAipa karane vAlA
typographical A 1. chhApane kA
tyrannical A 1. anyAyI,atyAchArI,nirdayI
tyranny N 1. anyAya,kaThoratA,nirdayatA,upadrava,atyAchAra,2. prajA pIDaka shAsana
tyrant N 1. nira.nkusha shAsaka,prajA pIDaka,nirdayI svAmI,atyAchArI
tyre N 1. poshAka,2. pahiyA
ugly A 1. kurUpa,badasUrata
ulcer N 1. phoDA,ghAva,nAsUra
ulster N 1. eka lambA DhIlA chogA
ulterior A 1. dUra kA,apara
ultimate A 1. sabase dUra,AkhirI,pichhalA,a.ntima
ultimatum N 1. AkhirI bAta yA vAkya,antima sharta,charamAmisa.ndhi
ultra A 1. atyanta,atishaya
umbilical A 1. nAbhi sambandhI,nAbhya
umbrage N 1. chhAyA,chhA.nha,2. kopa,roSha
umbrella N 1. chhatarI,chhAtA
umpire N 1. sarapa.ncha,madhyastha
unabated A 1. jyo.n kA tyo.n pUrA,binA kamI ke
unable A 1. asamartha,ayogya
unaccompanied A 1. sa.ngahIna,akelA
unaccountable A 1. akAraNa,2. anuttaradAyI
unaccustomed A 1. anabhyasta,2. aparichita
unaffected A 1. akR^itrima,vikArarahita,nirvikAra,aprabhAvita,sahaja
unanimity N 1. ekachittatA,ekamatya,mataikya
unanimous A 1. ekamata,sarvasammata,ekachita
unanimously Adv 1. eka mata se
unarmed A 1. niHshastra,nihathyA
unavoidable A 1. avashya,anivArya
unaware A 1. asAvadhAna,acheta,bekhabara
unaware Adv 1. ekAeka,achAnaka,akasmAt
unbearable A 1. asahya
unbecoming A 1. ayogya,anuchita,anupayukta
unbend VI 1. ArAma karanA,sustAnA
unbend VT 1. kholanA,sIdhA karanA,DhIlA karanA,ArAma denA
unbending A 1. na jhukatA huA,na mAnatA huA,dR^iDha,haThI
unbiased A 1. apakShapAtI,niShpakSha
unborn A 1. ajAta,bhAvI
unbridle VT 1. lagAma haTAnA,chhoDa denA,svata.ntra karanA
unbridled A 1. nira.nkusha,vyasanI
unbroken A 1. anaTUTA,samUchA,2. binA jItA huA,na sadhA huA
unceasing A 1. lagAtAra,nirantara
uncertain A 1. anishchita,bunA ThikAne ke
uncertainty N 1. anishchaya
unchecked A 1. binA rukAvaTa ke,beroka
uncivilized A 1. asabhya,ja.ngalI
unclaimed A 1. jisakA koI dAvedAra na ho
uncle N 1. chAchA,mAmA,phUphA,mausA
unclean A 1. mailA,ga.ndA,apAvana
uncomfortable A 1. beArAma,asukhada
uncommon A 1. anUThA,asAmAnya,asAdhAraNa,anokhA
uncompromising A 1. na mAnane vAlA,haThI
unconcerned A 1. avyagra,beparavAha,udAsIna
unconditional A 1. besharta,aniyamita,asambandha
unconnected A 1. asa.nyukta,anamela,alaga,asa.nbaddha
unconscionable A 1. ataka sa.ngata,atyanta,bahuta
unconscious A 1. behosha,anajAna,acheta
unconstitutional A 1. vyavasthAviruddha
uncontrollable A 1. beroka,bekAbU,adamya,avashya
uncork VT 1. kAga nikAlanA
uncounted A 1. asa.nkhya,na ginA huA
uncover VT 1. pardA dUra karanA,kholanA,prakAsha karanA
undated A 1. betArIkha,aGYAta samaya kA
undaunted A 1. niDara,abhIta,sAhasI
undeniable A 1. jisase inkAra na ho,akhaNDanIya
under Prep 1. nIche,tale,kama,adhIna
undercurrent N 1. pAnI ke dharAtala ke nIche kI dhArA,2. gupta prabhAva
underfoot Adv 1. nIche,pA.nva tale
undergo VT 1. sahanA,bhoganA,uThAnA,jhelanA
undergraduate N 1. pUrvasnAtaka
underground A 1. bhUmi ke nIche kA
underground Adv 1. bhUmi ke nIche
undergrowth N 1. jo kuchha peDo.n ke nIche uge
underline VT 1. nIche rekhA khI.nchanA
underling N 1. adhInastha
undermine VT 1. sura.nga khodanA,2. gupta rUpa se hAni pahu.nchAnA
underneath Adv 1. nIche,tale
underneath Prep 1. nIche,tale
underpin VT 1. nIche se sahArA denA,Teka lagAnA
underrate VT 1. thoDA mola lagAnA,kama A.nkanA
underscore VT 1. nIche lakIra khI.nchanA
undersecretary N 1. upama.ntrI
understand VTI 1. samajhanA,jAnanA,bodha karanA,artha kalpanA karanA,sIkhanA,samajhAnA
understanding N 1. samajha,GYAna,buddhi,2. mela,samajhautA
undertake VTI 1. uThAnA,hAtha me.n lenA,prayatna karanA,vachana denA,baddha honA
undertaker N 1. hAtha me.n lene vAlA,prayatna karane vAlA,2. pratibhU,3. mR^itasa.nskAra kA prabandha karane vAlA
undertaking N 1. kAma,pravR^itti,vyavasAya
undervalue VTI 1. avamUlyana karanA,tho.nDA mola lagAnA yA jAnanA,anAdara karanA,halkA jAnanA
underwear N 1. nIche pahanane ke kapaDe
underwood N 1. baDe peDo ke nIche ugane vAlI jhADI,chhoTe peDa
underwrite VT 1. nIche likhanA,apanA nAma likhanA
underwriter N 1. bImA vAlA
undesirable A 1. avA.nchhanIya,Apattijanaka,aniShTa,anuchita,aspR^ihaNIya
undetermined A 1. anirdhArita,asthira,be tavI,anirNIta
undo VT 1. akArya karanA,bigADanA,2. khola DAlanA,3. naShTa karanA
undoing N 1. ulaTa pulaTa,barabAdI,nAsha
undone A 1. asa.npAdita,na kiyA huA,2. bigaDA huA,naShTa,barabAda
undoubtedly Adv 1. nissa.ndeha rUpa se,binA shaka va shubaha
undress VT 1. kapaDe utAranA,paTTI kholanA,naShTa karanA
undue A 1. anuchita,ayogya
undulate A 1. laharAtA huA
undulate VTI 1. hiloranA,laharAnA
unduly Adv 1. anuchita yA ayogya rIti se,atyanta
unearned A 1. parishrama se na kamAyA huA
unearth VT 1. khodanA,dharatI se ukhADanA yA nikAlanA
uneasiness N 1. bechainI,vyAkulatA,takalIpha,kaShTa,vyagratA
uneasy A 1. asukhI,vyAkula,bechaina,vyagra
uneducated A 1. ashikShita,anapaDha,jAhila
unemployed A 1. berojagAra,bekAra,baiThA huA,nirudyama
unemployment N 1. berojagArI,bekArI,anudyoga
unending A 1. asIma,ananta,nitya,sanAtana
unequal A 1. asamAna,viShama,nAbarAbara,ayogya
unequivocal A 1. asa.ndigdha,spaShTa
unerring A 1. amogha,achUka
uneven A 1. asamAna,viShama,asama
unexpected A 1. anapekShita,achAnaka,Akasmika
unexpectedly Adv 1. akasmAta,achAnaka,ekAeka
unfair A 1. ayogya,anuchita,chhalI,kapaTI,anyAyapUrNa
unfaithful A 1. vishvAsaghAtI,kapaTI,chhalI,2. asAvadhAna
unfamiliar A 1. aparichita,asAmAnya
unfathomable A 1. athAha,agAdha
unfavourable A 1. kR^ipAhIna,ashubha,pratikUla
unfinished A 1. asamApta,adhUrA,asampUrNa,pUrA nahI
unfit A 1. ayogya,anuchita
unfit VT 1. ayogya karanA
unflinching A 1. behichaka,bedhaDaka,vIra
unfold VT 1. taha kholanA,udheDanA,prakaTa yA prakAsha karanA,pasAranA,phailAnA
unfortunate A 1. hatabhAgya,abhAga,ashubha,ama.ngala
unfounded A 1. nirmUla,bejaDa,akAraNa,vyartha
unfriendly A 1. asnehI,vimukha,rUkhA,amitravata
unfurl VT 1. kholanA,pasAranA,phailAnA
ungovernable A 1. avashya,mu.nhajora,ashAsanIya
ungrateful A 1. kR^itaghna,adhanyavAdI,2. aruchikara
unguarded A 1. arakShita,binA bachAya,2. acheta,asAvadhAna
unhappy A 1. asukhI,aprasanna,ma.ndabhAgya,dukhI,abhAgA
unhealthy A 1. asvastha,rogI,bImAra
unheard A 1. anasunA,anajAnA,akShuta
unhinge VT 1. chUla uThAnA,kholanA ukhADanA,kabjAnA,ukhADanA,bigADa denA
unholy A 1. apavitra,apAvana,nApAka,pApI,adharmI
unicameral A 1. eka sabhA kA
unicorn N 1. ge.nDA,eka sI.nga kA jAnavara
unification N 1. eka ho jAnA
uniform A 1. ekabhAva,barAbara,ekasamAna
uniform N 1. sipAhI kI varadI,bAnA,saumya vesha,eka rUpa kA vastra
uniformity N 1. ekarUpatA,barAbarI,samAnatA,sArUpya,samarUpatA
uniformly Adv 1. samarUpa se,barAbarI se,mela se
unify VT 1. eka rUpa banAnA,joDanA
uninformed A 1. binA sUchanA pAye hue,ashikShita,binA paDhAyA huA
uninspired A 1. nirutsAhI,anIshvaropadiShTa,Ishvara kI AGYA na pAye hue
uninterested A 1. sambandharahita,besarokAra,begaraja
union N 1. mela,sa.nyoga,joDa,ekadilI,2. sa.ngha,yUniyana,3. vivAha
unionist N 1. mela chAhane vAlA,sa.ngha kA pakShapAtI,sa.nyogI
unique A 1. anupama,anUThA,apUrva
unison N 1. mela,ekA,eka svara,samAna svara
unit N 1. eka,ikAI,ikA.nka
unitarian N 1. trideva kA virodhI,eka parameshvara kA mAnane vAlA
unitary A 1. ikAI sa.nba.ndhI,eka sa.nba.ndhI
unite VTI 1. sa.nyukta karanA,milAnA,saTAnA,gU.nthanA,eka karanA,eka honA,2. eka sAtha kAma karanA yA uganA
united A 1. sa.nyukta,milA huA,eka kiyA huA,eka
unity N 1. ekatA,ekya,mela,yoga,sa.nyoga
universal A 1. asIma,vishvasambandhI,sarvagata,sArvalaukika,sakala,saba
universalist N 1. jisakA yaha vishvAsa ho ki paraloka me saba mokSha pAye.nge
universality N 1. sarvavyApakatA,vishvavyApakatA,sarvagatatva
universally Adv 1. saba kahI,sarvatra,hara jagaha,saba dishAo me
universe N 1. sR^iShTi,sa.nsAra,vishva,jagata
university N 1. vishvavidyAlaya,yUnirvasiTI jisame saba vidyAye paDhAI jAye aura parIkShA lekara upAdhi dI jAye
unjust A 1. anuchita,adharmI
unjustly Adv 1. anyAya se,adharma se
unkempt A 1. bikharA huA,ga.ndA,asAvadhAna
unkind A 1. nirdayI,duHshIla
unknowingly Adv 1. anajAne me,binA jAne bUjhe
unknown A 1. aGYAta,avidita
unless Conj 1. jo na,yadi na,binA,jaba taka na
unlicensed A 1. binA AGYA ke kiyA huA,binA lAise.nsa liye hue
unlike A 1. asamAna,asama,asadR^isha,bhinna
unlikely A 1. asambhava,asambhAvya
unlimited A 1. anishchita,asIma,apAra
unload VT 1. bojha utAranA,halakA karanA
unlock VT 1. tAlA kholanA
unlucky A 1. abhAgA,dukhI,ma.ndabhAgya,2. ashubha
unman VT 1. pauruShahIna karanA,mana toDanA
unmask VT 1. nakAba utAranA,vesha haTAnA,bheda kholanA
unmatched A 1. anupama,advitIya
unmoved A 1. aTala,kaThora,nirdaya
unnatural A 1. asvAbhAvika,svabhAva viruddha,banAvaTI,kR^itrima
unnecessary A 1. anAvashyaka,vyartha
unnerve VT 1. hatotsAha karanA,ashakta karanA,asamartha karanA,kamajora karanA
unnoticed A 1. adR^iShTa,bekhabara,aGYAta,achAnaka
unobtrusive A 1. adR^iShTa,dIna,vinIta
unoccupied A 1. khAlI,bekAra,shUnya
unpack VT 1. ( gaTharI) kholanA
unpaid A 1. jo bhugatAna na huA ho,2. vetana na pAnevAlA,avaitanika
unparalleled A 1. anupama,anUThA,bemisAla,advitIya
unpleasant A 1. apriya,nApasanda,arUchikara
unpopular A 1. badanAma,asarvapriya,alokapriya
unprecedented A 1. bemisAla,apUrva,anokhA
unPrepared A 1. betaiyAra,aprastuta
unprincipled A 1. anaitika,adharmI,durAchArI
unproductive A 1. niShphala,Usara,ba.njara
unprofessional N 1. avyavasAyika,kisI vyavasAya ke niyamo Adi ke viruddha
unprofitable A 1. lAbhahIna,niShphala,vyartha
unprovoked A 1. anuttejita,bechheDe
unqualified A 1. ayogya,nAkAbila,nAlAyaka
unravel VT 1. sulajhAnA,udheDanA,kholanA
unreal A 1. avAstava,asatya,jhUThA,asAra,ayathArtha
unreasonable A 1. ayogya,buddhi viparIta,atarka sa.ngata,atyAdhika
unrelenting A 1. nirdaya,bedarda,kaThora
unreliable A 1. avishvasanIya,beImAna
unrest N 1. ashAnti,vyastatA
unrestrained A 1. bAdhArahita,anargala,beroka,bekaida,nira.nkusha
unruffled A 1. sthira,shAnta,akShubdha,beharakata
unruly A 1. belagAma,mu.nhajora,avashya,huDada.ngI
unsavoury A 1. besvAda,bemajA,nIrasa,phIkA
unsay VT 1. bAta badalanA,mukara jAnA,nakAranA,inakAra karanA
unscrupulous A 1. sha.nkA rahita,niHsha.nka,vivekahIna,nItiGYAnahIna
unseasonable N 1. bemausama,bevakta,akAlika,asAmayika
unseat VT 1. kursI yA Asana se girA denA
unseemly A 1. anuchita,ayogya,ashlIla
unseen A 1. adR^iShTa,anadekhA
unsettle VT 1. haTAnA,asthira karanA,gaDabaDa karanA
unsettled A 1. asthira,anishchita
unsightly A 1. bhaddA,kurUpa,kuDaula
unskilled A 1. ashikShita,binA visheSha kushalatA prApta
unsophisticated A 1. bemela,achchhA,sachchA
unsound A 1. anuchita,ayukti,nirbala,rogI,apuShTa
unspeakable A 1. jo kahA na jAya,bayAna se bAhara,akathanIya,akathya
unstable A 1. asthira,chalAyamAna,asthAyI,adhIra
unsteady A 1. asthira,adR^iDha
unsteady VT 1. asthira karanA,cha.nchala karanA
unthinkable A 1. achintya,jisakI kalpanA na kI jA sake,ashochanIya
untidy A 1. betaratIba,mailA kuchailA,gandA
untie VT 1. kholanA,utAranA
until Conj 1. taka,jaba taka
until Prep 1. taka,jaba taka
untimely A 1. asAmayika,akAlika,uchita samaya se pahale kA,2. kusamaya kA
unto Prep 1. ko,taka
untold A 1. anakahA,na kahA huA,2. jo ginA na jA sake
untouchable A 1. asparshanIya,achhUta,jo chhuA na jA sake
untouched A 1. jo na chhuA gayA ho,aprabhAvita,aspR^iShTa,achhUtA
untoward A 1. vimukha,haThI,kaThina,pratikUla
untried A 1. aparIkShita
untrue A 1. jhUThA,asatya,mithyA
unused A 1. aprayukta,jo kAma me.n na lAyA gayA ho,jisakA abhyAsa na paDA ho
unusual A 1. asAmAnya,anokhA,asAdhAraNa
unvarnished A 1. berogana,sAdA,jisame.n vAranisha na kiyA gayA ho
unveil VI 1. khula jAnA,ughara jAnA,prakAsha me AnA
unveil VT 1. dikhAnA,paradA dUra karanA,ghU.nghaTa uThAnA,kholanA,udhAranA,prakAsha karanA
unwarranted A 1. pramANarahita,anAdhikR^ita,anuchita,binApratibhU kA
unwary A 1. asAvadhAna,acheta,bekhabara
unwelcome A 1. nApasanda,apriya,aniShTa
unwieldy A 1. sthUla,bhArI,achala,avashya,aprabandhanIya
unwilling A 1. anichchhuka,vimukha,aprasnna
unwillingness N 1. anichchhA,kAmanA shUnyatA,aprasannatA,anichchhukatA,bedilI
unwind VT 1. udheDanA,lapeTa vA ai.nThana ko kholanA
unwise A 1. aGYAnI,nirbodha,mUrkha
unwitting A 1. anajAne,bekhabara,aGYAna
unworthy A 1. ayogya,nikammA,kamInA,nIcha
unwritten A 1. binA likhA,analikhA,maukhika
up A 1. Upara kI ora kA
up Adv 1. U.nchA,Upara,uThA,2. taka,3. bilkula,samApta
upheaval N 1. uThAna,ubhAra,2. ghora parivartana,ulaTa pulaTa,krA.nti,viplava
uphill A 1. kaThina,duHsAdhya,kShamasAdhya
uphill Adv 1. pahADI para
uphold VT 1. sambhalanA,uThAnA,thAmanA,sahAyatA karanA,jArI karanA
upholster V 1. gR^iha kI sAmagrI Adi lagAnA yA juTAnA
upholstery N 1. gR^iha kI sAmagrI
upkeep N 1. pAlana poShaNa,rakShA,rakShA kA sAdhana yA vyaya
upland A 1. U.nchI jagaha kA,U.nchA
upland N 1. U.nchI bhUmi
uplift N 1. uThAnA,utthAna,unnati
uplift VT 1. U.nchA karanA,uThAnA
upon Prep 1. Upara,U.nchA,para,2. lagabhaga,karIba
upper A 1. UparavAlA,Upara kA,uchchatara
upper N 1. jUte Adi kA Upara kA bhAga
uppermost A 1. saba se UchA.n,saba se Upara
uppermost Adv 1. sarvochcha sthAna yA pada ityAdi me
upright A 1. sIdhA,khaDA,2. dhArmika,kharA
uprising N 1. bagAvata,U.nchAna,uThAna,balavA
uproar A 1. kolAhala,dhUmadhAma,bakheDA
uproot VT 1. jaDa se ukhADa DAlanA,nirmUla karanA
upset N 1. astavyastatA,viparyaya,palaTa,2. ghabaDAhaTa,pareshAnI
upset VT 1. au.ndhAnA,ulaTa denA,tale Upara karanA
upshot N 1. pariNAma,anta,sheSha
upside N 1. Upara vAlA bhAga
upstairs A 1. koThA sa.nba.ndhI
upstairs Adv 1. koThA me,koThA kI ora
upstairs N 1. Upara kI ma.njila,koThA
upstart N 1. nayA baDhA huA,nayA rupayA vAlA,navotthAna,navodaya
urban A 1. shaharI,nagara kA,nAgarika
urbane A 1. shiShTa,bhalA,shIlavAna
urchin A 1. naTakhaTa,duShTa
urchin N 1. sAhasI,laDakA,bachchA
urge VTI 1. dabAnA,takAjA karanA,ThelanA,pIchhe paDanA,haTha karanA
urgency A 1. atyAvashyakatA,tAkIda,takAjA,bhAra,Agraha
urgent A 1. atyAvashyaka,tAkIdI,2. avila.nbya
urinal N 1. peshAba ghara,2. peshAba kI shIshI
urinary A 1. peshAba sambandhI
urinate VI 1. peshAba karanA
urine N 1. peshAba
urn N 1. eka prakAra kA gola bartana,surAhI,jalapAtra,2. mR^itaka kI rAkha rakhane kA bartana
us Pron 1. hame.n,hama ko
usage N 1. vyavahAra,bartAva,rIti,chalana,chAla
use N 1. prayoga,bhoga,sevana,2. AvashyakatA,3. lAbha,prayojana
use VTI 1. kAma me lAnA,prayoga karanA,vyavahAra karanA,2. abhyAsa honA,abhyasta honA
useful A 1. upayogI,upakArI,lAbhadAyaka
useless A 1. nikammA,vyartha,niShmrayojana,niShphala,bephAyadA
user N 1. prayogakarttA,adhikAra bhoga
usher N 1. praveshaka,bhe.nTa karAne vAlA,2. upashikShaka
usher VT 1. pravesha karanA,bhe.nTa karAnA,2. Age Age chalanA,Age jAnA
usual A 1. sAmAnya,sAdhAraNa,vyAvahArika,sadA kA
usually Adv 1. sAdhAraNa rIti se,bahudhA,yathA rIti,sAdhAraNataH,sAmAnyataH
usurp VT 1. dabA lenA,dabA baiThanA,anyAya se le lenA,chhIna lenA
usury N 1. atyAdhika,byAja,kusIda
utensil N 1. rasoI ke baratana bAsana pAtra
uterine A 1. garbhAshaya sambandhI
uterus N 1. garbhAshaya
utilitarian A 1. upayoga sa.nba.ndhI,svArthI,svArthatatpara
utilitarian N 1. isa vishvAsa kA manuShya ki manuShyo ke saba kAma svArtha se lagAva rakhate ,hai,upayogavAdI
utility N 1. upayogitA,chaina,lAbha,upayoga
utilize VT 1. lAbha uThAnA,kAma me lAnA,prayoga me lAnA
utmost A 1. adhikatama,parimANa,parAkAShThA
utmost N 1. atyanta,nipaTa,parama
utter A 1. bAhara kI ora kA,bAharI,atyanta,atishaya,bilkula pUrA
utter VT 1. kahanA,bolanA,arNana karanA,uchchAraNa karanA,2. prakAshita karanA,3. bechanA,4. jArI karanA
utterance N 1. uchchAraNa,bAtachIta
utterly Adv 1. tamAma,sarvathA,sampUrNa rUpa se,bilakula,nipaTa
vacancy N 1. shUnyatA,khAlIpana,2. asAvadhAnI,3. chhuTTI,4. shUnyapada,pada jisa para koI niyukta na ho
vacant A 1. khAlI,shUnya,2. bekAra,khAlI,jisame koI na ho,3. vichArahIna,asAvadhAna
vacate VT 1. chhoDanA,shUnya karanA,khAlI karanA,2. uThAnA,niShprabhAva karanA
vacation N 1. avakAsha,chhuTTI,vishrAma kAla,2. niShprabhAva karanA
vaccinate VT 1. TIkA lagAnA,gAya ke thana me jo chechaka kA dAnA ho usake pAnI ko nashvara para lekara AdamI kI bA.nha Adi kochA karAnA jisase dAnA uTha AvenA,chechaka Adi kA TIkA lagAnA
vaccination N 1. TIkA lagA,chechaka Adi kA TIkA lagAnA,chhapAI
vaccine A 1. TIkA,gAya yA TIkA sambandhI,2. chechaka ke TIke kA viSha
vacillate VT 1. jhUmanA,laharAnA,DagamagAnA,Age pIchhA karanA,hichakanA,sAta pA.ncha karanA
vacillation N 1. Age pIchhA,sAta pA.ncha,asthiratA,anishchaya
vacuous A 1. shUnya,khAlI
vacuum N 1. shUnya sthAna,jahA.n havA bhI na ho
vagabond A 1. AvArA,khAnA badosha,ghumakkaDa,phiramtA
vagabond N 1. AvArA,ghumakkaDa,bahetU,khAnAbadosha,phiramtA
vagary N 1. lahara,mauja,vahama
vagina N 1. miyAna,DhakanA
vaginal A 1. miyAna yA ghara sambandhI
vagrant A 1. ghumakkaDa,AvArA,bahetU,DA.nvADola
vagrant N 1. AvArA,bahetU
vague A 1. dhu.ndhalA,DAvA.nDola,anishchita,asthira,sa.ndigdha
vail N 1. paradA,ghU.nghaTa
vail V 1. girAnA,nIchA karanA,2. chhipAnA,3. lAbha uThAnA
vain A 1. shUnya,2. nirarthaka,vyartha,niShprabhAva,3. ghama.nDI,aha.nkArI,4. jhUThA,astaya,nikammA,tuchchha
vale N 1. gaDDhA,darrA,ghATI,do pahADo ke bIcha kI jagaha
valedictory A 1. AshIrvAdAtmaka,svastivAchanika
valedictory N 1. prasthAna ke samaya kA svastivAda
valet N 1. sevaka,chAkara,anuchara
valiant A 1. sAhasI,shUra,bahAdura,dilera
valid A 1. vaidha,kAnUnI,pIDhA,puShTa,pakkA,sahI,balavAna
validate VT 1. puShTa karanA,sudR^iDha karanA
validity N 1. puShTatA,vaidhatA,nyAyyatA
valley N 1. ghATI,darrA,do pahADo ke bIcha kI jagaha
valour N 1. shUratA,vIratA,sAhasa,nirbhayatA
valuable A 1. mUlyavAna,baDe mola kA,bahumUlya,mAnya
valuable N 1. kImatI chIja,bahumUlya vastu,jevara gahanA
valuation N 1. mola lagAnA,lagAyA huA dAma,nirUpaNa
value N 1. upayogitA,artha,guNa,2. mUlya,dAma,mola
value VT 1. mola lagAnA,dAma lagAnA,A.nkanA,2. pratiShThA karanA
valve N 1. muDane vAlA phATaka,2. chheda kA DhakanA jo kevala eka ora se khule,dvAra
vampire N 1. eka kalpita bhUta jo rAta ko manuShyo kA lahU yA rUdhira pI liyA karatA hai,2. eka prakAra kA chamagAdaDa
van N 1. vaina,2. senAgra,senAmukha,3. osAI mashIna,4. DibbA,mAlagADI
vandal N 1. niShThura,aGYAna,asamya
vane N 1. tIra kA para,2. vAyugati darshana yantra
vanguard N 1. senAgra,senAmukha
vanish VT 1. adR^iShTa honA,bilA jAnA,alopa ho jAnA,dR^iShTi se bAhara ho jAnA,naShTa honA,champata ho jAnA
vanity N 1. halkApana,nissAratA,dikhAvA,surkhatA,vyarthatA
vanquish VT 1. jItanA,harAnA,parAjita karanA
vantage N 1. shreShThatA,lAbha,subhItA
vapid A 1. bejAna,besvAda,mIThA,phIkA,nIrasa
vaporize VT 1. bhApa banAnA
variable A 1. parivartanashIla,asthira,anitya,chala,pariNAmya
variable N 1. parivartanashIla vastu
variance N 1. virodha,jhagaDA,phUTa
variant A 1. bhinna,2. asthira,chala
variant N 1. bhinnarUpa yA pATa
variation N 1. parivartana,bheda,kamI beshI,ghaTabaDha
variety N 1. bheda,parivartana,antara,vichitratA,2. bhinnatA,asamarUpatA
various A 1. bhinna,nyArA,nAnA varNa,vividha
varnish N 1. vArnisha,kalapha,luka
varnish VT 1. rogana karanA,luka karanA,vArnisha karanA,doSha chhipAnA
vary VT 1. badala DAlanA,badala jAnA,palaTanA,ra.ngabira.ngA karanA,rUpAntara karanA,2. pratikUla honA,bhinna honA
vascular A 1. nashIlA,ra.ngadAra,nADI,vishiShTa,nADI sa.nba.ndhI
vase N 1. puShpapAtra,guladAna,bartana,bAsana
vaseline N 1. vaisalina,marahama Adi me.n milAne kI ghI kI taraha eka vastu
vast A 1. baDA,vistIrNa,ati bR^ihat,vishAla,asa.nkhya
vastness N 1. vistIrNatA,atya.ntatA,vishAlatA
vat N 1. kuNDa,chahabachchA,eka nApa
vault N 1. meharAbI chhata,dhanyAkAra chhata,gumbaja,2. tahakhAnA,guphA,khoha
vault VTI 1. meharAba banAnA,2. chhalA.nga mAranA,kUdanA
vaunt N 1. DI.nga,shekhI,dikhAvA
vaunt VI 1. DI.nga mAranA,shekhI mAranA
veal N 1. bachhaDe kA mA.nsa
veer VTI 1. moDanA,ghumAnA,ghUmanA phiranA
vegetable N 1. tarakArI,bhAjI,shAka,shAga,udbhid
vegetarian A 1. shAkAhArI,tarakArI kA,udbhid sa.nbandhI
vegetarian N 1. shAkAhArI,phala sabjI khAne vAlA
vegetation N 1. paudho.n kI vR^iddhI,uganA,2. shAka,bhAjI,vanaspati
vegetative A 1. uganevAlA,baDhanevAlA
vehemence N 1. pracha.nDatA,shakti,tejI,ugratA,tIvratA
vehement A 1. prabala,ugra,udda.nDa,pracha.nDa
vehicle N 1. savArI,DolI,pAlakI,gADI,vimAna
vehicular A 1. savArI sa.nba.ndhI,savArI kA kAma dene vAlA
veil N 1. ghU.nghaTa,oTa,paradA
veil VT 1. ghU.nghaTa karanA,pardA DAlanA,chhipAnA,DhakanA
vein N 1. shirA,raga,nasa,nADI,2. chheda,chhidra,3. svabhAva,pravR^itti,4. silasilA,gati
velocity N 1. vega,shIghratA,jaLI,2. chAla,gati
velvet N 1. makhamala,2. makhamalI,komala
venal A 1. lAbha yA dhana kA arthI,dhanabhedA,bikrI ke liye,2. raga sa.nba.ndhI,nADI sa.nba.ndhI
vend VT 1. bechanA
vender N 1. bechane vAlA,vikretA
vendor N 1. bechane vAlA,vikretA
veneer VT 1. lakaDI yA dUsarI vastu kA patthara chaDhAnA
venerable A 1. pUjya,AdaraNIya
venerate VT 1. pUjanA,mAnanA,sammAna karanA,Adara karanA
vengeance N 1. pratihi.nsA,da.nDa,badalA
vengeful A 1. pratihi.nsaka,badalA lenevAlA
venison N 1. hirana kA mA.nsa
venom N 1. viSha,halAhala,2. dveSha
venomous A 1. viShailA,jaharIlA,dveShI
vent N 1. chhidra,chheda,vAyu Adi nikalane kA mArga,2. nikAsa,dvAra,3. prakAshana,4. bikrI
vent VT 1. nikAlanA,chhoDanA,2. prakAsha karanA,kholanA,kahanA,prakaTa karanA,3. bechanA
venter N 1. peTa,udara,garbhAshaya
ventilate VT 1. havA karanA,phaTakanA,pa.nkhA jhAlanA,2. vichArAdhIna karanA,prakaTa karanA,prakAsha me.n lAnA
ventilation N 1. pavana denA,havA denA,havA karanA,khulAva,prakAshana
ventilator N 1. jharokhA,vAyuya.ntra,pa.nkhA
ventriloquist N 1. garuDavAdI
venture N 1. jokhima,sAhasa kA kAma
venture VTI 1. sAhasa karanA,jokhIma uThAnA
venturesome A 1. sAhasI,dilera
venue N 1. paDosa,nikaTa sthAna,2. ghaTanA sthala
veracity N 1. sachchAI,satyatA
veranda N 1. barAmadA,osArA
verb N 1. kriyA
verbal A 1. maukhika,vAchanika,shAbdika,analikhI,AkSharika,akSharamaya,2. kriyA se nikalA huA
verbatim Adv 1. shabdashaH,shabda prati shabda
verbiage N 1. shabda bAhulya,nirarthaka khela
verdant A 1. harA bharA,TaTakA,tAjA,2. kachchA,anADI
verdict N 1. pa.nchAyata kA vichAra,jUrI kA nirNaya,phaisalA,vichAra-phala
verge N 1. DaNDA,so.nTA,2. kha.nbhe kI DaNDI,3. kinArA,sImA
verge VT 1. jhukanA,DhalanA,pahu.nchanA,2. kinAre para honA
verifiable A 1. pramANa yogya,satyApana yogya
verification N 1. satyApana,pramANIkaraNa,satya,ThaharAva,siddhakaraNa,nishchaya
verify VT 1. pramANita karanA,siddha karanA,satya ThaharAnA,nishchaya karanA
veritable A 1. satya,yathArtha,sachchA,vAstavika
verity N 1. satya,satyatA,yathArthatA,sacha bAta
vermilion A 1. si.ndUrI
vermilion N 1. si.ndUra,I.ngura,2. lAla ra.nga
vermin N 1. kIDe makoDe,saba prakAra ke jIva ja.ntu jo anAja ko hAni pahu.nchAte hai,kITa,kR^imi
vernacular A 1. svadeshI,janmadeshI,apane desha kI
vernacular N 1. deshI bhAShA,prAkR^ita bhAShA,mAtR^i bhAShA
vernal A 1. basantI,basanta R^itu kA
vernal_equinox N 1. mahAviShuva( 29 mArcha)
versatile A 1. parivartana shIla,asthira,cha.nchala,chapala,badala jAne yogya,2. chapala buddhi
versatility N 1. badalane kI yogyatA,chapalatA,asthiratA,chapala buddhi
verse N 1. kaDI,pada,chha.nda,charaNa,2. kavitA
versed A 1. nipuNa,pravINa,dakSha
version N 1. anuvAda,bhAShAntara,pAThA.ntara,ulthA,parivartana,2. vivaraNa,varNana
versus Prep 1. viparIta,khilApha,banAma
vertebra N 1. jAnavaro.n kI rIDa kA joDa
vertical A 1. sira para kA,khaDA,la.nbarUpa
vertigo N 1. ghumarI,tiramirI,chakkara
verve N 1. jIvana,utsAha,josha,bala
very A 1. satya,sachchA,yathArtha,ThIka
very Adv 1. atya.nta,atishaya kara ke,bahuta
vessel N 1. bAsana,bartana,2. nAva,jahAja,3. nasa,nADI
vest N 1. a.ngarakhA,vastra,vAsakaTa
vest VTI 1. kapaDA pahanAnA,2. adhikArayukta karanA,3. pahu.nchanA
vestal A 1. nirmala,pAka,pavitra,shuddha
vested A 1. vastra pahanA huA,2. sthira,3. kShamatA prApta,adhikAra prApta
vestige N 1. mArga,khoja,padA.nka,chihna,avasheSha
vestment N 1. vastra,kapaDA,2. vastra pahanAnA
veteran N 1. anubhavI,abhyAsa vR^iddha manuShya,purAnA yoddhA,purAnA sipAhI
veterinarian N 1. pashu chikitsaka,pashu vaidya
veterinary A 1. pashu chikitsA sa.nba.ndhI
veto N 1. roka,pratyAdesha,pratiba.ndha
veto VT 1. kAnUna kA masUdA asvIkR^ita karanA,pratishodha karanA
vex VT 1. khIjanA,duHkha denA,satAnA
vexed A 1. bechaina,khIjA huA,kleshita,dukhita
via Prep 1. rAha se,mArga se
viaduct N 1. pula,setu
vial N 1. shIshI
vibrate VTI 1. hilanA,hilAnA,laharAnA,tharatharAnA,jhulanA
vibration N 1. laharAva,tharatharI,ka.npaka.npI
vicar N 1. pratinidhi,2. muhalle kA pAdarI
vicarious A 1. pratinidhirUpa,pratinidhi,nAyaka,jo dUsare ke badale kAma kare
vice A 1. upa-,pratinidhirUpa
vice N 1. doSha,adharma,pApa,pApAcharaNa,khoTa,2. lohe kA sikkA
viceroy N 1. vAisarAya,rAjapratinidhi,sUbedAra,rAjapratibhU
vicinity N 1. aDosa paDosa,samIpatA
vicious A 1. khoTA,duShTa,pApI,sarakasha
vicissitude N 1. parivartana,phera,ghumAva,heraphera,daurA
victim N 1. bali,balidAna kiyA huA pashu
victimise VT 1. shikAra banAnA,sira mUDanA,va~nchita karanA,ThaganA,bhe.nTa chaDhAnA
victimize VT 1. shikAra banAnA,sira mUDanA,va~nchita karanA,ThaganA,bhe.nTa chaDhAnA
victor N 1. vijayI,jItane vAlA
victorious A 1. vijetA,vijayI,saphala
victory N 1. jaya,vijaya,jIta
vie VT 1. dekhA dekhI karanA,barAbarI kA dAvA karanA,hoDa karanA,jhagaDanA
view N 1. dR^iShTi,nigAha,dR^ig viShaya,2. dR^ishya,3. khyAla,rAya,sammati,4. parIkShA,avalokana,jA.ncha,5. khAkA,rUpa
view VT 1. dekhanA,nigAha karanA,tAkanA,2. sochanA,vichAranA,3. jA.ncha karanA
vigil N 1. jAgaraNa,ratajagA,rAta kI prArthanA,upavAsa se pahale kI sa.ndhyA
vigilance N 1. jAgaraNa,chaukasI,sAvadhAnI
vigilant A 1. sAvadhAna,chaukasa
vignette N 1. kisI pustaka ke mAnapatra para kA belabUTA
vigorous A 1. balavAna,balI,poDhA
vigour N 1. bala,paurUSha,shakti,satva
vile A 1. adhama,khala,nIcha,nikammA
vilify VT 1. apavAda karanA,badanAma karanA,tuchchha karanA,halkA karanA,kala.nka lagAnA
villa N 1. vinodagR^iha,grAmyagR^iha,makAna jo baDe AdamI gA.nva me.n jI bahalAne ke liye banAte hai.n
village N 1. gA.nva,grAma,bastI
villager N 1. grAmINa,grAma vAsI,ga.nvAra,gA.nva kA rahane vAlA
villain N 1. dAsa,eka chhoTA paTTedAra AsAmI yA kisAna
villainous A 1. kamInA,adhama,pAjI
villein N 1. dAsa,eka chhoTA paTTedAra AsAmI yA kisAna
vindicate VT 1. sthApana karanA,sa.nbhalanA,samarthana karanA,sacha yA ThIka ThaharAnA,2. badalA lenA
vindication N 1. sthApanA,pratipAlana,puShTi,samarthana
vindictive A 1. badalA lenevAlA,pratihi.nsAshIla
vine N 1. drAkShA,a.ngUra kI bela
vinegar N 1. sirakA
vineyard N 1. a.ngUra kA bAga,drAkShAkShetra
vintage N 1. a.ngUra ikaThThA karane kA samaya,2. a.ngUra kI paidAvAra,a.ngUra ikaThThA karanA
vintner N 1. a.ngUrI sharAba bechanevAlA
viola N 1. eka prakAra kA baDI bela
violate VT 1. toDanA,bha.nga karanA,2. hAni karanA,bigADanA,3. apavitra karanA,bhraShTa karanA,4. haTha sa.nbhoga karanA
violation N 1. bigADanA,apavitra karanA,bha.nga karanA,kha.nDana,bha.njana,balAtkAra
violence N 1. bala,vega,a.ndhera,atikrama,utpAta,pracha.nDatA
violent A 1. prabala,kaThina,atyAchArI,anyAyI
violet A 1. bai.nganI ra.nga kA,banaphashI
violet N 1. eka prakAra kA phUla,banaphashA,2. banaphshI ra.nga
violin N 1. sAra.ngI,belA,chikArA
violinist N 1. sAra.ngI belA Adi bajAne vAlA
viper N 1. sA.npa,sarpa,2. drohI manuShya,durjana
virgin A 1. ku.nArI,2. pavitra,shuddha
virginity N 1. ku.nArIpana,kumAritva
virile A 1. puruSha yA puruShatva sa.nba.ndhI,sa.ntAna utpAdaka
virility N 1. paurUSha,puruShatva,pu.nstva,sa.ntAnotpAdaka shakti
virtual A 1. vAstavika,guNakArI,yathArtha
virtually Adv 1. asala me.n,vAstava me.n,vastutaH,yathArthatA,arthataH
virtue N 1. bala,prabhAva,guNa,visheShatA,2. bhalAI,sAdhushIlatA,dharma,puNya,dharmAcharaNa
virtuoso N 1. guNI,shilpavidyAvid
virtuous A 1. dhArmika,sachcharitra,puNyAtmA,chAru charita,satI
virulent A 1. viShamaya,jaharIlA,kaDuA,drohI
virus N 1. chhUta ke rogo.n kA viSha
visage N 1. chhavi,mukha,cheharA
viscount N 1. i.nglai.nDa me.n eka amIra kI padavI,vAisakAu.nTa
visibility N 1. pratyakShatA,lakShyatA,dR^ishyatA,dekha paDane kA guNa
visible A 1. dR^ishya,lakShya,prakaTa,dR^iShTi,gochara,pratyakSha,spaShTa
vision N 1. dR^iShTi,DhITha,nigAha,dR^igviShaya,2. svapna,bhUta,dhokhA,chhAyA,AbhAsa,khyAla
visionary A 1. kalpita,khyAlI,bhramI,manaHsR^iShTa
visionary N 1. khayAlI pulAva pakAne vAlA,laharI jana,manamaujI,khabtI
visit N 1. mulAkAta,bhe.nTa,dekhabhAla,nirIkShaNa
visit VT 1. dekhane ko AnA yA jAnA,bhe.nTa karanA,milanA,2. dekhanA,nirIkShaNa karanA
visitation N 1. bhe.nTa,mulAkAta,dekhabhAla,2. Ishvara kA anugraha vA kopa
visitor N 1. bhe.nTa karanevAlA,mulAkAtI,abhyAgata,pAhuna
visor N 1. pardA,ghU.nghaTa,Topa ke Age kA bhAga jo hilatA hai
vista N 1. peDo.n ke bIcha kA patha,vIthI,tarushreNI,dR^ishya
visual A 1. dR^iShTi sa.nba.ndhI
visualise VT 1. kalpanA karanA,dR^ishya banAnA,dR^iShTigochara banAnA,rUpa denA
visualize VT 1. dR^ishya banAnA,dR^iShTigochara banAnA,rUpa denA
vital A 1. jIvita,prANAdhAra,sa.nba.ndhI,2. atyAvashyaka
vitality N 1. jIvana shakti,prANa,jIvana,chetanatva
vitamin N 1. viTAmina,bhojana tatva
vitriol N 1. kisI dhAtu aura ga.ndhaka kA tejAba,tUtiyA,kasIsa
vivacious A 1. phurtIlA,tejamAna,praphullita,sajIva,chAlAka,chaTapaTiyA
vivid A 1. prabala,phurtIlA,chamakIlA,bhaDakadAra,cha.nchala,chapala,khilADI
vocabulary N 1. shabda sUchI,shabda sa.ngraha,koSha
vocal A 1. jabAnI,vANIyukta,vAkyukta,AvAjadAra,vAchika,vAgjAta,maukhika
vocalist N 1. gavaiyA,gAyaka
vocation N 1. bulAvA,hA.nka,pukAra,2. peshA,dha.ndhA,kAma,vyavasAya
vociferous A 1. chillAnevAlA,kolAhalakArI,shoragula karane vAlA
vogue N 1. rIti,prachAra,chAla,lokAchAra,Dha.nga
voice N 1. bolI,vANI,shabda,svara,vachana,2. rAya,mata,matAdhikAra,sammati,3. bhAShA,4. shikShA,AGYA
voice VT 1. shabda karanA,AvAja karanA,hallA karanA,2. svara milAnA,3. khabara phailAnA,darshana karanA,sammati denA,rAya denA,voTa denA
void A 1. shUnya,khAlI,chhU.nchhA,2. lupta,niShprabhAva,3. jhUThA,asAra,bejaDa,4. rahita,hIna
void N 1. shUnya sthAna,khAlI jagaha
void VI 1. khAlI honA
void VT 1. chhoDanA,nikAlanA,shUnya karanA,2. niShprabhAva karanA
volatile A 1. uDane vAlA,bahane vAlA,kapUra ke sadR^ishya uDane vAlA,cha~nchala,2. phurtIlA,chAlAka,Ana.ndI,asthiramati
volcanic A 1. jvAlAmukhI pahADa sa.nba.ndhI,jvAlAmukhI se utpanna
volcano N 1. jvAlAmukhI pahADa,Agneyagiri
volition N 1. ichchhA,sa.nkalpa,chAha,pasa.nda
volley N 1. goliyo.n kI bauchhara,bADa,bahuta sI goliyo.n kA sAtha chhUTanA
volley VT 1. bauchhAra karanA
volt N 1. ghumAva,2. chhalA.nga,3vidyuta shakti kA eka pariNAma
voltage N 1. vidyuta sa.nchAlana shakti
voluble A 1. luDhakane vAlA,2. vAkchapala,cha~nchala,vAchAla
volume N 1. ghumAva,lapeTa,2. kitAba,pothI,jiLa,3. rAshi,Dhera,vistAra,phailAva,pasAra,4. ghanaphala
voluminous A 1. vistIrNa,bahuta baDA,bahuta pustako.n kA,bahuta jiLo.n kA
voluntarily Adv 1. ichchhApUrvaka,svaya.n,apane Apa
volunteer N 1. svaya.nsevaka,jo apanI ichchhA se senA me.n bharatI ho
volunteer VI 1. apanI ichchhA se niyukta honA yA chAkara honA
volunteer VT 1. ichchhApUrvaka denA,svechchhA se samarpaNa karanA
voluptuous A 1. Ana.ndI,bhogI,bhoga vilAsa kA
vomit N 1. vamana,vamana karAne kI auShadhi,kai kI huI vastu
vomit VI 1. kai karanA,ulTI karanA,vamana karanA
vomit VT 1. kai karanA,nikAla denA,phe.nka denA
voracious A 1. peTU,khAU,bhukhamarA,marabhukkhA,audarika,atilolupa
vortex N 1. bha.nvara,bava.nDara,chakkara
vote N 1. voTa,sa.npatti,rAya,2. bahumata kA nirNaya,sammati kA parchA
vote VTI 1. rAya dekara pasa.nda karanA,chunanA,rAya denA,sammati denA,voTa denA
voter N 1. sammati dene vAlA,chunane vAlA,voTara
vouch VTI 1. gavAhI ke liye bulAnA,pramANa denA,bayAna karanA,samarthana karanA,sAkShI honA,gavAhI denA
voucher N 1. gavAhI dene vAlA,dastAveja,sanada,rasIda,pramANa lekha
vow N 1. shapatha,vrata,sa.nkalpa,pratiGYA,praNa,vachana,2. prIti kI pratiGYA
vow VTI 1. manauti mAnanA,mannata karanA,pratiGYA karanA,vachana denA
vowel N 1. svara
voyage N 1. jalayAtrA,samudrayAtrA
voyager N 1. jalayAtrI,samudra se yAtrA karane vAlA
vulgar A 1. sAdhAraNa,adhama,ga.nvAra,grAmya,bhaddA
vulgar N 1. sAmAnya loga
vulgarity N 1. grAmyatA,ashiShTatA,ga.nvArUpana,2. ga.nvArU masalA,bhaddApana
vulnerable A 1. ghAva lagAne yogya,vedanIya,vedhya,bhedA
vulture N 1. chIla,giddha
vying A 1. barAbarI karane vAlA,hoDa karane vAlA,pratirodhI
wad N 1. ba.ndUka yA topa kI DATa
wad VT 1. DATa banAnA,DATa bharanA
wade VTI 1. paidala pAra karanA,pAnI me.n khaDe pA.nva jAnA,kaShTa se chalanA yA bitAnA
wafer N 1. pApaDa,patalI roTI,2. liphAphA Adi ba.nda karane kI TikiyA
wafer VT 1. TikiyA se ba.nda karanA
waft N 1. jho.nkA,jhakolA,hilora,mahaka,ishArA,jha.nDe kI pharrAhaTa,2. koI vastu jo tairatI ho
waft VTI 1. bahA le jAnA,tairanA,tairAnA
wag N 1. ThaTholiyA,masakharA,ha.nsoDa
wag VTI 1. hilanA,hilAnA,chalanA,DolanA
wage N 1. majadUrI,vetana
wage VT 1. kirAyA karanA,2. dA.nva para laganA,hoDa baDhanA,3. hAtha me.n lenA
wager N 1. hoDa,dA.nva,bAjI,jo kuchha bAjI para lagAyA jAya
wager VT 1. dA.nva lagAnA,hoDa karanA
waggon N 1. chau pahiyA chhakaDA,chAra pahiye kI laddU gADI
waggoner N 1. chau pahiye vAlI gADI hA.nkanevAlA
wagon N 1. chau pahiyA chhakaDA,chAra pahiye kI laddU gADI
wagoner N 1. chau pahiye vAlI gADI hA.nkanevAlA
waif N 1. paDI huI vastu,jisa dravya kA svAmI GYAta na ho
wail N 1. ronA,vilApa
wail VTI 1. vilApa karanA,ronA
waist N 1. kamara,kaTi,2. jahAja ke nIche kA bhAga
waistband N 1. kamaraba.nda,ijAraba.nda
wait VTI 1. pratIkShA karanA,rAha dekhanA,vATa joDanA,2. prastuta rahanA,3. ThaharanA,4. sAtha honA,5ghAta me.n rahanA
waiter N 1. veTara,pratIkShA karanevAlA,i.ntajAra karane vAlA
waitress N 1. naukarAnI,chAkarAnI,dAsI
waive VT 1. chhoDanA,dAvA chhoDa denA
waiver N 1. chhoDanA,svatva tyAga
wake N 1. jAganA,dekhabhala,jAgaraNa,2. nAva kI pAnI me.n chalane kI lakIra
wake VTI 1. jagAnA,jAgate rahanA,jAganA,jAga paDanA
wale N 1. sA.nTa,koDe ke mAra kI chihnAnI
wale VT 1. chihna karanA
walk N 1. chAla,2. rAha,mArga,3. AcharaNa
walk VT 1. chalanA,TahalanA
walker N 1. chalanevAlA,TahalanevAlA,2. eka prakAra kI chiDiyA jo na uDatI hai na tairatI hai
walking N 1. chalanA,TahalanA,paidala chalanA
wall N 1. dIvAra,bhIta,panAha,morchA,ba.ndI
wall VT 1. dIvAra se gheranA
wallet N 1. jholA,thailI
wallop VTI 1. koDe mAranA,2. khadabadAnA,ubalanA,3. laDakhaDAte chalanA
wallow N 1. jAnavaro.n ke loTane kA sthAna
wallow VI 1. loTanA,luDhakanA,kIchaDa me.n loTanA,2. duShkarma me.n DUbe rahanA
walnut N 1. akharoTa kA peDa yA phala
walrus N 1. dariyAI gAya vA ghoDA
waltz N 1. eka prakAra kA nAcha,2. eka prakAra ke nAcha kA sa.ngIta
wan A 1. pIlA,bImAra,thakA
wand N 1. Da.nDA,chhaDI,so.nTA
wander VI 1. ghUmanA,phiranA,bhaTakanA,vichalita honA,artha se dUra honA,bahakanA,matibhrama honA
wane N 1. ghaTAva,kamI,kShaya
wane VI 1. ghaTanA,DhalanA
want N 1. AvashyakatA,ta.ngI,daridratA,kaShTa,kamI,2. prabhAva,3. Avashyaka vastu
want VTI 1. chAhanA,AvashyakatA honA,2. kama honA
wanting A 1. anupasthita,thoDA,kama
wanting Prep 1. sivAya,atirikta
wanton A 1. cha.nchala,DhITha,AvArA,la.npaTa
war N 1. yuddha,baira,laDAI,raNa sa.ngrAma,2. sipAhIgirI,sainika vyavasAya
warbler N 1. AlApa lene vAlA,chahachahAne vAlA,gAne vAlA,eka prakAra kA pakShI
warbler VT 1. gAnA,AlApanA,chahachahAnA,kuhukanA
ward A 1. nigarAnI,rakShA,rakhavAlI,dekha rekha,sa.nrakShakatA,2. bAlaka jo kisI rakShaka ke adhIna ho,Ashrita,2. kilA,gaDha,3. nagara chikitsAlaya Adi kA eka bhAga
ward VT 1. rakShA karanA,bachAnA,nigahavAnI karanA
warden N 1. sa.nrakShaka,rakShAka,nigahavAna,2. jela kA darogA,nAjira,uchchapadAdhikArI
wardrobe N 1. vastrAgAra,topakhAnA,toshAkhAnA
ware N 1. saudA,mAla asabAba,bikrI kI vastue.n
warehouse N 1. godAma,koThI
warehouse VT 1. godAma me.n rakhanA
warily Adv 1. chaukasI se,hoshiyArI se,sAvadhAnI se
warlike A 1. ja.ngI,raNapriya,raNotsuka,yuddha sa.nba.ndhI,sipAhIgirI kA,2. raNakushala
warm A 1. garma,kula,uShNa,2. teja,ugra,pracha.nDa,3. khAtA pItA,dhanavAna
warm VTI 1. garma karanA,usakAnA,garma honA
warmly Adv 1. utsAha se,sneha se,kuchha garamI se
warmth N 1. garmI,harArata,2. utka.nThA,josha,utsAha
warn VT 1. chetAvanI denA,sAvadhAna karanA,2. AGYA denA
warning N 1. chetAvanI,pahale se sAvadhAnI
warp N 1. tAnA,eka prakAra kI vastu
warp VTI 1. moDanA,muDanA,bhaTakanA,bigADanA,laharAte hue uDanA,2. rassI se jahAja khI.nchanA
warrant N 1. adhikAra patra,jamAnata,pakaDane kA yA kurka karane kA AGYApatra yA paravAnA,anuGYA-patra,vAra.nTa
warrant VT 1. pramANika ThaharAnA,shuddha ThaharAnA,vishvAsa dilAnA,adhikAra denA,kAyama rakhanA,samarthana karanA
warranty N 1. adhikAra,pratiGYA,vachana,2. giraphtArI kA hukma,giraphtArI kA vAra.nTa
warren N 1. kharagosho.n yA kharaho.n ke pAlane kA bADA
warrior N 1. sainika,sipAhI,yoddhA
warship N 1. ja.ngI,jahAja,raNapota
wart N 1. massA,2. vR^ikShA Adi para masse kI bhA.nti ubhAra
wary A 1. hoshiyAra,chaukasa,chaukannA,sAvadhAna
wash N 1. dhonA,nahAnA,ghAva dhone kI davA kA pAnI,UparI ra.nga,2. daladala
wash VTI 1. dhonA,pAnI me.n sApha karanA,nahAnA,2. halakA ra.nga denA,3. kalI karanA
washer N 1. dhonevAlA,2. ragaDa rokane ke liye chamaDe Adi kA chhallA
washing N 1. dhulAI,nahAna,2. eka bera me.n dhule hue kapaDe
wasp N 1. tataiyA,barre,bhiDa
waste A 1. naShTa,ujADa,2. bekAma,vyartha,3. ba.njara,paratI
waste N 1. kShaya,hAni,ujADa,nAsha,uDAva,luTAva,2. kUDA,karakaTa
waste VT 1. naShTa karanA,ujADanA,nAsha karanA,kama karanA,vyaya karanA,uDA denA
waste_basket N 1. raddI kAgaja rakhane kI TokarI
wastebasket N 1. raddI kAgaja rakhane kI TokarI
wasteful A 1. hAnikAraka,2. uDAU,apavyayI
watch N 1. rakhavAlI,chaukasI,2. chaukIdAra,paharA,3. jebaghaDI
watch VTI 1. rakhavAlI karanA,chaukasI karanA,jAganA,paharA denA,2. bATa johanA,dekhate rahanA
watch_dog N 1. rakhavAlI karane vAlA kuttA
watch_maker N 1. ghaDI banAne vAlA,ghaDI sAja
watch_tower N 1. paharA dene kA khambhA
watchdog N 1. rakhavAlI karane vAlA kuttA
watchful A 1. chaukasa,chaukannA,sAvadhAna
watchmaker N 1. ghaDI banAne vAlA,ghaDI sAja
watchman N 1. paharevAlA,rakhavAlA,chaukIdAra
watchtower N 1. pahArA dene kA khambhA
watchword N 1. sa.nketa shabda,pratyayavAcha,paharevAlo.n kA eka ishArA jisase ve rAta ke samaya apane mitro.n ko pahachAna lete hai.n,2. nArA,logo.n ko ekatra karane kA shabda
water N 1. jala,salIla,pAnI,2. samudra
water VTI 1. sI.nchanA,pAnI denA,2. DabaDabAnA,3. pAnI se bhigonA
watercolour N 1. pAnI se banAyA huA ra.nga,isa ra.nga kI chitrakArI
waterfall N 1. jharanA
waterfowl N 1. jalapakShI,muragAbI
watermelon N 1. tarabUja,kali.ndA
waterproof A 1. jala rodhaka,pAnI rokanevAlA
waterproof N 1. jalarodhaka kapaDA,jalarodhaka vastra kI banI poshAka
watertight A 1. jala rokanevAlA,jisame.n jala na jA sake
wave N 1. lahara,tara.nga,2. sa.nketa,ishArA
wave VTI 1. laharAnA,tara.ngita honA,ghumAnA,ishArA karanA,phirAnA,hilAnA,tara.nge uThanA,hilanA
waver VI 1. laharAnA,DagaDagAnA,asthira honA,jhijhakanA,anishchaya me.n honA,duvidhA me.n honA
wavy A 1. lahare mAratA huA,tara.ngita,nIchA U.nchA
wax N 1. moma,kAna kI maila,kho.nTa,2. lAkha,saphedA
wax VI 1. baDhanA,honA
wax VT 1. moma lagAnA,lakhiyAnA
waxy A 1. moma sA
way N 1. patha,mArga,rAha,saDaka,2. a.ntara,dUrI,3. ora,dishA,4. unnati,5. dvAra,sAdhana,Dha.nga,upAya,rIti
wayward A 1. pratIpa,haThI,haThIlA,svechchhAchArI
we Pron 1. hama,hama saba
weak A 1. durbala,nirbala,shaktihIna,2. komala,3. dhImA,4. asthira,5. mUrkha,6. halkA
weaken VT 1. nirbala karanA,shaktihIna karanA,halkA karanA
weakly A 1. durbala,kamajora,bImAra
weakly Adv 1. kamajorI se,durbalatA se
weakness N 1. nirbalatA,ashakti,kamajorI,durbalatA
weal N 1. sukha,Ananda,kalyANa,hita
wealth N 1. dhana,dravya,sampatti
wealthy A 1. dhanavAna,dhanI,dhanADhya,samR^iddha
wean VT 1. dUdha chhuDAnA,2. alaga karanA,viShaya vimukha karanA
weapon N 1. astra,shastra,Ayudha,hathiyAra
wear N 1. pahananA,pahanAva,ghisAva,ragaDa,vastra,kapaDe
wear VTI 1. pahananA,sharIra paradhAraNa karanA,2. prakaTa honA,rUpadharaNa karanA,3. khA jAnA,vyaya karanA,ragaDanA,kShaya karanA,ghisanA,4. likhanA,5. thakAnA,6. chalanA,prayoga me.n honA,jIrNa honA
weariness N 1. sustI,thakAvaTa,shrA.nti
weary A 1. thakA,hArA,susta,ghabarAyA,2. thakAU
weary VI 1. thaka jAnA
weary VT 1. thakAnA
weasel N 1. nevalA,nakula
weather N 1. samaya,kAla,R^itu,vAyu,dashA
weather VTI 1. havA me.n rakhanA,vAyu me.n DAlanA,3. havA ke sAmane pAla ko rakhanA,4. sahanA
weave VTI 1. kapaDA banAnA,jAlI kADhanA,kapaDA bInane kA kAma karanA,2. a.ntargata karanA,dAkhila karanA
weaver N 1. julAhA,kapaDA bInanevAlA,paTakara,ta.ntuvAya
web N 1. banAvaTa,thAna,jAlI,2. makaDI kA jAlA,3. jalapakShiyo.n ke pa.nje kI killI
web VT 1. lapeTanA,DhakanA,pha.nsAnA
wed VTI 1. byAha karanA,byAha denA,2. joDanA,saTAnA,milAnA
wedding N 1. vivAha
wedge N 1. khU.nTA,rukhAnI,dhAtu kA thakkA,pachchara
wedge VI 1. khU.nTA gADanA,chIranA,pachchara ThokanA
wedlock N 1. vivAha,gaThaba.ndhana
wee A 1. jarA sA,nanhA sA
weed N 1. ghAsa phUsa,apatR^iNa,mothA
weed VT 1. nirAnA,ghasapAta nikAlanA,kUDA karakaTa sApha karanA
week N 1. saptAha,haphtA,aThavArA
weekday N 1. ravivAra ko chhoDakara koI divasa
weekend N 1. saptAha kA a.nta
weekly A 1. sAptAhika
weekly Adv 1. prati saptAha,saptAha me.n eka bAra
weekly N 1. sAptAhika patra
weep VI 1. A.nsU girAnA,ronA,vilApa karanA,2. shikAyata karanA,ni.ndA karanA
weeping N 1. rodana,vilApa
weevil N 1. ghuna,kIDA
weigh VI 1. baDA honA,mahattvapUrNa honA,mahattva rakhanA,2. bhara denA,dabAnA
weigh VT 1. uThAnA,2. tolanA,taula me.n honA,3. vichAra karanA,samajhanA
weight N 1. taula,bhArIpana,bojha,2. mAna,mahattva,3. bhara,dabAva,4. bATa
weight VT 1. bhara lagAnA,bharI banAnA
weighty A 1. bhArI,prabhAvashAlI,baDA,kaThora
weir N 1. nadI kA bA.ndha
weird A 1. jAdUgara,2. adbhuta,purAnI chAla kA
weird N 1. jAdU,bhAgya
welcome A 1. svAgata,2. kR^itaGYa,3. manora.njaka,sukhada,shubha,ramaNIya
welcome N 1. svAgata,Adara,satkAra
welcome VT 1. svAgata karanA,Adara sammAna karanA,prasannatA se lenA,svasti vAchana karanA
weld N 1. eka prakAra kA peDa jisase pIlA ra.nga nikalatA hai
weld VT 1. joDanA,gaDha kara milAnA,pITa kara milAnA
welfare N 1. kalyANa,hita,kushala,kShema,samR^iddhi,ma.ngala,Ana.nda,sukha
well A 1. niroga,kushala,achchhA,su.ndara,ThIka,bhagyavAn,surakShita
well Adv 1. ThIka,uchita rUpa se,bhalI bhA.nti,pUrNa rUpa se
well N 1. jharanA,sotA,ku.nA,bAvaDI
well VI 1. bahanA,umaDanA,nikalanA
welt N 1. goTa,kinArA,sa.njApha kI DorI,magajI
welt VI 1. goTa lagAnA,magajI lagAnA
welter N 1. loTa,taDapa,2. haDabaDI,jhamelA
welter VT 1. loTanA,taDapanA,chhaTapaTAnA
wen N 1. gumaDA,massA,gilTI
west A 1. pashchima,pashchimAmukha,pAshchAtya,pratIchya
west Adv 1. pashchima kI ora
west N 1. pashchima,pratIchI,2. pashchimI pradesha
westerly A 1. pashchimI,pashchimIya,pAshchAtya
western A 1. pashchimI,pashchima kA,prAtIchyA
westward A 1. pashchima kI ora
westward Adv 1. pashchima kI ora
wet A 1. gIlA,bhIgA,odA
wet N 1. gIlApana,silasilAhaTa,pAnI,odApana
wet VT 1. gIlA karanA,odA karanA,bhigo karanA
whack N 1. jora kI choTa yA mAra
whack VT 1. jora se choTa mAranA
whale N 1. vhela,dUdha pilAne vAlI machhalI
whaler N 1. jahAja jisa para se vhela kA shikAra karate hai.n,vhela machhalI kA shikAra karanevAlA
wharf N 1. ghATa
what Conj 1. kyA,kauna,jo kuchha,kaisA,kitanA
what Pron 1. kyA,kauna,jo kuchha,kaisA,kitanA
whatever Pron 1. jitanA,jo kuchha,jo jo,saba kuchha
whatsoever Pron 1. jitanA,jo kuchha,jo jo,saba kuchha
wheat N 1. gehU.n
wheel N 1. pahiyA,chakkara,ghiranI,chAka
wheel VTI 1. pahiyo.n para le jAnA,2. ghumAnA,chakkara denA,ghUmanA,luDhakanA
wheel_chair N 1. pahiyedAra kursI
wheelbarrow N 1. eka pahiye kI ThelA gADI
wheelchair N 1. pahiyedAra kursI
wheeze VI 1. jora jora se sA.nsa lenA,kaShTa se sA.nsa lenA
when Adv 1. kaba,kisa samaya,jaba,jaba ki,usa samaya,jaba taka
whence Adv 1. kahA.n se,kisa kAraNa se,kisa sthAna se,jisa kAraNa se
whenever Adv 1. jaba kabhI,jisa samaya,jaba jaba
where Conj 1. kahA.n,kisa jagaha,kidhara,jahA.n,jisa jagaha,jidhara,
whereas Conj 1. ateva,jabaki,chU.nki,aisI avasthA me.n,isa vichAra se,isa kAraNa se ki
whereby Adv 1. jisase,kisase
wherein Adv 1. jisame.n,kisame.n
whereupon Adv 1. jisa para,taba,isake+pashchAta,kisa para
wherever Adv 1. jahA.n kahI.n,jahA.n jahA.n,jisa jisa jagaha para
wherewithal Pron 1. jisake sAtha,jisase,kisase
whet N 1. sAna karanA,teja karanA,2. bhUkha baDhAne ke liye khAI huI thoDI chIja
whet VT 1. chokhA karanA,teja karanA,dhAra karanA,sAna karanA,uThAnA,krodha karanA,uttejita karanA
whether Comp 1. yA,dono.n me.n se kauna sA
whey N 1. maTThA,chhA.nchha,dUdha kA pAnI,toDa
which Pron 1. jo,kauna sA
whichever Det 1. koI bhI,jo jo
whiff N 1. phU.nka,dama,jhakorA
whiff VTI 1. dama uDAnA,dama chhoDanA,phU.nka mAranA,phU.nkanA
while Adv 1. jaba,jisa samaya,jaba taka,taba taka
while N 1. kAla,samaya
while VT 1. vyartha bitAnAsamayanA,samaya kATanA,makkhI mAranA
whim N 1. tara.nga,lahara,bhAvanA,jhaka
whimper VT 1. ThinaThinAnA,ririyAnA,bachche kA sA ronA
whimsical A 1. tara.ngI,laharI,manamaujI,bahamI,adbhuta,jhakkI
whine N 1. dabI AvAja kA ronA,karAhanA,ririyAhaTa,ThinaThinAhaTa
whine VT 1. ThinakanA,dhIme svara se ronA
whip N 1. chAbuka,koDA,2. hA.nkanevAlA,3. eka karmachArI
whip VTI 1. chAbuka mAranA,2lapakanA,dauDanA,bhAganA,uTha paDanA
whir VT 1. shabda karate hue ghUmanA
whirl N 1. ghumerI,ghumAva,chakkara,ghUrNana
whirl VTI 1. ghumAnA,ghUmanA,chakkara denA,chakkara mAranA
whirlpool N 1. bha.nvara,jalabhrama
whirlwind N 1. chakravAta,bava.nDara,chakravAI
whisk N 1. jhakolA,2. jhADU,3. kU.nchI
whisk VTI 1. jhADU denA,buhAranA,2. teja chalanA,teja chalAnA
whisker N 1. galamuchchhA,galago.nchhA
whiskey N 1. madirA,eka prakAra kI madirA jo anAja se banatI hai
whisky N 1. madirA,eka prakAra kI madirA jo anAja se banatI hai
whisper N 1. kAnA phUsI,phusaphusAhaTa,khusara phusara
whisper VTI 1. kAnA phUsI karanA,phusaphusAnA,khusara phusara karanA
whistle N 1. sITI,bA.nsurI
whistle VTI 1. sITI bajAkara bulAnA,sITI bajAnA,bAsu.nrI bajAnA
whit N 1. kaNa,lesha,rattI,tinakA,tila,bi.ndu
white A 1. sapheda,shveta,ujjavala,2. pavitra,svachchha
white N 1. shveta ra.nga,shvevata,saphedI,ujjavalatA,sapheda vastu,2. tIra mArane kA nishAnA
white VT 1. shveta karanA,sapheda karanA
whitewash N 1. saphedI,putAI,kalI
whitewash VT 1. saphedI karanA,chUne se potanA,2. doSha chhipAkara su.ndara banAnA,badanAmI miTAne kI koshisha karanA
whitlow N 1. chhilaurI,ghinahI,u.ngalI para sUjana,bisaharI
whittle VTI 1. chhIlanA,kATanA,2. jebI chhUrInA
whiz N 1. sanasanAhaTa,bhanabhanAhaTa
whiz VT 1. sanasanAnA,bhanabhanAnA
who Pron 1. jo,jisane,kauna,kisane
whoever Pron 1. jo koI,koI manuShya,jo jo
whole A 1. saba,pUrA,samUchA,2. bhalA,cha.ngA,niroga,ThIka
whole N 1. samasta,samabhAga,sa.npUrNa
whole_hearted A 1. udAra,pUre hR^idaya se
wholesale N 1. thoka bikrI
wholesaler N 1. thoka vikretA
wholesome A 1. pathya,svAsthyakara,Arogyajanaka,ThIka,bhalA
wholly Adv 1. sarvathA,sArA,saba,sa.npUrNatayA
whom Pron 1. kise,kisako,jise,jisako
whoop N 1. chIkha,lalakAra,hU hU
whoop VI 1. hU hU karanA,chIkhanA,lalakAranA,ghR^iNA se chillAnA
whore N 1. veshyA
whose Det 1. jisakA,jisa kisI kA
why Adv 1. kyo.n,kisa liye,kisa kAraNa se
wick N 1. dIye kI battI,palItA,bAtI
wicked A 1. duShTa,naTakhaTa,hAnikAraka,utpAtI,burA,shaTha,pApI
wicker A 1. sI.nko.n yA DAlI se banA huA
wicker N 1. chhoTI DAlI,TahanI
wide A 1. vistIrNa,chauDA,2. dUra kA
wide Adv 1. dUra,dUra para,a.ntara para
widow N 1. vidhavA,rA.nDa
widow VT 1. vidhavA karanA
widower N 1. vidhura,mR^itapatnIka,ra.nDuA
width N 1. chauDAI,pATa,chakalAI
wield VT 1. phirAnA,hilAnA,hAtha lagAnA,baratanA,kAma me.n lagAnA,praba.ndha karanA
wife N 1. patnI,bIbI,strI,jorU
wig N 1. upakesha,bAlo.n kI TopI
wight N 1. manuShya,prANI,jana
wild A 1. ja.ngalI,banailA,2. ajIta,vanya,ba.njara,3. ujADa,partI,4. asabhya,ujjaDa,krUra,5. pracha.nDa,6. adbhuta,khayAlI,7.la.npaTa
wild N 1. ja.ngala,vana,marUbhUmI
wildfire N 1. jaLa jalanevAlI chIjo.n kA samUha jo kaThinAI se bujhe
wildness N 1. ja.ngalIpana,krUratA,araNyatA,asabhyatA
wile N 1. chhalabala,kapaTa,bahAnA
wilful A 1. svechchhAchArI,haThI,haThIlA
will N 1. ichchhA shakti,2. ichchhA,abhilAShA,irAdA,pasa.nda,3. AGYA,4. mR^ityulekha,ichchhApatra,vasIyata nAmA
will N 1. ichchhA,bhaviShyat dyotaka sahAyaka kriyA,gA
will VTI 1. chAhanA,2. AGYA denA,3. vasIyata karanA,mR^ityupatra dvArA denA
willing A 1. udyata,tatpara,taiyAra,ichchhuka,anukUla,anumata,2. svIkR^ita,chunA huA,3. svataH pravR^ita,apane Apa,svechchhA se
willingly Adv 1. svechchhA pUrvaka,jI se,mana se,khushI se
willingness N 1. svechchhA,sammati,tatparatA
willow N 1. be.nta kI taraha patalI lachakadAra DAlI vAlA peDa
wily A 1. dhUrta,kapaTI,makkAra
win VT 1. vijaya pAnA,kR^ipA pAnA,upArjana karanA,pAnA,2. moha lenA,apane Upara dayAvAna karanA
wince N 1. jhijhaka,chau.nka
wince VT 1. hichakanA,sikuDanA,jhijhakanA,chau.nka uThanA,2. dulattI phe.nkanA
winch N 1. ghumAne yA dabAne kA Da.nDA,ghiranI,charakhI
wind N 1. havA,vAyu,sA.nsa,bAta,2. phailAva
wind VTI 1. phU.nkanA,2. phaTakanA,bajAnA,2. ha.nkAnA,3. dama lenA
wind VTI 1. moDanA,muDanA,lapeTanA,chakkara denA,ghumAnA,phera karanA,phiranA
winder N 1. ghumAne vAlA
windfall N 1. mevA yA phala jo havA se gira paDe,2. vAyupAta,alabhya lAbha,mIrAsa jo yakAyaka mila jAve
winding A 1. vakra,TeDhA,ghumAvadAra
winding N 1. ghumAva,chakkara
windmill N 1. pavana chakkI
window N 1. khiDakI,jharokhA,ja.ngalA
windward A 1. vAyu kI ora kA
windward N 1. vaha sthAna jisase havA AtI hai,pavana kI dishA
windy A 1. havAdAra,tUphAnI,vAtamaya,2. chhU.nchhA,shUnya
wine N 1. madirA,madya,a.ngUrI madirA,2. madirApAna,nashA
wing N 1. pa.nkha,para,DainA,2. uDAna,3. makAna kI bagala yA parA,pAkha
wing VT 1. pa.nkha lagAnA,pAkha lagAnA
wink N 1. jhapakI,palaka,sa.nketa
wink VT 1. A.nkha jhukAnA,A.nkha ba.nda karanA,palaka mAranA,ishArA karanA,A.nkha maTakAnA,A.nkha mAranA
winnow VT 1. phaTakanA,pachhoranA,chhananA
winsome A 1. Ana.ndamaya,manohara,sukhada,chittAkarShaka
winter N 1. jADA,shIta R^itu,sharada R^itu,2. buDhApA
winter VI 1. jADA kATanA,sharada R^itu vyatIta karanA
wintery A 1. shIta R^itu kA,joDe kA
wintry A 1. shIta R^itu kA,joDe kA
wipe N 1. pau.nchhanA,saphAI,2. choTa,ghU.nsA,3. bolI,TholI,tAnA
wipe VT 1. sApha karanA,nirmala karanA,svachchha karanA,pau.nchhanA,miTAnA,jhADanA
wire N 1. tAra
wire VT 1. tAra se bA.ndhanA,tAra denA,tAra dvArA samAchAra denA
wireless N 1. binA tAra kA,betAra kA tAra
wireless VT 1. betAra kA tAra bhejanA
wiry A 1. tAra kA,tAra ke sadR^isha,dR^iDha,lachIlA,kaDA
wisdom N 1. GYAna,viveka,buddhi,samajha,ga.nbhIratA,vidyA,pANDitya
wise A 1. GYAnI,ga.nbhIra,vidvAna,vivekI,chAlAka,chatura,hoshiyAra,2. dhUrta
wise N 1. rIti,Dha.nga,Dhaba
wish N 1. ichchhA,abhilAShA,manoratha,abhilAShA kI vastu,prArthanA,bulAvA
wish VTI 1. chAha karanA,ichchhA karanA,abhilAShA karanA,prArthI honA
wishful A 1. abhilAShI,ichchhuka
wisp N 1. pIlA,bojha,2. jhADU
wistful A 1. udAsa,chintita,2. ichchhuka
wistfully Adv 1. ati AkA.nkShA,ati se,utsAha se
wit A 1. samajha,buddhi,GYAna,shakti,bodha,2. buddhi tIkShNatA,chAturya,2. chuTakulA chhoDanevAlA,parihAsaka
wit N 1. hosha,havAsa,samajha
wit VT 1. jAnanA
witch VT 1. jAdU karanA,moha karanA
witchcraft N 1. jAdU TonA,i.ndrajAla
with Prep 1. sAtha se,tarapha,pAsa
withdraw VTI 1. lauTA lenA,alaga karanA,phera lenA,vApisa lenA,hAtha khI.ncha lenA,haTa jAnA
withdrawal N 1. palaTAva,vApasI,lauTAva
wither VTI 1. kumhalAnA,murajhAnA,sUkha jAnA,naShTa ho jAnA,murajhA denA
withhold VI 1. bAja rahanA,ruka jAnA
withhold VT 1. rokanA,thAnanA,dabA rakhanA,svIkR^iti na denA
within Adv 1. bhItara,a.ndara,mana me.n
within N 1. bhItarI bhAga,abhya.ntara
within Prep 1. bhItara,bIcha me.n,a.ndara
without Adv 1. bAhara,pare
without Conj 1. jaba taka ki nahI.n
without N 1. bAhara,bAharI bhAga
without Prep 1. bAhara,2. binA,rahita,3. atirikta
withstand VTI 1. sAmanA karanA,rokanA,ADanA
witness N 1. gavAhI,sAkShya,pramANa,sabUta,2. gavAha,sAkShI,sAkhI
witness VTI 1. dekhanA,gavAhI denA,pramANita karanA,sAkShI honA
witty A 1. parihAsa yukta,vidagdha,tIkShNa buddhi,sarasa,khusha karane vAlA,vilakShaNa,2. kaTu tAne kA
wive VTI 1. patnI banAnA,shAdI karanA,vivAha karanA
wizard A 1. jAdUgara,i.ndrajAlika
woe N 1. shoka,vilApa,duHkha,sa.ntApa,2. shApa,shrApa
woeful A 1. shokAnvita,pIDita,dukhI,burA,shokamaya
wolf N 1. bheDiyA,2. apaharaNashIla manuShya3. karkasha dhvani
woman N 1. nArI,strI,2. dAsI
womanhood N 1. strI svabhAva,strItva,2. strI jAti
womb N 1. garbhAshaya,garbhA sthAna,garbha,2. ka.ndarA,gaDDhA
wonder N 1. acha.nbhA,Ashcharya,2. adbhuta vastu
wonder VT 1. Ashcharya karanA,vismita honA,2. sa.ndeha karanA
wonderful A 1. adbhuta,Ashcharyajanaka,nirAlA
wont A 1. abhyasta
wont N 1. svabhAva,prakR^iti,abhyAsa
wont VT 1. abhyasta honA,Adi honA,abhyAsa DAlanA
woo VTI 1. vivAha kA prArthI honA,prema dikhAnA,prIti karanA,vivAhArthI honA
wood N 1. lakaDI,kAShTha,ja.ngala,bana,2. dArU
wooded A 1. ja.ngalI,lakaDI lagI huI
wooden A 1. lakaDI kA,kATha kA
woodland N 1. vanapradesha,ja.ngalI bhUmi
woodpecker N 1. kaThaphoDavA,hudahuda
woody A 1. ja.ngala se bharA huA,ja.ngalI
wool N 1. Una,meShaloma,roA.n
woollen N 1. UnI,Una kA
woolly A 1. UnI,Una sadR^isha,Una kA
word N 1. shabda,vAkya,akShara,2. bAta,charchA,3. sa.ndesha,samAchAra,4. kahAvata,5. pratiGYA,vachana
word VT 1. prakaTa karanA,kahanA,varNana karanA
wording N 1. shabdo.n me.n prakaTa karanA,varNana karane kA Dha.nga
work N 1. parishrama,koshisha,prayatna,2. kAma,jo karanA ho,kArya,karma,3. rachanA,gra.ntha,4. sa.npAdana,kR^iti,kriyA,phala,5. kAma,vela bUTA,6. udyama,vyavasAya
work VI 1. parishrama karanA,2. kAma karanA,kArya karanA,3. kAma karanA,chalanA,prabhAva utpanna karanA,guNa karanA,4. kAravAra karanA,upAya karanA,5. ubalanA,josha AnA
work VT 1. parishrama karanA,2. paidA karanA,utpanna karanA,3. kAma karanA,bUTA kADhanA,4. chalAnA,5. praba.ndha karanA,6. josa me.n lAnA,ubAlanA
workable A 1. jo kAma kara sake,karmaNya,jo kiyA jA sake,karaNIya,sAdhya,sukara,karane yogya
workman N 1. shramika,majadUra,karmakAra,kamerA,TahalU,kArIgara
workmanship N 1. kArIgarI,chaturAI,guNa,hunara,karmakaushala
workshop N 1. shilpashAlA,kArakhAnA,dUkAna,kAryAlaya
world N 1. vishva,duniyA,jagata,sa.nsAra,2. pR^ithvI,bhUmi,3. manuShya jAti,4. vishva loka,sa.nsAra kI vastue.n,5. bahuta loga,bhIDa,5. bahuta,bahutAyAta,6. laukika vyavahAra,duniyAdArI kA bartAva,7.kisI vibhAga yA kShetra se sa.nba.ndhita jana aura vastu sa.nsAra,8.sarvasAdharaNa loga
world_wide A 1. vishva vyApaka,sa.nsAra vyApI
worldly A 1. sa.nsArI,sA.nsArika,prapa.nchI,laukika
worldwide A 1. vishva vyApaka,sa.nsAra vyApI
worm N 1. kIDA,kITa,kR^imI,2. pachhatAvA,3. jo kuchha dukha detA yA khaTakatA ho
worm VI 1. dhIre dhIre chhipakara kAma karanA
worn A 1. ghisA huA,phaTA,thakA huA,jIrNa,phaTA purAnA
worry N 1. kaShTa,chi.ntA,pareshAnI
worry VT 1. ta.nga karanA,khijAnA,duHkhanA,satAnA,thakAnA
worse Adv 1. aura bhI bure prakAra se,aura bhI burA
worse N 1. aura burA,nikR^iShTatara,duShTatara,2. adhika bImAra
worship N 1. mAnasUchaka padavI,2. pUjA,archana pUjana,ArAdhanA,mahimA,Adara
worship VT 1. sammAna karanA,ArAdhanA karanA,mahimAnA,AdaranA
worst N 1. saba se burA,atya.nta burA,duShTatama,nikR^iShTatama
worst VT 1. jItanA,harAnA,parAjita karanA
worth A 1. mUlya,mola,guNa,mAnyatA,jauhara,achchhAI
worth N 1. yogya,mola kA,samAna,barAbara mUlya kA
worthless A 1. mUlyahIna,guNahIna,ayogya,guNarahita,nikammA,vyartha
worthy A 1. yogya,pUjya,guNavAna,2. samAna,barAbara kA,3. kImatI,bahumUlya
worthy N 1. yogya manuShya,guNavAna puruSha
would VT 1. jo honA chAhatA thAnA,jo hone kA thAnA,abhilAShInA
wound N 1. ghAva,chIra,ragaDa,dhakkA,2. kShati,choTa,hAni
wound VT 1. ghAyala karanA,hAni pahu.nchAnA,choTa pahu.nchAnA,jI duHkhAnA
wrangle N 1. laDAI,jhagaDA,takarAra
wrangle VT 1. krodha se jhagaDanA,bakheDA karanA,takarAra karanA
wrangler A 1. laDAkA,jhagaDAlU
wrangler N 1. vaha vidyArthI jisane gaNita vidyA me.n visheSha padavI pAI ho
wrap VT 1. taha karanA,lapeTanA,milAnA,moDanA,sammilita karanA
wrapper N 1. vastra,AvaraNa,lapeTana,liphAphA,chAdara
wrath A 1. krodha,kopa,roSha
wreak VT 1. badalA lenA,pratyapakAranA,krodha me.n karanA,palaTA denA
wreath N 1. pe.ncha,hAra,mAlA,gajarA,seharA
wreck N 1. barabAdI,nAsha,nAva Adi kA TUTanA
wreck VTI 1. nAsha karanA,barabAda karanA,chaTTAno.n para Takkara khAkara nAsha honA
wreckage N 1. nAva Adi kA TUTanA,nAsha
wren N 1. phudakI,eka prakAra kI chhoTI chiDiyA
wrench N 1. maroDa,ai.nThana,pe.ncha kA ya.ntra yA aujAra
wrench VT 1. khI.ncha lenA,ai.nThanA,chhIna lenA,maroDanA
wrest N 1. maroDa,khI.ncha,moDa,ulaTa palaTa
wrest VT 1. chhIna lenA,khI.nchanA,2. maroDanA,umeThanA,ulaTa denA
wrestle N 1. kushtI,mallayuddha
wrestle VT 1. kushtI karanA,bala karanA,mallayuddha karanA,laDanA
wrestler N 1. kushtIgIra,pahalavAna
wrestling N 1. kushtI,kushtIbAjI,laDAI,mallayuddha
wretched A 1. atidukhI,2. nIcha,ghR^iNAyogya,nikammA,adhama
wriggle VTI 1. kalabalAnA,paTapaTAnA,loTanA,taDapanA,hilanA
wright N 1. kArIgara,baDhI,karmakAra,2. banAnevAlA,karttA,rachayitA
wring VTI 1. maroDanA,muDanA,ai.nThanA,nichoDanA,2. kaShTa denA,satAnA
wrinkle N 1. chunavaTa,jhurrI,sikuDana,asamatA
wrinkle VTI 1. sikuDana DAlanA,jhurrI DAlanA,sikuDanA
wrist N 1. pahu.nchA,kalAI
writ N 1. lekha,2. AGYApatra,paravAnA
write VT 1. likhanA,rachanA,banAnA,chhApanA,mudrita karanA,TA.nkanA
write_off N 1. kATa denA,chhoDa denA
writer N 1. lekhaka,mu.nshI
writhe VT 1. umeThanA,ai.nThanA,maroDanA
writing N 1. likhanA,2. lekha,likhAvaTa
wrong A 1. galata,ashuddha,jhUTha,anuchita,ulaTA,anupayukta
wrong Adv 1. galatI se,bhUla se
wrong N 1. anyAya,2. hAni,bhUla,chUka,upakAra
wrong VT 1. anyAya karanA,hAni pahu.nchAnA
wrongdoer N 1. anyAya karanevAlA,dUsare ko hAni pahu.nchAnevAlA
wrongful A 1. beinsApha,anyAyayukta,ayogya,hAnikAraka
wrongly Adv 1. ashuddha rUpa se,anuchita rUpa se
wrought A 1. banA,gaDhA,banAyA huA
wry A 1. maroDA huA,TeDhA,ai.nThA,2. ulaTA
yacht N 1. naukA,saira ke liye eka chhoTI nAva,dhuA.n,kasha
yacht VI 1. ukta naukA me.n jAnA yA saira karanA
yak N 1. eka jAti kA baila
yam N 1. ratAlU,jimIka.nda
yap VT 1. bhU.nkanA
yard N 1. gaja,tIna phUTa kA nApa,2. A.ngana,chauka,3. kArya sthAna
yardstick N 1. gaja
yarn N 1. sUta,tAgA,tAra,laDa,2. kahAnI
yawn VT 1. a.ngaDAI lenA,jamhAI lenA,chauDAnA,kholanAmu.nhanA
ye Pron 1. tuma,Apa loga
yea Adv 1. hA.n,nishchaya rUpa se
yea N 1. hA.n
year N 1. sAla,varSha
year_book N 1. samAchAra Adi viShayo.n kI pustaka jo prati varSha prakAshita hotI hai
yearbook N 1. samAchAra Adi viShayo.n kI pustaka jo prati varSha prakAshita hotI hai
yearly A 1. vArShika,sAlAnA
yearn VTI 1. ichchhA karanA,utsuka honA,2. ai.nThanA,satAyA jAnA,duHkhita honA
yearning N 1. chAha,ichchhA,ichchhukatA,2. karuNA,anuka.npA
yeast N 1. khamIra,jhaga,surAbhA.nDa
yell VI 1. chillAnA,chichiyAnA
yellow N 1. pIlA ra.nga,pItavarNa
yellow VTI 1. pIlA karanA,pIlA honA,pIlA paDanA
yellowish A 1. pIlA sA,kuchha kuchha pIlA
yes N 1. hA.n,hU.n
yesterday Adv 1. kala ko,kala ke dina
yesterday N 1. kala kA bItA dina
yet Adv 1. atirikta,isa para bhI,aba taka,a.nta ko,to bhI,isa para bhI
yet Conj 1. to bhI,tathApi,isa para bhI,tadApi
yew N 1. eka prakAra kA sadA harA peDa
yield N 1. upaja,utpanna,vastu,phala,lAbha
yield VI 1. adhIna honA,pAlana karanA,hAra mAnanA,jagaha denA,mAna lenA
yield VT 1. denA,paidA karanA,phala denA,utpanna karanA
yielding A 1. narma,mAnane vAlA,vashya,anuvartI
yoke N 1. juA,2. dAsavR^itti,dAsatA,3. joDA,yuga,4. sA.nkala,joDa
yoke VTI 1. nAthanA,juA me.n jotanA,2. milAnA,juTanA,3. dAsa banAnA,adhIna karanA,ba.nda karanA
yolk N 1. a.nDe kA pIlA bhAga
yonder A 1. pare kA,paralA,vaha,udhara kA,sAmane kA
yonder Adv 1. pare,vahA.n,udhara,sAmane
yore Adv 1. prAchIna samaya me.n
yore N 1. prAchIna kAla
you Pron 1. Apa,tuma,Apako,tumhe.n
young A 1. taruNa,kumAra,bAla,yuvA,2. binA anubhava kA,mUrkha
young N 1. bachchA,shAvaka
youngster N 1. laDakA,chhokarA,navayuvA,naujavAna
your Pron 1. ApakA,tumhArA
yours Pron 1. ApakA,tumhArA
yourself Pron 1. tuma hI,Apa hI,apane hI,Apa svaya.n
youth N 1. yauvana,taruNAI,laDakapana,javAnI,yauvana dashA,yauvana kAla,kishorAvasthA,2. yuvA,kumAra,javAna,javAna loga
youthful A 1. javAna,navayuvA,alpAyu,tAjA,puShTa,kama umra
yule N 1. baDe dina kA utsava
zany N 1. masakharA,bhA.nDa,ThaTholiyA
zeal N 1. utsAha,uttApa,josha,autsukya,saragarmI
zealot N 1. ati utsAhI,paramotsAhI jana,shauka se bharA AdamI
zealous A 1. utsAhI,laulIna,saragarma
zebra N 1. jebarA,banailA gadhA
zenith N 1. shirobi.ndu,Urdhva dishA,khamadhya,2. sarvochcha shikhara,sarvottama avasthA yA sthAna
zephyr N 1. pashchimI vAyu,pachhuvA havA
zero N 1. shUnya,bi.ndI,kuchha nahI.n
zest N 1. svAda,rasa,abhiruchi,nAra.ngI yA nI.nbU kA chhilakA jo sharAba me.n svAda ke liye DAlate hai.n
zest VT 1. svAdiShTa karanA
zigzag A 1. pe.nchadAra,moDadAra,TeDhA,kuTila
zigzag Adv 1. kuTila gati se,TeDhe TeDhe
zigzag N 1. bhUlabhulaiyA,TeDhI lakIra ityAdi,tirachhI lakIra ityAdi
zinc N 1. jastA
zodiac N 1. rAshichakra,rAshimaNDala,jyotiShachakra
zone N 1. kaTiba.ndha,kamaraba.ndha,karadhanI,2. bhUkaTiba.ndha,3. maNDala,gherA
zoo N 1. chiDiyAghara,jU,jIvaja.ntu sa.nba.ndhI vATikA,jIvAdi vATikA
zoological A 1. prANI shAstra sa.nba.ndhI,jIvaja.ntu vidyA sa.nba.ndhI
zoologist N 1. prANI shAstrI,jIvaja.ntu vidyA kA jAnanevAlA,jIvAdi shAstra kA GYAtA
zoology N 1. prANI shAstra,jIva ja.ntu vidyA