jack N 1. DhITha AdamI,2. eka kala,yantra,3. jha.nDA,patAkA,4. kaTahala
jacket N 1. jAkaTa,mirajI,phatuI,ba.nDI
jade N 1. mariyala yA kharAba ghoDA
jade VT 1. thakAnA,ta.nga karanA
jag N 1. dA.ntA,dandAnA,Are ke dA.nto.n kI noka yA kaTAva vA chheda
jag VT 1. dandAnedAra karanA,dA.nte nikAlanA
jail N 1. kArAgAra,bandIgR^iha
jailor N 1. jelara,jelakhAne kA darogA,kArAgArAdhipati,bandagR^ihAdhyakSha
jam N 1. murabbA,achAra,2. kuchalAva,nichoDa
jam VT 1. dabAnA,nichoDanA,mIchanA,kuchalanA
janitor N 1. daravAna,dvArapAla,chaukIdAra
japan N 1. eka rogana,rogana yA rogana kI ra~NgI huI chIja,lAhaTa kA kAma
japan VT 1. rogana karake chamakAnA,kAlA chamakIlA ra~NganA
jar N 1. dhakkA,virodha,sa.ngharSha,kaThora shabda,Takkara,2. maTakA,ghaDA,martabAna
jar VTI 1. hilAnA,2. jhanakAranA,khaDakhaDAnA,3. takarAra karanA
jargon N 1. gapaDa sapaDa,gapa shapa,ga.nvArU bolI,anarthaka vachana
jasmine N 1. chamelI,belA,mAgadhI
jasper N 1. sUryakAnta,maNivisheSha,jabarajada
jaundice N 1. pIliyA,pA.nhuroga,ka.nvala roga
jaundice VT 1. pIliyA karanA,pA.nhurogagrasta karanA
jaunt N 1. saira,bhramaNa,ghUmanA phiranA
jaunt VT 1. saira karanA,bhramaNa karanA,ghUmanA
jaunty A 1. ra.ngIlA,bhaDakIlA,chaTakIlA,chhailA
javelin N 1. barchhI,bhAlA
jaw N 1. jabaDA,mu.nha kI haDDI jisame.n saba dA.nta lage rahate hai.n
jaw VT 1. dhaDakanA,DA.nTanA,gAlI galauja karanA
jay N 1. nIlaka.nTha
jealous A 1. shakkI,sa.ndehI,udvigna,DAhI,dveShI
jealousy N 1. sha.nkA,sandeha,IrShyA,DAha,chi.ntA,andeshA
jeer N 1. tAnA,ThaThThA,upahAsa
jeer VTI 1. chiDhAnA,tAnA mAranA,ThaTholI karanA,chuTakI lenA,ha.nsI karanA
jelly N 1. lUAba,murabbA,gADhA rasa jo phala ke rasa aura chInI ke au.nTane se banatA hai
jeopardize VI 1. jokhima me.n DAlanA
jeopardy N 1. jokhima,khatarA,sa.nkaTa
jerk N 1. dhakkA,jhaTakA
jerk VT 1. jhaTakanA,phekanA,jhaTakA denA
jerky A 1. jhaTakA ke sAtha,jhaTakA vAlA,jhakkI
jess N 1. chamaDe yA reshama kA tasmA,phu.ndanA
jest N 1. ThaThThA,ha.nsI,svA.nga,bheSha,parihAsa
jest VT 1. ha.nsI karanA,ThaTholI karanA,dillagI karanA
jester N 1. masakharA,ThaTholiyA,dillagIbAja,bhA.nDa,parihAsakArI,vidUShaka
jet N 1. sa.ngamUsA,bahuta kAlA chamakIlA patthara,2. phuhArA,3. To.nDhI
jet VI 1. nikala paDanA,bahanA
jetty A 1. bahuta kAlA
jetty N 1. chhajjA,ubhAra,khanvA,pAyA
jewel N 1. maNi,ala.nkAra,gahanA,bhUShaNa
jewel VT 1. maNi yA gahane se sajAnA
jeweller N 1. jauharI,gahanA banAne vAlA,aDiyA,maNikAra
jewellery N 1. javAharAta,maNimuktA,gahane,AbhUShaNa
jibe VT 1. tAnA mAranA
jig N 1. thiraka nAcha nAchane kI gata
jig VI 1. nAchanA
jingle N 1. jhanajhanAhaTa,TanaTanAhaTa,jhanakAra
jingle VTI 1. TanakAranA,jhanajhanAnA,2. khanakhanAnA,jhanajhanAnA
job N 1. halakA kAma,kArya,vyApAra,lAbha ke liye kiyA huA kAma,2. aisA vaisA chhApane kA kAma,ThIke kA kAma
jockey N 1. ghuDa dauDa kA savAra,ghoDo.n kA saudAgara,2. Thaga
jockey VT 1. ThaganA,dhokhA denA,2. barAbara se savAra hokara dhakkA denA
jocular A 1. parihAsashIla,hAsyakara,ThaThThAbAja,parihAsaka,kautukI
jog N 1. hilAva,kampana,halakA,dhakkA
jog VTI 1. hilAnA,dhakkA denA,jhUma jhUma kara chalanA
john N 1. jAna
join VT 1. sa.nyukta karanA,milAnA,joDanA,sA.nTanA,2. milA rahanA,milanA,sammilita honA,juDanA
joint A 1. sAjhe kA,milA julA,sa.nyukta,2. sa.nyukta vichAra
joint N 1. joDa,milApa,kabjA,gA.nTha
joint V 1. joDanA,milAnA,nA
jointly Adv 1. milana kara,sAjhe me.n
joke N 1. ha.nsI,ThaThThA,parihAsa
joke VT 1. ThaThThA mAranA,ha.nsI karanA
joker N 1. upahAsaka,ha.nsoDa,ThaThThe bAja,masakharA
jolly A 1. sAna.nda,khusha,rasika,vinodI,2. su.ndara,moTA,tAjA
jolt N 1. jhaTakA
jolt VT 1. hilAnA,jhaTakanA,dhakkA denA
jostle N 1. dhakkA,Dhakela,muThabheDa
jostle VT 1. dhakkA denA,DhakelanA,ThelanA
jot N 1. kaNa,jarrA,aNu,bi.ndumAtra
jot VT 1. TA.nkanA,likha lenA
journal N 1. bahI khAtA,roja nAmachA,2. akhabAra,dainika yA mAsika samAchAra patra
journalism N 1. patrakAritA,sa.npAdaka kArya yA vyavasAya,sa.npAdana kalA
journalist N 1. patrakAra,rojanAmachA likhane vAlA,2. samAchArapatra kA sa.npAdaka
journey N 1. yAtrA,sthAnAntara me.n yAtrA,saphara
journey VT 1. yAtrA karanA,chalanA,saphara karanA
journeyman N 1. majadUra,roja para kAma karanevAlA,kamerA,kArindA
joust N 1. jhUThI laDAI,khela me.n savAro.n kA dva.ndvayuddha
joust VT 1. savAra hokara khela me.n laDanA
jovial A 1. Anandita,khusha,ha.nsamukha,sAnanda
joy N 1. Ananda,harSha,khushI
joy VT 1. khusha honA,2. khusha karanA,Ana.ndita karanA
joyful A 1. harShita,khusha
joyous A 1. sAnanda,khusha,ha.nsamukha,magna
jubilant A 1. vijayakArI,praphullita,jaya shabdakArI,magna
jubilee N 1. jubalI,mahotsava yA baDe harSha kA tyohAra,utsavakAla,praharSha,2. pachAsave.n varSha kA utsava
judge N 1. jaja,nyAyakartA,nyAyAdhIsha,vichArapati,2. nirNaya kushala vyakti
judge VT 1. jA.nchanA,nirNaya karanA,vibheda karanA,2. AGYA denA
judgeship N 1. vichArapati kA pada
judgment N 1. vichAraNA,nirNaya,nirdhAraNA,2. anumati,rAya,mata,3. nirNaya,vichAraphala,da.nDAGYA,4. IshvarIyada.nDa
judicial A 1. nyAyika,nyAyAlaya ke upayukta,nyAya sa.nbandhI,dharmashAstrAnusAra
judicious A 1. buddhimAna,chatura,vivekI,saviveka
jug N 1. jaga,jhajhjhara,surAhI,ghaDA
juggle N 1. bAjIgarI,jAdU,indrajAla,chhala
juggle VT 1. hAtha kI saphAI karanA,bAjIgarI karanA,jAdU karanA,chhalabala karanA
juggler N 1. bAjIgara,ai.ndrajAlika,naTa,chhaliyA,dhokhA dene vAlA
jugular A 1. kaNTha sa.nba.ndhI,gale kA,ka.nThya
juice N 1. rasa,arka
juicy A 1. rasadAra,rasIlA
jumble N 1. mela jola,khichaDI,2. mIThI TikiyA,nAna khaTAI
jumble VT 1. milAnA,gaDabaDa karanA
jump VT 1. kUdanA,uchhalanA,2. lA.nghanA,DA.nkanA,3. phalA.nganA,kUdanA,chaukaDInA,uchhalanA,uThAvanA
jumper N "1. kUdane vAlA,2, striyo.n kA eka pahanAvA"
junction N 1. milApa,joDa,sa.ngama
juncture N 1. yoga,mela,joDa,milane kA sthAna,ThIka samaya,sUkShma samaya
jungle N 1. ja.ngala,vana
junior A 1. chhoTA,padavI me.n kama
junior N 1. chhoTA manuShya,2. nimna padavI kA AdamI
junket N 1. jyonAra,dAvata,bhoja
jurisdiction N 1. adhikAra,sImA,akhtiyAra,amaladArI,adhikAra-kShetra,ilAkA
jurisprudence N 1. dharmashAstra,smR^itishAstra,vyavahAravidyA,nyAyashAstra,rAjanIti
jurist N 1. dharmashAstraGYa,smR^itiGYa
jury N 1. jUrI,pa.nchAyata,pa.ncha
just A 1. dhArmika,nyAyya,sachchA,uchita,imAnadAra,sahI,shuddha
just Adv 1. ThIkaThAka,pAsa,nikaTa,abhI,hAla me.n
justice N 1. nyAya,nyAyatA,insApha,apakShapAta,2. nyAyakartA,jaja,nyAyAdhIsha
justifiable A 1. rakShaNIya,uchita,shodhanIya,uchita,kShamA yogya
justification N 1. pakSha samarthana,chhuTakArA,nirdosha karaNa
justify VT 1. satya ThaharAnA,pakSha samarthana karanA,chhuTakArA denA,nirdosha ThaharAnA,sahI sAbita karanA,kShamA karanA
jut VT 1. bAhara ko nikalanA
juvenile A 1. taruNa,yauvana samba.ndhI,laDakapana kA
juxtaposition N 1. nikaTatA,sa.nsarga,sAtha sAtha
kale N 1. eka prakAra kI gobhI
kaleidoscope N 1. eka khilaunA jisame.n nAnA prakAra ke ra.nga va rUpa dikhAI paDate hai.n
kangaroo N 1. ka.ngArU,AsTreliyA kA eka jAnavara jisake peTa para eka thailA hotA hai
keck VT 1. kai karanA,ulaTI karanA,okanA
keel N 1. jahAja nAva kA pe.ndA,2. chapTI pe.ndI kI nAva
keel VT 1. khenA,nAva chalAnA,2. au.ndhA kara denA
keen A 1. utsuka,2. tIvra,teja,chokhA,3. kaDuA
keep N 1. dekha rekha,2. rakhaila,3. koTa me.n ghAta kI yA sabase surakShita jagaha
keep VT 1. dharanA,rokanA,rakShA karanA,dR^iDha rakhanA,pAlanA,pAbandI karanA,chaukasI karanA,2. naukara rakhanA,3. AGYA pAlana karanA,bajA lAnA,4. rahanA
keeper N 1. rakShaka,rakhanevAlA,rakhavAlA
keeping N 1. rakShA,dekharekha,nigahabAnI
keg N 1. chhoTA pIpA
kelp N 1. samudrI ghAsa pAta kI rAkha
ken N 1. pahachAna,dR^iShTi,GYAna
ken VT 1. jAnanA,samajhanA,pahachAnanA
kennel N 1. kutto.n ke rahane kA ghara,2. shikArI kutto.n kA jhu.nDa,3. morI,paranAlA
kernel N 1. dAnA,chhoTA anAja yA dAnA,2. bIja,garI,tatva,gUdA
kerosene N 1. miTTI kA tela
kersey N 1. eka prakAra kA moTA UnI kapaDA
ketchup N 1. chaTanI
kettle N 1. ketalI,degachI,dega,kaDAhI
key N 1. tAlI,ku.njI,chAbhI,2. TIkA,dIpikA,vyAkhyA,ku.njI
keynote N 1. sa.ngIta me.n mukhya svara,koI mukhya siddhAnta yA vichAra,mukhya bAta
keystone N 1. maharAba ke bIcho.n bIcha kA patthara
khan N 1. sarAya,pathikAshrama,2. khA.n,eka upAdhi
kick N 1. lAta kI mAra,pAda prahAra,khurAghAta
kick VT 1. lAta mAranA,latiyAnA
kid N 1. halavAna,bakarI kA bachchA,2. lakaDI kA gaThThA,3. kaThautI,4. dhokA,chhala
kid VT 1. dhokA denA
kidnap VT 1. nikAla le jAnA,le bhAganA,kisI vyakti ko churA le jAnA
kidney N 1. gurdA
kill VT 1. mAra DAlanA,2. jIta lenA,vasha me.n kara lenA,mohita karanA
killing A 1. mArane vAlA,ghAtaka,mohita karanevAlA,sammohaka
kiln N 1. bhaTTA,A.nchA,pajAvA
kilogram N 1. kilo,eka phrA.nsIsI nApa jo eka hajAra graima ke barAbara yA savA do pau.nDa se kuchha kama hotA hai
kilometre N 1. mITara,eka phrA.nsIsI nApa jo eka hajAra mITara ke barAbara yA pA.ncha pharalA.nga ke lagabhaga hotA hai
kin N 1. rishtedAra,nAtedAra,nAtA,jAti,va.nsha,kula
kind A 1. kR^ipAlu,dayAlu,meharabAna,hitakara,udAra
kind N 1. jAti,varga,2. jAti,prakAra,bhA.nti,3. paidAvAra,upaja
kindle VT 1. Aga lagAnA,jalAnA,prajvalita karanA,sulaganA,2. Aga babUlA honA
kindred A 1. sagotra,sa.nba.ndhI,sajAti
kindred N 1. kuTumbI,ba.ndhugaNa,samba.ndhI,bhAI ba.ndhu
kinetic A 1. gati sa.nba.ndhI,gatyAtmaka
kingdom N 1. rAjya,bAdashAhata,rAjatva,shAsana,2. jAti,varga
kingfisher N 1. rAmachiraiyA
kinship N 1. nAtedArI,sambandha
kirk N 1. girjAghara
kiss N 1. chumbana,chummA,bosA,pyAra
kiss VT 1. chumbana karanA,chUmanA,chummA lenA,pyAra karanA
kit N 1. lakaDI kA nA.nda,2. chikArA,sAraDgI
kitchen N 1. rasoIghara,pAkashAlA,bAvarchIkhAnA
kite N 1. chIla,2. luTerA,3. pata.nga,guDDI,tukkala
kitten N 1. bilauTA,billI kA bachchA
knack N 1. khilaunA,hastalAghava,kaushala,chAlAkI,yukti
knapsack N 1. sipAhI kA jholA
knead VT 1. gU.ndhanA,mADanA,sAnanA,sau.ndanA
knee N 1. ghuTanA
kneecap N 1. ghuTane para kI Upara kI haDDI
kneel VT 1. ghuTane jhukAnA,ghuTano.n ke bala baiThanA
knell N 1. shoka sUchaka gha.nTe kI dhvani
knell VT 1. bajAnA,2. mR^ityu ke samaya gha.nTA bajAnA yA bajanA
knick-Ƹ N 1. tuchchha vastu,sAmAna
knife N 1. chAkU,chhurI,kutaranI,2. prANa ghAtaka yuddha
knife VT 1. chhurI se kATanA
knight N 1. bahAdura,shUravIra,eka padavI,nAiTa
knight VT 1. nAiTa kI padavI se sushobhita karanA
knighthood N 1. nAiTa yA shUravIra kI padavI
knit N 1. binAva,banAvaTa
knit VT 1. baTanA,milAnA,joDanA,mA.nTanA,2. jAlI bunanA,baTanA
knitting A 1. bunanA,binAvaTa,baTanA
knob N 1. gA.nTha,gumaDA
knock N 1. Takkara,khaTakhaTAhaTa
knock VT 1. mAranA,khaTakhaTAnA,TakarAnA
knoll N 1. ghaNTA bajAnA,2. ghaNTe kA shabda,3. chhoTI gola pahADI
knoll VT 1. ghaNTA bajAnA
knot N 1. gA.nTha,giraha,2. ulajhanA,3. guchchhA,4. jatthA,5. peDa kI gA.nTha jahA.n se DAla nikalatI hai
knot VT 1. gA.nTha bA.ndhanA,saTAnA,eka me.n milAnA
knotty A 1. gA.nThadAra,2. kaThina,pechIdA,dubedhi
know VT 1. samajhAnA,jAnanA,pahachAnanA
knowing A 1. jAnakAra,chAlAka,sacheta
knowingly Adv 1. chaturatA se,2. jAnabUjhakara
knowledge N 1. GYAna,jAnakArI,bodha,pahachAna,sUchanA,parichaya,2. vidyA
known A 1. GYAta,jAnA huA
knuckle N 1. a.ngulI kA joDa
knuckle VT 1. a.ngulI ke pora se dabAnA yA mAranA
label N 1. lebala,saranAme ke lie chippI yA parachA,sUchaka patra
label VT 1. patA nishAna likhakara chipakAnA,sUchaka patra lagAnA
laboratory N 1. prayogashAlA,attAra kI dukAna,rasAyana kI jA.ncha kA ghara,rasa kriyA sthAna
laborious A 1. mehanatI,parishramI,2. sakhta,kaThina
laboriously Adv 1. kaShTa se,mushkila se,parishrama se
labour N 1. shrama,parishrama,mehanata,2. kAma,kArya,majadUrI,3. laDakA janane kI pIDA,prasava kI pIDA,4. majadUra dala,shramika samAja
labour VT 1. parishrama karanA,kAma karanA,kaShTa karanA,takalIpha uThAnA,2. prasava kI pIDA me.n honA
labourer N 1. majadUra,kAma karanevAlA,shramika
labyrinth N 1. TeDhe rAsto.n vAlA sthAna,bha.nvara jAla,ghUmaghumaiyA,bhUlabhulaiyA,gorakha dha.ndhA,pegha
lace N 1. kinArI,goTA,bela,DorI,jAlI,laisa
lace VT 1. DorI se bA.ndhanA,lesa lagAnA
lack N 1. kamI,AvashyakatA,abhAva,hInatA,shUnyatA
lack VT 1. khAlI honA,kama honA,nyUna honA,vihIna honA,rahita honA
lackadaisical A 1. bhAvuka,dhyAnamagna,chintAkula
lackey N 1. pyAdA,harakArA,TahaluA
lackey VT 1. sevA Tahala karanA,2. naukara kA kAma karanA
lacklustre A 1. dhu.ndhalA,prakAsha hIna,phIkA,niShprabha
laconic A 1. sa.nkShipta,chhoTA,mukhtasara,laghu,alpa shabdaka
lad N 1. laDakA,naujavAna,chhokarA
ladder A 1. sIDhI,misenI,jInA
lade N 1. bojha,mAla asabAba,kirAyA,bhADA
lade VT 1. lAdanA,bojhanA,bojhA rakhanA,3. DubonA
ladle N 1. chamachA,DoI,kalachhula
lady N 1. mahilA,devI,kulA.nganA,bIbI,rAnI,bAI,kulIna strI
lag A 1. DhIlA,mandA,madhyama,2. antima
lag VT 1. dhIre chalanA,pichhaDanA
laggard A 1. susta,DhIlA,manda
lagoon N 1. daladala,jhIla
lair N 1. mA.nda,bila,ja.ngalI jAnavara kI rahane kI jagaha
laird N 1. saradAra,jamIndAra,adhiShThAtA
laity N 1. gR^ihasta jana jo pAdarI nahI.n hai,prAkR^itajana
lake N 1. jhIla,tAla,2. gulAbI ra.nga
lamb N 1. memanA,bheDa kA bachchA
lame A 1. la.ngaDA,lUlA,pa.ngula,ukhaDApukhaDA,TUTA,bha.nga
lame VT 1. la.ngaDA karanA,pa.ngula karanA,apAhija karanA,bha.nga karanA,apUrNa karanA
lament N 1. ronA,vilApa,shoka
lament VT 1. ra~nja karanA,shoka karanA,ronA,2. vilApa karanA,mAtama karanA
lamentable A 1. shokajanaka,vilApamaya,shokAspada
lamp N 1. dIpaka,diyA,laimpa,chirAga
lampoon N 1. AkShepa,nindA
lampoon VT 1. AkShepa karanA,nindA karanA
lance N 1. barchhA,bhAlA
lance VT 1. barchhA mAranA,nashtara lagAnA,chIranA,phADanA
lancer N 1. nashtara,chIrane phADane kA astra,shalAkA
land N 1. pR^ithvI,miTTI,thala,bhUmi,jamIna,2. mulka,desha,3. bhUsa.npatti,ilAkA
land VT 1. taTa yA tIra para utaranA
landed A 1. jamIndAra,sthAvara,sa.npattivAn,jAyadAda gaira manakUlA yAnI makAna yA jamIna vagairaha kA rakhane vAlA
landing N 1. kinAre para utaranA
landlady N 1. jamIndArina,bhUsvAminI,2. bhaThiyArina
landlord N 1. jamIndAra,jamIna kA svAmI,adhiShTAtA,bhUsvAmI,gR^ihapati,mAlika makAna,2. bhaThiyArA
landmark N 1. sImAchihna,sarahada,DA.nDA,bhe.nDa,sthala sImA,2. jamIna para U.nchI jagaha jo jahAja ko rAha dikhAne kA kAma de,3. aitihAsika ghaTanA
landscape N 1. jitanI pR^ithvI eka bAra me.n dikhAI deve,dehAta kI tasvIra,kisI bhUmi pradesha kA chitra
landslide N 1. bhUskhalana,jamIna ke eka baDe TukaDe kA pahADa para se phisala jAnA
lane N 1. galI,kUchA
language N 1. bhAShA,jabAna,bolI
languid A 1. susta,thakA,mA.ndA,kamajora,nirbala
languish VT 1. kamajora honA,durbala honA,murjhAnA,susta honA
lanky A 1. dubalA patalA,lambA
lantern N 1. lAlaTena,phAnUsa,ka.nDIla,laimpa
lap N 1. pallA,a~nchalA,2. goda,a.nka,3. kinArA
lap VT 1. taha karanA,lapeTanA,2. chapaDa chapaDa karanA,chATanA
lapse N 1. DhAla,girAva,phisalAva,chUka,galatI
lapse VT 1. DhalanA,phisalanA,dhIre dhIre jAnA,bItanA,chUkanA,bhraShTa honA
lar N 1. kula devatA
larceny N 1. chorI
lard N 1. sUara kI charbI
large A 1. baDA,mahAna,chauDA,2. bahuta,prachura,3. udAra
largely Adv 1. vistAra se,kasarata se
largess N 1. bhe.nTa,pAritoShika,inAma,puraskAra
lark N 1. lAvA,kumarI,chakravAka,agra
larva N 1. lArvA,illI,kIDe kI a.nDe se nikalane para sUrata,kITaDibha
laryngitis N 1. ka.nThanAlI kI sUjana aura jalana
larynx N 1. Te.nTuA,halaka,gaTI,ka.nThanAlI
lascivious A 1. kAmuka,lampaTa,kAma hetuka
lash N 1. chAbuka,tasmA,rassI,DorI,koDA,2. koDe kI mAra
lash VT 1. koDA mAranA
last A 1. anta kA,antima,pichhalA,gujarA huA,gata
last Adv 1. Akhira ko,anta me.n
last N 1. bojha,2. nApa,3. jUte kI lakaDI,pharmA
last V 1. rahanA,sahana karanA,jhelanA
lasting A 1. chalatAU,TikAU,chalAU,sthAyI,chirasthAyI
lastly Adv 1. anta me.n,nidAna,AkhirakAra
latch N 1. billI,siTakanI
latchkey N 1. billI khisakAne kI chAbhI yA ku~njI
late A 1. dera,susta,dera kA,atikAla,belAtIta,2. bahuta dina chaDhe yA rAta gaye,3. vaikuNThavAsI,svargIya,4. pada se alaga
late Adv 1. abera karake,dera karake,vilamba se,2. hAla me.n
lately Adv 1. hAla me.n,thoDe dina hue
lateness N 1. dera,abera,vilamba
latent A 1. bhItarI,gupta,adR^ishya,aprakaTa
later A 1. bAda kA,pichhalA,uttarakAlIna,apara
lateral A 1. bagalI,pahalU kA,kinAre kA,pArshvika,pArshvasya
lathe N 1. kharAda,chakrayantra
lather N 1. sAbuna kA phena
lather VT 1. sAbuna kA phena lagAnA,phenadAra honA
latitude N 1. akShA.nsha,vishva rekhAntara,2. chauDAI,3. sthAna,vistAra,4. svata.ntratA,svAdhInatA
latrine N 1. TaTTI,chharachhobI,pAkhAnA,sa.nDAsa
latter A 1. hAla kA,pichhalA
lattice N 1. jhilamilI,jha.njharI,lakaDI yA lohe kI jAlI
laud N 1. prasha.nsA,stuti,tArIpha
laud VT 1. prasha.nsA karanA,sarAhanA,guNa gAnA,tArIpha karanA
laudable A 1. prasha.nsanIya,sarAhane yogya,guNa gAne yogya,sarAhanIya
laudatory A 1. prasha.nsAyukta,stutivAda,pUrNa,prasha.nsAtmaka
laugh N 1. ha.nsI,hAsya,khilakhilAhaTa
laugh VT 1. ha.nsanA,kikola karanA,2. ha.nsI karanA
laughable A 1. ha.nsane yogya,hAsyotpAdaka,hAsyakara
laughing-1/2 N 1. ha.nsI uDAne kI vastu,hAsyapAtra
laughingly Adv 1. ha.nsa kara,ha.nsI se
laughter N 1. ha.nsI,hAsa,khilakhilAhaTa,khallI
launch N 1. naye jahAja ko samudra me.n DAlanA,2. jahAja kI sabase baDI nAva
launch VTI 1. chalAnA,phe.nkanA,2. pAnI me.n khasakAnA yA chalAnA,3. Arambha karanA,Arambha karAnA,chalAnA
launder N 1. dhobI
launder VT 1. dhonA
laundry N 1. dhobIghATa,dhobiyo.n ke kapaDe dhone kA sthAna yA ghATa,kapaDe dhone kA makAna,2. dhulAI
laureate A 1. lArela kI pattiyo.n se sajA huA,hAra yA tAja pahane hue
laureate N 1. i.ngalai.nDa kA rAjakavi
laurel N 1. kalpavR^ikSha,eka sadA harA rahane vAlA vR^ikSha,2. lArela kA tAja
lava N 1. pighalA dravya jo jvAlAmukhI pahADa se nikalatA hai,AgneyodgAra,lAvA
lavatory N 1. dhone kI jagaha,hAtha mu.nha dhone kA kamarA,2. ghAva dhone kI davA
lavender N 1. eka sugandhita vR^ikSha
lavish A 1. bahuprada,bahuta,2. ativyayI,vyayashIla,uDAU,phajUla kharcha
lavish VT 1. uDAnA,vyaya kharcha karanA,phU.nkanA,luTAnA
law N 1. niyama,kAnUna,vyavasthA vidhAna,siddhA.nta,dastUra
law-breaker N 1. vyavasthAla.nghI,kAnUna toDane vAlA
lawful A 1. shAstrAnusAra,vyavahArAnusAra,dharmashAstrasa.nmata,shAstravihita,nyAyochita
lawless A 1. dharma viruddha,avidhi,vyavasthA viruddha,svechchhAchArI
lawlessness N 1. gaDabaDI,niyamAtikramaNa
lawn N 1. khulA huA ghAsadAra maidAna,2. baDhiyA malamala
lawsuit N 1. nAlisha,mukaddamA,abhiyoga,vyavahArapada
lawyer N 1. shAstraGYa,vakIla
lax A 1. DhIlA,shithila,udAsa,narma,dharma bhraShTa
lax N 1. DhIlApana,shithilatA,AchAra bhraShTatA
laxative A 1. rechaka,shithila karane vAlA
laxative N 1. rechaka auShadhi,mulAyama karane vAlI davA,ghuTTI
laxity N 1. DhIlApana,shithilatA
lay A 1. sAmAnya jana samba.ndhI,gR^ihastha samba.ndhI
lay N 1. parta,astara,2. katAra,3. sharta,dA.nva,4. gIta
lay VT 1. rakhanA,pasAranA,2. pesha karanA,Age rakhanA,3. mAra girAnA,haTAnA,4. taratIba se lagAnA,sajAnA,5badanA,dA.nva para rakhanA,6. ( aNDA) denA,7.lagAnA,8.gADanA
layer N 1. parta,kyArI,a.nkura,2. a.nkuA lagAne vAlA,aNDA dene vAlA
layman N 1. gR^ihastha,duniyAdAra,sAmAnya jana
lazar N 1. koDhI,kuShTha rogI
laziness N 1. sustI,Alasya
lazy A 1. AlasI,susta
lea N 1. chArAgAha,hAra
lead N 1. aShThepada,netR^itva,agragamana,agravAnI,2. dR^iShTAnta,udAharaNa
lead N 1. sIsA rA.ngA,2. sAhula,thAha lene kA la.ngara,panasAla,3. sIse kI pattiyA.n jo chhapAI me.n lagatI hai.n
lead VT 1. rAstA dikhAnA,le chalanA,netA honA
leaden A 1. sIsA kA banA huA,2. bhArI,dhImA,ma.nda
leader N 1. rAha dikhAne vAlA,netA,mArga darshaka,aguA,senApati,2. sa.npAdaka kA lekha
leading A 1. pradhAna,shreShTha,bahuta Avashyaka yA prabhAvashAlI
leaf N 1. pattA,patra,pattI,varka,2. pannA,patra,3. pallA
leaflet N 1. chhoTI pattI,2. samAchAra patra,sUchanA patra,laghupatra,patraka
leafy A 1. pattIdAra
league N 1. sa.nyoga,mela,sa.ngha
leak N 1. chheda,darAra
leak VI 1. rasanA,TapakanA,chUnA
leakage N 1. chUnA,TapakanA,chU jAne kA harajAnA,TapakAva,risAva
leaky A 1. jisame.n chheda ho,chhidrayukta,chUnevAlA,2. jo bheda batalA diyA karatA hai
lean N 1. dubalA,patalA,2. binA charbI kA mA.nsa
lean VI 1. jhukanA,Teka lagAnA
lean VT 1. jhukAnA,2. sambhAlanA
leap VT 1. kUdanA,uchhalanA,phA.ndanA
learn VT 1. jAnanA,sIkhanA,paDhanA,2. sikhAnA
learned A 1. vidvAn,paNDita,vishArada,chatura,nipuNa,dakSha
learner N 1. sIkhanevAlA,vidyArthI,shiShya
learning N 1. sIkhanA,adhyayana,abhyAsa,2. vidyA,vidyA prApti,vidvattA,pA.nDitva,pravINatA
lease N 1. paTTA,lagAma yA kirAye para uThAnA
lease VT 1. kirAye para denA,ThekA para denA
leasehold N 1. ThekA,Theke kI bhUmi
leash N 1. paTTA,paTTI,DorI,tasmA jisame.n bAja ba.ndhA rahatA hai
least A 1. saba se chhoTA,laghutama
least Adv 1. kama se kama,bahuta hI kama
leather N 1. pakkA yA kamAyA huA chamaDA
leave N 1. chhuTTI,AGYA,vidA
leave VT 1. chhoDanA,chhoDa jAnA,2. chhoDa kara maranA,3. chalA jAnA
lecture N 1. vyAkhyAna,vaktR^itA,2. upadesha,shAsana phaTakAra
lecture VT 1. vyAkhyAna denA,upadesha denA,sIkha denA,bayAna karanA
lecturer N 1. vyAkhyAtA,upadeshaka,shikShaka,lekchara dene vAlA,vyAkhyAna dene vAlA
ledge N 1. kagAra,pahADa kA nikalA huA hissA,parta,ubharA huA bhAga
ledger N 1. khAtA,bahI,lekhA bahI
lee N 1. havA kI pratikUla dishA,2. ADa kI jagaha,sharaNa,shA.nta sthAna
leech N 1. vaidya,chikitsaka,2. jo.nka
leech VT 1. jo.nka lagAnA
leer N 1. tirchhI dR^iShTi,kaTAkSha,kAnakhI
lees N 1. talachhaTa,nIche kA maila
left A 1. bA.nyA,ulTI ora
leg N 1. TA.nga,paira,pAyA
legal A 1. shAstrAnukUla,shAstranihita,nyAya,kAnUnI,niyamAnukUla
legalize VT 1. vyavasthAnurUpa banAnA,jAyaja karanA,pramANita karanA,adhikAra denA
legally Adv 1. kAnUna ke anusAra,vaidharUpa se,vidhivat,nyAyochita rUpa se
legation N 1. dUtagaNa,pratinidhi,2. dUta yA pratinidhi kA nivAsa sthAna
legend N 1. jhUThI kahAnI,apUrva kahAnI,paurANika kathA,kahAvata
legendary A 1. kahAvatI,jhUThA
legible A 1. sApha paDhane yogya,spaShTa,prakaTa,samajhane yogya
legion N 1. phauja,dala,senA,bhIDa
legislate VI 1. kAnUna banAnA,niyama banAnA,vyavasthA karanA
legislative A 1. vyavasthApaka,niyAmaka,vidhikArI
legislator N 1. vidhAyaka,kAnUna banAnevAlA,niyama banAnevAlA,vyavasthApaka,shAstrakAra
legislature N 1. vidhAnasabhA,kAnUna banAne vAlI sabhA,vyavasthApikA sabhA,vyavasathApaka a.nga
legitimacy N 1. auchitya,yathArthatA,asaliyata,kharApana,sachchAI
legitimate A 1. uchita,asala,kharA,sachchA,jAyaja
legume N 1. phalI,chhImI
leisure N 1. chhuTTI,avakAsha,phursata,ArAma,kAryanivR^itti,vishrAma
lemon N 1. nIbU
lemonade N 1. lemoneDa,nIbU kA rasa milA huA mIThA pAnI
lend VT 1. udhAra denA,R^iNa denA,denA
length N 1. lambAI,vistAra,phailAva
lengthen VT 1. lambA karanA,baDhAnA,tAnanA,nA
lengthwise Adv 1. lambAI me.n,ADA
lengthy A 1. lambA,baDA
leniency N 1. narmI,mulAyamiyata,mR^idulatA
lenient A 1. narma,mR^idula,dayAlu,mulAyama,komala
lens N 1. shIshA,durbIna yA khurdabIna kA kA.ncha,kA.ncha
lentil N 1. dAla,masUra,masUra kI dAla
leopard N 1. tenduA,chItA
leper N 1. koDhI,kuShTharogI
leprosy N 1. kuShTharoga,koDha,aparasa
lesion N 1. choTa,jakhama,ghAva,kShati,nukasAna
less A 1. thoDA,nyUnatara,kama,2. alpa parimANa
less Adv 1. thoDe me.n,alpa parimANa se
lessen V 1. ghaTAnA,kama karanA
lesser A 1. chhoTA,bahuta chhoTA,laghu
lesson N 1. pATha,sabaka,shikShA,upadesha
lessor N 1. paTTAkAra,paTTA dene vAlA
lest Conj 1. aisA na ho ki,shAyada,kadAchit,kyA jAne
let N 1. ADa,roka,derI
let VI 1. bhADe para uThanA
let VT 1. ThekA denA,bhADe para denA,2. AGYA denA,3. rokanA,aTakAnA
lethal A 1. prANaghAtaka,nAshakArI
lethargy N 1. Alasya,sustI,gaphalata,mandatA,gaharI nI.nda,nI.nda
letter N 1. akShara,varNa,2. patra,sa.ndeshapatra,chiThThI,3. chhApe kA akShara
lettered A 1. paDhA likhA,vidvAn,sAkShara
letters N 1. chiThThI,2. vidyA,GYAna,pA.nDitya
levee N 1. darabAra,rAjasabhA
level A 1. chaurasa,barAbara,samAna,2. niShpakSha,samabuddhi,samabhAva
level N 1. samabhUmI,2. samAnatA,barAbarI,niyama,kAyadA
level VT 1. chaurasa karanA,chikanA karanA,barAbara karanA,2. nAsha karanA,3. chalAnA,phe.nkanA
lever N 1. Tekana,Da.nDA,bojha,uThane kI kala,DhekalI
levity N 1. halakApana,cha~nchalatA,chhichhorApana,ochhApana
levy N 1. ugAhI,2. jamA kI huI senA
levy VT 1. ugAhanA,baToranA,ikaThThAnA,karanA,2. senA me.n bhartI karanA
lewd A 1. la.npaTa,durAchArI,AchAra bhraShTa,duShTa
lexicon N 1. koSha,lugata,shabdakoSha
liabilities N 1. uttaradAyitva,2. R^iNa
liability N 1. uttaradAyitva,javAbadahI,jimmedArI,2. jisake lie uttaradAyitva ho
liable A 1. uttaradAtA,uttaradAyI,javAbadeha,jimmedAra,adhIna
liar N 1. jhUThA,mithyAvAdI
libel N 1. apavAda patra,badanAmI kA lekha,nindA lekha,aparAdha
libel VT 1. doSha lagAnA,badanAma karanA
liberal A 1. udAra,dharmAtmA,dAtA,dAnI,sIdhA,sApha
liberal N 1. udAra pa.nthI,janatA ke adhikAro.n ko baDhAne vAlA
liberalism N 1. udAra dala ke siddhA.nta,audAryavAda
liberate VT 1. chhoDa denA,rihA karanA,svAdhIna karanA,mukta karanA
liberation N 1. chhuTakArA,rihAI,mukti
liberty N 1. svata.ntratA,svAdhInatA,chhuTakArA,AjAdI,2. adhikAra,svatva
libra N 1. tulArAshI
librarian N 1. pustakAlaya kI dekha rekha karane vAlA,pustakAghyakSha
library N 1. pustakAlaya,vAchanAlaya
licence N 1. AGYA,adhikAra,sanada,lAisainsa,adhikAra patra
license VT 1. adhikAranA,AGYA denA
licensee N 1. lAisainsadAra,adhikAra patra pAne vAlA
lick N 1. chATanA,2. choTa
lick VT 1. chATanA,chapaDa chapaDa karanA
lid N 1. Dhakkana,DhakanA,2. papanI,palaka,papoTa
lie N 1. jhUTha
lie VT 1. jhUTha bolanA,2. ArAma karanA,rahanA,honA,leTanA,sonA,3. honA,sthita honA
lien N 1. dAvA,svatva,adhikAra,haka
lieu N 1. jagaha,sthAna,khAtira
lieutenant N 1. pratipuruSha,pratinidhi,2. upasenApati visheSha
life N 1. jIvana,prANa,jAna,astitva,Ayurbala,2. jIvana kA Dha.nga,AcharaNa,vyavahAra,3. jIvanI,jIvana charitra
lifeless A 1. nirjIva,bejAna,murdA,prANarahita,nirutsAha,nisteja
lifelong A 1. jIvana bhara kA,Ajanma
lift N 1. utthApana,uThAne kA kAma,2. jo chIja uThAyI jAya,3. liphTa,uttolanasAdhana,vaha ya.ntra jisase koI chIja uThAI jAya,bijalI se Adamiyo.n ko Upara uThAne vAlA ya.ntra
lift VT 1. uThAnA,ukasAnA,ubhAranA,dila baDhAnA
ligation N 1. bA.ndhanA,ba.ndhAva
light A 1. chamakIlA,chamakadAra,ujAlA,2. halakA,laghubhAra,3. sarala,sukara,sugama,akaThikaThina
light N 1. roshanI,prakAsha,jyoti,ujAlA,2. dina,3. chirAga,momabattI,dIpaka,4. bodha,GYAna
light VT 1. sulagAnA,jalAnA,ujAlA karanA,prajvalita karanA
light-1/2 A 1. prasannachita,chi.ntArahita
lighten VT 1. chamakAnA,sApha honA
lighthouse N 1. roshanIghara,jisame.n jahAja vAlo.n ko.n rAstA dikhalAne ke liye U.nche para roshanI hotI hai,dIpagR^iha
lightly Adv 1. halake se,saralatA pUrvaka,AhistA se
lightness N 1. halakApana,chamaka
lightning N 1. bijalI,dAminI
like A 1. sadR^isha,samAna,barAbara,eka sA
like Adv 1. tulya rUpa se
like N 1. pratirUpa,samAna,tulya rUpa
like VT 1. pasanda karanA,chAhanA,bhoga karanA
likelihood N 1. sambhAvanA,gumAna,AsAra
likely A 1. sambhava,AshAjanaka,honevAlA
likely Adv 1. kadAchit,sambhava,hone ke yogya
liken VT 1. milAnA,upamA denA
likeness N 1. sAdR^ishya,samAnatA,tasavIra,chitra,pratirUpI
likewise Adv 1. usI rIti se,usI taura para,aura bhI,atirikta
liking N 1. chAha,chaskA,khushI,prasannatA,abhilAShA,2. dashA
lilac N 1. bakAhana
lily N 1. kumuda,nalinI,kamala,naragisa
limb N 1. a.nga,joDa,avayava,DAlI,shAkhA,2. kinArA
lime N 1. chUnA,saphedI,2. lAsA,3. eka prakAra kA nIbU
lime VT 1. lAsA lagAnA,2. pha.nsAnA,3. peDa ityAdi me.n chUnA denA
limestone N 1. ka.nkaDa
limit N 1. sImA,hada,avadhi,a.nta,kinArA,2. roka
limit VT 1. sImA me.n bA.ndhanA,rokanA,gheranA,parimita karanA,sImAbaddha karanA
limitation N 1. sImA ba.ndhana,2. parimitatA,3. roka,pAbandI,kaida,4. avadhikAla,mIyAda
limited A 1. parimita,sImAbaddha,sa.nkIrNa,ghirA huA,kotAha,ta.nga
limitless A 1. asIma,aparimita,niravadhi
limp VT 1. la.ngaDAnA
linchpin N 1. kIlA jo pahiye ko dhurI para rakkhe
linden N 1. nI.nbU kA peDa
line N 1. sUta,DorI,2. rekhA,lakIra,3. Dha.nga,khAkA,rekhA,4. va.nsha,gharAnA,5. pa.nkti,pada,darjA,6. i.ncha kA bAravA.n a.nsha,7.sImA,meDa,8.shreNI,9ela kI saDaka,lAina
line VT 1. astara lagAnA,nishAna lagAnA,chihna karanA,lakIra banAnA,pa.nkti lagAnA
linear A 1. rekhA kA,pa.nktirUpa,rekhAmaya,2. sIdhA
linen N 1. sana kA kapaDA
liner N 1. samudra gAmI jahAja
linger V 1. vilamba yA derI karanA,socha vichAra karanA,dIrgha kAla taka rahanA,( dukha me.n) rahanA,jhUlanA,ghulanA
linguist N 1. bhAShA pravINa,bahubhAShI
linguistic A 1. bhAShA sa.nba.ndhI,bahu bhAShA adhyayana sa.nba.ndhI
lining N 1. astara,astaradenA,ityAdi
link N 1. laDI,2. mashAla
link VT 1. joDanA,milAnA,sa.nyukta karanA
lint N 1. phAhA banAne kA UnI kapaDA,battI,paTTI
lintel N 1. chaukhaTa
lion N 1. shera,si.nha
lip N 1. oTha,ho.nTha,oShTha,adhara,2. kinArA
lip VT 1. chUmanA
liquefy VI 1. galanA,pighalanA
liquefy VT 1. galAnA,pighalAnA
liqueur N 1. mIThI sugandhita madirA
liquid A 1. tarala,bahane vAlA,2. patalA,3. pAnI ke bhA.nti,4. jalamaya,5. mulAyama,chikanA
liquid N 1. rasa,tarala vastu,jala
liquidate VT 1. hisAba sApha karanA,bhugatAna karanA,bebAka karanA,chukAnA,paTAnA
liquidation N 1. hisAba kitAba kA phaisalA kisI kArakhAne ko banda karanA,bhugatauna,chukautA,divAlA,R^iNashodhana,R^iNamukti
liquidator N 1. R^iNashodhana karAne vAlA
liquor N 1. sharbata,peya,surA,madirA,sharAba,dArU
list N 1. sUchI,2. banda,3. akhADA,da.ngala
list VT 1. sUchI me.n likhanA,2. sunanA,3. virodha karanA,prativAda me.n laganA
listen VT 1. dhyAna denA,sunanA
listless A 1. beparavAha,gAphila,bekhabara,asAvadhAna
litany N 1. IsAiyo.n me.n eka sAdhAraNa prArthanA kI rIti
literacy N 1. sAkSharatA,paDhane likhane kI yogyatA
literal A 1. AkSharika,yathAshabda,akShara prati akShara,shabda prati shabda,ThIka ThIka
literate A 1. paDhA likhA,2. sAkShara
literate N 1. thoDA paDhA likhA AdamI,sAkShara manuShya
literature N 1. vidyA,sAhitya,kisI viShaya kA shAstrasamUha
lithe A 1. lachIlA,narma,mulAyama,2. phurtIlA
lithography N 1. patthara kA chhApA,lipI,pAShANalekhana
litigate VTI 1. adAlata me.n laDanA,mukaddamA khaDA karanA
litigation N 1. mukaddamA,kAnUnI jhagaDA,abhiyoga,mukadamA laDanA
litigious A 1. mukaddamA laDane vAlA,vivAdI,jhagaDAlU
litter N 1. DolI,pAlakI,2. kUDA,karakaTa,3. jhola
little A 1. chhoTA,thoDA,tuchchha
little Adv 1. thoDe me.n,alpa parimANa se
little N 1. alpa vastu,2. alpa sthAna
liturgy N 1. IsAiyo.n kI prArthanA karane kI rIti
livable A 1. jIne yogya,rahane yogya,2. nivAsa karane yogya
live A 1. jItA,jAnadAra,jIvita,2. phurtIlA,chAlAka,3. jalatA huA,sulagatA huA,4. chaTakIlA
live VI 1. jInA,jIvita rahanA,ThaharanA,rahanA,gujara karanA,bitAnA
livelihood N 1. jIvikA,rojI,rojagAra
lively A 1. jIvita,jindA,bolatA huA,phurtIlA,khusha,jAnadAra,sajIva,utsAhapUrNa,chaTaka
liver N 1. jInevAlA,rahanevAlA,2. kalejA
livestock N 1. Dhora,DA.ngara,chaupAye,maveshI
livid A 1. kAlA,nIlA,sIse ke ra.nga kA,2. badara.nga,bhadde ra.nga kA
living A 1. jIvita,sajIva,vartamAna,jAnadAra,vidyamAna,2. kriyAshIla,3. bahane vAlA
living N 1. jIvikA,jIvana nirvAha,rojI
living LWG 1. jIvadhArI,prANI
lizard N 1. chhipakalI,bAmanI,guherA,giragiTa
lo I 1. dekho
load N 1. bojha,bahAra,2. dabAva
load VT 1. bojha lAdanA,bhArI karanA,2. bahuta denA,bharanA,mAla lAdananA,3. ( ba.ndUka Adi) bharanA,4. bharA lenA,ladA lenA
loaf N 1. pAva roTI
loaf VT 1. idhara udhara ghUmanA,DA.nvADola phiranA,vR^ithA samaya vyatIta karanA
loafer N 1. susta AdamI,AlasI manuShya,AvArA,ghumakkaDa,badamAsha
loan N 1. R^iNa,udhAra,karja
loan VT 1. udhAra denA,R^iNa denA
loath A 1. anichchhuka,vimukha,aprasanna
loathe VT 1. ghR^iNA karanA,napharata karanA,anichchhA prakaTa karanA
loathsome A 1. ghR^iNita,ghR^iNA yogya,nAgavAra
lob N 1. susta AdamI,mUDha AdamI
lob VT 1. sustI me.n girA denA
lobby N 1. labI,chaupAra,upashAlA
lobe N 1. a.nsha,bhAga,2. rila,paralikA
lobster N 1. jhI.ngA machhalI
local A 1. sthAna sUchaka
local N 1. sthAnika,sthAnIya,deshI,mukAmI
locality N 1. stithi,sthAna,jagaha,mukAma
localize VT 1. eka nirdiShTa sthAna denA
locate VT 1. sthApana karanA,rakhanA,baiThanA,sthAna nirdiShTa karanA
location N 1. sthAna,sthitI,2. sthAna nirUpa
loch N 1. jhIla,khADI
lock N 1. tAlA,2. ba.ndUka kA ghoDA,3. bA.ndha,4. laTa,jUDA,shikhA,alaka
lock VT 1. tAlA lagAnA,2. banda karanA,lapeTanA,gheranA
lock- N 1. havAlAta
locomotive A 1. chalanashIla,gativishiShTa
locomotive N 1. rela kA i.njana,kala
locust N 1. TiDDI,2. bha.nbhIrI
lodge N 1. chhoTA sA ghara,jhopaDI,2. vivara,mA.nda,3. phrI mesana logo.n kA samAja yA unake ekatrita hone kA sthAna
lodge VT 1. rakhanA,basAnA,ghara yA kamarA denA,sthAna denA,TikAnA,2. TikanA,basanA,rahanA
lodging N 1. ThaharanA,TikanA,TikAnA,2. DerA,Tikane kA sthAna,kirAye para liyA huA ghara
loft N 1. U.nchAI,2. TA.nDa,chhala
lofty A 1. uchcha,U.nchA,baDA,shAnadAra,ghamaNDI,uddhata
log N 1. lakaDI kA kundA,laTThA
loggerhead N 1. mUDha,gAvadI,mUrkha,bevakUpha
logic N 1. nyAya shAstra,tarka shAstra
logical A 1. tarka vidyA viShayaka,vivAdI,tarka siddha,shuddha,nyAyasa.ngata
logically Adv 1. nyAyashAstravata,shuddha rUpa se,ThIka
loiter VT 1. dera karanA,TAla maTola karanA
lone A 1. akelA,nirjana,sunasAna
loneliness N 1. akelApana
lonely A 1. binA sAthI kA,asahAya,akelA,nirjana,sunasAna
lonesome A 1. akelA,nirjana
long A 1. lambA,dIrgha,baDA,bhArI,kaThina,2. chirakAla
long Adv 1. dUra taka
long VI 1. baDI lAlasA karanA,tarasanA,bahuta chAhanA
longevity N 1. dIrghAyu,baDI umra
longing N 1. lAlasA,abhilAShA
longitude N 1. lambAI,2. madhyAhna rekhA se pUrvI vA pashchimI dUrI,deshAntara
look N 1. dekhanA,rUpa,dR^iShTi,AkAra
look VI 1. prakaTa honA,dikhAI denA
look VT 1. vichAra karanA,khojanA,dekhanA,tAkanA
look-out N 1. dR^iShTi,rakShA,2. dR^iShTi rakhane kA sthAna,chaukasI rakhane kA sthAna
loom N 1. julAho.n ke bunane kA rAchha,tA.nta,karaghA,
loom VT 1. baDA aura dhu.ndhalA dikhAI denA
loon N 1. pAjI,badamAsha,duShTajana,khala,2. jala pakShI
loop N 1. phandA,tukanA,phA.nsA
loophole N 1. chhidra,bhAgane kA gupta mArga yA upAya
loose A 1. khulA huA,DhIlA,2. durAchArI,3. aspaShTa,anishchita
loose VT 1. kholanA,DhIlA karanA
loosen VI 1. DhIlA karanA,kholanA,chhoDanA
loot N 1. lUTa,lUTa kA mAla
loot VTI 1. lUTanA
lop N 1. peDa kI chhATana
lop VT 1. kATa DAlanA,alaga karanA,kataranA,kalama karanA,chhA.nTanA
lope N 1. lambA Daga
lope VI 1. lambe lambe Daga dharanA
lord N 1. svAmI,prabhu,saradAra,nAyaka,shAsaka,hAkima,kulInajana,pati,bhartAra,parameshvara
lord VTI 1. shAsaka kI bhA.nti vyavahAra karanA,shAna jamAnA,atyAchAra karanA
lore N 1. vidyA,buddhi,salAha,shikShA,buddhimAnI
lose VTI 1. khonA,ga.nvAnA,naShTa karanA,chUkanA,hAranA
loss N 1. ghATA,hAni,nukasAna,hAra,parAjaya
lost A 1. alaga kiyA huA,khoyA huA,hArA huA,2. hairAna,naShTa,alopa,acheta,adR^iShTa
lot N 1. bhAgya,kismata,2. hissA,a.nga,bhAga,guTikA,3. palle paDanA,hisse me.n AnA
lottery N 1. lATarI
lotus N 1. kamala,padma
loud A 1. uchcha svara,u.nche svara kA,joradAra,bhArI,jora kA
loudly Adv 1. jora se shabda karatA huA
lounge VT 1. samaya vR^ithA khonA,vyartha paDe rahanA,maTaragashtI karanA
louse N 1. jU.n,chIlara
louvre N 1. dhu.nvArA
lovable A 1. pyAra karane yogya,manabhAvanA
love N 1. prema,prIti,pyAra,chAha,ruchi,praNaya,sneha
love VTI 1. pasanda karanA,chAhanA,pyAra karanA,sneha rakhanA,prema karanA
lovely A 1. manohara,pyArA,sundara,subhaga
lover N 1. pyAra karane vAlA,anurAgI,premI,mitra
low A 1. nIchA,dhImA,dabA huA,dalita,kamInA,nimna shreNI kA,gaharA,nirdhana,ka.ngAla,garIba
low Adv 1. nIche,dhIre se
low VI 1. baila kI taraha DakAranA yA bolanA
lower VTI 1. nIchA karanA,mUlya ghaTAnA,ghaTAnA,utAranA,dabAnA,kama honA
lowland N 1. tarAI,nIchI bhUmi
lowly A 1. nIcha,nIchA,adhIna,adhama,namra
loyal A 1. rAjabhakta,AGYAkArI,sachchA,bhakti yukta
loyalist N 1. rAjabhakta,rAjapakSha samarthaka
loyalty N 1. svAmibhakti,sachchAI,vaphAdArI,ImAnadArI
lubber N 1. AlasI,gAvadI,kAmachora,phUhaDa
lubricant A 1. chikanA karane vAlI
lubricant N 1. chikanA karane vAlI vastu
lubricate VT 1. chikanA karanA
luce N 1. eka prakAra kI machhalI
lucid A 1. chamakIlA,sApha,suspaShTa,subodha
luck N 1. daiva yoga,sa.nyoga,bhAgya,saubhAgya
luckily Adv 1. daiva yoga se,sa.nyoga se,bhAgya se,saubhAgya se
lucky A 1. bhAgyavAna,nasIbavara,saphala,sudR^iShTa
lucrative A 1. lAbhakara,phAyade kA
ludicrous A 1. ha.nsI kA,ha.nsane ke yogya
lug VT 1. tAnanA,khI.nchanA,ghasITanA
luggage N 1. sAmAna,saphara kA asabAba
lukewarm A 1. gunagunA,kama garama,2. udAsIna,beparavAha
lull N 1. sannATA,tUphAna ke pIchhe kA ThaharAva
lull VTI 1. sulAnA,dhImA karanA,chupa karanA,shA.nta karanA
lullaby N 1. lorI,bachcho.n ko sulAne ke lie gIta
lumbar A 1. kamara kA,kamara sambandhI
lumber N 1. kATha kabADa,bekAma kI chIja
lumber VT 1. Dhera lagAnA,ikaTThA karanA,tale Upara rakhanA,lakaDI kATanA
luminary N 1. chamakIlI vastu,tArAgaNa,chandramA
luminous A 1. chamakIlA,sApha,chamakadAra,nitharA
lump N 1. DhelA,Dhera
lump VT 1. Dhera lagAnA
lumpy A 1. DheledAra
lunacy N 1. unmattatA,pAgalapana,siDa,bAvalApana
lunar A 1. chandramA kA,chandra sambandhI
lunatic A 1. pAgala
lunatic N 1. pAgala
lunch N 1. dopahara kA khAnA
luncheon N 1. dopahara kA khAnA
lung N 1. phephaDA
lunge N 1. dhakkA,Thela,Dhakela
lunge VT 1. dhakkA denA,DhakelanA
lurch N 1. jahAja kA yakAyaka ulaTa jAnA
lure VI 1. lAlacha denA,lubhAnA
lure VT 1. phusalAhaTanA,lAlachanA,pralobhananA
lurk VI 1. chhupA rahanA,ghAta me.n rahanA,chhipa kara baiThanA,dubakanA
lust N 1. lAlasA,lobha,lAlacha,lipsA,kAma pravR^itti,kAmukatA
lust VI 1. lobha karanA,kAma bhoga kI ichchhA karanA
lustre N 1. chamaka,prakAsha,teja
lustrous A 1. chamakIlA,roshana,ujAlA,ujjvala,tejasvI
lute N 1. bIna,tambUrA,sAra.ngI
luxurious A 1. viShayAsakta,vilAsamaya,AnandI,vilAsI
luxury N 1. bhoga vilAsa,viShaya sukha,sukha bhoga
lye N 1. sajjIdAra pAnI
lymph N 1. lasIkA,pa.nchhA,bera.nga pAnI jo pashuo.n kI naso.n me.n hotA hai
lynch VT 1. mArapITa karanA,binA vidhivata nyAya kie da.nDa denA
lynx N 1. vana bilAva
mace N 1. gadA,soTA,2. jAvitrI
machination N 1. upAya,rachanA,ba.ndisha,dA.nva,ghAta,chhala
machine N 1. mashIna,kala,ya.ntra
machinery N 1. kalaya.ntra,kala yA ya.ntra kA karma
machinist N 1. kala banAne vAlA
mackerel N 1. chhoTI samudrI machhalI
mackintosh N 1. barasAtI
mad A 1. pAgala,dIvAnA,unmatta
madam N 1. maiDama,bahUjI,AryA,bIvI,begama sAhibA,shrImatI
madcap A 1. sanakI,pAgala
madcap N 1. sanakI,pAgala
madden VT 1. pAgala honA yA pAgala banAnA
mademoiselle N 1. laDakI,kanyA,ku.nvArI,kumArI
madras N 1. madrAsa
madrigal N 1. gA.nva kA gIta
magazine N 1. patrikA,risAlA,2. bArUda Adi rakhane kA sthAna
magic N 1. jAdU
magical A 1. jAdU sambandhI
magician N 1. jAdUgara
magistrate N 1. maijisTreTa,daNDadAyaka
magnanimous A 1. mahAmanaska,udAra
magnate N 1. amIra,baDA AdamI,rIsa
magnesium N 1. maigneshiyama
magnet N 1. chumbaka patthara,makatAnIsa,lohakA.nta
magnetic A 1. chumbakIya,2. AkarShaka,khI.nchane vAlA
magnetism N 1. AkarShaNa shakti kA utpAdaka kAraNa
magnificent A 1. shobhAyamAna,vishAla,tejasvI,pratApI
magnify VT 1. chhoTI chIja ko baDA dikhAnA
magnitude N 1. AkAra,kada,parimANa,2. gurutva,mahatva,baDhAI
maharishi N 1. maharShI
mahatma N 1. mahAtmA
mahogany N 1. eka prakAra kI lakaDI,tuna
maid N 1. avivAhitA strI,kumArI,kanyA
maiden N 1. avivAhitA strI,kumArI,kanyA
mail N 1. DAka
mail VT 1. DAka me.n DAlanA
mailbag N 1. DAka kA thailA
mailman N 1. DAkiyA
main A 1. mukhya,pradhAna,Avashyaka,khAsa
mainland N 1. mahAdvIpa,mUla bhUmi
mainly Adv 1. mukhyata:,khAsa kara ke,visheSha kara ke
mainstay N 1. mukhya sahArA,bharosA,pradhAna AdhAra
maintain VT 1. rakhanA,bachAnA,sa.nbhAlanA,nirvAha karanA,jArI rakhanA
maintenance N 1. jIvikA,bachAva,pAlana poShaNa
maize N 1. makkA
majestic A 1. rAja yogya,pratApavAna,shAnadAra,baDA,prabhAvashAlI,vibhUtimAna
majesty N 1. pratApa,mahatva,teja,gaurava,vibhUti,aishvarya,2. rAjAo.n aura rAniyo.n kI padavI
major A 1. baDA,pradhAna,adhika Avashyaka yA mahatvapUrNa,2. bAliga
major N 1. mejara,senAdhipati
majority N 1. adhika sa.nkhyA,bahumata,pUrNAvasthA
make VT 1. banAnA,DhAlanA,rachanA
maker N 1. banAne vAlA,kArIgara,kartA
makeshift N 1. thoDe samaya ke lie upAya yA sAdhana
malady N 1. bimArI,roga,adhamatA
malaria N 1. maleriyA,2. durvAta,kharAba havA jo jvara kA kAraNa ho
male A 1. pulli.nga,puruSha jAti kA
male N 1. puruSha,nara
malevolent A 1. burA chAhane vAlA,drohI,aniShTArthI
malice N 1. IrShyA,kapaTa,dveSha
malicious A 1. burA chAhane vAlA,drohI,dveShI,durjana
malign VT 1. nindA karanA,badanAma karanA
malignant A 1. drohI,kapaTI,prANaghAtaka
mall N 1. mu.ngarI,2. sairagAha,3. gubarailA,4. adAlata,vichAralaya
malleable A 1. pITane se baDhaZne ke yogya,narma,dhanavardhanIya
mallet N 1. mu.ngarI,mUsara,mArataula
malpractice N 1. duShTa vyavahAra,durAchAra,duShTa AcharaNa
maltreatment N 1. durAchAra,kuvyavahAra,badasalUkI
mama N 1. mA.n
mammal N 1. stanapAyI,vaha pashu jo apane bachche ko dUdha pilAte hai.n
mammoth A 1. vishAla,vishAlakAya,bahuta baDA,mahAna
mammoth N 1. bhArI hAthI
man N 1. manuShya,puruSha,nara
man VT 1. Adamiyo.n se bharanA,majabUta karanA
manage VTI 1. chalAnA,shAsana karanA,bandobasta karanA,prabandha karanA,upAya karanA
manageable A 1. shAsanIya,kAbU kA,basa kA,prabandhanIya
management N 1. praba.ndha,sa.nchAlana,shAsana,bandobasta,anushAsana
manager N 1. mainejara,praba.ndha kartA,sa.nchAlaka,adhiShThAtA,nirvAhaka,kArindA
mandate N 1. AGYA,Adesha,hukma,2. dUsare ke nAma para shAsana karane kA adhikAra
mandate VT 1. sau.npanA,dUsare rAShTra ko shAsana ke lie denA
mandatory A 1. anivArya,AGYA sa.nba.ndhI,Adeshaka
mandatory N 1. vaha jisako Adesha mile
mane N 1. ayAla,ghoDe shera Adi jAnavaro.n ke gale para bAla
manganese N 1. mai.nganIja
mange N 1. jAnavaro.n kI khujalI yA khArisha
manger N 1. haudA,charanI,nA.nda
mangle VT 1. TukaDe TukaDe karanA,vadha karanA
mango N 1. Ama
mania N 1. khabta,tIvra ichchhA,sanaka,pAgalapana,eka viShayAsakti,unmAda
maniac N 1. khabtI,pAgala
manifest A 1. spaShTa,sApha,sundara,subodha,pratyakSha
manifest N 1. jahAja ke mAla kA bIjaka
manifest VT 1. spaShTa karanA,jAhira karanA,subodha karanA
manifestation N 1. pradarshana,prakAshana,prachAra,svarUpa prakAsha
manifestly Adv 1. sApha sApha,spaShTa rIti se,spaShTataH,prakaTa rUpa se
manifesto N 1. ghoShaNApatra,prakAshana patra,prasiddhi patra,ishtihAra,munAdi Ama
manifold A 1. vividha,nAnA prakAra ke,bahuta se
manipulate VT 1. chAlAkI se kAma karanA,hAtha me.n lenA,chAlAkI yA dhUrtatA se praba.ndha karanA
mankind N 1. manuShya jAti,mAnava jAti
manly A 1. sAhasI,vIra,dilera,puruSha yogya,puruShochita
manner N 1. bhA.nti,Dha.nga,rUpa,chAla,AcharaNa
manoeuvre N 1. dA.nva,ghAta,yukti,chAlAkI,kaushala
manor N 1. jAgIra,jamI.ndArI,tAllukA
mansion N 1. mahala,bhavana,havelI
manslaughter N 1. narahatyA
mantel N 1. agnisthAna,chUlhe ke Upara rakhane kA tavA
mantilla N 1. dupaTTA,oDhanI
mantle VT 1. DhakanA,oDhanA,chhipAnA
manual A 1. hAtha se kiyA gayA yA banAyA huA,dastI
manual N 1. eka chhoTI kitAba,risAlA
manufacture N 1. shilpa nirmANa,utpAdana,virachana,kArIgarI,dastakArI
manufacture VT 1. banAnA,gaDhanA,shilpa nirmANa karanA
manufacturer N 1. kArIgara,dastakAra,shilpakAra
manure N 1. khAda,pA.nsa
manure VT 1. khAda DAlanA,pA.nsanA,upajAU karanA
manuscript N 1. pANDulipi,hastalipi,hAtha se likhI huI kitAba yA kAgaja
many Det 1. bahuta,aneka
many Pron 1. bahuta loga
map N 1. nakshA,DhA.nchA
map VT 1. nakshA banAnA
maple N 1. eka prakAra kA vR^ikSha
mar VT 1. hAni pahu.nchAnA,bigADanA,kharAba karanA
maraud VTI 1. lUTamAra kI khoja me.n phiranA,lUTanA
marauder N 1. luTerA,DAkU
marble A 1. sa.ngamaramara kA,2. kaDA,kaThora
marble N 1. sa.ngamaramara,2. ka.nche,patthara yA miTTI kI golI
march N 1. mArcha,a.ngrejI varSha kA tIsarA mAsa,2. gamana,chAla,3. chalI huI dUrI
march VI 1. niyamita rUpa se chalanA,mArcha karanA
march VT 1. niyamita rUpa se chalAnA,mArcha karAnA
marchioness N 1. mArakI kI patnI
mare N 1. ghoDI
margarine N 1. nakalI yA kR^itrima makkhana
margin N 1. kora,kinArA,hAshiyA,upA.nta,goTa
margin VT 1. goTa lagAnA
marginal A 1. kinArA sa.nba.ndhI,kinAre kA
marine A 1. samudrI,samudrIya,jala senA sa.nba.ndhI
mariner N 1. jahAjI mallAha,nAvika
marionette N 1. kaThaputalI,DorI se chalAI jAne vAlI kaThaputalI
marital A 1. vivAha sa.nba.ndhI
maritime A 1. samudrI,samudra ke nikaTa sthita
mark N 1. nishAna,chihna,pahachAna,mohara,lakShaNa
mark VTI 1. chihna lagAnA,nishAna karanA,khyAla karanA,dhyAna denA
marked A 1. prakhyAta,nAmI,vishiShTa,chihna lagA huA
market N 1. bAjAra,hATa
market VT 1. mola lenA yA bechanA,bAjAra karanA
market-Ѹ N 1. jahA.n bAjAra lagatA ho
marketable A 1. bikrI yoga
marketing N 1. bAjAra karanA,kraya vikraya
marketplace N 1. jahA.n bAjAra lagatA ho
marksmanship N 1. nishAnebAja
marquis N 1. mArkI,a.ngrejo.n me.n kulIno.n kI eka padavI
marriage N 1. vivAha,shAdI
married A 1. vivAhita,shAdI shudA
marry VTI 1. vivAha karanA,shAdI karanA
marsh N 1. daladala,pha.nsAva
marshal N 1. senApati,saba se baDe darje kA phaujI aphasara
marshal VT 1. taratIba me.n karanA,krama se rakhanA
marshy A 1. daladaladAra,kIchaDadAra
mart N 1. hATa,bAjAra
martial A 1. yuddha sambandhI,sAmarika,laDAkA,raNapriya,dilera,vIra,2. phaujI
martin N 1. eka prakAra kI abAbIla
martyr N 1. shahIda,satya va dharma ke lie marane vAlA
martyrdom N 1. svadharmArtha prANa tyAga,shahIdI
marvel N 1. achambhA,Ashcharya,chamatkAra
marvel VI 1. Ashcharya karanA,achambhita honA
marvellous A 1. adbhuta,Ashcharyajanaka
masculine A 1. puli.nga,pauruSha,mardAnA,dilera,balavAna
mash N 1. sAnI,mahelA,eka mishraNa
mash VT 1. dalanA,kuchalanA,masalanA,2. premI banAnA
mask N 1. ghU.nghaTa,burkA,varNikA,2. chhadma mukha,banAvaTI cheharA
mask VT 1. bahAnA chhalanA
mason N 1. sa.ngatarAsha,rAjagIra,patthara kA kAma karane vAlA
masonry N 1. rAjagIrI,rAja kA kAma
masque N 1. ghU.nghaTa,burkA,varNikA,2. chhadma mukha,banAvaTI cheharA
masquerade N 1. svA.nga,veSha,chhadma veSha,2. rAta kI maNDalI jisame.n saba cheharA lagAe ho.n
masquerade VI 1. cheharA lagAkara svA.nga karanA,chhadmaveSha dhAraNa karanA
mass N 1. DhelA,Dhera,samUha,2. romana kaithalika logo.n kI eka prArthanA
mass VT 1. Dhera karanA,ekatra karanA
massacre N 1. narahatyA,katla,vadha
massacre VT 1. sa.nhAra karanA,sarvasAdhAraNa kI hatyA karanA
massage N 1. mAlisha,a.nga mardana,deha malanA
masses N 1. Ama loga,jana sAdhAraNa
mast N 1. mastUla
master N 1. svAmI,prabhu,saradAra,nAyaka,shAsaka,hAkima,netA,mukhiyA,mAlika,2. shikShaka,ustAda,3. dakSha,kushala,nipuNa
master VT 1. basa me.n lAnA,adhIna karanA,nipuNatA prApta karanA,svata.ntra ho jAnA,advitI honA
masterful A 1. dhR^iShTa,DhITha,2. nipuNa,kushala
masterpiece N 1. atyuttama kR^iShTa,shreShTha kAma
mastery N 1. adhikAra,prabhutva,Adhipatya
mat N 1. chaTAI
mat VT 1. chaTAI banAnA
match N 1. diyAsalAI,battI,palItA,2. yuddha,vivAda,sharta,3. samAnabala,barAbarI kA manuShya,4. vivAha sambandha
match VT 1. barAbara karanA,barAbarI karanA,ThIka karanA,upayukta honA,3. vivAha karanA
mate VT 1. sAthInA,sa.ngInA,barAbara vAlAnA,joDe me.n se ekanA
material A 1. bhautika,anAtmIya,shArIrika,deha sambandhI,mUrta,2. mahatvapUrNa,bhArI,Avashyaka
material N 1. asabAba,padArtha,sAmagrI,vastu
materialism N 1. bhautikavAda,anAtmavAda,deha vAda,chArvAka mata
materialize VTI 1. kAryAnvita karanA,sharIra me.n prakaTa honA yA karanA,sachamucha honA,tathya ho jAnA
materially Adv 1. vAstava me.n,mUrtimAna rUpa se,sArarUpa se,vastuta:
maternal A 1. mAtA sambandhI,mAtR^ika
maternity N 1. mAtA kA sambandha,mAtR^itva
math N 1. gaNita vidyA,a.nka shAstra
mathematical A 1. gaNita vidyA sambandhI
mathematician N 1. gaNitaGYa
mathematics N 1. gaNita vidyA,a.nka shAstra
matrimonial A 1. vivAha kA,shAdI kA
matrimony N 1. vivAha,vivAha sambandha,shAdI
matrix N 1. sA.nchA,2. garbhAshaya
matron N 1. strI,mAlakina,AryA,gR^ihiNI,buDhiyA
matter N 1. padArtha,vastu,sata,matalaba,2. mavAda,pIba,3. viShaya,mAmalA,bAta
mattress N 1. gaddA,toshaka,sujanI
mature A 1. pakkA,taiyAra,pUrA
mature VTI 1. pakanA,taiyAra karanA,pUrA banAnA
maturity N 1. pakkApana,prauDhatA,sampUrNatA,miyAda yA mitI kA pUrA honA
maul VT 1. mu.ngarAnA
mausoleum N 1. samAdhI,makabarA,chhatarI
maw N 1. peTa,udara,poTA
maxim N 1. ukti,vachana,kahAvata,masalA,svaya.n siddha
maximize VT 1. charama sImA taka baDhAnA
maximum A 1. adhikatama,mahattama
maximum N 1. saba se baDI rAshi yA sa.nkhyA
may N 1. mI,a.ngrejI sAla kA pA.nchavA mahInA
may VTI 1. sakanA,sambhava honA,AGYA pAnA
maybe Adv 1. ho sakatA hai,shAyada,sambhAvita,kadAchita
mayor N 1. meyara,nagarAdhyakSha,nagara kA majisTreTa,svAyatta shAsana kA adhyakSha,purAdhyakSha
mayoralty N 1. nagarAdhyakShatA,purAdhyakShatA
maze N 1. bhUla bhulaiyA,kuTilamArga,gorakhadha.ndhA,2. hairAnI,ghabaDAhaTa
maze VT 1. hairAna karanA,bhaTakAnA
me Pron 1. mujhe,mujhako
meadow N 1. chArAgAha
meagre A 1. thoDA,2. durbala,patalA,kamajora,3. Usara
meal N 1. bhojana,2. moTA ATA
mealy A 1. ATA sA,ATA lagA huA,mulAyama,phusaphasA
mean A 1. nIcha,adhama,kamInA,nirdhana,garIba,ka.njUsa,ausata darje kA,madhyama
mean N 1. ausata,madhyavartI bi.ndu yA rAshi
mean VTI 1. Ashaya honA,tAtparya honA
meander N 1. chakkara,bhUla bhulaiyA
meander VI 1. ghumAvadAra mArga se bahanA
meaning N 1. abhiprAya,Ashaya,artha,matalaba,tAtparya
meaningless A 1. artha shUnya,nirarthaka
meanness N 1. kamInApana,nIchapana,adhamatA
means N 1. sAdhana
meantime Adv 1. taba taka,itane me.n,isa samaya me.n
meanwhile Adv 1. taba taka,itane me.n,isa samaya me.n
measurable A 1. mApane yogya
measure N 1. nApa,mAna,rAshi,a.nsha,parimANa,mAtrA,sImA,maryAdA,2. tAla,laya,samaya
measure VT 1. nApanA,andAja karanA
measurement N 1. nApa,mApa,paimAisha,pramANa,taula
measures N 1. sAdhana,upAya,yukti
meat N 1. mA.nsa,goshta,2. khAnA,AhAra
meaty A 1. mA.nsa bharA huA
mechanic N 1. kArIgara,karmakAra
mechanical A 1. yA.ntrikI,ya.ntra yA kala sambandhI
mechanics N 1. ya.ntra vidyA,ya.ntra viGYAna
mechanism N 1. kala kI banAvaTa,ya.ntra rachanA
medal N 1. padaka,mudrA
medallist N 1. vaha AdamI jisane padaka pAyA ho
meddle VT 1. dakhala denA,hastakShepa karanA
meddlesome A 1. dakhala dene vAlA,hastakShepa karane vAlA
medial A 1. madhyavartI,ausata kA
median A 1. bIcha me.n upasthita
median N 1. madhyarekhA
mediate VT 1. bIcha me.n paDanA,bIcha bachAva karanA
mediation N 1. bIcha bachAva,madhyasthatA
mediator N 1. madhyastha,bIcha me.n paDane vAlA
medical A 1. chikitsA sa.nba.ndhI,auShadha yA davA sambandhI,auShadhIya
medicinal A 1. auShadhI sambandhI,rogahara,cha.ngA karane vAlA
medicine N 1. davA,auShadha
mediocre A 1. sAmAnya,ausata darje kA
mediocrity N 1. madhyamatA,sAmAnyatA
meditate VT 1. sochanA,vichAranA,dhyAna karanA
meditation N 1. dhyAna,vichAra,chintana
meditative A 1. dhyAnI,chintanashIla
medium N 1. sAdhana,nimitta,mArga,kAraNa,jariyA
medley N 1. bhinna vastue.n
meek A 1. mR^idu,namra,komala,AGYAkArI
meekly Adv 1. narmI se,mR^idulatA se,komalatA se
meet A 1. ThIka,munAsiba,uchita,upayukta,suvidhA kA
meet VTI 1. milanA,ikaTThA honA,muThabheDa karanA,Amane sAmane AnA
meeting N 1. sabhA,bhe.nTa,mulAkAta,milApa,sa.ngama,sammelana
melancholy A 1. udAsa
melancholy N 1. viShAda,udAsI,eka prakAra kA unmAda jisame.n bahuta viShAda hotA hai
melee N 1. golamAla,laDAI,da.ngA
mellow A 1. pakkA,mulAyama,madhura,madamAtA,matavAlA
melodious A 1. surIlA,madhura,mIThe shabda kA,rasIlA,komala,madura,susvara
melodrama N 1. nATaka,eka prakAra kA nATaka
melody N 1. svara mAdhurya
melon N 1. kharabUjA,phUTa
melt VI 1. ghulanA,galanA,narma honA
melt VT 1. ghulAnA,galAnA,DhIlA karanA,narma karanA
member N 1. sabhAsada,sadasya
membership N 1. sadasya honA
membrane N 1. jhillI,pardA
memento N 1. yAdagAra,yAda dilAne vAlA,smaraNArthaka vastu
memoir N 1. chitropAkhyAna,vR^itA.nta
memorabilia N 1. yAda karane yogya vastue.n
memorable A 1. yAdagAra,smaraNArtha
memorial A 1. yAdagAra
memorial N 1. smAraka,nivedana patra
memorialize VT 1. smAraka banAnA,smaraNotsava banAnA,yAdagArI manAnA
memorize VT 1. yAda karanA,raTa lenA
memory N 1. smaraNa shakti,smaraNa,yAda
menace N 1. dhamakI
menace VT 1. DarAnA,dhamakAnA
menagerie N 1. jantu samUha,pashu pakShI sa.ngraha
mend VT 1. marammata karanA,sudhAranA,ThIka karanA,unnati karanA
menial A 1. kamInA,nIcha
menial N 1. naukara,chAkara,TahaluA
menstrual A 1. mAhavArI,mAsika,mAsika dharma sambandhI
menstruation N 1. R^itusrAva
mental A 1. mAnasika,mAnasa
mention N 1. charchA,jikra,varNana
mention VT 1. charchA karanA,jikra karanA,varNana karanA
mercantile A 1. vyApArika,vyApAra sambandhI
mercenary A 1. bhADe kA,khudagarja,lAlachI,lobhI
mercenary N 1. kirAe kA TaTTU,vaha sipAhI jo dUsare mulka me.n laDAI ke lie rakhe jAye.n
mercer N 1. reshama kA vyApArI
merchandise N 1. mAla,asabAba,vyApArI kI vastue.n
merchant N 1. saudAgara,vyApArI
merciful A 1. dayAlu,kR^ipAlu,karuNAshIla,dayAvAna
merciless A 1. nirdayI,kaThora,niShThura
mercury N 1. pArA,2. budha,3. eka romana devatA
mercy N 1. dayA,anugraha,kR^ipA,kShamA
mere N 1. tAlAba,jhIla,2. sImA,hada
merely Adv 1. kevala,sirpha,bilkula
merge VI 1. DUbanA,milanA
merge VT 1. DubAnA,nigalanA
merger N 1. DUba jAnA,mila kara lIna ho jAnA
meridian A 1. dopahara kA,parAkAShThA sambandhI
meridian N 1. madhyAhna rekhA
merit N 1. guNa,utkR^iShTatA,yogyatA,khUbI
merit VT 1. yogya honA,lAyaka honA,pAtra honA
meritorious A 1. guNI,guNavAna,prasha.nsA yogya,guNa sampanna
merle N 1. koyala,bhuja.ngA
mermaid N 1. matsyakanyA
merry A 1. ha.nsamukha,khushadila,prasannachitta
mesh N 1. jAlI,jAla kI jha.njharI kA chheda,jha.njharI
mesh VT 1. pha.nsAnA,jAla me.n pakaDanA
mesmerize VT 1. sammohana se achetana karanA
mess N 1. gaDabaDI,khichaDI,2. bhojanAlaya
mess VI 1. eka sa.nga khAnA
message N 1. sa.ndeshA,khabara
messenger N 1. harakArA,sa.ndeshA lAne vAlA dUta
metal N 1. dhAtu
metal VT 1. dhAtu se maDhanA
metal- N 1. dhAtu kA kAma karane vAlA
metallic A 1. dhAtu kA,dhAtu sadR^isha
metallurgy N 1. dhAtu vidyA,dhAtu ke sApha karane kA kAma
metalworker N 1. dhAtu kA kAma karane vAlA
metamorphosis N 1. kAyA palaTa,rUpa bheda,rUpAntara karanA
metaphor N 1. upamA,lakShaNa,rUpakAla.nkAra
metaphysical A 1. AtmavidyA sambandhI,AdhyAtmika
mete N 1. sImA sUchaka patthara
mete VT 1. nApanA
meteor N 1. ulkA,shahAbA
meteoric A 1. ulkA sambandhI,2. R^itu para nirbhara
meteorology N 1. mausamaviGYAna,AkAsha yA vAyu vidyA
meter N 1. mITara,paimAnA,nApa,lambAI kI ikAI
method N 1. krama,Dha.nga,taura,vidhi,paddhati,rIti
methodical A 1. vidhipUrvaka,yathAkrama,kramAnusArI,niyamashIla
metre N 1. lambAI kI ikAI,mITara,paimAnA,nApa,2. chhanda,pada
metric N 1. mITara sambandhI
metrical A 1. chhandasa,svarabaddha,padmarUpa
metropolis N 1. rAjadhAnI,pradhAna nagara,pramukha nagara
metropolitan A 1. rAjadhAnI kA
mettle N 1. shUratA,dilerI,mijAja
mica N 1. abhra
michigan N 1. mishIgana
mickey N 1. mikkI
microcosm N 1. sUkShma jagata
microphone N 1. mAikrophona,eka ya.ntra jisase dhImI se dhImI AvAja bhI ThIka sunAI de
microscope N 1. khurdabIna,anuvIkShaNa ya.ntra
microscopic A 1. anuvIkShaNa ya.ntra sambandhIya
mid A 1. bIcha kA
midday N 1. madhyAhna
middle A 1. bIcha kA,madhyasthita,ausata kA
middle N 1. bIcha,madhya
middling A 1. ausata darje kA,madhyama
midget N 1. baunA
midland N 1. desha kA bhItarI bhAga,samudra se dUra
midnight N 1. madhyarAtrI
midst N 1. bIcha,madhya
midwife N 1. dAI
mien N 1. rUpa,chhavi,chAla,Dha.nga
might N 1. parAkrama,bala,shakti,yogyatA
mightily Adv 1. jora se,balapUrvaka,bahuta
mighty A 1. shaktimAna,prabala,tAkatavara,mahAna,parAkramI
migrate VI 1. deshA.ntara ko jAnA,eka jagaha chhoDakara dUsare ko jAnA
migration N 1. deshaparivartana,deshA.ntara gamana
migratory A 1. deshAntara jAne vAlA,R^itu parivartana para sthAna chhoDa dene vAlA
mild A 1. halkA,mulAyama,komala
mile N 1. mIla,AdhA kosa
mileage N 1. mIlavAra bhattA
militant A 1. laDAkA,ja.ngI,yuddhakArI
militarism N 1. sainya bhAva Adhikya
military A 1. sAmarika,phaujI,ja.ngI
military N 1. senA,phauja
militia N 1. nAgarika senA,anya peshe vAle loga jo laDAI ke samaya sipAhI kA kAma de
milk N 1. dUdha
milk VT 1. dUdha duhanA
milkman N 1. dUdhavAlA
milky A 1. dUdhiyA,dUdha kA banA huA,dUdha sA
mill N 1. chakkI,kArakhAnA
mill VT 1. pIsanA
millennium N 1. sahasra varSha
miller N 1. chakkI chalAne vAlA,pisana hArA
millet N 1. bAjarA,juvAra,kodI,ku.nkanI
million N 1. dasa lAkha
millionaire N 1. lakhapati
millstone N 1. chakkI kA pATa
milt N 1. machhalI kA vIryya,tillI
mimic A 1. nakalI,nakala yA anukaraNa karanevAlA,anukaraNa kiyA huA
mimic N 1. nakalachI,bhA.nDa,bahurupiyA,bheSha badalanevAlA
mimic VT 1. anukaraNa karanA,nakala utAranA,sadR^isha honA
mince VI 1. banA kara bolanA,chabA kara bolanA,michalA kara bolanA,2. maTaka kara chalanA
mince VT 1. chhoTe chhoTe TukaDe karanA,kataranA
mind N 1. manasa,mAnasa,chitta,hR^idaya,dila,samajha,buddhi,2. ichchhA,abhiprAya,ruchi,mata,rAya,3. smR^iti,smaraNa
mind VI 1. dhyAna denA,lihAja karanA,vichAranA,khyAla karanA,2. laganA,chitta lagAnA
mindful A 1. sacheta,khabaradAra,hoshiyAra,sAvadhAna
mine N 1. khadAna,khAna,2. sura.nga
mine Pron 1. merA,apanA
mine VTI 1. khAna khodanA
miner N 1. khAna khodanevAlA,khadAna me.n kAma karanevAlA
mineral A 1. khanija,dhAtu sambandhI
mineral N 1. dhAtu,khanija padArtha
mingle VT 1. milAnA,Apasa me.n sambandha karanA,2. paraspara vivAha sambandha karanA
miniature N 1. chhoTI tasvIra,laghuchitra,2. chitra me.n ra.nga bharane vAlA,3. sa.nkShipta me.n,chhoTe me.n
minimise VT 1. chhoTA karanA,laghu se laghu karanA,anAdara karanA,chhoTA samajhanA
minimize VT 1. chhoTA karanA,laghu se' laghu karanA,anAdara karanA,chhoTA samajhanA
minimum N 1. kama se kama rAshi yA sa.nkhyA
minister N 1. ma.ntrI,sachiva,amAtya,rAjyapadAdhikArI,2. pAdarIpurohita,3. naukara,karmakara,4. niyojya yA adhikR^ita puruSha,gumAshtA
minister VTI 1. madada denA yA karanA,2. denA,juhAnA,karanA,3. sevA karanA
ministerial A 1. adhikAraprApta,ma.ntrI sa.nba.ndhI,sevA sa.nba.ndhI,sAdhana rUpa
ministry N 1. ma.ntrI Adi kA pada,sevA,2. ma.ntrI ma.nDala
minnow N 1. eka prakAra kI chhoTI machhalI
minor A 1. kama,chhoTA,nyUna,kShudra,laghu,gauNa,apradhAna
minor N 1. nAbAliga,aprAptavayaska,alpavayaska,bAla
minority N 1. nyUna sa.nkhyA,nyUnapakSha,alpamata,kamI,2. nAbAligI,alpavayaskatA
minster N 1. girajA visheSha,maTha
mint N 1. TakasAla,Ta.nkashAlA,rupayA paisA DhAlane kA sthAna,2. podInA
mint VI 1. sikkA DhAlanA,gaDhanta karanA
minus A 1. kama,ghaTAva,R^iNAtmaka
minus N 1. viyoga chihna,R^iNakA chihna
minute A 1. bArIka,chhoTA,tuchchha,vistArapUrvaka,sUkShma
miracle N 1. Ashcharya,kautuka,alaukika karma,chamatkAra
miraculous A 1. adbhuta,ajIba,apauruSheya,chamatkArayukta
mirage N 1. mR^igatR^iShNA,dhokhA,marIchikA,mR^igajala
mire N 1. kIchaDa,chahalA
mire VT 1. mailA karanA,2. kIchaDa me.n DubAnA
mirror N 1. darpaNa,AinA,ArasI
mirth N 1. Ananda,pramoda,khushI,hulAsa,chuhala
misadventure N 1. abhAgya,balA,durgati,vipadA
misapply VT 1. upayukta kAma me.n na lAnA,anuchita kArya me.n lagAnA
misappropriate VT 1. anuchita kAma me.n lAnA,khA pI jAnA,gabana karanA
miscalculate VT 1. ashuddha gaNanA karanA,nA
miscarriage N 1. garbhapAta,2. niShphalatA,kuchAla
miscarry VT 1. hAranA,asaphala honA,vR^ithA honA,2. ulaTa jAnA,garbha girAnA,garbhapAta honA
miscellaneous A 1. milA julA,pachamela,vividha
mischief N 1. hAni,badI,nukasAna,burAI
mischievous A 1. nukasAna pahu.nchAne vAlA,hAnikara,burA,duShTa
misconduct N 1. kuchAla,badachalanI,kucharita,avinaya,durAchAra
misconstrue VT 1. galata artha lagAnA,ashuddha artha karanA,bAta pheranA
miscreant N 1. nAstika,khala,kukarmI,durAtmA
misdeed N 1. kukarma,burA kAma,pApa,durAchAra
misdemeanour N 1. kuchAla,durAchAra,chUka
misdirect VT 1. galata patA likhanA,galata rAha batAnA,ashuddha mArga para chalAnA
miserable A 1. dukhita,nirAna.nda,dIna,adhama,benasI,nikammA
miserly A 1. ka.njUsa,lAlachI,ati lobhI,2. ka.njUsa kI bhA.nti
misery N 1. durbhAgya,ra.nja,vipadA,Apada,dukha,klesha
misfit N 1. ThIka na Ane vAle vastra
misfortune N 1. durbhAgya,dukha,vipatti,ApadA
misgiving N 1. shaka,shubahA,avishvAsa,sandeha
mishap N 1. Apatti,durbhAgya
misinform VT 1. galata khabara denA,ashuddha samAchAra kahanA
misinterpret VT 1. ashuddha artha karanA
misjudge VT 1. galata samajhanA,avichAra karanA,galata rAya lagAnA
mislead VT 1. bahakAnA,bhaTakAnA
mismanage VT 1. bada intajAmI karanA,kupraba.ndha karanA,ThIka praba.ndha na karanA,bigADanA
mismanagement N 1. bada intajAmI,bigADa,kupraba.ndha
misnomer N 1. mithyA nAmI,galata nAmI,jhUThA nAma,ashuddha nAma,asa.ngata nAma
misplace VT 1. galata jagaha para rakhanA,kuThaura rakhanA
misread VT 1. ashuddha paDhanA,galata artha lagAnA
misrepresent VT 1. jhUThA bayAna karanA,mithyA kathana karanA,beimAnI se ( kisI kA kAma) karanA,dhokhA denA
miss N 1. kanyA,kumArI,2. galatI,bhUla,chUka
miss VI 1. khAlI jAnA,bahaka jAnA
miss VT 1. na lagAnA,asaphala honA,chUkanA,chhoDanA
missile N 1. bhAlA,barchhA,phe.nka mArane kA astra
missing A 1. gAyaba,lApatA,khoyA huA,bhUlA huA,anupasthita
mission N 1. mishana,preraNa,preShaNa,bhejanA,niyuktavada,bheje hue loga,preritajana,2. jIvana kA dhyeya
missionary A 1. mishana kA,mishana sa.nba.ndhI
missionary N 1. pAdarI,vaha manuShya jo matasambandhI shikShA dene ke lie bhejA jAtA hai,bhejA huA dharmopadeshaka
misspell VT 1. galata hijje karanA,ashuddha akShara batalAnA
misspend VT 1. barabAda karanA,bejA khrarcha karanA,anuchita vyaya karanA,uDAnA
misstate VT 1. galata bayAna karanA,ashuddha varNana karanA
misstatement N 1. jhUThA bayAna,mithyA kathana,ashuddha varNana
mist N 1. tuShAra,koharA,kuhAsA,2. paradA,dhu.ndha
mistake N 1. bhUla,ashuddhi,mithyA buddhi,bhrama,galatI
mistake VTI 1. bhUla karanA,aura samajhAnA
mistaken A 1. galata samajhA huA,2. bhUla me.n
mister N 1. sAhiba,mahAshaya,shrImAna
mistletoe N 1. AkAsha belI,amara bela
mistress N 1. guruvAina,paNDitAina,adhyApikA,2. svAminI,gR^iha svAminI,3. upapatnI,4. premikA,priyatamA,5. shrImatI,mahodayA
mistrust N 1. sandeha,shaka,shubahA,avishvAsa karanA,sa.ndeha karanA
mistrust VT 1. shaka karanA,shubahA karanA,avishvAsa karanA,sa.ndeha karanA
misunderstand VT 1. kuchha kA kuchha samajhanA,galata samajhanA
misunderstanding N 1. mithyAbodha,2. bigADa,asammati,virodha
misuse N 1. anuchita vyavahAra,burA bartAva,apaprayoga,kuprayoga
misuse VT 1. burI taraha rakhanA,burA bartAva karanA,burI taraha kAma me.n lAnA,kuprayoga karanA
mite N 1. pAI,chhoTA sikkA,2. kaNa,bahuta chhoTI vastu
mitigate VT 1. ghaTAnA,kama karanA,mulAyama karanA,dhImA karanA,halakA karanA
mitigation N 1. laghukaraNa,shA.nti,shamana,ghaTAva,kamI,halakA karanA
mitre N 1. baDe pAdarI kA tAja
mitt N 1. dastAnA,u.ngaliyo.n kA bunA huA dastAnA
mitten N 1. dastAnA,u.ngaliyo.n kA bunA huA dastAnA
mix VTI 1. milanA,milAnA
mixed A 1. milA huA,mishrita,bhinna bhinna guNo.n yA a.nsho kA
mixture N 1. mela,milAva,mishraNa
moan N 1. sisakanA,shoka,vilApa
moan VTI 1. ra.nja karanA,karAhanA,shoka karanA,vilApa karanA
moat N 1. khAi,khandaka
mob N 1. shora machAne vAlo.n kI bhIDa,jamAva,jamaghaTa,jana samUha,janatA,2. adhama jana
mob VT 1. ikaThThA hokara dhAvA karanA,mila ke AkramaNa karanA
mobile A 1. hilane Dulane vAlA,asthira,gatishIla,chapala
mobilize VT 1. senA ko laDAI ke kAma ke lie chalAnA
mock A 1. nakalI,kR^itrima,jhUThA
mock N 1. upahAsa,ha.nsI,ThaThThA
mock VT 1. muha.n banAnA,ha.nsI uDAnA,nakala utAranA,chiDhAnA,ThaThThA karanA,dhokhA denA,a.ngUThA dikhAnA
mockery N 1. ha.nsI ThaThThA,veSha,nakala,upahAsa
mode N 1. chalana,prakAra,rUpa,shakala,Dha.nga,rIti
model N 1. namUnA,nakshA,Adarsha,bAnagI,nApa
model VT 1. banAnA,gaDhanA,rUpa denA,sA.nchA banAnA,Daula DAlanA
moderate A 1. sa.nyata,madhyama,sAmAnya,shAnta,halakA,mandA,thoDA
moderate VT 1. rokanA,kama karanA,mulAyama karanA,madhyama karanA,2. pa.ncha yA sabhApati bananA
moderation N 1. halakA karanA,shanana,2. dhairya,sabra,sa.nyama,anatikrama,nigraha,mitavyayatA
moderator N 1. sabhApati,pa.ncha
modern A 1. nayA,hAla kA,Adhunika
modern N 1. hAla kA AdamI,Adhunika manuShya
modest A 1. sushIla,adhR^iShTa,sa.nkochI,savinaya,namra,vinIta,ThIka,2. pavitra,sadAchArI
modesty N 1. sushIlatA,vinaya,lajjA,satItva,namratA
modification N 1. rUpAntara,rUpaparivartana,sudhAra,tabadIlI
modify VT 1. rUpA.ntara karanA,sUrata badalanA,kama karanA,sudhAranA
moist A 1. gIlA,sIlA,nama,bhIgA
moisten VT 1. gIlA karanA,nama karanA,bhigonA
moisture N 1. sIla,namI,tarI,bhIgApana,AdratA
mole N 1. tila,massA,2. TIlA,khambA,3. chhachhUndara
molecular A 1. ANavika,aNukA,aNu sa.nbandhI
molecule N 1. aNukaNikA,kaNa
molest VT 1. satAnA,chheDanA,dika karanA,duHkha denA
mollify VT 1. mulAyama karanA,narma karanA,ghaTAnA
mollusc N 1. sIpa,gho.ngA Adi jAnavara
molten A 1. pighalA huA,galI huI dhAtu kA banAyA huA,DhalA huA
moment N 1. kShaNa,pala,2. AvashyakatA,gurutva,gaurava,3. mUlya
momentary A 1. kShaNika,kShaNa mAtra kA,eka dama kA
momentous A 1. Avashyaka,jarUrI,baDA bhArI,gurutva pUrNa,mahatvapUrNa
momentum N 1. chAla,jora,gati shakti,Avega
monarch N 1. rAjA,rAjan,bhUpAla,adhIshvara,bhUpati,2. apanI jAti me.n sabase pradhAna
monarchy N 1. rAjya,rAShTra,2. eka rAja shAsana,eka rAja ta.ntra,ekAdhipatya
monastery N 1. maTha,ma.ndira,vAnaprasthAshrama,vihAra,akhADA
monastic N 1. maThAdhikArI yA maTha sa.nba.ndhI
monetary A 1. rupaye paise kA,dravya sa.nba.ndhI,Arthika
money N 1. rupayA,paisA,dravya,sikkA,dhana
moneyed A 1. dhanavAna,dhanI,2. rupaye paise kA
monger N 1. bechane vAlA,saudAgara,vyApArI
mongol N 1. ma.ngoliyA desha kA nivAsI
mongolian A 1. ma.ngoliyA desha kA,ma.ngoliyA desha kA rahanevAlA
mongolian N 1. ma.ngoliyA nivAsI
monitor N 1. chetAvanI dene vAlA,upadeshaka,2. mAnITara,3. topo.n ke lie lohe kA pattara jaDA huA jahAja
monk N 1. yatI,sa.nnyAsI,mahanta,maThavAsI,maThadhArI
monkey N 1. bandara,kapi
monogamous N 1. eka patnIka,eka strI se vivAha karane vAlA
monogamy N 1. eka patnI vivAha,eka strI se vivAha
monogram N 1. monogrAma,kI akSharo.n se milakara banA huA akShara
monolith N 1. eka patthara kA khambA
monologue N 1. Apa hI Apa bAta chIta,Atmagata bhAShaNa,svagata bhAShaNa
monopolize VT 1. pUrA adhikAra prApta karanA,ekAdhikAra karanA,kula apanA kara lenA,ijArA lenA
monopoly N 1. ekAdhikAra,kisI vastu ke bechane kA samasta adhikAra,vikraya kA adhikAra
monotonous A 1. eka hI svara me.n,samasvara,ekasvara,thakAne vAlI
monotony N 1. eka hI AvAja,eka svara,svarabheda,eka hI Dha.nga
monsieur N 1. mahAshaya,shrImAna
monsoon N 1. mausamI havA,mAnasUna
monster N 1. deva,rAkShasa,koI adbhuta DarAvanI vastu
monstrocity N 1. bhaya.nkaratA,adbhutatA,karAlarUpatA,ghoratA,dAruNatA
monstrous A 1. bahuta baDA DarAvanA,rAkShasI,karAlarUpa
month N 1. mAsa,mahInA
monthly A 1. mAsika,mAhavArI
monthly N 1. mAsika patra yA patrikA
monument N 1. yAdagAra,smAraka chihna,nishAnI,samAdhi
monumental A 1. smaraNArthaka,smAraka chihna sa.nba.ndhI,smAraka chihna rUpa,2. baDA,bhArI,Ashcharyajanaka
mood N 1. svabhAva,mana kA vega,chitta vR^itti,bhAva,2. kriyA kA bheda
moody A 1. chiDachiDA,ruShTa,tunuka mijAja,udAsa,malIna
moon N 1. cha.ndra,chandramA,shashi
moonlight A 1. chA.ndanI kA,chA.ndanI me.n hone vAlA
moonlight N 1. chA.ndanI,cha.ndrikA
moonlit A 1. chA.ndanI kA,cha.ndramA dvArA,ujiyAlI kI huI
moonshine N 1. cha.ndramA kI jyoti,chA.ndanI
moonstruck A 1. pAgala,chittabhrA.nta
moor N 1. habashI,2. daladala,ja.ngala
moor VT 1. la.ngara DAlanA
moose N 1. eka prakAra kA hiraNa
moot A 1. bahasa ke yogya,vivAdAspada
moot VT 1. bahasa karanA,vAdavivAda karanA,kalpita viShaya para tarka vitarka karanA
mop N 1. jhADU,kUchI,puchArA
mop VT 1. dhonA,jhADanA,jhADU denA
mope N 1. udAsa yA susta manuShya
mope VI 1. udAsa honA,susta honA,2. U.nghanA,jhapakI lenA
moral A 1. naitika,AcharaNa sa.nba.ndhI,2. ThIka,uchita,sadAchArI,dharmAchArI,sAtvika,dhArmika
moral N 1. nIti shAstra,nItividyA,2. upadesha,abhiprAya,shikShA
moralist N 1. nItiGYa,nItishAstra upadeshaka,2. dharmAcharaNa rakhanevAlA,sadAchArI manuShya
morality N 1. nIti,nItishAstra,bhalamanasAhata,dharmAchAra,dharmAcharaNa,nyAyatA,dharmatA
moralize VI 1. naitika viShayo.n para bolanA likhanA yA vichAra karanA
moralize VT 1. nIti upadesha denA,naitika shikShA denA
morally Adv 1. naitika rUpa se,sadAchAra se
morass N 1. kIchaDa,daladala,chahalA
morbid A 1. asvastha,rugNa,bImAra sA,rogIlA,dUShita
more A 1. adhika,jyAdA
moreover Adv 1. sivAya isake,aura bhI,atirikta
morning N 1. bhora,saverA,prAtaHkAla,subaha,prabhAta,uShAkAla
morocco N 1. umdA mulAyama chamaDA
morose A 1. chiDachiDA,rUkhA,udAsa,glAna
morrow N 1. kala,Ane vAlA dina
morse N 1. samudrI ghoDA,dariyAI ghoDA
morsel N 1. kaura,TukaDA,grAsa
mortal N 1. nashvara,marane vAlA,maraNAdhIna,2. prANaghAtaka,prANa lene vAlA,pracha.nDa,ghora,3. manuShya,AdamI
mortality N 1. maraNAdhInatA,maraNa shIlatA,2. mR^ityu,mauta,nAsha,mR^ityu kA anupAta,3. manuShya jAti
mortally Adv 1. prANaghAtaka rUpa se,pracha.nDa rUpa se
mortar A 1. gArA,chUnA,2. kharala,okhalI
mortgage N 1. rahana,bandhaka,giravI
mortgage VT 1. ba.ndhaka rakhanA,giravI rakhanA,rehana rakhanA,gahana rakhanA
mortify VTI 1. duHkha denA,dabAnA,indriyo.n ko vasha me.n karanA,i.ndriyadamananA,2. bigADanA
mortuary N 1. kabrasthAna,maraghaTa,shmashAna
mosaic A 1. pachchIkArikA,mUsA sanbandhI
mosaic N 1. pachchIkArI,jaDAU kAma
mosque N 1. masajida
mosquito N 1. machchhaDa,masA
moss A 1. kAI lagA huA,jisame.n kAI lagI huI ho
moss N 1. kAI,sivAra
most A 1. saba se adhika,bahuta adhika
most Adv 1. saba se adhika,bahuta adhika
mostly Adv 1. adhikatara,akasara,bahudhA,khAsakara,prAyaH,pradhAnatayA,mukhyataH
moth N 1. pata.ngA,kapaDe kA kIDA
mother A 1. mAtR^i,janma kA,deshI
mother N 1. mAtA,jananI,mAtA,mA.n,jaDa,jisase pAlana poShaNa huA ho,mUla,nikAsa
motherhood N 1. mAtR^itva,mAtR^ibhAva
motherly A 1. mAtA sI,mA.n kI sI,mAtA sadR^isha,dayAlu,meharabAna
motion N 1. gamana,gati,chAla,2. prastAva,nivedana,3. chAla,chalane kA Dha.nga,4. pravR^iti,preraNA,5. rechana,dasta
motionless A 1. achala,sthira
motivate VT 1. protsAhita karanA,prIti karanA
motive A 1. chalAne vAlA,pravartaka,preraka
motive N 1. kAraNa,nimitta,pravR^itti,vajaha
motley A 1. ra.nga bira.ngA,bahura.nga,pachamela
motley N 1. bhinna bhinna ra.ngo kA vastra,2. mishraNa
motor A 1. chalAne vAlA,sa.nchAlaka
motor N 1. moTara,sa.nchAlana ya.ntra
motto N 1. kahAvata,masalA,Adarsha vAkya
mould N 1. chikanI miTTI,sUrata,sA.nchA,2. phaphU.ndI
mould VT 1. DhAlanA,sA.nchA banAnA,2. gU.ndanA
mouldy A 1. phaphU.ndI lagA huA,ubasA huA
mound N 1. miTTI kA me.nDa,pushtA,TAlA
mount N 1. pahADI,pahADa
mount VTI 1. chaDhanA,ghoDe para savAra honA,sajAnA,2. sonA chA.ndI me.n maDhanA
mountain N 1. pahADa,parvata
mountaineer N 1. pahADI manuShya
mountainous A 1. pahADI,parvatI,parvatamaya
mourn VTI 1. vilApa karanA,shoka karanA,ronA,2. shoka sUchaka kapaDe pahananA
mourner N 1. shoka karane vAlA,rone vAlA,vilApI
mournful A 1. shokayukta,udAsa,ra.njIdA
mourning N 1. vilApa,shoka,ra~nja,mAtama,2. gamI kI poshAka,shoka sUchaka vastra
mouse N 1. chUhA,mUsa
mouse VI 1. mUsa pakaDanA
mouse-1/2 N 1. chUhedAnI,mUsadAnI
moustache N 1. mU.nchha
mouth N 1. mukha,mu.nha,muhAnA,dvAra,chheda
mouth VT 1. mu.nha me.n lenA,khA jAnA,haDapa karanA,nigalanA,2. chabAnA,3. chATananA
mouthful A 1. kaura,mu.nha bhara,thoDA
mouthpiece N 1. pravaktA,vaha AdamI jo dUsaro.n kI tarapha se bAta kahe,2. bAje kA vaha hissA jisame.n muha.n lagAyA jAe,muhanAla
movable A 1. uThAne yogya,chalatA phiratA,chalanashIla,asthAvara
move N 1. chAla,prastAva,2. chAla,upAya,yatna
move VTI 1. chalAnA,chalanA,2. krodha dilAnA,uttejita karanA,3. ukasAnA,4. haTAnA,5. prastAva karanA,pesha karanA
movement N 1. chAla,harakata,gati,chalana
mover N 1. pravartaka,parivAhaka,chheDane vAlA,prastAvakartA
moving A 1. chalatA huA,chara,2. chalAne vAlA,3. hR^idayadrAvI,hR^idayagrAhI,karuNAtmaka
mow VT 1. kATanA,ghAsa kATanA
mower N 1. ghAsa kATane vAlA,ghAsa kATane kA yantra
much A 1. adhika,jyAdA,bahuta dera taka,bahuta kAla taka
much Adv 1. bahuta
much N 1. bahutAyata,bahuta,adhikatA
mucous A 1. chikanA,shlema sa.nba.ndhI,shlema lagA huA
mucus N 1. balagama,shlema,kaphAdi mala,A.nva
mud N 1. kIchaDa,gIlI miTTI
muddle N 1. gaDabaDI,avyavasthA,akrama
muddle VT 1. dhu.ndhalA karanA,gaDabaDa karanA,mailA karanA,gandalA karanA
muddy A 1. mailA,ga.ndalA,daladalI,kIchaDa kA
muffin N 1. halakI TikiyA,halakI roTI,phulakI,chapAtI
muffle VT 1. DhA.nkanA,oDhanA,DhakanA,chhipAnA
muffler N 1. maphalara,garama rakhane ke lie rumAla ityAdi
mug N 1. pyAlA,AbakhorA,gaDuA,loTA,kaTorA
mulberry N 1. shahatUta
mulch N 1. AdhI saDI ghAsa
mule N 1. khachchara,2. haThI manuShya,3. varNasa.nkara
mull N 1. malamala,2. khachchara hA.nkane vAlA
mull VT 1. chhau.nkanA,masAlA denA
muller N 1. mUsala,loDhA,khoDI,baTTA
multiple N 1. guNAkAra,aisI sa.nkhyA jo ki dUsare se pUrA pUrA bhAga ho sake,apavartya
multiplication N 1. guNA,guNana,jaraba
multiplicity N 1. bAhulya,bahutAyata,ipharAta,relapela
multiplier N 1. guNaka baDhAne vAlA
multiply VI 1. baDhanA,adhika honA
multiply VT 1. baDhAnA,2. guNA karanA
multitude N 1. bahutAyata,bhIDa,jhuNDa,samUha
mum A 1. chupa,chupachApa
mum N 1. eka prakAra kI madirA
mumble VTI 1. mu.nha me.n bolanA,bhunabhunAnA,2. mu.nha banda karake khAnA
mummy N 1. mamI,masAlA ityAdi lagAkara rakhI huI lAsha,momiyAI,2. eka go.nda
mump VTI 1. kutaranA,kichakichAnA,baka baka karanA,2. bhIkha mA.nganA
mumps N 1. gala gaNDa roga,kaNThamAlA
munch VTI 1. chapara chapara khAnA,chabAnA,baDe baDe pha.nke lagAnA
mundane A 1. sa.nsArI,duniyAvI,sA.nsArika,laukika
municipal A 1. nAgarika,shaharI,shaharasamAja sa.nba.ndhI
municipality N 1. myunisipailiTI,nagarapAlikA,vaha sabhA jo shahara kI saphAI ityAdi ke lie sthApita kI gI ho
munition N 1. laDAI kI sAmagrI
mural A 1. dIvAla kA,dIvAla sa.nba.ndhI,2. dIvAla para chaDhAyA huA
murder N 1. vadha,hi.nsA,hatyA
murder VT 1. mAra DAlanA,hi.nsA karanA,vadha karanA,khatama karanA,a.nta karanA,nA
murderer N 1. mAra DAlane vAlA,ghAtaka,hatyArA,vadhika
murderous A 1. rakta pipAsu,hatyArA,nirdayI,hatyAparAdhI ityAdi sa.nba.ndhI
mure VT 1. chAra divArI me.n ba.nda karanA
murky A 1. a.ndherA,dhu.ndhalA
murmur N 1. ma.nda dhvani,kalarava,marmaradhvani,baDabaDAhaTa,2. shikAyata
murmur VI 1. shikAyata karanA,kuDabuDAnA,baDabaDAnA
muscle N 1. mA.nsa peshI,snAyu,puThThA,2. gho.nghA,sIpI,eka machhalI
muscular A 1. puThThe kA,snAyu sa.nba.ndhI,balavAna,majabUta
muse N 1. dhyAna,vichAraNA,khyAla,gaura,2. sarasvatI devI,vAgdevI
muse VTI 1. dhyAna karanA,khayAla karanA,socha vichAra me.n DUbanA,dhyAna anyatra honA
museum N 1. ajAyaba ghara,kautukAlaya
mushroom N 1. kukuramuttA,gaganadhUla,
music N 1. sa.ngIta vidyA,sa.ngIta,2. rAga,laya,tAla,sura,susvara,tAlaikya
musical A 1. surIlA,gAna sa.nba.ndhI,sa.ngIta sa.nba.ndhI,susvara
musician N 1. sa.ngItaGYa,gavaiyA,bajaiyA
musk N 1. kastUrI,mashka
musketeer N 1. ba.ndUka dhArI sipAhI
must N 1. tAjI sharAba
must VI 1. chAhiyenA,lAjamI honA,Avashyaka honA,anivArya honA
mustard N 1. rAI saraso.n,saraso.n kA paudhA
muster N 1. hAjirI,jamAva,nAmAvalI
muster VI 1. ekatrita honA
muster VT 1. ikaThThA karanA
musty A 1. saDA,purAnA,busA huA,phaphU.ndA huA
mutation N 1. parivartana,tabadIlI
mute A 1. mauna,chupachApa,mUka,niHshabda
mute N 1. mUka,gU.ngA
mutilate VT 1. kATanA,chhA.nTanA,a.nga bha.nga karanA
mutineer N 1. balavAI,bAgI,bakheDiyA,vidrohI
mutineer VI 1. balavA karanA
mutinous A 1. jhagaDAlU,bakheDiyA,bAgI,vidrihI
mutiny N 1. gadara,bagAvata,balavA,vidroha,
mutiny VI 1. vidroha karanA
mutter N 1. bhunabhunAhaTa,guragurAhaTa,baDabaDAhaTa
mutter VTI 1. dhIre dhIre bolanA,baDabaDAnA,gurrAnA
mutton A 1. bheDa kI pasalI,bhunane ke lie
mutton N 1. bheDa kA mA.nsa,2. bheDa,3. bhraShTA strI
mutual A 1. paraspara kA,Apasa kA,pArasparika
muzzle N 1. mu.nha,thUthana,2. chhI.nkA,mukharodhanI,jAba,muharA,3. ba.ndUka kA sirA
muzzle VT 1. mu.nha bA.ndhanA,jAba lagAnA
myopia N 1. kama dekhane kI bImArI,adIrgha dR^iShTi
myriad A 1. bahuta sA,hajAro.n,lAkho.n
myriad N 1. anaginata sa.nkhyA,dasa sahastra
myrtle N 1. hinA,me.nhadI
mysterious A 1. rahasyapUrNa,guptArtha,gUDha,gupta
mystery N 1. bheda,gupta bAta,pahelI,rahasya
mystic A 1. chhipA huA,gupta,amakaTa,gUDha
mystic N 1. rahasyavAdI,Ishvara se sAkShAta darshana kA abhilAShI
mysticism N 1. yoga vidyA,gUDha GYAna,tatva,rahasyavAda
mystify VT 1. aspaShTa karanA,pechIdA karanA,pareshAna karanA,ghabaDAnA
myth N 1. kathA,kalpita kathA,kissA,kahAnI,gappa
mythology N 1. paurANika kathAe.n,devatAo.n kI kathAo.n kI pustaka,devagAthA
nab VT 1. ekAeka pakaDa lenA,dabochanA,jhapaTa lenA
nab VT 1. pahADa kI choTInA,shikharanA
nadir N 1. patAla,adhobi.ndu
nag N 1. TaTTU
nag VTI 1. ta.nga karanA,satAnA,doSha nikAlanA
nail N 1. pa.njA,2. nakha,nAkhUna,3. kIla,khU.nTA,mekha,4. jau,5. giraha
nail VT 1. kIla jaDanA,kIla lagAnA
naive A 1. sadA,niShkapaTa,saralamati
naked A 1. na.ngA,nagna,ughArA,spaShTa,khulA huA,asajjita,anAbhUShita
name N 1. kIrti,nAmavarI,prasiddhI,gaurava,pratiShThA,2. nAma,3. yAdagAra,4. sa.nGYA
name VT 1. nAma rakhanA,nAma lenA,batAnA
nameless A 1. gumanAma,benAma,aGYAta
namely Adv 1. arthAta,yAnI,yathA
namesake A 1. nAmarAshI,hamanAma,usI nAma kA manuShya
nap N 1. jhapakI,U.ngha,2. roA.n
nap VI 1. jhapakI lenA,U.nghanA,2. kisI chaukasa vyakti kA sa.nyogavasha pha.nsa jAnA
naphtha N 1. maTTI kA tela
napkin N 1. rumAla,a.ngochhA
narcotic A 1. nI.nda lAne vAlI,nashIlI,nidrA janaka
narcotic N 1. nI.nda lAne vAlI davA,nidrauShadha
narrate VI 1. bayAna karanA,varNana karanA,kathana karanA,kahanA
narration N 1. kathana,varNana,kathA,kahAnI
narrative A 1. kahAnI kA,galpa sa.nba.ndhI,2. galpa priya,gappI
narrative N 1. kahAnI,bayAna,itihAsa,kathA,varNana
narrator N 1. bayAna karane vAlA,varNana karane vAlA,kathA kahane vAlA
narrow A 1. sa.nkIrNa,ta.nga,sa.nkarA,avistR^ita,2. anudAra,3. parimita,chhoTA
narrow VT 1. parimita yA ta.nga karanA,sikoDanA
narrowly Adv 1. sakarAI se,atyanta nikaTa se,bArIkI se,jA.ncha kara,kaThinAI se
nasal A 1. nAsikA sa.nba.ndhI,anunAsika,nAka kA
nasal N 1. AvAja jo nAka se nikale,anunAsika akShara
nascent A 1. hone vAlA,baDhane vAlA,honahAra,uThane vAlA,2. Arambha hotA huA,aparipakva
nasty A 1. mailA,nirlajja,ashlIla
natal A 1. janma kA,paidAyashI
nation N 1. jAti,kauma,eka desha yA rAjya ke loga yA nivAsI,jatthA,TolI,rAShTra
national A 1. jAtIya,kisI visheSha jAti kA,kaumI,rAShTrIya,sarva sAdhAraNa kA
national N 1. apane deshavAsI
nationalism N 1. jAtIyatA,jAtIya anurAga,svajAti prema,svadeshAnurAga,rAShTrIyatA
nationalist N 1. rAShTravAdI,jAtIya ekatA tathA svAdhInatA kA pakShapAtI,rAShTrIyatA kA samarthaka,rAShTrIyatAvAdI
nationality N 1. deshabhakti,jAtIya kShaNa vA svabhAva,jAtIyatA,rAShTrIyatA,2. jAti
nationalize VT 1. eka jAti yA rAShTra banAnA,jAtIya sa.npati Adi banA lenA
native A 1. deshI,asalI,janmI,janmaprApta svabhAva,paidAyashI
native N 1. deshI,kisI sthAna me.n janma liyA huA,2. mUla nivAsI,3. deshIya paudhA yA jAnavara
nativity N 1. janma,2. janmakAla,janmabhUmi,janmaprakAra,janmasthAna,utpattisthAna
natural N 1. prAkR^itika,a.ntarjAta,sahaja,svAbhAvika,asalI,2. jAraja,harAmI
naturalist N 1. padArthaviGYAnI,pashuvidyAviGYa,2. prakR^itivAdI
naturalize VT 1. prAkR^itika yA sahaja banAnA,apanA banAnA,sammilita karanA,2. jAti yA desha ke adhikAra denA
naturally Adv 1. svabhAva se,khuda ba khuda,svayam,Apa se Apa,svabhAvataH,sahaja rUpa se
nature N 1. jagata,sR^iShTi,svabhAva,banAvaTa,prakR^iti,prakAra,bhAva,rUpa,rIti,vidhi,mAyAshakti
naught A 1. vyartha
naught N 1. kuchha nahI.n,2. shUnya
naughty A 1. duShTa,naTakhaTa
nausea N 1. matalI,michilAI,aruchi,2. samudrI bImArI,ubakAI
nauseate VTI 1. jI ghinAnA,napharata karanA,ghR^iNA karanA,jI machalAnA
nauseous A 1. ghR^iNAjanaka,napharata denevAlA,aruchikara
nautical A 1. jahAjI
naval A 1. sAmudrika,dariyAI,jahAjI,nAvika
nave N 1. pahiye kI nAva,2. giraje ke bIcha kA bhAga
navel N 1. nAbhi,to.ndI,ThuNDI
navigable A 1. jahAja yA nAva khene lAyaka,jisame.nhokara jahAja yA nAva jA sake
navigate VTI 1. jala yAtrA karanA,sAmudrika yAtrA karanA,jahAja chalAnA
navigation N 1. mallAhI,mA.njhIgarI,jahAjarAnI,jahAjI vidyA,jala paryaTana,nAvika vidyA,nauvAhana
navigator N 1. mallAha,mA.njhI,nAvika
navy N 1. potAvalI,jahAjo.n kA beDA,2. laDAI ke jahAjo.n kA beDA,3. laDAI ke jahAjo.n kA samUha,jalasenA
nay Adv 1. nahI.n,balki,aura bhI
nay N 1. asvIkR^iti,inakAra,viruddha mata
near A 1. nikaTa,najadIka,adUra,samIpa,nikaTavartI,nikaTa sa.nba.ndha kA,sa.nkIrNa
near Adv 1. pAsa se,lagabhaga,hArdika rUpa se,parichita rUpa se
near Prep 1. pAsa,lagabhaga,prAyaH
near VI 1. nikaTa AnA,pAsa AnA
nearly Adv 1. karIba karIba,lagabhaga,prAyaH
neat A 1. sApha,sutharA,umdA,achchhe Dha.nga kA,khAlisa,svAdiShTa,svachchha,shuddha,nirA
neat N 1. maveshI,gAya,baila,Dhora
neatly Adv 1. saphAI se,umdA taura se,svachchhatA se
neatness N 1. nirmalatA,saphAI,umdagI,svachchhatA,shuddhatA
nebulous A 1. tArA ma.nDala kA,tArA ma.nDala sadR^isha,2. bAdala sA,dhu.ndhalA
necessarily Adv 1. anivArya rUpa se,avashya,avashya karake,jarUrI
necessary A 1. Avashyaka,AvashyakIya,anivArya,jarUrI,lAjamI
necessitate VT 1. majabUra karanA,vivasha karanA,2. Avashyaka karanA
necessity N 1. lAchArI,AvashyakatA,vivashatA,2. garIbI,daridratA dInatA,3. prayojana,kArya
neck N 1. garadana,kaNTha,galA,2. DamarUmadhya
neck VT 1. galA ghoTanA,galA kATanA,mAra DAlanA
necklace N 1. mAlA,hAra,mohanamAlA
necktie N 1. gulubanda,nekaTAI,galAbanda
nectar N 1. amR^ita,sudhA,2. svAdiShTa,sharabata,3. parAga
need N 1. AvashyakatA,jarUrata,kamI,daridratA
need VTI 1. chAhanA,Avashyaka honA,prayojana honA
needle N 1. suI,2. kutubanumA kI suI yA kA.nTA
needle VI 1. dAnedAra honA
needless N 1. niShprayojana,vR^ithA,bephAyadA,anAvashyaka,
needs Adv 1. avashya kara ke
needy A 1. nirdhana,garIba,ka.ngAla,daridra
nefarious N 1. ati duShTa,ati pApI,dharma viparIta,mahApAtakI
negative N 1. asvIkAra sUchaka shabda vA varNana,i.nkArI,asvIkAra sUchaka,2. abhAva sUchaka,3. niShedhAtmaka,4. R^iNa,R^iNAtmaka
negative VT 1. asvIkAra karanA,2. virodha karanA,niShphala karanA,pratikAra karanA
neglect N 1. bhUla,gaphalata,upekShA,asAvadhAnI,2. anAdara
neglect VT 1. bhUla jAnA,bhulAnA,bisAranA,sudha na lenA,upekShA karanA,anAdara karanA
negligence A 1. upekShA,asAvadhAnI,gaphalata,lAparavAhI,bhUla
negligent A 1. beparavAha,upekShaka,asAvadhAna
negligently Adv 1. beparavAhI se,asAvadhAnI se
negligible A 1. nagaNya,jo chhoDa diyA jA sake,jisakA dhyAna rakhanA Avashyaka na ho
negotiable A 1. kharIda pharokhta ke lAyaka,bechane ke yogya
negotiable N 1. huNDI,tamassuka
negotiate VTI 1. mola tola karanA,kArobAra karanA,mAmalA karanA,2. bechanA
negotiation N 1. mola tola,muAmalA,saudA,paNa,vyavahAra,sa.ndhikrama,vyavasAya,kaula aura karAra
negotiator N 1. mola tola karanevAlA,muAmalA karanevAlA,vyavahArI
neighbour N 1. paDosI,samIpavAsI,hamasAyA
neighbour VTI 1. pAsa honA,najadIka honA,nikaTa honA
neighbourhood N 1. paDosa,pAsa,pAsa kA jilA,samIpatva,nikaTatA,2. paDosI loga
neighbourly A 1. mitravat,maitrika,kR^ipAlu,sushIla,shiShTa
neither Adv 1. na yaha na vaha
neither Conj 1. koI bhI nahI.n
neophyte N 1. nausikhiyA,nava paramatagrAhI,nayA mata dhAraNa karane vAlA
nephew N 1. bhatIjA,bhA.njA
nepotism N 1. kulapakShapAta,rishtedAro.n kI muhabbata yA taraphadArI,sambandhiyo.n kA pakShapAta
nerve N 1. nasa,dhamanI,shirA,2. bala,vIrya,shakti,sAmarthya,dilerI,sAhasa,dhairya
nerve VT 1. shakti pradAna karanA,majabUta karanA,shaktishAlI karanA
nervous A 1. majabUta,jorAvara,balI,gaThIlA,2. chiDachiDA,kamajora,dhairyahIna,3. naso.n kA
nervously Adv 1. balapUrvaka,2. ghabarAhaTa ke sAtha
nervousness N 1. tAkata,shakti,2. naso.n kI kamajorI,ghabarAhaTa
nest N 1. gho.nsalA,2. rahane kI garma chhoTI jagaha
nest VTI 1. gho.nsalA banAnA
nestle VI 1. saTakara ArAma se leTe rahanA,baserA karanA,dalakanA
net A 1. bemela,sApha,khAlisa,pakkA,2. kharchA ityAdi kATane ke bAda jo bAkI bache,asheSha
net N 1. jAla,phandA,2. baDI kaThinAI,bhArI ulajhana
net VT 1. jAlI banAnA,2. jAla me.n pha.nsAnA
netting N 1. jAlI banAnA,2. jAlI,jAla
nettle N 1. bichchhU kA peDa
nettle VT 1. Da.nka mAranA,2. satAnA
network N 1. jAlI,jAlI kA kAma
neurology N 1. nasa vidyA,shirA varNana
neurotic A 1. naso.n kA,naso.n para prabhAva DAlane vAlA,2. naso.n ke vikAra se pIDhita
neurotic N 1. naso.n ke vikAra se pIDhita manuShya,2. naso.n ke roga kI auShadhI
neuter A 1. nirAlA,alaga,napu.nsaka,bejAna,klIva
neuter N 1. napu.nsaka li.nga kI sa.nGYA,apakShapAtI vyakti
neutral A 1. taTastha,apakShapAtI,besarokAra,udAsIna,na achchhA na burA,bIcha kI rAha kA,na isa ora kA na usa ora kA,madhyastha
neutral N 1. niShpakSha,apakShapAtI vyakti yA jAti,vaha jo kisI ora bhAga na le
neutrality N 1. besarokArI,apakShapAta,alahadagI,udAsInatA,taTasthatA
neutralize VT 1. niShprabhAva karanA,pratikAra karanA,vyartha kara denA
never Adv 1. kabhI nahI.n
nevertheless Adv 1. tathApi,to bhI,tisa para bhI,tAhama
nevertheless Conj 1. tathApi,to bhI,tisa para bhI,tAhama
new A 1. nUtana,navIna,nayA,tAjA,hAla kA,Adhunika
newly Adv 1. nayA,hAla me.n,naye sire se,nUtana,TaTakA
newness N 1. navInatA,tAjagI,nayApana
news N 1. tAjI khabara,nayA samAchAra yA vR^itAnta
newspaper N 1. samAchArapatra,akhabAra
next A 1. agalA,nikaTatama,usake bAda,nikaTastha,lagA huA,AgAmI
next Adv 1. nIche vAlA,bAda kA
nibble N 1. kutaranA,2. katarana,TukaDA
nibble VTI 1. kutaranA,nuktAchInI karanA,2. chhoTI chhoTI sI bAto.n me.n doSha nikAlanA
nice A 1. komala,umdA,bArIka,sUkShma,mAtrA vichArI,nakachaDhA
nicely Adv 1. ThIka ThIka,bArIkI se,umdagI se,sUkShmatA se,bhalI bhA.nti
nicety N 1. durustI,saphAI,najAkata,ati sUkShmatA,komalatA,2. sUkShma yA chhoTI bAta
niche N 1. AlA,tAka
nick N 1. chheda,dA.ntA,2. ThIka samaya yA avasara,maukA,2. TAipa ke akShara me.n eka chihna
nick VT 1. chheda karanA,2. anukUla samaya para hAtha lagAnA
nickel N 1. gilaTa,dhAtu visheSha
nickname N 1. bigaDA huA nAma,burA nAma,chiDhAne kA nAma,upanAma
nickname VT 1. upanAma denA
nicotine A 1. tambAkU kA
nicotine N 1. tambAkU ke paudhe kA viShailA drava,2. tambAkU pIne vAlA
niece N 1. bhatIjI,bhA.njI
nigger N 1. kAlA AdamI,habashI
nigh A 1. pAsa,samIpa,nikaTa
nigh Adv 1. lagabhaga,prAyaH,karIba karIba
night N 1. rAta,raina,rajanI,2. mR^ityu,3. durbhAgya,dukha,vipatti,4. a.ndherA,dhu.ndha
nightfall N 1. sA.njha shAma,sandhyA samaya
nightingale N 1. bulabula
nightmare N 1. kusvapna,DarAvanA,khvAba,dabAva
nil N 1. nahI.n,kuchha nahI.n
nimble A 1. chAlAka,phurtIlA,chusta
nine A 1. nau
nineteen A 1. unnIsa
nineteenth A 1. unnIsavA.n
ninetieth A 1. navvevA
ninetieth N 1. navvevA.n bhAga
ninety A 1. navve
ninth A 1. navA.n
ninth N 1. navA.n a.nsha
nip N 1. chuTakI,ThiThuranA
nip VT 1. chuTakI kATanA,2. dabAnA,3. pAlA mAranA,nochanA,satAnA
nit N 1. chhoTe kIDo.n kA a.nDA,jU.n kA a.nDA,lIkha
nitrate N 1. nAiTreTa,shore ke tejAba kA namaka
nitric A 1. nAiTreTa kA,shore kA
nitrogen N 1. nAiTrojana,eka tatva visheSha
nitrous A 1. nATreTa jaisA,shore kA,shorA sadR^isha,shorA milA huA
nitty A 1. lIkho.n se bharA huA,2. umdA
no A 1. koI nahI.n,eka nahI.n
no Adv 1. nahI.n,na,
nobility N 1. kulInatA,shreShThatA,uttamatA,shreShTha AcharaNa,2. saradAra loga,amIra loga,uchchapada ke loga,mAnyavara,.maryAdA,mahAtmya,uchchapada,
noble A 1. baDA,kulIna,U.nchA,sharIpha,shreShTha,uttama
noble N 1. shreShTha jana,sharIpha AdamI,kulIna manuShya
nobleman N 1. saradAra,amIra,kulIna jana,abhijAta puruSha,umarAva
nobody N 1. koI nahI.n,nAchIja,sAmAnya manuShya
nocturnal A 1. rAta kA,rAtri sa.nba.ndhI
nod N 1. sira kA hilAnA,2. hukma,AGYA
nod VTI 1. sara jhukAnA,sira hilAnA,2. U.nghanA
node N 1. gA.nTha,gilaTI,ubhAra
noise N 1. AvAja,shabda,shora,gula,2. aphavAha
noise VTI 1. chillAnA,shora gula karanA
noisily Adv 1. shora gula ke sAtha,U.nche svara se
noisy A 1. sashabda,shora gula karane vAlA,kolAhala kArI,bakkI
nomad A 1. ba.njArA,ghUmane vAlA,ghara bAra sAtha lie phirane vAlA
nomad N 1. ba.njAre,ghUmane vAlI jAti kA manuShya
nominal A 1. nAmamAtra kA,barAya nAma ke liye,avAstavika
nominate VT 1. nAma batAnA,nAma lenA,kisI pada ke liye nAma nirdiShTa karanA,nAmajada karanA
nomination N 1. nAmakaraNa,niyojana,nAmajadagI,pratiShThApana
nominee N 1. nAmajada kiyA gayA,niyojita puruSha
none N 1. koI nahI.n
nonsense N 1. nirarthaka bAte.n,anarthaka vAkya,tuchchha vastue.n
nonsensical A 1. nirarthaka,atarkasa.ngata
nook N 1. konA,khU.nTa
noon A 1. madhyAhna sa.nba.ndhI
noon N 1. madhyAhna,dopahara,bAraha baje dina
noose N 1. phA.nsI,sarakaphandA
noose VT 1. phandA lagAnA,jAla me.n phA.nsanA
nor Conj 1. na,na to
normal A 1. sAmAnya,vidhivat,prAkR^itika,sAdhAraNa,lambarUpa,2. niyama sIkhanevAlo.n kI pAThashAlA,prAdhyApako.n ko shikShA dene kI pAThashAlA
normally Adv 1. sAdharaNataH,2. kAyade se,rIti se,vidhipUrvaka
north A 1. uttara kA,uttarI
north N 1. uttara,udIchi
northeast N 1. uttara pUrva,uttara aura pUrva ke bIcha kI dishA,IshAna koNa
northeastern A 1. uttara kI ora mu.nha kiyA huA
northerly A 1. uttara,uttara kI ora,uttarIya
northern A 1. uttara kA,uttarI
northward A 1. uttara kI ora mu.nha kiyA huA
northward Adv 1. uttara kI ora
northwest A 1. pashchimottara dishA sa.nba.ndhI,pashchimottarIya
northwest N 1. uttara pashchima kI dishA,pashchimottara,vAyavya koNa
nose N 1. nAka,2. khushabU,sugandha,3. nathunA
nose VI 1. sU.nghanA
nose VT 1. sU.nghanA,2. patA lagAnA,3. sAmanA karanA,4. barAbarI karanA
nose-ʵ N 1. ghoDo.n ko dAnA dene kA thailA jo usake mu.nha se laTakA dete hai.n
nose- N 1. bulAka,nakelA
nose-ring N 1. nAka me.n pahanAne kA gahanA,nathunI,natha
nostril N 1. nathunA
not Adv 1. nahI.n,na,mata
notable A 1. prasiddha,khyAta,mashahUra,2. smaraNIya,3. vishiShTa
notable N 1. prasiddha puruSha,nAmI AdamI,2. prasiddha vastu
notary N 1. noTarI,hu.nDI Adi dastAvejo.n kI tasdIka karane vAlA ohadedAra,lekhApatra pramANakArI
notation N 1. a.nkana,sa.nkhyA kA likhanA,chihnakArI,2. chihna,sa.nketa
notch N 1. dA.nta,kaTAva,darrA,2. tAkha
notch VT 1. dA.nte banAnA,nA,dA.nte denA,chheda kATanA
note N 1. chihna,nishAna,lakShaNa,2. chhoTI chiThThI,3. R^iNa kI svIkR^iti,rasIda,rakkA,4. dhvani,tAna,svara,5. dhyAna,avadhAna,6. khyAti,kIrti,pratiShThA,7.lekha
note VT 1. dhyAna karanA,sochanA,dekhanA,2. nishAna karanA,likha lenA
notebook N 1. noTa buka,yAdadAshta likhane kI kitAba,smaraNa pustaka,2. hu.nDI kI kitAba,pratiShThita
noted A 1. prasiddha,mashahUra,nAmI
noteworthy A 1. dhyAna dene yogya,vichAra me.n lAne yogya,2. smaraNIya
nothing N 1. kuchha nahI.n,2. arnAstatva,3. abhAva,4. nAchIja,tuchchha bAta yA vastu yA manuShya,5. shUnya
nothing-1/2 N 1. sirpha,kevala
nothing-_1/2 N 1. samAna,barAbara
nothing- N 1. nAstitva,shUnyatA,anastitva,2. tuchchhatA,vyarthatA
notice N 1. Alokana,dekhanA,2. lekha,3. chetAvanI,4. sUchanA viGYApana,sUchanA patra,5. satkAra,Adara
notice VT 1. dhyAna denA,2. dekhanA,3. batalAnA,varNana karanA,4. vichAranA
noticeable A 1. dhyAna dene yogya,dekhane yogya,kAbila gaura
notification N 1. viGYApana,ishtihAra,2. samvAda,3. chetAvanI
notify VT 1. prakAshita karanA,2. prasiddha karanA,3. sUchanA denA,khabara denA,4. jatAnA
notion N 1. mati,2. bhAva,bhAvanA,khyAla,mata,vichAra,rAya,gumAna
notions N 1. khyAla,vichAra,bhAva,rAya,mata
notoriety N 1. kuprasiddhi,kukIrti,badanAmI,lokApavAda
notorious A 1. badanAma,kuprasiddha,2. prakAshita,3. loka prasiddha,vikhyAta
notoriously Adv 1. khule taura para,prakaTa rUpa se,pratyakSha,khullama khullA
notwithstanding Prep 1. tathApi,tisapara bhI
noun N 1. sa.nGYA,2. nAma
nourish VT 1. pAlana poShaNa karanA,pAlanA,posanA,2. bala pahu.nchAnA,3. shikShA denA,sikhA denA
nourishment N 1. pAlana poShaNa,2. khAnA,AhAra,3. puShTikAraka padArtha
novel A 1. nayA,navIna,2. anokhA,anUThA,adbhuta
novel N 1. kathA,kahAnI,upanyAsa
novelist N 1. upanyAsa rachayitA,kissA likhane vAlA,kahAnI banAne vAlA
novelty N 1. nayApana,2. navIna yA adbhuta vastu
novice N 1. nausikhiyA,kachchA,anubhava rahita manuShya
now Adv 1. aba,hAla me.n,isa dama
now Conj 1. phalataH,ateva,isake bAda
now N 1. yaha samaya,vartamAna samaya
now-a-days N 1. vartamAna kAla
now-and_then N 1. kabhI kabhI,2. prAyaH
nowadays Adv 1. Ajakala,ina dino.n,vartamAna kAla me.n
nowhere Adv 1. kahI.n nahI.n
noxious A 1. hAnikAraka,2. dukhadAI
nozzle N 1. nAka,2. thUthanI,3. nikalA huA bhAga
nucleus N 1. gUdA,girI,guThalI,bIja,garbha,hR^idaya
nude A 1. na.ngA,bekapaDA,ughADA,nagna
nudge VT 1. kuhane se chhUnA,2. kuhanI se ishArA karanA,3. TehokanA
nudity N 1. na.ngApana
nuisance N 1. dukhadAI vastu,hAnikAraka vastu,2. utpAta,ka.nTaka,vighna,bAdhA
null A 1. vyartha,nirarthaka,2. jhUThA,3. naShTa
null- A 1. niShphala,bekAra,kAma me.n Ane ke ayogya
nullification N 1. niShprabhAvatA,vyarthatA,2. niShprabhAva lekhApatra ityAdi,3. abhAva
nullify VT 1. radda karanA,2. nAjAyaja karanA,niShprabhAva karanA,nirthaka karanA
numb A 1. susta,2. ThiThurA huA,3. stabdhagati
numb VT 1. ThiThurAnA,sunna karanA
number N 1. ikAI,2. sa.nkhyA,a.nka,ginatI,3. Dhera,bahuta,joDI,4. vachana,5. jiLa,6. chhanda
number VT 1. ginanA,ginatI karanA,2. a.nka DAlanA,sa.nkhyA chaDhAnA,3. honA
numeral N 1. sa.nkhyA sUchaka chihna,a.nka
numerical A 1. sa.nkhyAsUchaka vA vAchaka
numerically Adv 1. sa.nkhyAnusAra,ginatI se
numerous A 1. bahuta jyAdA,ipharAta se,anaginata
nun N 1. bhaktina,tapasvina,yogina
nuptial A 1. vivAha sa.nba.ndhI,vaivAhika
nuptials N 1. vivAha,shAdI,2. vivAha sa.nskAra
nurse N 1. dAI,vaha aurata jo laDake yA bImAra kI rakhavAlI yA khabaradArI kare
nurse VT 1. pAlanA,2. dUdha pilAnA,3. mana me.n lAnA,4. rogI kI sevA karanA
nursery N 1. dAI khAnA,2. bachche kA kamarA,3. paudhA ghara
nurture N 1. pAlana poShaNa,2. bhojana,khAnA,3. shikShA,shikShaNa
nurture VT 1. khilAnA,2. shikShA denA,3. paravarisha karanA,pAlana poShaNa karanA
nut N 1. supArI,akharoTa,bAdAma Adi,2. ati prasanna karanA,3. kaThina samasyA
nutcracker N 1. sarautA,supArI kATane kA eka ya.ntra
nutmeg N 1. jAyaphala
nuts N 1. supArI,bAdAma Adi
nutshell N 1. akharoTa Adi kA chhilakA,2. tuchchha vastu,nAchIja,3. ati sa.nkShepa me.n kahane kA Dha.nga
nutty A 1. jahA.n supArI bahutAyAta ho,2. supArI ke svAda kA
o N 1. o,he,are,ajI
oak N 1. balUta,sindUra
oak- N 1. mAjUphala
oar N 1. nAva kI DA.nDa,chappU,2. DA.nDa khene vAlA
oar VI 1. nAva chalAnA
oasis N 1. registAna me.n sarasabja jagaha,marusthala ke bIcha harita bhUmi
oat N 1. oTa,jI
oath N 1. shapatha,kasama
oatmeal N 1. jI kA ATA
obedience N 1. AGYA pAlana,pharmAbaradArI,vashyatA,AGYAparatA
obedient A 1. AGYAkArI,AGYAdhIna,AGYApAlaka,vashya
obelisk N 1. chaukhU.nTA mInAra,chatuShkoNa satambha
obese A 1. moTA,sthUla,sthUlakAya
obesity N 1. sthUlatA,moTAI
obey VTI 1. AGYA mAnanA,hukma mAnanA,AGYApAlana karanA,2. sunanA,3. karanA,4. adhIna honA,vasha me.n honA
obituary N 1. phautInAmA,mare hue AdamI kA hAla,mR^itavivaraNa
object N 1. abhiprAya,2. prayojana,3. murAda,uddeshya,lakShya,4. vastu,padArtha,5. karma
object VTI 1. virodha karanA,Apatti karanA,rokanA,ADanA,tarka nA karanA
objection N 1. virodha karanA,2. viruddha hetu,3. Apatti,etarAja,4. sha.nkA
objectionable A 1. nAmunAsiba,anuchita,varjanIya
objective A 1. karma sa.nba.ndhI,2. bAharI,3. viShayAshrita,padArtha sa.nba.ndhI
objective- N 1. karma kAraka
objector N 1. bAdhaka,etarAja karane vAlA,chhe.nkane vAlA
obligation N 1. kartavya,2. ehasAna,meharabAnI,kR^ipA,anugraha,3. bhAra,4. kaula va karAra,5. sharta
obligatory A 1. Avashyaka,aparihArya,2. avashya kartavya,avashya,avashya mantavya
oblige VT 1. kR^ipA karanA,anugraha karanA,kR^itaGYa karanA,2. prasanna karanA,3. majabUra karanA
obliging A 1. sushIla,anugrahakArI,upakArashAlI,dayAvanta,meharabAna,upakArI,2. shiShTAchAra yukta
oblique A 1. tirchhA,jhukA huA,pechadAra,alambavata
obliquely Adv 1. phera se,TeDhe tIra se,2. tirachhe tirachhe
obliterate VT 1. miTA denA,pochha denA,2. chhIlanA,3. ghisanA
oblivion N 1. vismaraNa,bhUla,2. kShamA
oblivious A 1. bhUlane vAlA,bhulakkaDa,2. bhulAne vAlA
oblong A 1. AyatAkAra,dIrghAkAra,adhika lambAI vAlA
oblong N 1. AyAtakShetra
obnoxious A 1. ghR^iNita,2. ni.ndya,ni.ndA yogya,3. burA,4. adhIna
obscene A 1. nirlajja,ashlIla,2. ashubha,manahUsa
obscenity N 1. lampaTatA,phUhaDapana,nirlajjatA,ashlIlatA
obscure A 1. dhu.ndhalA,2. gUDha,gupta,3. adhUrA
obscurity N 1. a.ndherA,dhu.ndhalApana,gahanatA
observable A 1. dhyAna yogya,vichAra yogya,kAbila e gaura
observance N 1. dhyAna,2. kAma,3. AchAra,4. anusaraNa,5. rIti
observant A 1. chaukasa,sAvadhAna,2. AGYAkArI,3. dhyAna rakhane vAlA
observation N 1. avalokana,2. vichAra,3. nirUpaNa,4. vachana,ukti,5. AlochanA
observatory N 1. AkAshalochana,2. grahaNakShetra,3. darshana sthAna
observe VT 1. dekhanA,avalokana karanA,dhyAna denA,2. nishAna karanA,3. AlochanA karanA,kahanA,4. anuShThAna karanA,manAnA,5. anusaraNa karanA,mAnanA
observer N 1. avalokanakArI,dekhanevAlA,avekShaka,2. mAnane vAlA,3. rakhane vAlA,4. karane vAlA
obsess VT 1. ( bhUta) laganA,satAnA,2. mana me.n ghara kara lenA
obsession N 1. dhuna,bhUta kA laganA
obsolete A 1. aprachalita,manasUkha,2. purAnI chAla kA
obstacle N 1. roka,bAdhA,ADa,vighna
obstinate A 1. haThI,jiddI,avineya
obstruct VT 1. rokanA,2. banda karanA,3. bAdhA DAlanA
obstruction N 1. bAdhA DAlanA,2. roka,aTakAva,bAdhA,vighna,avarodha
obstructionist N 1. avarodhaka,vighnakArI
obstructive A 1. bAdhaka,vighnakArI,rokanevAlA,pratirodhaka
obtain VI 1. sthApita honA,2. prachalita honA,phailanA
obtain VT 1. prApta karanA,hAsila karanA
obtainable A 1. pAne yogya,hAsila karane ke lAyaka,prApya
obtuse A 1. susta,kinda,goTila,2. benoka,3. atIvra
obtuse- A 1. adhika koNa,sthUlakoNa
obvious A 1. sApha,jAhira,pratyakSha,spaShTa,prakaTa
obviously Adv 1. sApha sApha,spaShTataH,pratyakSha rUpa se
occasion N 1. avasara,suavasara,2. prayojana,nimitta,kAraNa,AvashyakatA,3. koI visheSha utsava,samaya,4. bAta,mAjarA,ghaTanA
occasion VT 1. kAraNa honA,paidA karanA
occasional A 1. kabhI kabhI kA,kadAchit,2. prAsa.ngika,visheSha utsava Adi kA
occasionally Adv 1. kabhI kabhI,samaya samaya para
occasions N 1. koI visheSha utsava,samaya
occult A 1. gupta,chhipA huA,adR^ishya
occult-۬ N 1. jAdU,i.ndrajAla
occupancy N 1. adhikAra,kabjA,bhoga,yukti
occupant N 1. adhikArI,kabija,mAlika,bhogI,bhoktA
occupation N 1. bhoga,adhivAsa,adhikAra,dakhala,adhikR^ita,2. peshA,kArobAra,dha.ndhA
occupation-ۿ N 1. rela kI saDaka kA pula
occupier N 1. adhikAra lene yA rakhane vAlA,bhoktA,adhivAsI
occupy VTI 1. adhikAra rakhanA,lenA,rakhanA,sthAna lenA,2. bhoga karanA,prayoga karanA,3. jagaha gheranA
occur VI 1. prakaTa honA,2. AnA,honA,ghaTita honA,paDanA
occurrence N 1. ghaTanA,2. vAkayA,3. sa.nyoga
ocean N 1. mahAsAgara,samudra,ambudhi
oceanic A 1. mahAsAgara kA,2. mahAsAgara sadR^isha,3. mahAsAgara me.n milane vAlI,samudrIya
octagonal A 1. ATha kone vAlA,aShTakoNa
octave A 1. jisa me.n ATha ho.n,ATha se banA huA
octave N 1. dhArmika tyohAra kA AThavA.n dina,2. AThasuro.n kA a.ntara
octogenarian N 1. assI barasa kA bUDhA,assI barasa kA
odd A 1. viShama,phUTa,tAka,2. anokhA,adbhuta,advitIya
odd N 1. atulyatA,2. antara,3. lAbha,jIta,4. sa.nbhAvanA,5. vivAda
oddity N 1. viShamatA,2. anokhA AdamI,adbhuta vastu
oddly Adv 1. viShamatA se,ajIba taraha se,nirAle Dha.nga se,anokhI taraha se
ode N 1. gIta,gajala,kavitA
odious A 1. ghinaunA,apriya,ghR^iNita,ghR^iNAyogya
odour N 1. sugandha,khushabU,mahaka,bAsa,bU
of Prep 1. se,2. bAbata,3. me.n,4. para,5. vAste
off A 1. bahuta dUra kA,2. baDhA huA
off Adv 1. dUra,2. pare,3. alaga
off-hand A 1. turanta,2. binA soche vichAre
offence N 1. aprasannatA,roSha,2. hAni,takalIpha,3. doSha,jurma,aparAdha
offend VTI 1. kruddha karanA yA honA,2. aprasanna karanA yA honA,3. ulla.nghana karanA
offender N 1. aprasanna karane vAlA,2. ulla.nghana karane vAlA,3. aparAdhI,doShI
offensive A 1. apakAraka,2. apriya,3. dukhadAI,4. AkrAmaka
offer N 1. denA,bhe.nTa chaDhAnA,2. prastAva,rAya,3. mola
offer VTI 1. upasthita karanA,2. bhe.nTa chaDhAnA,3. najaranA,4. karanA,5. bali denA,6. mola lagAnA,7.batalAnA
offering N 1. bhe.nTa,balidAna,chaDhAvA
offhand A 1. tura.nta,2. binA soche vichAre
office N 1. naukarI,padavI,pada,kAma,adhikAra,2. daphtara,3. shAgirda peshA
officer N 1. aphasara,ohadedAra,adhikArI,padAdhikArI
official A 1. AdhikArika,sarishte yA daphtara sa.nba.ndhI
official N 1. aphasara,uchcha pada kA karmachArI,adhikArI
officially Adv 1. sarakArI taura se
officiate VI 1. kisI jagaha me.n kAma karanA,2. kisI ke sthAna me.n kAma karanA
offing N 1. samudra kA vaha bhAga jo kinAre se bahuta dUrI para ho yA jahA.n pAnI gaharA ho
offset N 1. DAlI,a.nkura,2. barAbara rakama,3. lambavatta dUrI,AphaseTa
offshoot N 1. shAkhA,a.nkura
offspring N 1. santAna,aulAda,laDakA yA laDakI,laDake vAle
oft Adv 1. bahudhA,aksara,bArabAra,2. itanI bAra
often Adv 1. bahudhA,aksara,bArabAra,2. itanI bAra
ogle N 1. kaTAkSha,2. tirachhI najara yA chitavana
ogle VTI 1. kanakhiyo.n se dekhanA,tirachhI najara se dekhanA
oh I 1. hA,2. Aha
oil N 1. tela,rogana
oil VT 1. tela lagAnA
oil-cloth N 1. roganI kapaDA,2. moma jAmA
oil-mill N 1. tela pherane kI chakkI
oil-_ N 1. dhana,2. ghUsa
oilman N 1. telI
oily A 1. chikanA,tela sA,tilahA
ointment N 1. marahama,lepa
old A 1. prAchIna,2. jo tAjA na ho,3. buDhDhA,vR^iddha,4. bigaDA huA,saDA huA,5. anubhavI
old-fashioned A 1. purAnI chAla kA
olden A 1. purAnA,prAchIna
oligarchy N 1. vaha rAjya jisa me.n thoDe loga shAsana kare.n,alpajanAdhipatya
olive N 1. jaitUna,jalapAI
olive-oil N 1. jaitUna kA tela
omen N 1. chihna,nishAna,saina
ominous A 1. apashaguna,manahUsa,bhaviShya sUchaka,ashubha
omission N 1. chUka,2. bhUla,3. chhUTa
omit VT 1. chhoDa jAnA,2. bhUla jAnA,visarAnA,3. chUkanA
omnibus N 1. eka prakAra kI yAtrI gADI
omnipotent A 1. sarva-shakti-mAna
omnipresent A 1. parameshvara,jagadIshvara
on Adv 1. Age,2. lagAtAra,3. najadIka,lagA huA
on Prep 1. para,Upara,ora,2. nikaTa,3. daramiyAna,4. sivA,5. liye,6. hAla para
on-fire N 1. jalatA huA
on-۰ VT 1. jisa samaya AvashyakatA honA
on-1/2_ N 1. uDatA huA
once Adv 1. eka bAra,eka samaya me.n,2. pahale
once-_ Adv 1. bAra bAra,punaH punaH
once-_ Adv 1. antima
one Det 1. eka
oneness N 1. ekatA,eka,2. ikAI
onerous A 1. bhArI,vajanI,2. kaShTa sAdhya,dukhada kleshakara
oneself Pron 1. svaya.n,khuda
onion N 1. pyAja,gaNDA
onlooker N 1. dekhane vAlA,tamAshabIna,darshaka
only A 1. akelA,2. advitIya,3. pramukha
only Adv 1. akele,2. kevala,sirpha
onset N 1. chaDhAI,hamalA,AkramaNa,dhAvA
onslaught N 1. mAradhADa,hamalA,ghAtaka AkramaNa
onus N 1. bojhA,bhAra,2. pramANita karane kA bhAra
onward A 1. baDhate hue,pragatishIla
onward Adv 1. Age,agADI,pare,baDhake
onyx N 1. eka ratna,gomeda,sulaimAnI patthara
ooze N 1. kIchaDa,gAda,chahalA
ooze VT 1. jharanA,chUnA,dhIre dhIre bahanA,TapakanA,risanA
opal N 1. dUdhiyA patthara
opaque A 1. asvachchha,dhu.ndhalA
open A 1. khulA,2. spaShTa,sApha,3. udAra,dAtA,4. niShkapaTa,sachchA,5. sArvalaukika,sArvajanika
open N 1. khulI jagaha,2. khulA samudra
open VTI 1. kholanA,prakAsha karanA,2. prAra.nbha karanA,3. sthApita karanA,4. chalAnA
opener N 1. kholanevAlA,udghATaka
opening N 1. kholanA,udghATana ityAdi,2. chhidra,chheda,3. prAra.nbha,4. avasara,maukA
openly Adv 1. khullamakhullA,sApha sApha,spaShTa rUpa se
openness N 1. sAdagI,nirmalatA,2. spaShTatA
opera N 1. gAne ke sAtha nATaka,2. svA.nga ghara,tamAshA ghara,nAcha ghara
opera-house N 1. nAcha ghara
operate VTI 1. kAma karanA,2. guNa karanA,asara karanA,prabhAva DAlanA,3. chIra phADa karanA
operatic A 1. svA.nga sa.nba.ndhI,svA.nga sadR^isha
operation N 1. katR^itva,2. asara,prabhAva,phala,3. chIra phADa,4. kAryavAhI,kAma kA Dha.nga,chAla
operative A 1. kArya kShama,2. saprabhAva,guNakArI
operative N 1. kArIgara
ophthalmic A 1. A.nkha kA
opiate N 1. aphIma milI huI nI.nda lAne vAlI davA
opine VI 1. rAya honA,2. sochanA,vichAranA
opinion N 1. vichAra,rAya,mata,2. samajha,mati
opium N 1. aphIma,ahiphena
opium-addict N 1. aphImachI,aphIma khAne vAlA
opponent A 1. viruddha,vipakSha
opponent N 1. virodhI,shatru
opportune A 1. suvidhA kA,AsAna,2. ThIka samaya kA
opportunist N 1. avasaravAdI,avasara tAkane vAlA,2. manuShya jisake nishchita siddhA.nta na ho.n
opportunity N 1. maukA,avasara,2. ThIka samaya,3. sutAra,gau.n
oppose VTI 1. rokanA,ADanA,2. virodha karanA,3. manA karanA,4. sAmanA karanA
opposite A 1. sammukha,Amane sAmane,2. dUsarA,3. ulTA,viruddha
opposite N 1. virodhI vastu,viparyaya,2. virodhI manuShya shatru
opposition N 1. baira,rIka,2. virodha,vimukhatA
oppress VT 1. dabAnA,vasha me.n kara lenA,nirdayatA kA vyavahAra karanA,satAnA
oppression N 1. dabAva,sakhatI,2. atyAchAra,julma,kaThoratA
oppressive A 1. ati kaThora,2. atyAchArapUrNa
oppressor N 1. jAlima,utpAtI,upadravI,kaThora,atyAchArI manuShya
optic A 1. prakAsha tathA darshana vidyA sa.nba.ndhI
optic N 1. chakShu,dR^iShTi kI indrIya,A.nkha
optical A 1. dR^iShTi sa.nba.ndhI,A.nkha kA,2. dR^iShTi vidyA sambandhI
optics N 1. dR^iShTi vidyA,darshana vidyA,dR^igvidyA
optimism N 1. AshAvAda,AshApUrNa dR^iShTi,achchhA pakSha dekhanA,yaha mata ki sa.nsAra kI saba vastu bhalAI ke liye banI hai
optimist N 1. AshAvAdI,achchhA pakSha dekhane vAlA
option N 1. pasanda,marajI,chAha,abhiruchi,2. chunane kA adhikAra,3. vikalpa
optional A 1. vaikalpika,ichchhAnusAra,ruchyadhIna
opulent A 1. daulatamanda
or Conj 1. vA,yA,athavA,2. arthAt
or- Conj 1. nahI.n to
oracle N 1. devavANI,AkAsha vANI,2. chAturya pUrNa vAkya,3. buddhimAn manuShya,sachchA patha pradarshaka
oral A 1. maukhika,jabAnI,jo likhA na gayA ho
orally Adv 1. vachana se,jabAnI,mu.nha se
orange A 1. nAra.ngI kA,2. nAra.ngI ra.nga kA
orange N 1. nAra.ngI,santarA,2. nAra.ngI kA ra.nga,gulAbI ra.nga
orator N 1. suvaktA,vaktR^itA dene vAlA,2. nivedana kartA
oratory N 1. suvakR^itva,vAkpaTutA
orbit N 1. kakShA,grahapatha,2. A.nkha kA gaDhDhA
orchard N 1. bAga,mevo.n kA bAga,upavana,puShpodyAna
orchestra N 1. vAda ya.ntra sthala,2. vAdaka samUha
ordain VT 1. niyata karanA,niyukta karanA,2. prabandha karanA,3. Adesha karanA
ordeal N 1. agni vA jala dvArA parIkShA,2. kaThina parIkShA
order N 1. anukrama,vidhi,Dha.nga,praba.ndha,2. vyavahAra,rIti,3. AGYA,4. niyama,5. shAnti,6. darajA,7.samAja,jAti
order VTI 1. prabandha karanA,krama se rakhanA,2. AGYA denA,3. niyukta karanA
orderly A 1. yathAkrama,2. AGYAkArI
orderly Adv 1. krama se,suvyavasthita,2. vidhi pUrvaka
orderly N 1. aradalI,sipAhI vA chaparAsI jo kisI aphasara ke sAtha ho
ordinance N 1. niyama,vyavasthA,rIti,2. vidhAna,3. niyukti
ordinarily Adv 1. sAdhAraNataH,sAmAnya rUpa se
ordinary A 1. yathA vyavahAra,vyavahArika,2. sAdhAraNa,sAmAnya,mAmUlI,3. sAmAnya pada kA
ordinary N 1. jo saba ke kAma Ave,saba ke prayoga ki vastu
ordination N 1. vidhAna,niyukti,sa.nskAra,dIkShA
ordnance N 1. tope.n,topakhAnA
ore N 1. kachchI dhAtu
organ N 1. sAdhana,upakaraNa,2. indrIya,avayava,a.nga,3. Argana bAjA
organic A 1. indrIya sa.nba.ndhI,avayava sa.nba.ndhI,2. indrIya yukta,chetana
organism N 1. aindrika rachanA,banAvaTa,2. jIvadhArI
organist N 1. Argana bajAne vAlA
organization N 1. banAvaTa,DIla Daula,nirmANa,2. rachanA,3. sa.ngaThana
organize VT 1. indriyayukta karanA,2. banAnA,rachanA,nirmANa karanA,3. senA bharatI karanA
orgy N 1. bhoga vilAsa,madya pAna ityAdi
orient A 1. sUrya sA,2. pUrvI
orient N 1. pUrva
oriental A 1. pUrvI
origin N 1. Adi,Ara.nbha,prAra.nbha,2. nikAsa,3. jaDa,mUla
original A 1. mUla sa.nba.ndhI,maulika,2. pahalA,3. janmagata,Ara.nbhika,prAra.nbhika,4. tAjA
originality N 1. nayApana,2. maulikatA,3. apUrvatA
originally Adv 1. pahale,Ara.nbha me.n,Adi me.n
originate VI 1. utpanna honA,nikalanA,Ara.nbha honA
originate VT 1. utpanna karanA,paidA karanA,Ara.nbha karanA
originator N 1. utpanna kartA,Ara.nbha karane vAlA
ornament N 1. shrR^i.ngAra,sajAvaTa,2. gahanA,AbhUShaNa,AbharaNa
ornament VT 1. AbhUShita karanA,sajAnA,2. sundara banAnA,shobhAyamAna karanA
ornamental A 1. vibhUShaka,shobhAprada
ornamentation N 1. ala.nkR^ita karanA,shrR^i.ngAra
ornate A 1. vibhUShita,sushobhita,2. sundara
ornithologist N 1. pakShI vidyA kA jAnane vAlA
orphan N 1. anAtha,yatIma,binA mAtA pitA kA bAlaka
orphanage N 1. anAthapana,anAtha dashA,2. anAthAlaya
orthodox A 1. dakiyAnUsI,satyadharmavilambI,2. grahaNa kiyA huA,3. anumodita,4. dharmaniShTha
orthodoxy N 1. satyadharma,2. dharmaparAyaNatA,dharmaniShThatA
ostensible A 1. banAvaTI,kR^itrima,2. prakaTa,pratyakSha,jAhira
ostensibly Adv 1. prakaTa rUpa se,dekhane me.n
ostentatious A 1. DI.nga hA.nkane vAlA,2. ADambarI,dikhAve kA
ostracism N 1. nirvAsana,bahiShkAra
ostracize VT 1. desha se nikAla denA,samAja se bAhara karanA,bahiShkR^ita karanA
ostrich N 1. shutura murga
other Det 1. aura,anya,dUsarA
otherwise Adv 1. aura prakAra se,anya rUpa se,aura bhA.nti,2. dUsarI bAto.n me.n,3. nahI.n to
otter N 1. UdabilAva
ouch N 1. naga kA ghara,a.ngUThI kA ghara
ought VI 1. chAhienA,avashya honA,2. uchita honA,kartavya honA
ounce N 1. eka tola( AdhI chhaTA.nka ke lagabhaga) ,2. te.nduA
our Det 1. hamArA,apanA
ours Pron 1. hamArA,apanA
ourselves Pron 1. hama,2. Apa,3. svayam
oust VT 1. nikAlanA,nikAla denA,adhikAra chhIna lenA
ouster N 1. nikAla denA,adhikAra chhIna lenA,2. bedakhalI
out Adv 1. bAhara,2. dUra,3. ghara nahI.n
out VT 1. nikAla denA
out_- N 1. bImArI me.n,2. chAla me.n ThIka nahI.n,3. bigaDA huA
out-_1/2 Adv 1. bilakula,sarAsara
out-of Adv 1. me.n,2. kAraNa,3. se,4. hetu
out-of_print A 1. jisa kI sArI kApiyA.n bika gI hai.n,2. aprApya
out-*_1/2۰ A 1. niHsandeha
out-of-question A 1. vichAra ke ayogya,2. asambhava
outbid VT 1. baDhAnA,dUsare se adhika dAma lagAnA
outbound A 1. anya desha ko jAne vAlA,videsha ko jAne ko prastuta
outbreak N 1. ha.ngAmA,2. ubhAra,3. balavA,4. shA.nti bha.nga
outcast A 1. ajAti,jAtichyuta,jAti bAhara,2. bahiShkR^ita,desha se nikAlA huA
outcast N 1. jAtichyuta yA nikAlA huA manuShya
outcry N 1. duhAI,gulagapADA,2. chillAhaTa
outdo VT 1. baDha jAnA,Age nikala jAnA,2. kAna kATanA
outdoor A 1. bAhara,2. ghara ke bAhara
outer A 1. bAharI
outfit N 1. yAtrA ke lie sAmAna,2. sajAvaTa
outfit VT 1. sAmAna karanA,2. sajAnA
outgo VI 1. bAhara jAnA,2. alaga honA
outgo VT 1. baDha jAnA,Age nikala jAnA
outgoing A 1. bAhara jAtA huA
outgrow VT 1. adhika baDha jAnA,2. nikala paDanA
outhouse N 1. ghara ke bAhara chhoTA makAna
outing N 1. vAyusevana,saira
outlandish A 1. videshI,2. bAharI
outlast VT 1. adhika ThaharanA,adhika chalanA
outlaw N 1. nirvAsana,rAjya rakShaNa vAhya,kAnUna se bAhara
outlaw VT 1. nirvAsita karanA,kAnUna kI rakShA se va~nchita vA rahita karanA
outlay N 1. vyaya,kharcha,lAgata
outlet N 1. nikAsa,2. moharI,3. rAha,4. muhAnA
outline N 1. nakshA,2. gherA,3. DhA.nchA,4. sImA
outline VT 1. khAkA banAnA,nakshA taiyAra karanA
outlive VT 1. adhika jInA,adhika ThaharanA
outlook N 1. avekShaNa,2. chaukasI,khabaradArI,3. rakShA
outlying A 1. bAhara kI sImA para kA,sImA.nta kA,2. bAharI,3. dUra paDA huA,4. alaga
outnumber VT 1. sa.nkhyA me.n baDha jAnA
outpace VT 1. Age nikalanA
outpost N 1. senA se dUra kI chaukI,kile ke bAhara kI chaukI,shahara yA lashkara se dUra kI chaukI
outpour VT 1. u.nDelanA,DhulakAnA
outpouring N 1. DhulakAva,bahAva
outrage N 1. upadrava,balavA
outrage VTI 1. AtyAchAra karanA,upadrava karanA
outrageous A 1. upadravI,2. ghora,3. sakhta
outreach VT 1. Age nikala jAnA,baDha jAnA
outright Adv 1. turanta,2. pUrNa rUpa se,3. sApha,4. pratyakSha rUpa se
outrun VT 1. dauDane yA bhAgane me.n Age nikala jAnA
outset N 1. Ara.nbha,shuru,Adi
outsider N 1. bAharI AdamI,2. agantuka,3. paradeshI,paradeshika
outskirts N 1. sarahada,upA.nta,2. kinAre
outspoken A 1. suspaShTa,2. spaShTa vaktA,kharA
outstretch VT 1. phailAnA,pasAranA
outstrip VT 1. baDha jAnA,Age nikala jAnA,pIchhe chhoDanA
outvote VT 1. adhika rAya prApta karanA,2. adhika voTa se parAjita karanA
outward A 1. bAharI,bAhya,2. dikhAvaTI,3. sArvajanika
outward Adv 1. bAhara kI ora,2. dUra,3. bAhya rUpa se,UparI Dha.nga
outwardly Adv 1. dekhane me.n,2. bAhya rUpa se
outweigh VT 1. tola yA mola me.n baDha jAnA
oval A 1. aNDAkAra,a.nDAkR^iti
oval N 1. aNDAkAra vastu
ovation N 1. sArvajanika,2. praharSha,3. utsAha pUrNa svAgata
oven N 1. chUlhA,tandUra,bhaTThI
over Adv 1. Ara pAra,eka ora se dUsarI ora taka
over Prep 1. pAra,2. para,Upara se,3. pare,4. bAvajUda ki,5. hote hue bhI
over- VT 1. bahuta lAda denA
over-1/2 VT 1. bahuta garma karanA
overarch VI 1. laTakA rahanA
overarch VT 1. meharAba se DhA.nkanA
overbear VT 1. parAjita karanA,jItanA
overbearing A 1. uddhata,aha.nkArI,ghama.nDI,DhITha,2. robIlA,daba.nga
overboard Adv 1. jahAja vA naukA ke bAhara,jahAja para se
overburden VT 1. bahuta lAda denA
overcharge N 1. adhika bojha,2. adhika mola yA adhika dAma
overcharge VT 1. adhika lAda denA yA bhAra denA,adhika dAma lagAnA,2. baDhAnA,3. dabAnA
overcoat N 1. ovarakoTa,baDA koTa jo saba se Upara pahanate hai.n,labAdA
overcome VT 1. para vijaya pAnA,parAjaya karanA,jItanA,harAnA
overdo VT 1. adhika karanA,2. thakA mAranA
overdose N 1. adhika mAtrA
overdose VT 1. adhika mAtrA me.n denA
overdraft N 1. jitanA rupayA jamA ho usase adhika nikAlanA,adhika nikAlA huA rupayA
overdraw VT 1. jyAdA rupayA nikAlanA,jitanA rupayA jamA ho usase adhika kI huNDI karanA yA nikAlanA
overdue A 1. jisake dene kA samaya bIta gayA ho,jisake paTane kI mitI bIta gI ho,mitI bItA huA
overflow N 1. bADha,2. bahutAyata,adhikatA
overflow VTI 1. baha nikalanA,2. DubAnA
overgrow VTI 1. phaila jAnA,chhA jAnA,bahuta baDha jAnA,2. sAdhAraNa AkAra se baDha jAnA
overhang VTI 1. laTaka paDanA,2. sira para jhukanA,3. nikala jAnA
overhaul N 1. jA.ncha,2. ulTA palTA
overhaul VT 1. nirIkShaNa karanA,maramatta karane ke lie jA.nchanA,ulaTa palaTa kara dekhanA,2. pahu.ncha jAnA
overhead A 1. Upara,2. sara para
overhear VT 1. sa.nyoga se sunanA,achAnaka sunanA,chupake se sunanA
overheat VT 1. bahuta garma karanA
overjoy VT 1. adhika prasanna karanA,2. bhagna karanA
overland A 1. thala kA
overlap VI 1. paraspara vyApta karanA,isa prakAra rakhanA ki eka kA kinArA dUsare kinAre para paDenA
overlay VT 1. bahuta lAdanA,2. gho.nTanA,dabA mAranA
overload VT 1. bahuta lAdanA
overlook VT 1. chaukasI karanA,jA.nchanA,2. chhoDa jAnA,3. asAvadhAnI karanA,4. kShamA karanA
overpass VT 1. pAra karanA,2. A.nkha chhipAnA,3. bhUlanA
overpay VT 1. bahuta dAma denA,parishrama se adhika dAma denA
overpower VT 1. parAjita karanA,harAnA
overrate VT 1. adhika dAma lagAnA
overreach VT 1. Age baDha jAnA,2. ThaganA
overrule VT 1. vasha me.n karanA,2. khArija yA radda karanA,niShprabhAva karanA
overrun VI 1. mu.nha taka bhara jAnA,2. bAhara nikalanA,3. adhika honA
overrun VT 1. baDha jAnA,2. lUTa pATa karanA
oversee VT 1. nirIkShaNa karanA,chaukasI rakhanA,prabandha karanA,2. chhoDa jAnA
overseer N 1. avekShaka,nirIkShaka,2. adhyakSha
overshadow VT 1. sAyA karanA,2. DhA.nkanA
overshoot VTI 1. lakShya se bAhara chale jAnA yA phe.nkanA
oversight N 1. nirIkShaNa,chaukasI,prabandha,nigarAnI,2. bhUla,chUka
overstate VT 1. baDhA kara kahanA,lambI chauDI hA.nkanA,atyukti karanA
overstock VT 1. bahuta bharanA,rela pela karanA,bharamAra karanA,mu.nhAmu.nha bharanA
overt A 1. khulA,2. pratyakSha,prakaTa
overtake VT 1. pahu.ncha jAnA,jA pahu.nchanA,2. pakaDa lenA,3. jAna lenA
overthrow VT 1. ulaTa denA,au.ndhA rakhanA,2. harA denA
overtime N 1. niyamita samaya se atirikta kAryakAla,vaha samaya jisa me.n nirdiShTa samaya se atirikta kAma kiyA jAya
overture N 1. chhidra,chheda,2. kahAva,prastAva,sa.ndesha,3. gAnA prArambha karane kA gIta
overturn VT 1. ulaTa denA,2. parAjita karanA,3. barabAda karanA,naShTa karanA,ulaTa palaTa karanA
overweight N 1. adhika taula
overwhelm VT 1. abhibhuta karanA,2. DubAnA,dabAnA,3. kuchala DAlanA,4. miTAnA
overwhelming A 1. dabAne vAlA,kuchala DAlane vAlA,2. aparihArya,3. jo roka na sake
overwork N 1. adhikashrama,atyadhika kArya yA parishrama,2. atirikta shrama
overwork VTI 1. atyanta parishrama karanA,2. saba prakAra se sajAnA
owe VT 1. adhikAra rakhanA,dharanA,2. chAhanA,3. R^iNI honA
owing A 1. kAraNa se,hetu se
owl N 1. ullU,ghugghU
own Det 1. apanA
own VT 1. apanAnA,svIkAra karanA,2. mAnanA,3. adhikArI honA,mAlika honA
owner N 1. mAlika,svAmI,adhikArI,2. dhanI,3. uttarAdhikArI
ownership N 1. svAmitva adhikAra,prabhutva,svatva
ox N 1. baila,vR^iShabha
oxide N 1. ksAiDa
oxygen N 1. AksIjana,prANaprada vAyu,jilAne yA jalAne vAlI havA
oxygenate VT 1. AksIjana se milAnA
oyster N 1. sIpa,gho.nghA,kastUrA machhalI,shukti
oyster- N 1. sIpa yA gho.ngho.n ke paidA hone kA sthAna
pace N 1. paga,kadama,chAla,2. ghoDe kA kadama
pace VTI 1. pA.nva se nApanA,2. manda manda chalanA,dhIre chalanA
pacer N 1. rahavAra kadama chalanevAlA ghoDA,2. pAyala
pacific A 1. shAnta,2. sthira,3. mela karane vAlA,4. ThaharA huA
pacific- A 1. prashAnta sAgara,2. sthira samudra
pacify VT 1. shAnta karanA,ThaNDA karanA,2. manAnA,3. ThaharAnA
pack N 1. gaTharI,pulindA,2. bojha,3. tAsha kI gaDDI,4. shikArI kutto.n kA jhuNDa,5. dala
pack VTI 1. bA.ndhanA,kasanA,2. jamA honA,3. ShaDya.ntra rachanA,4. lAdanA,5. champata honA
pack- N 1. laddU ghoDA
pack- N 1. bisAtI
pack-׿ N 1. pAlAna,lAdI,khurajI
pack-1/2᤿ N 1. sutalI,bandhana,TvAina,DorA
package N 1. gaThThA,borA,pulindA,2. pArsala
packet N 1. gaTharI,paikeTa,kharItA,pulindA,2. DAka kI nAva
pact N 1. sa.nvid,muAhidA,sharta,niyama,hoDa,ba.ndheja
pad N 1. paiDa,2. ma.ndagati ashva,dhImI chAla kA ghoDA,3. baTamAra,DAkU,4. gaddI,mulAyama jIna
pad VTI 1. AhistA chalanA,2. bhara denA,3. paidala chalanA
padding N 1. jIna ityAdi kI gaddI
paddle N 1. DA.nDa,2. eka chhoTA gherA yA hAtA,3. me.nDhaka
paddle VT 1. pAnI me.n khelanA yA krIDA karanA,2. khenA,DA.nDa chalAnA
paddy N 1. dhAna
padlock N 1. eka prakAra kA tAlA
paean N 1. jaya gAna,jayagIta
pagan N 1. mUrtipUjaka,pratimApUjaka,kAphira
page N 1. pR^iShTha,panne ke eka ora,2. A.nkaDA,Alapina,3. laDakA jo saradAro.n ke sAtha rahatA hai
page VT 1. pR^iShTha para a.nka DAlanA
pageant N 1. tamAshA,numAisha,lIlA,2. thoDI dera kI shAna,do ghaDI kA ThATha
pageantry N 1. bhaDaka,dikhAvA,dhUmadhAma,ADambara
pagoda N 1. pagoDA,hindustAnI mUrti ma.ndira aura mudrA,2. binA parishrama ke dhana pA jAnA
pail N 1. ghaDA,pAnI yA dUdha kA bartana,bAlTI,Dola
pain N 1. pIDA,darda,duHkha,sa.ntApa,2. daNDa,juramAnA
pain VT 1. duHkha denA,dila dukhAnA,2. dika karanA,satAnA
painful A 1. dukhadAI,kaShTakara,pIDAkara,2. kaThina
pains N 1. darda
painstaking A 1. parishrama,mehanatI,sAvadhAna
paint N 1. pe.nTa,ra.ngalepa
paint VI 1. chitrakArI karanA yA ra.nga bharanA
paint VT 1. ra~NnA,chitra utAranA,nakashA banAnA,rUpa khaDA karanA
painter N 1. chitrakAra,ra.ngasAja,nakkAsha,nakashA khI.nchane vAlA,ra.ngabhariyA,2. nAva bA.ndhane kI rassI
painting N 1. chitra vidyA,chitrakArI,ra.ngasAjI,2. chitra,tasavIra
pair N 1. joDA,yuga
pair VTI 1. joDA khAnA yA lagAnA,2. joDA milanA,3. ThIka honA yA karanA
pairs N 1. joDe
palace N 1. rAjabhavana,rAjamandira,vishAla bhavana,mahala
palatable A 1. svAdiShTa,ruchikara,susvAda
palate N 1. tAlU,2. pasanda,ruchi,svAda,3. mAnasika ruchi
palatial A 1. rAja yogya,vibhUtimAna,kAntimAna,2. vishAla,3. mahat
palatinate N 1. paileTina kA pada,2. paileTina kA rAjya
palatine A 1. rAjyAdhikArI,shAsanAdhikArayukta
palatine N 1. shAsanAdhikArayukta manuShya,rAjyAdhikArI vyakti
pale A 1. pA.nDu,pIlA,jarda,phIkA,dhu.ndhalA
pale VI 1. pIlA paDanA,jarada honA
pale VT 1. kaTaharA lagAnA
palette N 1. ra.nga milAne kI meja
palisade N 1. nokadAra lakaDiryo kI morchAbandI,kaTaharA
palisade VT 1. nokadAra lakaDiyo.n kI morchAbandI karanA
pall N 1. labAdA,2. kAlA kapaDA jo kaphana ke Upara chaDhAte hai.n,kaphana
pall VTI 1. balahIna honA vA karanA,nirbala karanA yA honA,2. svAda rahita honA,be majA honA
palm N 1. karatala,hathelI,2. tADa kA peDa,3. jaya,vijaya,baDappana,4. jayamAlA,vijaya chihna
palm VT 1. mAranA,aShTI mAranA,2. hAtha me.n chhipAnA,3. hAtha me.n lenA,4. dhokhA denA
palpable A 1. sparshanIya,chhUne yogya,2. sApha,suspaShTa,pratyakSha
palsy N 1. pakShAghAta,sItA.nga,kampavAI,lakavA,phAlija
pamper VT 1. bahuta lADa pyAra karanA
pamphlet N 1. paimphaleTa,risAlA,chhoTI pustaka,patrikA
pan N 1. tasalA,kaDhAI,2. bandUka kA pyAlA,3. kapAla,khopaDI
panacea N 1. sarvarogahArI,saba rogo.n ko achchhA karane vAlI auShadhi,duHkha harana auShadhi,trailokya chintAmaNi
pancake N 1. painakeka,pUrI,TikiyA,mAlapuA,luchI
pandemonium N 1. bhUtapishAcha kA nivAsa sthAna,2. bhArI gaDabaDI
pane N 1. shIshe kA chaukora TukaDA
panel VT 1. chaukhaTA lagAnA
pang N 1. duHkha,kaThina pIDA,kaShTa,sa.ntApa
panic N 1. Akasmika bhaya
pansy N 1. eka kisma kA banaphashA,eka prakAra kA sosana
pant N 1. hA.npha,dhaDaka,2. dulakI chAla
pant VI 1. hA.nphanA,2. chhaTapaTAnA,3. taDapanA,4. bahuta chAhanA
pantheon N 1. saba devatAo.n kA mandira jo roma me.n banA thA,vishva devAlaya,2. deva samUha
panther N 1. chItA,te.nduA
pantomime N 1. be bAtachIta vAlA nATaka kA dR^ishya,be bAtachIta vAlA,binA bole kevala sa.nketo.n ke dvArA abhinaya karane vAlA
pantry N 1. bhaNDArA,modIkhAnA
pap N 1. stana kI ghuNDI,bhiTanI,thana,2. bachcho.n kA mulAyama khAnA
papa N 1. pitA,bApa
papacy N 1. popa arthAt roma ke pradhAna pAdarI kA pada
papal A 1. popa sa.nba.ndhI
paper A 1. kAgajI,kAgaja kA banA huA,2. patalA
paper N 1. patra,kAgaja,2. lekhApatra,dastAveja,3. hu.nDI Adi,4. samAchAra patra,akhabAra
paper VT 1. kAgaja maDhanA yA chaDhAnA
paper- N 1. kAgajI mudrA
paper-1/21/2 N 1. kAgaja kATane kA ya.ntra
paper-knife N 1. goThila chAkU jisase kAgaja kATA jAya
paper- N 1. noTa,bai.nka kA kAgaja
paper-ᦵ1/2 N 1. kAgaja dabAna kA bhAra
parable N 1. upamA,dR^iShTAnta
parade N 1. sainika dikhAvA,sainyayAtrA,2. shastrAbhyAsa kShetra,vyAyAma bhUmi,pareDa
parade VTI 1. shAna shaukata dikhAte phiranA,dikhalAnA,chaTaka maTaka ke chalanA,2. shastrAbhyAsa karanA
paradigm N 1. nidarshana,2. nasUnA,3. udAharaNa,misAla,4. dhAturUpAvalI
paradise N 1. adana kA bAga,vaikuNTha,svarga
paradox N 1. asatyAbhAsa,vaha bAta jo ki vAstava me.n sacha ho parantu dekhane me.n sApha jhUThI jAna paDatI ho
paradoxical A 1. asatya sA
paragon N 1. uttama upamA,namUnA,Adarsha,pramANa,2. atyuttama manuShya yA vastu
paragraph N 1. prakaraNa,parichchheda kha.nDa,pairAgrApha,2. havAlA kA chihna
parallel A 1. sAtha sAtha,2. sAmAnA.ntara,3. samAna,barAbara,sadR^isha
parallel N 1. samAnA.ntara rekhA
parallel VT 1. samAnAntara rUpa se sthApita karanA
paralyse VT 1. lakavA mAranA,shithila karanA
paralysis N 1. lakavA,pakShAghAta,pholA,2. shakti kA hrAsa
paramount A 1. pradhAnatama,pramukha,baDA,sarva shreShTha,uttama
paraphernalia N 1. sAja,sAmAna,sAmagrI,gahanA,vastra,nijI mAla asabAba
paraphrase N 1. savistAra,vyAkhyA,TIkA
paraphrase VTI 1. savistAra vyAkhyAna karanA vA anuvAda karanA
parasite N 1. khushAmadI,chATukAra,2. muphtakhora,TukaDAkhora,3. eka prakAra kI latA jo dUsare peDa para chaDhatI hai
parcel Adv 1. adhUrA,thoDA
parcel N 1. TukaDA,kha.nDa,2. samUha,Dhera,3. gaTharI,pulindA
parcel VT 1. kha.nDa karanA,bA.nTanA,2. pulindA bA.ndhanA,gaTharI banAnA,nA
parch VTI 1. jhulasAnA yA jhulasanA,bhunanA yA bhunajAnA,sukhAnA,jalAnA
parchment N 1. charma patra,likhane ke liye kamAyA huA chamaDA,chamaDe kA kAgaja
pardon N 1. kShamA,muAphI,aparAdha kShamA,doSha mukti
pardon VT 1. chhoDa denA,kShamA karanA,muApha karanA
pare VT 1. chhIlanA,thoDA thoDA kama karanA,chhA.nTanA,kataranA
parent N 1. bApa vA mA.n,pitA vA mAtA,mAI yA bApa,2. kAraNa,jaDa,janmahetU,utpAdaka
parentage N 1. va.nsha,utpatti,kula,nasala
parental A 1. mA.n bApa sambandhI,mAtA pitA yogya,pyArA
parenthesis N 1. ananvita vAkya,upavAkya,2. yaha( ) chihna
pariah N 1. hindustAna me.n nIcha kauma kA AdamI,jAtichyuta manuShya
paring N 1. katarana,chhIlana,chhilakA
parish N 1. pAdarI kA halakA,bastI,muhallA,TolA
parity N 1. barAbarI,samAnatA,2. musAbahata,sAdR^ishya,samatulyatA
park N 1. krIDAvana,upavana,hAtA,gherA,ramanA,chArAgAha,chauka,2. bhArI topakhAnA
park VT 1. pArka karanA,rakhanA,khaDA karanA,2. bADe me gheranA,ikaThThA karanA
parlance N 1. bAtachIta,vArtAlApa,muhAvarA
parley N 1. sa.nvAda,bolachAla,paraspara vArtAlApa,bAtachIta
parley VI 1. bAtachIta karanA,jabAnI bahasa karanA
parliament N 1. pArliyAmenTa,greTa briTena aura AyaralaiNDa kI prajA kI pratinidhisabhA,mahAsabhA
parliamentarian A 1. pArliyAmenTa ke vAdavivAda me kushala vyakti
parliamentarian N 1. pArliyAmenTa kA pakSha samarthaka
parliamentary A 1. pArliyAmenTa kA,pArliyAmenTa dvArA kiyA huA yA banAyA huA
parochial A 1. sImita,ghirA huA,parimita,sa.nkIrNa
parody N 1. pairoDI,aisA lekha jisame.n gra.nthakartA kA bhAvArtha palaTa jAve,anukaraNa kAvya
parole N 1. shabda,janAnI bAta,vachana,maukhika pratiGYA,2. vaha bAta jo pratidina sipAhiyo ko apane aura anya me.n a.ntara karane ke liye batAI jAtI hai
parrot N 1. suggA,totA,2. binA samajhe bUjhe dUsaro kA anukaraNa karane vAlA
parry VT 1. rokanA,dUra karanA
parsley N 1. ajavAyana,ajamoda,khurAsAnI
parson N 1. eka pAdarI,grAma purohita
part N 1. bhAga,kha.nDa,a.nsha,TukaDA,a.nga,2. sa.nba.ndha,3. pakSha,4. abhinetA kA bhAga,5. mana kI shakti,guNa,buddhi
part VTI 1. bhAga karanA,bA.nTanA,2. judA karanA,3. vidA honA
part_- Adv 1. aparihArya a.nsha,Avashyaka bhAga
partial A 1. a.nsha sambandhI,a.nshIya,A.nshika,asa.npUrNa,2. asAmAnya,asArvatrika,3. pakShapAtI,asamadarshI
partially Adv 1. thoDA thoDA karake,a.nshata:,2. pakShapAta se,taraphadArI se
participant N 1. hissedAra,sAjhI
participate VI 1. hissedAra honA,sharIka honA,sAjhI honA,bA.nTanA
participation N 1. hissedArI,ba.nTavArA,sAjhI honA,sa.nvibhAga
particle N 1. kaNa,aNu,bahuta chhoTA sA a.nsha
particular A 1. visheSha,vishiShTa,2. ThIka
particular N 1. eka bAta,2. eka vyakti,3. byaurA,taphasIla
particularly Adv 1. judA judA,eka eka,2. ThIka ThIka,3. visheShata:,visheSha karake
parting A 1. alaga karane vAlA
parting N 1. viyoga,judAI,vidAI
partisan A 1. samAjI,dala sa.nba.ndhI
partisan N 1. sAthI,lagA lipaTA,pakShadhara,pakShapAtI,pakShAvalambI
partisanship N 1. sAjhA,hissedArI,pakShapAta,pakShaShAvalambana
partition N 1. bA.nTa,bhAga,hissA,ba.nTavArA,vibhAjana,2. bA.nTane vAlI dIvAra ityAdi,ADa
partner N 1. sAjhI,sAjhedAra,hissedAra,2. pati vA patnI
partridge N 1. tItara
parts N 1. yogyatA,guNa,buddhi,shakti,2. jile
party N 1. pa~nchAyata,samAja,dala,2. phauja kA bhAga,3. sAjhI,4. pharIka mukadamA
pass N 1. darrA,sa.nkaTa patha,2. nikAsa kI chiThThI,3. dhakkA
pass VTI 1. jAnA,gujaranA,2. kharcha karanA,bitAnA,3. chhoDanA,4. honA,5. mAnanA,6. banAnA,niyama prachalita karanA
passable A 1. kAma chalAU,gamya,gamanIya,AGYA yogya,grahaNa yogya,achchhA
passage N 1. gamana,rAstA,nikAsa,prachalana,2. vAkya,3. jalayAtrA,4. utarAI
passenger N 1. pathika,musAphira,rAhI,yAtrI,baTohI
passion N 1. sahana,krodha,pyAra,josha,chAva,lAlasA,Avega,Avesha
passionate A 1. krodhI,krodha shIla,tAmasI,gussaila,garma
passive A 1. karmavAchya,dhairyavAna,niShkriya
passiveness N 1. dhairya,sahanashIlatA,shithilatA,niShkriyatA
passport N 1. pAsaporTa,rAhadArI,abhaya patra,nikAsI kI chiThThI
password N 1. pahachAna kA shabda,pahachAna kA shabda yA chihna
past A 1. bItA,bhUta,pichhalA,pUrva kA
past Adv 1. dvArA,se
past N 1. bhUtakAla
past Prep 1. pare,anantara
past__- N 1. bayAna se bAhara,akathanIya,avarNanIya
paste N 1. leI,2. gArA,lasadAra mishraNa
paste VT 1. leI lagAnA
pastime N 1. manabahalAva,vihAra,khelakUda,lIlA,krIDA
pastor N 1. gaDariyA,2. upAdhyAya,pAdarI
pastoral A 1. pAdarI sambandhI,2. chArAgAhI,gallebAnI vA charavAhI kA,
pasture N 1. chArAgAha,2. chArA
pat A 1. ThIka,durusta,uchita,suvidhA kA
pat N 1. thapakI,chapata
pat VT 1. dhIre dhIre a.nguliyo.n se mAranA
patch N 1. paibanda,thegalI,chepI,2. bhUmi kA TukaDA,3. thegalI yA paibanda lagAnA,bhaTTI marammata karanA,chhopAchhApa karanA,4. TIpa TApa karanA,sajAnA,Dha.nkanA
patchwork N 1. gudaDI,paibandakArI,bhaddA kAma
pate N 1. sira,khopaDI,bachhaDe ke sira kI khAla
patent A 1. pratyakSha,khulA
patent N 1. peTeNTa,kisI AviShkAra kA pUrNa adhikAra,adhikAra patra,bAdashAhI samada,paravAnA
patent VT 1. sanada denA,sanada dekara adhikAra kI rakShA karanA
paternal A 1. paitR^ika,bapautI,maurusI
paternity N 1. pitR^itva,pitR^itva,janakatA,utpatti
path N 1. patha,saDaka,pagaDaNDI,mArga,karma
pathetic A 1. karuNAjanaka,dila para asara karane vAlA,hR^idayagrAhI
pathologist N 1. rogaviGYAnI,roga nidAnaGYAtA,roga pahachAnane vAlA
pathology N 1. nidAna,roga lakShaNa vidyA
pathos N 1. josha,asara,manobhAva
patience N 1. dhairya,sabra,dhIraja,shAnti,sahanashIlatA
patient A 1. dhIra,dhairyavAna,sahanashIla,santoShI
patiently Adv 1. dhairyapUrvaka,dhIratA se,sabra se,sahanashIlatA se
patriarch N 1. va.nsha yA dharma kA pradhAna,baDA,bUDhA,AchArya
patrician A 1. kulIna,abhijAta,romana kulIna jana kA
patrician N 1. kulIna jana,prAchIna roma kA kulIna jana
patrimony N 1. pushtainI,bapautI,mIrAsa,2. giraje kI jamIna yA AmadAnI
patriot N 1. deshabhakta,svadeshAnurAga,deshapAlaka,deshalIna
patriotic A 1. deshabhaktipUrNa,svadeshAnurAgapUrita
patrol N 1. chaukIdAra loga,paharedAra,2. phauja ke Asa pAsa rAta ko gashta lagAnA
patrol VTI 1. paharA denA,phauja kI rakhavAlI karanA,ratavAhI karanA
patron N 1. pAlaka,saraparasta,rakShaka,sahAyaka,sa.nrakShaka
patronage N 1. sahAyatA,rakShA,pAlana,sa.nrakShatA,Ashraya
patronize VT 1. sahAyatA karanA,rakShA karanA,kR^ipA karanA,Ashraya denA
patten N 1. khaDA.nU,khaTanaikI,lohe kI mu.ndarI lagA huA kATha kA jUtA
patter VTI 1. paTapaTAnA,2. baDabaDAnA,mu.nha me.n bolanA,buda-budAnA,3. raTanA
pattern N 1. Adarsha,sA.nchA,namUnA,bAnagI
paucity N 1. kamI,laghutA,kotAhI,abhAva
pauper N 1. garIba,dIna,bhikhArI,sa.ngatA,ka.nkAla,nirdhana manuShya,muphalisa
pause VI 1. ThaharanA,rukanA,aTakanA
pave VT 1. paTTiyA.n yA I.nTa jaDanA,pharsha bandI karanA,2. mArga ThIka karanA,3. sarala banAnA,sahaja karanA
pavement N 1. rAste kA pharsha,patthara yA I.nTa kA pharsha
pavilion N 1. gumbajadAra imArata,ma.nDapa,2. dhvajA
paw N 1. pa.njA,cha.ngula,2. hAtha
paw VTI 1. pa.nje se khurachanA,burI taraha hAtha lagAnA,2. chApalUsI karanA
pawn N 1. giravI,rehana,bandhaka
pawn VT 1. giravI rakhanA,rehana rakhanA,sharta lagAnA
pay N 1. tanakhvAha,ujarata,vetana
pay VTI 1. chukAnA,R^iNa bhara denA,badalA denA,ujarata denA,vetana denA,sajA denA,2. lAbhakara honA,uchita honA
payable A 1. deya,jo bhugatAna karanA chAhiye,vAjibulAdA
paymaster N 1. tanakhvAha bA.nTane vAlA,vetana chukAne vAlA
payment N 1. chukaunA,bhugatAna,2. chukatA dhana,ujarata,dAma
peace N 1. amana,chaina,mela,avirodha,sandhi
peaceable A 1. shAntipriya,shAntishIla,nirupadravI,amana pasa.nda
peaceably Adv 1. chupachApa,shAntipriyatA se,bejhagaDA
peaceful A 1. shAnta,sthira,mR^idu,komala
peacefully Adv 1. shAnti se,komalatA se,chupachApa
peacemaker N 1. sa.ndhAtA,shAnti karAnevAlA,sa.ndhi karAnevAlA
peach A 1. ADU sadR^isha
peach N 1. ADU,shaphatAlu
peacock N 1. mora,mayUra
peak N 1. pahADa kI choTI,shrR^i.nga,2. noka
peak V 1. rogI dikhanA,dubalA dikhanA
peal VTI 1. garajanA,chillAnA,shoragula ke sAtha hamalA karanA
pear N 1. nAshapAtI
pearl A 1. motI kA,mauktika
pearl N 1. motI,2. koI bahumUlya vastu
pearl VT 1. motI jaDanA
peasant N 1. ga.nvAra,dehAtI,kisAna
peasantry N 1. dehAtI loga,kisAna loga
peat N 1. pA.nsa,eka prakAra kI ghAsa jo sukhA ke jalAne ke kAma AtI hai
pebble N 1. ka.nkaDa,chamakate hue patthara kA TukaDA,billaura
peck N 1. cha.nchu,2. eka bushela nApa kA chauthA bhAga
peck VT 1. cho.ncha mAranA,2. dAnA chuganA,3. patthara mAranA,patthara phe.nkanA
peculiar A 1. anokhA,anUThA,nija kA
peculiarity N 1. visheShatA,nijI guNa,visheSha lakShaNa
pedal A 1. pAda sa.nbandhI,pA.nva kA
peddler N 1. pherIvAlA,bisAtI,kho.nchAvAlA
pedestal N 1. khambe kI chaukI,mUrtitala
pedestrian N 1. paidala chalanevAlA,pyAdA,baDA chalanevAlA
pedigree N 1. va.nshAvalI,va.nsha,khAnadAna
peel N 1. chhilakA,chhAla,2. gaDhI
peel VI 1. chhilanA
peel VT 1. chhilakA utAranA,chhIlanA,2. lUTanA
peep N 1. tA.nka-jhA.nka,dR^iShTi,2. murgI ke bachcho.n kI bolI
peep VI 1. dikhalAI denA,2. jhA.nkanA,3. chU.n-chU.n karanA
peer N 1. samAna padastha,2. sAthI,3. kulIna jana,shreShTha jana,amIra,navAba
peer VI 1. jhA.nkanA,tAkanA,2. dikhalAI denA,prakaTa honA,3. hAusa pha larDsanA
peerage N 1. amIro.n kA pada,2. kulIna jana samudAya,umarA
peerless A 1. advitIya,bejoDa
peg N 1. khU.nTA,khU.nTI,2. avalamba,AdhAra,sahArA,3. kAraNa,hetu,bahAnA,4. eka bAra pIne kI madirA
peg VT 1. khU.nTe se jakaDanA
pelican N 1. eka baDA pakShI,havAsIla
pellet N 1. golI,gullA
pelt N 1. kachchA chamaDA
pelt VT 1. phe.nkanA,phe.nka kara mAranA
pelvis N 1. peDU,kokha
pen N 1. lekhanI,kalama,2. gherA,bADA,khaDakA
pen VT 1. bADe me.n banda karanA,gheranA,mU.ndanA,2. likhanA
penal A 1. da.nDasa.nba.ndhI,da.nDya,2. daNDa denevAlA,da.nDarUpa,3. daNDanIya,daNDa yogya
penalize VT 1. daNDya banAnA,daNDa yogya karanA
penalty N 1. daNDa,sajA,jurmAnA,harajAnA,dravya daNDa
penance N 1. prAyashchita,kAyAklesha,tapasyA,deha da.nDa
penchant N 1. pravR^itti,jhukAva,ruchi,ichchhA
pencil N 1. pe.nsila
pencil VT 1. pe.nsila se likhanA,pe.nsila se chihna khI.nchanA
pend V 1. laTakanA
pendant N 1. laTakana,laTakatI huI vastu,2. jhumakA,karNaphUla,3. jha.nDA
pending A 1. laTakatA huA,2. vichArAdhIna,anirNIta
pendulum N 1. laTakana,la~Ngara,lolaka
penetrate VT 1. chhedanA,2. ghusanA,3. samajhanA
penetrating A 1. chubhanevAlA,tIkShNa,teja,tIvra
penetration N 1. pravesha,nivesha,pai.nTha,2. tIkShNabuddhi,chaturAI,samajha
peninsula N 1. prAyadvIpa,jajIrAnumA
peninsular A 1. prAyadvIpa sa.nbandhI,prAyadvIpa ke guNa kA,3. prAyadvIpa nivAsI
penitentiary A 1. prAyashchita sa.nbandhI
penitentiary N 1. bandIgR^iha,kaidakhAnA,2. tapasyAgR^iha,yogasthAna
penman N 1. sulekhaka,achchhA lekha likhanevAlA,2. lekhaka
pennant N 1. jhaNDI,patAkA,pharerA
penniless A 1. dIna,garIba,daridra,nirdhana,bepaisA
penny N 1. painI,mudrA visheSha
pension N 1. pUrvasevArtha vR^itti,pe.nshana
pension VT 1. pe.nshana denA
pensioner N 1. pe.nshanara,pe.nshana pAnevAlA
pensive A 1. udAsa,chi.ntAparAyaNa
pentagon N 1. pa~nchakoNa kShetra
penthouse N 1. osArA,sAyabAna
people N 1. loga,janatA,prajA,nivAsI,jAti,2. kauma
people VT 1. basAnA,AbAda karanA
pepper N 1. kAlI mircha,gola mircha
pepper VT 1. mircha lagAnA
peppermint N 1. eka kisma kA podInA,peparami.nTa
peppery A 1. mircha kA,mircha sadR^isha
peptic A 1. pAchaka,agnivardhaka,2. pAchaka sa.nbandhI
per Prep 1. se,kAraNa se,dvArA
perceive V 1. jAnanA,samajhanA,mAlUma karanA,gochara karanA,dekhanA,bUjhanA
percentage N 1. pratishata,saikaDA
perceptible A 1. pratyakSha,suspaShTa,i.ndriyagochara,dR^iShTigochara
perception N 1. anubhava,grahaNabodha,samajhA
perceptive A 1. sachetana,anubhavI,jAnanahAra,grahaNakShama
perch N 1. lambI laggI,2. sADe pA.ncha gaja kA nApa,laThThA,3. machhalI,4. chiDiyo.n ke baiThane kA aDDA
perch VI 1. baiThanA,aDDe para baiThanA
percolate VI 1. TapakanA
percolate VT 1. TapakAnA,chuAnA,nithAranA,chhAnanA
percussion N 1. Takkara,Thokara,mAra,Thesa
peremptory A 1. tAkIdI,nishchita,aTala,achala,nishchayAtmaka,a.ntima
perennial A 1. bArahamAsI,nitya
perfect A 1. pUrA,doShahIna,nirdoSha,2. nipuNa,siddha
perfect VT 1. pUrA karanA,siddha karanA,nipuNa karanA
perfection N 1. pUrApana,pUrNatA,siddhi,pravINatA
perforate VT 1. chhedanA,chheda karanA,bhedhanA,sAlanA
perform VI 1. bAjA bajAnA,nibAhanA
perform VT 1. pUrA karanA,sa.npAdana karanA,pAlana karanA
performance N 1. sa.npAdana,kAmakAja,kArya,kR^iti,karatUta
perfume N 1. sugandha,khushabU
perfume VT 1. sugandhita karanA,mahakAnA
perfunctory A 1. asAvadhAna,acheta,beparavAha,2. asAvadhAnI se kiyA huA
perhaps Adv 1. kadAchita,sa.nyoga se,shAyada,sa.nbhavataH
peril N 1. jokhima,sha.nkA,khatarA
perilous A 1. khataranAka,bhayahetuka,jokhima
perimeter N 1. pariNiti,bhArI gherevAlI rekhA,kShetra kI bhujAo.n kA yogaphala
period N 1. chakra,kAla chakra,samaya,kAla,2. a.nta,3. pUrNavirAma
periodic A 1. sAmayika
periodical A 1. sAmayika,phasalI,niyata samaya kA antara dekara honevAlA
periodical N 1. patrikA,niyata samaya para nikalanevAlA patra
peripatetic A 1. bhramaNakArI,sthAna sthAna para jAnevAlA
peripatetic N 1. bhramaNakArI,vyApArI
periphery N 1. paridhi,gherA,girdA
perish VI 1. miTa jAnA,mara jAnA,naShTa ho jAnA,barabAda ho jAnA
perishable A 1. nAshavAna,vinAshI,nashvara
perishable N 1. kharAba ho jAnevAlI vastu
perjure VT 1. jhUThI kasama khAnA
perjured A 1. mithyA shapatha kA aparAdhI
perjury N 1. mithyA shapatha,jhUThI gavAhI,mithyA sAkShya
perk A 1. phurtIlA,teja,cha~nchala,shokha,DhITha,2. ghamaNDI
perk VI 1. akaDanA,ai.nThanA
perk VT 1. teja karanA
perky A 1. ghamaNDI,DhITha
permanence N 1. sthiratA,sthAyitva,rahAva,TikAva,ThaharAva,dR^iDhatA
permanent A 1. sthira,dR^iDha,TikAU,sthAyI
permeate VT 1. ArapAra nikalanA,ghusanA,paiThanA,chhedo.n me.n hokara jAnA
permissible A 1. svIkR^iti yogya,nyAyya,anuGYeya,anuGYA yogya
permission N 1. AGYA,anumati,anuGYA
permissive A 1. svata.ntratA denevAlA,anuGYAprada
permit N 1. paravAnA,AGYApatra
permit VI 1. sahana karanA
permit VT 1. chhoDanA,de denA,2. anumati denA,AGYA denA,anuGYA denA
permutation N 1. palaTA,adala-badala,vinimaya,2. krama sa.nchaya,amaka pAsha
pernicious A 1. nAshaka,ghAtaka,hAnikAraka,dukhadAI
perpendicular A 1. sIdhA,lambavatta,khaDA
perpendicular N 1. lambI,sIdhI khaDI rekhA
perpetrate VT 1. karanA
perpetual A 1. sarvakAlika,nitya,avirata,nira.ntara
perpetually Adv 1. nitya,sadA,nira.ntara rUpa se
perpetuate VT 1. avirata banAnA,sthira rakhanA
perpetuity N 1. nityatA,nira.ntaratA,sadaivatva,ananta kAla
perplex VT 1. kaThina banAnA,2. ghabarAnA,vyAkula karanA,3. hairAna karanA
perquisite N 1. dastUrI,UparI phAyadA,adhika lAbha,puraskAra
perry N 1. nAshapAtI kA sharabata yA sharAba
persecute VT 1. pIchhe paDanA,2. satAnA,ta~Nga karanA,kaShTa pahu.nchAnA
persecution N 1. pIDana,satAnA,duHkha,kaShTa
perseverance N 1. dhuna,2. udyoga,3. gambhIratA,4. dhIraja,5. dR^iDhatA
persevere VT 1. dhuna rakhanA,dR^iDha rahanA,nibAhanA,lagA rahanA
persist VI 1. lagA rahanA,haTha karanA,dR^iDha rahanA
persistence N 1. dR^iDhatA,dhuna,haTha,jidda,aDa,dR^iDhAgraha
persistent A 1. lagA huA,dR^iDha sa.ngraha,2. haThI
person N 1. manuShya,shakhsa,jana,2. bheSha,3. rUpa,4. pAtra,5. puruSha,vyakti,6. sharIra,deha
personal A 1. nija kA,apanA,jAtIya,shArIrika,vaiyaktika,vyaktigata,2. puruSha vAchaka,vyakti vAchaka,3. svaya.nkR^ita,apane Apa kiyA huA
personality N 1. vyaktitva,2. visheShatA,vishiShTatA
personally Adv 1. apane Apa,svaya.n,vyaktigata rUpa se
personification N 1. jIvadhArI ThaharAnA,chetanA dharmAropaNa,manuShyaguNAropa
personify VT 1. jIvadhArI ThaharAnA,puruSha ThaharAnA,kisI nirjIva ko vyakti ThaharAnA,manuShyaguNa AropaNa karanA,2. mUrti honA,Adarsha rUpa honA
personnel N 1. amalA,karmachArI loga
perspective N 1. dR^iShya,chitra,2. dekhane kA shIshA,3. kAgaja Adi para chitra khI.nchane kI vidyA jisase jaise dikhAI paDe vaise hI chitra khI.nchA jAya
perspiration N 1. pasInA AnA,pasInA paseva,sveda
persuade VT 1. samajhAnA bujhAnA,2. ukasAnA,ubhADanA,phusalAnA,3. vishvAsa jamAnA
persuasion N 1. samajhAnA bujhAnA,prabodhana,2. vishvAsa,3. dR^iDha nishchaya,4. mata,5. mArga
persuasive A 1. samajhAne bujhAne vAlA,pyojaka,prabodhaka
pert A 1. chAlAka,DhITha,phurtIlA,chapala,avinIta
pertain VI 1. sambandha rakhanA,sarokAra rakhanA,apanA honA
pertinent A 1. yogya,ThIka,uchita,upayukta
perturb VT 1. bechaina karanA,ghabarAnA,ghabarA denA,2. bAdhA DAlanA,3. krama bigADanA
peruse VT 1. dhyAna dekara paDhanA vA bA.nchanA
pervade VT 1. pravesha karanA,paiThanA,2. ghusa jAnA,ghusa AnA,3. saba jagaha phaila jAnA
pervasive A 1. phailatI huI,vyApaka
perverse A 1. ulTA,pratikUla,2. haThI,jiddI,dika karane vAlA,3. chiDachiDA
perversion N 1. vikAra,2. artha palaTanA yA ulaTanA,bigADa
pervert N 1. gumarAha AdamI,svadharmatyAgI vyakti
pervert VT 1. gumarAha karanA,pheranA,moDanA,bigADanA,patha bhraShTa karanA
pessimist N 1. sa.nsAra ko dukhamaya jAnane vAlA,2. vastuo.n kA burA pakSha dekhane vAlA viShAdAtmaka vichAra vAlA
pest N 1. ghAtaka roga,2. bimArI,3. marI,4. viSha
pester VT 1. dika karanA,2. ta~Nga karanA,satAnA
pet N 1. chiDachiDAhaTa,krodhAvesha,2. peTa,pAlA huA bheDa ityAdi jAnavara kA bachchA,3. lADalA,pyArA,premapAtra
pet VT 1. lADa karanA,pyAra karanA
petal N 1. pa.nkhuDI,phUla kI pattI
petition N 1. prArthanA,vinatI,vinaya,2. prArthanA patra,3. arjI
petition VT 1. nivedana karanA,vinaya karanA,arja karanA,2. prArthanA patra yA darakhvAsta denA
petitioner N 1. vinaya yA arja karane vAlA,prArthaka,nivedaka,prArthI
petrify VI 1. patthara ho jAnA
petrify VT 1. patthara banA denA
petrol N 1. peTrola,sApha kiyA huA peTroliyama
petroleum N 1. peTroliyama,shilAtaila,patthara kA paseva,miTTI kA tela
petty A 1. chhoTA,laghu,kShudra,2. kama daraje kA,3. jarA sA,thoDA sA
petulant A 1. jhakkI,duHshIla,avinIta,gustAkha,DhITha,2. chiDachiDA
pew N 1. giraje me.n baiThane kI ghirI huI jagaha
pewter N 1. jastA,kA.nsA
phalanx N 1. sipAhiyo.n kA banA jhuNDa,2. vyUha,3. a.ngulI yA a.ngUThe kI haDDI
phantom N 1. bhUta,preta,2. chhAyA
pharmacist N 1. davAsAja,attAra
pharmacy N 1. phArmesI,2. attArI,davAsAjI,auShadhi banAnA
phase N 1. rUpa,2. dR^iShTi
pheasant N 1. tItara,mahUkA
phenomenal A 1. adbhuta,asAdhAraNa,2. dR^igviShaya sa.nba.ndhI vA sAdR^ishara
phenomenon N 1. adbhuta vastu,2. adbhuta ghaTanA,3. rUpa,gochara vastu,dR^igviShaya
philanthropic A 1. paropakArI,sarvajana upakArI,lokahitaiShI
philanthropist N 1. jana hitaiShI,paropakArI manuShya
philanthropy N 1. paropakAra,2. saba logo.n se prIti
philosopher N 1. tatvavettA,darshanaGYa,tatvaGYAnI,2. prAGYa,paNDita
philosophical A 1. dArshanika,tatvaGYAna sa.nba.ndhI,tArkika,2. buddhimAna
philosophy N 1. GYAna prIti,2. tatvavichAra,tarka shAstra vidyA,GYAna vidyA
phonograph N 1. phonogrApha,shabda uchchAraNa ya.ntra
phosphorus N 1. phasphorasa,eka jalane vAlI vastu jisase diyAsalAI banAte hai.n
photograph N 1. phoTogrApha,aksI tasavIra,Alokachitra
photograph VT 1. phoTogrApha lenA,aksI tasavIra khI.nchanA
photographer N 1. phaTogrAphara,aksI tasavIra khI.nchane vAlA
photography N 1. Aloka chitra vidyA,aksI tasavIra khI.nchane kI kalA,phoTogrAphI
phrase N 1. vAkyA.nsha,pada,3. vAk prakAra,4. vachana,5. kevala shabda,shabda mAtra
phrase VTI 1. bolanA,kahanA,shabdo.n me.n prakAsha karanA,shabda denA
physic N 1. cha.ngA karane kI vidyA,2. auShadhi,davA,julAba
physical A 1. bhautika,prAkR^itika,sAkAra padArtha sa.nba.ndhI,2. shArIrika,3. padArtha sa.nba.ndhI
physically Adv 1. prAkR^itika rUpa se,svabhAva se,sharIra se
physicist N 1. bhautika viGYAnI,padArtha viGYAna kA GYAtA
physics N 1. prakR^iti vidyA,bhautika viGYAna,padArtha viGYAna
physiology N 1. prANIdharma vidyA,jIvatatva,jIvana vidyA
physique N 1. shArIrika banAvaTa,DIla Daula
pianist N 1. piyAno bAjA bajAne vAlA
piano N 1. piyAno bAjA
pick N 1. kudAlI,2. pasanda,3. chhApane ke akShara para jamI huI maila
pick VT 1. cho.ncha mAranA,2. toDanA,3. sApha karanA,4. uchakanA,5. baToranA,6. chunanA,7.kholanA,8.khAnA,9.curAnA
picket N 1. khU.nTA,2. nAka kI chaukI,3. senA ke Age rakhe hue sainika
picket VTI 1. rukAvaTa karanA
pickle N 1. achAra yA murabbe ke liye arka,khArA pAnI,2. achAra,murabbA
pickle VI 1. khAre pAnI me.n rakhanA,achAra DAlanA,2. kisI vyakti ke liye pahale se hI da.nDa niyata karanA
pickpocket N 1. jeba katarane vAlA,girahakaTa
picnic N 1. khAnA,2. bhoja jisa me.n pratyeka manuShya kuchha detA hai,guTa,jalasA
pictorial A 1. chitra sa.nba.ndhI,tasavIradAra,chitramaya
picture N 1. chitra,tasavIra,rUpa
picture VT 1. tasavIra khI.nchanA,chitra banAnA
picturesque A 1. chitra sA,tasavIra sA,2. manohara
piddle VI 1. chhoTA kAma karanA
pie N 1. pAI,kachauDI,samosA,2. eka prakAra kI chiDiyA
piece N 1. paibanda,2. lekha,3. bandUka,4. sikkA,5. thAna,6. chitra,7.shatara.nja kI goTI
piece VTI 1. paibanda lagAnA,milAnA
piecemeal A 1. alaga,judA,bhinna
piecemeal Adv 1. alaga alaga karake,2. thoDA thoDA,3. kramashaH
pied A 1. dhabbAdAra,2. ra.nga bira.nga kA
pier N 1. pAyA,khambha,2. ghATa
pierce VTI 1. chhedanA,2. ghusanA,ghuseDanA,3. chubhanA,4. asara karanA
piercing A 1. chhedane vAlA,2. teja,tIkShNa,3. chubhane vAlA
piety N 1. Ishvara bhakti,2. dharmaniShThatA
pig N 1. suara kA bachchA,2. chhInA,3. dhAtu kA DalA
pigeon N 1. kabUtara,kapota
pigment N 1. ra.nga,rogana
pike N 1. barchhI,bhAlA,2. eka prakAra kI machhalI
pile N 1. Dhera,2. shAlA,3. laTThA,4. bAla,roA.n
pile VT 1. jamA karanA,2. laTThA gADanA
piles N 1. bavAsIra,arsha roga
pilfer VTI 1. thoDA thoDA karake churAnA,uDA lenA,hathalapakI karanA
pilgrim N 1. tIrtha yAtrI,musAphira,yAtrI
pilgrimage N 1. tIrtha yAtrA,yAtrA
pill N 1. golI
pill VT 1. chhInanA,mUsanA,mU.nDanA
pillage N 1. lUTa khasoTa
pillage VT 1. lUTanA,chhIna lenA,2. naShTa karanA
pillar N 1. stambha,khambhA,TekanI,2. AdhAra stambha,buniyAda
pillory N 1. TikaThI,kaTaharA jisame.n sira aura hAtha DAlakara da.nDa dete the,haDI
pillory VT 1. kaTahare me.n sira aura hAtha DAlakara da.nDa denA,haDI me.n Tho.nka denA
pillow N 1. takiyA
pillow VT 1. takiyA lagAnA
pin N 1. suI,kIla,pina,AlapIna,khU.nTI
pin VT 1. suI lagAnA,kIla lagAnA,pina lagAnA,AlapIna lagAnA,khU.nTI lagAnA,2. joDanA,banda karanA
pinch N 1. chuTakI,takalIpha,klesha
pinch VT 1. dabAnA,ta.nga karanA,satAnA,takalIpha denA
pine N 1. devadAra,sanobara
pine VT 1. jhurAnA,laTa jAnA,naShTa hote jAnA,2. ati ichchhuka honA,abhilAShA karanA
pineapple N 1. anannAsa
pingpong N 1. eka khela
pink A 1. gulAbI ra.nga kA
pink N 1. gulAbI ra.nga,puShpa visheSha,eka khushabUdAra chamakIlA phUla,2. A.nkha
pink VT 1. chhoTe chhoTe chheda karanA,2. palaka mAranA
pinnacle N 1. burja,choTI,shikhara
pint N 1. DeDha pAva kA eka nApa
pioneer N 1. mArga darshaka,netA,aguA,loniyA
pioneer VI 1. mArga darshaka honA
pioneer VT 1. Age chalakara rAstA banAnA
pious A 1. dharmaniShTha,puNyAtmA,pavitra,santa,satI,pAka
pipe N 1. bA.nsurI,ba.nsI,2. nigAlI,3. nala,nalI,4. pIpA
pipe VT 1. sITI bajAnA,2. bA.nsurI bajAnA
piper N 1. bA.nsurI bajAne vAlA,ghUma ghUma kara gAne vAlA
pipkin N 1. hA.nDI,meTI
piracy N 1. samudrI DakaitI,2. sAhityika chorI
pirate N 1. samudrI DAkU
pirate VT 1. samudra para DAkA DAlanA,2. binA AGYA ke lenA
pistol N 1. pistaula,tama.nchA
pistol VT 1. pistaula mAranA
pit N 1. gaDDhA,bila,2. kabra
pit VT 1. gaDDho.n se chihna karanA,dandAne DAlanA
pitch N 1. dhUnA,rAla,2. sImA,chaDhAva vA utarAva kA darjA,choTI
pitch VI 1. gADanA yA khaDA karanA,DarA DAlanA,2. chaDhanA utaranA
pitch VT 1. dhUnA lagAnA,kAlA karanA,2. phe.nkanA,3. gADanA
pitcher N 1. ghaDA,maTakI,ThiliyA,kalasa
pitchfork N 1. pa.njA jisase anAja Adi ke pUle phe.nkate hai.n,a.nTrA
pitfall N 1. chora gaDDhA,Dahaka,vaha gaDDhA jisa para jAnavaro.n ke pha.nsAne ke lie kuchha bichhA diyA jAe
pithy A 1. balavAna,2. joradAra,3. sa.nkShipta,4. gUdAdAra
pittance N 1. alpa bhAga,bhattA,chabenA,chhoTA pAritoShika,vajIphA
pity N 1. dayA,karuNA,rahama
pity VT 1. dayA karanA,tarasa khAnA
pivot N 1. chUla,kIlI jisa para koI vastu ghUme,2. mukhya yA kendrIya sthAna
pivot VT 1. chUla para rakhanA
placard N 1. viGYApana patra,ishtihAra
placard VT 1. viGYApana denA,ishtihAra lagAnA
placate VI 1. milA lenA,sa.ntuShTa karanA
place N 1. sthAna,jagaha,sthiti,2. avasthA,3. shreNI,darjA,4. vyavasAya,peshA,5. kamarA,nivAsa sthAna,6. pustaka me.n koI a.nsha
place VT 1. lagAnA,niyata karanA,dharanA,rakhanA
placenta N 1. nAla,A.nvala,kheDI,ojhaDI
placid A 1. santoShI,komala,mulAyama,narama,svastha,gambhIra
plagiarism N 1. sAhityika chorI
plagiarize VI 1. dUsare ke gra.ntha me.n se chorI karanA
plague N 1. mahAmArI,plega,takalIpha,balA,vipatti,dukhadAyaka vastu
plague VT 1. mahAmArI se pIDita karanA,dukha denA,ta.nga karanA
plain A 1. chikanA,chaurasa,2. spaShTa,prakaTa,3. niShkapaTa,kharA,4. sAdA,bhaddA
plain N 1. samatala kShetra,samabhUmi,maidAna,2. raNabhUmi,laDAI kA maidAna
plain VT 1. chaurasa karanA,barAbara karanA
plainly Adv 1. sApha,spaShTa rUpa se,pratyakSha rUpa se
plaintiff N 1. abhiyogI,arthI,muddI,vAdI
plaintive A 1. vilApI,phariyAdI,shokasUchaka,shokArthaka
plait N 1. taha,chunnaTa,jAla,gU.nthana
plait VT 1. lapeTanA,taha karanA,jAlI banAnA,gU.nthanA
plan N 1. rUpa,AkAra,DhA.nchA,nakshA,2. upAya,tadabIra,bandisha,yatna
plan VI 1. DhA.nchA DAlanA,nakshA banAnA,upAya karanA,bandisha karanA
plane A 1. samatala,chaurasa,chapaTA
plane N 1. samakShetra,samadharAtala,barAbara sataha,2. randA,takShaNI
plane VT 1. chikanA karanA,randA chalAnA
planet N 1. graha,sitArA
planetary A 1. graho.n kA,graha sambandhI,2. bhramaNakArI
plank N 1. takhtA,laTThA
plank VT 1. takhtA lagAnA,takhtAbandI karanA
plant N 1. vanaspati,paudhA,2. paibanda,joDa,3. aujAra,hathiyAra
plant VT 1. gADanA,ropanA,lagAnA
plantation N 1. bagIchA,vATikA,khetI,bastI,nI AbAdI
planter N 1. bone vAlA,bAga yA kheta lagAne vAlA yA usakA mAlika
plaster N 1. palastara,astara
plaster VT 1. palastara astara karanA,lIpanA,potanA
plastic A 1. rUpa dene vAlA,2. namya,banAne yA DhAlane ke yogya yA sambandhI
plate N 1. pattara,thAlI,takhtA,chA.ndI yA sone kA bhUShaNa yA baratana Adi
plate VT 1. mulammA karanA,gaDhanA,pattara jaDanA
plateau N 1. U.nchI chaurasa bhUmi
platform N 1. chabUtarA,unnata sthAna,vedikA,machAna,plaiTaphArma
platinum N 1. eka sapheda ra.nga kI dhAtu
platitude N 1. lacharapana,sAdhAraNa ukti,purAnI yA anarthaka bAte.n
platoon N 1. sanachaturbhuja sainya dala,kampanI
platter N 1. parAta,thAla
plaudit N 1. shAbAshI,baDAI,prasha.nsA
plausible A 1. satyAbhAsa,satya sadR^isha,dikhAvaTa me.n achchhA
play N 1. khela,kilola,dillagI,2. nATaka,3. vyavahAra kA Dha.nga,AcharaNa
play VTI 1. khela karanA,khela khelanA,2. nakala karanA,abhinaya karanA,svA.nga karanA,3. ha.nsI karanA,chiDhAnA,4. bajAnA
playful A 1. khilADI,cha.nchala,chapala,AnandI,rasika
plea N 1. dalIla,bahasa,uttaravAda,hetuvAda,2. mukadamA,vAda,3. bahAnA
plead VT 1. pratipAdana karanA,bahasa karanA,bAta karanA,vakAlata karanA,javAba lagAnA
pleadings N 1. pratipAdana,bahasa,hetuvAda,uttaravAda
pleasant A 1. ruchikara,ruchira,sukhada,suhAvanA,manohara
pleasantry N 1. prasannatA,khushI,dillagI,Ananda
please VI 1. pasanda karanA,chAhanA,2. kR^ipA karanA,rAjI honA
please VT 1. prasanna karanA,khusha karanA,rAjI karanA,rijhAnA
pleasing A 1. AnandadAyaka,prItikara,dilapasanda,manabhAvanA,ruchira,sukhada
pleasurable A 1. AnandadAyaka,ruchikAraka,sukhada
pleasure N 1. Ananda,khushI,prasannatA,2. marjI,ichchhA,3. meharabAnI,kR^ipA
pledge VT 1. bandhaka karanA,giravI rakhanA,jamAnata denA,2. vachana denA
plentiful A 1. prachura,samR^iddha,bahuta,jyAdA,2. upajAU,jarakheja
plight N 1. rahana,giravI,2. vachana,vAdA,3. dashA,avasthA,hAlata,4. pecha,taha
plight VT 1. rahana yA giravI rakhanA,2. vachana denA
plot N 1. chaurasa jamIna kA TukaDA,2. bandisha,ShaDaya.ntra,kapaTa prabandha,guTa
pluck N 1. jAnavaro.n kA dila jigara aura phephaDA,2. himmata,sAhasa,DhADhasa
plume N 1. para,pakSha,2. sammAna,chihna,3. abhimAna,darpa
plump VT 1. moTA karanA,chauDAnA,bharanA,2. ekAeka girA denA
ply VTI 1. lagA rakhanA,lagA rahanA,mehanata karanA,parishrama karanA,2. moDanA,3. pIchhe moDanA
pocket VT 1. jeba me rakhanA,2. dhokA dekara lenA,3. chhipAnA
poem N 1. kAvya,kavitA,2. chhanda,pada
poetic A 1. padyasambandhI,chhandabaddha,2. ra.ngIna,padyAtmaka,ala.nkR^ita
point N 1. noka,2. bindu,nuktA,3. darajA,4. virAma chihna,5. chhoTA,antarIpa,6. kShaNa,7.bArIka bAta,8.udAharaNa,9.ThIka bAta,ThIka samaya yA sthAna,10.bilakula,sarvathA
point VTI 1. teja karanA,nukIlA karanA,2. nishAna lagAnA,3. virAma Adi chihna lagAnA,4. batalAnA
pointer N 1. sUchaka daNDa,2. sUchI patra,pheharista,3. eka jAti kA shikArI kuttA
pointless A 1. kunda,bhotara,binA noka kA,atIkShNa,2. nirarthaka,arthashUnya
poise VT 1. taulanA,pAsa.nga karanA,2. jA.ncha karanA,3. takalIpha denA,satAnA
poke N 1. thailA,jholA,2. ghuseDa,bho.nka
poke VT 1. nokIlI chIja se DhakelanA yA mAranA,2. ukasAnA,3. sI.nga mAranA
pole N 1. ballA,choba,2. sADhe pA.ncha gaja kA nApa,3. dhruva,kutuba
police N 1. nagara vyavasthA,2. pulisa,nagara pAla gaNa
policy N 1. nIti,rAjashAsana nIti,chAturya yukti,nIti vidyA,hikamata,chaturAI,2. bImA patra
polish N 1. chikanAhaTa,chamaka,shiShTatA,sabhyatA,saujanya,bhalamanasAhata,sughaDAI,2. pAlisha,chikanA karane aura chamakAne kI vastu
politic A 1. GYAnI,buddhimAna,guNI,chAlAka,chatura,2. rAjanIti sambandhI,rAjanaitika
poll N 1. rAsa,vyakti,sira,sU.nDa,shIrSha,2. Adamiyo kI sUchI,nAmAvalI,3. mata dene kA sthAna,nirvAchana sthAna,nirvAchana
poll VT 1. kATanA,kataranA,2. nirvAchana sthAna me lAnA,3. rajisTara me nAma chaDhAnA,rAya denA,mata denA,membara chunanA
pollard N 1. kaTA huA peDa,ThU.nTha,2. be sI.nga kA jAnavara
pontoon N 1. nAvo.n kA pula,2. pula ba.ndhane kI naukA
pony N 1. TaTTU,chhoTA ghoDA,yAbU,TA.nganA
poodle N 1. bahuta chhoTA kuttA jise goda me.n rakhate he.n
pooh I 1. thU,chhI chhI
pool N 1. pokharA,pokhariyA,talaiyA,chhoTA tAlAba
poop N 1. jahAja ke sabase pIchhe kA bhAga
poop VT 1. pIchhe ke hisse para mAranA
poor A 1. ka.ngAla,2. Usara,3. dubalA,nIcha,4. tarasa ke yogya
poorly A 1. bImAra
poorly Adv 1. daridratA se,adhamatA pUrvaka,binA dhana ke,nIchapana se
pop N 1. taDAkA,chaTAkA,dhaDAkA,jhaTapaTa,2. eka sharabata
pop VTI 1. jhaTapaTa AnA yA bAhara jAnA,ghuseDanA,A paDanA,TUTa paDanA
pope N 1. roma kA baDA pAdarI,popa
poplar N 1. vR^ikSha visheSha,khada.nga,chinAra
poppy N 1. postA,khasakhasa
populace N 1. janatA,sAdhAraNa loga,mAmUlI AdamI,jamaghaTa,jana sAdhAraNa
popular A 1. lokapriya,priya,2. sarva prasiddha,prachalita,3. sAdhAraNa jana sambandhI,4. sadA
popularity N 1. sarva prIti,AmapasandI,prasiddha
populate VT 1. AbAda karanA,basAnA
population N 1. bastI,AbAdI,jana sa.nkhyA
populous A 1. AbAda,basA huA
porcelain N 1. chInI ke baratana
porch N 1. DyoDhI,DaboDhI,usArA
porcupine N 1. sAhI,khArapushta,salya
pore N 1. roma chhidra,roma kUpa,2. chamaDe kA chheda,surAkha
pore VI 1. gaura se dekhanA,A.nkha gaDA kara dekhanA
pork N 1. suara kA mA.nsa,suara kA goshta
porous A 1. chhidrayukta,chhedadAra,surAkhadAra,jhirajhirA
porpoise N 1. sU.nsa,sa.ngamAhI
porridge N 1. lapasI,haluA
port N 1. ba.ndaragAha,2. dvAra,phATaka,3. chAla,4. jahAja kA bA.nyA pakSha,5. purtagAlI sharAba
port VT 1. bAye.n tarapha moDanA
portable A 1. uThAne yogya,halakA,uThA le jAne lAyaka,2. sahane yogya
portage N 1. pahu.nchAyI,DhulAyI,uThAI,le jAne kA kirAyA
portal N 1. chhoTA phATaka,daravAjA,phATaka para kA gaharAva
portend VT 1. Age se batAnA yA jatAnA,saguNa kahanA yA batAnA
portent N 1. ashaguna,kharAba shaguna yA phala
porter N 1. dvArapAla,darabAna,2. pallAdAra,bojhiyA,3. eka prakAra kI madirA
portfolio N 1. bastA,jujdAna,2. rAja sachiva kA pada
portico N 1. DyoDhI,barAmadA
portion N 1. hissA,a.nsha,bhAga,TukaDA,2. strIdhana
portion VT 1. bA.nTanA,denA
portly A 1. GYAnadAra,2. sthUla,moTA
portrait N 1. chitra,chhabi,tasavIra,vistR^ita varNana,Alekhya
portray VT 1. chitra khI.nchanA,tasvIra khI.nchanA,2. varNana karanA
portrayal N 1. chitraNa,chitrakArI
pose N 1. Dha.nga,Dhaba
pose VT 1. banda kara denA,2. khoda khoda ke pUchhanA,prashno.n se ghabarA denA,savAlo.n se ghabarA denA,3. koI rUpa dhAraNa karanA
position N 1. jagaha,2. vajA,rUpa,3. dashA,hAlata,sthAna,sthiti,darjA,avasthA
positive A 1. sthira,pakkA,nissandeha,nishchaya,sunishchita,2. vAstavika,3. nirNAyaka,4. dhanAtmaka
positively Adv 1. sIdhA,ThIka ThIka,sachamucha,nishchaya rUpa se,nissandeha rUpa se
posse N 1. sipAhiyo.n kA dala,sainya dala,2. balavAna dala
possess VT 1. adhikAra rakhanA,kabjA rakhanA,dakhala karanA,prApta karanA,dabA lenA,pakaDa lenA
possession N 1. adhikAra,kabjA,dakhala,bhoga,bhukti,2. mAla,jAyadAda
possibility N 1. sambhAvanA,honahArI,sambhAvyatA
possible A 1. hone yogya,karane yogya,mumakina,sa.nbhAvya,sa.nbhava
possibly Adv 1. kadAchita,shAyada,sambhavataH
post N 1. stambha,khambA,2. sthAna,jagaha,3. naukarI,ohadA,kAma,pada,4. chiThThIrasA.n,DAka le jAne vAlA,5. DAka,6. eka prakAra kA kAgaja
post VTI 1. viGYApana denA,2. rakhanA,3. DAkakhAne me.n chhoDanA,4. khAte me.n utAranA,5. jaLa chalanA
postage N 1. DAka mahasUla
postal A 1. DAka sambandhI,DAka kA
poster N 1. harakArA,kAsada
posterity N 1. santAna,va.nshaja,aulAda,laDake vAle,bAla bachche
posthumous A 1. maraNoparAnta,marane ke pIchhe paidA huA,mR^ityutarajAta,marane se pIchhe chhapA huA yA prakAshita
postpone VT 1. multavI karanA,DAla rakhanA,TAla denA,dera karanA,vila.nba karanA
postponement N 1. multavI karanA,tArIkha haTA denA,2. dera,vila.nba
postscript N 1. upalekha,pashchAt lekha,jo kisI chiTThI yA lekha ke samApta hone ke pIchhe likhA gayA ho
postulate VTI 1. kalpanA karanA,mAna lenA,pharja karanA,2. mA.nganA,prArthanA karanA
posture N 1. Dha.nga,vajA,dashA,hAlata,sthAna,avasthA,shAsana
posture VT 1. kisI visheSha sthAna me.n yA Dha.nga se rakhanA
pot N 1. dhAtu yA miTTI kA baratana,pyAlA,karavA,kaTorA,AbakhorA
pot VT 1. baratana me rakhanA,2. baratana me murabbA yA achAra DAlanA
potable A 1. pIne ke yogya
potable N 1. pIne ke yogya vastu,peya
potash N 1. khAra,sajjI,eka prakAra kA khara
potassium N 1. poTaisiyana
potato N 1. AlU kA paudhA,AlU
potency N 1. shakti,sAmarthya,tAkata,prabhAva,asara
potent A 1. balavAna,tAkatavara,guNakArI,saprabhAva,prabala
potential A 1. sa.nbhAvita,sa.nbhavanIya
potential N 1. samabhAva,shakya,balavAna
potion N 1. sharabata,pIne kI davA,patalI auShadhI
potter N 1. kumhAra
potter VT 1. ochhA kAma karanA
pottery N 1. kumhAra kA kAma,2. miTTI ke bartana,3. miTTI ke bartana banAne kI jagaha yA sthAna
pouch N 1. chhoTA thailA,thailI,khIsA
pouch VT 1. jeba me.n rakhanA,2. nigala jAnA
poultry N 1. pAlatU chiDiyA.n,murga,murgI
pounce N 1. pa~njA,2. jhapaTanA,jhapaTa,3. mahIna chUrNa,bArIka saphUpha
pounce VTI 1. jhapaTa kara pakaDanA,pa~nje me.n pakaDanA,jhapaTanA,2. chUrana chhoDanA,saphUpha DAlanA,3. chheDanA,sAlanA,4. pa~njA mAranA
pound N 1. pAu.nDa( eka tola lagabhaga adhA sera kA hotA hai yA eka sikkA jo ,20 shili.nga ke barAbara hotA hai) 2. eka bADA
pound VI 1. bhArI chIja se kUTanA,bukanI karanA,chUra chUra karanA,2. gheranA,hAte me.n banda karanA
pounder N 1. bukanI karane vAlA,2. mUsala,baTTA,loDhA,kharala,3. ( itane) pau.nDa kA mAlika
pour N 1. sotA,bADha
pour VI 1. nikalanA,bahanA
pour VT 1. uDelanA,dhAra bA.ndha ke chhoDanA,mUsalAdhAra bharanA,nikAlanA,DhAlanA
poverty N 1. dInatA,garIbI,nirdhanatA,diridratA,kamI
powder N 1. chUrana,burAdA,2. bArUda
powder VT 1. chUra chUra karanA,2. saphUpha chhiDakanA,3. lavaNa burakanA
powdery A 1. dhUla sA,bhura bhurA,pisA huA,2. chUra hone vAlA
power N 1. shakti,yogyatA,tAkata,jora,bala,adhikAra,2. rAjA,adhipati,3. hukUmata
powerful A 1. shaktimAna,sAmarthyavAna,tAkatavara,jabaradasta,balavAna,samabhAva
powerless A 1. kamajora,bebasa,durbala,shaktihIna,asamartha
powerlessness N 1. kamajorI,bebasI,durbalatA,shaktihInatA,asamarthatA,asAmarthya
practicable A 1. karaNIya,sukara,sAdhya,hone ke yogya,sambhava,mumakina
practical A 1. abhyAsa sambandhI,abhyAsika,kAma kA,vyAvahArika,kriyAtmaka
practically Adv 1. bartAva se,abhyAsa se,mashka se,vyAvahArika rUpa se,yathArtha me.n
practice N 1. dastUra,chalana,vyavahAra,abhyAsa,Adata,2. hunara,kAma,chAlAkI
practitioner N 1. peshAvara,guNI,kisI vyavasAya me.n lagA huA
pragmatic A 1. DhITa,gustAkha,hAtha DAlane vAlA,hastakShepa karane vAlA,parakArya charchaka
prairie N 1. prerI,ghAsa kA baDA maidAna
praise N 1. prasha.nsA,tArIpha,stuti,kIrti,nAmavarI
praise VT 1. sarAhanA,tArIpha karanA,baDAI karanA,yasha gAnA
prance VI 1. uchhalanA,kUdanA,kilola karanA,shAna se savAra honA
prank N 1. uchhalakUda,khela kulela,banAva ThanAva,chAla,chAlAkI
prank VT 1. sa.nvAranA,sajAnA
prate N 1. bakavAsa
prate VTI 1. binA prayojana bakanA,bakanA,bakabaka karanA,gapa hA.nkanA
pray VTI 1. vinatI karanA,arja karanA,prArthanA karanA,vinaya karanA,2. devArAdhanA karanA
prayer N 1. vinaya,prArthanA,vinatI,2. pUjA vA dhyAna karane kI vidhi,ArAdhanA,stotra,upAsanA
pre-1/2 VT 1. pUrva krayAdhikAra se prApta karanA
preach VTI 1. dharma sa.nbandhI shikShA denA,upadesha karanA
preacher N 1. upadeshaka,dharmavaktA
preamble N 1. bhUmikA,prastAvanA
prearrange VT 1. pahale hI prabandha karanA
precarious A 1. anishchita,beThikAnA,duvidhA me.n,2. jokhima kA
precariously Adv 1. sha.nkA se,be ThikAnA,duvidhA se,2. jokhima kA
precaution N 1. pUrvavidhAna,pahale se yatna,pUrva chintA,pUrvopAya
precautionary A 1. pahale se yatna karanA
precede VT 1. Age jAnA,pahale chalanA yA honA
precedence N 1. agra gamana,pUrvatA,shreShTha pada,shreShThatA
precedent A 1. agragAmI
precedent N 1. namUnA,dR^iShTA.nta,udAharaNa
precept N 1. AGYA,Adesha,hukma,2. niyama,vidhi,vachana
precinct N 1. sImA,sivAna,hada,me.nDa,2. sthAna,prA.nta,pradesha
precious A 1. bahuta dAma kA,bahumUlya,anamola
precipice N 1. karArA,DhAla,DhAlU jamIna
precipitate A 1. sira ke bala,2. jaLa,shIghra,3. asAvadhAna,bekhabara,beroka,4. prabala,prachaNDa
precipitate N 1. talachhaTa,jo nIche pai.ndI me.n baiTha jAya
precipitate VTI 1. sira ke bala giranA yA phe.nkanA,2. haDabaDI karanA,3. nIche pe.nde me.n DAla denA
precipitation N 1. bahuta jaLI,atyanta shIghratA se,2. teja chAla,shIghra gati
precipitous A 1. bahuta DhAlU,khaDA,sira ke bala,au.ndhA,adhomukha
precise A 1. ThIka,sUkShma,sAmayika,nishchita,2. vidhi pUrvaka,rIti sahita
precisely Adv 1. ThIka rIti se,nishchita rUpa se,hUbahU,2. vidhi pUrvaka
precisian N 1. vidhipUrvaka karane vAlA,kAyade ko mAnane vAlA,rItyAnusArI
precision N 1. yathArthatA,shuddhatA,durustI,umdagI,sunishchitatA,2. sUkShmatA
preclude VT 1. ba.nda karanA,rokanA,bAja rakhanA,manA karanA,hone na denA
precocious A 1. samaya se pahale pakA huA,kachchA,bemausama,agaitI,akAla pakva,bAlapakva,bAlaprauDha
preconceive VT 1. pahale se niyama kara lenA,pahale khyAla bA.ndhanA,pahale se jAnanA yA rAya karanA
preconception N 1. rAya jo pahale se banA lI jAve,pUrva kalpanA,pUrva bodha
precursor N 1. Age dauDane vAlA,agra gAmI,aguA,2. shaguna,pUrva sUchanA,pUrva lakShaNa
predate VT 1. uchita samaya se pUrva tithi DAlanA
predatory A 1. luTerA,DAkU,apaharaka,lUTa kA
predecessor N 1. pUrvAdhikArI,pUrvaga,kisI pada para jo pahale raha chukA ho
predicament N 1. shreNI,2. hAlata,dashA,gati,avasthA,3. vipada,sa.nkaTa
predicate VTI 1. vishiShTa karaNanA,nirdiShTa karanA,kahanA,artha rakhanA
predict VT 1. bhaviShyavANI karanA,bhaviShyat sa.nbandhI bAta yA Agama kahanA,pahale se batalAnA
prediction N 1. bhaviShya vANI,Agama kathana
predictive A 1. bhaviShya kahane vAlA,Agama kahane vAlA,bhAvI sUchaka
predictor N 1. Agama batalAne vAlA,bhaviShyavaktA,pUrva vAdI
predilection N 1. pahile se pasa.nda,pakSha,pUrvAnurAga,pUrva prIti,pakShapAta
predispose VT 1. pahile se mana mAnI ichchhA honA,Age se ThIka karanA
predisposition N 1. pahale se ichchhA,pravR^itti,jhukAva,Age se mana kA khi.nchAva
predominance N 1. prabalatA,pradhAnya,Adhipatya,baDAI
predominant A 1. pradhAna,shreShTha,prabala,prachaNDa,baDA
predominate VTI 1. prabala honA,prabhutva karanA,shAsana karanA,adhika honA,shakti vA parAkrama me baDha jAnA
preface N 1. prastAvanA,bhUmikA,prAkkathana,mukhabandha
prefect N 1. gavarnara,rAjyAdhikArI,suparinTenDe.nTa,nirIkShaka
prefer VT 1. adhika chAhanA,adhika Adara karanA,achchhA jAnanA,2. pesha karanA,denA,3. baDhAnA
preference N 1. grAhyatA,pasanda,chunAva,chha.nTAva,2. adhika mAna,adhika Adara
preferential A 1. shreShThatA sa.nbandhI,adhika pasanda kA
prefix N 1. upasarga
prefix VT 1. Age lagAnA
pregnancy N 1. garbha,sagarbhatA,Ashaya pUrNatA,artha garbhatA
pregnant A 1. garbhiNI,garbhavatI,urvara,phalavatI,paripUrNa,artha garbha
prehistoric A 1. pUrva aitihAsika,likhita itihAsa se pahale yuga kA
prejudge VT 1. pUrva vichAra karanA,binA pUchha pAchha vA parIkShA se daNDa kI AGYA denA,Age se ThAnanA yA nishchaya karanA
prejudice N 1. pakShapAta,avichAra mati,taraphadArI,2. ghATA,kShati,hAni
prejudice VT 1. pakShapAtI banAnA,pakSha karanA,hAni pahu.nchAnA,bigADanA,apakAra karanA
prejudicial A 1. hAnikArI,apakAraka
prelate N 1. pradhAna pAdarI,dharmAdhyakSha
preliminary A 1. prastAvanArUpa,pAribhAShika,prAthamika,Arambhika
prelude N 1. bAje kA Ara.nbha,pUrvara.nga,paribhAShA,ma.ngalAchAra,prastAvanA
prelude VTI 1. Arambha karanA,paribhAShA karanA
premature A 1. akAla pakva,samaya se pUrva pakA huA,2. beavasara,kusamaya,asAmayika,akAla
premeditate VTI 1. Age se ThAnanA,pUrva se chintA karanA,pahale se vichAra karanA yA rachanA
premeditation N 1. pUrvachintA,agra socha,pUrva sa.nkalpa,pUrva vichAra
premier A 1. prathama,pradhAna,mukhya,baDA
premier N 1. pradhAna mantrI
premiership N 1. pradhAnamantrI kA pada,pradhAna mantripada
premise VTI 1. prastAvanA rUpa se kahanA,Age se jAnA,pUrva pakSha kahanA vA karanA
premises N 1. imArata aura usase lagI huI jamIna,gR^iha vATikA Adi
premiss N 1. pUrvottarapada
premium N 1. phala,pAritoShika,inAma,2. sUda,naphA,baDhotarI,3. bImA ke liye diyA huA rupayA,prImiyama
premonition N 1. pahale se chetAvanI yA sUchanA,bhaviShya vAkya,pUrva bodha
prenatal A 1. janma se pUrva
prentice N 1. nausikhiyA
preoccupy VT 1. pahale se vasha me karanA,pahile se ghera lenA,pahale se adhikAra karanA
preparation N 1. prastuti,prabandha,rachanA,sAmAna,taiyArI,2. auShadhi mishraNa,banAI huI davA
preparatory A 1. Arambha karane vAlA,shuru kA,taiyAra karane vAlA,prastAvanA rUpa
prepare VTI 1. taiyAra karanA,ThIka karanA,sajAnA,banAnA
prepay VT 1. peshagI denA,agalA denA
prepayment N 1. pUrva shodhana,pUrva bhugatAna
preponderance N 1. adhika taula,bhAva yA bala me.n baDhanA,balAdhikya,prabhAvAdhikya
Preposterous A 1. anarthaka,atarkasa.ngata,asa.ngata,ashuddha,viparIta,au.ndhA,adbhuta
prerequisite A 1. pahale se Avashyaka,jarUrI
prerequisite N 1. pUrva prayojanIya vastu,jarUrI chIja
prerogative N 1. visheSha adhikara,visheSha shakti,khAsa haka
presage N 1. shakuna,pUrvalakShaNa,pUrvaGYAna,pUrva sUchanA
presage VTI 1. Agama kahanA,bhaviShya kahanA,shaguna denA,pahale batalAnA
presbyterian A 1. IsAiyo.n kA eka visheSha pantha sa.nbandhI,presbiTaro.n kA
presbyterian N 1. IsAiyo.n kA eka visheSha pantha mAnane vAlA manuShya
prescient A 1. bhaviShya GYAnI,bhaviShyaddarshI
prescribe VTI 1. niyata karanA,niyukta karanA,AGYA denA,Adesha karanA,batalAnA,2. nusakhA likhanA,vyavasthA karanA
prescription N 1. Adesha,nidesha,2. nusakhA,chikitsA,vidhi,auShadha vidhi,3. chirabhoga
prescriptive A 1. nirdeshaka,Adeshaka,2. bahukAlabhoga sambandhI
presence N 1. upasthiti,hAjirI,vidyamAnatA,2. nikaTatA,samIpatA,3. sAmanA,4. AkR^iti,Dha.nga,4. taiyArI
present A 1. upasthita,hAjira,Adhunika,vartamAna,vidyamAna,hAla kA,abhI kA,2. sAvadhAna,3. taiyAra
present N 1. vartamAna kAla,2. arpaNa,bhe.nTa,samarpaNa
present VT 1. upasthita karanA,sAmane karanA,2. arpaNa karanA,Age rakhanA,denA,havAlA karanA,3. sAmane rakhanA,pesha karanA,4. sIdha bA.ndhanA
presentation N 1. upasthita karanA,arpaNa,pratipAdana,dAna,2. bhe.nTa,dAna,3. kautuka,niyukti,pradarshana
presently Adv 1. abhI,turanta,jhaTapaTa
preservation N 1. surakShita rakhanA,rakShA,bachAva,pAlana,rakShaNa
preservative A 1. rakShaka,pAlaka
preservative N 1. bachAvavAlI vastu,hAnI rokane kI vastu
preserve N 1. jAnavaro.n kI rakShA ke liye bhUmi,2. achAra,murabbA
preserve VT 1. bachAnanA,rakShA karaNanA,surakShita rakhanA,2. achAra yA murabbA DAlanA
preserver N 1. rakShaka,pAlaka
preside VI 1. adhyakSha honA,chaudharI honA,sabhApati honA
presidency N 1. adhyakSha ka pada,hAkima kI hukUmata yA ilAkA,adhyakShAdhIna maNDala,sUbA,khaNDa,sabhApati kA adhikAra kShetra,sabhApatitva
president N 1. saradAra,mukhiyA,adhipati,sabhApati,rAShTrapati
presidential A 1. saradAra sambandhI,sabhApati kA
press N 1. shika.njA,2. chhApane kA yantra,chhApAkhAnA,yantrAlaya,mudraNa yantra,3. bhIDa,4. AvashyakatA,5. koTharI
press VTI 1. nichoDanA,davananA,takalIpha denA,kuchalananA,eDa laganA,2. jora se chipaTAnA,3. bhIDa karanA
pressing A 1. jarUrI,Avashyaka,dabAva DAlane vAlA,barabasa
pressman N 1. chhApane vAlA,chhApAkhAne me.n kAma karane vAlA,sampAdana kA kAma karane vAlA
pressure N 1. dAba,dabAva,kasAva,2. ra.nja,dukha,3. prabhAva,4. AvashyakatA,prayojana
prestige N 1. bhrAnti,DITha bandI,dhokhA,2. prabhAva,roba,nekanAmI,ijjata,yasha,pratiShThA,khyAti,gaurava
presume VTI 1. anumAna karanA,mAna lenA,samajhanA,khyAla karanA,DhiThAI karanA
presumption N "1. gumAna,anumAna,sa.nbhAvanA,2, DhiThAI,ghama.nDa,gustAkhI,baDA bharosA"
pretence N 1. bahAnA,jhUThA dikhAvA,banAvaTa
pretend VTI 1. bahAnA karanA,chhala karanA,hIlA karanA,2. dAvA karanA,3. mithyA adhikAra jatAnA,bahAnA karanA,dama mAranA,dAvA karanA,haka jamAnA
pretender N 1. bahAnA karane vAlA,jhUThA dAvA karane vAlA
pretension N 1. dAvA,chhala,jhUThA dAvA,kalpita adhikAra
pretentious A 1. kapaTI,chhalI,dhUrta,2. dhR^iShTa,DhITha
pretext N 1. kapaTa,bahAnA,chhala,vyapadesha
pretty A 1. sundara,sutharA,surUpa,sukhadAyaka,2. ochhA,nIcha
pretty Adv 1. sundaratA se,sukumAratA se
prevail VI 1. jItanA,prabala honA,2. prachalita honA,3. bahakAnA
prevailing A 1. prabala,2. sAdhAraNa,prachalita,jArI,jAyaja
prevalence N 1. prachalana,prabalatA,sa.nbhavatA,phailAva
prevalent A 1. sa.nprabhAva,2. prabala,3. prachalita,rAyaja
prevent VT 1. rokanA,barajanA,niShedha karanA,2. Age jAnA
prevention N 1. roka,aTakAva
preventive A 1. bAdhaka,rokanevAlA,nivAraka
preventive N 1. rukAva,aTakAva,upAya,ilAja,nivAraka vastu
previous A 1. agragAmI,agalA,pahalA,pUrva
previously Adv 1. pahale se,Age se
prey N 1. lUTa,ahera,shikAra
prey VI 1. lUTanA,shikAra karanA,pakaDa kara khA jAnA,2. ghulAnA,kramashaH naShTa karanA
price N 1. mola,dAma,mUlya,2. Adara,3. pAritoShika,inAma,badalA
price VT 1. mola lagAnA,dAna ThaharanA
priceless A 1. anamola,bahu mUlya,2. bekadara,tuchchha
prick N 1. chubhane vAlI vastu,kA.nTA,a.nkusha,2. kA.nTA chubhane kA darda,pIDA,3. pachhatAvA,pashchAttApa
prick VTI 1. vedhanA,chubhAnA,usakAnA,goDanA,Da.nka mAranA,mAranA,2. khaTTA honA,3. eDa mAranA
prickly A 1. ka.nTIlA,ka.nTakI,bahuka.nTaka,kA.nTedAra
pride N 1. abhimAna,aha.nkAra,ghama.nDa,2. DhiThAI,3. dikhAva,4. U.nchAI,uchchatA,gaurava
pride VT 1. apane ko bahuta lagAnA yA baDA samajhanA,abhimAna karanA,ghama.nDa karanA,gaurava mAnanA
priest N 1. purohita,pAdarI,pujArI
priesthood N 1. purohitAI,pujArI kA pada,pujArIpana
priestly A 1. pujArIya,pujArI sa.nbandhI
prim A 1. svachchha,sApha,ThIka,durusta,2. niyamAnukUla
primacy N 1. baDe pAdarI kA pada,2. shreShThatA
primal A 1. prAthamika,asalI,maulika,Arambhika
primary A 1. pahalA,prAthamika,prArambhika,Adima,2. saba se baDA,mukhya
primate N 1. baDA pAdarI,saradAra pAdarI
prime A 1. Adima,prathama,prAthamika,2. baDA,khAsa,mukhya,pradhAna,uttama
prime N 1. taDakA,saberA,2. yuvA avasthA,3. parama siddhi
prime VT 1. ra~njaka DAlanA,ra.nga kA astara lagAnA
primer N 1. pahale pustaka,eka chhApe ke akShara
primeval A 1. Adima,pahalA,asalI,maulika
primitive A 1. pahalA,prAchIna,prArambhika,Adima
primitive N 1. rUDhi shabda
primordial A 1. prathama,maulika,2. shuru se paidA huA,Adi kAla kA
primordial N 1. Arambhika siddhAnta,2. Arambha,mUla
prince N 1. kumAra,rAjakumAra,2. saradAra
princely A 1. rAjasI,rAjakIya,rAjochita,nR^ipayogya,shreShTha,vishAla
princess N 1. rAjakumAra kI patnI,rAjakumArI
principal A 1. mukhya,baDA,pradhAna,saba se Avashyaka yA mahattvapUrNa
principal N 1. mukhiyA,nAyaka,saradAra,2. shAsaka,3. prinsipala,kAlija kA adhyakSha,4. asala,mUladhana
principality N 1. rAja,rAjya,riyAsata
principally Adv 1. visheSha kara ke,mukhyataH,pradhAnataH,saba ke Upara
principle N 1. mUla,mUla tatva,Adi hetu,2. tatva,siddhAnta,svaya.n siddhi,3. niyama,vidhi,vyavasthA,rIti,4. irAdA,kAraNa,hetu,5. mUla a.nga,mUla dravya,avayava
print N 1. mudrA,chhApA,ThappA
print VTI 1. chhApanA,chApa lagAnA,mudrAkShara a.nkita karanA,mudrita karanA,naksha karanA,2. chhapane kA kAma karanA,prakAshita karanA
printer N 1. chhapane vAlA,mudraka
printing N 1. chhApane kA kAma,chhapAI,chhApA,mudraNa,mudrA.nkana
prior A 1. agalA,pUrva,pUrva gAmI
prior N 1. mahanta,maThadhArI
priority N 1. pUrvatA,agra gamana,pradhAnya,prathamatA
prism N 1. sama pArshva,chheditaghana kShetra
prison N 1. kArAgAra,kaida khAnA,bandI gR^iha
prisoner N 1. kaidI,bandI,bandhuA
pristine A 1. Arambhika,mUla,asalI,prathama,purAnA
privacy N 1. ekAntatA,guptatA,oTa,pardA
private A 1. AtmIya,apanA,nija kA,nijI,vyaktigata,svakIya,asArvajanika,2. gupta,aprakaTa,3. ekAnta,nirjana
private N 1. sipAhI,sAdhAraNa sainika,3. ekA.nta,ekA.nta vAsa,akelApana
privately Adv 1. chorI se,2. poshIdagI se,chhipa kara,gupta rUpa se
privation N 1. le lenA,apaharaNa,2. hInatA,hAni,abhAva,ta.ngI,3. nakAra,na honA
privilege N 1. visheSha lAbha,visheShAdhikAra,khAsa phAyadA,2. mochana,mukti,chhoDa denA
privilege VT 1. asamAnya adhikAra denA,visheShAdhikAra denA,2. mukta karanA,barI karanA
privy A 1. gupta,chhipA huA,2. bheda jAnane vAlA,marma bhedI
privy N 1. pAkhAnA,sa.nDAsa,shauchAlaya,shauchasthAna
prize N 1. siddhaphala,pAritoShika,inAma,2. yuddha me inAma me jItA huA dhana,3. bahu mUlya vastu
prize VT 1. bhAva karanA,mAnanA,bahuta dAma lagAnA
pro Adv 1. pahale,prathama
probability N 1. sa.nbhAvyatA,honahArI,sambhAvanA
probable A 1. sambhAvya,sa.nbhava,honahAra
probably Adv 1. sambhavataH,shAyada,kadAchita
probate N 1. mR^ita lekha pramANa,2. mR^ita lekha kI pramANita pratilipi
probation N 1. pramANIkaraNa,pramANa,parIkShA,2. navAbhyAsa kAla
probe N 1. salAI
probe VT 1. lAI se TaTolanA,2. bhalI bhA.nti parIkShA karanA
problem N 1. prashna,savAla,samasyA,2. vastUpapAdya sAdhya,nirmeya
problematic A 1. sha.nkA ke yogya,anishchita,sa.ndigdha
procedure N 1. mArga,rIti,chAla,kriyA,vidhi,kAryapraNAlI,kAryakrama,kAryavAhI,2. prabandha
proceed VI 1. Age jAnA,baDhanA,chalanA,2. utpanna honA,3. karanA,abhiyoga karanA
proceeding N 1. agra gamana,kArya,AchAra,vyavahAra,kAryavAhI
proceeds N 1. prApti,lAbha,AmadanI,2. bikrI milA huA dhana
process N 1. agragamana,vyavahAra,rIti,chAla,yatna,vidhi,kriyA,2. vyavasthA krama,paravAnA
procession N 1. gamana nikAsI,savArI,yAtrA,prasa~Nga,dhUma dhAma se nikalanA,2. barAta,julUsa,jana maNDalI
proclaim VT 1. prakaTa karanA,Dhi.nDhorA pITanA,ghoShaNA karanA,prakAsha karanA,prasiddha karanA,2. dharmabAhya karanA,nikAla denA
proclamation N 1. Dhi.nDhorA,DuggI,munAdI,ishtihAra,ghoShaNA,prakAshana
proclivity N 1. pravR^itti,ichchhA,jhukAva,rujhAna,2. phurtI,tatparatA
procrastinate VTI 1. TAlanA,hIlA havAlA karanA,Ajakala karanA,dera karanA,uThA rakhanA
procrastination N 1. TAla maTola,dera,vila.nba
procreation N 1. utpAdana,janana,prasava
proctor N 1. pratinidhi,prabandhakartA,2. vishvavidyAlaya kA eka kAryAdhyakSha
procure VT 1. pAnA,hAsila karanA,upArjana karanA,prApta karanA,2. AkarShita karanA
prodigal A 1. uDAU,amita vyayI,phajUlakharcha
prodigal N 1. uDAU,kharcha,phajUla kharcha,ati vyayI
prodigious A 1. adbhuta,achambhe kA,asAdhAraNa,ajIba,2. adbhutAkAra
prodigy N 1. mahAshcharya,vilakShaNatA,adbhuta vastu,vikaTa vastu
produce N 1. upaja,nikAsI,lAbha,phala,paidAvArI
produce VI 1. pesha karanA,sAmane lAnA,upasthita karanA,2. utpAdana karanA,janmAnA,upajAnA,3. prakAsha karanA,dikhalAnA,4. denA,Age karanA,paidA karanA,4. phailAnA,baDhAnA
producer N 1. upajAne vAlA,utpAdaka,paidA karane vAlA
product N 1. nikAsI,upaja,paidAvAra,phala,2. hAsila jaraba,guNana phala
production N 1. utpatti,utpAdana,2. phala,upaja,paidAvAra,3. grantha rachanA,4. vistAra,baDhAva
productive A 1. utpAdaka,2. phalaprada,lAbhakara,3. jarakheja,upajAU
profane A 1. bhraShTa,nApAka,apavitra,2. laukika
profane VT 1. ni.ndA karanA,apavitra vA bhraShTa karanA,vR^ithA khonA,bigADanA
profanity N 1. adharmatA,pavitra vastuo.n kA anAdara,dharma avaGYA,DhiThAI,2. apavitra vachana,kuphra
profess VTI 1. khola kara kahanA,prakAsha karanA,2. svIkAra karanA,mAna lenA,kabUla karanA,3. bahAnA karanA,hIlA karanA
profession N 1. prakAshana,vachana,pratiGYA,2. vyavahAra,vyApAra,vyavasAya,udyama,peshA,dhandhA
professional A 1. pesha sa.nbandhI,vyavasAya sambandhI,vyavasAyI
professional N 1. vyavasAyI manuShya
professor N 1. pratiGYAkArI,prakAshaka,2. mahAdhyApaka,prophesara
proffer VT 1. prastAva karanA,nivedana karanA,bhe.nTa denA
proficiency N 1. dakShatA,nipuNatA,mahArata,2. vR^iddhi,sudhAra,unnati
proficient A 1. guNI,pravINa,dakSha,kushala,abhiGYa
proficient N 1. ustAda,kushala yA nipuNa manuShya,guNI puruSha
profile N 1. bAharI rekhA,nakshA,2. mu.nha kI ora,arddha mukha
profit N 1. lAbha,phala,prApti,2. unnati,tarakkI
profit VTI 1. uThAnA,lAbha pahu.nchAnA,2. vR^iddhi karanA,unnati karanA
profitable A 1. phalaprada,lAbhakara,phalajanaka,lAbhadAyaka,hitakArI
profiteer N 1. Apatti kAla ke kAraNa anuchita lAbha uThAne vAlA
profiteer VI 1. Apatti kAla ke kAraNa anuchita lAbha uThAnA
profligate A 1. duShTa,kukarmI,bhraShTa,charitrahIna,AcharaNa hIna
profligate N 1. duShTa,lampaTa manuShya,charitra hIna manuShya
profound A 1. gambhIra,gaharA,agAdha,parama,gahana,2. vidvAna,nipuNa,3. namra,vinIta
profound N 1. samudra,mahAsAgara,2. khoha
profoundly Adv 1. gaharAI se,gambhIratA se,vichAra se,gUDha GYAna yA dR^iShTi se
profusely Adv 1. bahutAyata se,uDAUpana se,amitavyayitA se
progeny N 1. sa.ntAna,va.nsha
prognosis N 1. lakShaNa dekha kara roga kA kAraNa nirdhAraNa,aisI vidyA,roganidAna
programme N 1. kisI sabhA yA kautuka kA savistAra viGYAnapatra kAryakramAvalI,kAryakrama
progress N 1. agragamana,pragati,unnati,2. vR^iddhi,baDhatI,3. yAtrA,4. daurA,5. dakShatA
progress VI 1. chalanA,prasthAna karanA,2. unnati karanA,Age baDhanA
progression N 1. baDhAva,pragamana,anukrama,silasilA,shreNI,kramAnusAra vR^iddhi,pravAha,2. samAnAntara shreNI
progressive A 1. Age baDhatA huA,vardha mAna,unnatishIla,pragatishIla,2. kramika
prohibit VT 1. niShedha karanA,manA karanA,barajanA,rokanA
prohibition N 1. bAdhA,roka,manAhI,niShedha,2. niShedha karane ki AGYA ityAdi,pratyAdesha
prohibitive A 1. rokane vAlA,manAhI karane vAlA,niShedhAtmaka,niShedhaka
project VTI 1. Age ko nikalanA,Age nikAlanA,Age phe.nkanA,prakShipta karanA,2. yatna karanA,nakshA khI.nchanA,pratyAlekha karanA
projectile A 1. Age Dhakelane valA,2. Age phe.nkA huA
projectile N 1. prerita vastu,Age ko DhakelI huI vastu,prakShepya
projection N 1. nikalAva,prakShepaNa,ubhAra,U.nchAI,2. upAya,yukti,irAdA,nakashA,pratyAlekha
projector N 1. upAya karane vAlA,yukti rachane vAlA,2. parade para chitra phe.nkane kA ya.ntra,prakShepaka ya.ntra
proletarian A 1. sAdhAraNa,nIcha
proletarian N 1. nIcha jAti kA manuShya,nirdhana,majadUra shreNI kA manuShya,sAdhAraNa manuShya
proletariat N 1. sAmAnya loga,nIcha loga,nimna shreNI ke majadUra loga
prolific A 1. upajAU,urvarA,phalavAna,saphala,phalaprada,bahuphala
prologue N 1. prastAvanA,paribhAShA,nATaka kA Ara.nbha,svA.nga kA uThAnA
prolong VT 1. samaya baDhAnA,mulatavI karanA,vistAra karanA,baDhAnA,2. barAbara chalAnA,jArI rakhanA
promenade N 1. viharaNa,ghUmanA,phiranA,2. ghUmane phirane kI jagaha,vihAra sthAna
promenade VI 1. vihAra karanA,saira karanA,TahalanA
prominence N 1. vishiShTatA,prakhyAti,prAdhAnya,prakaTatA,2. U.nchAI,ubhAra
prominent A 1. nikalA huA,2. prakaTa,U.nchA,pradhAna,mukhya,prakhyAta
prominently Adv 1. utkarSha se,vishiShTatA se,ubhADa se,shAna se
promiscuous A 1. nAnA prakAra kA,milA huA,aneka,avivikta,gaDabaDa
promise N 1. pratiGYA,vAdA,niyama,vachana
promise VT 1. pratiGYA karanA,vAdA karanA,AshA denA,vachana hAranA,niyama karanA,2. pradAna karanA,3. vachana pUrA karanA,pratiGYA pAlana karanA
promising A 1. vAdA karane vAlA,AshAjanaka
promissory A 1. pratiGYA yukta,pratiGYA vishiShTa,ikarArI
promote VT 1. baDhAnA,unnati karanA,vR^iddhi karanA,upakAra karanA,2. ubhAranA
promoter N 1. upakArI,baDhAne vAlA,protsAhaka,sahAyaka,madadagAra,utejaka
promotion N 1. baDhatI,unnati,vR^iddhi,tarakkI,protsAhana
prompt A 1. taiyAra,udyata,tatpara,phurtIlA,prastuta,chAlAka,shIghra,2. sarala
prompt VT 1. protsAhita karanA,usakAnA,sahAyatA karanA,uttejita karanA,prayojana karanA
promptly Adv 1. mustaidI se,phurtI se,shIghratA se,tura.nta,prasannatA pUrvaka
promulgate VT 1. prakAsha karanA,kholanA,mashahUra karanA,munAdI karanA,ghoShaNA karanA
prone A 1. jhukA huvA,adhomukha,mAyala,au.ndhA,paTa,2. udyata,ichchhuka,pravaNa
prong N 1. kA.nTA,shUla,2. trishUla
pronounce VTI 1. bolanA,uchchAraNa karanA,2. nirNaya denA,vyavasthA denA,ghoShaNA karanA
pronouncement N 1. ghoShaNA,prakAshana
pronunciation N 1. uchchAraNa
proof A 1. sakhta,kaDA,jisake bhItara koI chIja na jA sake,apraveshya
proof N 1. pramANa,parIkShA,dalIla,sabUta,sAkShya,upapatti,2. mana kI dR^iDhatA,3. prUpha,chhapAI shuddha karane ke liye chhapA huA kAgaja,4. kaDApana,apraveshyatA,sakhtI
prop N 1. sta.nbha,ADa,roka,yUnI,avalamba,sahArA,a.ndhe kI lakaDI,sa.nbhAlane vAlA
prop VT 1. ADa lagAnA,rokanA,sambhAlanA,avala.nba denA,samarthana karanA
propaganda N 1. mata prachAra,mata prachAra kI sa.nsthA
propagandist N 1. mataprachAraka
propagate VT 1. utpanna karanA,2. phalAnA,baDhAnA,jyAdA karanA,jArI karanA,2. prakAshita karanA
propagation N 1. phailAva,utpathi
propel VT 1. chalanA,DhakelanA,Age baDhanA
propensity N 1. jhukAva,pravR^itti,ichchhA,ruchi
proper A 1. ThIka,yogya,uchita,yathAyogya,2. nija kA,svabhAvika apanA,sagA,3. shuddha,4. asalI,vAstavika,yathArtha
properly Adv 1. ThIka ThIka,uchita rIti se,yathArthataH,achchhI taraha,jaisA chAhiye
property N 1. guNasvabhAva,2. adhikAra,jAyadAda,sAmagrI,sa.npatti
prophecy N 1. bhaviShyatkathana,bhavishyavAkya,Agama
prophet N 1. bhaviShyadvaktA,bhAvIvaktA,2. IshvaradUta,paigambara,navI
propitious A 1. anukUla,dayAlu,kR^ipAlu
proponent N 1. vichAra upasthita karanevAlA,prastAva karane vAlA
proportion N 1. samAnatA,barAbara bhAga,suDaulapana,paraspara sAdR^ishya
proportional A 1. yathochita,barAbara,suDaula,anupAtI
proportionally Adv 1. usI kadara,utanA hI,kathita a.nsha me.n
proportionate A 1. yathochita,barAbara,suDaula,anupAtI
proportionate V 1. barAbara karanA,anupAtIya banAnA
proportionately Adv 1. anupAta se,uchita a.nsha me.n,ThIka
proposal N 1. prastAva,manoratha,vichAra,rAya,nakshA,2. vivAha kA prastAva
propose VT 1. nivedana karanA,prastAva karanA,Age dharanA
proposition N 1. vachana,vAkya,vinatI,kartavyanirdesha prastAva
proprietary A 1. svAmI,jamInadAra,svAmI kA,svAmI sambandhI
proprietor N 1. svAmI,adhikArI,vAstavika svAmI
propriety N 1. auchitya,yogyatA,shiShTatA,durustI,shuddhatA,upayuktatA
propulsion N 1. Age chalAnA
prosaic A 1. gadya sa.nba.ndhI,berasa,gadyavata,gadya aisA,phIkA,mAmUlI,sAmAnya
proscribe VT 1. desha se nikAla denA,nirvAsana karanA,manA karanA,roka denA,nAsha kA Adesha karanA
prose A 1. sAdA,gadyavata,berasa,phIkA
prose N 1. gadya
prose VI 1. gadya likhanA,gadya vata bolanA
prosecute VTI 1. pIchhA karanA,lagA rahanA,kiye jAnA,2. phauja dArI me nAlisha karanA,abhiyoga chalAnA
prosecution N 1. anushIlatA,anusaraNa,pIchhA,pairavI,abhiyoga,phaujadArI kA mukaddamA
prosecutor N 1. anushIlana karanevAlA,vAdI,muddI,nAlishI,pharyAdI,abhiyoktA
proselytize VT 1. shuddhi karanA,dUsarA mata grahaNa karanA,nava shiShya karanA
prospect N 1. dR^iShTi,AshA,bharosA,apekShA
prospect VT 1. DhU.nDhanA,talAsha rakhanA
prospective A 1. dUradarshI,agra chintaka,bhaviShyadapekShaka,AshA me.n,bhaviShya me.n prApya
prospectus N 1. sUchanA,bIjaka,pustako.n kA sUchI patra,kartavya sUchanA patra
prosper VTI 1. yashasvI honA,phalanA,sukha se rahanA,saphala honA,2. dayA karanA,saphala banAnA,bhAgyavAna karanA
prosperity N 1. yasha,pratApa,vijaya,saubhAgya,samR^iddhi,saphalatA
prosperous A 1. samR^iddha,yashavanta,saphala,pUrA,anukUla
prostitute N 1. veshyA,ra.nDI,patitA
prostitute VT 1. apakR^iShTa prayoga karanA,naShTa karanA
prostrate A 1. pA.nva para girA huA,da.nDavata karatA huA
prostrate VT 1. girA denA,pachhADanA,naShTa karanA,2. daNDavata karanA,pA.nva pakaDanA,nAka ragaDanA
protect VT 1. rakShA karanA,bachAnA,Ashraya denA,sharaNa denA,sahAyatA karanA
protection N 1. rakShA,bachAva,sharaNa,pakSha,2. nikAsI kI chiThThI
protectionist N 1. vyApAra rakShA vAdI
protective A 1. rakShaka,sharaNa denai vAlA,pakShapAtI,rakShAtmaka,rakShArUpa
protector N 1. rakShaka,sa.nrakShaka,pAlaka,bachAne vAlA
protectorate N 1. rAja jisa kA prabandha sa.nrakShaka kartA hai,sa.nrakShaNa
protest VTI 1. vachana denA,ikarAra karanA,dR^iDha vAkya kahanA,2. bayAna karanA,3. viruddha kahanA,virodha karanA
protestant N 1. IsAiyo.n ke eka visheSha pa.ntha kA vyakti,romIya mata virodhI
protestation N 1. dR^iDha vAkya,ikarAra jo dharama imAna se kahA jAve,virodha,virodha vachana
protocol N 1. Adarsha patra,mUla patra,asala masavidA,mUlalipi
prototype N 1. namUnA,mUlarUpa,Adarsha
protract VT 1. khI.nchanA,baDhAnA,dIrgha karanA,vila.nba karanA
protrude VTI 1. Age nikalanA,nikAlanA,nikala paDanA,ubharanA
proud A 1. garvita,sagarva,ghama.nDI,niDara,aha.nkArI,2. U.nchA,vishAla
proudly Adv 1. garva se,aha.nkAra se,2. shAna vA shaukata se
prove VTI 1. sAbita karanA,parIkShA karanA,tajurbA karanA yA honA,siddha karanA yA honA
proverb N 1. janokti,kahAvata,kahAvata,masala
proverbial A 1. kahAvatI,lokasiddha
provide VTI 1. juTAnA,pahale se lA rakhanA,juTAnA,pahale se yatna karanA,pahale se praba.ndha karanA,2. khilA pilAnA
provided Conj 1. basharte ki,isa pratiGYA se,agara,yadi
providence N 1. pUrva dR^iShTi,pUrva vichAra,2. IshvarIya rakShA,Ishvara,annadAtA
provident A 1. dUradarshI,buddhimAna,agradarshI,pariNAmadarshI,mitavyayI,kiphAyatashAra
providential A 1. IshvarakR^ita,Ishvara siddha,nArAyaNI,daivI
province N 1. jItA huvA desha,pradesha,prA.nta,bhUmikha.nDa,2. kArya kShetra,adhikAra,3. kAma,dha.ndhA,udyoga,vyavasAya
provincial A 1. sUbe kA,prAntIya,deshI,sthAnIya,2. ga.nvAra,3. sa.nkIrNa
provincial N 1. prAnta nivAsa
provision N 1. praba.ndha,taiyArI,2. sharta,praNa,3. bhojana,rasada
provision VT 1. bhojana denA
provisional A 1. tatkAlika,alpakAlIna,cha.nda rojA
proviso N 1. shatru,ba.ndheja,niyama
provocation N 1. uttejana,chiDha,kopa,kAraNa,usakAva
provocative A 1. ukasAne vAlA,kopita karane vAlI,uttejaka
provoke VT 1. lalakAranA,ukasAnA,kupita karanA,chiDhAnA,nArAja karanA
provost N 1. nagara kA pradhAna adhipati yA padAdhikArI,hAkima,majisTraTa,kotavAla
prowess N 1. vIratA,dilerI,sAhasa,shUratA
prowl N 1. shikAra kI khoja
prowl VT 1. shikAra ke liye chupake chupake phiranA
proximity N 1. nikaTatA,najadIkI,ana.ntaratA
proxy N 1. pratinidhitva,aivajI karane vAlA,sthAnApanna manuShya,pratinidhi,pratipuruSha,pratinidhi patra
prudence N 1. pUrvavichAra,buddhi,sAvadhAnI,kriyAtmaka buddhi
prudent A 1. buddhimAna,nyAyya,chaukasa,sAvadhAna,dUradarshI,mitavyayI
prudential A 1. buddhimAnI kI,chAturya pUrNa,mitavyayI
prune N 1. sUkhA bera,AlUbukhArA
prune VTI 1. kATanA,chhA.nTanA,tarAshanA,2. sa.nvAranA
pry N 1. parIkShA,darshana,tAka,nirIkShaNa
pry VI 1. bheda lenA,dhyAna se dekhanA
psalm N 1. bhajana,stuti,gAna,stotra
pseudonym N 1. jhUThA nAma
psyche N 1. mana,AtmA,chitta,mAnasa
psychic A 1. mAnasika,Atmika,AtmA yA mana sa.nba.ndhI,bhautika
psychologist N 1. manovaiGYAnika,adhyAtma vidyA jAnane vAlA
psychology N 1. manoviGYAna,adhyAtma vidyA,Atma tatva vidyA,manobhAva vidyA
puberty N 1. yauvana,taruNAyI,javAnI,paripakvatA,prauDhatA
public A 1. prajA sa.nbandhI,sAmAnya logo.n kA,jana sa.nba.ndhI,sArvajanika,sAdhAraNa,desha kA,2. pratyakSha,3. prasiddha
publication N 1. prakAshana,ghoShaNA,prasiddhi karanA,2. prakAshita pustaka
publicity N 1. loka prasiddhi,prakAsha,jAnakArI
publicly Adv 1. khullama khullA,prakaTa rUpa se
publish VT 1. prakaTa karanA,prasiddha karanA,phailAnA,2. chhApa kara be.nchanA,prakAshita karanA
publisher N 1. prakAshita,prachalita karane vAlA
puck N 1. duShTa pishAcha,2. eka mashahUra parI kA nAma
pudding N 1. antaDI,2. gulagulA,eka prakAra kA pakavAna,3. khAne ke samaya yA ThIka samaya para AnA
puddle N 1. talaiyA,pokharA,gaDhaiyA
puddle VT 1. ga.ndalA karanA,gha.ngholanA,miTTI se banda karanA
puff N 1. havA kA jho.nkA,jhakora,2. atishaya prasha.nsA,jhUThI baDAI
puff VTI 1. phU.nkanA,havA se phulAnA,havA bharanA,havA laganA,2. atishaya prasha.nsA karanA,3. hA.nphanA,4. baDA bananA
puffy A 1. havA ityAdi se phUlA huA,2. sthUla,moTA,3. jho.nkhe me.n Ane vAlA
pug N 1. bandara,eka chhoTA kuttA
pugnacious A 1. laDAkA,jhagaDAlU
pull N 1. khI.ncha,khi.nchAva,koshisha,jhaTakA,toDa,maroDa
pull VTI 1. khI.nchanA,ghasITanA,toDanA,phADanA
pulley N 1. ghiranI,garArI,charakhI
pulp N 1. gUdA,magaja
pulp VT 1. narama karanA,2. gUdA nikAla lenA
pulpit N 1. dharmopadeshaka kA Asana,purohitAsana,si.nhAsana
pulsate VTI 1. dhaDakanA,uchhalanA
pulse N 1. nATika,nADI,nabja,dhaDakana,2. dAla phalI maTara Adi
pulse VTI 1. dhaDakanA,( nADI) chalanA
pulverize VT 1. pIsanA,bukanI banAnA,chUrNa karanA
pump N 1. pampa,pAnI uThAne kI kala,pichakArI,2. eka talI kA jUtA
pump VTI 1. pichakArI se khI.nchanA yA uThAnA,2. pichakArI chalAnA,3. bheda lenA
pumpkin N 1. laukI,kadadU
pun N 1. anekArthI shabda,shleSha,2. shleshAla.nkAra
pun VI 1. jugata bolanA,do arthI vachana bolanA
punch N 1. chhenI,varmA,2. ghU.nsA,3. eka prakAra kI madirA,chInI AdI kA sharabata,4. masakharA,bhA.nDa,5. kaTha putalI ke nAma se khela kA eka rUpa
punch VT 1. chhedanA,DhakelanA,2. mAranA
punctuate VT 1. chihna lagAnA
punctuation N 1. virAma chihna kA lagAnA,2. virAma chihna
puncture N 1. chheda,bhUrAkha,sAla,2. chheda karanA
puncture VT 1. chhedanA,gaDAnA,ghumAnA
pundit N 1. vidvAna,paNDita,shikShaka,adhyApaka,brAhmaNa
pungent A 1. tIkShNa,teja,kaTu,kaDuA,khAra jalAne vAlA
punish VT 1. sajA denA,da.nDa denA,tADana karanA,sudhAranA,ThIka karanA
punishment N 1. tADanA,da.nDa denA,2. sajA,da.nDa
punitive A 1. daNDa sa.nba.ndhI,daNDakara,daNDaprada
punt N 1. chapaTI nAva,Do.ngI
punt VT 1. laggI se khenA
puny A 1. chhoTA aura durbala,nibala,kShudra
pup N 1. kutte kA bachchA,pillA
pup VT 1. ( kutte kA) bachchA denA,biyAnA
pupil N 1. vidhyArthI,shiShya,2. A.nkha kI putalI
puppet N 1. guDiyA,kaThaputalI,2. jo kaThaputalI kI bhA.nti kisI ke vasha me ho,bebasa,dUsare ke basa me
puppetry N 1. kaThaputalI kA tamAshA
puppy N 1. pillA,pilavA,2. ghama.nDI aura tuchchha jana
purchase VT 1. mola lenA,kharIdanA,kraya karanA,prApta karanA,2. sivAya vapautI ke kisI bhA.nti pAnA,3. mola lenA,krayanA,4. mola kI huI sampati saudAnA,mAlanA,prAptinA
purchaser N 1. gAhaka,grAhaka,mola lene vAlA,kharIdAra
pure A 1. nirmala,pavitra,shuddha,niShkala.nka,kharA,nirA,nipaTa,vinA mola,khAlisa nirdoSha
purely Adv 1. nirmalatA se ,nirdoShatA se,2. kevala,sa.npUrNa rUpa se,bilkula
purgatory N 1. pApashodhana sthala,ashodhana sthAna,naraka
purge N 1. julAba,rechaka
purge VTI 1. nirmala karanA,sApha karanA,2. mala tyAga karanA yA karAnA
purification N 1. shodhana,sArjana,dhonA,shuddhatA,nirmalatA
purify VTI 1. shuddha karanA,dhonA,nirmala karanA yA honA,shuddha honA
purist N 1. adhika shuddhAchAra bhakta
puritan A 1. pyUriTana sa.npradAya kA,2. bahuta AchAra vichAra kA
puritan N 1. IsAiyo.n ke eka visheSha sa.npradAya kA( pyUriTana sa.npradAya kA) manuShya,AchArI,atidharmaniShTha,dhArmaniShTha
purity N 1. nirmalatA,sAdhutA,shuddhatA,saphAI,nirdoShatA,pavitratA
purloin VTI 1. churAnA,chorI karanA
purple A 1. baiganI,jAmunI,lAla nIlA milA huA ra.nga kA
purple N 1. baiganI ra.nga,nIlA aura lAla ra.nga se banA huA ra.nga,baijanI ra.nga,jAmunI ra.nga
purport N 1. abhiprAya,Ashaya,artha,ichchhA
purport VTI 1. artha rakhanA,murAda rakhanA,prakAsha karanA
purpose N 1. uddeshya,lakShya,vichAra,murAda,prayojanIya
purpose VTI 1. sa.nkalpa karanA,abhiprAya karanA,artha rakhanA,ichchhA karanA,irAdAnA
purposeful A 1. uddesha pUrNa,abhiprAya sahita,artha pUrNa
purposely Adv 1. jAna bUjha kara,abhiprAya pUrvaka,samajha bUjha kara,uddeshya ke sAtha
purse N 1. thailI,khIsA,baTuA
purse VT 1. thailI me.n rakhanA,2. taha karanA,sikoDanA
purser N 1. parsara,jahAja kA tahasIladAra,bha.nDArI,toshAkhAne kA darogA
pursuant A 1. anusArI,muAphika,anurUpa
pursue VT 1. shikAra karanA,khoja karanA,pIchhA karanA,khojanA,khadeDanA,bajA lAnA,anusaraNa karanA,ananushIlana karanA,jArI rakhanA
pursuit N 1. anusaraNa,anugamana,khoja,khadeDa,pIchhA,koshisha,kAma,peshA,dha.ndhA,udyama
purveyor N 1. juhAne vAlA,rasada pahu.nchAne vAlA,bha.nDArI,modI,chaudharI
purview N 1. kisI vidhAna kA vidhAyaka bhAga,niyama kA lekha,2. abhiprAya,3. vistAra,hadda
push N 1. dhakkA,relA,sa.nkaTa,prayojana,hamalA,AkramaNa,2. phu.nsI,3. kaThora prayatna
push VTI 1. DhakelanA,ThelanA,dabAnA,Takkara karanA,gADanA,2. ta.nga karanA,tAkIda karanA
pushing A 1. udyamI,khUba prayatna karane vAlA,Age baDhane vAlA,
put N 1. nAlisha,kurkI,2. ga.nvAra,dehAtI,3. nirAlApana,adbhutatA
put VT 1. rakhanA,baiThAnA,vinatI karanA,vivasha karanA,lagAnA,pesha karanA,Age rakhanA
putative A 1. kalpita,khayAlI,vikhyAta,mashahUra
putty VT 1. puTIna lagAnA
puzzle N 1. pahelI,pahelikA,gorakhadha.ndhA,eka khilonA,2. vyAkulatA,hairAnI,ghabarAhaTa,pareshAnIra
puzzle VT 1. vyAkula karanA,ghabaDAnA,khijhAnA,pha.nsAnA
pygmy N 1. baunA,nATA,koI chhoTI vastu
pyramid N 1. sUchI sta.nbha,shu.nDAkAra kha.nbA,mInAra
pyrotechnics N 1. AtishabAjI banAne kA guNa,agni krIDA vidyA
python N 1. ajagara,eka bahuta baDA sA.npa,2. bhUtayonI kI sahAyatA se Agama kahane vAlA
quack N 1. dA.nbhika,mithyA chikitsaka,Thaga vidyA karane vAlA,nIma hakIma,kaThavaidya,kuvaidya
quack VI 1. batakha kI taraha bolanA,kA.n kA.n karanA,2. shekhI mAranA,DI.nga hA.nkanA
quadrant N 1. vR^itta kA chaturya bhaga,pAda,2. chaturya bhAga,3. U.nchAyI nApane kA yantra
quadratic-equation N 1. dvighAta samIkaraNa,varga samIkaraNa
quadrennial A 1. chauvarsI,chausAlA,chAra sAla me eka bAra Ane vAlA
quadruple A 1. chaugunA,chAragunA
quadruple N 1. chaugunI sa.nkhyA
quadruple VTI 1. chaugunA karanA yA honA
quagmire N 1. pa.nka,daladala,pha.nsAva
quail N 1. lavA baTera
quail VTI 1. DUbanA,2. himmata hAranA,3. dabanA,hAra mAnanA,jhijhakanA
quaint A 1. ajIba,anokhA,nirAlA,2. ThIka,sUkShma,3. sutharA,svachchha
quake N 1. ka.npaka.npI,tharatharAhaTa
quake VT 1. ka.npanA,hilanA,tharatharAnA
qualification N 1. kAnUnI akhtiyAra,yogyatA,guNa,2. parivartana,ghaTAva
qualified A 1. yogyatA prApta,yogya,nipuNa,parimita
qualifier N 1. ghaTAne yA ThIka karane vAlA
qualify VTI 1. yogya karanA,ghaTAnA,baDhAnA,banAnA,parimita karanA,sa.nvAranA,mulAyama karanA,ghaTAnA
qualitative A 1. guNa sa.nba.ndhI,guNa vAchaka
quality N 1. guNa,svabhAva,visheShatA,lakShaNa,shreShTha pada,2. uchcha kula me janma
qualm N 1. aiThana,maroDa,ubakAyI,pachhatAvA,2. shoka,dhaDakA,khaTakA
quandary N 1. vyAkulatA,hairAnI,sha.nkA
quantitative A 1. parimANa sa.nba.ndhI,parimANa ke anusAra mAtrA me.n
quantity N 1. baDAI,hadda,pramANa,parimANa,rAshi,mAtrA,bhAga,mAna
quantum N 1. parimANa,tAyadAda,bhAga,mAtrA,rAshI
quarantine N 1. kinAre taka Ane jAne kI roka,2. chAlIsa dina kA samaya
quarrel N 1. jhagaDA,bakheDA,vivAda,laDAI karanA
quarrel V 1. bhagaDAnA,bakheDA karanA,laDAI karanA
quarry N 1. patthara kI khAna,2. shikAra,3. shikAra kiye hue jAnavara,4. chaukora shIshA,5. a.ntaDiyA.n jo shikArI kutte ko DAla dI jAtI hai
quarry VT 1. patthara khodanA,shikAra karanA
quart N 1. chauthAyI gailana,eka sera ke lagabhaga nApa
quarter N 1. chauthAI,chaturtha.nsha
quarter VTI 1. chAra sama bhAga karanA,2. TukaDe TukaDe karanA,3. sipAhiyo.n ko tainAta karanA,ThaharAnA,TikAnA
quarter- N 1. jahAja ke pIchhe kA UparI kha.nDa
quarterly A 1. traimAsika
quarterly Adv 1. traimAsika kI rIti se
quarterly N 1. traimAsika patra
quartermaster N 1. senA yA phauja kA pradhAna aphasara jo DerA vA rasada ityAdi kA praba.ndha karatA hai
quarters N 1. phaujI mukAma,rahane kI jagaha,ghara,nivAsa sthAna
quartz N 1. eka prakAra kA pattharI billaura
quash VT 1. toDanA,dabAnA,niShprabhAva karanA,lupta karanA,kha.nDana karanA,manasUkha karanA
queasy A 1. rogI,nakachaDhA,matalahA,sukumAra
queen N 1. rAnI,mahA rAnI,malakA,2. shatara.nja kA vajIra
queen VT 1. rAnI banAnA,2. mahA rAnI kA kAma karanA,vajIra chalanA
queer A 1. ajIba,anokhA,tara.ngI,anUThA
quell VT 1. parAjita karanA,dabAnA,shA.nta karanA,ghaTAnA
quench VT 1. Tha.nDA karanA,shA.nta karanA,bujhAnA,naShTa karanA
query N 1. prashna,2. prashnavAchaka chihna
query VTI 1. prashna karanA,pUchhanA,2. sha.nkA karanA
quest N 1. talAsha,khoja,2. prArthanA,3. ichchhA,4. parIkShA
question VTI 1. prashna karanA,pUchhanA,2. bahasa karanA,3. sa.nshaya karanA,4. jiraha karanA,hujjata karanA,vivAda karanA
questioner N 1. prashnakartA,pUchhane vAlA
queue N 1. choTI,chuTiyA
quibble N 1. TAla maTola,hIlA havAlA,bahAnA ghama.nDa
quibble VI 1. bahAnA karanA,hIlA havAlA karanA,bAta batAnA,anuchita bahAnA karanA,jugata kahanA
quick A 1. phurtIlA,2. teja,shIghra,3. jItA,chetana,sacheta
quick Adv 1. phurtI se,shIghratA se,jaLI
quick N 1. jIva yA sajIva vR^ikSha,jItA mA.nsa,sacheta bhAga
quicken VT 1. jaLI karanA,jilAnA,sacheta karanA,2. prasanna karanA,3. shIghra karanA,teja karanA
quickly Adv 1. shIghra,tura.nta,jhaTapaTa,phurtI se
quickness N 1. jaLI,shIghratA,phurtI,vega,samajha yA buddhi kI tejI
quicksand N 1. chora bAlU,baluA pA.nka,bajhana,2. pha.nsAva,dhokA dene vAlI vastu
quicksilver N 1. pArA
quid N 1. jo kuchha chabAyA jAya ( jaise tambAku)
quiet A 1. achala,sthira,avyAkula,abha.nga,nirupadrava,niHshabda,mR^idula,shA.nta,chupachApa,virata
quiet N 1. vishrAma,sthiratA,avyAkulatA,niHshabdatA,ArAma,chaina,shA.nti,sukha,Ana.nda
quiet VT 1. sthira karanA,chupa karanA,rokanA,shA.nta karanA,dhIraja denA
quietly Adv 1. shA.nti se,dhIratA se,chupachApa
quill N 1. baDA majabUta para,para kA kalama,kalama
quill VT 1. moDanA,para para lapeTanA
quilt N 1. rajAI,toshaka,gaddA
quilt VT 1. rajAI banAnA,toshaka banAnA,eka kapaDe para dUsarA kapaDA sInA
quince N 1. vIhI,shIphala,bela
quintuple VT 1. pachagunA karanA
quip N 1. chuTakulA,chaturAI kI bolI,tAnA,ThaThA
quip VTI 1. ThaThA mAranA,tAnA mAranA
quirk N 1. jugata,hIlA,bheda,chaturAyI kI bolI
quit VT 1. chhoDa denA,tajanA,tyAganA,2. adA karanA,chukatA karanA,pUrA karanA
quite Adv 1. sampUrNa rUpa me.n,bilkula,saba,pUrNatayA
quits A 1. barAbara,barAbara sharta kA
quiver N 1. ka.npana,2. tUNIra,niSha.nga,tarakasha
quiver VT 1. hilanA,kA.npanA,vyAkula honA
quixotic A 1. khyAlI,anokhA,adbhuta,asambhava
quiz N 1. bujhauvala,pahelI,shaleSha,2. ThaThThebAja,masakharA,nirAlA manuShya
quiz VT 1. vyAkula karanA,ghabaDAnA,phoDanA,ha.nsI karanA,ThaThThA karanA,jhA.nkanA
quorum N 1. nyAya sabhA,2. kuchha manuShya jo kArya ke jArI karane ko pUre.n ho.n,nirdiShTa sa.nkhyA
quota N 1. bhAga,a.nsha,bakharA
quotation N 1. kahanA,pramANa denA,avataraNa,uddharaNa,2. kisI grantha kA pramANa,uddhR^ita lenA,avataraNa,3. kisI vishiShTa vastu kA dAma
quote VT 1. granthAntara se pramANa denA,sanada lAnA,duharAnA,utAranA,uddhR^ita karanA
quotient N 1. bhAjya phala,bhAgaphala
rabbit N 1. kharagosha,kharahA,shashaka
rabble N 1. prAkR^ita gaNa,bhIDa,samUha
rabid A 1. unmatta,dIvAnA,bAvalA,pAgala,siDI
race N 1. teja chAla,pragati,sharta badI huI dauDa,2. va.nsha,kula,jAti,pIDhI,3. jaDa,4. shreNI,varga,5. svAda,majA
race VI 1. jaLI dauDanA,shIghra bhAganA,sharta bada kara dauDanA
race- N 1. ghuDadauDa kA ghoDA
racer N 1. ghuDadauDa kA ghoDA,dauDane vAlA
racial A 1. kula vA va.nsha ke sambandha kA,kula yA va.nsha kA,jAtIya,va.nshIya
rack N 1. shika.njA,2. kaShTa,pIDA,duHkha,3. pashuo.n ko ghAsa khilAne kA kaTharA,4. vastue.n rakhane kA kaThaharA,khU.nTI,AlamArI ityAdi
rack VT 1. bahuta dabAnA,nichoDanA,vyAkula karanA,duHkha denA,baDhAnA,thakA mAranA
racket N 1. hullaDa,jora se bAta chIta,gulagapADA,2. Tenisa kA Da.nDA
racy A 1. balavAna,svAdiShTa,manohara,masAledAra
radial A 1. kiraNa sambandhI,kiraNa sadR^isha,ardhavyAsa kA,ardhavyAsa ke samAna
radiant A 1. dIptimAna,kAntimAna,roshana,chamakadAra,chamakIlA
radiate VTI 1. kiraNa phe.nkanA,jagamagAnA,chamakanA,prakAsha karanA
radiation N 1. kiraNa pAta,prakAsha,prabhA,jyoti
radiator N 1. jisa vastu me.n se kiraNe.n nikale.n,dIptimAna sharIra,jyotirmaya vastu
radical A 1. maulika,asalI,svAbhAvika,pUrA,janma kA,Arambhika,2. jaDa taka kA,pUrA,3. prajAtantra sambandhI
radical N 1. mUla shabda,2. jaDa,mUla,3. svachchhandabhAva,prajAtantravAdI,svatantra puruSha
radically Adv 1. maulika rUpa se,jaDa mUla se,Avashyaka rUpa se
radio N 1. betAra kA tAra
radio VTI 1. betAra kA tAra bhejanA
radish N 1. mUlI,murAI
radium N 1. eka prakAra kI dhAtu
radius N 1. trijyA,ardhavyAsa
raffle N 1. chiThThI,lATarI,juA,pA.nsA
raffle VTI 1. chiThThI chhoDanA,jue me.n pA.nsA phe.nkanA,pA.nsA phe.nkane me.n sharIka honA
raft N 1. laThTho.n kA beDA,beDA
raft VT 1. beDe para se jAnA
rafter N 1. kaDhI,dhannI
rag N 1. chithaDA,gudaDA,lattA
rage N 1. krodha,roSha,tejI,prachaNDatA,lAlasA,prabala ichchhA,kAmanA
rage VI 1. jhu.njhalAnA,roSha karanA,Aga babUlA honA,2. dhunanA
ragged A 1. gudaDiyA,phaTA purAnA,khurakhurA,dA.ntAdAra,chithaDA lapeTe hue
raid N 1. chaDhAI,hamalA,AkramaNa
raid VT 1. chaDhAI karanA,AkramaNa karanA
rail N 1. lakaDI yA lohe kI chhaDa,roka kaTaharA,2. rela kI saDaka,3. eka chiDiyA
rail VTI 1. lohe kI saDaka yA rela para saphara karanA,2. gAlI denA,3. burA kahanA,jhiDakanA
railing N 1. kaThagharA,lohe ke chhaDa kI ADa,2. durvachana,gAlI galauja,dillagI
railway N 1. saDaka jisa para lohe kI paTariyA.n bichhI ho.n,rela kI saDaka
rain N 1. varShA,meha
rain VTI 1. varShA honA,meha paDanA,barasanA
rainbow N 1. meghadhanuSha,indradhanuSha
rainfall N 1. pAnI barasanA,barasAta kA pAnI,me.nha kA pAnI,varShA R^itU kA jala
rainy A 1. barasAtI,vR^iShTimAna,odA,gIlA
raise VT 1. Upara uThAnA,U.nchA karanA,baDhAnA,2. ukasAnA,ubhADanA,3. murade ko jilAnA,4. uDAnA,khaDA karanA,5. baToranA,paidA karanA,upajAnA,6. phulAnA,phailAnA,7.khamIra uThAnA
raisin N 1. kishamisha,munakkA
rajah N 1. rAjA,bhAratIya rAjA
rake N 1. ghAsa yA tR^iNa jamA karane kA aujAra yA yantra,pacharA,sA.nchA,2. luchchA,lampaTa,shohadA
rake VTI 1. jamA karanA,ekatra karanA,2. DhU.nDhanA,talAsha karanA,3. lampaTatA karanA
rally VTI 1. chhitarAye hue sipAhiyo.n ko phira baTora kara vyUha krama se rachanA,2. phira milanA yA milAnA,3. ThaThThA karanA,dillagI karanA
ram N 1. bhe.nDA,bheDA,2. meSha,3. divAra girAne kI eka kala
ram VT 1. kasanA,ThA.nsanA,bharanA,bala se girAnA
ramble N 1. bhramaNa,ghUmanA
ramble VI 1. ghUmanA,phiranA,bhramaNa karanA,2. apane Apa se binA roka ke uganA
ramification N 1. shAkho.n me.n bA.nTane kA kAma,DAlI,shAkhA,pratishAkhA
ramp N 1. phalA.nga,kUda,phAnda
ramp VT 1. uchhalanA,kUdanA,2. chhaDhanA,3. kilola karanA
rampart N 1. prakAra,bachAva,panAha,koTa kI bhItara ghusa
ramrod N 1. bandUka kA gaja,topa kA subbA
rancid A 1. durgandha yukta,saDA huA,uvasA,vA,bUdAra
rancorous A 1. lAgI,kInAvara,dveShI,drohI
rancour N 1. lAga,atidveSha,kInA,droha,ati ghR^iNA
random A 1. sahasA utpanna,krama rahita,Akasmika
range N 1. katarA,shreNI,pa~Nkti,anukrama,bhramaNa,2. hadda,phailAva,3. sIDhI kA DaNDA,4. chalanI
range VTI 1. katarA bA.ndhanA,kramabaddha karanA,pa.nkti me.n rakhanA,taratIba denA,2. judA judA karanA,shreNI baddha karanA,chhA.nTanA,3. gujaranA,ghUmanA phiranA
ranger N 1. ghUmane vAlA,2. aphasara,ja.ngala,shikAragAha kA rakhavAlA,3. eka jAti kA kuttA
rank A 1. jarakheja,teja gandha kA,gandhailA,2. bahuta jyAdA,atyadhika,3. aruchikara,teja,kaDuA
rank N 1. katarA,pa.nkti,shreNI,varga,bhAga,hissA,pada,darajA,2. shreShThatA
rank VTI 1. katarA lagAnA,chhA.nTanA,pa.nkti bA.ndhanA,2. maratabA rakhanA,uchcha pada rakhanA,utkR^iShTa pada rakhanA
rankle VI 1. pakanA,jalanA,saDhanA,teja honA,bhaDakanA
ransack VT 1. chhAna mAranA,DhU.nDhanA,2. lUTanA
ransom N 1. phirautI,chhoDautI,bandhana mukti,2. uddhAra mUlya,rupayA jo kaidI ke chhuDAne ke lie diyA jAve,daNDa
ransom VT 1. chhuDAnA,DA.nDa dekara chhuDAnA
rant VI 1. shekhI baghAranA,baDabaDAnA
rap N 1. thappaDa,dhaula,2. khaDakhaDAhaTa
rap VT 1. dhaula mAranA,thappaDa mAranA,2. chhIna lenA,jabaradastI le lenA,3. be khuda honA,apane Apa se bAhara karanA
rapacious A 1. luTerA,apaharaNa shIla,ati lobhI
rape N 1. chhina chhora,lUTapATa,apaharaNa,2. haTha sa.nbhoga,strI ke Upara balAtkAra,3. vaha mevA joDa se toDa liyA gayA ho,4. eka peDa jisake bIja kA tela nikAlA jAtA hai
rape VT 1. balAtkAra karanA,bhagA le jAnA
rapid A 1. shIghra,teja,vegavAna,jaLa bolane vAlA
rapidity N 1. shIghratA,tejI,bolane me.n jaLI
rapidly Adv 1. shIghratA se,jaLI se
rapids N 1. nadI kA vaha bhAga jahA.n dhArA bahuta shIghra bahatI ho
rapt A 1. harShonmatta,acheta,mUrchhita,mohita
rapture N 1. atyanta harSha,paramAnanda,mohAvasthA,mamatA,anurAga,harShonmAda
rapturous A 1. atyanta AhlAdajanaka,atyanta IrShyA utpanna karane vAlA
rare A 1. nirAlA,viralA,durlabha,anUThA,asAdhAraNa,2. jo ghanA na ho,phailA huA,3. chhedadAra,4. bahumUlya,uttama
rarefy VTI 1. patalA karanA yA honA,pighalanA
rarely Adv 1. kadAchita,kabhI kAla,2. uttamatA se,achchhI taraha
rarity N 1. patalApana,2. durlabhatA,durlabha vA anUThI vastu,tohaphA,saugAta
rascal A 1. kamInA,pApI
rascal N 1. nIcha jana,pApI,durjana,pApiShTa,khala,shaTha,dhUrta
rash A 1. atishIghra,utAvalA,nidhaDaka,apariNAmadarshI
rash N 1. phunsI,andhaurI,dadorA
raspberry N 1. rasabharI,eka prakAra kI bera,eka phala
rat N 1. chUhA,mUsa,2. apane sAthiyo.n ko chhoDane vAlA
rat VI 1. apane sAthiyo.n ko chhoDanA
rate N 1. mApa,pariNAma,pramANa,2. mUlya,mAna,3. jahAja kA darajA,4. kara,shulka,mahasUla
rate VTI 1. bhAva ThaharAnA,mUlya nirUpaNa karanA,2. anumAna yA aTakala karanA,3. chhiDakanA,4. kisI daraje me.n rakhanA
ratepayer N 1. kara dene vAlA,jisa para mahasUla lagAyA jAya
rather Adv 1. adhika uchita rUpa se,adhika mana se,balki,pahale,kintu,2. visheSha karake,3. kisI a.nsha me.n,thoDA
ratification N 1. dR^iDhIkaraNa,nishchaya karanA,satyApana
ratify VT 1. pramANita karanA,dR^iDha yA sthira karanA,2. a~NgIkAra karanA,ma.njUra karanA
ratio N 1. sa.nbandha,anupAta,nisvata,bhAga,parimANa,bhAva
ration N 1. pratidina kA AhAra,khorAka,peTa kharcha
rational A 1. saGYAna,chaitanya,alka manda,sachetana,buddhimAna,2. ThIka,uchita,nyAya sa.ngata
rationale N 1. kAraNa vivaraNa,2. mUla kAraNa,mukhya hetu
rationality N 1. tarka shakti,chetanatva,upayuktatA,nyAyyatA
rattle VTI 1. khaDakhaDAnA,bakavAda karanA,jaLI bolanA,2. dhamakAnA,jhiDakanA
rattlesnake N 1. eka viShadhara sA.npa,amerikA kA eka prakAra kA sA.npa jisake chalate samaya khaDakhaDAhaTa kA shabda hotA hai
raucous A 1. bhArI,gambhIra,karkasha
ravage VT 1. ujADanA,binAsha karanA,lUTanA,latamardana karanA,vidhva.nsa karanA
rave VI 1. arabara bakanA,besudha bolanA,acheta honA
ravel VI 1. sulajhanA,khulanA
ravel VT 1. sulajhAnA,kholanA
raven A 1. syAha,kAlA
raven N 1. eka prakAra kA kauvA,kAga,2. lUTapATa,upadrava
raven VTI 1. prachaNDatA se shikAra karanA,khA jAnA,masokanA,nigalanA,haDapa kara jAnA,2. chhina lenA,apaharaNa karanA
ravenous A 1. ati peTU,kShudhAtura,khU.nkhAra,bhukhamarA,phADakhAU,ati ichchhuka
ravine N 1. gaDDhA,khaDDa,nAlA,ghATI
raving A 1. arabara bakane vAlA,dIvAnA,pAgala,unmatta
ravish VT 1. chhIna le jAnA,bala se pakaDa le jAnA,2. acheta karanA,paramAnanda se mUrchhita karanA,3. balAtkAra karanA
raw A 1. kachchA,binA ubAlA yA bhunA huA,2. asa.npUrNa,adhUrA,3. binA banAyA huA,4. kachchA,be pakA huA,5. anADI,anabhyasta,6. be bunA huA
ray N 1. kiraNa,prakAsha,chamaka,2. samajha,GYAna,dR^iShTi,3. eka machhalI
ray VI 1. kiraNa nikAlanA,phUTanA,dhAriyA.n banAnA
raze VT 1. chhIlanA,DhAnA,nikAla denA,parAsta karanA,girA denA,naShTa karanA
razor N 1. ustarA,chhurA
reach VTI 1. phailAnA,pasAranA,pahu.nchAnA,2. denA,3. pahu.nchanA,A jAnA,4. prApta karanA,hAsila pAnA,5. ghusanA,paiThanA,6. samajhanA,mAlUma karanA
reachable A 1. pahu.ncha yogya,prApya
react VTI 1. pratikriyA karanA,phira karanA,guNa yA avaguNa dUra karanA,palaTAnA,ADanA,rokanA
reaction N 1. pratikriyA,2. sudhAra virodhI manuShya
reactionary A 1. pratikriyAtmaka,sudhAra virodhI
read VTI 1. paDhanA,bA.nchanA,jora se bolanA,2. samajhanA,3. sIkhanA,4. vyAkhyA karanA,5. paDhane me.n parishramI honA,6. paDhA jAnA
readable A 1. pAThayogya,jo paDhA jA sake,suvAchya,pAThya,supAThya,2. chittAkarShaka rUpa se likhita
reader N 1. pAThaka,paDhane vAlA,2. vishvavidyAlaya kA adhyApaka,3. pAThya pustaka
reading N 1. paDhanA,paThana,2. sAhityika GYAna,paDhAI,3. paDhe jAne kA Dha.nga,4. artha
readjust VT 1. phira ThIka karanA,phira vidhi vA rIti ke anusAra rakhanA
ready N 1. taiyAra,tatpara,udyata,2. shIghra,phaurana,prastuta,3. ichchhuka,4. chatura,kushala,5. nikaTa,AsAna,suvidhA kA
real A 1. satya,vAstavika,yathArtha,asalI,kharA,2. jo uTha na sake,achala,asthAvara
reality N 1. sachchAI,yathArthatA,asaliyata,vAstavikatA
realization N 1. vasUlI,prApti,samajha
realize VTI 1. satya karanA,upasthita karanA,pUrA karanA,sa.npAdana karanA,siddha karanA,2. jAnanA,samajhanA,vishvAsa karanA,3. dravya se pR^ithvI mola lenA,4. dravya pAnA,vasUla karanA
really Adv 1. yathArtha me.n,sachamucha,asala me.n,vAstava me.n
realm N 1. rAjya,vAdarahita,prabhutA,adhikAra,2. vibhAga
realty N 1. achala vastu,mAla gairamAkUla,achala dhana,asthAvara sa.npatti
ream N 1. bIsa dastA kAgaja kI gaDDI
reap VTI 1. anAja kATanA,2. baToranA,3. pAnA,prApta karanA,4. parishrama kA phala pAnA
reaper N 1. lAvaka,kaTanI karane vAlA,phasala kATane vAlA
reappear VT 1. phira nikala AnA,phira prakaTa honA
rear N 1. pichhavADA,pichhalA bhAga,pIchhA,pichhalI pa.nkti,Akhira
rear VTI 1. uThAnA,shikShA denA,pAla posanA,baDhAnA,2. pichhalA hissAnA,3. pichhale pA.nva para khaDA honA
reason N 1. GYAna,tarka shakti,2. prayojana,buddhi,kAraNa,bahasa,samvAda,dalIla,3. vyAkhyA,Ashaya,artha,4. nyAya,vichAra,5. sa.nyama
reason VTI 1. tarka karanA,dalIla karanA,bahasa karanA,vAdAnuvAda karanA
reasonable A 1. GYAnavAna,yathochita,nyAyI,munAsiba,uchita,ThIka,2. parimita,niyata,3. sahanIya
reasoning N 1. tarka vitarka,vivAda
reassert VT 1. bAta ko phira kAyama karanA,phira pramANa denA,phira kahanA
reassign VT 1. phira de denA
reassure VT 1. phira himmata dilAnA,phira sAhasa dilAnA,phira se dR^iDha karanA,nirbhaya karanA
rebate N 1. baTTA,phiratA,kamIshana,kamI
rebate VT 1. botharA karanA,2. kama karanA,nA ghaTAnA
rebel N 1. rAja virodhI,bAgI,rAja drohI
rebel VT 1. rAja droha karanA,vidroha karanA,bAgI honA
rebellion N 1. balAvA,vidroha,rAja droha,gadara
rebellious A 1. rAja drohI,upadravI,bAgI,phirA huA,avaGYAkArI
rebirth N 1. punarjanma
rebound N 1. palaTAva,phirAva
rebound VI 1. pIchhe ko uchhala AnA,phiranA,palaTanA
rebuff N 1. Akasmika rukAva,roka,2. parAjaya,3. asvIkAra,inakAra
rebuff V 1. rokanA,haTAnA,2. asvIkAra karanA
rebuild VT 1. phira banAnA
rebuke N 1. malAmata,jhiDakI,dhamakI,roka,DA.nTa
rebuke VT 1. DA.nTa kara rokanA,jhiDakanA,malAmata karanA,ghuDakanA,DapaTanA
rebut VTI 1. haTAnA,javAba denA,uttara denA,khaNDana karanA,hujjata karanA,javAba kA javAba denA
recall N 1. phira se bulAhaTa,khaNDana,pratyAhAra
recall VT 1. phira bulAnA,lauTAnA,2. ulaTa denA,khaNDana karanA,mansUkha karanA
recant VT 1. phera lenA,vApasa lenA,khaNDana karanA,phira jAnA
recapture N 1. phira grahaNa,punargrahaNa,punarprApti,phira giraphtArI,2. phira se jI huI vastu
recapture VT 1. pakaDanA,phira lenA,phira grahaNa karanA
recast VT 1. phira DhAlanA,phira phe.nkanA,2. dobArA ginanA
recede VTI 1. pIchhe haTAnA,pITha denA,bAja rahanA,chhoDanA,hAtha uThAnA
receipt N 1. pAnA,prApta karanA,prApti,labdhi,2. rasIda,AdAnapatra denA,bharapAI
receipt VT 1. rasIda denA,AdAnapatra denA
receive VI 1. lenA,pAnA,grahaNa karanA,prApta karanA,milanA,baDha ke lenA,pAnA,pakaDanA,svAgata karanA,Adara karanA,2. chorI mAla lenA,3. samAnA,aTanA
receiver N 1. lene vAlA,pAne vAlA,grahaNa karane vAlA,chorI kA mAla lene vAlA,2. mukaddame ke adhIna sampatti kA sarakArI prabandhakartA
recent A 1. Adhunika,nayA,TaTakA,korA,hAla kA
recently Adv 1. hAla me.n,nUtana,thoDe dina hue,abhI
reception N 1. svAgata,grahaNa,kabUla,Adara,agavAnI,mulAkAta,bhe.nTa,Adara karanA
receptive A 1. grahaNashIla,vichAra yA chhApa grahaNa karane vAlA
recess N 1. vishrAma,gupta sthAna,guphA,tAka,AlA,2. kArya banda karanA,avakAsha,3. guptavAsa,khoha
recession N 1. lauTA lenA,bAja AnA,phera lenA,vApasI
recipe N 1. auShadhi vidhi,nusakhA,2. rasIda
recipient A 1. lene vAlA
recipient N 1. lene vAlA,pAne vAlA,grahaNa karane vAlA,vAsana,baratana
reciprocal A 1. paraspara kA,pArasparika,do tarapha,Apasa kA,bArI bArI kA,paraspara sambaddha
reciprocate VTI 1. adalA badalI karanA,Apasa me.n phera phAra karanA,badalanA,phera phAra karanA,paraspara karanA
reciprocity N 1. paraspara kartavya,anyonya bhAra,eka dUsare para bhAra
recital N 1. pATha,vyAkhyAna,bayAna,varNana,duharAva,takarIra,2. kahAnI,kathA
recitation N 1. anuvAchana,pATha,anuvAda,bayAna
recite VTI 1. vyAkhyAna karanA,paDhanA,jikra karanA,charchA karanA,kahanA,bayAna karanA,sunAnA
reckless A 1. asAvadhAna,acheta,gAphila
reckon VTI 1. sa.nkhyA karanA,hisAba karanA,ginanA,gaNanA karanA,2. pratiShThA karanA,Adara karanA
reckoning N 1. lekhA,gaNanA,ginatI,hisAba kitAba,2. Adara bhAva,3. mola,dAma
reclaim VT 1. phira mA.nganA,vasUla karanA,phira se lenA,2. sudhAranA,sabhya banAnA,3. parachAnA,4. jota me.n lAnA
reclamation N 1. mA.nga,dAvA,pAvanA,prApti,punaH prApti
recline VTI 1. jhukanA,sahArA lenA,takiyA lagAnA,paDa jAnA
recluse A 1. ekAnta sevI,vAnaprastha,ekAntavAsI,akelA
recluse N 1. ekAnta sevI manuShya,sanyAsI,bairAgI,ekAntI
reclusive A 1. vairAgya lAne vAlA,ekAntatA lAne vAlA
recognize VT 1. pahachAnanA,jAnanA,svIkAra karanA,2. jA.nchanA,phira dekhanA,phira parIkShA karanA,nA
recoil VI 1. pIchhe haTanA,palTA khAnA,palaTanA,chale jAnA,haTanA,jhijhakanA
recollection N 1. yAda,smaraNa,smR^iti
recommend VT 1. prasha.nsA karanA,svIkArya banAnA,siphArisha karanA,2. salAha denA,batAnA
recommendation N 1. siphArisha,guNa varNana,guNa,prasha.nsA,yogyatA,achchhAI
reconcile VT 1. mela karanA vA karAnA,phaisalA karanA,chukAnA,2. santuShTa karanA
reconciliation N 1. phira se mela yA milApa,mela,punaH maitrI
reconnaissance N 1. prAthamika parIkShA,jamIna kI dekhabhAla,2. prAthamika AkramaNa
reconsider VT 1. phira dekhanA,phira se vichAra karanA
reconsideration N 1. punarvichAra,punarAlochanA
reconstruct VT 1. phira se banAnA yA nirmANa karanA
record N 1. sarakArI kAgaja,rajisTara,itihAsa,lekha patra,smAraka
record VT 1. rajisTara me.n darja karanA,likhanA,syAha karanA,TA.nkanA,2. tasadIka karanA,sAkShI denA
recorder N 1. lekhya patra rakShaka,likhane vAlA,sirishtedAra,muhAphija,daphtara
recount VT 1. bayAna karanA,varNana karanA
recoup VTI 1. pUrA bhara denA,daNDa denA,hAni bharanA,2. phira bhAga karanA
recourse N 1. palaTA,phira honA,2. sahAyatA vA madada ke liye jAnA,upAya
recover VTI 1. punaH prApta karanA,vasUla karanA,2. cha.ngA honA,ArAma honA,bahAla karanA,achchhA karanA,sambhAlanA,ThIka karanA,bhara pAnA
recoverable A 1. punaH prApti yogya,vasUla hone yogya,pAne yogya,cha.ngA hone yogya
recovery N 1. punaH prApti,vasUlI,roga nivR^itti,sehata,achchhA honA,bahAlI
recreate VT 1. phira jilAnA,phira banAnA,tara vA tAjA karanA,bahalAnA,rijhAnA,prasanna karanA
recreation N 1. ArAma,vishrAma,bahalAva,dillagI,prasannatA,2. nI banAvaTa
recrimination N 1. ulTA doSha,ulTI tohamata,prativAdI kA vAdI para doSha lagAnA,pratyAropa,pratyabhiyoga
recruit N 1. ra.ngarUTa,nayA sipAhI
recruit VT 1. phira sudhAranA,phira tAjA karanA,phira balaprApta karanA,2. naye AdamI bharatI karanA,3. kisI vastu kI nI khepa AnA,4. naye sipAhI bharatI karanA,ra.nga rUTa bharatI karanA
recruitment N 1. naye sipAhiyo.n kI bhartI
rectangle N 1. samakoNa samAnAntara chaturbhuja,Ayata
rectangular A 1. samakoNIya,AyatAkAra
rectify VT 1. ThIka karanA,shuddha karanA,durusta karanA
rectitude N 1. sachchAI,kharApana,ImAnadArI,2. shuddhatA
rector N 1. pAdarI,grAma guru,2. shAsaka,hAkima,3. vidyAlaya AdI kA adhyakSha
recuperate VT 1. punaH prApta karanA,vasUla karanA,khoI vastu kA mila jAnA
recur VI 1. phira AnA,phira dhyAna me.n A jAnA,phira jAnA,2. phira honA,3. Avarga dashamalavanA
recurrence N 1. phirAva,phira AnA,phira khayAla me.n A jAnA,punarAgamana,punarAvR^itti
recurrent A 1. daurA karane vAlA,pArI kA,barAbara hone vAlA
red A 1. lAla,surkha
red N 1. lAla ra.nga,surkha ra.nga
redden VTI 1. lAla karanA yA honA
reddish A 1. kuchha rakta varNa,kuchha lAla
redeem VT 1. phira mola lenA,dravya dekara chhuDAnA,bachAnA,mukti denA,2. pUrA karanA,prAyashchitta karanA
redeemer N 1. chhuDAne vAlA,uddhAraka,IsA masIha
redemption N 1. dravya jo chhuDAne ke hetu diyA jAve,chhuTakArA,uddhAra,mukti,dobArA mola lenA,bandhaka mukti
redolent A 1. sugandhita,gamakIlA
redouble VTI 1. doharAnA,adhika karanA,baDhAnA
redoubt N 1. morchA bandI,ghusa kilA,gaDha,koTa
redraw VT 1. dUsarI prati utAranA
redress N 1. durustI,auShadhi,upAya
redress VT 1. davA karanA,upAya karanA,marammata karanA,banA denA,2. badalA denA,pratiphala denA
reduce VT 1. pada ghaTAnA,utAra denA,kama karanA,2. jItanA
reduction N 1. ghaTAva,utAra denA,2. jIta
redundancy N 1. atiriktatA,bAhulya,bahutAyata,jayAdatI,adhikatA
redundant A 1. atirikta,jyAdA,adhika,atyadhika shabdo.n kA
reed N 1. narakaTa,kilka,2. ba.nshI,muralI,3. tIra
reedy A 1. narakaTa kA banA huA,narakaTa sA,2. jisame.n narakaTa bahuta ho
reef VT 1. jahAja ke pAla ko kama karanA,lapeTanA
reek VI 1. dhuA.n denA,bhApa chhoDanA
reel N 1. ghiranI,charakhI,2. eka prakAra kA nAcha
reel VT 1. phe.nTI banAnA,ghiranI yA charakhI para bhUta chaDhAnA,2. laDakhaDAnA,DagamagAnA,3. ghUmanA,chakarAnA,ghUma ghUma kara nAchanA
reeve N 1. khAnasAmA,sarabarAkAra,pradhAna kArya adhikArI,hAkima,gavarnara,majisTreTa
refer VTI 1. sau.npanA,lagAva rakhanA,havAlA denA,supurda karanA,2. apIla karanA,nAlisha karanA,prArthanA karanA,pUchhanA,saina karanA,3. sammati lenA
referee N 1. nyAya karane vAlA,nirNaya kartA,vichAra kartA,pa.ncha
reference N 1. patA,sambandha,dR^iShTi,saina,havAlA,lihAja,mela,ishArA,sa~Nketa
referendum N 1. kisI prashna ko janatA ke sAmane usakI sammati lene ke liye rakhanA
refine VTI 1. nirmala karanA,maila kATanA,khAlisa karanA,chamakAnA,spaShTa karanA,2. sabhya banAnA,sushIla karanA,sudhAranA,su.ndara karanA,3. khoTa nikAlanA,bArIka bheda nikAlanA,gupta bheda nikAlanA
refined A 1. nirmala,chamakAyA huA,sushIla,sabhya,shiShTa
refinement N 1. sApha karane kA kAma,saphAI,sajAva,sudharAI,sabhyatA,sushIlatA,nirmalatA,shrR^i~NgAra,2. ati sUkShmatA
refiner N 1. sApha karane vAlA,nirmala karane vAlA
refinery N 1. dhAtu ityAdi sApha karane kA sthAna yA yantra
refit VTI 1. phira durusta karanA,marammata karanA,ThIka karanA
reflect VTI 1. pratibimba DAlanA,parachhA.nI DAlanA,aksa DAlanA,2. dhyAna karanA,vichAra karanA,3. ilajAma lagAnA,doSha lagAnA
reflective A 1. parachhA.nI dene valA,2. vichAra sambandhI,vichArAtmaka,3. vichAra shIla,chintA shIla
reflector N 1. darpaNa,AinA,chintA karane vAlA,pratibimbakArI,Adarsha
reflex A 1. palaTA huA
reflexive A 1. bIte hue ke sambandha me.n,pUrva sambandhI,2. karmakarttA,3. bAdhya
reform N 1. sudharAva,shodhanA,durustI,sudhAra
reform VTI 1. phira banAnA,2. marammata karanA,unnati karanA,shodhanA,durusta karanA,sudhAra karanA,sudhAranA
reformation N 1. sudhAra,sudharAva,shodhana,durustI,burAiyo.n kI durustI
reformatory N 1. chhoTI avasthA vAle aparAdhiyo.n ke sudhArane kI pAThashAlA
reformer N 1. sudhArane vAlA,sudhAraka,sa.nskAraka
refrain N 1. rAga me.n doharAne ke shabda,Teka
refrain VTI 1. ADanA,sakanA,sambhAlanA,rokanA,kArya se nivR^itta honA
refresh VT 1. ThaNDA karanA,2. jilAnA,tAjA karanA,phira parishrama ke yogya karanA,khusha karanA,ArAma denA
refresher N 1. tAjA karane vAlA,khushI dene vAlA,anApahArI,2. bairisTara kI phIsa
refreshment N 1. tAjA karanA,ArAma denA ityAdi,2. sukha,chaina,ArAma,jalapAna
refrigerant A 1. ThaNDA karane vAlA,garamI shAnta karane vAlA
refrigerant N 1. ThaNDAI
refrigerate VT 1. ThaNDA karanA,shItala karanA,khusha karanA,sukha denA
refrigeration N 1. ThaNDA karanA,2. ThaNDaka,shAnti,garamI kI shAnti
refuge N 1. sharaNa,rakShA,Ashraya,2. Ashraya,rakShAsthAna,panAha kI jagaha,3. gaDha,kilA,4. upAya,vasIlA
refugee N 1. sharaNArthI,panAhagIra,sharaNAgata
refund VT 1. vApasa karanA,phera denA,phira se lauTA denA
refusal N 1. asvIkAra,nAma~njUrI,nApasandI
refuse N 1. talachhaTa,jUThA,maila,chhA.nTana
refuse VT 1. asvIkAra karanA,nAma~njUra karanA,nApasanda karanA,2. inkAra karanA,na mAnanA,na lenA,radda karanA
refute VT 1. khaNDana karanA,kATanA,jhUThA vA asatya ThaharAnA
regain VT 1. punaH prApta karanA,phira se hAsila karanA,phira pAnA
regal A 1. rAja sambandhI,rAjakIya,nR^ipochita
regale VTI 1. prasanna karanA,nihAla karanA,khusha karanA,2. bhoja denA,dAvata karanA,dhUmadhAma se khAnA khilAnA,3. rAja bhoja denA,rAjarUpa se yA dhUmadhAma se dAvata karanA
regalia N 1. rAjachihna,rAjopachAra,bAdashAhI nishAna vA jhaNDA,rAjA kI prabhutA,kisI shreShTha pada yA sampradAya kA jhaNDA
regard N 1. dekha,2. dhyAna,vichAra,kR^ipA,lihAja,khyAla,3. Adara,sammAna,4. sambandha,nisabata
regard VT 1. Adara karanA,sammAna karanA,priya jAnanA,2. vichAra karanA,jAnanA,samajhanA,dekhanA,dhyAna karanA,3. dR^iShTi karanA,kR^ipA karanA,khAtiradArI karanA,sambandha rakhanA,paravAha karanA,chintA karanA,dhyAna denA,4. eka samAna karanA
regardless A 1. beparavAha,asAvadhAna,gAphila,acheta
regatta N 1. naukA dauDa,khene kI bAjI,nAvo.n kI dauDa
regency N 1. rAja pratinidhitva,rAja pratinidhi kA shAsana yA pada yA adhikAra,2. rAja pratinidhi maNDala
regenerate A 1. nayA paidA huA,punarjanma liyA huA,2. mana pherA huA
regenerate VT 1. phira paidA karanA,punarjanma denA,2. dharmAnusAra AcharaNa grahaNa karanA,mana phera kara nayA karanA,shiShya karanA,dvija karanA,3. Ishvara kI ora lau lagAnA
regeneration N 1. nayA janma,nI paidAisha,punarjanma,2. phira se utpatti
regent A 1. shAsanakArI,rAjya karane vAlA
regent N 1. rAjyAdhikArI,hAkima,bAdashAha,shAsaka,2. rAja pratinidhi jo rAjA ke na hone se yA usakI akShamatA ke kAraNa rAjya kare
regime N 1. rAjya kA Dha.nga,shAsana,hukUmata,2. rahana,rahane kA tarIkA vA Dha.nga
regimen N 1. niyamAnusAra rAjya,2. pathya,paraheja,AhAra niyama
regiment N 1. sainya dala,senA,palaTana,utane sipAhiyo.n kA dala jo eka karanela ke adhIna ho.n,rejimeNTa,hajAra javAno.n kA dala
regimental A 1. palaTana yA rejimeNTa sambandhI
region N 1. desha,dharAtala,jilA,prAnta,mulka,loka,khaNDa
register N 1. bahI,hisAba,lekhya,daphataraphiharista,sUchI,rajisTara
register VT 1. darja karanA,likha lenA,rajisTara me.n chaDhAnA,TA.nka lenA
registrar N 1. rajisTrAra,lekhyapatra rakShaka,muhAphija,daphtara
registration N 1. rajisTrI karanA,nAma likhanA,pheharista me.n indrAja,lekhAropaNa,bahI me.n likhanAra
registry N 1. rajisTrI,pheharista me.n indrAja,rajisTrAra kA daphtara,likhA huA vivaraNa
regression N 1. pratigamana,lauTAva,nikAsa,lauTane vA nikalane kA adhikAra
regret N 1. ra~nja,aphasosa,shoka,dukha,pachhatAvA,pashchAttApa,kheda
regret VT 1. ra~nja karanA,udAsa honA,aphasosa karanA,pachhatAnA,pashchAttApa karanA,shoka karanA,kheda karanA
regular A 1. niyata,yathAkrama,bAkAyadA,yathAvidhi,niyamAnusAra,niyamashIla,ThIka,niyatkAlika,mustakila,Dha.ngadAra
regular N 1. niyamita sainika,sthAyI senA kA sipAhI,2. dharmasa.nghI,IsAyiyo.n kI usa maNDalI kA jana jisame.n sanyAsa,AGYA pAlana vA dharma pAlana karane kI pratiGYA kI ho,vAnaprasthI
regularity N 1. niyamAnukUlatA,niyamaniShThatA,2. vyavasthA,krama,vidhi
regulate VT 1. niyamAnusAra ThaharanA,ThIka karanA,vidhivata karanA,durusta karanA,Daula para lAnA
regulation N 1. bandobasta,viniyama,vyavasthApana,2. kAyadA,vidhi,niyama
regulative A 1. niyAmaka,niyama para chalAne vAlA
regulator N 1. prabandha kartA,muntajrima,shAsaka,2. reguleTara,kala kA vaha purjA jo chAla barAbara kare
rehabilitate VT 1. pUrva dashA me.n lAnA,pUrvapada ko prApta karAnA,bahAla karanA
rehabilitation N 1. bahAlI,pUrvadashA sthiti
rehear VT 1. phira sunanA,phira vichAra karanA
rehearsal N 1. duharAva,kathana,charchA,dobArA bayAna
rehearse VT 1. duharAnA,kathana karanA,dobArA bayAna karanA,sabake sAmane paDhanA
reign N 1. rAjya shAsana,hukUmata,rAjatva,2. shAsanakAla,rAjakAla,3. prabalatA,prachAra,phailAva,4. prabhAva,bala,jora
reign VI 1. prabala honA,prachalita honA,prachaNDa honA,rAjya karanA,hakUmata karanA,shAsana karanA
reimburse VT 1. adA karanA,pUrA karanA,daNDa bharanA,vApasa karanA,phera denA,bhara denA
rein N 1. bAgaDora,bAga,2. rAjya chalAne kI nIti,adhikAra,niyantraNa vidhi
rein VT 1. bAga para sAdhanA,thAmanA,rokanA,adhikAra me.n rakhanA
reindeer N 1. eka prakAra kA hiraNa,bArahasi.nhA
reinforce VT 1. nI senA se sahAyatA karanA,bala denA,sahArA denA
reinforcement N 1. nI senA se sahAyatA karanA,2. sahAyatA ke liye nI senA
reins N 1. gurdA,bukkA,2. dila
reinstate VT 1. phira baiThAnA,punaH sthApanA karanA,phira jaise kA taisA karanA
reinvest VT 1. dhana lagAnA,phira niyukta karanA,phira denA
reinvigorate VT 1. phira bala denA,phira tAjA karanA,phira jilAnA,punarjIvita karanA
reissue N 1. punaH prakAsha,dobArA ijarA
reissue VT 1. phira jArI karanA
reiterate VT 1. bAra bAra kahanA yA karanA,duharAnA
reiteration N 1. doharAva,punarukti
reject VT 1. phe.nkanA,nApasanda karanA,asvIkAra karanA,nAma.njUra karanA,radda karanA
rejoice VTI 1. prasanna karanA yA honA,hulasanA,khusha honA,khushI manAnA,ghamaNDa karanA,phakara karanA
rejoin VTI 1. phira milAnA,phira milanA,pratyuttara karanA yA denA,nA
rejoinder N 1. pratyuttara,javAba dAvA,vAdI ke viShaya patra kA uttara jo prativAdI ne diyA ho
rejuvenate VT 1. nayA karanA,phira javAna yA yuvA karanA
rekindle V 1. phira roshana karanA,phira jalAnA,phira bAranA
relapse N 1. pUrvAvasthA prApti,pUrva dashA me.n A jAnA,palaTAva,punaH patana
relapse VI 1. phira kaShTa me.n paDanA,ThIka hokara bImAra ho jAnA,pUrva dashA ko prApta honA
relate VTI 1. varNana karanA,kahanA,kathana karanA,paDhanA,charchA karanA,2. nAtA rakhanA,sa.nbandha honA
related A 1. bandhu,gotrajana,nAtedAra,rishtedAra,sambandhI
relation N 1. varNana,bayAna,2. nAtedAra,rishtedAra,sambandhI jana
relative A 1. sa.nba.ndha kA,nisabatI,sambandhita
relative N 1. sagA,gotrajana,kuTumbI,nAtedAra,sa.nbandhI
relax VTI 1. DhIlA karanA,DhIla honA,kama karanA,susta paDanA
relaxation N 1. shithilatA,DhilAI,vishrAma
relay N 1. ghoDo.n kI DAka,2. jamA kI huI vastu
relay VT 1. phira baToranA vA jamA karanA
release N 1. rihAI,chhuTakArA,mukti,mochana
release VT 1. svatantra karanA,mukta karanA,chhoDanA,2. chhuDAnA,pada se haTAnA,3. chhoDa denA,tyAga karanA
relegate VT 1. ravAnA karanA,apane desha se nikAlanA,desha bAhara karanA,2. badalanA,hastAntarita karanA
relent VI 1. komala honA,narma honA,pighalanA,dayA karanA,tarasa khAnA
relentless A 1. nirdayI,dayA shUnya,karuNA rahita
relevance N 1. upayuktatA,sa.ngati,auchitya,yogyatA,mela,prasa.nga
relevant A 1. uchita,sa.ngata,prasa.ngochita,yogya,upayukta,prAsa.ngika
reliability N 1. vishvasanIyatA,vishvastatA,vishvAsa yogyatA
reliable A 1. vishvAsa yogya
reliance N 1. jisa para vishvAsa kiyA jAya,bharosA,AsarA,vishvAsa
relic N 1. smAraka chihna,avasheSha,vache khuche chihna,lAsha,sheSha bhAga,nishAna
relief N 1. sahAyatA,upAya,shAnti,chaina,2. chhuTakArA,phaujI ohade se barataraphI vA alagAva
relieve VT 1. chhoDanA,chhuTakArA karanA,2. sahAyatA karanA,kama karanA,duHkha dUra karanA,ArAma denA,tasallI denA,shAnti denA
religion N 1. Ishvara bhakti,majahaba,dharma,pa.ntha,mata,2. pavitratA,dharmaniShThatA,bhakti
religious A 1. majahabI,dharmaniShTha,bhaktimAna,dhArmika
relinquish VT 1. chhoDa denA,tyAganA,tajanA,chhoDanA,alaga kara denA,hAtha uThA lenA
relish N 1. svAda,lajjata,majA,chATa,2. kisI chIja kA majA yA shauka,chasakA,3. chAshanI,chaTanI
relish VTI 1. chakhanA,svAda pasanda karanA,AsvAdana karanA,2. svAdiShTa honA,bhAnA
reluctance N 1. aruchi,anichchhA,vimukhatA
reluctant A 1. anichchhuka,vimukha,khilApha,pratikUla
rely VT 1. vishvAsa karanA,bharosA karanA,Ashraya karanA
remain VI 1. banA rahanA,ThaharAnA,rahanA,bAkI rahanA,sheSha rahanA,pIchhe chhUTanA
remains N 1. lAsha,mR^ita sharIra,shava
remake VT 1. phira banAnA
remand N 1. punaH preraNA,vApasa bhejanA
remand VT 1. bulA lenA,phira bhejanA,lauTA denA,phira sau.npanA
remark VTI 1. dekhanA,dhyAna karanA,2. kahanA,charchA karanA
remarkable A 1. dekhane yogya,vichArane yogya,utkR^iShTa,2. asAdhAraNa,anUThA,apUrva
remarry VT 1. phira vivAha karanA,punaH vivAha karanA
remedial A 1. dukhahara,sukhadAyaka,pratikAraka
remedy N 1. pratikAra,auShadhI jo roga vA kisI hAni ko dUra kare,upAya
remedy VT 1. ArAma karanA,upAya karanA,cha.ngA karanA,marammata karanA,tasallI denA
remember VT 1. na bhUlanA,yAda karanA,smaraNa karanA,khyAla karanA
remembrance N 1. smaraNa karanA,sudha,smaraNa,yAda,2. smAraka,yAdagAra
remind VT 1. jatAnA,yAda dilAnA,smaraNa karAnA
reminder N 1. yAda dilAne vAlA,chitAvanI,tAkIda
reminiscence N 1. yAda,smaraNa,sudha,smR^iti
remiss A 1. AlasI,DhIlA,gAphila,beparavAha,acheta,susta,asAvadhAna
remission N 1. DhIlApana,kamI,TUTa,ghaTAva,2. mAphI,kShamA
remit VT 1. rupayA bhejanA,2. DhIlA karanA,kama karanA,3. mApha karanA,kShamA karanA
remittance N 1. bhejA huA rupayA
remnant N 1. bachA huA,bAkI,sheSha
remodel VT 1. phira se banAnA
remorse N 1. pachhatAvA,pashchAttApa,aphasosa,manovyathA
removable A 1. haTAye jAne yogya
removal N 1. sarakAva,haTAva,judAI,pR^ithakatva,sthAna parivartana
remove N 1. haTAva,tabadIlI,pragamana,sthAna badalanA
remove VTI 1. sarakanA,haTanA,haTAnA,badalanA,alaga karanA,le jAnA,eka sthAna se dUsare sthAna me.n jAnA
renal A 1. gurde sambandhI
rename VT 1. nayA nAma denA,dIkShA denA
rend VT 1. phADa DAlanA,chIranA,nashtara denA,nA
render VT 1. denA,lauTAnA,juTAnA,havAlA karanA,vApasa karanA,badala denA,2. anuvAda karanA,ulathA karanA
rendezvous N 1. aDDA,jamA hone kI jagaha,jamaghaTa
rendezvous VTI 1. kisI visheSha sthAna me.n ikaTThA honA,kisI visheSha sthAna para samUha baToranA
renegade N 1. svadharma tyAgI,2. bhagoDA,AvArA
renew VT 1. navIna karanA,tAjA karanA,phira shuru karanA,duharA ke marammata karanA,phira se Arambha karanA,2. nayA bila denA yA svIkAra karanA
renewal N 1. nayA karanA,navIkaraNa,punarArambha
renounce VT 1. chhoDanA,alaga honA yA karanA,asvIkAra karanA,inkAra karanA,tyAganA,tyAga karanA
renovate VT 1. nayA karanA,nUtana karanA,pahalI hAlata para lAnA
renown N 1. nAma,yasha,khyAti,prasiddhi,shoharata
renowned A 1. nAmI,vidita,prasiddha,vikhyAta,mashahUra,nAmavara
rent N 1. darAra,phA.nka,chhidra,2. kirAyA sAlanA,kirAyA makAna yA lagAna,kheta,mAlagujArI
rent VTI 1. kirAyA para denA,lagAna para denA,paTTA denA,2. paTTe para denA,lagAna para denA,kirAye para lenA
rental A 1. kirAye kA,jamAbandI,pharda lagAnA,sAlAnA lagAna kA rupayA
renter N 1. kirAyedAra,AsAmI,bhaDauta
renunciation N 1. asvIkAra,nAma.njUrI,tyAga
reorganize VT 1. punaH sa.ngaThita karanA,phira se rakhanA,phira taratIba denA,phira ThIka karanA
repair N 1. durustI,marammata,sa.nvAra,banAva,paibanda,2. ghara,makAna,Ashraya,aDDA
repair VTI 1. marammata karanA,durusta karanA,phira banAnA,2. daNDa bharanA,badalA denA,3. jAnA,Ashraya lenA
reparation N 1. marammata karanA,marammata,sudhAra,2. badalA,kShatipUrti
repartee N 1. shIghra chAturya pUrNa uttara,rasikottara,sarasottara,masakharApana kA javAba
repay VT 1. chukA denA,palaTA denA,pratiphala denA,2. lauTA denA,3. badalA denA
repeal N 1. khaNDana,manasUkhI,lopa,prachAra lopa
repeal VT 1. radda karanA,khaNDana karanA,niShprabhAva karanA
repeat N 1. duharAva,punarukti
repeat VT 1. phira karanA yA kahanA,duharAnA,tAjA karanA,punaH kathana karanA,paDhanA
repeatedly Adv 1. bArabAra,bahudhA,aksara
repel VT 1. haTAnA,haTA denA,pIchhe palaTAnA,rokanA,ADanA,virodha karanA
repent VTI 1. pachhatAnA,pashchAtApa karanA,prAyashchitta karanA,tobA karanA,dukha ke sAtha smaraNa karanA
repentance N 1. pachhatAvA,pashchAtApa,prAyashchitta,tobA,dukha
repentant A 1. pashchAtApI,pApa karane kA pachhatAvA karane vAlA
repercussion N 1. haTAva,pratighAta
repertory N 1. khAna,khajAnA,koSha
repetition N 1. doharAva
replace VT 1. badale me.n rakhanA,2. vApasa karanA,palaTA denA,chukAnA,adA karanA
replenish VT 1. denA,pUrA karanA,bhara denA,bharapUra karanA
replete A 1. pUrA,bharapUra,bharA huA
replica N 1. pratirUpa,chitra kA pratirUpa jo chitrakAra svaya.n banAve
replicate A 1. taha kiyA huA
replication N 1. uttara,javAba,pratyuttara jo muddI vA vAdI deve
reply N 1. javAba,uttara
reply VTI 1. javAba denA,uttara denA
report N 1. vivaraNa,varNana,samAchAra,2. sarakArI rapaTa,khabara,charchA
report VTI 1. hAla likhanA,varNana karanA,bayAna karanA,kahanA,khabara denA,2. rapaTa karanA,sarakArI taura para ittilA karanA,3. samAchAra likhanA,samAchAra patra yA akhabAra ke liye khabara yA samAchAra denA
reporter N 1. samvAdadAtA,samAchAra lekhaka
repose N 1. sonA,nI.nda,2. vishrAma,tasallI,chaina,3. shAnti,kala
repose VTI 1. ArAma karanA,leTanA,sonA,bharosA rakhanA,sau.npanA,supurda karanA,2. jamA karanA
repository N 1. koSha,bhaNDAra,vaha sthAna jahA.n bachAva ke liye chIje.n rakkhI jAye.n
repossess VT 1. phira adhikAra karanA,phira pAnA,adhikAra pAnA
reprehensible A 1. doShAropaNa karane yogya,nindA
represent VT 1. pratinidhitva karanA,dikhalAnA,prakAsha karanA,2. varNana karanA,nakshA utAranA,3. rUpa banAnA,svA.nga banAnA,nakala karanA,4. kisI kI jagaha me.n kAma karanA,5. phira se upasthita karanA,phira dikhAnA
representation N 1. pratinidhitva,prakAshana,bayAna,varNana,2. chitra,mUrti,shakala
representative N 1. pratirUpa,pratipuruSha,pratinidhi
repress VT 1. damana karanA,dabAnA,kuchalanA,2. rokanA,manA karanA,yAchanA
repression N 1. roka,damana,dabAva
repressive A 1. dabAne vAlA,damanakArI
reprieve N 1. daNDa yA prANada.nDa kI thoDe samaya ke liye roka
reprieve VT 1. prANada.nDa kI thoDe samaya ke liye roka rakhanA
reprimand N 1. DA.nTa,phaTakAra,ghuDakI,dhikkAra
reprimand VT 1. chhiDakanA,ghuDakanA,DA.nTanA,DapaTanA,phaTakAranA,malAmata karanA
reprint N 1. nayA prakAshana,nayA sa.nskaraNa,dUsarA chhApa
reprint VT 1. phira chhApanA,dubArA chhApanA,dUsarA sa.nskaraNa nikAlanA
reprisal N 1. badalA
reprise N 1. badalA,pratidAna,kAnUnI manAhI,kaTAva,kara
reproach N 1. doShAropaNa,ulAhanA,jhiDakI,badanAmI,2. dhikkAra kI vastu
reproach VT 1. doSha lagAnA,jhiDakanA,DA.nTanA,dhikkAranA,badanAma karanA,ADe hAtho.n lenA,burA bhalA kahanA
reproduce VT 1. phira paidA karanA,paidA karanA,nayA banAnA,yAda dilAnA
reproduction N 1. punarutpatti,punarajanma,phira se banAnA
reptile A 1. re.nganevAlA,sarpaNashIla
reptile N 1. kIDA,makoDA,re.nganevAlA jalachara,uraga,sarpaNashIla ja.ntu
republic N 1. prajApAlita rAjya,saltanata jamaddUrI,lokapAlita rAjya jisa me.n sa.npUrNa prabhutA prajA ke chune hue jano.n kI milatI hai
republican A 1. prajA pAlita rAjya kA,prajAta.ntra sa.nbandhI
republican N 1. prajAta.ntra vAdI
republicanism N 1. prajAta.ntra rAjya,lokapAlita rAjya,2. prajAta.ntra rAjya ke niyama,prajAta.ntra vAda
repudiate VT 1. tyAga karanA,2. chhoDa denA,nikAla denA,phe.nka denA,asvIkAra karanA,inkAra karanA,nAma.njUra karanA,alaga ho jAnA
repugnant A 1. viruddha,asa.ngata,2. aruchikara
repulse N 1. parAjaya,haTAnA,2. inkAra,asvIkAra
repulse VT 1. haTA denA,mAra haTAnA,parAjita karanA,bhagA denA
repulsive A 1. aruchikara,ghR^iNotpAdaka,bhAvashUnya
repurchase VT 1. phira kharIdanA,phira mola lenA
reputable A 1. vikhyAta,khyAta,yashasvI,pratiShThA yogya
reputation N 1. pratiShThA,maryAdA,nekanAmI,nAmavarI,yasha,ijjata,shoharata
repute N 1. maryAdA,pratiShThA,khyAti,nekachalanI,nAmAvarI,kIrti
repute VT 1. jAnanA,bUjhanA,ginanA,gaNanA karanA
reputedly Adv 1. saba logo.n kI rAya me.n,prasiddharUpa se
request N 1. vinaya,ichchhA,prArthanA,arja,2. mukaddamA
request VT 1. prArthanA karanA,chAhanA,mA.nganA,vinaya karanA
requiem N 1. shA.ntiyaGYa,mR^ita vyakti ke liye Ishvara se prArthanA,phAtahA
require VT 1. mA.nganA,chAhanA,adhikAra rUpa me.n mA.nganA,kahanA,2. AvashyakatA me.n honA,kamI honA,chAhanA
requirement N 1. mA.nga,talaba,chAha,AvashyakatA
requisite A 1. Avashyaka,jarUrI,prayojanIya,uchita
requisite N 1. prayojanIya vastu,jarUrI chIja,Avashyaka vastu
resale N 1. punaH bikrI
rescind VT 1. kATa DAlanA,uThA denA,lopa karanA,toDanA,niShprabhAva karanA
rescission N 1. kha.nDana,kATa,lopa
rescue N 1. uddhAra,khatarA yA kaida se rihAI,mukti,chhuTakArA
rescue VT 1. chhuDAnA,mukta karanA,nirbhaya karanA,bachAnA,2. phera lenA,palaTA lenA,banAnA
research N 1. khoja,anusa.ndhAna,talAsha
research VT 1. phira khoja karanA,punaH jA.ncha karanA
resemblance N 1. sAdR^ishyatA,sarUpatA,samAnatA,chitra,pratirUpa
resemble VT 1. sarUpa honA,milAnA,samAna honA,sadR^isha honA
resent VTI 1. burA mAnanA,nArAja honA,krodha karanA,aprasanna honA
resentful A 1. krodhI,krodha shIla,dveShI
resentment N 1. krodha,roSha,nArAjagI,nA khushI,aprasannatA
reservation N 1. ArakShaNa,rukAvaTa,roka,2. kaida,sharta
reserve N 1. jo vastu Age kAma lAne ke hetu rakhI jAe,2. lajjA,sa.nkocha,3. kakhApana,4. agrachi.ntA,5. samaya para kAma ke liye rakhI huI senA
reserve VT 1. bachA rakhanA,rakha chhoDanA
reserved A 1. dhIra,sacheta,gambhIra,sa.nkochI,ghunnA,kapaTI,rUkhA
reservoir N 1. jalAshaya,kuNDa,tAlAba,pokharA,khajAnA
reset VT 1. phira se joDanA yA banAnA
resettle VT 1. phira ThaharAnA yA tai karanA
reshape VT 1. phira gaDhanA yA banAnA
reside VT 1. basanA,vAsa karanA
residence N 1. nivAsa,TikAva,ghara,makAna,nivAsa sthAna,vAsa
residency N 1. rejiDeNTa nAmaka sarakArI aphasara ke makAna,2. nivAsa sthAna
resident A 1. nivAsI,sthAyI rUpa se bahuta dino.n taka eka sthAna me.n rahane vAlA
resident N 1. nivAsI,rahane vAlA,2. rejiDaNTa
residential A 1. nivAsa sa.nba.ndhI,nivAsa yogya
residual A 1. bakAyA,bachatI,bAkI,sheSha
residual N 1. bakAyA,bakiyA,bAkI,sheSha
residue N 1. bAkI,sheSha
resign VT 1. chhoDa denA,de denA,adhIna honA,padatyAga karanA,istIphA denA
resignation N 1. padatyAga,supurdagI,smarapaNa,tyAga,2. paritoSha,sa.ntoSha,sahana,ishvarechchhAdhInatA
resigned A 1. shA.nti pUrvaka sahane vAlA,sa.ntoShI,ishvarechchhAdhIna,shA.nta
resilience N 1. palaTAva,lauTAva
resin N 1. rAla,dhUpa,ghanA
resist VT 1. virodha karanA,mukAbalA karanA,ADanA,rokanA
resistance N 1. virodha,roka,pratibandha,vAdhA
resolute A 1. dhIra,dR^iDha,prauDha,sunishchita,sthira
resolution N 1. dR^iDha nishchaya,sthira mati,sa.nkalpa,vichAra,irAdA,2. vishleShaNa,hala karanA,3. ma.njUra kI huyI rAya,svIkR^ita prastAva
resolve VTI 1. .nishchaya karanA,sa.nkalpa karanA,vichAra karanA,2. mata denA,3. vibhAjita karanA,vishleShaNa karanA,kha.nDa karanA,4. hala karanA,5. spaShTa karanA
resolved A 1. vichAra,rAya,sa.nkalpa,dR^iDha mati
resonance N 1. pratidhvani,gU.nja,shabda kI lahara
resonant A 1. gU.njane vAlA,pratidhvani karane vAlA
resort N 1. jamAva,bhIDa,2. Ane jAne kI jagaha,aDDA,akhADA,3. upAya,yukti
resort VT 1. sharaNa lenA,gujaranA,yatra karanA,Ashraya lenA
resound VTI 1. pratidhvaninA,gU.njanA
resource N 1. yukti,vasIlA,sahArA,upAya,Asa,gati
respect N 1. sammAna,ijjata,adaba,Adara,khyAla,sambandha
respect VT 1. sammAna karanA,Adara karanA,priya jAnanA,2. lagAva rakhanA
respectability N 1. mAnanIyatA,Adara yogyatA
respectable A 1. mAnya,sanmAna,yogya,ijjata ke lAyaka,mAnanIya,AdaraNIya
respectful A 1. AdarakArI,avashya karane vAlA,sabhya,shiShTa,sammAna pUrNa
respective A 1. visheSha,vishiShTa,nija kA,apanA,sambandhI
respectively Adv 1. kramashaH,kramAnusAra,sa.nbandha se
respiration N 1. shvAsa lenA,sA.nsa lenA,jI uThAnA
respirator N 1. shvAsaya.ntra,patale tAro.n kA ya.ntra vA AlA jisa se mu.nha me.n havA na jA sake
respiratory A 1. sA.nsa lene kA,shvAsa prashvAsa sambandhI
respite N 1. vilamba,dera,virAma,daNDavilamba,muhalata
respite VT 1. vilamba karanA,mulatavI karanA,muhalata denA,kuchha samaya ke liye roka denA
resplendent A 1. chamakIlA,roshana,pratApI,dIptimAna,prakAshamAna
respond N 1. bhajana jo kitAba paDhane ke samaya bIcha me.n gAyI jAye
respond VT 1. uttara denA,javAba denA,2. anukUla honA,nA
respondent A 1. javAbadeha,uttara dene vAlA,uttaradAyI
respondent N 1. prativAdI,javAbadeha,muddAleha
response N 1. uttara,javAba
responsibility N 1. javAba dehI jimmedArI,uttaradAyitva
responsible A 1. javAbadeha,jimmedAra,uttaradAtA,uttaradAyI,2. AdaraNIya,vikhyAta
rest N 1. vishrAma,santoSha,chaina,kala,sthiratA,ADa,sahArA,2. sheSha bachA huA,dUsarA,bAkI
rest VTI 1. chupa rahanA,vishrAma karanA,ArAma karanA,sustAnA,sonA,2. maranA,3. rakhanA,4. sa.ntuShTa honA,sa.ntoSha rakhanA,chhUTa jAnA,bachAnA,5. sthira rakhanA
restaurant N 1. resTorenTa,ghara vA kamarA jahA.n hara prakAra kA khAnA bikatA ho,hoTala
restitution N 1. lauTAnA,vahAlI,badalA,phirAva,tAvAna
restive A 1. aDiyala,haThI,chalanA na chAhane vAlA
restless A 1. cha.nchala,vyAkula,prashA.nta,bechaina,nidrA rahita,2. vishrAma na karane vAlA,hara samaya chalatA huA
restoration N 1. bahAlI,parAvartana,pUrvAvasthA kI prApti,2. sehata,ArogyatA,3. pratipAdana
restore VT 1. jyo.n kA tyo.n karanA,pUrvAvasthA kI prApti karAnA,2. phira cha~NgA karanA,3. jilAnA,4. banAnA,sudhAranA,nayA karanA,5. vApasa denA,palaTanA,badalA denA
restorer N 1. bahAla karane vAlA,khoI huI vastu ko dilAne vAlA,sudhArane vAlA
restrain VT 1. nigraha karanA,thAma rakhanA,dabAnA,rokanA,chhe.nkanA,2. parimita karanA,sImita karanA
restraint N 1. nigraha,niya.ntraNa,roka,aTakAva
restrict VT 1. parimita karanA,sImAbaddha karanA,rokanA
restricted A 1. sImita
restriction N 1. sImA,roka,niyama,mumAniyata,nigraha,sImA ba.ndhana
result N 1. pariNAma,phala,natIjA,2. prabhAva,asara,3. siddhAnta
result VI 1. natIjA nikalanA,pariNAma honA,phalanA,nikala AnA
resultant A 1. pariNAma svarUpa,mela se paidA huA
resultant N 1. natIjA,phala,sa.nyukta pariNAma,labdha,siddhAnta
resume N 1. sAra,sa.nkShepa,sArA.nsha
resume VT 1. phira Arambha karanA,phira lenA,phira grahaNa karanA,lauTA lenA
resurgent A 1. phira uTha khaDA hone vAlA
resurrection N 1. mR^itotthAna,phira uThanA
resuscitate VT 1. punarjIvita karanA
retail A 1. phuTakara
retail N 1. phuTakara bikrI,2. purAnI chIjo.n kI bikrI
retail VT 1. phuTakara chIje.n bechanA,2. samAchAra yA khabara denA
retailer N 1. phuTakara chIje.n bechane vAlA,khuradA-pharosha
retain VT 1. rakha lenA,rakha chhoDanA,na jAne denA,2. kirAye para rakhanA,3. kAyama rakhanA,4. yAda rakhanA
retainer N 1. rakhane vAlA,2. naukara,chAkara,anugAmI,3. sharaNAgata,4. vakIla kara rakhane kA mehanatAnA yA phIsa
retake VT 1. phira le lenA
retaliate VI 1. jaise ko taisA denA
retaliate VT 1. pratiphala denA,badalA denA,palaTA denA
retaliation N 1. badalA,pratikAra,pratiphala
retard VT 1. pragati rokanA,gati dhImI karanA,2. dera karanA,vilamba karanA,multavI karanA
retardation N 1. roka,aTakAva,2. vilamba karane kI prakriyA
retention N 1. roka rakhane kA kArya,2. roka rakhane kI shakti,3. samAI,4. smR^iti,yAdadAshta,5. rakhavAlI
reticence N 1. chuppI,mauna
reticent A 1. kama bolane vAlA,mauna rahane vAlA
retina N 1. A.nkha ke pIchhe kA pardA
retinue N 1. ThATa-bATa,rAjA yA dhanI vyakti ke naukara-chAkara aura sAthI sa~NgI
retire VTI 1. alaga ho jAnA,haTanA,pIchhe haTanA,2. sevA-nivR^itta honA
retirement N 1. sevA-nivR^itti,2. ekAnta vAsa
retort N 1. pratyuttara,pratinindA,2. arka khI.nchane kA To.nTIdAra bartana
retort VTI 1. pratyuttara denA,kaDA uttara denA,lauTAnA,phera denA
retrace VT 1. phira nakshA utAranA,phira chitra khI.nchanA,2. pIchhe lauTanA,palaTAnA,ulaTanA
retract VTI 1. lauTAnA,vApasa lenA,pheranA,rAya badalanA,inkAra karanA,2. khaNDana karanA,radda karanA
retreat N 1. vApasI,2. ekAnta sthAna,3. sharaNa,Ashraya,4. yuddha se senA haTA lene kA sa.nketa
retreat VTI 1. vApasa honA,pIchhe haTanA yA haTAnA,khisakanA,chalA jAnA,sharaNa lenA
retrench VTI 1. kama karanA,ghaTAnA,kATa DAlanA,2. sImA bA.ndhanA,3. kiphAyata karanA,kiphAyata se rahanA,kharcha ghaTAnA,4. morchA bA.ndhanA
retrenchment N 1. kATa,ghaTAva,vyo.nta,tarAsha,2. morchAbandI,kile kA bhItarI bhAga
retribution N 1. vApasI,palaTA,badalA,pratiphala,2. inAma,daNDa,sajA
retrieval N 1. punaH prApti,vApasI,punaruddhAra
retrieve VT 1. punaH prApta karanA,pA lenA,ArAma honA,sudhAranA,lauTA denA,2. TUTA bharanA
retroactive A 1. bItI huI bAto.n para kAma karane vAlA
retroflex A 1. pIchhe jhukA huA,TeDhA,muDA huA
retrograde A 1. pIchhe jAne vAlA,pashchAdgAmI,pratigAmI
retrospect N 1. pashchAdavalokana,punarAvalokana,pashchAddR^iShTi,jA.ncha,bIte hue kI yAda,gata bAto.n kA avalokana
retrospect VT 1. punarAvalokana karanA,pIchhe dekhanA,bIte hue ko yAda karanA
retrospective A 1. bIte hue kAla para dR^iShTi DAlanevAlA,pashchAddarshI,gatAvalokI,2. bhUtApekSha,bIte hue para lAgU
return N 1. vApasI,palaTAva,lauTAna,bahAlI,2. lAbha,naphA,sUda,3. kaiphiyata,nakashA,hisAba kA nakashA
return VI 1. phira AnA,phira jAnA,lauTanA,ulaTanA,phira dekhanA,2. phira uttara denA
return VT 1. phira lAnA,lauTAnA,palaTanA,chukAnA,badalA denA,2. uttara denA,3. chunanA,nirvAchana karanA
reunion N 1. punaryoga,punaH sa.nyoga,phira se milApa,phira joDa,dUsarI bAra mela
reunite VTI 1. phira milanA yA milAnA,alaga hone ke bAda phira milanA,phira joDanA yA juDanA,sATanA
reveal VT 1. prakaTa karanA,pratyakSha karanA,batalAnA,khola denA,2. prakAsha karanA
revel N 1. dhUmadhAma kI dAvata,aisha isharata,ra.ngareliyA.n
revel VT 1. Amoda pramoda karanA,masta phiranA,khusha phiranA,madabaurI karanA
revelation N 1. prakAsha,IshvarAvesha,Ishvarokti,ilahAma,AkAshavANI,shruti-prakAsha
revelry N 1. Amoda pramoda,dhUmadhAma kI dAvata,aisha,isharata,Ananda,khushI
revenge N 1. pratishodha,badalA,pratikAra,pratidroha,2. anyAya,3. badalA lene kI tIvra ichchhA
revenge VT 1. kasara nikAlanA,palaTA yA badalA lenA,daNDa denA
revenue N 1. kara,rAjasva,mAlagujArI,sAlAnA mahasUlI,munAphA,vArShika Aya
reverberate VTI 1. gU.njanA,2. pratibimbita karanA,aksa DAlanA
reverberation N 1. garmI yA roshanI kA aksa DAlane kI prakriyA,pratikShepa,2. gU.nja,pratidhvani
revere VT 1. Adara karanA,sammAna karanA,ijjata karanA,adaba karanA,baDA mAnanA
reverence N 1. Adara,ijjata,sammAna,satkAra,2. AGYApAlana
reverend A 1. AdaraNIya,satkAra yogya,pUjanIya,2. pAdariyo.n kI upAdhi
reverent A 1. bhaktiyukta,shraddhAlu,vinIta,sushIla,namra,2. sammAna sUchaka
reverently Adv 1. Adara se,sAdara,sammAna pUrvaka
reversal N 1. parivartana,tabadIlI,ulaTAva,2. khaNDana
reverse VT 1. ulaTanA,ulaTa denA,au.ndhA karanA,2. parAjita karanA,3. khaNDana karanA
reversion N 1. lauTanA,phiranA,2. uttarAdhikAra
revert VTI 1. phira lauTa AnA,ulaTa denA,phera denA,phiranA,AnA
review VT 1. parakhanA,punaravalokana karanA,phira sochanA,phira parIkShA karanA
reviewer N 1. nirIkShaka,samAlochaka,punaH avalokana karane vAlA
revile VT 1. gAlI denA,burA kahanA,dhikkAranA,jhiDakanA,phajIhata karanA
revise N 1. dUsarI chhApI huI nakala
revise VT 1. duharAnA,punaH avalokana karanA,2. sa.nshodhana karanA
revision N 1. punaH avalokana,sa.nshodhana,punaH vichAra,punaH darshana
revisit VT 1. phira bhe.nTa karanA,phira dekhanA
revival N 1. punarutthAna,bahAlI,punarjIvana,nayA janma,2. dhArmika jAgR^iti
revive VTI 1. phira jIvita karanA,sajIva karanA,jagAnA,sa.nbhAlanA,sajIva honA,panapanA,2. sacheta honA
revocation N 1. lopa,khaNDana,mansUkhI
revoke VTI 1. miTA denA,uThA denA,ulaTa denA,mansUkha karanA
revolt N 1. bagAvata,balavA,rAjadroha
revolt VTI 1. rAjadrohI honA,bAgI honA,balavA karanA,2. ghR^iNA utpanna karanA,3. phera denA,phira jAnA
revolution N 1. bhramaNa,chakkara,2. krAnti,viplava,3. vidroha,balavA
revolutionary A 1. krAntikArI
revolutionary N 1. krAntikArI manuShya
revolve VTI 1. ghUmanA,chakkara lagAnA,udheDabuna karanA,ghumAnA,chakkara denA,2. vichAra karanA,sochanA
revolver N 1. pistaula jisame.n kI nalI ho.n
revulsion N 1. vikarShaNa,ghR^iNA,shatrutA,pIchhe kI ora khi.nchAva
reward N 1. pAritoShika,inAma,badalA,phala,natIjA,puNya
reward VT 1. pAritoShika denA,inAma denA,pratiphala denA,badalA denA
rewrite VT 1. phira likhanA
rhapsody N 1. asambaddha vAkya yA lekha,amela vAkya
rhetoric N 1. vyAkhyAna vidyA,vaktR^itA dene kI kalA,sAhitya shAstra,ala.nkAra vidyA
rheumatic A 1. vAtarogagrasta,gaThiyA roga sambandhita
rhinoceros N 1. ge.nDA
rhubarb N 1. revAchInI,revandachInI
rhyme N 1. tukaba.ndI,pada,kAvya,kavitA,2. tuka,kAphiyA,yamaka
rhyme VT 1. kavitA karanA,pada baiThAnA
rhythm N 1. tAla,laya
rhythmical A 1. tAlabaddha,layAnugata
rib N 1. pasalI kI haDDI,2. jahAja kI majabUtI ke liye meharAbadAra lakaDI,3. patte kI nasa,dhajjI,4. bhUmikhaNDa,5. kamAnI,chhAte kI tillI
rib VT 1. pasalI Adi banAnA,2. banda karanA
rice N 1. chAvala,selA,dhAna
rich A 1. dhanavAna,dhanADhya,mAladAra,dhanI,2. bahumUlya,kImatI,3. chamakIlA,suspaShTa,chamakadAra,4. upajAU,mAlAmAla,bharapUra,5. majedAra,svAdiShTa,tara,6. susvara,mIThA
riches N 1. daulata,dhana,sampatti
richly Adv 1. bahutAyata se,dhana se
richness N 1. dhanADhyatA,mAladArI
rick N 1. Dhera,aTAlA,bojha,gallA yA sUkhI ghAsa kI gA.nTha
ricochet N 1. golI kA TakarAkara lauTanA
rid VT 1. mukta karanA,chhuDAnA,2. dUra karanA,naShTa karanA,nikAla denA
riddle N 1. pahelI,2. moTI chhalanI
riddle VTI 1. pahelI kahanA,2. nA,bhUsI alaga karanA,3. vyAkhyA karanA,samajhanA
ride N 1. ghoDe yA gADI para savAra hokara saira,2. sairagAha ke maidAna me.n kI saDaka
ride VTI 1. savArI karanA,chaDhanA
rider N 1. savAra,chaDhane vAlA
ridge N 1. DhAlU TIlA yA pahADI,2. pITha
ridicule N 1. ha.nsI,ThaThThA,parihAsa
ridicule VT 1. upahAsa karanA,ThaThThA karanA
ridiculous A 1. behUdA,upahAsa ke yogya
riding N 1. savArI,chaDhAva,2. saDaka,rAstA
rife A 1. prachalita,phailA huA,prachaNDa,jyAdA
riffraff N 1. jhADana,kUDA-karakaTa,2. nIcha shreNI ke loga
rifle N 1. eka prakAra kI bandUka
rifle VT 1. chhIna lenA,lUTa lenA,2. nAlI banAnA
rift N 1. darAra
rift VTI 1. phADanA,chIranA,phaTanA,taDakanA,khula jAnA
rig N 1. vastra,poshAka,2. chAlAkI,khela,chAla
rig VT 1. vastra pahanAnA,poshAka pahanAnA,sa.nvAranA,2. rassI ityAdi se durusta karanA
rigging N 1. jahAja kI rassI,rassI vagairaha,2. vastra
right A 1. shuddha,sahI,2. sIdhA,ThIka,sarala,sama,3. yathochita,nyAyochita,nyAya,uchita,4. dAhinA,dakShiNa,5. yogya,ThIka rakhA huA,upayukta
right Adv 1. ThIka-ThIka,yathArthataH,sIdha me.n,sarala rekhA me.n,2. niyamAnusAra
right N 1. adhikAra,svatva,2. nyAyochita vastu,uchita adhikAra,nIti,3. dakShiNa pakSha,4. UparI dharAtala
right VTI 1. nyAya karanA,2. sIdhA honA,uchita sthAna lenA
righteous A 1. sachchA,sAdhu,neka,ImAnadAra,dhArmika
righteousness N 1. nekI,sAdhutA,dhArmikatA
rightful A 1. adhikArI,uchita,nyAyasa.ngata
rigid A 1. kaDA,kaThina,kaThora,sakhta
rigidity N 1. kaThoratA,kaDApana,sakhtI
rigorous A 1. kaThora,sakhta,kaDA
rigour N 1. kaThoratA,kaDApana,sakhtI,tapasyA,dR^iDhatA
rim N 1. kinArA,kora,hAshiyA
rim VT 1. kinArA lagAnA,hAshiyA lagAnA
rind N 1. chamaDA,chhilakA,chhAla
ring N 1. gola vastu,2. a.ngUThI,bAlI,nathiyA,3. ghaNTiyo.n kA shabda,jha.nkAra,4. chakkara,ghera,5. maNDalI,TolI
ring VI 1. ghaNTiyo.n kA bajanA,ThanakanA,TanaTanAnA
ring VT 1. ghaNTI.n kA bajAnA,2. a.ngUThI pahanAnA
ring-᤿ N 1. saraganA,duShTo.n yA bAgiyo.n kA mukhiyA
ringleader N 1. saraganA,duShTo.n yA bAgiyo.n kA mukhiyA
ringworm N 1. dAda
rink N 1. dauDa,ghuDadauDa,2. dauDa kA mArga yA kShetra
rinse VT 1. kha.ngAlanA,dho kara sApha karanA,khUba dhonA
riot N 1. da.ngA,hullaDa,gulagapADA,balavA,dhUmadhAma kA bakheDA,2. khUba bhojana-pAna kA utsava
riot VT 1. da.ngA karanA,viplava karanA,balavA machAnA,gulagapADA karanA,2. bhojana-pAnotsava karanA
rioter N 1. da.ngA karane vAlA,balavA karane vAlA,2. bhojana-pAnotsava karane vAlA
riotous A 1. rAjadrohI,bakheDiyA,balavAI
rip N 1. chIrA,kapaDe kA phaTA hissA
rip V 1. phADanA,kATa DAlanA,chIra kara nikAlanA
ripe A 1. pakA huA,paripakva,taiyAra,siddha,kATane ke yogya,2. prauDha,3. pUrNa,pUrA,4. taiyAra kiyA huA
ripen VI 1. pakanA,pUrA honA
ripen VT 1. pakAnA,taiyAra karanA,prauDha karanA
ripeness N 1. prauDhatA,paripakvatA,siddhi
ripple N 1. chhoTI tara.nga,chhoTI lahara,hilakorA
ripple VTI 1. laharAnA,halakoranA
rise VI 1. khaDA honA,uThanA,uTha khaDe honA,girane para uThanA,2. uchhalanA,3. uganA,udaya honA,nikalanA,dikhAI denA,4. baDhanA,unnati karanA,utkarSha honA,adhika honA,5. maha.ngA honA,6. jI uThanA,7.barkhAsta honA,visarjana honA,8.vidroha karanA,balavA karanA,9.mana me.n AnA
riser N 1. uThane vAlA
rising A 1. unnatishIla,varddhamAna,baDhane vAlA,Upara uThane vAlA,2. udaya hotA huA,ugatA huA
rising N 1. utthAna,uThAna,udaya,2. vidroha,balavA,3. barkhAstagI,visarjana
risk N 1. khatarA,jokhima
risk VT 1. jokhima uThAnA,khatare me.n DAlanA
risky A 1. khataranAka,jokhima kA,vipadasa.nkula,vipatti pUrNa
rite N 1. rIti,rasma,dastUra,vidhi,AchAra,shAstrokta karma
ritual A 1. rasma sa.nba.ndhI,dastUra sa.nba.ndhI,vidhi sa.nba.ndhI,vyAvahArika
ritual N 1. kriyApaddhati,vidhishAstra,rasmo.n kI kitAba
rival N 1. pratiyogI,pratirodhI,prativAdI
rival VT 1. barAbarI karanA,Age baDhane kA prayatna karanA,hoDa lagAnA,hiskA karanA
rivalry N 1. barAbarI,hoDa,pratiyogitA,mukAbalA,2. jhagaDA
riven VTI 1. chIranA,phADanA,phaTanA,taDakanA
river N 1. nadI,dariyA
river- N 1. nadI kA talA
riverside N 1. nadI-kinArA
rivet N 1. ribeTa,kIla,khU.nTA
rivet VT 1. khU.nTI se jaDanA
roach N 1. eka prakAra kI machhalI,2. maharAba
road N 1. saDaka,mArga,patha,rAstA
roam VI 1. ghUmanA-phiranA,AvArA phiranA,bhaTakate phiranA
roar N 1. dahADa,garjana,garaja,chIkha
roar VI 1. dahADanA,garajanA,chIkhanA
roast N 1. bhunI huI vastu
roast VT 1. bhUnanA,talanA,2. upahAsa karanA,ha.nsI uDAnA
rob VT 1. lUTanA,chhIna lenA,barabasa lenA,churAnA
robber N 1. DAkU,luTerA,baTamAra,chora
robbery N 1. DakaitI,lUTapATa,baTamArI
robe N 1. jAmA,sabhAvastra
robe VT 1. sabhAvastra pradAna karanA
robin N 1. eka prakAra kA pakShI jisakI chhAtI lAla hotI hai
robust A 1. majabUta,mA.nsa-peshI vAlA,balavAn,puShTa,haTTA-kaTTA,balI
rock N 1. chaTTAna,TIlA,pahADa,2. ADa,rakShA-sthAna,Ashraya
rock VTI 1. hilanA,hilAnA,thapakanA,jhUlanA,jhulAnA
rocker N 1. pAlanA yA hi.nDolA,jhulAne vAlA,2. eka prakAra kA hi.nDolA
rocket N 1. bANa-havAI
rocky A 1. patharIlA,chaTTAno.n se bharA huA,kaThora,2. nirdayI,bedarda
rodent N 1. chUhA gilaharI Adi katarane vAle jAnavara
roe N 1. eka prakAra kA hirana,hiranI,2. me.nDhaka ke a.nDe bachche,machhalI ke a.nDe
roebuck N 1. nara hirana
rogue N 1. AvArA,2. duShTa,badamAsha,3. aGYAnI yA mUDha manuShya
role N 1. kArya,abhinetA kA kArya-bhAga,2. kisI kA kArya,koI mahatvapUrNa kArya-bhAga
roll N 1. golA,lapeTA,ghumAva,2. lakaDI kA belana,3. eka prakAra kI roTI,4. tambAkU kA golA yA TikiyA,5. nAmAvalI,sUchI
roll VTI 1. ghUmAnA,ghumanA,phiranA,luDhakAnA,loTanA,Thokare.n khAte phiranA,2. bajAnA
roller N 1. belana,2. paTTI,ba.nda
rollick VI 1. beparavAhI se ghUmanA,nishchinta hokara ghUmanA
roman A 1. roma kA,roma sa.nba.ndhita,romIya,2. chhApane ke sAdhAraNa akShara kA,3. romavAsI
romance N 1. kahAnI,kalpita-kathA
romantic A 1. kalpita kathA sa.nba.ndhI,vilakShaNa,adbhuta,asambhava,khayAlI,ajIba
romp N 1. shora-gula machAne vAlI laDakI,huDada.ngina
romp VI 1. shora-gula machAnA,uchhalanA-kUdanA
roof N 1. chhata,chhappara,2. meharAba
roof VT 1. chhata pATanA,chhappara DAlanA,chhAnA,pATanA
rook N 1. kauvA jaisA pakShI,2. kapaTI,Thaga,3. shatara.nja kA hAthI,4. chAlAka khilADI,juArI
rook VTI 1. ThaganA,dhokhA denA,2. pAlathI mArakara yA saTakara baiThanA
room N 1. kamarA,2. phailAva,jagaha,sthAna
roomy A 1. jagahadAra,baDA,vishAla
roost N 1. aDDA( pakShiyo.n kA) ,baserA( pakShiyo.n kA)
roost VI 1. aDDe para baiThanA( pakShI kI taraha) nA,baserA karanA( pakShI kI taraha) nA
rooster N 1. murgA
root N 1. jaDa,mUla,2. mUla shabda,dhAtu,3. kAraNa,mUla,jaDa,sababa
root VI 1. jaDa pakaDanA,bhItara jAnA,dha.nsanA
root VT 1. sthApita karanA,gADanA,lagAnA
rope N 1. rassI,DorI,laDI
rosary N 1. gulAba kA bAga,gulAba kA ja.ngala,2. mAlA,tasabIha,japanI,3. seharA
rose N 1. gulAba kA phUla yA paudhA,2. gulAbI ra.nga
roster N 1. kAma karane vAlo.n kI nAmAvalI,sUchI,pharda,nakashA
rostrum N 1. cho.ncha,2. U.nchI jagaha jahA.n vyAkhyAna karane vAlA khaDA hotA hai,chabUtarA,3. jahAja kA mAthA
rosy A 1. gulAba kI shakla kA,gulAba kI taraha suga.ndhita,gulAbI ra.nga kA,gulAba jaisA,2. chittAkarShaka
rot VTI 1. saDanA,galanA,saDAnA
rotate VTI 1. ghUmanA,chakkara khAnA,ghumAnA
rotation N 1. chakkara,chakragati,bhramaNa,2. daura,bArI,gardisha
rote N 1. raTanA,raTa,kaNTha karanA
rotten A 1. saDA huA,galA huA,2. doShI,dUShita
rotund A 1. gola,golAkAra
rotunda N 1. gola-ghara
rouble N 1. rUsa desha kI mudrA
rouge N 1. eka prakAra kA lAla ra.nga jo chehare yA oTho.n para lagAte hai.n,ubaTana,mahAvara
rouge VT 1. ubaTana lagAnA,eka prakAra ke lAla ra.nga se ra.nganA
rough A 1. khuradarA,viShama,nAbarAbara,2. patharIlA,3. beDha.ngA,beadaba,asabhya,ujjaDa
rough VT 1. khuradarA karanA
roughly Adv 1. lagabhaga
roughness N 1. khuradarApana
roulette N 1. eka prakAra kA khela
round A 1. gola,golAkAra,vR^ittAkAra
round N 1. vR^itta,gherA,chakkara,dAyarA
round VTI 1. gola banAnA yA honA
roundabout A 1. golamola,pheradAra,2. vistR^ita,bahuta
rouse N 1. bhoja,dAvata,madyapAna
rouse VT 1. uttejita karanA,uThAnA,ukasAnA,chaukannA karanA,2. jagAnA
rout N 1. sabhA,2. senA kI hAra,parAjaya,3. bhIDa,4. shoragula,5. bheDiyo.n kA gola
rout VT 1. chhitarAnA,parAjita karanA,bhagAnA
route N 1. mArga,rAha,rAstA,saDaka
routine A 1. nitya kA
routine N 1. nitya kA niyama,dastUra,nitya-karma,chAla,vyavahAra
rove VI 1. ghUmanA,bhaTakanA,phiranA
rover N 1. ghUmane vAlA,2. luTerA,baTamAra,3. asthira buddhi kA manuShya,halkA AdamI
row N 1. shora-gula
row VT 1. khenA,DA.nDa lagAnA
rowdy A 1. jhagaDAlU,phasAdI,bakheDiyA
rowdy N 1. jhagaDAlU vyakti,phasAdI vyakti,bakheDiyA vyakti
royal A 1. shAhI,rAjakIya,2. rAjochita,pratApI,kulIna,tejasvI
royal N 1. baDe takhte kA kAgaja,rAyala kAgaja
royalty N 1. granthakAra kA prApya a.nsha,2. rAjasva,prabhutva,rAjyAdhikAra
rub N 1. ragaDA,sa.ngharSha,2. kaThinAI,3. mAlisha
rub VI 1. ragaDanA
rub VT 1. ragaDanA,sApha karanA,jhADanA,po.nchhanA,mAlisha karanA
rubber N 1. ragaDane vAlA,malane vAlA,2. rabara,3. tIna bAjI kA khela
rubbish N 1. kUDA,karakaTa,2. vyartha vastu,3. khaNDahara
rubble N 1. chhoTe anagaDhe patthara,khuradarA patthara
ruby A 1. surkha,lAla
ruby N 1. lAla maNi,maNi visheSha,2. chhApe kA chhoTA sIse kA akShara
rudder N 1. patavAra
ruddy A 1. surkha,lAla,2. ta.ndarusta,svastha
rude A 1. ashiShTa,asabhya,ujjaDa,anADI,jAhila
rudeness N 1. ashiShTatA,be-adabI,asabhyatA,anADIpana,2. viShamatA
rudimentary A 1. prArambhika,mUla,Arambha kA,asala
rue N 1. ra.nja,shoka,2. eka teja khushabUdAra kaDavA vR^ikSha
rue VTI 1. vilApa karanA,shoka karanA,pachhatAnA,aphasosa karanA
ruefully Adv 1. aphasosa ke sAtha,udAsI se
ruff VTI 1. hullaDa machAnA,2. pA.nva kI thapathapAhaTa se tArIpha yA prasha.nsA karanA,3. kisI ra.nga ke tAsha ko Trampa karanA
ruffle N 1. jhAlara,2. vikalatA,pareshAnI,ghabaDAhaTa,3. Dhola kA dhImA shabda
ruffle VTI 1. khalabalI machAnA,phe.nkanA,ghabaDAnA,pareshAna karanA,vyAkula karanA,2. phaDaphaDAnA,3. nA-barAbara honA,bahuta shiShTa vyavahAra nahI.n karanA,rUkhA vyavahAra karanA
rug N 1. kambala,galIchA,loI
rugged A 1. U.nchA-nIchA,viShama,khuradarA,teja,ashiShTa,tUphAnI
ruin N 1. patana,nAsha,bha.nga,kShaya,vidhva.nsa,2. kha.nDahara
ruin VT 1. naShTa karanA,girAnA,DhAnA,2. nirdhana karanA
ruinous A 1. barabAda,naShTa,ujADA huA
rule N 1. shAsana,prabhutA,adhikAra,Adhipatya,2. niyama,kAyadA,sUtra,vidhi,vyavasthA,pramANa,dastUra,3. rekhA khI.nchane kA ya.ntra yA kala
rule VI 1. nirNaya karanA,2. niyama banAnA
rule VT 1. shAsana karanA,praba.ndha karanA,niyama banAnA
ruler N 1. shAsaka,adhiShThAtA,naresha,2. rekhAe.n khI.nchane kI paTarI
ruling A 1. prabala,pradhAna,2. shAsana karane vAlA
ruling N 1. nyAyAlaya kA nirNaya,vichAra,siddhAnta,2. shAsana
rum N 1. guDa kI sharAba
rumble N 1. gharagharAhaTa,2. gADI ke pIchhe naukaro.n ke baiThane kA sthAna
rumble VI 1. gaDagaDAnA,gharaghara kA shabda karanA
rummage N 1. khoja,DhU.nDha
rummage VI 1. khUba talAsha karanA,khojanA
rumour N 1. charchA,aphavAha,gapa,lokavAda,bAjArI khabara
rumour VT 1. gapa uDAnA,mashahUra karanA
rump N 1. puTThA,2. pichhalA hissA
rumple N 1. sikuDana,chunnaTa,moDa
rumple VT 1. jhurrI paDanA,simaTanA
run N 1. mArga,dauDa,bahAva,chAla,2. chhoTI nadI,3. taya kiyA huA phAsalA
run VT 1. chalAnA,jArI rakhanA,dauDAnA,2. jokhima uThAnA,jokhima me.n DAlanA,3. galAnA,4. mahasUlI mAla churAkara le jAnA,5. DhAlanA
runaway N 1. bhagoDA,bhaggU
rung N 1. sIDhI kA Da.nDA
runner N 1. dauDane vAlA,DAkiyA,harakArA,dUta
running A 1. ghuDadauDa kA,2. lagAtAra,3. bahatA huA,4. sarala
rupee N 1. rUpayA,hindustAnI rUpayA,bhAratavarSha kA eka sikkA,mudrA
rupture N 1. kalaha,bigADa,toDa,bha.nga,chIraphADa
rupture VI 1. toDanA,phADanA
rural N 1. dehAtI,gA.nva kA,ga.nvArU
ruse N 1. jAla,hIlA,phareba,dagA,chhalabala,chhala
rush N 1. jhaTapaTa dauDa,2. nAgara,mothA,sevAra,3. dhakkA,tejI se baDhanA
rush VI 1. dauDanA,TUTa paDanA,ghusa jAnA,dhakkA dekara jAnA,binA soche samajhe karanA
rusk N 1. halkI roTI,TikiyA,maTharI
russet A 1. lAlI liye huye bhUre ra.nga kA,2. sAdA moTA,ga.nvArU
russet N 1. eka prakAra kA mevA,2. ga.nvArU kapaDA
rust N 1. ja.nga,morachA
rust VTI 1. ja.nga laganA,morachA laganA
rustic A 1. ga.nvAra,dehAtI,sAdA
rustle N 1. jhaDajhaDAhaTa,khaDakhaDAhaTa
rustle VI 1. jhaDajhaDAnA,khaDakhaDAnA
rusty A 1. ja.nga lagA huA,2. bigaDA huA,purAnA
rut N 1. pahiye kI lakIra,lIka
rut VT 1. pahiye kI lakIra paDanA
ruth N 1. dayA,darda,tarasa,karuNA,dUsaro.n kI vipatti kA dukha
ruthless A 1. nirdayI,niShThura,nirmohI,bedarda,karuNA shUnya
rye N 1. eka prakAra kA anAja jo gehU.n se nikR^iShTa hotA hai