dab N 1. thappaDa,thapakI,2. eka prakAra kI chapaTI machhalI,3. guNavAn vyakti,ustAda
dab VT 1. chupaDanA,thapakI denA,puchArA pheranA
dabble VI 1. pAnI me.n khelanA,chhI.nTe uDAnA,pAnI chhapachhapAnA,2. hAtha lagAnA,kisI kAma ko UparI Dha.nga se karanA
dabble VT 1. bhigonA,sAnanA
dad N 1. pitA,bApa
daddy N 1. pitA,bApa
daffodil N 1. DaiphoDila,phUla,kamala,kokAveli,eka prakAra kA kumuda
dagger N 1. chhurI,kaTAra,kR^ipANa,2. eka chihna
daily A 1. dainika,prati dina kA
daily Adv 1. prati dina,prati divasa
daily N 1. dainika samAchAra patra
dainty A 1. mR^idu,ruchira,suhAvanA
dainty N 1. svAdiShTa vastu,prasAda
dairy N 1. dugdhashAlA,dUdha makkhAna Adi rakhane yA banAne aura bechane kA sthAna
dais N 1. chabUtarA,ma.ncha
daisy N 1. gulabahAra
dale N 1. khaDDa,ghATI,pahADiyo.n ke bIcha kI nIchI bhUmi
dam N 1. mAtApashuo.n kI,jananI,2. bA.ndha,nadI kI dhArA kA roka
dam VT 1. bA.ndha bA.ndhanA,pAnI rokanA,2. rokanA
damage N 1. hAnI,ghaTA,kShati
damage VI 1. bigaDa jAnA,naShTa ho jAnA
damage VT 1. hAni pahu.nchAnA,bigADanA
damages N 1. harajAnA,daNDa,kShatipUrti,tAvAna
dame N 1. gR^ihiNI,mAlakina,AryA,strI,2. preyasI,premikA,3. adhyApikA
damn VT 1. dhikkAranA,kosanA,shApa denA,burA kahanA,naraka me.n bhejanA
damp A 1. Ardra,jalasikta,nama,gIlA
damp N 1. namI,ArdratA,2. utsAha hInatA,mlInatA
damp VT 1. gIlA karanA,nama karanA,2. udAsa karanA,hatotsAha karanA
dance N 1. nAcha,nR^itya,padanyAsa
dance VI 1. nR^itya karanA,nAchanA,2. kUdanA,ulachhanA
dance VT 1. nachAnA,2. kudAnA
dandruff N 1. sira kI phUsI,rUsI
dandy A 1. bA.nkA,chhailA,vastra kI ora visheSha dhyAna denevAlA manuShya
danger N 1. bhaya,vipatti,sa.nkaTa,ka.nTaka,Apatti
dangerous A 1. bhayAnaka,bhaya~Nkara,DarAvanA,a.nTakamaya,Apatti janaka,asurakShita
dangle VTI 1. jhUlanA,laTakanA,hilAnA,pIchhe lagA phiranA
dank A 1. gIlA,nama,sIlA
dapper N 1. nATA aura chAlAka,teja,phurtIlA,svachchha
dapple A 1. chitakabarA,ra.ngabira.ngA
dapple VT 1. chitakabarA karanA,dhabbe DAlanA,ra.ngabira.nga kara denA
dare VI 1. sAhasa karanA,hisAba bA.ndhanA,purUShArtha rakhanA
dare VT 1. dhamakAnA,A.nkha dikhAnA,lalakAranA,bAhu Tho.nkanA,bhaya dilAnA
daring A 1. sAhasa,bahAdura,shUra,vIratA
daring N 1. vIra,sAhasI,puruShatva
dark A 1. a.ndherApana,a.ndhakAra,GYAnashUnyatA
dark N 1. a.ndherA,a.ndhakAra,bhaya,niShprabha,2. sA.nvalA,kAlA,shyAma,3. gUDha,gupta,aspaShTa,4. burA
darken VI 1. kAlA ho jAnA,a.ndherA honA
darken VT 1. a.ndherA karanA,kAlA karanA,shoka me.n DAlanA,udAsI chhAnA
darkness N 1. a.ndherApana,a.ndhakAra,dhu.ndhalApana,aGYAnatA
darling N 1. pyArA,atipriya,lADalA,A.nkho.n kA tArA
darn VT 1. TA.nkA mAranA,raphU karanA
dart N 1. barachhI,bhAlA,ballama
dart VI 1. jhapaTanA,jhaTapaTa chala paDanA,nikala paDanA
dart VT 1. phe.nkanA,chalAnA,mAranA
dash N 1. Takkara,Thokara,dhAvA,AghAta,sa.ngharSha,2. eka visheSha chihna,3. phurtI,chAlAkI,sAhasa
dash VI 1. paTakanA,de mAranA,TakarAnA,chUra chUra karanA,jora se dhakkA mAranA
dash VT 1. jora se phe.nkanA,2. baTTA lagAnA,bhraShTa karanA
dashing A 1. teja,utAvalA,sAhasI,2. dikhAvaTI
data N 1. bAte.ndI huI yA jAnI huI,nirdiShTa
date N 1. tithi,miti,tArIkha,2. kAla,samaya,kAlAvadhi,3. chhuhArA,khajUra
date VT 1. tithi DAlanA,miti likhanA
daub N 1. bhaddA ra.ngA huA chitra
daub VT 1. lepanA,potanA,bhaddA karanA,anADI pana se ra.nganA
daughter N 1. laDakI,beTI
daunt VT 1. nirutsAha karanA,dhamakAnA,DarAnA,bhaya dikhAnA
dawn N 1. uShA,uShAkAla,prabhAta,saberA,taDake,2. Ara.nbha,udbhava,udaya
dawn VT 1. saberA honA,Ara.nbha honA,nikAlanA,dikhAI denA,udbhava honA
day N 1. dina,divasa,2. kAla,niyata samaya,3. chaubIsa gha.nTe
daybreak N 1. aruNodaya,prAtaHkAla,saberA,taDake
daylight N 1. dina kA ujAlA,2. prakAsha,spaShTatA
daze VT 1. chau.ndhiyA denA,ghabarA denA
dazzle VT 1. chakAchau.ndha karanA,tiramirA denA,guNanA,pravINatA yA sau.ndarya se chakita karanA
deacon N 1. eka chhoTA pAdarI
dead A 1. mR^ita,prANahIna,marA huA,murdA
dead N 1. jisa samaya sunasAna ho
deadly A 1. prANanAshaka,ghAtaka
deaf A 1. badhira,akarNa,baharA
deafness N 1. baharApana,badhiratA
deal N 1. bhAga,bA.nTa,parimANa,mAtrA,a.nsha,bAhulya
deal VI 1. vyavahAra karanA,vyApAra karanA,chalAnA,baratanA,sAmanA karanA
deal VT 1. vyApAra karanA,lena dena karanA
dealer N 1. vyApArI,lena dena karanevAlA
dealings N 1. bartAva,vyavahAra,AcharaNa
dear Adv 1. maha.nge dAma para
dear N 1. priya,lADalA,2. bahumUlya,maha.ngA
dear_bought-experience N 1. khoke sIkhanA,2. Thesa lage buddhi baDhe
dearly Adv 1. chAva se,prema se,baDe mola para
dearth N 1. kamI,durlabhatA,akAla
death N 1. mR^ityu,maraNa
death-bed N 1. mR^ityu shayyA,maraNaseja
deathbed N 1. mR^ityu shayyA,maraNaseja
debarment N 1. nikAlA jAnA,niShkAsita
debase VT 1. ghaTAnA,padavI se utAranA,khoTA karanA,mUlya ghaTAnA
debatable A 1. vivAdAspada,vivAdanIya,tarkanIya,vivAdI,vivAda yogya
debate N 1. bahasa,vAda vivAda,vivAda
debate VT 1. vAda vivAda karanA,bahasa karanA
debenture N 1. udhAra patra,R^iNa kA svIkAra patra
debilitate VT 1. durbala karanA,kamajora karanA
debit N 1. bahI me.n likhanA,vyaya pakSha ora kA lekha,2. R^iNa,udhAra
debit VT 1. udhAra likhanA,kharcha ke mada me.n likhanA
debris N 1. I.nTa,roDA,pattharIle TukaDo.n kA Dhera
debt N 1. udhAra,R^iNa
debtor N 1. denadAra,R^iNI,2. divAliyA,nirdhana R^iNI
decade N 1. dashaka,dahAI,dasha,2. dasa varSha kA samaya yA kAla
decapitate VT 1. vadha karanA,sira kATanA,sira utAranA
decay N 1. kShaya,ghaTatI,nAsha,avasAda
decay VT 1. saDanA,bigaDanA,ghaTanA,murajhAnA,nAsha honA
decease VT 1. mrR^ityu pAnA,maraNanA,sharIra tyAganA,maranA
deceased A 1. mR^ita,marA huA,svargavAsI,vaiku.nThavAsI
deceit N 1. kapaTa,chhala,kisI ko pha.nsAne ke lie koI kArya,jhUTha,dhokhA
deceitful A 1. chhalI,dhokhe kA,kapaTI,bhramakArI,va.nchaka
deceive VT 1. dhokhA denA,chhala karanA,jhA.nsA denA,nirAsha karanA
decency N 1. sushIlatA,sabhyatA,upayuktatA,lajjA
decent A 1. uchita,yogya,upayukta,sughaDa,bhalA,lajjAvAna,AdaraNIya
decentralization N 1. vikendrIkaraNa,adhikAra vibhAjana
deception N 1. dhokhA,kapaTa,chhala
deceptive A 1. chhalI,kapaTI,dhokhe me.n DAlanevAlA,bhramakArI
decide VT 1. ThaharAnA,nishchaya karanA,nirNaya karanA,tai karanA,nirNaya karanA
decided A 1. nishchita,dhruva,dR^iDha,nishchaya,asa.ndigdha
decidedly Adv 1. nissandeha,nishchita rUpa se
decimal A 1. dashaka,dashamalava,dashA.nsha sambandhI
decimal N 1. dashamalava,dashamalava bhinna,dashamalava a.nka,Avarta dashamalava
decipher VT 1. samajhanA,kholanA,spaShTa yA prakaTa karanA,gupta lekha ko paDhanA,gUDhArthanA
decision N 1. nishchaya karanA,nirNaya ,drR^iDhatA,vichAra phala,phaisalA,mImA.nsA
decisive A 1. a.nta kA,pUrA,antima,spaShTa,nishchayakArI,nirNAyaka,asa.ndigdha
deck N 1. naukA pR^iShTha,nAva kA tala,paTAva
deck VT 1. DhakanA,kapaDA pahananA,sajAnA,sa.nvAranA,2. jahAja kA paTAva lagAnA
declaration N 1. varNana,vachana,kathana,bayAna,ghoShaNA,2. jo bAta ghoShita kI jAye
declare VT 1. prakaTa karanA,kahanA,varNana karanA,jatAnA,ghoShaNA karanA
decline N 1. ghaTatI,utAra,kamI,patana
decline VT 1. asvIkAra karanA,na mAnanA,bachanA,2. pada sAdhanA,rUpa sAdhanA 3. jhukanA,DhalanA,naShTa honA,patana honA
decompose VT 1. pR^ithaka pR^ithaka karanA,mUla avayavo.n me pariNata karanA,galAnA,vichchhinna karanA,2. vishleShaNa karanA 3. saDAnA 4. bigaDa jAnA yA saDa jAnA
decorate VT 1. sa.nvAranA,sajAnA,shrR^i.ngAra karanA,sushobhita karanA
decoration N 1. sajAvaTa,shrR^i.ngAra,bhUShaNa,shobhA
decorum N 1. sabhyatA,auchitya,yuktatA,shiShTatA,shiShTAchAra
decoy N 1. pha.ndA,lAsA,dama,jhA.nsA
decoy VT 1. lubhAnA,jAla me.n phA.nsanA,pha.nsAnA
decrease N 1. kamI,ghaTatI,nyUnatA,hAni,kShati
decrease VI 1. kama honA,ghaTanA
decrease VT 1. ghaTAnA,kama karanA
decree N 1. vidhi,vidhAna,niyama,AGYapti
decree VT 1. AGYA denA,nirNaya karanA,DikrI lAnA yA denA
decrepit A 1. nirbala,jIrNa,jarAkrA.nta,DokarA
decry VT 1. apavAda lagAnA,nindA karanA,nAma dharanA,doSha lagAnA
dedicate VT 1. arpaNa karanA,bhe.nTa karanA,bhe.nTa denA,samarpaNa karanA
dedication N 1. bhe.nTa,chaDhAvA,arpaNa,samarpaNa,utsarga,nivedana
deduce VT 1. tarka ke dvArA nikAlanA,anumAna karanA
deduct VT 1. ghaTAnA,kama karanA,2. mujarA karanA
deduction N 1. kamI,viyojana,ghaTAva,2. pariNAma,phala,anumAna
deed N 1. karma,kriyA,kAma,2. kR^itya,vIratA kA kAma,kautuka 3. lekha,pramANa,dastAveja,patra
deem VT 1. sochanA,vichAranA,anumAna karanA,samajhanA,jAnanA,vishvAsa karanA
deep N 1. samudra,sAgara,2. sthAyI,sudR^iDha,jisakI jaDa nIche taka ho
deep A 1. gaharA,ga.nbhIra,chaTakIlA,ghana,gahana,gADhA
deepen VT 1. gaharA karanA,chaTaka karanA,a.ndherA karanA,baDhAnA,gADhA karanA
deeply Adv 1. bahuta nIchA,gaharA,bhArI,gADha rUpa se,atya.nta
deer N 1. hiraNa,mR^iga
deface VT 1. bigADanA,kurUpa karanA,chhIla denA,nAsha karanA
defamation N 1. apayasha,mAnahAni,apavAda,ni.ndA,apabhAShaNa
defamatory A 1. kala.nka lagAne vAlA,apavAdaka,apamAna sUchaka
defame VT 1. nindA karanA,kala.nka lagAnA,badanAma karanA,apavAda karanA
default A 1. bhUla,chUka,aparAdha,abhAva,vyatikrama,aprApti,2. nyAyAlaya me.n anupasthiti
defeat N 1. hAra,parAjaya
defeat VT 1. harAnA,bhagAnA,parAsta karanA,parAjita karanA,nAsha karanA
defect N 1. kamI,nyUnatA,abhAva,apUrNatA,doSha
defection N 1. kartavya se chyuti,tyAga,vidroha
defective A 1. kharAba,doShapUrNa,adhUrA,nyUna,dUShita,sadoSha,asa.npUrNa
defence N 1. bachAva,rakShA,ADa,sharaNa,2. saphAI,uttara,prativAda,pratyuttara
defenceless A 1. bachAvarahita,rakShAhIna,be hathiyAra,arakShita
defend VT 1. bachAnA,rakShA karanA,sAmanA karanA,2. javAbadehI karanA,saphAI denA,pratyuttara denA
defendant N 1. prativAdI,pratyarthI,2. vaha jisake Upara mukadamA chalAyA jAye,muddAleha
defender N 1. bachAnevAlA,rakShaka
defensible N 1. rakShaNIya,uttara dene yogya,bachAne yogya
defensive A 1. bachAnevAlA,rokanevAlA,ADa karane vAlA,rakShaka,AtmarakShaka,nivAraka,
defensive N 1. sharaNa,bachAva
defer VT 1. svIkAra karanA,mAna lenA,2. TAlanA,dera karanA,sau.npa denA
deference N 1. Adara,sa.nmAna,maryAdA,adhInatA
defiance N 1. lalakAra,dhamakI,chunautI,chheDachhADa,sAmanA,avakShA,anAdara
defiant A 1. niDara,dilera,lalakAranevAlA,sAvaGYa,uddhata,2. baiThane yA khaDe hone kA dilerAnA Dha.nga
deficiency N 1. kamI,ghaTI,nyUnatA,doSha,ToTA
deficient A 1. ToTA bharanA,ghATA uThAnA,kamI pUrI karanA
deficit N 1. ToTA,kamI,ghATA,Aya kI kamI
define VT 1. sImA bA.ndhanA,2. vyAkhyA karanA,varNana karanA,artha batAnA,paribhAShA karanA
definite A 1. ThIka,nishchita,nirdiShTi,spaShTa,ThIkaThIka,2. parimita
definition N 1. paribhAShA,bakhAna,vyAkhyA
definitive A 1. nishchita,niyata,spaShTa,antima,nishchAyaka,nirNAyaka
deflect VT 1. moDanA,jhukAnA,bhUlanA,bhulAnA,TeDhI rAha jAnA
deforestation N 1. vananAshana,vana rahita karanA
deform VT 1. kurUpa karanA,bigADanA,beDha.ngA karanA
deformity N 1. kurUpa,bigaDA,beDha.ngA
defraud VT 1. chhala se apaharaNa karanA,dabA rakhanA,ThaganA,dhokhA denA
defray VT 1. kharcha uThAnA yA chalana bharanA,adA karanA
deft A 1. nipuNa,chatura,chAlAka
defunct A 1. mR^ita,marA huA,2. marA huA manuShya
defy VT 1. sAmanA karanA,tuchchha samajhanA,lalakAranA,nirarthaka karanA,avaGYA karanA
degenerate A 1. kulAchAra,bhraShTa,apakR^iShTa,adhama,nIcha,kupUta,kamInA
degeneration N 1. kulAchAra bhra.nsha,nIchatA,heThApana,adhamatA,nIchAvasthA
degradation N 1. adhikAra bhra.nsha,padachyuti,nichAI,adhogati,apamAna,adhamatA
degrade VT 1. padachyuta karanA,ghaTAnA,utAranA,apamAna karanA
degrading A 1. adhogatI kAraka,apamAnajanaka,mAnanAshaka
degree N 1. pada,darjA,sIDhI,sthAna,2. upAdhi 3. pada vistAra,dashA,avasthA,kAShThA,parimANa,4. a.nsha 5,60 mIla kA parimANa 6. varga,shreNI,prakAra 7.mUlA 8.samIkaraNa kA ghAta
deity N 1. Ishvara,devatA,deva
deject VT 1. udAsa karanA,mana toDanA,jI toDanA,hatotsAha karanA
delay N 1. vilamba,aTakAva,roka
delay VT 1. TAlanA,derI karanA,vilamba karanA,ThaharA denA,rokanA
delectable A 1. manabhAvanA,suhAvanA,ruchira
delegate N 1. pratinidhi
delete VT 1. miTAnA,nikAlanA,khurachanA,po.nchhanA,naShTa karanA,uThA denA
deliberate A 1. suvichArita,sa.nkalpita,socha vichAra ke kiyA huA,jAna bujha ke kiyA huA,2. satarka,asAhasika sAvadhAna
deliberate VT 1. sochanA,vichAranA,samajhanA,salAha karanA
deliberately Adv 1. sAvadhAnI se,chaukasI se,dhImepana se,socha vichAra kara,jAnabUjha kara
deliberation N 1. vichAra vimarsha,vichAra,dhyAna,samajha bUjha,cheta
delicacy N 1. sukumAratA,bArIkI,miThAsa,najAkata,mR^idulatA,lAlitya,lAvaNyatA,rasa,bhogavilAsa,komalatA
delicate A 1. komala,sUkShma,mahIna,sukumAra,svAdiShTa,suhAvanA
delicious A 1. svAdiShTa,mIThA,madhura,ruchikara
delight N 1. Ananda,ma.ngala,prasannatA,harSha
delight VT 1. Anandita karanA,prasanna karanA
delightful A 1. sukhada,manohara,ma.ngalamaya,suhAvanA,AnandadAyaka
delineate VT 1. a.nkita karanA,rUparekhA prastuta karanA,chitrita karanA,chitra utAranA,varNana karanA,khI.nchanA
delineation N 1. AkAra,Alekhana,chitra,DhA.nchA,varNana
delinquency N 1. pApacharitra,doSha,chUka,aparAdha
delinquent A 1. doShI,aparAdhI,kartavya bhraShTa,pApI
delinquent N 1. doShI,aparAdhI,kartavya bhraShTa,pApI
delirious A 1. behosha,bhrA.ntachitta,acheta,besudha
delirium N 1. mUrchhA,chittabhrama,achetanA,besudhI,behoshI
deliver VT 1. chhoDanA,svata.ntra yA mukta karanA,chhuDAnA,2. denA,pradAna karanA,sau.npanA .jAnanA 3. bolanA( vyAkhyAna) denA,kahanA,pahu.nchAnA
delivery N 1. pradAna,sau.npanA,arpaNa,2. mukti,bachAva,chhuTakArA,rakShaNa 3. kathana,uchchAraNa,bolane kA Dha.nga 4. prasava,janana
dell N 1. chhoTI ghATI,gaDhA,khaDDa
delta N 1. trikoNa dharatI jo pAnI se ghirI ho,eka yUnAnI akShara,DelTA
delude VT 1. dhokhA denA,bahakAnA,bhrama me DAlanA
deluge N 1. pAnI kI bADha,jala pralaya,ativR^iShTi
deluge VT 1. DubonA,plAvita karanA,2. vihvala karanA
delusion N 1. dhokhA,kapaTa,mAyA,jhA.nsA,bhrama,mati bhrama,AbhAsa
delve VT 1. phAvaDe se khodanA
demagogue N 1. prAkR^ita jana kA nAyaka yA netA,dalapati,janasamudAya kA netA
demand N 1. chAha,pUchha,mA.nga,prashna,prArthanA,takAjA
demand VT 1. mA.nganA,pUchhanA,apanA kahanA,prashna karanA
demarcation N 1. sImA.nkana,sImA rekhA,avadhI
demean VT 1. nIchA dikhAnA,bartAva karanA,vyavahAra karanA,nIchA karanA,halakA karanA
demeanour N 1. AcharaNa,chAla chalana,Dha.nga,bartAva,vyavahAra
demise N 1. mR^ityu,2. paTTA,samarpaNa,pradAna
demise VT 1. denA,pradAna karanA,hastA.ntarita karanA
demobilise VT 1. chhoDa denA,alaga alaga karanA
demobilize VT 1. chhoDa denA,alaga alaga karanA
democracy N 1. prajAta.ntra rAjya,svarAjya,prajAta.ntra
democrat N 1. prajAta.ntravAdI,prajAta.ntra rAjya kA sahAyaka,2. prajAta.ntrIya,sArvalaukika,prajAta.ntra sadR^isha yA sa.nba.ndhI
demolish VT 1. DhAnA,girA denA,toDanA,naShTa karanA
demolition N 1. nAsha,bigADa,ujADa,girAva,vidhva.nsa
demon N 1. bhUta,preta,rAkShasa,asura,dAnava
demoniac A 1. bhUtagrasta,AsurI,paishAchI
demonstrate VT 1. dikhalAnA,varNana karanA,batalAnA,sidhda karanA,nirUpaNa karanA,pramANita karanA
demonstration N 1. pramANa,sidhdi,dikhAvA,nirUpaNa,pratipAdana,
demoralisation N 1. naitika patana,AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA,nirutsAha karanA
demoralise VT 1. nirutsAha karanA,2. AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA
demoralize VT 1. nirutsAha karanA,2. AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA
demur VT 1. AgA pIchhA karanA,vilamba karanA,DhIla DAlanA,bhrama rakhanA,2. virodha karanA,i.nkAra karanA,ujra karanA
demure A 1. shAnta,salajja,vinIta,dikhalAvaTI,namra,gambhIra,2. bagulA bhagata,nakhare bAja
den N 1. mA.nda,khoha,bila,vivara,guhA,aDDA,2. choro Adi kA chhipane kA sthAna
dengue N 1. De.ngU,eka prakAra kA jvara jisame.n bahuta pIDA hotI hai
denial N 1. nakAranA,asvIkAra,nahI.n,2. tyAga,virAga,sanyAsa
denizen N 1. nivAsI,rahanevAlA,vAsI
denominate VT 1. nAma rakhanA,pukAranA
denomination N 1. nAma,upAdhi,2. varga,koTi
denominational A 1. pa.ngata,jAti,sA.npradAyika
denote VT 1. batalAnA,jatAnA,sa.nketa karanA,artha batAnA
denouement N 1. nindA,aniShTa prakAshana,dhamakI,DapaTa,2. nirvahaNa,samApti
denounce VT 1. doShI ThaharAnA,dhamakAnA,nindA karanA,badanAma karanA
dense A 1. ghanA,moTA,saghana,gADhA,
dental A 1. da.ntya,dA.nta se samba.ndha rakhanevAlA
dentist N 1. De.nTisTa,dA.nta ke rogo.n kA vaidya,danta vaidya,dA.nta banAne vAlA
dentistry N 1. danta chikitsA,dA.nta kA ilAja
denude VT 1. ughADanA,nirAvR^ita karanA,na.ngA karanA,kapaDe utAra lenA,nagna karanA
denunciation N 1. nindA,dhamakI,jhiDakI
deny VT 1. bAta kATanA,khaNDana karanA,nakAranA,asvIkAra karanA,na mAnanA
depart VT 1. se haTanA,mu.nha pheranA,mArga se vichalita honA,2. chalA jAnA,sidhAranA,bidA honA,maranA,baiku.nThavAsI honA 3. alaga karanA,vibhAjita karanA
department N 1. vibhAga,mahakamA,a.nga,bhAga
departure N 1. prasthAna,chachalA jAnA,maraNa,apakrama,moDa,phirAva
depend VT 1. bharosA rakhanA,avalambana karanA,AsarA rakhanA,2. laTakanA
dependence N 1. sahArA,lagAva,bharosA,vishvAsa,sa.nba.ndha,avalamba,2. adhInatA,paravashatA
dependency N 1. adhInastha desha,adhIna rAjya
dependent A 1. adhIna,avalambita,mAtahata,Ashrita,parAdhIna
depict VT 1. chitra khI.nchanA,ra.nganA,varNana karanA
deplete VT 1. khAlI karanA,khI.ncha lenA,chhU.nchhA karanA,shUnya karanA,niHsheSha karanA
deplorable A 1. shokamaya,vilApanIya,shochanIya,bechArA
deplore VT 1. shoka karanA,vilApa karanA,duHkha karanA
deploy VT 1. phailanA,kholanA,vistAra karanA
deport VT 1. desha nikAlA denA,chAla chalanA,bartAva karanA
deportation N 1. nirvAsana,desha se nikAlanA,desha nikAlA
depose VI 1. sAkShI denA
depose VT 1. padachyuta karanA,gaddI se utAranA,rAjasi.nhAsana se utAranA,pada se girAnA
deposit N 1. dharohara,jamA,ekatrita kI huI vastu,bai.nka Adi me jamA,jamAnata Adi,2. dharohara rakhanevAlA
deposit VT 1. jamA karanA,rakhanA,sau.npanA,alaga rakhanA
depositary N 1. dharohara kA sthAna,koTI
deposition N 1. padachyuti,gaddI se utAranA,rAjyabhra.nsha,2. bayAna,shapatha pUrvaka,sAkShya,sAdhya
depot N 1. koThI,godAma,Dipo,bhaNDAra
deprave VT 1. bigADanA,naShTa karanA,nA
depravity N 1. burAI,nIchatA,bhraShTatA,durAchAra,duShTatA
deprecate VT 1. pashchAtApa karanA,2. virodha me kahanA,virodha karanA 3. anumati prakaTa karanA,anuchita samajhanA
depreciate VT 1. mUlya ghaTAnA,halakA samajhanA,mAna ghaTAnA,2. mUlya me ghaTa jAnA
depreciation N 1. mUlya kA nyUna karanA,ghaTAva,halukAI,heThApana
depress VT 1. dabAnA,nI.nchA karanA,hatotsAha karanA,udAsa karanA,dhImA karanA
depression N 1. dabAva,udAsI,viShAda,glAni,2. gaDhDhA,3. avanamana
deprivation N 1. apaharaNa,va.nchana,chhoDa,haraNa,bhra.nsha,hAni,nAsha,Apada,2. padachyuti
deprive VT 1. le lenA,chhIna lenA,haTA lenA,apaharaNa karanA
depth N 1. gaharAI,gaharAI kA nApa,2. gaharA sthAna 3. budhdi,chAturya,pahu.ncha 4. bIcha,madhya
deputy N 1. pratinidhi,pratipuruSha,sahAyaka
derail VT 1. paTari se utAranA
derange VT 1. golamAla karanA,ulaTa palaTa karanA,krama vibhAganA
dereliction N 1. tyAga,kartavya yA karma me chUka,upekShA,2. samudra yA nadI ke kinAre dhArA haTa jAne se nikalI huI bhUmi
deride VT 1. ha.nsanA,ThaTThA mAranA,ha.nsI uDAnA
derision N 1. ThaTThA,ThaTholI,upahAsa,2. jisa para ha.nsI ho
derivative A 1. dUsarI vastu se liyA huA,vyutpatilabdha,vyutpanna,2. mUla dhAtu se utpanna shabda,yaugika pada 3. prasUta
derive VT 1. nikAlanA,pariNAma nikAlanA,dhAtu ke rUpa nikAlanA,utpanna karanA,2. nikalanA,utpanna honA
descend VT 1. utaranA,nikalanA,2. bapautI me.n AnA,bA.nTe me.n AnA,milanA,uttarAdhikAra me.n AnA
descendant N 1. santAna,va.nsha,va.nshaja
descent N 1. utAra,DhAla,2. janma,kula,3. AkramaNa,chaDhAI
describe VT 1. chitra khI.nchanA,varNana karanA,kahanA
description N 1. vyAkhyA,varNana,hAla,kathana,huliyA
descriptive A 1. varNanAtmaka,varNanakArI,vAchaka,
desecrate VT 1. bhraShTa karanA,apavitra karanA
desert N 1. yogyatA,guNa,2. vana,ja.ngala,marusthala,marubhUmI
desert VT 1. chhoDa denA,tyAga karanA,2. bhAga jAnA,senA me.n se bhAga jAnA
deserter N 1. bhagoDA,senA me se bhAga jAne vAlA,senA tyAgI
desertion N 1. tyAga,bhAga jAnA,senA tyAga,chhoDa,chhoDa dene kI avasthA
deserve VT 1. yogya honA,adhikArI honA
deservedly Adv 1. uchita rIta se,yathA yogya
deserving N 1. yogya adhikArI,pAtra
design N 1. abhiprAya,Ashaya,uddeshya,yukti,yojanA,upAya,ShaDya.ntra,rUpa,khAkA,chitra,DhA.nchA
design VT 1. banAnA,yukti karanA,rUpa khI.nchanA,2. AkA.nkShA karanA,abhiprAya yA ichchhA karanA
designate A 1. niyukta kiyA huA
designate VT 1. nirdiShTa karanA,dikhalAnA,nAma rakhanA,vishiShTa karanA batalAnA
designation N 1. padavI,sa.nketa,nAma,upAdhi
designing A 1. chAlAka,dhUrta,kapaTI,upAya rachanevAlA
desirable A 1. vA.nchhita,spR^ihaNIya,manohara,manabhAu
desire N 1. ichchhA,lAlasA,manokAmanA,abhilAShA,ichchhA kI huI vastu,abhIShTa
desire VT 1. chAhanA,AkA.nkShA karanA,ichchhA karanA
desist N 1. rukAva,virAma,nivR^itti
desist VT 1. ruka jAnA,bAja AnA,chhoDa denA,nivR^itta honA,hAtha uThAnA,haTanA
desk N 1. Deska,DhalavA.n meja,lekhanAdhAra
desolate A 1. ujADa,nirjana,sunasAna
desolate VT 1. ujADanA,nirjana karanA
desolation N 1. nAsha,ujADa,dhva.nsa,sunasAna avasthA
despair N 1. nirAshA,nairAshya,viShAda,nirAshA utpanna karanevAlI vastu
despair VT 1. nirAsha honA,AshA tyAganA
desperate A 1. nirAsha,AshAhIna,baDe jokhima kA,2. ugra,beDara,AtatAyI,atisAhasika
desperation N 1. nirAshA,sAhasikatA
despicable A 1. ghR^iNita,nIcha,adhama,ghR^iNAyogya
despise VT 1. ghR^iNA karanA,dUra bhAganA,tuchchha jAnanA,ghaTiyA samajhanA
despite N 1. baira,pratirodha,virodha
despite VT 1. dveShInA,drohInA
despondent A 1. AshAhIna,nirAsha
despot N 1. manamaujI rAjA,svechchhAchArI shAsaka,nirdayI yA atyAchArI yA prajApIDaka rAjA
despotic A 1. manamaujI,svachchha.nda,svata.ntra,svechchhAkArI,atyAchArI
despotism N 1. nira.nkusha shakti,svechchhAchAritA,svechchhAchArapUrvaka shAsana praNAlI,atyAchAra,prajApIDana
dessert N 1. DejarTa,miThAI,bhojana ke pIchhe khAne ke phala yA meve
destination N 1. abhiprAya,uddeshya,nirdiShTa sthAna,TikAnA
destine VT 1. ThaharAnA,niyukta karanA,nirdiShTa karanA
destiny N 1. honahAra,karma,prArabdha,bhAvI,bhavitavyatA,bhAgya
destitute A 1. rahita,hIna,vihIna,ka.ngAla,bechArA,nirdhana
destroy VT 1. DhA denA,naShTa karanA,nAsha karanA,ujADanA,miTA denA,vadha karanA
destruct VT 1. toDa phoDa karanA,satyAnAsha karanA,dhva.nsa karanA,sa.nhAra karanA
destruction N 1. toDa phoDa,shArIrika yA mAnasika nAsha,dhva.nsa,sa.nhAra
destructive A 1. hAnikAraka,ghAtaka,ujADa,vinAshakara,a.ntakara
detach VT 1. pR^ithaka karanA,kholanA,chhuDAnA,dala bhejanA
detached A 1. alaga,pR^ithaka,asa.nlagna,belagAva,chi.ntA yA ba.ndhana ityAdi se svata.ntra
detachment N 1. viyoga,vichchheda,pR^ithakatA,svata.ntratA,2. senA kA eka bhAga
detail N 1. vyaurA,vistArapUrvaka varNana,vR^ittA.nta
detail VT 1. vyaurevAra varNana karanA,vivaraNa denA,batalAnA
detailed A 1. vyaurevAra,pUrA,savistAra,vistArapUrvaka
detain VT 1. roka rakhanA,najarabanda karanA,pakaDa rakhanA
detect VT 1. dekha pAnA,pakaDanA,patA lagAnA,jAna lenA
detection N 1. khoja,anusandhAna,patA lagAnA
detective A 1. jAsUsI,bhediyA,khuphiyA,patA lagAnevAlA,khojI
detective N 1. jAsUsa,guptachara
detention N 1. roka,vilamba,dAba rakhanA,chhekAva,nigraha,virodha
deter VT "1. rokanA,manA karanA,haTA"" "
detergent A 1. shodhanI,sApha karanevAlA,shudhda karanevAlA
detergent N 1. shodhanI,sApha karanevAlI vastu
deteriorate VT 1. bigaDanA,naShTa honA
deterioration N 1. bigADa,bhraShTatA,kShaya,avanati,adhaHpatana
determinant A 1. niyukta karanevAlA,avadhAraka
determinant N 1. nishchaya sAdhana,nishchita guNaka
determination N 1. nishchaya,sa.nkalpa,vichAra,abhiprAya,pratiGYA,nirdhAraNa,nirUpaNa,anta,samApti
determine VT 1. sa.nkalpa karanA,ThAnanA,sthira karanA,pakkA karanA,phaisalA karanA nishchaya karanA,nirdhArita karanA,nirNaya karanA,2. sImA badhda karanA,samApta karanA
determined A 1. dR^iDha,pakkA,nishchita,dR^iDha sa.nkalpa,niyata
deterrent N 1. DarAkara rokane vAlA,dhamakAnevAlA
detest VT 1. tuchchha jAnanA,ghR^iNA karanA
dethrone VT 1. gaddIpara se utAranA,rAjapada se chyuta karanA,adhikAra chhinanA
detonate VT 1. dAganA,jora se bhaDakanA
detract VI 1. kala.nkita honA,ghaTanA,kama honA
devastate VT 1. ujADanA,lUTanA,naShTa karanA
devastation N 1. nAsha,ujADa,dhva.nsa,vinAsha
develop VT 1. kholanA,dhIre dhIre prakaTa karanA,vistAra karanA,baDhAnA
development N 1. sulajhAva,vistAra,ubhAra,unnati,sa.nvardhana,vR^iddhi,vikAsa
deviate VT 1. bhaTakanA,chUkanA,phira jAnA,vichalita honA,katarAnA
deviation N 1. vichalana,ThIka mArga se bhaTakAnA,bhaTakAvA,bhUla,chUka
device N 1. upAya,chAlAkI,yukti,AviShkAra,2. chihna,dikhAva
devil N 1. bhUta,pishAcha,shaitAna,2. duShTa yA nirdayI manuShya
devilish A 1. pishAcha sadR^isha,durAchArI,duShTa
devious A 1. bhaTakA huA,bhUlA huA,TeDhA,vakra,kuTila,ghumAva pherAva kA
devise N 1. uttaradAna,ichchhApatra dvArA dAna,ichchhApatra
devise VT 1. yatna karanA,upAya karanA,2. chhoDa jAnA,ichchhApatra dvArA pradAna karanA,sa~Nkalpa karanA
devoid A 1. rahita,shUnya,vihIna
devote VT 1. ThaharAnA,bhe.nTa karanA,chaDhAnA,de denA,sau.npanA,lagAnA
devoted A 1. prANArpita,lavalIna,Asakta,anurAgI,utsuka,dR^iDha bhakti,lata paDA huA,
devotion N 1. prANArpaNa,pUjA,anurAga,upAsanA,tapasyA,yoga
devour VT 1. khA jAnA,bhakosanA,haDapa karanA,nigalanA
devout A 1. tapasvI,bhakta,dhArmika,dharmaniShTha,bhakta
dew N 1. osa,tuShAra
dew VT 1. osa se bhigonA
dexter A 1. dAhinA,savya,dakShiNa
diabetes N 1. bahumUtraroga,madhumeha
diabetic A 1. madhumeha sa.nba.ndhI,bahumUtra sa.nba.ndhI
diabetic N 1. bahumUtra rogI,isa roga se pIDita manuShya
diabolical A 1. duShTa,paishAchika,pApiShTha
diagnose VT 1. lakShaNa dekhakara( roga) nirNaya karanA,nidAna karanA
diagnosis N 1. roga kI pahachAna,roga kA nirNaya,roganidAna
diagonal N 1. karNarekhA,eka kone se dUsare kone taka lakIra,koNIya rekhA,vikarNa
diagram N 1. chitra,rekhA chitra,AkR^iti,sA.nchA
dial N 1. DAyala,dhUpa ghaDI,ghaDI kA cheharA
dialect N 1. deshI bhAShA,bolI,bolane kA Dha.nga,bhAShaNa
dialogue N 1. bAtachIta,prashnottara,do yA adhika vyaktiyo.n kI bAtachIta,sa.nvAda,sa.nlApa
diameter N 1. adhakaTa,chauDAI,moTAI,vyAsa
diametrically Adv 1. ThIka,bilakula ,2. bilakula viruddha
diamond N 1. hIrA,hIraka
diaper N 1. kAmadAnI,bela bUTedAra reshmI kapaDA rumAla,a.ngauchhA,gAchha,tauliyA
diarrhea N 1. dasta,sa.ngrahaNI,peTa chalanA,dasta honevAlA roga
diary N 1. dinacharyA patrikA,rojanAmachA,dainika vivaraNa
diatribe N 1. kaThora samAlochanA,vivAda,AkShepa,ni.ndA
dice N 1. pA.nsA
dice VT 1. pA.nse se khelanA
dictate N 1. AGYA,Adesha
dictate VT 1. AGYA denA,likhAnA,bolanA
dictation N 1. shrutalekha,AGYApana,likhAnA,imalA,likhavAI
dictator N 1. likhAnevAlA,2. DikTeTara,Adeshaka,ekAdhipati,svatantra yA svAdhIna manuShya
diction N 1. bolI bhAShA,Dha.nga,bolabAla,bolachAla vinyAsa,muhAvarA
dictionary N 1. koSha,abhidhAna,shabdasAgara
dictum N 1. vachana,kahAvata,varNana,Adesha
die N 1. pA.nsA,ThappA
die VT 1. maranA,dama nikalanA,samApta honA,murajhAnA
die- N 1. kaThinAI se prANa nikalanA
diet N 1. bhojana,AhAra,pathya,2. rAjAo.n yA rAjyo.n kI sabhA
diet VT 1. samaya para bhojana karanA,pathya lenA
differ VT 1. bhinna honA,antara honA,alaga honA,sammati na denA,matabheda honA,bhinnamati honA
difference N 1. bheda,matibheda,bhinnatA,asAdR^ishya,asamAnatA,a.ntara,virodha,sheSha
different A 1. alaga,pR^ithaka,bhinna,nyArA,asamAna,asadR^isha
differential A 1. a.ntara sa.nbandhI,bhedakara,visheShaka
differentiate VT 1. vibheda jAna lenA,antara nikAlanA,bheda karanA
difficult A 1. kaThina,gUDha,duHsAdhya,dUbhara,asugama,asukara,durvodha,bhArI
difficulty N 1. kaThinatA,kaThinAI,duHsAdhyatA,duShkaratA,sa.nkaTa,bakheDA
diffuse A 1. phailA huA,chhitarA huA,bikharA huA,vipula,vistR^ita
diffuse VT 1. uDelanA,phailAnA,chhitarAnA,bahAnA
diffusion N 1. phailAva,chhitarAva,vyApana
dig N 1. khudAI
dig VT 1. khodanA,kuderanA,goDanA
digest N 1. nIti kA samUha,guTakA,vyavasthA,sa.ngraha
digest VT 1. pachAnA,pachanA,2. sudhAranA,sa.ngraha karanA,kramAnusAra rakhanA,shreNIbaddha karanA
digestion N 1. pachAva,pAchaka,paripAka,2. kramAnusAra sthApana
digestive A 1. pAchaka,pAchanasa.nba.ndhI
digger N 1. khodanevAlA manuShya,jisase khodA jAye,khodane kA ya.ntra
digit N 1. pauna i.ncha,a.ngula bhara,eka se nau taka ke a~Nka,ikAI kA a.nka
dignify VT 1. satkAra karanA,sammAna karanA,pada baDhAnA,U.nchA karanA
dignitary N 1. uchcha padavI vAlA,baDA pAdarI,uchcha padAdhikArI
dignity N 1. baDappana,maryAdA,pada,padavI,gaurava
dike VT 1. khAInA,nAlAnA,naharanA,bA.ndhanA,pushtAnA,rokanA
dilapidate VT 1. kShaya honA,naShTa honA,Dhaha jAnA
dilemma N 1. duvidhA,chintA,bha.nvarajAla,vikalpa
diligence N 1. parishrama,yatna kI dhuna,udyoga,udyama,avirAma
diligent A 1. parishramI,udyogI,sAvadhAna,ekAgrachitta,udyamI,anavarata
dill- N 1. dera lagAnA,DhIla DAlanA,TAla maTola karanA,AgA pIchhA karanA
dilute VT 1. patalA karanA,ghaTAnA,pAnI milAkara halakA kara denA,phIkA karanA
dilution N 1. patalApana,halakApana
dim A 1. dhu.ndhalA,manda,malina,aspaShTa,kunda,chu.ndhA,andhA sA
dim VT 1. dhu.ndhalA honA,dhu.ndhalA karanA
dimension N 1. AyAma,parimANa,ghAtA,lambAI,chauDAI,U.nchAI kI nApa,vistAra
diminish VI 1. ghaTanA,kama honA
diminish VT 1. ghaTAnA,kama karanA
diminution N 1. chaTI,kamI
diminutive A 1. chhoTA,thoDA,nanhA
diminutive N 1. laghu sa.nGYA
din N 1. shoragula,kolAhala,dhUmadhAma,jha.nkAra
din VT 1. shoragula karanA,hallA machAnA,kAna khAnA
dine VT 1. dopahara kA bhojana karanA,khAnA,2. bhojana khilAnA,jimAnA
ding N 1. gha.nTe kA shabda,Tana Tana
ding VT 1. TanaTanAnA,shabda karAnA,bajAnA,2. shabda honA,bajAnA
dingy A 1. kAlA,mailA,ga.ndA,malina
dinner N 1. rAta kA bhojana,bhoja,bhojanotsava
dint N 1. ghU.nsA,mAra,AghAta,choTa,bala,sAmarthya
diocese N 1. dharmapradesha,dharmAdhyakSha kA desha,pAdarI kA desha
dip N 1. DubakI,boranA,avagAha,avapAta,nIche kA jhukAva
dip VI 1. DUbanA,jhukanA,DhAlU honA
dip VT 1. DubakI mAranA,DubonA,jhukAnA
diphtheria N 1. DipthIriyA,gale kI jhillI ba.nda ho jAne se shvAsa banda ho jAne kA roga,mA.nsa sa.ntAnikA
diploma N 1. DiplomA,adhikAra dAyaka patra,sanada
diplomacy N 1. rAjanaya,rAjadUta vyavahAra,kuTila nIti,rAjanaitika chAturya,kaushala,2. rAjadUta samUha,3. vyavahAra kaushala
diplomatic A 1. rAjanayika,nIti sa.nba.ndhI,kaushala sa.nbandhI,rAjanaitika viShayo me.n pravINa,kUTanItiGYa
diplomatic N 1. kUTanItiGYa
direct A 1. sIdhA,sarala,bholA bhAlA,pratyakSha,sAkShAta,spaShTa,khulA huA,ekadama,barAbara,kramAgata,anukrama
direct VT 1. lakSha karanA,sIdha bA.ndhanA,chalAnA,sudhAranA,2. rAha batAnA,patA denA,3. AGYA denA,Adesha karanA
direction N 1. lakShya,nishAnA,shAsana,prashAsana,Adesha,dishA,ora,sIdha,tAka,AGYA,patA
director N 1. anushAsaka,Adesha karanevAlA,adhiShThAtA,sa.nchAlaka,avekShaka,nirvAhaka
directorate N 1. nideshAlaya,adhiShThAtA kA daphtara yA pada,sa.nchAlaka ma.nDalI,anushAsaka varga
directory N 1. DAyarekTarI,nagaranivAsiyo.n ke nAma patA vivaraNa kI pustaka,paddhati gra.ntha,2. adhiShThAtA gaNa,sa.nchAlaka ma.nDalI
dirigible A 1. parichAlana shIla,chalAye jAne yogya
dirk N 1. kaTAra,chhurA
dirt N 1. maila,kUDA,ga.ndagI
dirty A 1. mailA,gandA,malina,kutsita,ashlIla,nIcha
disability N 1. asAmarthya,ayogyatA,akShamatA
disable VT 1. balahIna karanA,asamartha karanA,bekAra karanA
disadvantage N 1. ghATA,ToTA,hAni,alAbha
disaffection N 1. vaira,virAga,virakti,vidroha
disagree VT 1. asammata honA,eka rAya na honA,2. upayukta na honA,ThIka na AnA
disagreeable A 1. apriya,pratikUla,aniShTa,kusvAda
disagreement N 1. antara,vaira,virodha,abhavana,jhagaDA,jha.njhaTa,matabheda,anupayuktatA
disallow VT 1. AGYA na denA,niShedha karanA,varjita karanA,na mAnanA,radda karanA
disappear VT 1. alopa honA,adR^ishya honA,antardhyAna honA,ADa me A jAnA,chhipa jAnA
disappearance N 1. antardhAna,adarshana,bhAga jAnA,chupake se haTa jAnA
disappoint VT 1. nirAsha karanA,dila toDanA,AshAbha.nga karanA,bigADa denA,niShphala karanA
disappointment N 1. AshAbha.nga,nirAshA,viphala karanA
disapproval N 1. asammati,asvIkAra,aprIti,nApasandI
disapprove VT 1. asvIkAra karanA,nApasanda karanA,ni.ndA karanA
disarm VT 1. hathiyAra chhIna lenA,niHshastra karanA,( senA ityAdi) ghaTA denA,2. nirbala karanA,asamartha karanA
disarmament N 1. nishaHstrIkaraNa,senA ityAdi ghaTA denA
disarray N 1. ulaTa palaTa ,gaDabaDa,kramabha.nga
disarray VT 1. ulaTa palaTa karanA,kramabha.nga karanA
disaster N 1. abhAgya,vipatti,daivAgata vyathA,Akasmika durghaTanA
disastrous A 1. abhAgA,ama.ngalika,duHkhada,vipadyukta
disavow VT 1. apanA na kahanA,na mAnanA,asvIkAra karanA
disband VT 1. senAbha.nga karanA,titara bitara karanA,toDanA yA TUTanA
disbar VT 1. bairisTara ko padachyuta karanA,nikAlanA
disbelief N 1. avishvAsa
disbelieve VT 1. vishvAsa na karanA,na mAnanA,shradhdA na rakhanA
disburse VT 1. de DAlanA,vyaya karanA,uThA denA
disbursement N 1. vyaya,uThAva,kharcha,vyaya kiyA huA dravya
disc N 1. koI chipaTI gola vastu,bi.nba,maNDala,kuNDala,chakra
discard VT 1. chhuDA denA,nikAla denA,phe.nka denA,DAla denA,chhoDa denA,tyAganA,na lenA asvIkAra karanA
discern VT 1. dekhanA,nApanA,pahichAnanA,vivAranA
discerning A 1. vivekI,GYAnI,jaLI samajhanevAlA,samajhadAra,sUkShmadarshI
discharge N 1. bhAra utAranA,padachyuti,chhuTakArA,R^iNashodhana,mochana,mukti,2. nirvAha,pAlana,sa.npAdana 3. dhaDAkA,phaTa jAnA,kaDAkA 3. nikalI huI vastu( pIva ityAdi) visarjana,visarjaka
discharge VT 1. chhuDA denA,naukarI se alaga kara denA,barI karanA,nikAlanA,chhoDanA,2. de DAlanA,chukAnA,bhugatAna karanA,mukta karanA 3. bojha utAranA,halakA karanA,nirbhAra karanA 4. pUrA karanA,pAlana karanA,sa.npAdana karanA 5. nikalanA,AnA,phaTanA
disciple N 1. chhAtra,vidyArthI,shiShya,chelA,anuyAyI
disciplinarian N 1. niyama pAlana karanevAlA,niyamakartA,anushAsaka
disciplinary A 1. shikShaNa yA anushAsana yA da.nDa sa.nba.ndhI yA usa rUpa kA yA usako baDhAnevAlA
discipline N 1. yuddha shikShA,yuddhAbhyAsa,shikShaNa,2. sudhAra,niyama baddhatA,sIkha,daNDa,anushAsana,viniyama,damana,nigraha
discipline VT 1. sikhAnA,shAsana karanA,daNDa denA,shikShA denA,damana karanA
disclaim VT 1. na mAnanA,chhoDanA,mukaranA,asvIkAra karanA
disclose VT 1. kholanA,udhAranA,prakaTa karanA,spaShTa karanA
disclosure N 1. prakAsha,prakaTIkaraNa,prakAshana,bheda,prakaTa kI huI vastu
discolour VT 1. dhabbA DAlanA,ra.nga badalanA,rUpa bigADanA
discomfort N 1. duHkha,pIDA,vikalatA,kaShTa
discomfort VT 1. duHkhI karanA,vikala karanA,kaShTa denA
disconcert VT 1. ghabarAnA,vyAkula karanA,vR^ithA karanA,bigADanA,niShphala karanA
disconnect VT 1. alaga karanA,sambandha toDanA,bemela karanA
discontent A 1. asantuShTa,adhIra,aprasanna,nirAsha
discontent N 1. asantoSha,adhIra,bechainI
discontinue VT 1. chhuDAnA,rokanA,rukanA,banda honA
discordant A 1. viparIta,viruddha,betAla,besura,asa.ngata
discount N 1. baTTA,phiratA,mitikATA,chhUTa
discount VT 1. baTTA denA,miti kATA kATanA,kATa lenA,nikAla lenA
discourage VT 1. sAhasahIna karanA,mana toDanA,anAdara karanA
discouragement N 1. sAhasahInatA,utsAhabha.nga,nirAsha karanevAlI vastu
discourse N 1. bAtachIta,sa.nvAda,sa.nbhAShaNa,upadesha
discourse VT 1. bAtachIta karanA,tarka karanA
discover VT 1. kholanA,udhAranA,prakaTa karanA,DhU.nDha nikAlanA,khoja pAnA,patA lagAnA
discovery N 1. prakAshana,anusa.ndhAna,DhU.nDha,khoja,prakaTa kI huI yA khojI huI vastu
discredit N 1. avishvAsa,apakIrti,apratiShThA,apamAna,badanAmI
discredit VT 1. vishvAsa na karanA,na mAnanA,apamAna karanA
discreet A 1. buddhimAna,chaitanya,chatura,chaukasa,sAvadhAna,subuddhi
discrepancy N 1. virodha,asa.ngati,vibheda,viruddhatA,antara
discretion N 1. vichAra,buddhi,samajha,viveka,2. svAtantrya,kArya svAdhInatA,adhikAra
discriminate VT 1. bheda karanA,pahachAnanA,lakShaNa karanA,pR^ithaka karanA,antara karanA yA dekhanA
discrimination N 1. bheda karanA,pahachAna,samajha,viveka,vichAra,vichAraNa,parichchheda
discuss VT 1. charchA karanA,vAdAnuvAda karanA,bahasa karanA,vivAda karanA
discussion N 1. charchA,vAdavivAda,vitarka,parIkShA,shAstrArtha,bahasa
disdain N 1. ghR^iNA,tiraskAra,avahelanA,
disdain VT 1. tuchchha samajhanA,ghR^iNA karanA,tiraskAra karanA
disdainful A 1. ghamaNDI,abhimAnI,ghR^iNAyukta,tiraskArapUrNa,sAvaGYa,uddhata
disease N 1. vyAdhi,kheda,bImArI,roga,pIDA,duHkha
disembark VT 1. jahAja se utAranA
disenchant VT 1. :nA
disengage VT 1. alaga karanA,chhoDanA,chhuDAnA,alaga honA
disengagement N 1. chhuTakArA,mukti,mokShaNa,sukha,avakAsha
disfavour N 1. aprasannatA,akR^ipA,aruchi,apamAna
disfavour VT 1. aruchi prakaTa karanA,virodha karanA,apamAna karanA
disfigure VT 1. kurUpa karanA,rUpa bigADanA
disgorge VT 1. vamana karanA,chhA.nTa karanA,ugala denA,nikAla denA,chhoDanA,lauTA denA,de denA
disgrace N 1. lajjA,apamAna,nirAdara,apayasha,kala.nka
disgrace VT 1. apamAna karanA,pAnI utAranA,kala.nkita karanA,alaga karanA,dR^iShTi se girAnA
disgraceful A 1. lajjAprada,nindya,kala.nkakara,burA,kamInA
disguise N 1. bheSha,chhadma veSha,svA.nga
disguise VT 1. bheSha badalanA,chhipAnA,2. matavAlA karanA
disgust N 1. ghR^iNA,aruchi
disgust VT 1. ghR^iNA karanA,uchATanA,ukatAnA,aprasanna karanA
dish N 1. thAlI,rakAbI,2. khAnA,bhojana,parosA
dish VT 1. thAlI lagAnA,thAlI me.n parosanA
dishearten VT 1. mana toDanA,udAsa karanA,nirAsha karanA
dishevel VT 1. bAla bakheranA,bAla nochanA yA khasoTanA,laTakAnA
dishonest A 1. beImAna,khoTA,va.nchaka,kapaTI,ghaTiyA,dhUrta
dishonesty N 1. beImAnI,kapaTatA,adharma,kuTilatA
dishonour N 1. apamAna,apakIrti,nirAdAra,lajjA
dishonour VT 1. kala.nkita karanA,apamAna karanA,satya DigAnA,2. na sakAranA,na ha.nkAranA,hu.nDI kA rUpayA na denA
dishonourable A 1. apamAnakAraka,nIcha,kala.nkakara
dishonourably Adv 1. apamAna se,nIchatA se,kala.nkita rUpa se
disincline VT 1. virakta karanA,mana pheranA,ruchi haTAnA
disinfectant N 1. rogANuo.n se mukta karanevAlA,viShaghna
disingenuous A 1. kapaTI,khoTA
disintegrate VT 1. alaga alaga karanA,chUrNa karanA,kha.nDa kha.nDa karanA
disinterested A 1. niHsvArthI,niHsambandha,nishkAma,apakShapAtI,pakShapAta rahita
disjoint VT 1. joDa alaga karanA,sa.ndhi bha.nga karanA,sa.nba.ndha toDanA
dislike N 1. aruchi,ghR^iNA,dveSha
dislike VT 1. ghR^iNA karanA,burA laganA,pasa.nda na karanA
dislocate VT 1. joDa ukhADanA,utAranA,sa.ndhi bha.nga karanA
dislocation N 1. haTAva,haDDI yA joDa kA ukhADa jAnA,sa.ndhi bha.nga
dislodge VT 1. makAna se nikAla denA,haTAnA,uThA denA,2. chale jAnA
disloyal A 1. vishvAsaghAtI,niShThAhIna,namaka harAma,rAja drohI,bhakti hIna,phirA huA,bAgI
disloyalty N 1. vishvAsaghAta,aniShThA,rAjadroha,bagAvata,namaka harAmI,bhaktihInatA
dismal A 1. nirAshAjanaka,bhayAnaka,ghora,dAruNa,udAsa,a.ndherA,shokamaya
dismantle VT 1. utAra lenA,na.ngA karanA,kapaDe utAranA,toDa DAlanA,girA denA,DhAhanA
dismay N 1. trAsa,sa.ntrAsa,bhaya,bhaya ke kAraNa niH sAhasa
dismay VT 1. nirAsha karanA,DarAnA,bhayabhIta karanA,mana toDanA
dismember VT 1. a.nga bha.nga karanA,bA.nTanA,desha yA prA.nta ko vibhAjita karanA,toDanA
dismiss VT 1. vidA karanA,bheja denA,haTA denA,asvIkAra karanA,chhuTA denA,nikAla denA,padachyuta karanA,khArija karanA
dismissal N 1. barakhAstagI,vidAI,padachyuti,nirAkaraNa,pratyAdesha
disobedience N 1. avaGYA,AGYAla.nghana,AGYAbha.nga,haTha
disobey VT 1. AGYA na mAnanA,AGYAbha.nga yA ula~Nghana karanA,avaGYA karanA
disorder N 1. gaDabaDa,akrama,avyavasthA,kramabha.nga,2. ghabarAhaTa,da.ngA,golamAla
disorder VT 1. gaDabaDa karanA,kramabha.nga karanA,chhinna bhinna karanA,upadrava nachAnA,halachalI DAlanA nA,2. rogI karanA
disorderly A 1. gaDabaDa,niyama viruddha,shAsra viruddha,upadravI,burA,da.ngA karanevAlA,uchchhR^inkhala
disorganize VT 1. ulaTA pulaTA karanA,avyavasthita karanA,a.nDaba.nDa karanA
disown VT 1. a.ngIkAra na karanA,asvIkAra karanA,taja denA,tyAga karanA,apanA na mAnanA
disparage VT 1. burAI karanA,tuchchha samajhanA,nindA karanA,halakA karanA
disparity N 1. antara,bheda,asamatA,asAdR^ishya,viShamatA
dispassionate A 1. dhIra,shAnta,apakShapAtI,sa.nyamashIla,
dispel VT 1. dUra karanA,chhitaranA,uDAnA,nAsha karanA
dispensable N 1. chhoDane ke yogya,anAvashyaka,tyAgane yogya,bA.nTane yogya
dispense VT 1. bA.nTanA,denA,auShadhI banAkara denA,( nyAya) karanA
disperse VT 1. chhitarAnA,phailAvanA,chhiTakAnA,haTAnA,( sabhA) visarjana karanA
dispirit VT 1. mana toDanA,udAsa karanA,hatotsAha karanA
displace VT 1. bAhara karanA,jagaha badalanA,alaga rakhanA,2. sthAnA.ntarita karanA
display N 1. dikhAva,tamAshA,prakAshana,vikAsa,dhUmadhAma
display VT 1. phailAnA,dikhalAnA,prakaTa karanA
displease VT 1. aprasanna karanA,dila bigADanA,khijAnA,krodhita karanA
displeasure N 1. aprasannatA,udAsI,kheda,asantoSha,krodha
disposal N 1. vyavasthA,vinyAsa,vidhAna,adhikAra,vivaraNa
dispose VT 1. ThIka rakhanA,kAma me lAnA,chAhanA,mana jhukAnA,2. bechanA 3. de denA,dAna karanA
disposition N 1. praba.ndha,rachanA,vinyAsa,sajAvaTa,2. ruchi,chAha,svabhAva,jhukAva
dispossess VT 1. adhikAra se haTA denA,adhikAra chhIna lenA,nikAla denA,svatva dabA baiThanA
disproportionate A 1. asa.ngati,apramANa,nyUnAdhika,beDaula,kamatI baDhatI ke sAtha,asama,asa.ngata,viShama
disprove VT 1. jhUThA ThaharAnA,kATanA,khaNDana karanA,nA
dispute N 1. vivAda,vitarka,jhagaDA
dispute VT 1. vivAda karanA,shAstrArtha karanA,tarka karanA,jhagaDanA
disqualification N 1. ayogyatA,asAmarthya,akShamatA,apAtratA,jisake kAraNa asamarthatA ho
disqualify VT 1. ayogya ThaharAnA,akShama banAnA,adhikAra le lenA
disregard N 1. anAdara,avaGYA,upekShA,beparavAhI
disregard VT 1. tuchchha jAnanA,anAdara karanA,upekShA karanA,dhyAna na denA
disrepair N 1. marammata kI hAlata
disrepute N 1. apratiShThA,apayasha,apamAna
disrespect N 1. anAdara,asammAna,asabhyatA,ashiShTatA
disrespectful A 1. ashiShTa,asabhya
disruption N 1. TUTanA,TUTa,toDa,vidAraNa,bha.nga
dissatisfaction N 1. asantoSha,atR^ipti,aprasannatA,aruchi,virakti
dissatisfy VT 1. asantuShTa karanA,kuDhAnA
dissect VT 1. kATanA,chIraphADa karanA,chIranA nA,2. samAlochanA karanA
dissection N 1. chIraphADa,a.nga vyavachchheda
disseminate VT 1. phailAnA,chhitarAnA,bonA
dissension N 1. jhagaDA,laDAI,phUTa,anabana,bigADa
dissent N 1. asammati,matabheda,virodha
dissent VT 1. matabheda honA,viruddha honA
dissenter N 1. bhinnamatAvalambI,vaha manuShya jo prachalita mata ke viruddha ho,virodhI
dissertation N 1. vivaraNa,nibandha,lekha,vyAkhyAna
dissimilar A 1. asadR^isha,asamAna,bhinna,bemela,alaga,bejoDa
dissipate VT 1. chhitarAnA,uDAnA,naShTa karanA
dissociate VT 1. samAjachyuta karanA,alaga karanA,bhinna karanA
dissolution N 1. vilayana,dravIkaraNa,pighalAva,ghulAva,2. visarjana,nAsha,kShaya
dissolve VT 1. galAnA,pighalAnA,gholanA,vilIna karanA,2. alaga alaga karanA,toDanA,bha.nga karanA,3. visarjana karanA
dissonance N 1. besurApana,visvaratA,vibhinnatA
dissuade VT 1. rokanA,viparIta parAmarsha denA,nivAraNa karanA
distance N 1. dUrI,antara,2. kAla,samaya
distance VT 1. pIchhe chhoDanA,dR^iShTi se haTAnA,alaga rakhanA
distant A 1. dUra,dUrastha,dUra kA,2. alaga,pR^ithaka 3. rUkhA,nyArA
distaste N 1. aruchi,kusvAda,ghR^iNA
distasteful A 1. aruchikara,aprItikara
distil VT 1. chulAnA,khI.nchanA,strAva karanA,svachchha karanA
distillation N 1. khi.nchAva,chustrAva,strAvaNa
distillery N 1. bhaTTI,madyaniShkarShashAlA
distinct A 1. alaga,bhinna,pR^ithaka,2. spaShTa,suprakAsha
distinction N 1. antara,bheda,pahachAna,2. shreShThatA,U.nchAI,padavI,nAmavarI,vishiShTatA,pramukhatva
distinctive A 1. bheda batAnevAlA,savisheSha,visheShaka
distinguish VT 1. bheda nikAlanA,pahachAnanA,alaga karanA,2. prasiddha karanA,apane ko pramukha banAnA
distinguished A 1. prasiddha,nAmI,pratiShThita,vikhyAta,utkR^iShTa
distort VT 1. ai.nThanA,sikoDanA,rUpa bigADanA
distortion N 1. TeDhApana,kurUpatA,vikR^iti
distract VT 1. dhyAna khI.nchanA
distraction N 1. dhyAna kA khi.nchAva,dUsarI ora lagAva
distraught A 1. ghabarAyA huA,pareshAna
distribute VT 1. bA.nTanA,vitaraNa karanA,vibhAga karanA
distribution N 1. vitaraNa,bA.nTa
district N 1. jilA,ma.nDala
distrust N 1. avishvAsa,sa.ndeha
distrust VT 1. avishvAsa karanA,sa.ndeha karanA
distrustful A 1. sa.ndehI,avishvAsI,sa.nshayAtmaka
disturb VT 1. chheDanA,satAnA,2. ghabaDAnA,3. vighna DAlanA,shA.nti bha.nga karanA
disturbance N 1. bakheDA,vighna,bAdhA,upadrava,2. ghabarAhaTa
disunity N 1. phuTa,vibheda
ditch N 1. khAI,2. nAlI,morI
ditto N 1. yathA,vahI
ditto VT 1. sammata honA,eka mata honA
ditty N 1. gIta,gAne kI kavitA
dive N 1. DubakI
dive VI 1. DubakI mAranA,2. khoha me.n jAnA
diver N 1. panaDubbA
diverge VI 1. phelanA,chhitaranA,2. bhinna mata honA
divergence N 1. vichalana,chhitarAva,2. bheda,virodha,3. apamR^itigaNita me.n
diverse A 1. bhinna bhinna,nAnA prakAra ke
diversify VT 1. bhinna bhinna karanA,ra.nga bira.ngA karanA
diversion N 1. moDa,phirAva,2. bahalAva,tamAshA,khela
diversity N 1. vibhinnatA,vibheda
divert VT 1. pheranA
divest VT 1. utAranA,ughADanA,2. va.nchita karanA,chhInanA
divide VI 1. phaTanA,2. mitratA toDanA,bhinnamata honA
divide VT 1. bhAga karanA,bA.nTanA,kATanA,alaga karanA,2. bhAga denA
dividend N 1. lAbhA.nsha,2. bhAjyagaNita me.n
divider N 1. bhAjaka
divine A 1. IshvarIya,svargIya,2. pavitra,3. shreShTha
divinity N 1. daivatva
division N 1. bA.nTanA,baTavArA,2. bhAgagaNita me.n
divisional A 1. prAdeshika,2. bhAga kA
divorce N 1. talAka,vivAha vichchheda,2. pR^ithakIkaraNa
divorce VT 1. talAka denA,vivAha vichchheda karanA,2. pR^ithaka karanA
divulge VT 1. prakaTa karanA,khola denA
do VT 1. karanA,pUrA karanA
docile A 1. adhIna,2. sIkha sakane yogya
dock N 1. kaTagharA,2. ghATa,jahAja godAma
dock VI 1. kaTaghare me.n khaDA karanA,2. ghATa me.n khaDA karanA,jahAja godAma me.n rakhanA
docket VI 1. sArA.nsha banAnA,2. rajisTara me.n likhanA
doctor N 1. DAkTara,vaidya,2. vidvAna
doctrine N 1. mata,siddhA.nta
document N 1. lekhya patra,dastAveja
document VT 1. likhita pramANa denA,pramANa patra denA
documentary A 1. likhA huA,pramAna viShayaka
dodge VT 1. haTa jAnA,jhA.nsA denA,2. katarAnA
doe N 1. hiraNI,mR^igI
doer N 1. kartA
dog N 1. kuttA,shvAna,2. nI.ncha mAnava,adhamI
dog VT 1. pIchhe laganA
dogfight N 1. do havAI jahAjo.n kI laDAI
dogged A 1. haThI
dogma N 1. siddhA.nta,mata
dogmatic A 1. haThI
doings N 1. karatUta,karaNI,kArya
dole N 1. bA.nTa,dAna,2. TukaDA
dole VT 1. bA.nTanA
doll N 1. guDiyA
dollar N 1. Daulara
dolphin N 1. Daulaphina
domain N 1. kShetra
dome N 1. gu.nbaja
domestic A 1. gharelU,2. pAlatU
domestic N 1. chAkara,ghara kA naukara
domesticate VT 1. pAlatU banAnA
dominant A 1. prabala,pradhAna
dominate VT 1. varchasva rakhanA,2. shAsana karanA
domination N 1. varchasva,pradhAnatA,2. shAsana
domineer VT 1. atyAchAra karanA,kaThoratA se shAsana karanA
don N 1. mahAshayaspena kI bhAShA me.n,upAdhi
don VT 1. pahananA,grahaNa karanA
donate VT 1. dAna karanA
donation N 1. dAna
done A 1. kiyA huA
donkey N 1. gadhA
donor N 1. dAtA
doomsday N 1. kayAmata kA dina,pralaya kA dina
door N 1. daravAjA
dormant A 1. sushupta,susta
dormitory N 1. shayanagR^iha
dosage N 1. khurAka kI mAtrA
dose N 1. khurAka
dot N 1. bi.ndu,2. shUnya
dot VT 1. bi.ndu lagAnA
dote V 1. sneha me.n DUbanA
double A 1. duganA,2. do do,3. do ra.ngA,chhalI
double N 1. pratirUpa,2. chhala
double VT 1. dUnA karanA,2. duharA karanA,eka bhAga ko dUsare para moDanA
doubly Adv 1. dUnA,do bAra
doubt N 1. sa.ndeha,sha.nkA,2. duvidhA
doubt VT 1. sa.ndeha karanA,2. duvidhA me.n paDanA
doubtful A 1. sa.ndehAtmaka,sa.nshayAtmaka
doubtless A 1. nissa.ndeha
dough N 1. sAnA huA ATA,gU.nthA huA ATA
dove N 1. pe.nDukI,kapota,kabUtara
dowager N 1. bevA,2. rAjamAtA,vidhavA rAnI
down A 1. udAsa,hatotsAha
down N 1. rovA.n,mulAyama bAla
down Prep 1. nIche,tale
down VT 1. nIche girAnA
dowry N 1. daheja
doze N 1. U.ngha,jhapakI,nI.nda
doze VI 1. U.nghanA,jhapakI lenA
dozen Det 1. darjana,bAraha
dozen N 1. darjana,bAraha
draft N 1. DrAphTa,hu.nDI,2. nakshA,rekhA chitra,3. masaudA
draft VT 1. masaudA banAnA,likhanA,2. bhartI karanA
drag VT 1. ghasITanA,khI.nchanA
drain N 1. nAlI,patanAlA
drain VI 1. baha jAnA,nikala jAnA
drain VT 1. khAlI karanA,nAlI se bahAkara pAnI nikAlanA
drainage N 1. pAnI kA nikAsa,morI,
drake N 1. ha.nsa,batakhapu.
dram N 1. Ayatana kA eka nApa
drama N 1. nATaka,svA.nga
dramatic A 1. nATakIya
dramatist N 1. nATakakAra
draper N 1. bajAja
drapery N 1. bajAjI,kapaDA bechane kA vyavasAya
drapes N 1. pardAba.
drastic A 1. pracha.nDa,uda.nDa,shaktishAlI
draught N 1. chitrakArI,2. ghU.nTa,3. vAyu kA jho.nkA
draughtsman N 1. chitra khI.nchane vAlA,lekhaka
draw VI 1. khI.nchanA,2. AkarShita karanA.nA
drawback N 1. doSha,khoTa,kamI
drawbridge N 1. kaladAra pula
drawer N 1. darAja,peTI,2. khI.nchane vAlA
drawers N 1. jA.nghiyA,la.ngoTa
drawl VI 1. gunagunAnA,dhIre dhIre bolanA
dread N 1. bhaya,Dara
dread VT 1. DaranA,bhaya khAnA
dreadful A 1. bhayAnaka,DarAvanI,bhIShaNa
dream N 1. svapna
dream VI 1. svapna dekhanA
dreamy A 1. svapnamaya
dreary A 1. sunasAna,nirjana,2. udAsa
dredge N 1. sIpiyo.n kA jAla
dredge V 1. jAla se pakaDanA
dregs N 1. maila
drench VT 1. bhigonA,gIlA karanA
dress VT 1. kapaDA pahanAnA,sajAnA,savAranA,2. ghAva para paTTI bA.ndhanA
dresser N 1. chaukI,2. sajAne vAlA,3. ghAva para paTTI bA.ndhane vAlA
dressing N 1. vastra,2. masAlA,3. paTTI,4. mArapITa
dribble VI 1. TapakanA,chUnAdrava kAnA,rAla bahanA
dribble Vl 1. TapakAnA,chUne denAdrava kA,rAla bahAnA
drier N 1. sukhAne vAlA ya.ntra
drift N 1. bauchhAra,Dhera,2. jhukAva,abhiprAya
drift V 1. bahanA
drill N 1. chhedana ya.ntra,2. kavAyada,3. abhyAsa
drill VT 1. chhedanA,2. kavAyada karanA,3. abhyAsa karanA
drink N 1. peya padArtha,2. madirA
drink VT 1. pInA,sokhanA,2. madirA pAnanA
drip VI 1. TapakanA,chUnAdrava kAnA
drive N 1. gADI me.n bhramaNa,2. gADI kA patha,3. mashIna
drive VI 1. gati se chalanA,nA
drive VT 1. chalAnA,2. DhakelanA,hA.nkanA,3. vivasha karanA,nA
driver N 1. chAlaka,gADIvAna,kochavAna
drizzle N 1. bU.ndA bA.ndI
drizzle V 1. bU.ndA bA.ndI honA,halkI bArishanA
drone N 1. AvAjamadhu makkhI Adi kI,2. nara madhu makkhI,3. kAma chora
drone V 1. AvAja karanAmadhu makkhI jaisInA
drop N 1. bU.nda,2. girAva
drop VI 1. giranA
drop VT 1. girAnA
drought N 1. sUkhA,akAla
drove N 1. jhu.nDa
drown VT 1. DubAnA
drowsiness N 1. U.ngha,sustI
drowsy A 1. U.nghatA huA,nI.nda se bharA huA
drub VT 1. ThokanA,pITanA
drubbing N 1. ThukAI
drug N 1. davA
drug VT 1. davA denA,behoshI kI davA denA
drugstore N 1. davA kI dukAna
drum N 1. Dhola,mR^ida.nga,2. pardAkAna kA
drum VT 1. Dhola bajAnA,bajAnA
drumbeat N 1. Dhola kI AvAja
drummer N 1. Dhola bajAne vAlA
drunk A 1. matta,nashe me.n chUra
drunk N 1. matta vyakti
drunken A 1. matta,nashe me.n chUra
drunkenness N 1. mattatA,matavAlApana
dry A 1. sUkhA,shuShka
dry VI 1. sukhanA
dry VT 1. sukhAnA
dryer N 1. sukhAne vAlA
dryness N 1. sUkhApana
dual A 1. dvika,dono.n
dub VT 1. upAdhi denA
dubious A 1. sa.ndigdha
duchess N 1. rAnI,DyUka kI patnI
duchy N 1. rAjyaDyUka kA
duck N 1. batakha,2. shUnyakrikeTa me.n
duck VI 1. jhukanA,2. DubakI mAranA
duckling N 1. batakha kA bachchA
duct N 1. nAlI,morI,dhamanI
due A 1. deya,R^iNa
due N 1. deya,R^iNa
duel N 1. dva.nda yuddha
duel VT 1. dva.nda yuddha karanA
duet N 1. yugala gIta
dug N 1. thana
duke N 1. rAjAi.nglai.nDa me.n padavI
dull A 1. susta,mUDha,2. nirutsAha,3. dhu.ndhalA
dull VT 1. susta karanA,2. nirutsAha karanA,3. dhu.ndhalA karanA
dullness N 1. sustI,2. nirutsAhatA,3. dhu.ndhalApana
duly Adv 1. yathAyogya,uchita rIti se
dumb A 1. baharA
dumbfound V 1. hataprabhanA
dump N 1. sthAnakUDe ityAdi kA
dump VT 1. paTakanA,bahuta saste dAma para bechanA
dumpling N 1. gulagulA,pakauDiyA.n
dun A 1. dhu.ndhalA,kAle ra.nga kA
dun N 1. takAjA karane vAlA,takAjA
dun VT 1. takAjA karanA
dunce N 1. mUrkha,jaDa,mUDhamati
dung N 1. gobara,lIda,2. khAda
dungeon N 1. a.ndhakUpakArAgAra
dupe N 1. bholA,sIdhA,dhokhA khAne vAlA
dupe VT 1. ThaganA,dhokhA denA
duplicate A 1. dviguNa,doharA
duplicate N 1. pratilipi,nakala
duplicate VT 1. pratilipi banAnA
duplicity N 1. dura.ngIpana,chhala,kapaTa
durability N 1. TikAupana,TikAva
durable A 1. TikAU
duration N 1. samaya,avadhi
duress N 1. dabAva
during Prep 1. daurAna
dusk N 1. sa.ndhyAkAla,godhUlI
dusky A 1. dhu.ndhalA,kAlA,2. udAsa,malina
dust N 1. dhUla,miTTI,2. chUrA,burAdA
dust VT 1. dhUla jhADanA,2. chhiDakanAdhUla AdinA
dusty A 1. dhUla sA,dhUla se ladA huA
dutiful A 1. kartavya parAyaNa
duty N 1. kartavya,2. chu.ngI,kara
dwarf N 1. baunA
dwarf V 1. baunA jaisA prakaTa karanA
dwell VI 1. basanA,rahanA,2. dhyAna lagAye rakhanA
dwelling N 1. ghara
dwindle V 1. kama honA,ghaTanA,sikuDanA
dye N 1. ra.nga
dye VT 1. ra.nganA
dyer N 1. ra.ngareja
dynamic A 1. gatyAtmaka
dynamical-ۨ N 1. gatyAtmaka sAmya
dynamics N 1. gati viGYAna
dynamite N 1. eka visphoTaka padArtha
dynamite V 1. dhvasta karanAvisphoTa senA
dynamo N 1. DAinemo
dynastic A 1. rAjava.nshIya
dynasty N 1. rAjava.nsha
dysentery N 1. pechisha
each Adv 1. pratyeka,hara,prati
each Det 1. pratyeka,hareka
eager A 1. utsuka,ichchhuka,2. adhIra,tIkShNa
eagerness N 1. utsukatA
eagerness N 1. kAmanA,utsukatA,lAlasA,Agraha
eagle N 1. chIla,utkrosha,giddha,2. yuddha kI patAkA
ear N 1. kAna,2. bAlIdhAna kI
ear N 1. kAna,karNa,shravaNa,2. dhyAna,3. bAlI,bhuTTA
earl N 1. padavI visheSha,kulIna jana kI eka upAdhi
early A 1. samaya se pahale,pUrva,2. uchita kAla kA,avasara para,3. prAtaHkAlIna,Adya,prathama,Arambha kA,sabere kA
early Adv 1. jaLI,shIghra,samaya para
earn VT 1. kamAnA,upArjana karanA,paidA karanA
earnest A 1. utsAhI,udyogI,satyatA pUrvaka,aparihAsashIla
earnest N 1. aparihAsa,sachamucha,2. sAI kA rupayA,bayAnA
earnestly Adv 1. chAha se,Agraha se,anurAga se
earth N 1. pR^ithvI,bhUmi,duniyA,sa.nsAra,2. bhUmi,thala,miTTI
earth VT 1. pR^ithvI me.n gADa denA,miTTI se banda kara denA,2. chhipa jAnA
earthen A 1. miTTI kA,maTiyA
earthly A 1. pR^ithvI sambandhI,pArthiva,sA.nsArika
earthquake N 1. bhUkampa,bhUchAla,bhUDaula
ease N 1. sukha,vishrAma,nirudveshatA,chaina,sugamatA
ease VT 1. dukha kama karanA,shAnta karanA,halakA karanA,vishrAma denA
easel N 1. chitrAdhAra,ra.ngane ke samaya chitra rakhane kA DhA.nchA,tasavIra khI.nchane yA rakhane kA ThATha
easement N 1. sukhada vastu,sukha,suvidhA,2. parabhUmAvadhikAra
east A 1. pUrvI,sUryodaya kI ora
east N 1. pUrva,sUryodaya dishA
easterly A 1. pUrvI,puravaiyA,pUrva kI ora kA
eastern A 1. pUrvI,puravaiyA,pUrva kI ora kA
easy A 1. sarala,sukha kA,sugama,chaina me.n,sahaja,halakA,sukhadAI
eat VI 1. bhojana karanA,khAnA
eat VT 1. khAnA,kuchala ke nigalanA,khA jAnA,chaTa kara jAnA,naShTa karanA
eaves N 1. olatI
eavesdrop VI 1. olatI se laga ke sunanA,dUsare kI bAta chhipakara sunanA
ebb N 1. bhATA,2. utAra,kShaya,ghaTatI
ebb VI 1. jvAra bhATe kA utaranA,kama honA,chaTanA
ebony N 1. AbanUsa,kovidAra,tinaduka
eccentric A 1. utkendra,2. se haTA huA,vikendra,chakrabIcha se phirA huA,3. avyavasthita
eccentricity N 1. kendra tyAga,vikendratA,aniyata,niyama,virodha,2. nirAlApana,anokhApana,jhaka,sanaka
echo N 1. gU.nja,pratidhvani,2. anukaraNa
echo VI 1. pratidhvanita honA,gU.njanA
echo VT 1. shabda lauTAnA,gU.njanA,uttara me.n vaisA hI shabda kahanA,2. anukaraNa karanA
eclipse N 1. grahaNa,brAsa,2. jyotihInatA,a.ndherA
eclipse VT 1. a.ndherA karanA,prabhAvahIna karanA,baDha jAnA
economical A 1. gR^ihasthI sambandhI,alpavyayI,sAvadhAna
economics N 1. sampattishAstra,arthashAstra
economy N 1. gArhasthya prabandha,alpavyaya
ecstasy N 1. ati AhlAda,ma.ngala,paramAnanda,utsAha
ecstatic A 1. magna karane vAlA,chittAkarShaka,ati Ana.ndita
eddy N 1. bha.nvara,chakkara,bavanDara
eddy V 1. chakkara khAnA
edge N 1. dhAra,kinArA,bADha,kora,kagAra,2. kora,astra
edge VT 1. teja karanA,dhAra rakhanA,2. jhAlara yA kinArA lagAnA,3. ukasAnA,uttejita karanA
edible A 1. khAne yogya,khAdya,bhojya,bhakShaNIya
edible N 1. khAne kI vastu,bhojya padArtha
edict N 1. rAjAGYA,AGYApatra
edifice N 1. prAsAda,bhavana,havelI,gR^iha,mahala,gaDhI
edit VT 1. chhApane ke liye taiyAra karanA,sampAdana karanA
edition N 1. chhapAI,prakAshana,sa.nskaraNa
editor N 1. sampAdaka,vaha jo kisI patrAdi ko prakAshita karane ke liye taiyAra karatA hai
editorial A 1. sampAdakIya
editorial N 1. sampAdaka kA lekha,sampAdakIya lekha
educate VT 1. paDhAnA likhAnA,sikhAnA,sudhAranA,shikShA denA,shikShita karanA
education N 1. pAlana-poShaNa,shikShA,paDhAI likhAI,sudhAra
eel N 1. eka prakAra kI machhalI,golI,bAma machhalI
effect N 1. phala,pariNAma,2. prabhAva,asara
effect VT 1. siddha karanA,prabhAva DAlanA,pUrA karanA,2. bajA lAnA,lAgU karanA,3. lAgUnA,honA,prachalita honA
effective A 1. sAdhaka,saphala,guNakAraka,upayogI,kAma kA
efficacy N 1. phalotpAdakatA,guNa,bala,prabhAva
efficiency N 1. kShamatA,dakShatA,sAmarthya,yogyatA
efficient A 1. kAryasAdhaka,2. guNakArI,kAryakShama,yogya,dakSha
effigy N 1. pratimA,mUrti,putalA,guDDA,rUpa
egg N 1. aNDA
ego N 1. aham,mai.n
eight A 1. aShTa,ATha
eight N 1. aShTa,ATha
eighteen A 1. aThAraha
eighteen N 1. aThAraha
eighteenth A 1. aThArahavA.n
eighty N 1. assI
eject VT 1. phe.nkanA,nikAlanA,bAhara karanA,haTAnA
ejection N 1. niShkAsana,niHsAraNa,nikalI huI vastu
eke VT 1. baDhAnA,pUrA karanA,lambA karanA
elaborate A 1. parishrama se banAyA huA,bahushramasiddha,vistR^ita
elaborate VT 1. parishrama se banAnA,kaThinatA pUrvaka banAnA,vistAra pUrvaka karanA,nA
elapse VI 1. bItanA,vyatIta honA,gujara jAnA,chalA jAnA
elastic A 1. lachIlA,lachalachA,2. sthitisthApaka
elastic N 1. ilAsTika,rabaDa sahita binI huI DorI
elate VT 1. praphullita karanA,phulAnA,dila bahalAnA,ullasita karanA
elation N 1. prasannatA,praphullatA,chittollAsa,garva
elbow N 1. kuhanI,konA
elbow VT 1. kuhanI se DhakelanA
elder A 1. jeThA,baDA
elder N 1. baDA,purakhA,pUrvaja,guru
elderly A 1. adheDa,bUDhA sA
elect A 1. chunA huA,nirvAchita
elect N 1. chunA huA yA nirvAchita manuShya,niyukta kiyA huA vyakti
elect VT 1. chunanA,chhA.nTa lenA,berA lenA,nirvAchana karanA
election N 1. chhA.nTa,chunAva,nirvAchana,svechchhA
electioneer VI 1. rAjanaitika chunAvo.n me.n aguvAnA
elector N 1. chunane vAlA,jisako chunane kA adhikAra ho,nirvAchaka
electric A 1. bijalI kA,vaidyuta,vidyunyaya
electrical A 1. bijalI kA,vaidyuta,vidyunyaya
electrician N 1. bijalI kA kAma jAnane vAlA,vidyudvettA
electricity N 1. vidyuta shakti,bijalI
electrify VT 1. bijalI kI shakti pahu.nchAnA,chamaka denA,AviShTa karanA,vidyunnaya karanA
electrocution N 1. bijalI se mR^ityu da.nDa denA
electron N 1. atisUkShma parimANa yA aNu
elegance N 1. komalatA,suDaulapana,sundaratA,sughaDapana,auchitya,shiShTatA
elegant A 1. sundara,manohara,suDaula,shiShTa
elegy N 1. shoka-gIta,shoka sUchaka gIta,marasiyA,sA.npA
element N 1. tatva,mUla vastu,mUla,jaDa
elementary A 1. pahalA,maulika,prArambhika,sarala
elevate VT 1. uThAnA,U.nchA karanA,unnata karanA
elevation N 1. utkarSha,unnati,U.nchAI,utkR^iShTapada,U.nchA sthAna
elevator N 1. liphTa,bojha uThAne kI kala,uThAne vAlA manuShya
eleven A 1. gyAraha
eleven N 1. gyAraha
eleventh A 1. gyArahavA.n
elf N 1. deva,apsarA,parI
elicit VT 1. nikAlanA,khI.nchanA,prakaTa karanA,phala nikAlanA
eligible A 1. yogya,nirvAchya,vA.nchhanIya,grahaNa karane yogya,grahaNIya,grAhya
eliminate VT 1. nikAla denA,dUra karanA,chhoDa denA,dhyAna na denA,2. lupta karanA,nA
elixir N 1. eka davA,2. hIra,sata,3. amR^ita,sudhA
elk N 1. eka prakAra kA bArahasi.nghA
ellipse N 1. a.nDAkAra vR^itta,dIrghavR^itta,2. bhAga jisame.n gR^iha sUrya ke chAro.n ora ghUmate hai.n
elm N 1. eka ja.ngalI baDA peDa
elongate VT 1. la.nbA karanA,tAnanA,baDAnA
eloquence N 1. bolane kI shakti,uttama bolI,vAkya shakti,vAkpaTutA,vaktR^itva
eloquent A 1. suvaktA,baDA bolane vAlA,shabdachatur,vAgmI,2. mana haraNa
else A 1. aura bhI
else Adv 1. atirikta,para.ntu,nahI.n to,athavA,anyathA,varan
elude VT 1. dhokhA dekara nikala jAnA,bachanA,dR^iShTi bachAkara chalA jAnA,hAtha na AnA
emaciate A 1. dubalA,kR^isha,kShINa
emaciate VTI 1. dubalA honA,kShINa mA.nsa honA
emanate VI 1. nikalanA,utpanna honA
embankment N 1. bA.ndha bA.ndhanA,bA.ndha
embark VTI 1. jahAja para chaDhanA yA chaDhAnA,2. sammilita honA,kisI kAma me.n laganA
embarrass VT 1. ghabaDAnA,vyAkula karanA,bhAra denA
embassy N 1. rAjadUta kA kArya yA pada,2. kisI kArya ke nimitta rAjA Adi ke yahA.n bheje hue manuShya
embellish VT 1. sa.nvAranA,sajAnA,sundara banAnA
embezzle VT 1. khA jAnA,uDA denA,apaharaNa karanA,gabana karanA
embitter VT 1. kaDuA karanA,tItA karanA,2. kruddha karanA,bigADanA
emblazon VT 1. jagamagAnA,bahuta chamakAnA,jhalakAnA,chamakAnA
emblem N 1. chihna,lakShaNa,rUpa
emblematic A 1. lAkShaNika,chihna svarUpa,dyotaka
embody VT 1. milA lenA,ikaTTA karanA,sa.ngaThana karanA
embolden VT 1. sAhasa denA,DhADhasa denA
emboss VT 1. bela bUTA kADhanA,gulakArI karanA
embrace VT 1. chhAtI se lagAnA,chipaTAnA,goda me.n lenA,phaulI bharanA,2. grahaNa karanA,a.ngIkAra karanA
embrace N 1. goda me.n lenA,Ali.ngana
embroidery N 1. bela bUTe kA kAma,chika kADhanA,sUchikarma
embroil VT 1. ulajhAnA,vyAkula karanA,Apatti me.n DAlanA
embryo N 1. piNDa garbha,kisI vastu kA kachchApana,apUrNa dashA,bhrUNa,Ara.nbha
emerald N 1. pannA,harita maNI,javAhira
emerge VI 1. nikalanA,ubharanA,prakaTa honA
emigrant A 1. paradesha jAnevAlA vyakti,deshatyAgI,paradeshI,desha chhoDanevAlA,videshavAsI,pravAsI
emigrant N 1. paradesha jAnevAlA vyakti,deshatyAgI,paradeshI,desha chhoDanevAlA,videshavAsI,pravAsI
emigrate VI 1. apane desha ko chhoDa kara dUsare desha me.n basanA,paradesha nikala jAnA
emigration N 1. desha tyAganA,videshagamana,pravAsa
eminent A 1. U.nchA,pratApI,mAnyavara,pratiShThita,shreShTha,utkR^iShTa
emissary N 1. bhediyA,jAsUsa,guptachara,dUta
emission N 1. nikAlanA,udgAra,utsarga
emit VT 1. nikAlanA,chhoDanA,ska.ndana karanA,denA
emmet N 1. chyU.nTI,chI.nTA
emotion N 1. chitta vR^itti,manobhAva,tara.nga bhAva,Avega,lahara,uma.nga,Avesha
emperor N 1. mahArAjAdhirAja,samrATa,chakravarti rAjA
emphasis N 1. bolane me.n shabdo.n para jhaTakA yA jora,prabhAva,asara,gurUchcharaNa
emphasize VT 1. gurutA ke sAtha uchchAraNa karanA,2. jora denA,pramukha banAnA
emphatic A 1. bhArI,balapUrvaka,gurutApUrvaka,
empire N 1. rAjya,rAShTra,sAmrAjya,2. Adhipatya,vasha
employ VT 1. kAma me.n lAnA,prayoga karanA,lagAnA,kAma me.n lagAnA
employee N 1. naukara,sevaka
employer N 1. mAlika,naukara rakhanevAlA,svAmI,prabhu
employment N 1. kAma,naukarI,karma,dha.ndhA,udyama,kArobAra
emporium N 1. emporiyama,pai.nTha,maNDI,bAjAra,vANijya sthAna
empower VT 1. adhikAra denA,samartha karanA,shakti yA kShamatA denA
empress N 1. mahArAnI,sAmrAGYI
empty A 1. shUnya,rikta,rItA,akArya,khAlI,ujADa,niShphala,asAra,mUDha mati
empty VI 1. khAlI honA
empty VT 1. khAlI karanA,u.nDelanA
emulate VT 1. barAbarI karanA,roSha karanA,DAha karanA
emulsion N 1. bAdAma ke rasa,machhalI ke tela,payasya
enable VT 1. shaktimAna karanA,yogya banAnA,samartha karanA
enact VT 1. niyama banAnA,vidhAna karanA yA banAnA,2. pUrA karanA,sampAdana karanA,3. abhinaya karanA
enactment N 1. vyavasthApana,vidhAna,kAnUna,niyama,vyavAsthA,shAsanapatra
enamel VT 1. mInAkArI karanA,jaDanA,ra.nga dekara chitra vichitra karanA
enamoured A 1. Asakta,anurakta,prema me.n ba.ndhA huA
encamp VTI 1. DerA DAlanA,paDAva DAlanA,ThaharanA
encampment N 1. DerA DAlanA,DerA,paDAva,chhAvanI
encase VT 1. yeThana chaDhAnA,lapeTanA,khAne me.n rakhanA
enchant VT 1. mohita karanA,jAdU karanA,ati Ana.nda denA
enchantment N "1. TonA,TuTakA, jAdU,i.ndrajAla,moha"
encircle VT 1. gheranA,gherA DAlanA
encompass VT 1. gheranA,pradakShiNA karanA,chakkara lagAnA
encore N 1. phira duharAne kA kahAva
encore VT 1. duharAne ke liye kahanA
encounter N 1. laDAI,muThabheDa,samAgama,sAmanA
encounter VT 1. laDAI karanA,milanA,muThabheDa honA,sAmane honA
encourage VT 1. utsAhita karanA,sahArA dilAnA,ubhAranA,sahArA denA,himmata baDhAnA,protsAhana denA,uttejita karanA,2. baDhAnA,unnata karanA
encouragement N 1. protsAhana,uttejana,sAhasa baDhAvA,dhairya,AshA
encroach VT 1. dUsare kA adhikAra dabA baiThanA,apaharaNa karanA,ghusa jAnA
encroachment N 1. dabAva,parAdhikAra pravesha,AkramaNa
encumber VT 1. bojha lAdanA,dabAnA,vyAkula karanA,rokanA,aTakAnA
encyclopedia N 1. vishvakosha,vidyAvalI,sArasa.ngraha
end N 1. sirA,chhora,a.nta,2. mR^ityu,marA,3. Ashraya,phala,manoratha
end VT 1. a.nta karanA yA honA,2. mAra DAlanA
endanger VT 1. vipattI me.n DAlanA,ApattI me.n DAlanA,jokhima me.n DAlanA
endear VT 1. prIti karanA,pyAra karanA,lADalA banAnA
endearment N 1. moha,mamatA,pyAra,lADa,chAva
endeavour N 1. yatna,udyoga
endeavour VT 1. yatna karanA,udyoga karanA,dauDa dhUpa karanA,hAtha pA.nva mAranA
endorse VT 1. samarthana karanA,pITha para likhanA,sakAranA,anumati denA
endorsement N 1. huNDI kI makAra,anumodana,dR^iDhI karanA,hastAkShara karanA
endow VT 1. dhana pradAna karanA,daheja denA,dAna karanA,bhe.nTa karanA
endowment N 1. daheja denA,vR^itti,vR^ittidAna,daheja,dAna,puNyArtha yA dharmArtha dAna
endurance N 1. sahana,sahanashIlatA,sahanashakti,dhIraja
endure VTI 1. sahanA,bhugatanA,bhoganA,sahana karanA,gama khAnA,2. dR^iDha rahanA,chalanA,rahanA
enemy N 1. shatru,virodhI,ripu
energetic A 1. bala,tejas,shakti,Urja,pauruSha
enforce VT 1. puShTa karanA,bala baDhAnA,pakkA karanA,2. chalAnA,prachalita karanA,AcharaNa karanA,kriyAtmakA rUpa me.n lAnA,3. dabAnA,vivasha karanA
enforcement N 1. pravartana,prachalana,AcharaNa,balAtkAra,jabaradastI
engage VT "1. praNa karanA,vachana le lenA,2. naukara rakhanA,3. laDanA,bhiDanA,4. lenA,lagAnA,5. roka, lenA,sagAI karanA"
engagement N 1. pratiGYA,sa.nvid,niyama,vachana,2. vyavasAya,dha.ndhA,kAma,kArya,3. laDAI,sa.ngrAma,4. sagAI,ma.nganI
engaging A 1. ramaNIya,jI lubhAU,manaharaNa,manohara,chittAkarShaka
engender VI 1. paidA honA,utpanna honA,nikalanA
engender VT 1. jamanA,utpanna karanA
engine N 1. kala,yantra,a.njana,sAdhana,yukti
engineer N 1. i.njIniyara,ya.ntravettA,kala banAne yA chalAnevAlA,kala ke,kAma me.n dakSha,yantra banAne vAlA
engineering N 1. kala banAne kI vidyA,yantrashAstra,topakhAne kA kAma,makAna banAne kI vidyA,vAstuvidyA,yantrakAra kA vyavasAya
engrave VT 1. khodanA,kATanA,nakshAkArI karanA,2. baiThA denA,gaharA prabhAva DAlanA
engraving N 1. dhAtu-lakaDI AdI para chitra khodane kI vidyA,khudAI,2. khudA huA chitra,ka.ndakArI
engross VT 1. .moTe alakSharo.nme.n likhanA,2. kula thoka kA thoka le lenA,apanAnA,3. sokha lenA,dhyAna khI.nchanA,laulIna karanA
enhance VT 1. chaDhAnA,U.nchA karanA,baDhAnA,adhika karanA
enhancement N 1. baDhatI,adhikatA,vR^iddhI,beshI
enigma N 1. gUDha prashna,pahelI,pechadAra bAta
enjoin VT 1. AGYA denA,vidhAna karanA,Adesha karanA
enjoy VT 1. rasa lenA,bhoga karanA,Ananda uThAnA,rasAsvAdana karanA,chaina karanA,2. adhikAra yA bhoga me.n rakhanA,bhoga karanA
enjoyment N 1. bhoga,vilAsa,AsvAdana,sa.nbhoga,sukha,Ananda
enlarge VI 1. baDhAnA,phailAnA,2. bAta baDhA kara kahanA
enlarge VT 1. baDhAnA,phailAnA,2. chhoDa denA,svata.ntra karanA
enlargement N 1. baDhatI,vR^iddhi,baDhAva,vistAra,2. chhuTakArA
enlighten VT 1. chamakAnA,jyotimAna karanA,samajhanA,batalAnA,Alokita karanA,prakAsha DAlanA,GYAna denA,bimala karanA,spaShTa karanA
enlist VTI 1. sUchi patra me.n nAma likhanA,2. bharatI karanA,bharatI honA,naukara rakhanA yA honA,3. kisI kArya me.n laganA,sahAyatA prApta karanA
enliven VT 1. uttejita karanA,sAhasa denA,jilAnA,harShita karanA
enmity N 1. vaira,virodha,dushmanI,ghR^iNA,lAga,shatrutA
ennui N 1. glAni,thakAna,Uba,udAsI,Alasa
enormity N 1. mahApApa,atyAchAra,ati duShTatA
enormous A 1. bahuta,baDA,atya.nta,deva sA,2. bahuta burA,mahAduShTa
enough Adv 1. pUrA,yatheShTa rUpa se,paryApta rUpa se
enrage VT 1. kupita karanA,krodhita karanA,khijAnA
enrich VT 1. dhanADya karanA,2. upajAU karanA,3. shrR^i.ngAra karanA,AbhUShita karanA,4. sikhAnA,shikShita karanA
enroll VT 1. nAmAvAlI patra me.n likhanA,nAma likhanA,bharatI karanA,2. lapeTanA
enrolment N 1. nAma likhAI,chiTThA,bharatI
enshrine VT 1. bachA rakhanA,pavitra samajha kara surakShita rakhanA
ensign N 1. patAkAdhArI,2. jhaNDA
enslave VT 1. dAsa banAnA,apane vasha me.n karanA
ensnare VT 1. jAla me.n pha.nsAnA,lubhAnA,bahakAnA,ulajhAnA
ensue VT 1. pIchhA karanA,pIchhe nikalanA,upajAnA,phala honA,pIchhe honA,pIchhe paDanA
entail N 1. sa.npatti kA uttarAdhikAra isa prakAra sthira karanA ki uttarAdhikArI usako hastA.ntarita na kara sake,2. isa prakAra sthira kI gI sa.npatti
entail VT 1. ukta prakAra sthira karanA
entangle VT 1. ghabaDAnA,gheranA,pha.nsAnA,ulajhAnA
entanglement N 1. ulajhana,pe.ncha
enter VI 1. bhItara jAnA,ghusanA,bhAga lenA
enter VT 1. ghusAnA,2. bharatI karanA,3. likhanA,TA.nkanA,chaDhA denA
enterprise N 1. bhArI kAma,udyoga,kaThina kArya
enterprising A 1. udyogI,sAhasI
entertain VT 1. satkAra karanA,chitta prasanna karanA,bAta chIta me.n lagAnA,2. dhyAna denA,sochanA,mana me.n lAnA
entertainment N 1. Adara,satkAra,milApa,Avabhagata,jyonAra,dillagI,khela kUda
enthrall VT 1. dAsa banAnA
enthrone VT 1. rAjagaddI denA,si.nhAsana para biThAnA,si.nhAsanArUDha karanA
enthusiasm N 1. utsAha,utsukatA,ati shraddhA,vyagratA
enthusiast N 1. utsAha yA ati shraddhApUrNa vyakti,shraddhonmatta,utsAhI,
enthusiastic A 1. utsAhayukta,utsuka,lavalIna
entice VT 1. phusalAnA,lubhAnA,bahakAnA,lAlacha dekara pha.nsAnA
enticement N 1. bahakAva,hAvabhAva,lAlacha,AkarShaNa
entire A 1. sa.npUrNa,kula,saba,pUrA,sarva
entirely Adv 1. sampUrNatayA,pUre taura se,pUre rUpa se
entirety N 1. sampUrNatA,samagratA,saba
entitle VT 1. adhikAra denA,adhikArI karanA,nAma rakhanA
entity N 1. sthiti,2. astitva,3. sattA,satva
entomb VT 1. gADanA,2. samAdhi me.n rakhanA
entrails N 1. A.nta,a.ntaDiyA.n,2. kisI vastu kA bhItarI bhAga
entrance N 1. paiTha,pravesha,2. dvAra,3. Arambha
entrance VT 1. sammohita karanA,moha dilA kara lubhAnA,prasanna karanA yA harShonmatta karanA,mUrchhA lAnA
entrap VT 1. pha.nsAnA,jAla me.n pakaDanA
entreaty N 1. vinatI,nivedana,prArthanA,vinaya
entrench VT 1. chAro.n ora khAI khoda kara surakShita karanA
entrust VT 1. sau.npa denA,dUsare vyakti ke bharose kisI kArya ko chhoDa denA
entry N 1. DevaDhI,dvAra,2. paiTha,pravesha,3. lekha,likhAvaTa,4. adhikAra me.n lenA
entwine VT 1. lapeTanA,bhA.njanA,2. maroDanA,3. bala denA
enumerate VT 1. ginanA,sa.nkhyA karanA
enunciate VT 1. prakAshita karanA,kahanA,uchchAraNa karanA,2. pratiGYA karanA
envelop VT 1. liphAphe me.n banda karanA,gilApha lagAnA,2. gheranA,3. DhakanA
envelope N 1. liphAphA,2. Dhakkana
enviable A 1. DAha ke yogya,lobhya,spR^ihaNIya
envious A 1. dveShI,IrShyA karanevAlA,DAha karane vAlA
environ VT 1. ghera lenA,veShTana karanA,2. paDosanA,upA.ntanA,sImAnA
environment N 1. paDosa,2. paristhiti
environs N 1. paripradesha,nagaropAnta
envisage VT 1. kA sAmanA karanA,Amane-sAmane dekhanA,2. kA dhyAna karanA,3. para vichAra karanA
envoy N 1. pratinidhi,rAjadUta,elachI
envoy N 1. dUta,uparAjadUta,rAjadUta,2. pratinidhi
envy N 1. DAha,IrShyA,kuDhana,dveSha
envy VT 1. DAha karanA,IrShyA karanA,jalanA,dekha na sakanA
envy VT 1. DAha karanA,dekha na sakanA,IrShyA karanA,jalanA
enzyme N 1. kiNvaka
eon N 1. kalpa
ephemeral A 1. kShaNabha.ngura,kShaNika,svalpAyu
ephemeral N 1. ekadivasIya,ekAha
epic N 1. mahAkAvya,kAvya jisa me.n vIro.n kA varNana ho
epicentre N 1. adhikendra,utkendra
epidemic A 1. sa.nkrAmaka phailAU,uDAnI
epidemic N 1. mahAmArI,maraka
epidemiology N 1. jAnapadika roga viGYAna,maraka-viGYAna
epilepsy N 1. miragI,apasmAra
epileptic N 1. apasmArI
epiphany N 1. AvirbhAva,2. IsAmasIha kA janmotsava jo 6 janavarI ko manAyA jAtA hai
episcopal A 1. dharmAdhyakShIya
episcopate N 1. dharmAdhyakShatA,2. dharmAdhyakSha-varga
episode N 1. upakhyAna,upakathA,kathA.nsha,vR^ittAnta,2. ghaTanA,prasa.nga
episodic A 1. upakhyAnAtmaka,2. prAsa.ngika
epitaph N 1. samAdhi-lekha,smR^iti-lekha
epithet N 1. visheShaNa,lakShaNa,nAma,2. upAdhi
epitome N 1. sa.nkShepa,sArasa.ngraha
epitomize V 1. sAra nikAlanA,sa.nkShepa karanA
epoch N 1. yuga,samvata,vishiShTakAla,avadhi
equal A 1. yogya,ThIka,barAbara,tulya,sama
equal N 1. sama,barAbara,sadR^isha,samAna
equal VT 1. eka Takkara kA honA,barAbara honA,ekasA honA,samatA karanA
equality N 1. samAnatA,barAbarI,tulyatA,sAmya
equalization N 1. samakaraNa
equalize VT 1. barAbara karanA,ekasA karanA,sama karanA
equalizer N 1. samakAra,samakArI
equally Adv 1. barAbara,vaisA hI,utanA hI,barAbara barAbara
equanimity N 1. svabhAva kI samabhAva,samavR^itti,samatA,gambhIratA
equate V 1. barAbara mAnanA,2. samIkR^itanA
equation N 1. samIkaraNa,2. samIkAra,3. samatA
equator N 1. bhUmadhya rekhA,viShuvatta rekhA,tirakSha
equatorial A 1. bhUmadhyavartI,viShuvatta
equestrian A 1. ashvIya,ghoDo.n kA,ghuDasavArI kA
equestrian N 1. ghuDasavAra,ashvAroha
equilibrium N 1. samatulyatA,samAnatA,sAmya
equilibrium-_ N 1. balasAmya
equinox N 1. rAta dina barAbara hone kA samaya,viShuva
equip VT 1. sajAnA,sa.nvAranA,2. pUrA karanA,3. sAmAna karanA
equipment N 1. sAmagrI,upakaraNa,upaskara,2. sajAvaTa,sAja
equitable A 1. yathArtha,ThIka,2. niShpakSha
equity N 1. nyAya,svAbhAvika nyAya,2. niShpakShatA,apakShapAta
equivalent A 1. sama,tulya,barAbara kA,eka mUlya kA,tulyArthaka shabda
equivalent N 1. samavastu,samarAshi
equivocal A 1. gola,dvayArtha,aspaShTArtha,sa.ndigdhArtha
era N 1. samvata,varSha,san,kAla
eradicate VT 1. ukhADanA,jaDa se khodanA,nirmUla karanA,2. ujADanA
erase VT 1. miTAnA,nikAla denA,kATa denA,khurachanA,2. chhIlanA
eraser N 1. niharanI,khurachanI
erect A 1. sIdhA,khaDA,uThA huA,U.nchA,lambavatta
erect VT 1. khaDA karanA,2. uThAnA,3. banAnA,nirmANa karanA
erection N 1. uThAnA,2. U.nchAI,3. nirmANa,4. bhavana,ghara
erode VT 1. chATa jAnA,dhIre dhIre naShTa kara jAnA
erosion N 1. kATa,2. ragaDa,ghisAva
erotic A 1. prema sa.nba.ndhI,kAmuka
err VI 1. bhUlanA,2. bhUla karanA,3. bhaTakanA,vichalita honA
errand N 1. sa.ndesha,samAchAra
errant A 1. bhaTakA huA,2. ghUmane vAlA
erratic A 1. bhramaNashIla,2. bhUlA huA,3. asthira,4. DAvA.nDola
erroneous A 1. ashuddha,2. bhulAne vAlA,3. mithyA,bhramAtmaka
error N 1. bhUla,2. ashuddhatA,galatI,doSha,3. shUnya bhUla
erudite A 1. vidvAna,vidvatA pUrNa,2. vidvAna puruSha
erupt VI 1. bhabhaka uThanA,Upara nikAlanA
eruption N 1. phuphakAra,nisaraNa,sphoTana,2. phunsiyA.n,phoDA
escape N 1. bhAganA,2. nistAra,chhuTakArA,3. bachAva
escape VI 1. bhAganA,2. bachanA,bhAga kara bacha jAnA,bhaya yA jokhima se bacha jAnA,sApha bacha jA yA nikala jAnA
escape VT 1. bhAganA,2. bachanA,bhAga kara bacha jAnA,bhaya yA jokhima se bacha jAnA,sApha bacha jAnA yA nikala jAnA
eschew VT 1. chhoDanA,tyAganA
escort N 1. rakShaka,paharedAra,mArga kA rakhavAlA
escort VT 1. pahare ke sAtha jAnA,paharA karanA,rakShA karanA
esoteric A 1. gupta,gUDha
especially Adv 1. mukhya karake,visheSha karake,visheShataH,visheSha rUpa se
espionage N 1. guptachara rakhanA,bheda lagAnA,chAravR^itti,chAra prayoga
esplanade N 1. durga ke sAmane kA maidAna,2. ghAsa kA maidAna yA paTarI
espouse VT 1. sagAI karanA,2. vivAha karanA,3. pakSha lenA,4. grahaNa karanA,5. sahArA denA
espy VT 1. tAkanA,dekhanA,2. tADanA,bheda lagAnA,3. guptacharanA,jAsUsanA,bhediyAnA
esquire N 1. eka sammAna sUchaka upAdhi,2. shrImAna,mahAshaya
essay N 1. yatna,2. varNana,rachanA,niba.ndha,prabandha
essay VT 1. prayatna karanA,parishrama karanA,jA.nchanA
essayist N 1. niba.ndha lekhaka
essence N 1. tatva,guNa,2. sAra,bhAva,mUlavastu,3. sugandha
essential A 1. Avashyaka,2. pradhAna,sAravatta,mahatta
establish VT 1. nI.nva DAlanA,khaDA karanA,ThaharAnA,sthApita karanA,jamAnA,2. pramANita karanA
establishment N 1. sthAna,2. sthApana,sa.nsthApana,3. nI.nva,4. daphtara,5. naukara chAkara
estate N 1. riyAsata,bhU sampatti,2. dashA,avasthA,3. vaiyaktika sa.npatti
esteem N 1. baDA mUlya,2. Adara,sammAna
esteem VT 1. sammAna karanA,2. mAnanA
estimable A 1. bahumUlya,2. AdaraNIya,mAnya
estimate N 1. gaNanA,kisI vastu ke guNa athavA mUlya kA anumAna,2. jA.ncha,3. kUta,mata
estimate VT 1. A.nkanA,mUlya lagAnA,aTakala karanA
estimation N 1. mUlya nirUpaNa,gaNanA,2. sammAna,Adara,3. sammati,aTakala,kUta
estrange VT 1. dUra rakhanA,2. chita phera lenA,3. parAyAnA
estuary N 1. nadI kA chauDA muhAnA,samudra kA kola,2. khADI
etch VTI 1. dhAtu athavA kA.ncha para tejAba DAlakara chhApA karanA vA khodanA
eternal A 1. sanAtana,2. nitya,3. ananta,4. anAdi,5. avinAshI,6. aparivartanashIla
eternity N 1. sanAtanatva,2. nityatA,3. anantakAla
ether N 1. AkAsha,2. himadrava
ethereal A 1. vAyavya,2. AkAshIya,3. svargIya
ethic A 1. AchAra sa.nbandhI,nIti sambandhI,naitika
ethical A 1. AchAra sa.nbandhI,nIti sa.nbandhI,naitika
ethics N 1. nIti shAstra,nIti vidyA,AchAranIti
etiquette N 1. sabhyatA,sabhyAchAra,shiShTatA,shiShTAchAra,2. rIti
etract VT 1. ghaTAnA,kala.nkita karanA,nikAla lenA,baTTA lagAnA
eulogize VT 1. stuti karanA,2. prasha.nsA karanA,baDAI karanA
eulogy N 1. prasha.nsA,baDAI,2. stuti
euphemism N 1. priya ukti,ma.ngalabhAShI,kaThora bAta ko komala rIti se kahanA,2. aisA kahA huA vAkya
evacuate VT 1. shUnya karanA,rikta karanA,chhoDanA,nikAlanA
evacuation N 1. parityAga,2. mala shuddhi,3. shUnyIkaraNa
evade VT 1. TAla maTola karanA,2. alaga honA,3. bhAganA,4. hIlA havAlA batAnA
evangelical A 1. IsAI dharma pustaka sambandhI
evangelist N 1. IsAI mata kA prachAraka
evaporate VI 1. bhApa ho jAnA,uDa jAnA,jAte rahanA
evaporate VT 1. bhApa banAnA,uDA denA,vAShpIbhUta karanA
evasion N 1. bahAnA,2. TAla maTola,3. kapaTa vachana,4. chhala
evasive A 1. TAlane vAlA,2. chhalI,kapaTI,kuTila,3. golamAla
evasive- A 1. golamAla uttara,chhipA huA javAba,avyakta uttara
eve N 1. sandhyA,sAya.nkAla,2. tyohAra ke pahale kA dina,3. kisI ghaTanA ke ThIka pUrva kA samaya
even A 1. chaurasa,2. ekasA,sama,barAbara,3. joDA,sama
even Adv 1. usI prakAra,2. bhI,3. usI kShaNa,4. nisa.ndeha rUpa se
even N 1. sa.ndhyA
even VT 1. barAbara karanA
even- A 1. ThIka-ThIka,2. pakShapAta rahita,niShpakSha,3. nyAyI
evening N 1. sa.ndhya,sa.njhA,sAya.nkAla
evenly Adv 1. samAnatA se,ekasA,2. niShpakSha bhAva se
event N 1. ghaTanA,2. vR^ittA.nta,3. phala
eventful A 1. vikhyAta,2. ghaTanA se bharA huA
eventual A 1. antima,2. phalasvarUpa
eventually Adv 1. a.nta me.n,2. phalataH
ever Adv 1. kabhI,2. sadA,3. sarvadA
evergreen A 1. sadA bahAra,nita harA,2. akShaya,3. aisA paudhA yA vR^ikSha
evergreen N 1. sadA bahAra,nita harA,2. akShaya,3. aisA paudhA yA vR^ikSha
everlasting A 1. ananta,akShaya,nitya
every Det 1. pratyeka,eka eka,hara eka
everywhere Adv 1. sarvatra,hara kahI.n
evict VT 1. adhikAra hara lenA,2. sthAna se nikAla denA
evidence N 1. sAkShya,gavAhI,pramANa,2. sAkShI,gavAha
evidence VT 1. prakaTa karanA,spaShTa karanA,praramANita karanA
evident A 1. spaShTa,2. pratyakSha,3. prakaTa
evil A 1. duShTa,burA,pApI
evil N 1. burAI,duShTatA,2. hAni,3. vipadA
evil- N 1. kukarmI
evoke VT 1. AhvAna karanA,2. bulAnA,pukAranA
evolution N 1. khulAva,phailAva,2. vikAsa,udbheda
evolve VT 1. phailAnA,2. kholanA,3. sulajhAnA,4. prakaTa karanA,dikhAnA,vikAsa karanA
exact A 1. ThIka,2. shuddha,3. nirdoSha,4. yathArtha,samuchita
exact VT 1. mA.nganA,2. chhIna lenA,balapUrvaka lenA
exactly Adv 1. ThIka ThIka,yathArthataH
exaggerate VT 1. baDhAkara kahanA,lambI chauDI hA.nkanA,atyukti karanA
exaggeration N 1. vistAra,2. atyukti,3. atishayokti
exalt VT 1. baDhAnA,U.nchA karanA,2. baDhAI karanA,prasha.nsA karanA
exalted A 1. unnata,U.nchA,2. gauravAnvita,3. mahAna
exam N 1. parIkShA,imtihAna
examination N 1. parIkShA,imtihAna,2. parIkShaNa,nirIkShaNa,jA.ncha,3. AlochanA
examine V 1. parIkShA karanA,jA.nchanA,nirIkShaNa karanA,2. pUchhanA,dekhanA,3. AlochanA karanA,4. khojanA
examiner N 1. parIkShaka
example N 1. Adarsha,2. dR^iShTAnta,3. udAharaNa,udAharaNa denA,4. namUnA
exasperate VT 1. bhaDakAnA,2. krodha dilAnA,3. ubhAranA
excavate VT 1. khokhalA karanA,polA karanA,2. khodanA,khodakara nikAlanA
excavation N 1. khokhalApana,polApana,gaDhA,khoI,2. khodanA,khudAI
exceed VI 1. adhika honA,baDha jAnA,sImA pAra karanA
exceeding A 1. bahuta,2. baDA
exceedingly Adv 1. bahuta sA,bahutAyata se,nipaTa,ati
excel VT 1. baDha jAnA,2. uttamatara honA,shreShTha honA
excellence N 1. pratiShThA,2. baDhAI,3. uttamatA,uttamaguNa
excellent A 1. uttama,shreShTha,utkR^iShTa,guNavatta,2. bahumUlya
except Prep 1. chhoDa kara,atirikta,sivAya
except VT 1. chhoDanA,2. virodha karanA,3. TokanA
exception N 1. chhUTa,2. apavAda,3. roka,4. visarjana,chhoDAva
exceptional A 1. visheSha,anokhA,asAdhAraNa
excess N 1. prAchurya,2. bahutAyata,adhikatA,atikrama,asa.nyama
excessive A 1. adhika,2. atishaya,3. nipaTa,4. atyanta,5. aparimita
exchange N 1. adalA badalA,parivartana,2. huNDiyAvana,chauka jahA.n vyApArIgaNa ekatra hote hai.n,3. viniyama,adalI badalI,4. dravyasheSha
exchange VT 1. adalA badalA karanA,badalanA
exchequer N 1. eksachekara,i.nglistAna kA eka nyAyAlaya
excise N 1. rAjyakara,AbAdakArI,deshImAla para kara
excise VT 1. kara lagAnA,2. kATa kara phe.nka denA
excite VT 1. uttejita karanA,ukasAnA,2. ubhADanA,khijAnA
excitement N 1. halachala,2. ghabarAhaTa,3. chheDa,4. josha,uttejanA
exclaim VI 1. chillAnA,pukAranA
exclamation N 1. chillAhaTa,2. chihna visheSha,3. vismaya bodhaka shabda
exclude VT 1. chhoDa denA,2. nikalanA,bAhara karanA
exclusion N 1. bahiShkAra,2. vyatireka,varjana,nivAraNa,pratirodha,roka,chhUTa
exclusive A 1. nivAraka,2. chhoDa kara,3. nikAla kara,4. alaga
excommunicate N 1. nikAlA huA vyakti,jAtichyuta
excommunicate VT 1. samAja se bAhara karanA,hukkA pAnI banda karanA
excoriate VT 1. khAla khI.nchanA,chamaDA udheDanA,chhIlanA
excrement N 1. mala,mailA,2. gobara
excruciating A 1. ati dukhadAI,kaShTa dAyaka
excursion N 1. paryaTana,bhramaNa,ghUmanA,2. chaDhAI,dhAvA,AkramaNa
excuse N 1. kShamA yogya,kShamya
excuse VT 1. chhoDanA,jAne denA,2. kShamA karanA
execute VT 1. pUrA karanA,kara DAlanA,2. praba.ndha karanA,3. prANa daNDa denA,phA.nsI denA
execution N 1. sampAdana karanA,2. AcharaNa,3. prabhAva,4. phA.nsI,vadha,5. nyAyAlaya kI da.nDanA
executioner N 1. vadhika,jallAda,vyAdha
executive A 1. praba.ndhakAriNI,2. kAryakAriNI,nirvAhaka,kAryakShama
executive N 1. rAjya niyama karmachArI,pravartaka,rAjyakarmachArI,praba.ndhakartA,praba.ndhakArI varga
executive N 1. praba.ndha sa.nba.ndhI kArya
executive N 1. praba.ndhaka karmachArI
executor N 1. karane vAlA,nirvAhaka,2. sa.npAdana kartA,3. sR^italekha pravartaka,uttara sAdhaka
exemplary A 1. anukaraNIya,2. dR^iShTAnta ke yogya,Adarsha,achchhA
exemplify VT 1. dR^iShTAnta denA,2. udAharaNa denA
exempt A 1. bhukta,bachA huA,2. barI,rahita
exempt VT 1. mukta karanA,chhoDa denA,rahita karanA
exemption N 1. chhuTakArA,2. bachAva,3. kShamA
exercise N 1. parishrama,2. abhyAsa,shikShA,3. vyAyAma,kasarata
exercise VTI 1. abhyAsa karanA,2. shikShA denA,3. parishrama karanA
exert VT 1. udyoga karanA,2. parishrama karanA,3. ( bala) lagAnA
exertion N 1. parishrama,2. udyoga,3. prayoga
exhaust VT 1. khI.ncha lenA,2. thakanA,3. vyaya kara DAlanA,4. shUnya karanA,sheSha na rakhanA
exhaustion N 1. kShaya,2. khAlI karanA,shUnyIkaraNa,3. khi.nchAva,4. thakAvaTa,5. shrama
exhaustive A 1. sokhane vAlA,2. thakAne vAlA,3. khAlI karane vAlA,4. pUrA,pUrNa
exhibit N 1. pramANa patra,2. pradarshita vastu
exhibit VT 1. dikhalAnA,pratyakSha karanA,prakaTa karanA,pradarshita karanA
exhibition N 1. pradarshanI,pradarshana,2. tamAshA,3. kautuka
exhilarate VT 1. harShita karanA,Anandita karanA,2. magna karanA,3. sajIva karanA
exhilaration N 1. Anandana,Ananda,2. harSha
exhort VT 1. shikShA denA,2. upadesha karanA,3. jatAnA
exhortation N 1. satyopadesha,2. dhArmika shikShA
exhume VT 1. pR^ithvI khoda kara nikAlanA
exile N 1. desha nikAlA,2. nirvAsana
exile VT 1. desha se nikAlanA
exist VI 1. honA,rahanA,2. jAnA,3. jAna rakhanA
existence N 1. sthiti,2. sattA,3. astitva,jIva,jIvana
existent A 1. jIvita,2. vartamAna,3. satta,4. bidyamAna
exit N 1. gamana,bidA,2. bAhara jAne kA rAstA,nirgama
exodus N 1. bidA,gamana,kUcha
exonerate VT 1. niShpApa ThaharAnA,nirdoShI ThaharAnA
exorbitant A 1. atyanta,atyadhika,2. ativyayI
exorcise VT 1. bhUta bhagAnA,jhADanA,phU.nkanA,ojhAI karanA
exotic N 1. AkarShaka,mohaka,2. videshAgata,koI videshI vastu,videshI paudhA yA shabda yA rIti
expand VI 1. phaila jAnA,2. khula jAnA,3. prasArita honA
expand VT 1. phailAnA,2. kholanA
expanse N 1. prasAra,2. phailAva,3. vistAra
expansion N 1. prasAra,2. phailAva,3. vistAra
expatriate VI 1. ghUmanA,be roka Toka phiranA,2. vistAra pUrvaka kahanA
expect VT 1. AshA rakhanA,2. rAha dekhanA
expectation N 1. chAha,2. AshA,3. pratIkShA
expediency N 1. yogyatA,2. auchitya,3. upayogitA
expedient A 1. yogya,uchita,2. Avashyaka
expedient N 1. upAya,2. sahArA,3. sAdhana
expedite VT 1. shIghratA karanA,2. sahala karanA,3. shIghra bhejanA
expedition N 1. shIghratA,phurtI,2. jalayAtrA,3. dhAvA,AkramaNa,4. bhejI huI senA
expeditious A 1. chusta,phurtIlA,shIghragAmI
expel VT 1. nikAlanA,bAhara karanA,2. phe.nkanA
expend VT 1. uThAnA,2. vyaya karanA,3. lagAnA
expenditure N 1. uThAva,khapata,2. vyaya,kharcha
expense N 1. lAgata,khapAva,2. kharchA,vyaya
expensive A 1. maha.ngA,baDI lAgata kA
experience N 1. anubhava,2. parIkShA,3. vyavahAra,4. GYAna,5. anubhUti
experience VT 1. anubhava karanA,2. jA.nchanA
experienced A 1. anubhavI,2. abhiGYa,3. abhyasta
experiment N 1. parIkShA,jA.ncha,parakha,2. viGYAna sa.nba.ndhI parIkShA,3. prayoga
experiment VT 1. parIkShA karanA,jA.nchanA,2. prayoga karanA
expert A 1. nipuNa,2. chAlAka,3. phurtIlA,4. abhyasta vyakti
expert N 1. nipuNa,2. chAlAka,3. phurtIlA,4. abhyasta vyakti
expiration N 1. nishvAsan,2. samApti,anta,mR^ityu,3. avasAna
expire VI 1. maranA,praNa tyAganA,2. samApta honA' nA
expire VT 1. chhoDanA,2. nikAlanA
explain VT 1. samajhAnA,2. prakAsha karanA,batalAnA,vyAkhyA karanA
explanation N 1. artha,2. TIkA,3. vyAkhyA,varNana
explanatory A 1. bodhaka,arthakArI,artha prakAshaka
expletive N 1. pUrA karane vAlA,pada pUrvaka
explicit A 1. spaShTa,2. prakaTa,3. sApha
explode VI 1. phUTanA,2. taDakanA
explode VT 1. uThA denA,2. bhaka se uDA denA
exploit N 1. vIratA kA kAma,adbhuta karma,parAkrama
exploit VT 1. kAma me.n lagAnA,2. apane kAma me.n lAnA
exploration N 1. khoja,DhU.nDha DhA.nDha,anveShaNa
explore VT 1. khojanA,jA.nchanA,DhU.nDhanA
explosion N 1. bhaDAkA,dhaDAkA,2. phUTanA,visphoTana
explosive A 1. bhaka se uDa jAne vAlA,shIghradAhya
explosive N 1. uDAU,2. phaTanevAlA
exponent N 1. vyakhyAtA,2. arthadarshaka,3. ghAtA.nka
export N 1. niryAta,dUsare desha ke liye bhejA huA mAla
export VT 1. niryAta karanA,bAhara bhejanA
expose VT 1. kholanA,khola kara rakhanA,2. pApa ughADanA,kalAI kholanA,3. khaTake me.n DAlanA
exposition N 1. dikhAvA,pradarshana,2. vyAkhyA,TIkA,vivaraNa,artha
exposure N 1. vivaraNa,2. dikhAvA,3. vAyu dhUpa Adi me.n paDanA
expound VT 1. vyAkhyA karanA,batAnA,2. samajhAnA
express A 1. spaShTa,2. ThIka milatA huA,3. teja bhejA huA
express VT 1. nichoDanA,2. batalAnA,varNana karanA,prakaTa karanA
expression N 1. uchchAraNa,vAkyarIti,prakAshana,Dha.nga,vachana,ukti,pada
expressive A 1. sUchaka,2. vya.njaka,3. darshaka,4. arthavat
expulsion N 1. nikAlA jAnA,niShkAsana,2. tyAga
expunge VT 1. miTAnA,2. chhIlanA,3. kATanA
exquisite A 1. utkR^iShTa,uttama,2. bahuta,3. pUrA,4. sUkShma
extant A 1. vartamAna,2. prachalita
extend VI 1. phailAnA
extend VT 1. phailAnA,2. baDhAnA
extension N 1. vistAra,2. phailAva,3. baDhAnA
extensive A 1. baDA,vishAla,vR^ihata,2. chauDA,3. vistR^ita,4. bahuto.n ko lAbha pahu.nchAne vAlA
extent N 1. phailAva,2. vistAra,3. parimANa
exterior A 1. bAharI,bAhya,UparI
exterior N 1. UparI bhAga,bAhya bhAga,2. prakaTa kArya
exterminate VT 1. ukhADa DAlanA,2. satyAnAsha karanA,3. jaDa kATa denA,nirmUla karanA
external A 1. bAharI,UparI,bAhya,2. videshI,3. achAnaka,Akasmika
externally Adv 1. bAhara se,bAhya rUpa se,2. dikhAve se,dekhane se
extinct A 1. bujhA huA,2. naShTa,3. lupta
extinction N 1. nAsha,2. a.nta
extinguish VI 1. bujhAnA,2. naShTa karanA,3. adhika jyoti se aspaShTa yA mlAna kara denA,4. manda ho jAnA,5. bujha jAnA
extol VT 1. sarAhanA,baDhAI karanA,2. stuti karanA
extort VT 1. chhIna lenA,balapUrvaka lenA,jora se lenA
extortion N 1. chhIna chhora,balAtkAra,bala se apaharaNa
extra A 1. adhika,2. asAdhAraNa,3. atirikta
extra N 1. baDhatI vastu
extract VT 1. khI.nchanA,2. nikAlanA,3. chhA.nTanA
extraction N 1. niShkarSha,2. nichoDa,3. sAra,4. sa.ngraha,5. sata,6. grantha se udghR^ita vAkya
extradite VT 1. bhAge hue videshI aparAdhI ko yogya adhikArI ke hAtha mai.n sau.npanA
extraneous A 1. UparI,bAharI,bAhya,2. parAyA,3. videshI
extraordinary A 1. anokhI,visheSha,asAdhAraNa,adbhuta,asAmAnya
extravagance N 1. ativyaya,bahuvyaya,2. atikrama
extravagant A 1. uDAU,2. ativyayI
extreme A 1. atyanta,2. bahuta,3. parama,4. antima
extreme N 1. sirA,chhora,asta,antima sImA
extremist N 1. garama dala kA
extremity N 1. atya.ntatA,sImA,chhora,anta,kinArA,2. agra bhAga,3. nikaTatA
extricate VT 1. chhuDAnA,mukta kara denA,2. sulajhAnA
exuberance N 1. adhikatA,bAhulya,bahutAyata
exuberant A 1. adhika,2. prachura,3. harA bharA
exude VI 1. pasIjanA,pasInA nikalanA,chUnA TapakanA
exude VT 1. pasIjanA,pasInA nikAlanA,chUnA TapakAnA
exult VT 1. bahuta prasanna honA,harShita honA,2. magna honA
exultant A 1. prasanna,harShita,ullasita
eye N 1. A.nkha,netra,lochana,2. vichAra,3. lakShya,4. upasthiti,5. dhyAna,6. nishAnA,7.cA.nda,8.a.nkura,9.cheda,10.nAkA
eye VT 1. dekhanA,tADanA
eye- N 1. chashmA,ainaka,dR^igopakAraka kA.ncha
eye-1/2 N 1. pratyakShadarshI,pratyakSha sAkShI,draShTA
eyeball N 1. A.nkha kI putalI yA tArA,A.nkha kA Dhora
eyebrow N 1. bhau.n,bhR^ikuTI
eyeglass N 1. chashmA,ainaka,dR^igopakAraka kA.ncha
eyeglasses N 1. chashmA,ainaka,dR^igopakAraka kA.ncha
eyelash N 1. baraunI,palaka,papanI
eyelid N 1. palaka,papoTA
eyes N 1. A.nkhe.n,netra,lochana
eyesight N 1. dR^iShTi,najara,2. jyoti
eyesore N 1. A.nkha kA kA.nTA,dukha kA kAraNa,chakShupIDA
eyewitness N 1. pratyakShadarshI,pratyakSha sAkShI,draShTA
fable N 1. kahAnI,mithyA rachanA
fabric N 1. banAva,2. DhA.nchA,3. bhavana,4. banAvaTa,5. kapaDA
fabricate VT 1. banAnA,nirmANa karanA,gaDhanA,2. jAla karanA,3. jhUTha banAnA
fabrication N 1. rachanA,banAvaTa,2. jhUTha,pAkhaNDa,dhUrtatA,ghaDanta
face N 1. mukha,mu.nha,cheharA,2. sAmanA,3. agADI
face V 1. mu.nha pheranA,2. sAmanA karanA,laDanA,muThabheDa karanA
face-1/2 N 1. sAmane sAmane,sammukha
facetious A 1. ha.nsamukha,2. ha.nsane vAlA,3. hAsotpAdaka,4. ThaThola
facile A 1. sugama,susAdhya,jo sahaja me.n jItA jAya,2. mulAyama,3. milanasAra
facilitate VT 1. sugama karanA,sahaja karanA
facility N 1. sugamatA,saralatA,2. suvidhA,3. tejI,4. hoshiyArI
facing N 1. sAmanA,2. ghU.nghaTa paTa,vastrA.nchala,3. loI,mAthA,4. sa.njApha
facsimile N 1. ThIka sadR^ishya,2. ThIka nikala,3. AnabAna,4. pratirUpa
fact N 1. kAma,2. tathya,sachchAI,yathArthatA,satya varNana,2. avasthA
faction N 1. upadravI dala,2. virodha,3. balavA,4. halachala,5. upadrava
factor N 1. a.nsha,guNaka,TukaDA,khaNDa,2. pratinidhi,dUsare kI ora se kAmakAjI
factory N 1. kArakhAnA,shilpagR^iha,nirmANa shAlA,2. godAma,3. koThI,4. dukAna
facts N 1. tathya
faculty N 1. yogyatA,2. mana kI shakti,3. guNa,svabhAva,4. adhikAra,5. vishvavidyAlaya ke kisI viShaya kI adhyApaka maNDalI,6. viShaya,7.vibhAga
fade VI 1. murajhAnA,kumhalAnA,2. uDa jAnA
fag VI 1. thakanA,2. parishrama karanA,3. kulInA
fag VT 1. thakAnA,2. parishrama karanA,3. kulInA
faggot N 1. I.ndhana kA gaThThA
fail VI 1. chUkanA,2. DhalanA,3. bhUlanA,4. harAnA,5. divAlA nikalanA,6. bigaDanA
fail VT 1. bhulA denA,2. chhoDa denA,3. kisI ko nirAsha karanA
failure N 1. kamI,2. bhUla,3. asiddhi,4. ghaTatI,divAlA
fain A 1. khusha,prasanna,2. magna,3. ichchhuka
fain Adv 1. harSha pUrvaka,2. prasannatA se
faint A 1. nirbala,mA.ndA,shaktihIna,durbala
faint N 1. mUrchhA
faint VI 1. mUrchhita honA,murjhAnA,nirbala honA
fair A 1. sundara,rUpavAna,2. svachchha,sApha,amegha,3. anukUla,4. sachchA,5. niShkapaTa,6. uchita,7.shuchi,8.ThIka,9.korA
fair N 1. melA,bAjAra
fair- A 1. sundara,2. bhaDakIlA
fair- A 1. nyAya,sachchA vyavahAra,niShpakShatA
fair- A 1. mIThI bolI kA,madhura bhAShI,2. shiShTa
fairy A 1. parI ke samAna,2. komala,sukumAra,3. jhakkI
fairy N 1. apsarA,sundarI,parI
fairy-1/2 N 1. pariyo.n kI kahAnI
faith N 1. nishchaya,2. vishvAsa,3. sachchAI,4. dharma,5. mata
faithful A 1. vishvAsI,vishvasanIya,2. bhakta,3. sachchA,4. kharA,5. bAta kA sachchA
falcon N 1. bAja,syenapakShI,shikArA
falcon- N 1. tIvra dR^iShTi vAlA
fall VI 1. giranA,paDanA,2. ghaTanA,patana honA,manda honA,3. mata se utaranA,4. bhaTakanA,5. pha.nsanA
fall-1/2 N 1. laDanA,jhagaDanA,2. girAva,ghaTatI,3. hAra,4. utAra,5. nAsha,6. ghATA,7.jharanA,8.patajhaDa
fallacious A 1. bhrama me.n DAlane vAlA,jhUThA,dhokhe kA,bhramajanaka
fallacy N 1. dhokhA,2. jhUThA tarka,3. mithyA hetu,4. bhulAvA
fallout N 1. laDanA,jhagaDanA
fallow A 1. kuchha lAla yA pIlA,2. paratI,3. be boyA huA,ba~njara,Usara
fallow N 1. paratI,bhUmi
fallow VT 1. bone ke lie pR^ithvI ko jotanA
FALSE A 1. jhUThA,2. avishvAsI,adharmI,mithyAvAdI,labADa,3. khoTA,jAlI
falsehood N 1. jhUTha,asatyatA,2. khoTa,kapaTa,3. adharma
falsify VT 1. jhUTha ThaharAnA,2. bAta kATanA,3. khoTA banAnA
falsity N 1. asatyatA,2. mithyA vachana
falter VI 1. hakalAnA,aTakanA,aTaka ke bolanA,2. DagamagAnA,laDakhaDAnA
fame N 1. pratiShThA,prasiddhatA,khyAti,nAmavarI,kIrti,yasha
fame VT 1. Dhi.nDhorA pITanA,2. prasiddha karanA
familiar A 1. gharelU,2. melI,hilA milA,3. jAna pahachAna kA,parichita,4. abhikSha
familiar N 1. mitra,2. pishAcha,bhUta
familiarity N 1. hela mela,2. parichaya
familiarize VT 1. sAdhanA,abhyAsa karanA,2sahaja karanA
family N 1. kuTumba,kula,gharAnA,2. bAla bachche,3. va.nsha,4. bhAI bandhu
famine N 1. akAla,sUkhA,maha.ngI
famine-۬ N 1. akAla nivAraNa
famous A 1. prasiddha,vikhyAta,yashasvI,nAmavara
fan N 1. pa.nkhA,2. morchhala,3. sUpa,4. prasha.nsaka
fan VT 1. pa.nkhA karanA,2. phaTakanA,3. bhaDakAnA,uttejita karanA
fanatic N 1. haThI,dharmonmatta,2. pakShapAtI
fanaticism N 1. dhArmikahaTha,ati bhakti
fancier N 1. laharI,maujI
fanciful A 1. bhAvita,2. mAnasika,3. laharI,4. uma.ngI,5. kAlpanika
fancy A 1. ruchikara,2. manohara,3. sundara
fancy N 1. manogati,2. kalpanA,socha vichAra,3. uma.nga,ichchhA,chAha
fancy VT 1. sochanA,kalpanA karanA,2. pasanda karanA,3. prasanna honA
fang N 1. nukIlA athavA viShailA dA.nta,2. khA.nga,3. pa.njA
fantastic A 1. laharI,2. tara~NgI,jhakkI,3. sanakI,4. aparUpa
fantasy N 1. kalpanA,2. dhokhA,3. bhrama,4. tR^iShNA,5. prema
far A 1. dUra,2. paralA,3. baDhakara,4. taka
far Adv 1. bahuta dUra,dUra para,2. adhika
farce N 1. svA.nga,2. tamAshA,3. nakala
fare N 1. kirAyA,bhADA,2. bhojana
fare VI 1. jAnA,yAtrA karanA,2. burI yA bhalI dashA me.n honA,3. A paDanA
farewell N 1. bidA kA praNAma,rAma rAma,svasti
farina N 1. ATA,maidA,2. kalapha,mADI,3. raja,phUlo.n kI dhUla,parAga
farm N 1. kheta,2. chAka,3. paTTI,4. hAra,5. bADI,6. hajArA
farm VT 1. ThIke para denA,2. jotanA,bonA
farmer N 1. kR^iShaka,jotane vAlA,kisAna
farrow N 1. suara kI jhala
farrow VT 1. ( sUara kA) bachchA denA
farther A 1. dUra,lambe pAra,2. adhika,3. sivAya
farther Adv 1. pare,2. Age se,3. Upara,4. isake atirikta
farther-1/2 Adv 1. ati dUra,saba se dUra
farthest A 1. ati dUra,saba se dUra
fascinate VT 1. moha lenA,2. jAdU karanA
fascination N 1. jAdU,2. TonA,3. moha,sa.nmohana
fascism N 1. iTalI kA sA.nyavAda virodhI mata aura sa.ngaThana
fashion N 1. kisI vastu kI banAvaTa,2. chAla,3. pahanAvA,4. vyavahAra
fashion VT 1. DhAlanA,2. ThIka karanA
fashionable A 1. rItyAnusAra,2. vyavahArika,laukika,3. sushIla,4. chalatA,5. sajIlA
fast A "1. dR^iDha,kasA huA,2. ta.nga,3. teja,4. chaTaka,5. gaharA( ( ra.nga, Adi) "
fast N 1. vrata,upavAsa,nirAhAra vrata,2. la.nghana
fast VI 1. vrata rakhanA,upavAsa karanA,bhUkhA rahanA
fasten VT 1. jakaDanA,kasanA,2. jaDanA,3. lagAnA,4. chipaTAnA
fastidious A 1. tunuka mijAja,nakachaDhA,kaThinatA se tR^ipta honevAlA
fat A 1. moTA,2. chikanA
fat N 1. charbI,2. kisI vastu kA bahumUlya bhAga
fat VI 1. moTA honA
fat VT 1. moTA karanA
fatal A 1. jIvaghAtaka,2. bhAvI,3. bhAgya sa.nba.ndhI
fatality N 1. bhAgyavashatA,bhavitavyatA,2. mR^ityu,nAsha,3. karma lekha
fate N 1. bhAgya,daivagati,2. durbhAgya,3. antima phala,4. honI,bhAvI
fated A 1. bhAgya me.n likhA huA,daivanirdiShTa
father N 1. pitA,bApa,2. utpattikAra,utpAdaka,3. bApadAdA,4. bhaktisUchaka upAdhi,5. Ishvara,paramapitA
father VT 1. pAlakanA,pitA honA,2. ichchhA se grahaNa karanA,3. utpanna karanA
fatherland N 1. janmabhUmi,vatana,pitA kA ghara,svadesha
fatherless A 1. anAtha,be bApa kA,2. jisakA rachayitA GYAta na ho
fatherly A 1. pitA tulya,2. paitrika,3. snehI
fathom N 1. chhaH phuTa( gaharAI)
fathom VT 1. thAha lenA,nApanA,2. paiThanA
fatigue N 1. shrama,mehanata,2. thakAna
fatigue VT 1. thakAnA
fatten VT 1. moTA karanA,sthUla karanA,2. upajAU karanA
fatty A 1. charbIdAra
fault N 1. bhUla,2. avaguNa,khoTa,3. doSha,aparAdha
faulty A 1. ashuddha,doShapUrNa,2. burA,3. khoTA,4. apUrNa,5. aparAdhI
fauna N 1. pashu,jAnavara
favour N 1. kR^ipA,2. pakSha,3. sahArA,4. anugraha,5. namratA,6. patrI
favour VT 1. kR^ipA dR^iShTi rakhanA,2. sahArA denA,3. upakAra karanA
favourable A 1. hitakArI,2. lAbhadAyaka,3. guNakArI,4. sahAyaka,5. upakArI
favourite A 1. auro.n se adhika priya
favourite N 1. mu.nhalagA,kR^ipApAtra
fawn N 1. hiraNa kA bachchA,mR^iga chhaunA
fawn VI 1. giDagiDAnA,2. khushAmada karanA,lalopachcho karanA,chApalUsI karanA
fawn VT 1. hiraNI kA bachchA denA
fay N 1. apsarA,parI
fear N 1. bhaya,Dara,a.ndeshA,2. bhaya kI vastu
fear VI 1. DaranA,bhayabhIta honA,sahamAnA
fear VT 1. DarAnA,bhayabhIta karanA
fearful A 1. bhayAnaka,DarAvanA,2. bhayabhIta,DarA huA
fearless A 1. niDara,narbhaya,sAhasI,bhaya rahita
feasibility N 1. sAdhya honA,sambhAvya,2. honahArI
feasible A 1. hone ke yogya,sAdhya,sa.nbhAvya,2. sukara,sahaja
feast N 1. bhoja,utsava,dAvata,2. tyohAra
feast VI 1. bhojana karanA,bhoja khAnA,2. nihAla honA
feast VT 1. dAvata karanA,bhoja denA
feat N 1. vIratA kA kAma,2. adbhuta karma
feather N 1. pa.nkha,para,2. koI halkI vastu,3. varga,jAti
feathers N 1. pa.nkha,para
feathery A 1. paradAra,2. pa.nkha sadR^isha,para kI taraha
feature N 1. rUpa,AkR^iti,mukhAkR^iti,2. lakShaNa,chihna
federal A 1. sa.nghI viShayaka,sa.nghIya,sa.ngha,2. paraspara svIkR^ita,3. mA.nDalika
federalist N 1. sa.nghavAdI
federation N 1. sandhi,mela sabhA,2. sa.ngha,ma.nDala,3. rAjyo.n kA sa.nyoga,rAjya sa.ngha
fee N 1. phIsa,2. mehanatAnA,3. inAma,puraskAra,4. paTTA,jAgIra
fee VT 1. pAritoShika denA,mehanatAnA denA,majUrI denA,2. kirAye para lenA
feeble A 1. nirbala,kamajora,durbala,kShINashakti
feeble A 1. adR^iDha,2. badalanevAlA
feed N 1. khAdya,bhojana,2. pashu kA khAdya,chArA
feed VI 1. bhojana karanA
feed VT 1. khilAnA,charAnA,2. pAlana karanA
feeder N 1. khilAne vAlA,pAlanahAra,poShaka,2. khAne vAlA,3. sahAyaka nadI
feel N 1. sparsha GYAna
feel VI 1. GYAta karanA,2. pIDita yA dukhI honA,3. sahAnubhUti rakhanA
feel VT 1. chhUnA,2. TaTolanA,3. mAlUma karanA,4. dukha uThAnA,5. parakhanA
feeling N 1. sparsha GYAna,2. anubhava,3. bodha,4. chhUnA,5. sahAnubhUti
feign VT 1. jhUTha kahanA,2. banAvaTa karanA,3. bahAnA karanA
felicity N 1. Ananda,sukha chaina
feline A 1. billI sA,mArjArIya
fell A 1. nirdayI,kaThora
fell N 1. khAla,charma
fellow N 1. sAthI,sa.ngI,hamajolI,2. jana,3. vishvavidyAlaya yA vidvatsamAja kA sabhya
fellowship N 1. sa.nga,maitrI,sAhacharya,melajola,2. milApa,3. bhAIchArA,4. vishvavidyAlaya Adi kA sabhya honA
felon N 1. aparAdhI,dveShI,abhiyukta,2. pApI
felonious A 1. duShTa,durAchArI,mahApApI,burA,2. jAna bUjha kara kiyA huA( aparAdha) ,3. aparAdhI
felony N 1. baDA pApa,aparAdha,baDA jurma,mahApApa
felt N 1. UnI kapaDA,nandA
female A 1. strI kA,strI jAti sa.nba.ndhI,straiNa
female N 1. strI jAti,aurata,mAdA
feminine A 1. strI varga kA,aurata sA,straiNa,2. komala,mulAyama,3. strI li.nga
fence N 1. gherA,ADa,chahAradIvArI,bADA,2. bachAva,rakShA kA sAdhana
fence VI 1. talavAra chalAnA sIkhanA,2. dvayarthaka yA sa.ndeha yukta uttara de kara sachchI bAta chhipAnA
fence VT 1. hAtA gheranA,banda karanA,2. bachAnA
fencing N 1. paTTebAjI,lakaDI yA talavAra phe.nkane kI kalA
fend VT 1. rokanA,2. ADa karanA,dUra karanA,3. bachAnA
fennel N 1. sau.npha
feral A 1. ja.ngalI,banailA,asabhya
ferment N 1. khamIra,ubAla,khalabalA
ferment VI 1. ubAla khAnA,2. halachala me.n honA,3. krodha me.n honA
ferment VT 1. josha denA,ubAlanA
fermentation N 1. ubAlanA,josha,ubAla,khamIra,sirkA,2. krodhita karanA
fern N 1. eka taraha kA paudhA,eka prakAra kA vR^ikSha
ferocious A 1. ja.ngalI,banailA,2. ati krUra,kaThora
ferocity N 1. ja.ngalIpana,niThuratA,2. nardayatA
ferret N 1. nevale kI jAti kA eka jAnavara
ferret VT 1. DhU.nDhanA,talAsha karanA,khojanA
ferrous A 1. lohe kA,2. lohe kI taraha
ferry N 1. pAra,ghATa,2. pAra le jAne vAlI naukA
ferry VT 1. nAva se pAra karanA
ferry- N 1. mAjhI,mallAha,kevaTa,nAvika
fertile A 1. upajAU,phaladAyaka,2. adhika,prachura
fertility N 1. phaladAyakatA,upajAUpana,urvarApana
fertilize VT 1. upajAU karanA,phaladAyaka banAnA,bone ke yogya banAnA
fervent A 1. garma,2. utsuka,josha se bharA huA,utsAhI,3. chamakatA huA
fervently Adv 1. utsAha se,chAha se,2. ugratA se
fervour N 1. garmI,2. utsAha,chAva,3. vyagratA
fester N 1. pakA huA ghAva
fester VI 1. burA honA,saDanA,2. ghAva pakanA,3. galanA
fester VT 1. saDAnA,pakAnA
festival N 1. tyohAra,jyonAra,parva,utsava
festive A 1. utsava sa.nba.ndhI,2. mudita,prasanna,Ana.ndakArI
festivity N 1. utsava,2. badhAI,3. uchhAha
festoon VT 1. bandanavAra bA.ndhanA
fete N 1. tyohAra,parva,utsava,kArya,2. chhuTTI
fetter N 1. beDI,shrR^i.nkhalA,roka,bandhana
fetter VT 1. beDI DAlanA,ja.njIra me.n bA.ndhanA,2. rokanA,aTakAnA
fetus N 1. peTa kA bachchA,garbha
feud N 1. jhagaDA,laDAI,bakheDA,2. bhUmi kA adhikAra isa niyama para ki yuddha me.n svAmI kI sahAyatA kare
feudal A 1. jAgIra sa.nba.ndhI,2. phaujI naukarI ke badale kI milI huI( jAgIra) ,isa sa.nba.ndha kA
fever N 1. jvara,bukhAra,2. ativyAkulatA,utkaNThA
feverish A 1. jvara pIDita,UShNa,2. cha.nchala,utkaNThita
few A 1. thoDA,ine gine,do chAra
few Det 1. do chAra
fez N 1. turkI TopI,phu.ndedAra TopI
fiasco N 1. asaphalatA
fiat N 1. AGYA,hukma
fibre N 1. reshA,tAra,ta.ntu
fibrous A 1. reshedAra,ta.ntumaya,sUtramaya
fickle A 1. cha~nchala,chapala,2. adhIra,3. beThikAnA
fiction N 1. kalpita kathA,jhUThI kahAnI,2. jhUTha
fictitious A 1. nakalI,jhUThI,kalpita,banAvaTI
fiddle VT 1. sAra.ngI bajAnA,2. tuchchha bAto.n me.n lage rahanA
fiddler N 1. sAra.ngI bajAne vAlA
fidelity N 1. sachchAI,ImAnadArI,2. svAmi-bhakti,3. anurAga
fidget VI 1. kulabulAnA,vikala honA
fidgety A 1. bekala,bechaina,vyAkula
fiduciary A 1. vishvAsa sa.nba.ndhI,vishvAsa pada kA
fierce A 1. ja.ngalI,bhayAnaka,ati krUra,2. krodhI,Aga babUlA
fiery A 1. Aga sA,a.ngArA sA,lAla,krodhI,chamakatA huA
fife N 1. ba.nsI,bA.nsurI,muralI
fife VI 1. bA.nsurI bajAnA
fifteen Det 1. pandraha
fifteen N 1. pandraha
fifteenth A 1. pandrahavA.n
fifteenth N 1. pandrahavA.n
fifth A 1. pA.nchavA.n
fifth N 1. pA.nchavA.n
fiftieth A 1. pachAsavA.n
fiftieth N 1. pachAsavA.n
fifty Det 1. pachAsa
fifty N 1. pachAsa
fig N 1. a~njIra kA peDa yA phala,2. nirarthaka vastu,jha.njhI kauDI
fight N 1. yuddha,samara,laDAI
fight VI 1. laDanA,mArapITa karanA,kushtInA
fight VT 1. laDanA,yuddha karanA,yuddha karA denA
fighter N 1. yoddhA
figurative A 1. rUpavata,sAkAra,pratirUpI,rUpakAtmaka,lAkShaNika,dR^iShTAntarUpI,2. ra.ngIna,sundara,ala.nkR^ita
figure N 1. AkR^iti,DhA.nchA,rUpa,AkAra,Daula,2. chitra,3. mUrti
figure VI 1. sAmane AnA,2. chitra bananA,mUrti gaDhanA,2. shreShTha yA prasiddha prakaTa honA
figure VT 1. AkAra banAnA,chitra yA mUrti banAnA,bUTe kADhanA,2. gaNanA karanA
figure-᤿ N 1. jahAja para kA banA huA chitra,2. nAma mAtra kA netA yA sabhApati jisakA adhikAra na ho
figurehead N 1. jahAja para kA banA huA chitra,2. nAma mAtra kA netA yA sabhApati jisakA adhikArara na ho
filament N 1. sUta,reshA,nasa,ta.ntu,kesara
file N 1. lekhyapatra,misila,2. tAra kI natthI,3. sUchI,chiThThI,4. sainya shreNI,pa.nkti,5. retI,ra.ndA
file VT 1. shreNIvaddha yA natthI karanA,2. misila me.n shAmila karanA,3. sudhAranA
filings N 1. chUra,burAdA
fill N 1. mana bhara,bhara peTa,AtR^ipti
fill VT 1. pUrA karanA,bharanA,athAnA,nakashA pUrA karanA,2. Dhera lagAnA,3. pilAnA,4. DhAlanA,u.nDelanA
fillet N 1. sira para bA.ndhane kA phItA,choTIbanda,2. puThThe kA mA.nsa
filly N 1. ghoDe kI bachheDI,2. chhichhoDI laDakI
film N 1. philma,chalachitra,2. jhillI,jAlA,3. makaDI kA tAra,4. phUlI,mA.nDA,paradA,5. chitra lene kA mAdhyama,philma,6. paTala
filter N 1. chhalanI,sAphI,chhannA
filter VI 1. chhananA,rasanA,svachchha honA
filter VT 1. chhAnanA,nithAranA
filth N 1. kUDA,mailA,gandagI
filthy A 1. mailA,bhraShTa,apavitra,ashuddha,kutsita
fin N 1. machhalI kA para
final A 1. sunishchita,suniNIrta,nirNAyaka,2. pichhalA,AkhirI,antima
finally Adv 1. pIchhe,Akhira me.n,pariNAma me.n,a.nta me,4. pUrNa rUpa se
finance N 1. mAlagujArI,AmadanI,rAjakIya dhana,mAla,Aya,kara,kosha
finance V 1. pU.njI denA,rupaye paise kA prabandha karanA
financial A 1. mAlagujArI,AmadAnI sambandhI,dhana sambandhI,Arthika
financier N 1. pU.njI lagAnevAlA,sarakArI kara vA Ar vyaya kA karmachArI,rAjakoShAdhyakSha
finch N 1. eka chhoTI gAnevAlI chiDiyA
find VT 1. pAnA,milanA,2. jAnanA,GYAta karanA,3. hAtha laganA,prApta karanA
finding N 1. khoja,jo kuchha GYAta kiyA gayA ho
fine A 1. uttama,shreShTha,sundara,2. komala,mahIna,patalA,3. bhalA,achchhA,4. bhUShita,bhaDakadAra
fine N 1. jurmAnA,artha da.nDa
fine VT 1. artha da.nDa denA,jurmAnA karanA
fine VT 1. nirmala karanA,maila chhoDanA,2. chitrakArInA,shilpa kalA AdinA
finery N 1. sajAvaTa,TIpaTApa,ThATabATa,2. bhaTTI jisa me.n maila nithara jAtI hai
finger N 1. hAtha kI a.ngulI,a.ngula
finger VT 1. hAtha lagAnA,chhUnA,2. pha.nse honA
finish N 1. pariShkR^iti,samApti,anta
finish VT 1. pUrA karanA,samApta karanA
finite A 1. parimita,sImAbaddha
fir N 1. devadAra,sanobara
fire N 1. Aga,jalana,agni,2. utsAha,josha,3. krodha,4. topo.n kI bADha
fire VT 1. Aga lagAnA,sulagAnA,krodhita karanA,uttejita karanA,2. dAganA,chalAnA
fire- N 1. topa,bandUka
firearm N 1. topa,bandUka
fireman N 1. Aga bujhAne vAlA
fireplace N 1. chUlhA,Aga rakhane kA sthAna
fireproof A 1. agnirodhaka,agnijita,Aga se na jalane vAlA,adAhya
fireside N 1. agni sthAna,chUlhA
fireworks N 1. AtishabAjI,agnikrIDA
firm A 1. dR^iDha,sthira,achala,majabUta,Thosa,kaDA
firmly Adv 1. majabUtI se,draDhatA se,jora se,sthiratA se,dhairya se
firmness N 1. majabUtI,dR^iDhatA,sthiratA,dhairya
first A 1. prathama,pahilA,sarva prathama,2. mukhya,pradhAna,3. pramukha,pratiShThita
fiscal A 1. rAjakoSha sambandhI,kara sambandhI,Arthika,dhana sambandhI
fiscal N 1. dhanAdhyakSha,khajAnchI
fish N 1. machhalI,matsya
fish VI 1. machhalI kA shikAra karanA,machhalI mAranA
fisherman N 1. machhuvA,mAhIgIra,dhI.nvara
fishery N 1. machhalI pakaDane kA vyavasAva yA sthAna
fishy A 1. machhalI ke sadR^isha,matsyayukta,bisA.ndA
fissure N 1. darAra,chheda,chIra
fist N 1. muThThI,ghU.nsA
fit A 1. ThIka,yogya,anurUpa,uchita
fit N 1. maroDa,bImArI kA chaDhAva,ai.nThana
fit VI 1. ThIka honA,yogya honA,sajanA,sohanA,phabanA
fit VT 1. ThIka karanA,anurUpa karanA,2. niyojana karanA
fitness N 1. yogyatA,auchitya,anurUpatA,anukUlatA
fitting A 1. uchita,yogya
fitting N 1. sAmAna,sAja,niyojya
five Det 1. pA.ncha
fix N 1. kaThinAI,sa.nkaTa,bha.nvarajAla
fix VI 1. sthira rahanA,honA
fix VT 1. dR^iDha karanA,gADanA,lagAnA,jaDanA,pakkA karanA
fixed A 1. sthira,dR^iDha,niyata,nirdiShTa,achala
fixture N 1. sthira vastu,sthAvara dravya yA sa.nrati,joDa,2. sthiratA,dR^iDhatA
fizz VI 1. sanasanAnA
flabby A 1. pilapilA,DhIlA,pichapichA,lachIlA
flag N 1. patAkA,dhvaja,2. paTiyA,3. eka prakAra kA jala me.n kA paudhA
flag VI 1. DhIlA yA udAsa honA,shaktihIna honA,utsAha hIna honA
flag VT 1. dhvajA Adi se sajAnA
flagrant A 1. jalatA huA,prasiddha,suprakAsha,nindanIya
flail VT 1. sA.nTa se pITanA
flake N 1. papaDI,TukaDA,2. parata,taha,3. himakaNa,4. chi.ngArI,5. DhA.nchA
flake VT 1. TukaDe TukaDe karanA,taha lagAnA
flambeau N 1. mashAla
flame N 1. jvAlA,A.ncha
flame VI 1. jalanA,dhadhakanA,krodha me A jAnA
flame VT 1. jalAnA,ukasAnA,uttejita karanA
flamingo N 1. eka taraha kI lAla chiDiyA,marAla
flank N 1. pakSha,kokha,bagala,kinArA,phaija kA bagalI hissA
flank VI 1. eka kinAre khaDA kiyA jAnA
flank VT 1. bagalI hisse para AkramaNa karanA
flannel N 1. phalAlaina
flap N 1. phlaipa,koI chIja jo DhIlI laTakatI huI ho,lolaka
flap VT 1. phaTaphaTAnA,jhADanA
flare N 1. chamaka,damaka,dhadhaka
flare VT 1. jhilani lAnA,damakanA
flash A 1. chamakadAra parantu nakalI
flash N 1. chamaka,chaudha
flash VI 1. chau.ndhanA,damakanA,chamakanA
flash VT 1. damakanA
flashy A 1. bhaDakIlA,ra.ngIlA,chaTakIlA,thoDI dera damakane vAlA,AsAra
flask N 1. shIshI,kuppI,bArUdadAna,sighaDA
flat A 1. sama,sApATa,chaurasa,chikanA,chapaTA
flat N 1. chaurasa maudAna,2. eka sA,barAbara kI chIja
flatten VTI 1. chaurasa karanA,chapaTA karanA yA honA
flatter VT 1. khushAmada karanA,chApalUsI karanA,phusalAnA,mithyA prasha.nsA karanA
flattery N 1. chATUtki,khushAmada,chApalUsI
flaunt VT 1. phaDaphaDAnA,akaDa kara chalanA,bhaDaka dikhAnA
flavour N 1. svAda,rasa,2. mahaka,sugandha
flavour VT 1. svAda denA,sugandha denA,svAdiShTa karanA yA sugandhita karanA
flawless A 1. doSharahita,anindanIya
flaw N 1. darAra,dhabbA,kala.nka,doSha,khoTa
flaw VT 1. taDakAnA,chaTakAnA,darAra karanA
flax N 1. sana,paTasana
flea N 1. pissU
fleck N 1. dhabbA,chittI
fleck VT 1. chittI DAlanA,pacharaNa karanA
fledge VI 1. uDane ke yogya ho jAnA
fledge VT 1. paradAra karanA,uDane yogya banAnA
fledgling N 1. chiDiyA kA bachchA,2. anubhavahIna manuShya
flee VI 1. bhAganA,haTa jAnA
flee VT 1. chhoDanA,dUra rahanA,bache rahanA
fleece N 1. bheDa kA Una,Una ke sadR^isha koI vastu
fleece VT 1. Una kataranA,mUDanA,nichoDanA,Una bichhAnA yA lagAnA
fleet A 1. vegavAna,teja,shIghragAmI
fleet N 1. jahAjo.n kA beDA,2. potAvalI
fleet VI 1. jaLI jAnA,bhAganA,champata honA
fleeting A 1. kShaNika,shIghra vyatIta honevAlA,asthira,asthAyI
flesh N 1. mA.nsa,goshta,AmiSha,AmiSha bhojana
fleshy A 1. moTA tAjA,sthUla,goshtadAra,mAsa.nla
flex VT 1. jhukAnA,lachAnA,moDanA
flexibility N 1. lachaka,namratA,chimaDApana,komalatA
flexible A 1. lochadAra,narma,mulAyama,lachakadAra,anuneya
flick VT 1. halake mAranA,chAbuka lagAnA,2. jhADanA,4. svachchha karanA
flicker VI 1. para mAranA,tilamilAnA,TimaTimAnA,jhilamilAnA
flier N 1. bhAganevAlA,palAyaka,bhAgA huA,2. jaLI chalane vAlA
flight N 1. uDAna,bhagAna,bhAganA,2. tIro.n kI bauchhAra
flimsy A 1. patalA,sUkShma,bodA,jhirajhirA,nirbala
flinch VI 1. haTanA,phiranA,hichakanA
fling N 1. pheka,phaTakA,2. bolI TolI,tAnA
fling VI 1. phekanA,lAtamAranA,bolI bolanA,tAnA denA
fling VT 1. phekanA,girAnA,bakheranA,mAranA,chhoDanA,harAnA
flint N 1. chakamaka patthara,2. eka prakAra kA nirmala chamakIlA shIshA
flippant A 1. bakavAdI,bakkI,batakkaDa
flirt N 1. jhaTakA,2. ha.nsI,tAnA
flirt VI 1. ha.nsI ThaThThA karanA,2. cho.nchale karanA
flirt VT 1. phe.nkanA,uchhAlanA,hilAnA,chalAnA,DolanA
flirtation N 1. chochalA,nakharA
float N 1. taurane vAlI vastu,beDA,Do.ngA
float VI 1. tairanA,bahanA,2. chalanA,idhara udhara phiranA,niruddeshya ghUmanA
float VT 1. tairAnA,bahAnA,pravAhita karanA,nA
flock VI 1. ikaThThA honA,ekatra honA
floe N 1. barpha kI tairatI chAdara,pAnI para bahatA huA barpha kA TukaDA
flog VT 1. koDe mAranA,be.nta lagAnA,2. bala naShTa karanA
flood N 1. bADha,sailAba,jalamaya,2. jvAra,jvAra kA chaDhAva,3. bAhulya,4. bahutAyata
flood VTI 1. bADha AnA,DubAnA,boranA,baha nikalanA
floor N 1. pharsha,jamIna,machAna,koThA
floor VT 1. pharsha banAnA,gacha karanA
flop VT 1. para phaDaphaDAnA,ekAeka girA denA
flora N 1. peDa paudhe,bana devI,2. kisI desha yA kAla kI kula vanaspati
floral A 1. vanaspati sa.nba.ndhI,2. puShpa sa.nba.ndhI
florid A 1. phUladAra,2. raktAbha,lAla susajjita,3. bhaDakIlA,chamakadAra
florist N 1. mAlI,2. phUlavAlA,3. phUlo kA adhyayana karane vAlA
flotilla N 1. beDA,jhAlara
flounder N 1. eka chhoTI samudrI machhalI
flounder VI 1. phaDaphaDAnA,chhaTapaTAnA,taDapanA
flour N 1. ATA,chUnA,maidA,sUjI
flour VT 1. ATA banAnA,panachakkInA,ATA pIsane kI chakkInA
flourish N 1. sajAvaTa,chamaka,bhaDaka
flourish VI 1. phalanA,baDhanA,bhAgyavAna honA
flourish VT 1. sushobhita karanA,sa.nvAranA,bUTe banAnA
flout VTI 1. chiDhAnA,bolI bolanA,anAdara karanA
flow N 1. pravAha,chaDhAva,jvAra,dhArA
flow VI 1. bahanA,pighalanA,DhalakanA
flower N 1. phUla,puShpa,kalI
flower VI 1. phUlanA,kaliyA.nnA
flowery A 1. phUladAra,phUlo.n se ladA,puShpamaya
fluctuate VI 1. DAvA.nDola karanA
fluctuate VT 1. laharAnA,ghaTanA baDhanA,utaranA chaDhanA,sthira na rahanA,hilanA
fluctuation N 1. asthiratA,anishchaya,laharo kI taraha utAra chaDhAva
flue N 1. chimanI,roshanadAna,dhuA.nlA
fluency N 1. vAkpaTutA,bahAva,chaTaka bolI
fluent A 1. suvaktA,vAkpaTu,dhaDAke ke sAtha bolane vAlA
fluently Adv 1. dhArApravAha,dhaDalle se,ve aTake,teja,vAkpaTutA ke sAtha
fluff N 1. ruI kA roA.n
fluid A 1. tarala,pAnI,rasa,drava padArtha,patalA,pAnI sA bahatA,DhIlA
fluke N 1. phAla,la.ngara kI noka jo pR^ithvI me gaDa jAtI hai
flurry N 1. havA kA jho.nkA,2. haDabaDI
flush N 1. ubAla,lAlI kI jhalaka,tamatamAhaTa,mu.nhapara kI lAlI
flush VI 1. phailanA,bahanA,lAla honA,gAla surkha honA,mukha tamatamAnA
flush VT 1. praphullita kara denA,lAla kara denA,2. dhonA,pavitra karanA
flute N 1. bA.nsurI,muralI
flutter N 1. phaDaphaDAhaTa,ghabarAhaTa
flutter VI 1. para phaDaphaDAnA,phaTaphaTAnA,taDapanA
flutter VT 1. ghabaDA denA,gaDabaDA denA
flux N 1. bahAva,pravAha
flux VI 1. bahanA,pighalanA
flux VT 1. pighalAnA,galAnA
fly N 1. makkhI,machchhara
fly VI 1. uDanA,bhAganA,bItanA,jaLI se bhAga jAnA
fly VT 1. uDA denA,bachA jAnA,katarAnA
flying N 1. uDAna,alpa samaya ke liye darshana yA bhe.nTa
foam N 1. phena,jhAga,2. kopa,krodha
foam VT 1. phena banAnA,jhAga uThAnA,2. krodhita karanA
foamy A 1. jhAga dAra,kaphadAra
fob N 1. ghaDI kI jeba,2. dhokhA
fob VT 1. dhokhA denA
focal A 1. nAbhIya,kendra kA,kendra sa.nba.ndhI
focus N 1. phokasa,ke.ndra,nAbhi,vaha bindu jahA.n kiraNe ikaThThI hotI hai.n
focus VT 1. ke.ndra me.n lAnA,kiraNe.n eka kendra me lAnA,kendra se kiraNa milAnA
fodder N 1. chArA,ghAsa,bhUsA
fodder VT 1. chArA denA
foe N 1. bairI,ripu,shatru,pratipakShI,virodhI
fog N 1. kuharA,kuhAsA
foible N 1. charitra doSha,avaguNa,naitika daurbalya
foil N 1. hAra,asaphalatA
foil VT 1. harAnA,vR^ithA karanA
foist VT 1. thopanA,chorI se yA anuchita rUpa se milA denA,milaunI karanA,asalI kara ke gale maDhanA
fold N 1. taha,2. bADA,3. samradAya,4. jhola
fold VT 1. doharAnA,taha karanA,3. lapeTanA,4. bADe me banda karanA
folder N 1. jo taha karatA hai
foliage N 1. pattiyA.n,pattiyo kA guchchhA
folio A 1. pholiyo,eka hI bAra moDe huye kAgaja kI
folio N 1. pholiyo,eka bAra moDA huA kAgaja kA tAva
folio VT 1. kitAba me pR^iShTha ke nambara DAlanA,2. nambaranA
folk N 1. loga,manuShya gaNa,AdamI loga
folklore N 1. kahAvata,gharelU kathA kahAnI,paurANika bAte
follow VI 1. pariNAma honA,phalasvarUpa honA,pIchhe AnA
follow VT 1. pIchhe pIchhe jAnA,sAtha jAnA,pIchhA karanA,pIchhe AnA
follow_- VI 1. nAka kI sIdha chale jAonA
follower N 1. adhIna chelA,anuyAyI,shiShya
following A 1. dUsarA,agalA,nIche kA,bAda kA
following N 1. chele,shiShya varga,anuyAyI varga
folly N 1. mUrkhatA,nAdAnI,aGYAnatA
foment VI 1. mUrkhatA karanA
fond A 1. mUrkha,aGYAna,mUDha
fondle VT 1. puchakAranA,lADa pyAra karanA
fondness N 1. pyAra,chAva,anurAga,prema,2. ruchI
font N 1. jala sa.nskAra kA jala rakhane vAlA pAtra
food N 1. AhAra,bhojana,khAdapadArtha
fool N 1. mUrkha,gAudI,aGYAna,jaDa,mUDha
fool VT 1. mUrkha banAnA,dhokhA denA,ThagAnA
foolhardy A 1. ati sAhasika,asAvadhAna,akkhaDa,utAvalA
foolish A 1. sUDa,bholA,mUrkha,buddhihIna
foot N 1. pA.nva,paira,paga
foot VI 1. chalanA,TahalanA
football N 1. pA.nva se khelane kA ge.nda
footing N 1. AdhAra,pA.nva rakhane kA sthAna,jaDa,nI.nva
footnote N 1. panne ke nIche kI TIkA
footprint N 1. paira kA chihna,pAda chihna
footstep N 1. paira kA chihna,2. padachApa
for N 1. bA.nkA,chhailA,alabelA,ra.ngIlA
for Prep 1. badale me,sthAna me,pratinidhi svarUpa se
for N 1. muphta me.n,seta meta
forage N 1. chArA,dAnA
forage VI 1. chArA yA ghAsa kI khoja me ghUmanA
forage VT 1. lUTanA
foray N 1. dhAvA,AkramaNa,ekAeka chaDhAI
foray VT 1. dhAvA karanA
forbearance N 1. dhairya,sahanashIlatA,narmatA
forbid VT 1. manA karanA,varjanA,rokanA
force N 1. shakti,bala,jora
force VT 1. dabAnA,lAchAra karanA,vivasha karanA
forceful A 1. balavAna,puShTa
forceps N 1. chimaTA,dastapanAha,sa.nDAsI
forcible A 1. balavAna,puShTa
forcibly Adv 1. balapUrvaka,balAtkAra,bala se
ford N 1. uthalI jagaha,nadI,nAlA kA vaha sthAna jahA.n paidala pAra kiyA jA sake
ford VT 1. helanA,binA taire pAra chale jAnA
fore A 1. agra,2. pUrva,3. sAmane,4. Age kA
fore Adv 1. sAmane,2. pahale
forearm N 1. hAthakohanI taka,agra bAhu,pahu.nche se kohanI taka hAtha
forebode VT 1. bhaviShya kahanA,2. pahile se batalAnA yA jAnanA
foreboding N 1. pUrvAbhAsa,bhaviShya kI vipadAo ko pahile se jAna lenA,2. aniShTa darshana
forecast N 1. pUrvAnumAna,pUrvasUchanA,bhaviShyavANI,pahale se upAya karanA
forecast VT 1. pUrvasUchanA denA,bhaviShyavANI karanA,pahale se upAya karanA,2. Age se dekhanA
foreclose VT 1. rokanA,pratibandha lagAnA,manA karanA,2. banda karanA
foreclosure N 1. pratiba.ndha
forefather N 1. puraSha,2. bApa dAdA,pUrvaja
forefinger N 1. tarjanI
forefront N 1. sabase Age,saba se Age kA bhAga,bilakula sAmanA
forehead N 1. mAthA,lalATa
foreign A 1. bAharI,2. paradeshI,videshI,3. parAyA
foreigner N 1. paradeshI,videshI,2. pravAsI manuShya
foreman N 1. phoramaina,vaha AdamI jo dUsaro.n ke Upara rakkhA gayA ho,2. sarapa.ncha
foremost A 1. sarvaprathama,prathama,pahalA,2. pradhAna,3. saba se baDA
forerunner N 1. agravartI,2. Age jAne vAlA,3. aguA
foresee VT 1. anumAna lagAnA,Age se dekhanA,2. Age se sochanA
foreshadow V 1. pUrvalakShaNanA,pUrvAbhAsanA,pahale se prakaTa karanA
foresight N 1. agradR^iShTi,2. pUrva GYAna,3. dUradarshitA
forest N 1. ja.ngala,vana,kAnana,araNya
forestall VT 1. pahale se ghera lenA,pahale hI roka lenA,2. Age se mola le rakhanA,3. pahale se grahaNa karanA
forester N 1. vana rakShaka,vana adhikArI,ja.ngala kA aphasara,2. vanavAsI
foretell VT 1. pahile se batAnA,bhaviShyavANI karanA
forever Adv 1. sadaiva,sadA,chirakAla
forewarn VT 1. khavaradAra karanA,pahale se sacheta karanA,jatAnA,chetAnA
foreword N 1. prAkkathana,bhUmikA,prastAvanA
forfeit N 1. jabta kI huI vastu,2. daNDa,jurmAnA
forfeit VT 1. kho baiThanA,adhikAra chalA jAnA,2. jurmAnA denA,jabta honA
forfeiture N 1. daNDa,jurmAnA,2. apahAra,da.nDadAna
forge N 1. bhaTTI,2. lohArakhAnA,3. vaha sthAna jahA.n para kuchha banAyA jAye
forge VT 1. gaDhanA,3. dhokhA dene ke liye kisI vastu kI nakala karanA
forgery N 1. jAlasAjI,banAvaTa,jAla,kUTa rachanA
forget VT 1. bhUla jAnA,yAda na rakhanA,bisUranA,chitta se utAranA
forgetful A 1. bhulakkaDa,bhUla jAne vAlA,vismaraNashIla,2. asAvadhAna
forgive VT 1. kShamA karanA,2. chhoDa denA,mukti denA
forgiveness N 1. kShamA,2. mukti,chhuTakArA
forgiving A 1. kShamAshIla,dayAlu
fork N 1. kA.nTA,khAnA khAne kA kA.nTA
fork VI 1. vibhAjita honA,phUTanA,2. patti nikalanA
forlorn A 1. lAchAra,asahAya,2. khAlI,sUnA,ujADa
form VT 1. banAnA,2. DhAlanA,3. shikShA denA,sIkha denA,sadhAnA
formal A 1. aupachArika,niyamAnusAra,niyamAnurUpa,lokAchArI,vyavahArAnesArIra
formality N 1. shiShTAchAra,aupachArikatA,2. niyamAnurUpa bartAva,niyama pAlana
formally Adv 1. niyamAnusAra,yathAvidhi
formation N 1. banAvaTa,rachanA,sR^iShTi,2. utpatti
former A 1. pahalA,agalA,pahale varNana kiyA huA
formerly Adv 1. pahale,Age,pUrva kAla me
formidable A 1. vikaTa,durjeya,bhayAnaka,DarAvanA,2. sAhasa toDane vAlA
formula N 1. sUtra,niyama,vidhi,2. maryAdA
formulate VT 1. banAnA,vyavasthA karanA,2. vidhi se rachanA,3. sUtra rUpa me rakhanA
forsake VT 1. tyAga denA,chhoDa denA,bhUla jAnA
forswear VT 1. shapatha khA kara chhoDanA,shapatha khAkara asvIkAra karanA,2. jhUThI shapatha khAnA
fort N 1. koTa,gaDha,kilA
forth Adv 1. Age,2. bAhara
forthcoming A 1. AgAmI,2. Ane vAlA,3. AgamanashIla,4. nikaTa AtA huA
forthwith Adv 1. abhI,phaurana,tatkAla
fortification N 1. kilAvandI,koTa,gaDha banAne kI vidyA
fortify VT 1. dR^iDha karanA,majabUta karanA,2. kilAba.ndI karanA
fortitude N 1. dhairya,sAhasa,dR^iDhatA,dhIratA
fortnight N 1. pakha,2. pAkha,3. do saptAha
fortress N 1. gaDhI,koTa,kilA
fortress VT 1. AkramaNa se rakShA karanA,2. ADa karanA
fortuitous A 1. sa.nyogI,daivI,Akasmika
fortunate A 1. bhAgyashAlI,shubha,bhAgyavAna,saubhAgyavAna,daivashAlI
fortunately Adv 1. bhAgya se,saibhAgya se,sa.nyoga se,daivayoga se
fortune N 1. saubhAgya,sa.nyoga,honI,likhanI,bhAgya se mIlI huI vastu,2. dhana
forty N 1. chAlIsa
forward A 1. agalA,Age kI ora,2. agrastha
forward Adv 1. Age,sAmane
forward VT 1. baDhAnA,2. agrasarita karanA,bhejanA,Age ko chalatA karanA
foster A 1. dhAtreya,dUdha bhAI'
foster VT 1. pAlanA,dUdha pilAnA,khilAnA,pAlana poShaNa karanA,2. sahAyatA karanA
foul A 1. ashuddha,malina
foul VT 1. bigADanA,ga.ndA karanA
found VT 1. nI.nva DAlanA,banAnA,sthApanA karanA,DhAlanA
foundation N 1. nI.nva,2. sa.nsthA,3. sa.nsthApanA,nirmANa
founder N 1. sa.nsthApaka,pravartaka,nirmAtA
founder VI 1. DUbanA,gira jAnA,baiTha jAnA
foundry N 1. DhalAIkhAnA,DhAlane kA kAryAlaya
fountain N 1. sotA,phavvArA,3. utpatti sthAna
four Det 1. chAra
four N 1. chAra
fourfold A 1. chaigunA,chAraguNa,chAraguNA
fourteen Det 1. chaudaha
fourteen N 1. chaudaha
fourth A 1. chauthA
fowl N 1. pakShI,chiDiyA,murgA,murgI
fowl VT 1. chiDiyA mAranA,chiDayA pakaDanA
fowler N 1. chiDimAra,2. baheliyA,3. vyAdha
fox N 1. lomaDI
fracas N 1. mArapITa,upadrava,gulagapADA,da.ngA,phasAda
fraction N 1. a.nsha,TukaDA,kha.nDa,2. parchA,phUTa
fracture N 1. haDDI TUTanA,TUTa phUTa,2. darAra
fragile A 1. mulAyama,sahaja me TUTa jAne vAlA,bhurabhurA,phusaphusahA,bha.ngura
fragment N 1. a.nsha,kha.nDa,TukaDA,2. purajA,parchA
fragrance N 1. khushabU,sugandha,mahaka
fragrant A 1. khushabUdAra,mahakIlA,sugandhita,suvAsa
frail A 1. mulAyama,narma,kamajora,shaktihIna,durbala
frail N 1. kamajora,nirbalatA,2. khoTa,chUka,doSha
frame N 1. DhA.nchA,chaukhaTA,banAvaTa
frame VT 1. banAnA,gaDhanA,2. upAya karanA
framework N 1. chaukhaTA,kisI vastu kA DhA.nchA
franchise N 1. matAdhikAra,rAya dene kA adhikAra
franchise VT 1. matAdhikAra denA,chunAva me anumati dene kA adhikAra denA
frank A 1. spaShTavAdI,niShkapaTa,sApha,kharA,sachchA
frank VT 1. mukta karanA,2. binA mUlya chiThThI bhejanA
frankly Adv 1. sApha sApha,dila khola ke,spaShTa rUpa se
frantic A 1. vyagra,uttejita,dIvAnA,pAgala,matavAlA,unmatta,krodhommatta
fraternal A 1. bhAI sA,bhAI kA ,bhrAtrika,bhrAtrIya
fraternity N 1. bhAI chArA,bhrAtR^itva,sa.nsarga,birAdarI
fraud N 1. chhala,kapaTa,dhokhA,dagA
fraudulent A 1. adharmI,beImAna,kapaTI,chhalI
fraught A 1. ladA huA,bharA huA,bharapUra
fray N 1. laDAI,da.ngA
fray VT 1. DarAnA,jhagaDa kara taya karanA
freak N 1. lahara,uma.nga,jhalaka,2. sanakI,anUThA
freak VT 1. ra.nga bira.nga karanA
free A 1. svata.ntra,svAdhIna,mukta,2. muphta,niHshulka
free VT 1. svatantra karanA,chhuDAnA,chhoDanA
freedom N 1. svatantratA,AjAdI,svAdhInatA,mukti,abaddhatA
freehold N 1. jAgIra,tAlukA,muAphI jamIna
freely Adv 1. mukta bhAva se,binA roka Toka,khushI se,adhikatA se,svata.ntratA se,bahutAyata se,udAratA se
freeman N 1. svatantra manuShya,2. visheSha adhikAra prApta manuShya
freeze VI 1. jama jAnA,ThiThura jAnA,ThaNDA ho jAnA
freeze VT 1. jamA denA,ThiThurA denA
freezer N 1. phrIjara,himayantra
freight N 1. bojha,mAla,bhADA
freight VT 1. jahAja para mAla lAdanA
frenzy N 1. pAgalapana,sanaka,ummIda,bAvalApana
frequent A 1. aksara,bahudhA hone vAlA,bAra bAra hone vAlA
frequent VT 1. bAra bAra jAnA,bAra bAra AnA
frequently Adv 1. bahudhA,lagAtAra,aksara
fresco N 1. phresko,tAjI astarakArI para tasvIra khIchane kI eka vidhi
fresh A 1. nayA,nUtana,tAjA
freshen VI 1. tAjA honA
freshen VT 1. tAjA karanA,2. mIThA karanA
freshness N 1. shItalatA,2. navInatA,3. miThAsa,4. akShINatA
fret N 1. chiDhanA,kuDhanA,ghabaDAhaTa,2. krodha
fret VI 1. chiDhanA,khIjanA,kShubdha honA
fret VT 1. ala.nkR^ita karanA,ra.ngIna karanA,ragaDanA,ghisanA
friar N 1. tapasvI,sanyAsI,mahanta
friction N 1. ragaDa,ghisAva,gharShaNA
friend N 1. mitra,snehI,sahAyaka,pakSha samarthaka
friendly A 1. snehashIla,dayAlu,kR^ipAlu,mitravata
friendship N 1. maitrI,sneha,2. anugraha,3. sahAyatA
frigate N 1. laDAI kA jahAja
fright N 1. Dara,bhaya,sa.ntrAsa
frighten VT 1. DarAnA
frightful A 1. bhayAnaka,DarAvanI
frigid A 1. jamA huA,2. ThaNDA
frill N 1. jhAlara
frill VT 1. jhAlara lagAnA
fringe N 1. kinArA,sImA.nta,2. jhAlara,3. A.nchala
frisk VI 1. uchhalanA,nAchanA,kalola karanA
frisky A 1. khilADI,ra.ngIlA,cha.nchala
fritter VT 1. ga.nvAnA,TukaDe karanA
frivolous A 1. asAra,uthalA,tuchchha,ochhA,cha.nchala
fro Adv 1. dUra,2. pIchhe
frog N 1. meDhaka,dAdura
frolic N 1. cha.nchalatA,khelakUda,chapalatA
frolic VI 1. kilola karanA,iThalAnA
from Prep 1. se,kAraNa se,ora se
front N 1. Age,2. mAthA,lAlATa,mukha
front VTI 1. sAmanA karanA,2. sAmane honA
frontage N 1. agavADA,sAmanA,moharA
frontal A 1. sAmane kA,Age kA
frontier N 1. sivAnA,2. hada,sImA
frost N 1. pAlA,tuShAra
frosty A 1. ThaNDA,2. pAledAra
froth N 1. phena,jhAga,2. bekAma kI vastu
frown N 1. tevara,ghuDakI
frown VI 1. tevara chaDhAnA,bhau.n chaDhAnA,krodha karanA,ghuDakanA
frugal A 1. mitavyayI,bachAne vAlA,alpavyayI,2. mitAhArI
frugality N 1. mitavyayitA,kiphAyata,kamakharchI,alpavyaya,2. mitAhAritA
fruit N 1. phala,2. santAna
fruitful A 1. phalada,2. phaladAra
fruition N 1. upayoga,bhoga vilAsa,sukhAnubhava,2. saphalatA
fruitless A 1. phalahIna,niShphala,anupajAU,Usara
frustrate VT 1. nirAsha karanA,kuNThita karanA,harAnA,niShphala karanA,uDA denA,kATanA
frustration N 1. niShphalatA,2. nairAshya,kuNThA
fry N 1. machhalI ke bahuta chhoTe chhoTe bachche,2. bahuta sI chhoTI chhoTI vastuo kI Dhera
fry VT 1. talanA,bhUnanA,2. kavAba banAnA
fuel N 1. I.ndhana,jalAne vAlI vastu,2. uttejaka vastu,3. bhaDakAvA,4. garmI
fugitive A 1. bhagoDA,bhageDU,AvArA
fugitive N 1. bhAgA huA,bhagoDA,bhaggU,palAyaka
fulcrum N 1. AdhAra,Alamba,Teka
fulfill V 1. pUrA karanA,nibAhanA,sampUrNa karanA
fulfilment N 1. pUrNatA,siddhi,sa.ntR^ipti
full A 1. bharA huA,bharA pUrA,2. pUrA,pUrNa
full Adv 1. pUre taura para,pUrNa rUpa se
full N 1. pUrNa parimANa,sampUrNa,pUrNa dashA,2. kauDI kauDI adA karanA,chukatA karanA,3. bhara pAnA
full VT 1. kalapha denA,dhonA,2. unnati para honA,3. pUrAnA
fuller N 1. dhobI
fully Adv 1. pUrI taura se,pUrNatayA
fumble VI 1. anADIpana se karanA,2. TaTolanA,DhU.nDhanA
fume N 1. dhuA.n,bhApa,2. kopa
fume VI 1. bhApa hokara uDa jAnA,bhabhakanA,krodha karanA,kruddha honA
fun N 1. majA,Amoda janaka,khela,tamAshA,ThaThThA,dillagI,ha.nsI uDAnA,3. Amoda janaka honA
function N 1. prakArya,kAma,chAkarI,adhikAra,padavI,kArya
functionary N 1. padastha,ohadedAra,adhikArI
fund N 1. pU.njI,mUladhana,2. Aya dvAra,bha.nDAra,3. sa.nchita bha.nDAra
fundamental A 1. mUlabhUta,Avashyaka,maulika,buniyAdI,mUla tatva,sambandhI,tAtvika,gurutvayukta
fundamental N 1. nIva,AdhAra,mUla,sArabhUta
funeral A 1. kriyA karma sambandhI,a.ntyeShTi sa.nba.ndhI
funeral N 1. kriyA karma,shavadAha,mR^itaka kriyA
fungus N 1. kukuramuttA,khummI,dharatI kA phUla
funnel N 1. cho.ngA,nalI,dhu.nArA,dhuA.n bharane kI nalI
funny A 1. majedAra,khelavADI,hAsa janaka,kautuka kArI,dillagI bAja,tamAshe kA
fur N 1. phara,samUra,rovA.n,chhAla
furious A 1. gussA me.n,krodhI,Ape ke bAhara,pracha.nDa,jaLabAja
furlong N 1. pharalA.nga,eka mIla kA AThavA.n bhAga
furlough N 1. chhuTTI,avakAsha
furnace N 1. bhaTTI,bhADA
furnish VT 1. susajjita karanA,upaskR^ita karanA,2. juTAnA,pahu.nchAnA,3. bhaTTI para garama karanA,bhaTTI para chaDhAnA
furniture N 1. pharnIchara,mAla,asabAba,sAmAna
furrier N 1. samUra bechane vAlA
further A 1. Age,dUra kA,agalA,baDhatI kA,adhika
further Ad 1. aura dUra,Age
further VT 1. baDhAnA,protsAhana denA
furtherance N 1. sahAyatA,madada,protsAhana
furtive A 1. gupta,chorI kA,churAyA huA,chhipAte hue
fury N 1. kopa,krodha,pAgalapana
fuse VI 1. milanA,milA kara eka karanA,2. pighala jAnA,drava ho jAnA
fuse VT 1. milAnA,pighalAnA,galAnA,TighalAnA
fusillade N 1. topo.n kI bADha,bandUko.n kI bADha
fusion N 1. galana,dravaNa,pighalAva,sa.nlagana,2. ekIbhavana,samekana,mela,mishraNa
fuss N 1. bata.ngaDa,halachala,khaDabaDI,gulagapADA,kShIghratA
fuss VI 1. bata.ngaDa banAnA,gola mAla karanA,gula kapADA machAnA
futile N 1. vyartha,tuchchha,halkA,asAra,nirarthaka
futility N 1. halkA pana,tuchchhatA,asAratA
future A 1. bhaviShyata,agalA,honahAra,Ane vAlA,bhAvI
future N 1. AgAmI samaya,bhaviShya
fuzz VI 1. rU.nAnA,paramANu ho ke uDa jAnA
gab N 1. bakabaka,gapashapa,bakavAda
gab VI 1. barabarAnA,bakabaka karanA,gapashapa karanA
gable N 1. ghara kA konA,pAkha
gad N 1. barchhI kI noka,kudAlI,a.nkusha,sakhAnI
gad VT 1. idhara udhara phiranA,saira sapATA karanA,atyanta phailanA
gadfly N 1. DA.nsa,go machchhara
gag N 1. DATa,pratibandha,galA gho.nTa,ghA.nTI
gag VT 1. mu.nha banda karanA,chupa karanA,bolane na denA,galA gho.nTanA
gaily Adv 1. khushI se,ullAsa se,abhilAShA pUrvaka
gain N 1. prApti,lAbha,phala
gain VI 1. Age baDhanA,2. milanA,hAtha AnA,lAbha uThAnA,3. baDhanA,phailanA,unnati karanA
gain VT 1. pAnA,prApta karanA,kamAnA,paidA karanA
gait N 1. chAla,Dha.nga
gala N 1. dhUma dhaDAkA,tyohAra,utsava
galaxy N 1. AkAsha ga.ngA,chhAyA patha,i.ndra akhADA,2. prasiddha puruSho.n kI sabhA,jamaghaTa
gale N 1. A.ndhI,jho.nkA,jhakkaDa
gall N 1. pitta,2. kaTutA,3. chiDha,krodha,duShTa bhAva,4. kharo.ncha,ragaDa kA ghAva,ghisanA
gall VT 1. ragaDanA,ghisanA,kha.nrochanA,2. chheDanA,satAnA
gallant A 1. bhaDakIlA,ra.ngIlA,2. sAhasI
gallant N 1. chhailA,prItama,chAhane vAlA,rasika manuShya
gallery N 1. makAno ke bhItara jAne kA mArga,barAmdA,chhajjA,ra.ngamahala,2. chitrashAlA,prakampA
galley N 1. lambI nAva jo laggiyo se kheI jAtI hai,2. chhApane ke akShara baiThAne kA takhtA
galling A 1. pIDAkAra,dukhada,kaShTakAra
gallon N 1. gailana,parimANa visheSha
gallop N 1. sarapaTa dauDa,aisI savArI
gallop VI 1. sarapaTa dauDanA,tejI se chalanA
gallop VT 1. sarapaTa dauDanA
gallows N 1. phA.nsI kA takhtA,phA.nsI dene kI TikaThI,phA.nsI,prANadaNDa,2. pha.nAsI,dene yogya manuShya
galvanize VT 1. uttejita karanA,prerita karanA,vidyuta shakti yA bijalI kA asara pahu.nchAnA
gamble N 1. juA
gamble VI 1. juA khelanA,dA.nva para laganA
gamble VT 1. dA.nva para lagAnA,uDA denA
gambler N 1. juArI
gambling N 1. juA khelanA
game N 1. khela,lIlA,bAjI,AkheTa,2. shikAra,3. ThaThThA uDAnA
game VI 1. juA khelanA,2. shikAra karanA
gammon N 1. suara kI TA.nga,2. bisAta,chaupaDa kA takhtA,3. chhala,dhokhA
gamut N 1. rAga,svara
gander N 1. ha.nsa,2. bholA manuShya
gang N 1. dala,jatyA,gola,TolI
gangrene N 1. mA.nsa kA saDAva
gap N 1. chheda,darAra,shUnyatA
gap VT 1. darAra karanA,chheda karanA,2. kisI kI rakShA karanA
gape N 1. mu.nha kholanA,mu.nha bAnA,mu.nha phADane para mu.nha kI chauDAI
gape VI 1. mu.nha phADanA,jamhuAInA,2. ghUranA
garage N 1. gaireja,moTarakhAnA
garb N 1. kapaDA,vastra,pahanAvA,bAnA,veSha
garb VT 1. kapaDA pahanAnA,sajAnA
garbage N 1. kUDA,jUThana,koI mUlyahIna vastu,nirarthaka vastu
garble VT 1. vikR^ita karanA,bhraShTa karanA,apane matalaba kA chuna lenA,chhA.nTanA
garden N 1. phulavArI,bAga,udyAna,puShpa vATikA,bAgIchA
gardener N 1. mAlI,kAchhI
garland N 1. mAlA,hAra,gajarA
garland VT 1. hAra pahanAnA,gale me mAlA DAlanA
garlic N 1. lahasuna
garment N 1. kapaDA,vastra,poshAka
garment VT 1. vastra pahanAnA
garner N 1. ekatra,sa.ngraha,anAja kA godAma,kisI vastu kA koShAgAra
garner VT 1. anAja bharanA
garnet N 1. tAmaDA,yAkUta,raktamaNi
garnish N 1. AbhUShaNa,sajAvaTa
garnish VT 1. sa.nvAranA,sajAnA,ala.nkR^ita karanA
garret N 1. aTArI
garrison N 1. senA,kile yA nagara kI rakShA karane vAlI senA
garrison VT 1. morachA bandI karanA,rakShA ke lie kile me senA niyata karanA
garrulous A 1. jhakkI,gappI,bAtUnI
garter N 1. mojA bA.ndhane kA banda,paTTI,geTisa
gas N 1. gaisa,vAyu,havA,2. gaisa
gaseous A 1. gaisa kA sA,gaisIya,2. gaisa
gash N 1. gaharA ghAva
gash VT 1. gaharA ghAva karanA
gasp VI 1. hA.nphanA,dama lenA,sA.nsa lenA,2. AkA.nkShA karanA,3. marane paranA,mR^ityu ke nikaTanA
gastric A 1. peTa kA,aTharIya,udarasa.nba.ndhI
gate N 1. dvAra,phATaka,daravAjA
gatekeeper N 1. dvArapAla,dvArarakShaka
gather N 1. kapaDe kI taha,2. apanA pUrA bala lagAnA,3. thaka jAnA
gather VI 1. pariNAma nikAlanA,samajhanA,2. ikaThThA honA
gather VT 1. baToranA,ikaThThA karanA,2. taha karanA,lapeTanA
gathering N 1. bhIDa,jamAva,baTora,sabhA
gaudy A 1. bhaDakIlA,ra.ngIlA
gauge N 1. mApa,paimAnA,pramApaka,2. anumAna
gauge VT 1. nApanA,andAjA karanA,aTakala karanA,A.nkanA,thAha lenA
gaunt A 1. dubalA,patalA
gauntlet N 1. lohe kA dastAnA
gauze N 1. reshamI kapaDA,gAchha
gawk N 1. beDha.ngA yA lajIlA AdamI
gay A 1. magna,khusha,prasanna,2. chaTakIlA
gaze N 1. TakaTakI,avalokana,2. jo vastu TakaTakI bA.ndha kara dekhI jAya
gaze VI 1. ghUranA,tAkanA
gazelle N 1. mR^iga,hiraNa
gazette N 1. sarakArI gajaTa,2. niyata kAlika samAchAra patra,samAchAra patra
gazette VT 1. gajaTa me.n chhApanA,prakAshita karanA
gear N 1. sAmAna,kapaDe,2. sAja,bhUla,3. dA.ntedAra pahi.nyo dvArA sambandha,4. aujAra,ya.ntra
gelatin N 1. saresa,jAnavaro.n kI khAla galAkara banAI gI vastu
gem N 1. maNi,javAhara
gem VI 1. maNi lagAnA,maNi se bhUShita karanA
gender N 1. li.nga,sa.nGYAo me.n li.nga kA bheda,2. prakR^iti,jAti,visheSha kara li.nga bheda se
genealogical A 1. va.nshAvalI viShayaka,va.nsha kA
genealogy N 1. va.nshAvalI,va.nsha vR^itAnta,2. pIDhI,kula,va.nsha
general A 1. senApati,senAnAyaka,senAdhyakSha,chasUpati
general N 1. sAdhAraNa,sAmAnya,sArvatrika,sArvalaukika,avisheShaka,vyApaka
generalize VT 1. vyApaka banAnA,sAmAnyIkaraNa karanA,sAdhAraNa karanA,eka varga me.n sammilita karanA yA lAnA,2. pariNAma nikAlanA
generally Adv 1. prAya:,bahudhA,aksara,sAdhAraNatA se
generate VT 1. jananA,paidA karanA,utpanna karanA
generation N 1. pIDhI,sa.ntAna,aulAda,utpatti,va.nsha,2. yuga
generator N 1. jenareTara,janma dene vAlA,utpAdaka vastu,janaka
generic A 1. jAti kA,kula kA,jAtigata,vargIya
generosity N 1. udAratA,dAnashIlatA,audArya
generous A 1. dAtA,udAra,mahAtmA,dAnashIla
genesis N 1. utpatti,janma,va.nsha,2. IsAI dharma pustaka kA pahilA kANDa
genial A 1. karuNAmaya,prasanna,Annadakara,ruchira,dila pasanda
genital A 1. janana sambandhI,jananedrIya sa.nba.ndhI
genius N 1. sUkShma buddhi,yogyatA,guNavAna puruSha
genteel A 1. sushIla,sabhya,shiShTa,kulIna,lalita
gentle A 1. sushIla,sabhya,sIdhA,bhalA,namra,2. halkA,dhImA,3. dayAlu,bhadra,komala,sukumAra
gentleman N 1. bhadra puruSha,sabhya puruSha,bhalA puruSha,sujana,kulIna puruSha,shIlava.nta manuShya,Arya
gentleness N 1. bhalamanasAhata,komalatA,bhadratA,sukumAratA,saujanya
gentry N 1. kulIna loga,sharIpha AdamI
genuine A 1. amishrita,vishuddha,sachchA,vAstavika,asala,kharA
genus N 1. jAti,varga
geographical A 1. bhUgola sambandhI,bhaugolika
geography N 1. bhUgola,bhUgola vidyA,vaha vidyA jisame.n pR^ithvI aura usakI vastuo kA varNana ho,bhUgola kI pustaka
geology N 1. bhUtatva,bhUgarbhavidyA,vaha vidyA jisame.n dharatI yA usakI bhItarI vastuo kA varNana ho
geometry N 1. rekhAgaNita,bhUmiti,jyAmiti
germ N 1. killA,a.nkura,bIja,2. mUla,Adi,udgama
german A 1. jarmanI se,nikaTavartI nAtedAra
german N 1. jarmana desha kA nivAsI,jarmanI kI bhAShA
germinate VI 1. killA phUTanA,kaliyAnA,uganA,janmanA
germination N 1. udbheda,phuTAva,panapanA,vR^iddha,vikAsa
gestation N 1. garbha kAla,2. garbha me.n rakhanA
gesture N 1. bhAva,cheShTA,sa.nketa
get VI 1. milanA,lenA,pahu.nchanA,ho jAnA
get VT 1. pAnA,kamAnA,paidA karanA,prApta karanA,lAnA,2. sIkhanA,3. hAtha AnA,manA lenA,milA lenA,usakAnA,3. le jAnA,chale jAnA
ghastly A 1. mR^ityu sA,pIlA
ghost N 1. bhUta,preta,AtmA,jIva
ghostly A 1. pretarUpI,Atmika,bhUto ke sambandha kA
giant A 1. bahuta baDA,vishAla
giant N 1. deva,asura,daitya,dAnava,vR^ihatkAya,2. asAdhAraNa bala yA yogyatA kA manuShya
gibe N 1. tAnA,upahAsa,ThaThThA,bolI TholI
giddy A 1. chakkara lAne vAlA,ghUmatA huA,cha.npala,asAvadhAna,matta,alhaDa
gift N 1. dAna,bhe.nTa,arpaNa kI huI vastu,2. shakti,yogyatA
gift VT 1. visheSha guNa yA shakti pradAna karanA
gifted A 1. guNI,guNavAna
gig N 1. halkA,TamaTama,2. jahAja ke sAtha kI nAva,3. laTTU,phirakI,bi.ngI
gigantic A 1. bahuta baDA,bhArI,dIrdhAkAra,devo.n ke yogya
giggle N 1. ThaTThA,khillI
giggle VI 1. khilakhilAnA,phUhaDapane se ha.nsanA
gild VT 1. kalI karanA,chamakAnA,sonA Adi chaDhAnA
gilder N 1. mulammA pherane vAlA,sonA Adi chaDhAne vAlA
gill N 1. galaphaDA,2. Adha pAva kI lagabhaga kI eka a.ngrejI nApa,3. lolA,tAlU
gilt N 1. kalI kiyA huA,chamakadAra,sonA chaDhAyA huA
gin N 1. jina,sharAba,2. charkhI,ruI oTane kI kala,3. jAla,phandA
gin VT 1. ruI oTanA,binaulA nikAlanA,2. pha.nsAnA
ginger N 1. adarakha,so.nTha
gingerly A 1. sAvadhAnI se,dhIre se,Darate Darate
giraffe N 1. jirApha,aphrIkA kA chaupAyA jisakI agalI TA.nge pichhalI se lambI hotI hai,eka prakAra,kA U.nTa,chinnoShTra
gird VI 1. ha.nsInA,bolInA,ha.nsI karanA
gird VT 1. bA.ndhanA,lapeTanA,gheranA
girder N 1. shahatIra,dharaNI
girdle N 1. kamarabanda,peTI
girdle VT 1. peTI se kasanA,gheranA
girl N 1. laDakI,kanyA,bAlikA,2. avivAhitA yuvA strI,3. naukarAnI
girth N 1. kamara kI nApa,ta.nga peTI,gherA,kotalakasha
gist N 1. tAtparya,mUla Ashaya,sArA.nsha,bhAva
give VI 1. daba jAnA,galanA
give VT 1. denA,dAna karanA,2. batAnA,3. sau.npanA,de DAlanA,4. vichAraphala denA,5. anuGYA yA AGYA denA,6. upajAnA,paidA karanA
glacial A 1. barpha kA,haima
glad A 1. prasanna,magna,harShita
glad VT 1. prasanna karanA
gladden VT 1. prasanna karanA,khusha karanA,magna karanA
glade N 1. ja.ngala kA mArga,vanamArga
gladiator N 1. talavAra chalAne vAlA
glance VI 1. kiraNa DAlanA,jhalakanA,jagamagAnA,sa.nketa karanA,charchA karanA
gland N 1. gilaTI,gA.nTha,mA.nsapi.nDa
glare VI 1. chamakanA,damakanA,2. tIkShNa dR^iShTi se dekhanA
glaring A 1. chamakIlA,bhaDakIlA,pratyakSha,prakaTa,suspaShTa
glass N 1. kA.ncha,shIshA,2. darpaNa,2. pyAlA,kA.ncha kA glAsa,3. durabIna,chashmA,ainaka
glassy A 1. kA.ncha kA,kA.ncha sadR^isha,chikanA
glaze VT 1. shIshA lagAnA yA jaDanA,2. ghoTanA,3. luka pheranA,chikanA karanA,chamakAnA
glazier N 1. shIshA jaDane vAlA
gleam N 1. kiraNa,jyoti,chamaka
gleam VI 1. kiraNa DAlanA,chamakanA,jagamagAnA
glean VT 1. bInanA,baToranA,kaTane ke pIchhe jo kheta me paDA ho usako bInanA
glee N 1. Ananda,prasanantA,2. eka prakAra kA gAnA gIta
glen N 1. ghATI,darrA,gaDhA
glib A 1. chikanA,phisalatA huA,2. suvaktA
glide N 1. phisalAva,bahAva
glide VI 1. dhIme dhIme baDhanA,phisalanA,bahanA
glint VT 1. chamakanA
glisten VI 1. chamakanA,damakanA,jagamagAnA
glitter N 1. jhalaka,chamaka,dIpti
glitter VT 1. chamakanA,jhalakanA,2. bhaDakadAra honA
gloat VI 1. baDI chAha se dekhanA,burI dR^iShTi se TakaTakI bA.ndha kara dekhanA
globe N 1. globa,gola vastu,golA,ba.nDala,2. pR^ithvI
gloom N 1. a.ndherA,dhu.ndhakAra,2. ra~nja,udAsI,shoka,nirAshA
gloom VI 1. udAsa honA,2. malina honA,dhu.ndhalA honA
gloom VT 1. dhu.ndhalA karanA,nirAsha karanA
gloomy A 1. a.ndherA,dhu.ndhalA,udAsa
glorify VT 1. baDAI karanA,stuti karanA,prasha.nsA karanA,Adara karanA
glory N 1. kIrti,baDAI,pratApa,nAmavarI,gaurava,yasha
glory VI 1. prasanna honA,hulasanA,magna honA,2. shekhI mAranA
gloss N 1. chamaka,jhalaka,bhaDaka,kalapha,bAharI dikhAvaTa yA damaka
gloss VT 1. bAharI chamaka denA,mulammA karanA
glossary N 1. shabda koSha,abhidyAna,nidha.nTu
glossy A 1. chikanA,chamakIlA
glove N 1. dastAnA,hastrANa
glow N 1. dIpti,damaka,chamaka,tamatamAhaTa,tAva
glow VI 1. chamakanA,damakanA,2. tamatamAnA,jalanA,3. lAla honA
glue N 1. saresha
glue VT 1. saresha lagAnA,joDanA
glut N 1. bahutAyata,bharamAra
glut VT 1. bhakosanA,ThU.nsanA
gluten N 1. lasa,ATe kA lasa,lAsA
gnat N 1. machchhara,kuTakI,pissU
gnaw VT 1. kutaranA,dA.nta se kATanA,2. nAsha karanA,kShaya karanA
go VI 1. jAnA,chalanA,chAla baDhAnA,Age baDhanA,prachalita karanA
goad N 1. a.nkusha,A.nkusa,kojaka,Ara
goad VT 1. godanA,a.nkusa mAranA,ukasAnA,painA chubhonA
goal N 1. lakShya,ThikAnA,ghuDadauDa kA pAlA,abhiprAya,sImAnta
goat N 1. bakarA,bakarI
goatee N 1. bakare kI sI dADhI
gobble VT 1. jaLI khAnA,haDapa jAnA,bhakosanA,DakosanA
god N 1. Ishvara,parameshvara,paramAtmA,kartAra,devatA
godfather N 1. dharma shikShaka,guru,dharma pitA
godless A 1. nAstika,adharmI,duShTa,anIshvaravAdI
godmother N 1. dharma mAtA
godsend N 1. Ishvara kI bhejI huI vastu,Isha anugraha
goggle VI 1. A.nkha phADa phADa kara dekhanA,putalI pheranA,A.nkha mAranA,tirachhI chitavana karanA
going N 1. chAla,chalana,jIvana,jIvana yAtrA
gold N 1. sonA,ka~nchana,suvarNa,2. rupayA,paisA,sampatti
golden A 1. sunaharA,sone kA,2. chamakIlA,3. ati mUlyavAna
golf N 1. golpha,ge.nda aura Da.nDe kA eka khela
gong N 1. gha.nTA,ghaDiyAla
good N 1. kShema,kushala,bhalAI,hita,praphullatA,lAbha
good- A 1. yatheShTa,puShkala
goodbye N 1. rAma rAma,vidA ke samaya kA salAma
goods N 1. asabAba,mAla,sa.npatti
gore N 1. rudhira,rakta pi.nDa,gADhA khUna,2. tribhujAkAra kalI
gore VT 1. bho.nkanA,tikonA kATanA,2. sI.nga mAranA
gorge N 1. pahADo me.n sa.nkarA patha
gorge VT 1. gale taka bharanA,jaLI jaLI khAnA
gorgeous A 1. bhaDakIlA,bhaDakAvadAra,UmdA,shobhAyamAna
gorilla N 1. vana mAnuSha
gory A 1. raktamaya,rakta se bharA huA
gospel N 1. susamAchAra,i~nchIla kA koI varNana,2. dharma shikShA,dharmasiddhAnta,satyatA
gossip N 1. gappI,gapashapa,charchA
gossip VI 1. vyartha bAtachIta karanA,gapashapa karanA
gouge V 1. gola baramAnA,rukhAnInA
govern VI 1. rAjya karanA,shAsana karanA
govern VT 1. sambhAlanA,shAsana karanA,praba.ndha karanA
governance N 1. shAsana,shAsana praNAlI,adhikAra
government N 1. sarakAra,adhikAra,shAsana,prabandha,shAsana kI ma.nDalI,amaladArI,rAjya
governor N 1. gavarnara,rAjyAdhikArI,hAkima,shAsaka,prabandhakartA
gown N 1. chogA,jAmA,2. laha.ngA,sAyA
grab VT 1. pakaDanA,lapakanA,jhapaTanA,chhInanA
grace N 1. Ishvara kI dayA,ishvarI prabhAva,2. kR^ipA,dayA,3. shiShTatA,sabhyatA,shobhA,4. bhojana ,karane ke pahale yA bAda kI prArthanA,DyUka yA pAdarI kI padavI
grace VT 1. sajAnA,shrR^i.ngAra karanA,AbhUShita karanA,2. mAna baDhAnA,3. kR^ipA karanA
graceful A 1. sushobhita,sundara,suDaula,sajIlA,yogya,chAru,subhaga
gracefully Adv 1. sundaratA se,uttamatA se,yogya rUpa se
gracious A 1. dayAlu,kR^ipAlu,dayAshIla,2. sundara,svarUpavAna
graciously Adv 1. dayAlutA se,kR^ipA se,kR^ipayA
grade N 1. pada,darjA,2. shreNI
grade VT 1. kramAnusAra rakhanA,shreNI baddha karanA
gradual A 1. kramika,niyamita,kramasha: chalane vAlA,barAbara aura dhImA
gradually Adv 1. dhIre dhIre,krama se,kramasha:,yathAkrama,hote hote
graduate N 1. graijueTa,snAtaka,vaha manuShya jisane vishvavidyAlaya me.n upAdhi pAI ho
graduate VI 1. upAdhi prApta karanA,vishvavidyAlaya kI parIkShA me.n saphala hone kI upAdhi pAnA
graduate VT 1. upAdhi denA,2. krama se chihna lagAnA,a.nshA.nkita karanA
graduation N 1. kramasha:vR^iddhi,kramAgati,krama se Age kI ora baDhAva
graft N 1. kalama,paibanda
graft VT 1. kalama lagAnA,paibanda lagAnA,2. eka me.n milAnA,milAnA
grain N 1. bIja,anna,anAja,dAnA,2. aNu,ravA,kaNa,3. eka bahuta chhoTI tola,eka DeDha rattI kI taula
gram N 1. chanA
grammar N 1. vyAkaraNa,shuddha bhAShA bolane kI vidyA,2. koI prArambhika kAma
grammatical A 1. vyAkaraNika,vyAkaraNa sa.nba.ndhI,vyAkaraNa kA
grand A 1. baDA,vishAla,vR^ihat,2. bhArI,baDhiyA,pratApI,bhavya,mahAn,mahA
grandeur N 1. baDappana,pratApa,mahimA,shobhA,mahatva
granite N 1. grenAiTa,kaDA patthara yA chaTTAna
grant VT 1. denA,mAna lenA,svIkAra karanA,siddha hone ke pahale hI svIkAra kara lenA
grape N 1. a.ngUra,dAkha
graph N 1. grApha,rekhA.nkita chitra
graphic A 1. rekhAchitrIya,2. suchitrita,sulikhita,suvarNita,uttama rIti se varNana kiyA huA
graphite N 1. graiphAiTa,pensila kA patthara
grapple N 1. pe.ncha,pakaDa,muThabheDa,gutthama gutthA,kushtI
grapple VI 1. bhiDa jAnA,kushtI laDanA,juTanA,guthanA
grapple VT 1. pakaDanA,hAthApAI karanA
grasp N 1. pakaDa,pa.njA,cha.ngula
grasp VT 1. pakaDanA,thAmanA,2. samajhanA
grasping A 1. lobhI,pakaDanevAlA,lAlachI
grass N 1. ghAsa
grassy A 1. ghAsadAra,ghAsa kA,triNamaya,2. harA
grate N 1. jha.njharI,a.ngIThI
grate VT 1. ragaDanA,ghisanA,2. burAdA karanA,chUrA karanA,3. krodhita karanA,khijAnA,4. ta.nga karanA
grateful A 1. kR^itaGYa,aihasAnamanda,manohara
gratefully Adv 1. kR^itaGYatA se,ruchira bhAva se
gratification N 1. Ananda,khushI,tR^ipti
gratify VVTa 1. santuShTa karanA,tR^ipta karanA,shAnta karanA
grating A 1. kaDA,kaThora,karkasha
grating N 1. jha.njharI,jAlI,salAkhe.n
gratis Adv 1. se.nta meta,bedAma,binA mUlya kA,dharmArtha me.n
gratitude N 1. dhanyavAda,kR^itaGYatA
gratuitous A 1. muphta,se.ntameta,dharmAtharka,2. apramANita
gratuity N 1. inAma,bhe.nTa,pradAna
grave A 1. ga.nbhIra,bhArI,guru
grave N 1. kabra,samAdhi
grave VT 1. khodanA,nakkAshI karanA
gravitate VI 1. ke.ndra kI ora khI.nchanA yA jhukanA,AkarShita honA
gravity N 1. gurutvAkarShaNa,gurutA,gurutva,ga.nbhIratA,bhArIpana,AkarShaNa shakti
gravy N 1. rasA,mA.nsa kA rasa
grazing N 1. charanA,charAnA,ghAsa khAnA,2. ragaDanA,thoDA chhIlanA
grease N 1. charbI
grease VT 1. chikanAnA,charbI lagAnA
greasy A 1. chikanA,charbIdAra,chikanAI me.n sanA huA
great A 1. baDA,pradhAna,visheSha,mahAna,mahatvapUrNa,vikhyAta,uttama
greatly Adv 1. atyanta,bahuta,2. vIratA se
greatness N 1. baDAI,mahimA,adhikAra,bhalamanasAhata,shreShThatA,mahatva,gurutva,baDappana
greed N 1. lAlasA,abhilAShA,lobha,lAlacha
greedy A 1. peTU,lAlachI,lobhI
green A 1. harA,2. tAjA,nayA,sphUrtimAna,3. kachchA
green N 1. harayAlI,harAra.nga,2. ghAsadAra maidAna,3. sAga bhAjI
greenhouse N 1. chhoTe peDo.n ko harA rakhane kA ghara
greet VI 1. milakara praNAma karanA
greet VT 1. namaskAra karanA,satkAra karanA,praNAma karanA,dhanyavAda denA
greeting N 1. namaskAra,praNAma,abhinandana,kushala ma.ngala pUchhanA
gregarious A 1. gallA yA jhu.nDa se sambandhita,sa.nghachArI
grenade N 1. bArUda se bharA huA golA
greyhound N 1. shikArI kuttA,tAjI kuttA
grief N 1. dukha,sa.ntApa,mAtama,shoka,pashchAtApa
grievance N 1. anyAya,vipatti,kaShTa,dukhahetu,hAni,ra.nja
grieve VI 1. ra.nja karanA,ronA,shoka karanA
grieve VT 1. shoka pahu.nchAnA,kalpAnA
grievous A 1. duHsaha,dukhadAI,kaShTakara,pIDAjanaka,ghora,dAruNa
grill VT 1. bhunanA,2. khijAnA,satAnA
grim A 1. bhayAnaka,DarAvanA,kurUpa
grimace N 1. dA.nta nikAlanA,mu.nha banAnA
grime VT 1. mailA karanA,gandA karanA,apavitra karanA
grin N 1. banAvaTI ha.nsI,khIsa,ha.nsI
grin VI 1. dA.nta nikAlanA,khIsa nikAlanA,dA.nta pIsanA,kichakichAnA
grind VI 1. pisa jAnA,teja ho jAnA,2. kisI kaThina kAma me.n jAnA,3. bahuta paDhanA
grind VT 1. pIsanA,chUrNa karanA,2. teja karanA,sAna chaDhAnA,3. satAnA
grinder N 1. pisanahArA,2. DADha
grip VT 1. pakaDanA
gripe N 1. pakaDa,dabAva,2. maroDa,pechisha
gripe VT 1. pakaDanA,2. maroDanA,kaShTa denA
grisly A 1. bhayAnaka,DarAvanI
grist N 1. ghAna,pisAna,2. lAbha
grit N 1. bhUsI,bAlU,2. AcharaNa,dR^iDhatA,sAhasa
gritty A 1. kurakurA,retIlA,kisakisA
groan N 1. Aha,hAya,karAhanA
groan VI 1. karAhanA,shoka manAnA,ra.nja karanA
grocer N 1. pansArI,kirAnA be.nchane vAlA,modI
grocery N 1. kirAne kA sAmAna,masAlA ityAdi kirAnA
groin N 1. kamara,ja.nghAnA,pe.nTa aura jA.ngha kA bIcha kA bhAga
groom N 1. sIsa,2. dulhA
groom VT 1. ghoDe kI dekharekha karanA,ghoDe ke kharairA karanA
groove N 1. nAlI,kaTI huI lakIra
groove VT 1. nAlI karanA,jhurrI DAlanA
grope VTI 1. TaTolanA,TohanA
gross A 1. bhaddA,khurakhurA,moTA,2. saba,pUrA,3. moTA,Thosa,4. ashlIla,nirlajjaburA,khoTA,5. baDI,bhArI,bhArI bhUla,6. baDA,Dhera,kula,sarva,7.12darjana,144sa.nkhyA
grotesque A 1. vilakShaNa,be mela,hAsyaprada,asa.ngata,viShama,beDha.ngA banA huA
grotto N 1. guphA,khoha
ground N 1. pR^ithvI tala,bhUtala,2. pR^ithvItala kA koI bhAga,bhUmikha.nDa,3. pR^ithvI,bhUmi,maidAna,4. sahArA,Teka,AdhAra,5. kAraNa
ground VI 1. Tika jAnA,dharatI se laga jAnA
ground VT 1. dharatI yA AdhAra para rakhanA,2. nI.nva DAlanA,sthApita karanA
group N 1. jhuNDa,samUha,pu.nja,samudAya
group VT 1. ikaTThA karanA,baToranA
grove N 1. ku~nja
grow VI 1. panapanA,jamanA,2. baDhanA,3. ho jAnA
grow VT 1. upajAnA,ugAnA,baDhAnA
growl N 1. gurrAhaTa,jhiDaka,TaraTarAhaTa,
growl VI 1. gurrAnA,TaraTarAnA
growth N 1. upaja,baDhAva,paidAvAra,phala,pariNAma,sa.nvR^iddhi,vikAsa
grubby A 1. ga.ndA,ghuna lagA huA,ghuna sa.nba.ndhI
grudge N 1. purAnA jhagaDA,IrShA,shatrutA,dushmanI
grudge VI 1. aprasanantA prakaTa karanA
grudge VT 1. aprasannatApUrvaka lenA yA denA,lAga rakhanA,IrShA karanA
gruesome A 1. kurUpa,DarAvanA,bhayAnaka
gruff A 1. kaDA,kaThora,rUkhA,bhArI
grumble N 1. baDabaDAhaTa
grumble VI 1. kuDakuDAnA,gunagunAnA,gurrAnA
grunt N 1. sUara kI bolI,guragurAhaTa,ghura ghura shabda
grunt VI 1. suara kI taraha ghau.n gho.n karanA
guarantee N 1. jamAnata,jimmedArI,jAmina,pratibhU
guarantee VT 1. jimmA lenA,jamAnata karanA,bImA karanA,pratibhU honA,vishvAsa dilAnA
guard N 1. chaukIdAra,2. khabaradArI,chaukasI,paharA,rakShA
guard VI 1. sacheta rahanA,chaukasa rahanA
guard VT 1. rakhavAlI karanA,bachAnA,paharA denA,rakShA karanA
guardian N 1. nigahabAna,rakShaka,sa.nrakShaka
gubernatorial A 1. gavarnara kA,gavarnara sa.nba.ndhI
guess VT 1. aTakala karanA,andAja karanA,anumAna karanA,bhA.npa lenA,tADa jAnA
guest N 1. atithi,pAhuna,mehamAna
guidance N 1. salAha,aguvAI,patA batalAnA,anushAsana,sa.nchAlana,shAsana
guide N 1. pathapradarshaka,rAha batAne vAlA,aguA
guide VT 1. aguvAI karanA,rAha batAnA,ThIka chalAnA
guild N 1. paraspara sahAyatA va rakShA karane vAlI maNDalI,samAja
guilt N 1. aparAdha,kasUra,jurma,doSha
guilty A 1. aparAdhI,mujarima,doShI
guinea N 1. ginnI,a.ngrejI asharphI yA mohara
guise N 1. veSha,sUrata,poshAka,rUpara.nga,AkAra
guitar N 1. giTAra
gulf N 1. khADI,gaDhA,ku.nDa,bha.nvara,baDA antara,vastu se jo bhara na sake
gull N 1. dhokhA,jAla,2. jo dhokhe me.n pha.nsa jAya
gull VT 1. ThaganA,chhalanA,dhokhA denA
gully N 1. nAlI,gaDhA
gulp N 1. nigalanA,ghU.nTa,kaura
gulp VT 1. lIla jAnA,gaTa karanA,nigalanA
gum N 1. go.nda,2. masUDA
gum VT 1. go.nda lagAnA,go.nda se joDanA
gummy A 1. chipachipA,lasalasA,go.ndadAra
gun N 1. topa,bandUka
gunner N 1. golandAja,topa chalAne vAlA
gunnery N 1. golandAjI,bandUka chalAne kI vidyA
gunpowder N 1. bArUda
gunshot N 1. golI kA ThappA yA mAra,golI kI pahu.ncha
gurgle VI 1. galala galala karanA,kalakala karanA,haDahaDa karanA,pAnI sA shabda karate hue bahanA
gush VI 1. baha nikalanA,nikala paDanA
gust N 1. havA kA jho.nkA,jhakorA,2. Avesha,uma.nga,Ananda
gusto N 1. visheSha svAda,utsAha,Ana.nda,Avesha,uma.nga,Ananda
gut N 1. a.ntaDI
gutter N 1. halaka,ka.nTha,2. pharame me.n pR^iShTha alaga karane vAlI lakaDI
gutter VT 1. chhoTI chhoTI nAliyA.n banAnA
guzzle VTI 1. bahuta khAnA pInA
gymnasium N 1. akhADA,da.ngala,vyAyAma kA sthAna
gymnast N 1. kasaratI,pahalavAna
gymnastics N 1. kasarata,vyAyAma
gypsum N 1. khariyA maTTi,mulAyama patthara
gyrate VI 1. ghUmanA,chakkara lagAnA
ha I1. Aha,vAha vAha,hAya
habit N 1. Adata,Dha.nga,vyavahAra,2. rudhi,pravR^iti,chATa,chasakA,3. poshAka,vastra,2. dashA,gati,svabhAva,prakR^iti
habit VT 1. poshAka pahanAnA
habitable A 1. rahane ke yogya,nivAsanIya,nivAsa karane yogya,jisame.n raha sake
habitation N 1. ghara,makAna,gR^iha,nivAsa sthAna
hack A 1. kirAye kA,2. purAnA
hack N 1. chheda,ghAva,kATa,2. jihvA kI khaDakhaDAhaTa,2. kirAye kA TaTTU
hack VT 1. kirAye para denA,2. anuchita vyavahAra karanA
hackle N 1. ba.nsI kI makkhI,2. sana sApha karane kI ka.nghI,sana kI dhunakI,3. kachchA reshama,4. kalagI,shikhA
hackle VT 1. ka.nghI se sana sApha karanA,2. TukaDe TukaDe karanA
hackney N 1. kirAye kA ghoDA yA gADI
hackney VT 1. mAmUlI banA lenA,2. adhika prayoga karanA,3. kirAye kI gADI para le jAnA
haemorrhage N 1. rakta kA bahAva,shoNitastrAva
haft N 1. dastA,mUTha
haft VT 1. nI.nva pakkI karanA
haggard A 1. dubalA,mariyala,banailA,khaDabaDA
haggle VI 1. molabhAva karanA,jha.njhaTa karanA,bakheDA karanA
haggle VT 1. kachUmara karanA,chhoTe chhoTe TukaDe karanA,katarana karanA
hail N 1. olA,patthara
hail VI 1. patthara barasAnA,2. jayajayakAranA,shAbAshanA
hail VT 1. salAma karanA,namaskAra karanA,pukAranA
hair N 1. bAla,kesha,rovA.n
hairdresser N 1. bAla banAne vAlA,nAI,bAla sa.nvArane vAlA
hairy A 1. bAladAra,jhabarA
hale A 1. tandurusta,haTTA kaTTA,svastha
half A 1. AdhA,ardha,2. apUrNa
half N 1. AdhA bhAga,ardhA.nsha
hall N 1. baDA kamarA,2. dAlAna,pravesha mArga
hallow VT 1. pUjanA,pavitra karanA,pAka karanA
hallucination N 1. bhUla chUka,bhrama
halo N 1. tejoma.nDala,kuNDala,maNDala
halt N 1. paDAva,ThaharAva,2. la.ngaDAhaTa
halt VT 1. paDAva DAlanA,ThaharAnA,2. la.ngaDAnA
halter VI 1. pakaDanA,rassI se bA.ndhanA
halve VT 1. AdhA karanA,do TukaDe karanA
ham N 1. rAna,jA.ngha,kUlhA,puTTA
hamlet N 1. puravA,gA.nva,kheDA,TolA
hammer N 1. hathauDA,ghana,mArataula,mau.ngarI
hammer VT 1. mAranA,pITanA,kUTanA,gaDhanA
hammock N 1. jhUlanA,khaTolA,nAviko.n kI jhUlanI,khATa,palanA
hamper N 1. TokarA,TokarI
hamper VT 1. satAnA,pha.nsAnA,ulajhAnA,2. beDI DAlanA
hand N "1. hAtha,hasta,2. ghaDI kI suI,3. kAma karane vAlA,4. ora,pakSha,5. sulekha,likhAvaTa,6. adhikAra,vasha, "
hand VT 1. denA,sau.npanA,pahu.nchAnA
handcuff VT 1. hathakaDI pahanAnA
handicap N 1. kamajorI,2. eka prakAra kI ghuDadauDa
handicap VTI 1. visheSha aDachana yA rukAva DAlanA
handicraft N 1. hastashilpa,hastavyApAra,shilpakarma,hathauTI
handiwork N 1. hAtha kA kAma,shilpakarma
handkerchief N 1. rumAla,a.ngochhA
handle N 1. dastA,mUTha
handle VT 1. hAtha lagAnA,chhUnA,2. prabandha karanA,3. varNana karanA
handsel N 1. bayAnA,buhanI,sAI kA rupayA
handsome A 1. sundara,surUpa,2. udAra,uchita,dAtA
handy A 1. taiyAra,prastuta,2. kushala,kArIgara,kAma kA,nipuNa,3. sughaDa,suvidhA kA
hang N 1. laTakAnA,2. DhAla,utAra
hang VTI 1. TA.nganA,laTakAnA,2. phA.nsI denA
hank N 1. lachchhA,pechaka,kukaDI
hanker VI "1. lAlasA karanA,chAhanA, nA"
haphazard A 1. sa.nyoga kA,Akasmika
haphazard Adv 1. sa.nyoga se,daivayoga se,akasmAta
haphazard N 1. daivayoga,daiva ghaTanA
hapless A 1. abhAgA,benasIba
happen VI 1. A paDanA,ho jAnA,TUTa paDanA,bItanA
happily Adv 1. sukha se,saubhAgya se,Ananda se
happiness N 1. Ananda,sukha,saubhAgya
happy A 1. khusha,bhAgyavAna,saubhAgyashIla,sukhI,phalAphUlA,harA bharA,sAna.nda,dhanya
harangue N 1. varNana,vAkya,vaktR^itA
harass VT 1. ta.nga karanA,satAnA
harbinger N 1. aguA,harakArA,agradUta
harbour N 1. bandaragAha,bandarasthAna,rakShA kA sthAna,ThikAnA,Ashrama
harbour VT 1. sthAna denA,Ashraya denA,sharaNa denA
hard A 1. kaDA,sakhta,kaThina,bhArI,mehanata kA,shramasAdhya
hard Adv 1. pAsa,nikaTa
harden VTI 1. kaDA karanA yA honA
hardly Adv 1. mushkila se,kaThinatA se
hardware N 1. lohe pItala Adi kI vastue.n
hardy A 1. sAhasI,bahAdura,shUravIra poDhA,dR^iDha
hare N 1. kharagosha,kharahA,sussA
harem N 1. janAnakhAnA,mahalasarA,strIgR^iha,kalatravAsa,anta:pura
hark VI 1. sunanA
harlequin N 1. bhA.nDa,masakharA,ThaThola,nakalachI
harm N 1. nukasAna,ghATA,hAni,choTa
harm VT 1. nukasAna karanA,choTa pahu.nchAnA,hAni pahu.nchAnA,chheDanA,satAnA
harmful A 1. nukasAna pahu.nchAne vAlA,hAnikAraka,apakArI
harmless A 1. hAnikAraka nahI.n,niShpApa,nirupadrava,bechoTa,nirdoSha,bholA,sIdhA
harmonic A 1. ekatAla sa.nba.ndhI,anurUpa,surIlA,samasvara
harmonious A 1. suDaula,sughaDa,samAna,anurUpa,ekasA,2. surIlA,samasvara
harmonize VTI 1. milanA,anurUpa honA yA banAnA,anukUla honA,svara se svara milanA yA milAnA
harmony N 1. eka tAla,eka laya,mela,anurUpatA,avirodha
harness N 1. jIna,ghoDo kA sAja sAmAna
harness VT 1. jotanA,mAja chaDhAnA
harp N 1. bIna
harp VI 1. bIna bajAnA
harpoon N 1. barchhI,ballama
harrier N 1. kharahe kA shikAra karane kA kuttA,luTerA
harrow VT 1. satAnA,du:kha denA,2. pahaTAnA,he.ngA pheranA
harry VT 1. lUTanA,satAnA
harsh A 1. khurakhurA,kaThora,kaDuA,anabhAvanA,karkasha,aruchikara,apriya,kaDA
harshness N 1. khurakhurApana,sakhtI,kaThoratA,kaDuApana
hart N 1. mR^iga,hiraNa,bArahasi.nhA
harvest N 1. anAja kATane kA samaya,2. phasala,paidAvAra,upaja
harvest VT 1. kheta kATanA,anna kATanA,upaja ekatra karanA
harvester N 1. anAja kATane vAlA,anAja kATane kA ya.ntra
haste N 1. jaLI,shIghratA,vega,utAvalI,phurtI,haDabaDI
hasten VTI 1. dauDanA,chalAnA,jaLI karanA
hastily Adv 1. jaLI se,phurtI se,vega se,shIghratA pUrvaka
hasty A 1. phurtIlA,jaLabAja,utAvalA
hat N 1. Topa
hat VT 1. Topa se DhakanA
hatch N 1. senA,2. soye hue bachche,jhola,vyA.nta
hatch VTI 1. senA,a.nDe phoDanA,bachche nikAlanA,2. sochanA,upAya karanA
hatchet N 1. kulhADI,basUlA
hate N 1. ghR^iNA,baira,droha
hate VT 1. ghR^iNA karanA,baira rakhanA
hateful A 1. ghinaunA,ghR^iNA karane ke yogya,kutsita,garhita
hatred N 1. napharata,aruchi,dveSha,baira,ghR^iNA,aprIti,virodha
haughty A 1. ghamaNDI,aha.nkArI,DhITha,dhR^iShTa,gustAkha
haul VT 1. khI.nchanA,ghasITanA,2. jahAja kA mArga badalanA,3. naukArohaNa karanA
haunt N 1. aDDA,akhADA,Ane jAne kA sthAna,baserA
have N 1. mAla asabAba
have VT 1. rakhanA,pakaDanA,2. prApta karanA,pAnA,3. jarUrata paDanA,Avashyaka ho jAnA
haven N 1. bandaragAha,bandara sthAna,jahAjo ke Thaharane yA rakShA karane kA sthAna,2. Ashraya,sharaNa sthAna
havoc N 1. ujADa,tahasa nahasa,tabAhI,naShTatA,pralaya,vinAsha,vidhva.nsa
hawk N 1. bAja,shikarA
hawk VI 1. khakhAranA,khA.nsanA
hawk VT 1. pherI lagAnA,bechate phiranA,pherI lagAkara be.nchanA,2. bAja se shikAra karanA
hawker N 1. pherIvAlA,kho~nchevAlA,paikAra
hay N 1. sUkhI ghAsa
hazard N 1. daivagati,sa.nyoga,2. jokhima,khatarA
hazard VT 1. khatare me.n DAlanA,jokhima me.n DAlanA
hazardous A 1. jokhima kA,bhayahetuka,daivAdhIna
haze N 1. kuharA,dhundha
hazel A 1. bhUrA
hazel N 1. supArI kA sA vR^ikSha
hazy A 1. dhundhalA,kohare dAra
he Pron 1. vaha,usane
head N 1. sira,shIrSha,mastaka,2. saradAra,mAlika,pradhAna,manuShya,3. AdamI,rAsa,4. mastiShka,dimAga,buddhi,samajha,5. mukhya viShaya
head VTI 1. aguvAI karanA,rAha batAnA,saradAra honA,2. hukUmata karanA,shAsana karanA
headache N 1. saradarda
heading N 1. kisI lekha kA viShaya vAchaka jo saba se Upara rahatA hai,madda,saranAmA,shIrShaka,khAnA
headlong Adv 1. sara ke bala,be soche samajhe,a.ndhAdhundha
headquarters N 1. kendrasthAna,sadara mukAma,pradhAna kAryAlaya
headstrong A 1. haThI,mu.nhajora,aDiyala
heady A 1. nashIlA,teja,utAvalA,pracha.nDa
heal VTI 1. cha.ngA karanA,ghAva ko bhara lAnA,achchhA honA,bharanA
healer A 1. ArogyasAdhaka,ArAma karane vAlI,rogahara,shA.ntikara
healer N 1. cha.ngA karane kA kAma,chikitsA,pratikAra
health N 1. ta.ndurustI,ArogyatA,svAsthya
healthful A 1. ta.ndurusta,puShTa,svastha,bhalA cha.ngA,2. svAsthyaprada,cha.ngA karane vAlA,Arogyakara
healthy A 1. ta.ndurusta,bhalA cha.ngA,niroga,2. Arogya kara,svAsthya ke liye hitakara,3. guNakArI
heap N 1. Dhera,aTAlA
heap VT 1. Dhera lagAnA,ikaTTA karanA
hear VTI 1. sunanA,shravaNa karanA,kAna lagAnA,dhyAna denA,2. ( mukaddamA ityAdi) anusandhAna karanA,vichAra karanA,3. gupta sa.ndesha pAnA
hearing N 1. sunavAyI,shravaNa,2. dhyAna,3. peshI,vichAra,anusa.ndhAna
hearken VT 1. kAna lagAkara sunanA,dhyAna denA
hearsay N 1. charchA,hUhA,sunI huI bAta,aphavAha
hearse N 1. murdA le jAne kI gADI
heart N 1. hR^idaya,dila,2. dilerI,sAhasa,3. bIcha kA bhAga,gUdA,4. bheda,chhipI bAta,gupta artha
heartily Adv 1. dila se,jI se,mana khola ke,hArdika rUpa se
heartless A 1. be dila,mana marA huA,utsAha hIna,nirdaya
hearty A 1. hArdika,sachchA,hR^idaya se,dilI,2. jorAvara,haTTA kaTTA,baladAyaka,balavAna
hearty N 1. jorAvara,haTTA kaTTA,baladAyaka,balavAna
heat A 1. tApa,garmI,uShNatA,2. uttejanA,pracha.nDatA,Avesha,sa.nkShobha
heat VT 1. garma karanA,usakAnA,bhaDakAnA,uttejita karanA,2. garma honA,kruddha honA
heath N 1. jhADI,eka phUla kA vR^ikSha jisakA jhADU banatA hai,2. jhADIdAra maidAna,jhADa khaNDa,vIhaDaZ
heave N 1. Tha.nDI sA.nsa,sUjana,ubakAyI
heave VTI 1. uThanA,2. phe.nkanA,3. Tha.nDI sA.nsa lenA
heaven N 1. gagana,AkAsha,2. svarga,vaiku.nTha,3. parameshvara
heavenly A 1. svargIya,baiku.nThI,divya,uttama,antarikSha sa.nbandhI
heavily Adv 1. bojha se,shrama se,kaThinatA se,2. udAsI se,duHkha se
heavy A 1. guru,bhArI,bhAravata,2. kaThina,dukhada,bojha sA,3. ladA huA,bhArayukta,4. udasa,manda,dhImA
hectic A 1. Adata yA svabhAva sa.nbandhI,2. kShayI,tapedika kA
hector N 1. phaDaphaDiyA,ta.nga karane vAlA manuShya
hedge N 1. bADA,kA.nTo.n yA jhADI kI TaTTI
hedge VT 1. bADA banAnA,gheranA,chhipAnA,TaTTI se ADa karanA
hedgehog N 1. seI,kA.nTedAra ja.ngalI chUhA,chAhI
heed N 1. dhyAna,khyAla
heed VT 1. dhyAna denA,khyAla karanA
heel N 1. eDI,eDa
heifer N 1. bachhiyA,khosara,kalora
height N 1. U.nchAI,uchchatA,2. choTI,parAkAShThA,shikhara,3. padavI,sImA
heighten VT 1. U.nchA karanA,sudhAranA,baDhAnA,chamakAnA,unnati denA
heinous A 1. ghora,burA,dAruNa,atiduShTa,kaDuA
heir N 1. vArisa,uttarAdhikArI
heiress N 1. vArisa( strI) ,rAjaputrI,uttarAdhikAriNI
heirloom N 1. mAla asabAva jo uttarAdhikArI ko mile
hell N 1. yamaloka,naraka,adholoka
hellish A 1. narakI,yamalokI,nArakIya,2. naTakhaTa,duShTa,utpAtI
helm N 1. patavAra,karNa
helmet N 1. lohe kA Topa,shirastrANa
help N 1. sahAyatA,madada,upakAra,sahArA,ArAma,Ashraya
help VT 1. sahAyatA karanA,madada denA
helper N 1. madada gAra,sahAyaka,upakAraka
helpful A 1. sahAyaka,upakArI,upayogI
hem N 1. magajI,goTa,kinArA
hem VT 1. magajI lagAnA,goTa lagAnanA,2. gheranA
hemisphere N 1. golArdha,AdhA golA
hemlock N 1. eka viShailA paudhA
hemp N 1. paTuA,sana,bhA.nga
hen N 1. murgI
hence Adv 1. yahA.n se,aba se,isa kAraNa se,isa jagaha se,isa vajaha se,ataH,ateva
henceforth Adv 1. aba se,isa samaya se,isa ke pashchAta
henchman N 1. naukara,chAkara,ki.nkara,TahaluA
her Pron 1. ( strI vachaka) vaha,use,usa ko,usa kI
herald N 1. agradUta,elachI,Age Age pukAranevAlA rAjadUta,dauDanevAlA
herb N 1. jaDI,bUTI
herbal A 1. jaDI bUTI sambandhI
herculean A 1. atyanta balavAna,ati prabala,2. ati kaThina,dussAdhya
herd N 1. samUha,jhuNDa,yUdha
herd V 1. ikaTThA honA,jhuNDa banAnA
herdsman N 1. charavAhA,pashupAlaka,gallAvAna,gopAla,gaDeriyA
here Adv 1. idhara,isa jagaha,yahA.n,isa sthAna para,isa dashA me.n
hereabout Adv 1. yahI.n kahI.n
hereafter Adv 1. Age,isa ke bAda,bhaviShya me.n
hereby Adv 1. isa se,isa kAraNa se,isa ke dvArA
hereditary A 1. paitrika,maurUsI,bapautI kA,para.nparAgata
heredity N 1. va.nsha,para.nparA,bapautI
herein Adv 1. isa me.n
heresy N 1. vidharma,viruddha mata,matAntara
heretic N 1. svadharmabhraShTa,kachche mata kA dhAraNa karane vAlA,dharma virodhI,vidharmI
heretical A 1. kachche mata kA dhAraNa karane vAlA,dharma virodhI,vidharmI,svadharmabhraShTa
heritage N 1. bapautI,mIrAsa,rikthadAya
hermit N 1. yogI,vairAgI,yatI,araNya vAsI
hermitage N 1. Ashrama,kuTI
hernia N 1. a.nDakosha baDha jAne kA roga,a.ntra vR^iddhi
hero N 1. shUravIra,bahAdura,sUramA,2. nAyaka,kathA puruSha
heroic A 1. vIra,shUratA yukta,vIratA kA,shUratA kA,vIra viShayaka
heroine N 1. vIrA.nganA,bahAdura aurata,vIra strI,2. nAyikA
heroism N 1. bahAdurI,vIratA,shUratA,pauruSha,parAkrama
heron N 1. vagulA
herpes N 1. ga.nja,dAda,khAja
herring N 1. eka prakAra kI machhalI
hers Pron 1. ( strI vachaka) vaha,use,usa ko,usa kI
herself Pron 1. apane tI,khuda,svaya.n
hesitancy N 1. duvidhA me.n paDanA
hesitate VI 1. sandeha karanA,ruka jAnA,hichakichAnA,Thahara jAnA,duvidhA me.n paDanA,tutalAnA
hesitation N 1. sandeha,duvidhA,jhijhaka,sa.nshaya,anirNaya,svarabha.nga
hew VT 1. kATanA,chhA.nTanA,gaDhanA,banAnA
hey- N 1. yauvana kI mattatA,javAnI kI uma.nga
hiccup N 1. hichakI
hide N 1. khAla,chamaDA
hide VI 1. chhipanA,gupta rahanA
hide VT 1. chhipAnA,gupta rakhanA
hideous A 1. bhayAnaka,DarAvanA
hierarchy N 1. hAirArkI,anukrama,tAratamya,2. svarga dUta samUha vA pada,2. purohitAdhipatya,paramArthaka rAjya
high A 1. U.nchA,unnata,uchcha,2. shreShTha,uttama,baDA,3. maha.ngA,4. balavAna,bahuta bhArI,pracha.nDa
high Adv 1. bahuta,nihAyata,nipaTa
highland N 1. U.nchI jamIna,unnata bhUmi,pahADI desha,pArvatya desha
highly A 1. bahuta,nihAyata,nipaTa
highness N 1. U.nchAyI,2. rAjA mahArAjA logo.n kI padavI yA upAdhi
highway N 1. hAIve,Ama rAstA yA saDaka,baDI saDaka,rAja patha
hilarity N 1. Ana.nda,ullAsa,prasannatA,chuhala,AhlAda
hill N 1. pahADI,parvata,TIlA,DU.ngara
hilly A 1. pahADI,parvatamaya,parvatIya,U.nchA nIchA,viShama
hilt N 1. mUTha,kabjA,talavAra kI muThiyA
him Pron 1. use,usa ko
himself Pron 1. vaha svaya.n,khuda,Apa,apane tI.n
hind A 1. pichhavADe kA,pichhalA
hind N 1. hiraNI,bArahasi.nhI
hinder VT 1. rokanA,aTakAnA,aDachana DAlanA
hindrance N 1. ADa,roka Toka,aTakAva,bAdhA,pratirodha,vighna
hinge N 1. kulAbA,kabjA,ghUla,dvArasandhi,2. vaha jisa para koI vastu chale yA nirbhara rahe
hinge VTI 1. kulAbe lagAnA,chUla lagAnA,2. aTakanA,nirbhara honA,ThaharanA
hint N 1. ishArA,sa.nketa,saina
hint VT 1. ishArA karanA,sa.nketa karanA,jatAnA,saina mAranA
hip N 1. kUlhA,chUtaDa
hire N 1. kirAyA,bhADA,majadUrI,bhR^itya,mehanatAnA
hire VT 1. bhADe para rakhanA,2. ghUsa denA
his Pron 1. usakA,apanA
hiss N 1. phuphakAra,susakAra
hiss VTI 1. phuphakAranA,susakAranA
historian N 1. itihAsakAra( lekhaka) ,itihAsa kA likhanevAlA,itihAsa lekhaka
historic A 1. aitihAsika,itihAsa sa.nbandhI,itihAsa me likhA huA
history N 1. itihAsa,tavArIkha
histrionic A 1. nATaka sa.nbandhI,nATakIya
hit N 1. mAra,Takkara,2. sa.nyoga,daivaghaTanA
hit VTI 1. mAranA,TakarAnA,laga jAnA
hitch N 1. pakaDa,ADa,roka,hichaka,pratirodha
hitch VI 1. pha.nsa jAnA,aTakanA,2. aTaka kara chalanA
hitherto Adv 1. aba taka,yahA.n taka
hive N 1. chhattA,2. makkhiyo.n kA jhu.nDa,3. bhIDa kA sthAna,bhIDa,kAma karane vAlo.n kA samUha
hive VTI 1. chhatte me.n ikaTThA karanA,sa.nchaya karanA,2. dala bA.ndha kara rahanA
ho I 1. hau,huta
hoar A 1. sapheda bAla kA,bUDhA
hoard N 1. gA.nja,Dhera,pu.nkShI,koSha,khajAnA
hoard VT 1. chupake chupake joDanA,baToranA
hoarse A 1. bhArI yA baiThI huI avAja vAlA,rUkhe svara kA,baiThe hue gale ke svara kA,phaTI AvAja vAlA,besurA,shrutikaTu
hoary A 1. palita kesha,sapheda chhoTe chhoTe bAla vAlA,2. bhUrA,sapheda,dhavalA
hoax N 1. dhokhA,chhala,ha.nsI kA chhala
hoax VT 1. dhokhA denA,buttA denA
hobble N 1. la.ngaDAhaTa
hobble VT 1. la.ngaDAnA,bhaTakakara chalanA
hobby N 1. habI,dila pasanda khela yA kAma,priya vastu yA kArya,2. lakaDI kA ghoDA
hockey N 1. hAkI kA khela,Da.nDe aura ge.nda kA khela
hodgepodge N 1. khichaDI,nAnA dravya samUha
hoe N 1. kudAlI,phAvaDA,khurpA
hog N 1. sUkara,varAha
hoist N 1. asabAba chaDhAne yA uThAne kI phala,2. dhvajA,jhaNDA
hoist VT 1. uThAnA,chaDhAnA,phailAnA,phaharAnA
hold N 1. pakaDa,Teka,avala.nbana,2. jahAja kA pe.ndA
hold VI 1. pakaDanA,rakhanA,pAnA,thAmanA,dharanA,samAnA,dhAraNa karanA,rakShA karanA,grahaNa karanA,2. rAya honA,jAnanA,samajhanA,3. mananA,4. sabhA karanA
hold VT 1. sa.nbhAlanA
holder N 1. pakaDane vAlA,rakhane vAlA,adhikArI,dastA,A.nkaDA,kalama
holding N 1. paTTA,TIke kI bhUmi,2. adhikArI
hole N 1. chhidra,chheda,bila,kandarA,guhA
hole VT 1. bila me bhagA le jAnA,bila khodanA,chheda karanA,doSha lagAnA
holiday N 1. tyauhAra,chhuTTI,utsava kA dina
holiness N 1. pavitratA,dhArmikatA,2. popa kI padavI,bhagavana
hollow A 1. khokhalA,polA,khAlI,2. jhUThA,mithyA,asAra
hollow N 1. gaDhA,kandaka,vivara,guhA,ka.ndarA
holly N 1. eka vR^ikSha jo sadA harA rahatA hai
holocaust N 1. homa,Ahuti,bali jisa ko jalA de
holster N 1. khola,savara kI bandUka vagairaha rakhane kI thailI
holt N 1. ja.ngala,2. pahADI
holy A 1. nirdoSha,pavitra,pAka,bhakta,dharmAtmA,sAdhu
homage N 1. satkAra,sevA,pUjA,shraddhA,sammAna,bhakti
home Adv 1. ghara kA,gR^ihya,2. sAdA,grAmya,ashiShTa
home N 1. ghara,desha,gR^iha,janmabhUmi
homeless A 1. binA ghara bAra kA,nirAshraya
homely A 1. gR^ihya,ghara kA sA,2. sAdA,ashiShTa,grAmINa,asabhya,rUkhA
homesteader N 1. rahane kI jagaha,ghara aura chAro.n tarapha ke makAna
homeward Adv 1. ghara ko,ghara kI ora
homicidal A 1. hi.nsaka,manuShya vadha sa.nbandhI,manuShya ghAtaka
homicide N 1. nara hatyA,manuShya vadha,manuShya hatyA,2. manuShya ghAtaka,narahatyA kArI
homily N 1. dhArmika upadesha,dharmaviShayaka vAkya,dharma vAkya
homogeneous A 1. sajAti,eka hI prakAra kA,eka sA,sajAtIya,savarNa
hone N 1. sillI,sAna lagane kI patharI
honest A 1. sachchA,kharA,ThIka,ImAndAra,nyAyya,uchita,niShkapaTa
honesty N 1. sachchAI,ImAndArI,kharApana,prAmANikatA,shuddha bhAva,nyAyikatA,satyatA
honey N 1. madhu,shahada
honey VT 1. mIThA karanA
honeybee N 1. madhu makkhI
honeycomb N 1. madhu kA chhattA,shahada kA chhattA,madhu koSha
honeycomb VT 1. chheda karanA,chhidra kara denA,naShTa karanA
honeymoon N 1. hanImUna,Ana.ndamAsa,vivAhAntara dAmpatya sahavAsa kA prathama mAsa,vivAha ke bAda kA pahalA mahInA
honorarium N 1. mAnadeya,shukarAnA,alpadravya jo kisI kArya ke liye mehanatAnA kI jagaha diyA jAve
honorary A 1. sammAnadAyaka,kIrtikara,Adara sa.nbandhI,avaitanika,alAbhakara
honour N 1. mAna,Adara,pUjA,pratiShThA,gaurava,khyAti,baDhAyI,2. eka sammAna sUchaka upAdhi,shrImAn,hujUra,janAba
honourable A 1. Adara satkAra ke yogya,pUjanIya,AdaraNIya,mAnanIya
honourably Adv 1. Adara sahita,bhAgyapUrvaka,sammAna sahita
hood N 1. kanaTopa,oDhanI,pichhauDI,2. phaNa,3. Topa,4. gADI kI chhatarI
hoof N 1. khura,suna
hook N 1. A.nkaDA,kA.nTA,kulAvA
hook VT 1. pha.nsAnA,kA.nTe se pakaDanA,jAla me.n pakaDaZnaA,aTakAnA
hooligan N 1. guNDA,badamAsha
hooliganism N 1. guNDAgirI,badamAshI
hoop N 1. gherA,halakA,chakkara,kuNDA
hoot N 1. ullU kI bolI,2. dhatakara,tiraskAra sUchaka chillAhaTa
hoot VT 1. dhatakAranA,lUlU yA hUhU karanA,2. ullU kI bolI bolanA
hop N 1. kUda,phA.nda,uchhAla,2. eka prakAra kA paudhA jo sharAba banAne me.n kAma AtA hai aura isa kA phala
hop VT 1. eka TA.nga ke bala chalanA,phudakanA
hope N 1. AshA,AsarA,vishvAsa,Ashvasana,ummIda,bharosA
hope VT 1. bharosA karanA,ummIda karanA,ummIda honA,AshA karanA,chAhanA
hopeful A 1. AshAnvita,AshApUrNa,AshAjanaka,honahAra
hopeless A 1. nirAsha,AshAhIna,nA ummIda,hatAsha
hopelessness N 1. nairAshya,nA ummIdI,lAchArI,nirAshA
hopper N 1. kudakkaDa,2. phudakane vAlA kIDA,pati.ngA,3. nala jisa me.n hokara anAja chakkI me.n pahu.nchatA hai
horde N 1. phirane vAle loga,dala,giroha,sampradAya
horizon N 1. kShitija,AkAsha kA gherA,AkAshavR^ita,dik maNDala,AkAshagarbha maNDala
horizontal A 1. kShaitija,AkAshavR^ita ke samAnA.ntara,paTa,barAbarapaDA samasthAna,barAbaragirA samasthAna
horn N 1. sI.nga,shru.nga,2. kIDe kI bhU.nka,3. narasi.nghA,pyAlA
hornet N 1. lakherI,varra
horny A 1. sI.nga kA,sI.nga sa.nbandhI,2. sI.nga ke sadR^isha,kaDA,kaThora,nirdaya
horrendous A 1. janma kuNDalI,janma patrI
horrible A 1. bhayAnaka,bhaya.nkara,DarAvanA,bhIShaNa
horrid A 1. bhayAnaka,bhaya.nkara,DarAvanA,bhIShaNa
horrify VT 1. DarAnA,bhayabhIta karanA
horror N 1. ka.npaka.npI,baDA Dara,bhaya,trAsa,santrAsa
horse N 1. ghoDA,ashva,turaga,2. risAlA,savAra
horseman N 1. ghuDasavAra,ghuDachaDhA,savAra,ashvAroha
horsepower N 1. harsapAvara,ashvabala,utanA jora jisase 55 pau.nDa eka seka.nDa me.n dasa phuTa uThAyA jA sake
horticulture N 1. bAga bAnI,udyAna vidyA
hose N 1. paitAvA,mojA,jA.nghiyA
hosiery N 1. moje ityAdi
hospitable A 1. mehamAnanavAja,pathika kA Adara karane vAlA,atithi pUjaka,satkAra shIla
hospital N 1. aspatAla,auShadhAlaya,chikitsAlaya,davAghara
hospitality N 1. mehamAnadArI,atithi sevA,atithi satkAra
host N 1. mehamAnadArI karanevAlA,bhojanadAyI,bhaTiyArI,2. senA,phauja,3. bahuta se,bhIDa
hostage N 1. bandhaka,sharIrabandhaka,jamAnata me.n diyA huA AdamI
hostel N 1. chhAtrAlaya,chhAtrAvAsa
hostess N 1. mehamAnadArina,vaha strI jo pathiko.n kA satkAra karatI hai,bhaTiyArina
hostile A 1. viparIta,virodhI,pratikUla,shatrutAkArI
hostile N 1. vairI,shatru,dushmana
hostility N 1. vaira,virodha,shatrutA,lAga jhagaDA
hot A 1. garma,tapta,UShNa,teja,2. utsuka,kAmI
hotbed N 1. kyArI,bAga kI kyArI jo chhoTe paudhau.n ke lagAne ke liye gobara vagairaha DAlakara garma kI jAtI hai,2. shIghra vR^iddhi kA upayukta sthAna
hotel N 1. hoTala,sarAya
hough N 1. pashu kI pichhalI TA.nga kA jA.ngha se milA huA joDa
hound N 1. shikarI kuttA
hound VT 1. lalakAranA,hulakAranA,ubhAranA,shikAra karanA,khadeDanA
hour N 1. gha.nTA,ghaDI
hourglass N 1. bAlU ghaDI,reta ghaDI
hourly A 1. hara gha.nTA,ghaDI ghaDI,bahudhA
hours N 1. gha.nTe,kAma ityAdi kA niyata samaya
house N 1. gR^iha,bhavana,ghara,mahala,2. gharAnA,va.nsha,kula,3. vyavasthApaka a.nga,sabhA,4. koThI,kArakhAnA
house VT 1. ghara me basAnA,ghara me rakhanA,2. makAna denA,Ashraya denA,3. sa~nchaya karanA
household A 1. gR^ihasthI kA,parivAra sa.nbandhI
household N 1. gharAnA,kula,kuTu.nba,parivAra,2. ghara bAra,gR^ihasthI
housekeeper N 1. gR^ihastha,makAnadAra,gharabArI
housewife N 1. ghara vAlI,gR^ihiNI,makAna kI mAlakina
housing N 1. ghara,sharaNa,2. jIna posha,ghoDe kA sAja,jhUla
hover VI 1. maDarAnA,para mAranA,Asa pAsa phiranA
how Adv 1. kaise,kisa taraha,kisa prakAra,kisa kAraNa se,kisa dashA me.n,kisa avasthA me.n,kitanA
however Adv 1. tathApi,phira bhI,to bhI,yadyapi,parantu,jo ho,aisA hone para bhI,kitanA bhI,kama se kama
howitzer N 1. eka prakAra kI chhoTI bandUka
howl N 1. bhau bhau.n,kuttA yA bheDiye kI bolI
howl VT 1. bhU.nkanA,gurrAnA
hub N 1. pahiye kI nAha
hubbub N 1. balavA,shoragula,hulipADA,gaugA,pukAra,haDabaDI
huckster N 1. bisAtI,pherI vAlA
huddle N 1. bhIDa,ghAla mela,jamaghaTA,jhuNDa
huddle VI 1. jaLI me.n milA denA,jaLI karanA,bhIDa karanA
hue N 1. ra.nga,2. chillAhaTa,3. hA.nka,pukAra,gula gapADA
huff N 1. tAva,krodha
huff VT 1. phulAnA,krodhita karanA,ta.nga karanA,chiDhAnA
huffy A 1. krodhI,krodhana shIla,duHshIla
hug N 1. Ali.ngana,goda,dAva,chipaTa
hug VT 1. chhAtI se lagAnA,pyAra karanA,pAsa rakhanA
huge A 1. baDA bhArI,bahuta baDA,bR^ihata,vishAla,sthUlakAya
hulk N 1. purAne jahAja kA koThA
hull N 1. chhilakA,bakkala,2. purAne jahAja kI koTI yA pe.nda
hum N 1. bhinabhinAhaTa,gunagunAhaTa
hum VT 1. gunagunAnA,bhinabhinAnA
human A 1. manuShya kA,mAnavIya,mAnuShika
humane A 1. dayAlu,kR^ipAlu,komala svabhAva kA
humanely Adv 1. kR^ipA pUrvaka,dayAlutA se,namratA se
humanism N 1. manuShya kA svabhAva,manuShyatva,dayA
humanity N 1. manuShya jAti,2. dayA,manuShya jAti kA svabhAva,manuShyatva,bhalamanasAhata
humble A 1. namra,sadA,abhimAnarahita,vinIta,dIna
humble VT 1. nIchA dikhAnA,vasha me.n karanA,abhimAna miTAnA
humbly Adv 1. dInatA se,adhInatA se,Ana mAna chhoDakara
humbug N 1. dhokhA,chhala,gaDa baDa,makara,pAkhaNDa,2. chhaliyA,dhokhA dene vAlA
humdrum A 1. manda,susta,mUrkha,mUDha,siDI,nIrasa,Ana.ndahIna
humdrum N 1. manda,susta,mUrkha,mUDha,siDI,nIrasa,Ana.ndahIna
humid A 1. gIlA,sarda,tara,nama
humidity N 1. sIla,tarI,gIlApana,namI
humiliate V 1. nIchA karanA,dabAnA,darpamardana karanA,aha.nkAra toDanA
humiliation N 1. dInatA,darpamardana,mAnahAni,vinItatA
humility N 1. namratA,dInatA,agarva
humorist N 1. parihAsa shIla manuShya,ThaTholiyA,laharI,hAsyaprada kahAnI likhanevAlA
humorous A 1. manamaujI,dillagI bAja,ha.nsoDA,majAkiyA,hAsakara,parihAsashIla,sarasa
humour N 1. tarI,ArdratA,2. balagama,jala,rasa,3. chiDachiDhAhaTa,jhaka,ugra svabhAva,4. ha.nsI,dillagI,buddhi,5. manovR^itti,mana kI lahara,bhAva,svabhAva,ruchi,jhukAva
humour VT 1. mAna rakhanA,santuShTa rakhanA
hump N 1. kUbaDa,2. kubaDA
hunch N 1. ubhADa,sUjana,phUlana,gA.nTha,kUbaDa
hunch-ʸ N 1. kubaDA manuShya
hundred N 1. sau,saikaDA,shata
hundredth A 1. sauvA.n,shatA.nsha
hundredweight N 1. lagabhaga savA mana kA taula
hunger N 1. bhUkha,kShudhA,2. prabala AkA.nkShA,tR^iShNA
hunger VI 1. bhUkhA honA
hungrily Adv 1. bhUkha se,2. besabrI se
hungry A 1. bhUkhA,kShudhA pIDita,2. khAU,lAlachI,3. kShudhA sUchaka
hunt N 1. shikAra,ahera,mR^igayA,AkheTa,pIchhA,talAsha
hunt VT 1. shikAra karanA,DhU.nDhanA,pIchhA karanA
hunter N 1. shikArI,AkheTaka
hunting N 1. shikAra khelanA,mR^igayA
huntsman N 1. shikArI,vyAdha
hurdle N 1. bAdhA,TaTTI,TaTTara
hurdle VT 1. bAdhA DAlanA,TaTTI lagAnA,banda karanA
hurl VT 1. uchhAlanA,phe.nkanA
hurrah N 1. vAha vAha,jaya jaya,shAbAsha
hurricane N 1. a.ndhaDa,baDI bhArI A.ndhI,tUphAna
hurriedly Adv 1. jaLI se,shIghratA se
hurry N 1. shIghratA,jaLI,tejI
hurry VT 1. jaLI karanA,nA
hurt N 1. choTa,ghAva,nukasAna,hAni
hurt VT 1. duHkha denA,choTa pahu.nchAnA,hAni pahu.nchAnA
hurtful A 1. nukasAna pahu.nchAnevAlA,hAnikAraka
hurtle VT 1. TakarAnA,dhakkA lagAnA,jaLI chalanA
husband N 1. pati,bhartA,svAmI,nAtha
husband VT 1. kama kharcha se chalAnA,thoDe vyaya se chalAnA,2. jotanA
husbandry N 1. gR^ihasthI,alpavyaya,kisAnI,khetI,kR^iShi karma
hush A 1. chupa,chupa chApa,shA.nta,khAmosha
hush N 1. chuppI,shA.nti,khAmoshI
hush VT 1. chupa karanA,sunasAna karanA,shA.nta karanA,2. chupa rahonA,khAmosha honA,shA.nta rahonA
husk N 1. chhilakA,chhAla,vakkala
husk VT 1. kUTanA,pachhoranA,bhUsI utAranA
husky A 1. bhUsI bharI huI,2. sUkhA,shuShka,rUkhA,virasa
hustle VT 1. DhakelanA,dhakkA denA,dhakkApela karanA
hut N 1. jho.npaDI,kuTI
hutch N 1. sandUka,pi~njarA,parAta,lagana
hybrid A 1. varNasa.nkara,nija,bhinna bhinna jAtiyo.n kA,dvijAti
hybrid N 1. varNasa.nkara,nija,bhinna bhinna jAtiyo.n kA,dvijAti
hydra N 1. bahuta siro.n vAlA sA.npa,jalavyAla
hydrant N 1. pAnI nikAlane kA bambA
hydraulic A 1. jalaprerita
hydraulics N 1. pana chAlA,udakagati vidyA,jalagati shAstra,jalajjala viGYAna
hydrogen N 1. hAiDrojana,jalajanaka vAyu
hydrologist N 1. jalaviGYAnI,jalatatvaGYa
hydrology N 1. jalatatvaGYAna,jalaviGYAna
hygiene N 1. svAsthya viGYAna,svastha karane kI vidyA
hymn N 1. bhajana,stuti kA gIta
hyperbole N 1. atishayokti,kisI bAta ko ghaTA baDhAkara kahanA,atyokti
hyperbolic A 1. atishayoktipUrNa
hyphen N 1. hAiphana,yaha[-]chihna jo nishchita shabdo.n me.n likhA jAtA hai,samAsa chihna
hypnosis N 1. sammohana,kR^itrima upAya se utpanna nidrA,banAvaTI nidrA,2. besudhi
hypnotize VT 1. sammohita karanA,kR^itrima nidrA utpanna karanA,nidrA kA prabhAva DAlanA
hypocrisy N 1. banAvaTa,kapaTa,pAkhaNDa,Dho.nga,chhala,misa
hypocrite N 1. Dho.ngI,kapaTI,pAkhaNDI
hypocritical A 1. Dho.ngI,kapaTI,pAkhaNDI,chhalI
hypothesis N 1. anumAna,parikalpanA,aTakala,kalpita artha,kalpanA
hypothetical A 1. mAnA huA,kalpita
hysteria N 1. hisTIriyA,eka prakAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.n ko hotI hai,vAtonmAda
hysteric N 1. hisTIriyA,eka prakAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.n ko hotI hai,vAtonmAda
hysterics N 1. hisTIriyA,eka prakAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.n ko hotI hai,vAtonmAda
ice N 1. hima,barapha
iceberg N 1. himaparvata,pAnI para bahatI huI barapha kI shilA yA chaTTAna,barpha kA pahADa
icing N 1. pAga,miThAI,keka vagairaha para kI sapheda taha
icon N 1. mUrti,pratirUpa
icy A 1. barphIlA,barpha kA banA huA,barapha se bharA huA,sarda,Tha.nDA,nirutsAha,barpha sA
idea N 1. vichAra,bhAva,mata,khyAla,samajha,kalpanA,rAya,GYAna,dhyAna
ideal A 1. AdarshasvarUpa,kalpita,kAlpanika,khyAli,mAnasika
ideal N 1. Adarsha,pUrNatA yA prauDhatA kA namUnA
idealism N 1. mAyA vAda,bAhya shUnya vAda
idealist N 1. viGYAna vAdI
identical A 1. vaisA hI,vahI,eka hI,eka rUpa,eka bhAva,tadrUpa,abhinna,samAna
identify VT 1. pahachAnanA,vahI karanA,tulya karanA,batalAnA
identity N 1. pahachAna,samAnatA,sarUpatA
idiom N 1. muhAvarA,bola chAla,bolI kA Dha.nga,vAgdhArA,vAkpaddhati,vAgvyavahAra
idiosyncracy N 1. visheShatA,vishiShTatA,visheShabhAva,visheSha lakShaNa,anokhApana
idiot N 1. mUrkha,janma kA pAgala,siDI
idle A 1. bekAra,nirudyoga,AlasI,Alasya shIla,2. nikammA,susta,behUdA,nirarthaka
idle VI 1. susti me.n kATanA,samaya ga.nvAnA,bitA denA
idleness N 1. sustI,Alasya,bekArI
idly Adv 1. vyartha me.n,sustI se,beparavAhI se
idol N 1. mUrti,pratimA,2. pyArA,pUjita manuShya yA vastu
idolize VT 1. pUjanA,ati prema karanA
if Conj 1. yadi,agara,jo,jo aisA na ho,mAna liyA ki
ignite VI 1. Aga laganA,jalanA,sulaganA
ignite VT 1. Aga lagAnA,jalAnA,sulagAnA
ignorance N 1. aGYAnatA,nAdAnI,anADIpana,anabhiGYatA
ignorant A 1. aGYAnI,mUrkha,nipaDha,anajAna,aparichita,anabhiGYa,nirbuddhi
ignore VT 1. dhyAna na denA,na mAnanA,tuchchha samajhanA,chhoDa denA
ilk N 1. vahI eka
ill A 1. burA,bImAra,rogagrasta,anuchita,ashubha
ill N 1. Apatti,burAI,vipadA,duShTatA,apakAra,duHkha
illegal A 1. avaidha,shAstra viruddha,anyAya yukta,nyAya viruddha
illegible A 1. aspaShTAkShara,jo paDhA na jA sake,gichapicha,apAThya,durvAchya
illegitimacy N 1. jArajapana,kama asalI,dogalApana,harAmIpana
illegitimate A 1. jAraja,kama asala,dogalA,nyAya viruddha,nakalI,vidhi viruddha
illicit A 1. shAstra viruddha,anuchita,vidhi viruddha
illiterate A 1. anapaDha,mUDha,nirakShara,nipaDha
illness N 1. bImArI
illogical A 1. atatharkika,nyAya viruddha,nyAya viparIta,ayathArtha
illuminate VT 1. jyoti maya karanA,roshana karanA,sajAnA,ujAlA karanA,ujAgara karanA,prakAsha karanA
illumination N 1. jagamagAhaTa,roshanI,ujAlA,prakAsha,chamaka,prakAshana
illusion N 1. dhokhA,jhA.nsA,chhala,mAyA,bhrama jAla,bhUla
illustrate VT 1. samajhAnA,vyAkhyAkaranA,dR^iShTAnta denA,misAla denA,chitra Adi ke dvArA spaShTa karanA
illustration N 1. varNana,bayAna,dR^iShTAnta,misAla,udAharaNa,chitra
illustrative A 1. udAharaNa rUpa,vyAkhyA rUpa
illustrious A 1. prasiddha,nAmavara,utkR^iShTa,vikhyAta
image N 1. chhAyA,mUrti,pratimA,pratibi.nba,2. bhAva,bhAvanA,khyAla
image VT 1. aksa DAlanA,tasavIra va rUpa banAnA,2. khyAla bA.ndhanA,kalpanA karanA
imagery N 1. mAnasika yA kalpanika chitra,2. ala~NkAra,3. chitra,4. chitrakArI
imaginary A 1. kalpita,kalpanika,khyAlI,mAnasika,avAstavika
imagination N 1. kalpanA,bhAvanA,kalpanA shakti,2. kalpita vastu,3. kalpita mUrti,mAnasika chitra,4. bhAva
imagine VTI 1. sochanA,vichAranA,anumAna karanA,kalpanA karanA
imbroglio N 1. jha.njhaTa,jhamelA,ghabaDA dene vAlI sthiti,2. gaDa baDa Dhera
imbue VT 1. gahare ra.nga se ra.nganA,2. pIlAnA,3. dila para asara DAlanA,dila me.n baiThA denA
imitate VT 1. mela milAnA,anukaraNa karanA,nakala karanA,nakala utAranA
imitation N 1. anukaraNa,nakala,utAra,pratirUpa,mela
imitator N 1. anukaraNakArI,nakala karane vAlA,nakala utArane vAlA
immaterial A 1. tuchchha,anAvashyaka,adanA,2. Atmika,ashArIrika,nirAkArI
immature A 1. kachchA,adhUrA,samaya se pahale,2. nirdayI,3. jaLabAja
immeasurable A 1. athAha,agAdha,vishAla,be hadda,bahuta baDA
immediate A 1. ana.ntara,binA bIcha kA,avyavahita,2. Asanna,sannikaTa,upasthita,tAtkAlika,vartamAna,tura.nta
immediately Adv 1. abhI,tura.nta,phaurana,isI ghaDI,shIghra,sIdhe
immense A 1. aparimita,amita,be hadda,bahuta baDA,bahuta
immensely Adv 1. atyanta,be hadda,bahuta
immerse VT 1. DubAnA,khUba bhiDa jAnA,lagA denA,DAla denA
immersed A 1. DubA denA,DUbA huA,bUDA huA
immersion N 1. gotA,nimajjana,magnatA,DUba
immigrant N 1. kisI desha me.n jAne vAlA,paradeshI,deshAntaravAsI
immigrate VI 1. dUsare desha me.n jA basanA,deshAntaravAsa karanA
immigration N 1. paradesha vAsa,pravAsa,paradesha me.n jAkara rahanA,deshAntaravAsa
imminent A 1. nikaTa kA,pAsa kA,Ane vAlA
immobile A 1. achala,dR^iDha,sthAvara
immoral A 1. dushcharitra,durAchArI,burA,adharmI,nyAya viruddha
immorality N 1. durAchAra,pApa,kukarma,burAI,vyabhichAra,dushcharita
immortal A 1. amara,amiTa,avinAshI,anashvara
immortality N 1. amaratA,anashvaratA,chirasthAyitva
immortalize VT 1. amara karanA,achala karanA
immovable A 1. achala,aTala,dR^iDha,sthira,amiTa,2. kaThora,nirdayI
immune A 1. mukta,nirApadIya,adhikAra prApta
immune N 1. unmukta,nirApada
immunity N 1. mukti,adhikAra,svAdhInatA,chhuTakArA
immutable A 1. achala,sthira,aparivartanashIla
impact N 1. Takkara,dhakkA
impact VT 1. kasakara joDanA
impale VT 1. kaTaharA lagAnA,sUlI para chaDhAnA
impart VT 1. denA,2. sujhAnA,prakaTa karanA,batalAnA
impartial A 1. niShpakSha,nyAyI,munasipha,sachchA,pakShapAta rahita,nyAyika
impartiality N 1. apakShapAta,insApha,nyAya
impassable A 1. agamya,jisake pAra na jA sake.n
impasse N 1. banda rAstA,gatirodha,aisA sthAna yA sthiti jahA.n se nikalane kA mArga na ho,ba.nda galI
impassive A 1. sukha duHkha rahita,klesha hIna,udAsIna
impatience N 1. bechainI,utAvalApana,adhIratA,asahiShNutA,utsukatA,besabrI
impatient A 1. bechaina,utAvalA,adhIra,asahiShNu,utsuka,besabra,vyAkula
impeach VT 1. aparAdha lagAnA,nAlisha karanA,doSha lagAnA
impeachment N 1. javAbatalaba karanA,abhisha.nsana,abhiyoga,nAlisha,doShAropaNa
impede VT 1. rokanA,aTakAnA,vighna DAlanA
impediment N 1. roka Toka,aTakAva,bAdhA,vighna
impel VT 1. ThelanA,relanA,DhakelanA
impend VI 1. Upara laTakanA,nikaTa honA,A jAnA
impending A 1. sirapara kA,nikaTa kA,upasthita,najadIka kA
impenetrable A 1. agamya,athAha,begujara,abhedya
imperative A 1. jarUrI,AGYA sUchaka,avashya,anivArya,hukmI
imperceptible A 1. adR^ishya,agochara,na mAlUma paDane vAlA
imperfect A 1. apUrNa,doSha yukta,adhUrA,kachchA,nyUna,adhabanA
imperfection N 1. adhUrApana,truTi,doSha,kamI,apUrNatA,aparAdha,khoTa
imperial A 1. samrATa sambandhI,sAmrAjya sambandhI,bAdashAhI,2. atyuttama
imperialism N 1. sArvabhauma adhikAra,samrATa kA shAsana,sAmrAjya kA bhAva,sAmrAjyavAda
imperialist A 1. sAmrAjyavAdI
imperil VT 1. khatare me.n DAlanA,jokhima me.n DAlanA
imperious A 1. ghamaNDI,abhimAnI,dhR^iShTa,AGYApaka
impersonal A 1. bhAva vAchaka,akartR^i vAchya,avyaktigata
impersonate VT 1. bheSha banAnA,kisI kA rUpa yA vesha dhAraNa karanA,bana jAnA,nAma denA,mUrata banAnA
impervious A 1. agamya,abhedya,apraveshanIya,na ghusane yogya
impetuous A 1. krodhI,joradAra,teja,prachaNDa
impetus N 1. vega,gatishakti,bala,Avega,preraNA
impinge VTI 1. Upara girAnA,lagAnA,TakarAnA
implacable A 1. atoShaNIya,kaThora,ta.nga dila,nirdayI
implant VT 1. gADanA,jamAnA,kalama lagAnA
implantation N 1. jamAvaTa,kalama lagAnA,lagAvaTa
implement N 1. hathiyAra,aujAra,shAstra,sAmAna,bAsanA
implicate VI 1. pha.nsAnA,pecha me.n DAlanA
implication N 1. phasAva,lagAva,2. anumAna,artha,tAtparya,Ashaya,sambandha
implicit A 1. antarnihita,vivakShita,avyakta,2. pUrA samajhA huA,asA.nshayika,vishvAsa yogya,etabArI
implicitly Adv 1. anumAna se,niHsandeha,A.nkha mU.nda ke,be pUchha
implore VT 1. vinatI karanA,prArthanA karanA,ghighiyAnA,mA.nganA
imply VI 1. se pariNAma nikAlanA,lapeTanA,samajhA jAnA,matalaba rakhanA,sUchita karanA
impolite A 1. asabhya,ga.nvAra,bejA,rUkhA,ashiShTa
import VT 1. bAhara se lAnA,AyAta karanA,2. sUchita karanA,artha rakhanA
importance N 1. mahatva,prabhAva,AvashyakatA,gaurava,gurutA,pratiShThA
important A 1. mahatvapUrNa,baDA bhArI,Avashyaka
importation N 1. bAhara se lAnA,kisI desha me.n pahu.nchAnA yA le jAnA,bArabaradArI,2. bAhara se lAyI hue chIje
importer N 1. bharatI karane vAlA,bAhara se mAla ma.ngAne vAlA,AyAtakartA
impose VT 1. Upara rakhanA,jimmA karanA,lagAnA,dhokhA denA,ThaganA,chhalanA
imposing A 1. prabhAva DAlane vAlA,guNakArI,robadAra,bhavya
imposition N 1. lagAnA,rakhanA,AropaNa,2. AshA,3. dhokhA,4. lagAna,daNDa,mahasUsa kara
impossibility N 1. asambhavatA,asambhAvanA
impossible A 1. asambhava,nAmumakina,anahonI,asAdhya
impostor N 1. dhokhA dene vAlA,Thaga,pAkha.nDI,bahu rUpiyA
impotence N 1. durbalatA,kamajorI,puruShatvahInatA,napu.nsakatA
impotent A 1. durbala,kamajora,puruShatvahIna,napu.nsaka
impound VT 1. banda karanA,gheranA,2. jabta karanA,chhIna lenA
impoverish VT 1. nirdhana karanA,garIba karanA,daridra karanA,niHsata karanA
impoverishment N 1. daridratA,nirdhanatA,muphalisI
impractical A 1. asAdhya,asambhava,kalpita,aprayogAtmaka
impregnable A 1. ajeya,jo sahaja me.n jItA na jAya
impregnate VT 1. gAbhina karanA,garbhiNI karanA,2. bharanA,pilAnA,DAlanA
impress N 1. muhara,chhApa,chihna
impress VT 1. muhara karanA,chhApanA,chihna karanA,2. balAtkAra naukarI me.n lenA,begAra pakaDanA
impression N 1. chihna,ThappA,chhApa,prabhAra,asara
impressive A 1. prabhAvashAlI,kAragara,guNakArI,gambhIra,dila me.n gaDane vAlI,chittAkarShI
imprint N 1. chhApa,chihna,2. chhApane vAle kA nAma ityAdi jo pustaka para chhapA rahatA hai
imprint VT 1. muhara karanA,chhApanA,mana me.n baiThA denA
imprison VI 1. kaida karanA,banda karanA
imprisonment N 1. kaida,bandhuAI,kArAbandhana,kArAvAsa
improbable A 1. asambhava,vichAra se pare,asambhAvya
improper A 1. anuchita,bejA,ashuddha,anupayukta,
impropriety N 1. ayogyatA,luchchApana,anuchita kAma,anauchitya,anupayuktatA
improve VTI 1. sudhAranA,unnati karanA,vR^iddhi karanA,achchhe kAma me.n lAnA,2. uttamatara honA,sudharanA,unnata honA,baDhanA
improvement N 1. vR^iddhi,baDhatI,unnati,sudhAra,shikShA,banAva
improvise VT 1. ekAeka prastuta karanA,2. samaya para kAma chalAne ke liye ( gIta Adi) banA lenA
imprudent A 1. beparavAha,nirviveka,asAvadhAna,mUrkha,DhITha,gustAkha
impugn VT 1. khaNDana karanA,kATanA,radda karanA
impulse N 1. preraNA,dhakkA,kAraNa,chAla,prayojana,pravartana,asara,prabhAva
impulsive A 1. preraka,pravartaka,protsAhaka,ruka ruka kara hone vAlA,prabhAva DAlane vAlA,2. AvegashIla
impunity N 1. daNDa se mukti,da.nDAbhAva,apIDA,chhuTakArA
impure A 1. apavitra,mailA,ashuddha,gandA,lampaTa
impurity N 1. apavitratA,mailApana,gandagI,gandI vastu
in Adv 1. bhItara
in Prep 1. bhItara,andara,me.n,bIcha
in_brief N 1. sa.nkShepa me.n,sa.nkShepataH
in_consequence N 1. yadi,2. aisA hone para
in_front N 1. sAmane,2. rahate hue bhI,3. anAdara karake
in- A 1. thoDe me.n,sa.nkShepa me.n
in- N 1. prayoga ke yogya,ThIka
in-order-of N 1. sila-sile me.n,krama se
in-order-to N 1. tAki,isaliye,isa abhiprAya se
inability N 1. ayogyatA,asAmarthya,akShamatA,durbalatA
inaccessible A 1. pahu.ncha se bAhara,aughaTa,durlabha,aprApya,
inaccuracy N 1. bhUla,galatI,chUka,ashuddhi
inaccurate A 1. galata,ashuddha,ayathArtha
inaction N 1. anudyoga,bekAra,sustI,ArAma
inactive A 1. nirudyama,bekAra,susta,AlasI
inactivity N 1. bekArI,sustI,AlasI,ArAma,anudyoga
inadequacy N 1. ayogyatA,aparyAptatA
inadequate A 1. ayogya,aparyApta,thoDA,apUrNa,adhUrA,ananurUpa
inadmissible A 1. agrahaNa,bharatI na hone ke yogya
inadvertent A 1. bekhabara,beparavAha,asAvadhAna,chUkanevAlA,upekShaka
inalienable A 1. jo alaga kiyA na jA sake,jo hastAntarita na kiyA jA sake
inane A 1. khAlI,bekAra,chhU.nchhA
inanimate A 1. bejAna,nirjIva,mR^ita
inappropriate A 1. ayogya,anupayukta,beThIka,bemela
inattention N 1. beparavAhI,bekhabarI,asAvadhAnI,upekShA,bhUla,AnAkAnI
inattentive A 1. beparavAha,bekhabara,gAphila,asAvadhAna,upekShaka
inaudible A 1. jo sunAI na paDe,ashrAvya,shabda rahita
inaugural A 1. tilaka yA abhiSheka sambandhI
inaugurate VT 1. gaddI para baiThAnA,tilaka karanA,abhiSheka karanA
inauguration N 1. TIkA,tilaka,abhiSheka
inauspicious A 1. ashubha,ama.ngalakArI,manahUsa
inborn A 1. janma se,svAbhAvika,a.ntarbhava,sahaja paidAyashI,jAtI
inbred A 1. janma se,svAbhAvika,a.ntarbhava,sahaja paidAyashI,jAtI
incalculable A 1. behisAba,anaginata,asa.nkhya
incapable A 1. nirbala,heTa,kama,anADI,ayogya,akShama
incapacitate VT 1. ayogya karanA,bebasa karanA,asAmartha karanA
incarcerate VT 1. banda karanA,kaida karanA
incarnate A 1. avatAra,avatAra liyA huA,sasharIra,mUrta
incarnate VT 1. sasharIra karanA,avatAra lenA,sharIra dhAraNa karanA
incarnation N 1. deha dhAraNa,2. avatAra
incendiary A 1. rAjavidrohI,bhaDakAne vAlA
incendiary N 1. gR^ihadAhI,Aga lagAne vAlA,bakheDiyA,phasAdI
incense N 1. mahaka,sugandha,dhUpa
incense VT 1. kupita karanA,kuDhAnA,sulagAnA,2. dhUpa denA,sugandhita karanA
incentive A 1. baDhAvA dene vAlA,sAhasa dene vAlA
incentive N 1. kAraNa,sababa,sAhasa,baDhAvA,usakAva,preraNA,pralobhanA
inception N 1. Arambha,shurU,sUtrapAtra
incessant A 1. lagAtAra,anavarata,barAbara
incessantly Adv 1. lagAtAra,barAbara,nitya,jhaDAjhaDa
inch N 1. i~ncha,phuTa kA 12 vA.n hissA,2. dhIre dhIre,thoDA thoDA karake
incidence N 1. girane kA Dha.nga,girAva,bhAra
incident N 1. sa.nyoga,ghaTanA,bAta
incidental A 1. Akasmika,prAsa.ngika
incinerate VT 1. jalanA,bhasma karanA,rAkha karanA
incineration N 1. jalA kara bhasma karanA,kushtA banAnA
incinerator N 1. jalAne vAlA,bhaTTI
incipient A 1. shurU kA,Arambha kA,pahale kA
incision N 1. kATa,ghAva,jakhma
incite VT 1. ukasAnA,ubhADanA,uThAnA,uttejita karanA
incitement N 1. baDhAvA,ukasA,lAlacha,kAraNa,pralobhana,uttejana
inclement A 1. kaThora,nirdayI,kaDA,rUkhA,tUphAnA
inclination N 1. jhukAva,rUkhA,ichchhA,ruchi,chAha,prema,pravR^itti
incline VTI 1. jhukAnA,mela rakhanA,jhukhanA,pravR^ita honA,ichchhA karanA
include VT 1. sammilita karanA,dhAraNa karanA,rakhanA,milAnA,sa.nyukta karanA
inclusive A 1. milAkara,sa.nyukta,sammilita
incognito A 1. gupta,aprakaTa,chhipA,poshIdA,beSha badala kara,chupake
incoherent A 1. asa.nbaddha,bejoDa,bemela,DhIlA,asa.ngata
income N 1. AmadanI,Aya,prApti,lAbha,munAphA
incomparable A 1. atulya,anupama,uttama,anokhA,anUpa,be joDa
incompatible A 1. ayogya,bemela,asa.ngata
incompetent A 1. ayogya,asamartha,apUrNa,aprachura,aparyApta
incomplete A 1. khaNDita,apUrNa,aprachura,aparyApta
incomprehensible A 1. abodhya,achi.ntya,samajha yA anumAna ke bAhara
inconceivable A 1. achi.ntya,samajha se bAhara
inconclusive A 1. anirNAyaka,adhUrA
inconsistency N 1. asa.ngata,ayogyatA,viruddhavA,adR^iDhatA
inconsistent A 1. ayogya,nAmunAsiba,viruddha,asa.ngata
inconspicuous A 1. chhipA huA,aprasiddha,apratyakSha
incontinence N 1. asa.nyama,kusa.nyama,vyabhichAra
incontinent A 1. asa.nyamI,asa.nyata,vyabhichArI
incontrovertible A 1. nirvivAda
inconvenience N 1. ayogyatA,2. asuvidhA,3. duHkha,pIDA,bAdhA
inconvenience VT 1. duHkha denA,asuvidhA me.n DAlanA
inconvenient A 1. ayogya,asukhakara,duHkhadAI,beDhaba,asuvidhA kA
incorporate A 1. milA,mishrita,sa.nyukta
incorporate VTI 1. shAmila karanA,jatthA bA.ndhanA,ikaThThA karanA,milAnA
incorporation N 1. mela,sa.nyoga,maNDalI,samAja
incorrect A 1. ashuddha,galata
increase N 1. baDhatI,baDhAva,vR^iddhi,2. utpatti,lAbha
increase VI 1. baDhanA,phailanA
increase VT 1. baDhA karanA,baDhAnA
incredible A 1. avishvasanIya,avishvAsya,na mAnane yogya
incredulous A 1. avishvAsI,shakkI,sa.ndeha karane vAlA
increment N 1. baDhatI,vR^iddhi
incriminate VT 1. ilajAma lagAnA,doShI ThaharAnA
incubation N 1. a.nDe senA
incumbency N 1. sahArA,bharosA,padagrahaNa
incumbent A 1. sahArA liye hue,avashya,uchita
incumbent N 1. padagrAhI,adhikArI
incur VT 1. paDanA,uThAnA,Upara lenA,uttaradAyI honA
incurable A 1. asAdhya,nirupAya
indebted A 1. aihasAnamanda,denadAra,R^iNI,kR^itaGYa,anugR^ihIta
indecency N 1. nirlajjatA,ashlIlatA,dhR^iShTatA,DhiThAI
indecent A 1. nirlajja,ashlIla,dhR^iShTa,DhIThA,anuchita
indecisive A 1. anishchita,sandigdha,asthiramati,sandehashIla,anirNAyaka
indeed Adv 1. sachamucha,yathArtha me.n,vAstava me.n
indefatigable A 1. athaka,be thakAvaTa,parishramI,ashrA.nta
indefensible A 1. arakShaNIya,be bachAva
indefinite A 1. asIma,aniyamita,anishchita,sandigdha,aniyata
indelible A 1. ameTa,jo miTa na sake,pakkA
indemnify VT 1. surakShita rakhanA,ToTA bharanA,daNDa denA,kShatipUrti karanA
indemnity N 1. hAna se rakShA,jamAnata,harjAnA,badalA,kShatipUrti,hAnipUrti
independence N 1. svatantratA,anAdhInatA,svAdhInatA,svachchha.ndatA
independent A 1. svatantra,anAdhIna,svAdhIna,svachchha.nda
indescribable A 1. avarNanIya,akathya,jo bayAna na ho sake
indestructible A 1. avinAshI,jisakA nAsha na ho sake,anashvara,anAshya
indeterminate A 1. anishchita,beThikAne
index N 1. chihna,nishAna,rAstA batAne kA hAtha,2. viShaya sUchI,sUchIpatra,anukramaNikA
index VT 1. sUchI me.n likhanA,sUchI denA
indicate VT 1. batAnA,dikhAnA,prakaTa karanA
indication N 1. lakShaNa,chihna,nishAna
indicative A 1. nirdeshaka,dikhAnevAlA,sUchaka
indict VT 1. aparAdha lagAnA,doSha lagAnA
indictment N 1. aparAdha yA kala~Nka lagAnA,abhiyoga,nAlisha
indifference N 1. apakShapAta,betaraphadArI,2. beparavAhI,udAsInatA,upekShA,virakti
indifferent A 1. niShpakSha,apakShapAtI,2. nirutsuka,udAsIna,virakta
indigenous A 1. deshI,deshAvarI,svadeshIya
indigent A 1. nirdhana,daridra,dIna,garIba
indigestion N 1. ajIrNa,badahajamI
indignant A 1. krodhI,kuddha,ruShTa,gusse me.n
indignation N 1. roSha,ghR^iNA ke sAtha krodha
indignity N 1. apamAna,anAdara,tiraskAra,halakApana
indigo N 1. nIla
indirect A 1. TeDhA,pechadAra,bahAne bAja,phera kA,gupta,golamAla,parokSha,anumAnika
indirectly Adv 1. tirachhepana se,hera phera se,echapecha se,ghumAkara,anuchita Dha.nga se
indiscretion N 1. aviveka,buddhi hInatA,2. atishIghratA
indiscriminate A 1. avivekI,abhedakara,pachamela,nirvisheSha,narma garbha
indiscriminately Adv 1. andhAdhundha,vivekahInatA se,binA kisI bheda vichAra ke
indispensable A 1. atyAvashyaka,aparityAjya,jisake binA na bana sake
indisputable A 1. nirvivAda,nishchaya,spaShTa
indistinguishable A 1. alaga karane yA jAnane ke yogya nahI.n,avibhedya,aGYeya
individual A 1. akelA,eka,eka sa.nbandhI,vyaktigata,vaiyaktika
individual N 1. akelA manuShya yA vastu,eka jana,vyakti
individuality N 1. pR^ithakatva,ekatAI,vyaktitva
individually Adv 1. alaga,nyAre nyAre,eka eka
indivisible A 1. avibhAjya,bhAga karane ke ayogya
indomitable A 1. jo jItA na jA sake,ajaya,jo na pale
indoor A 1. andara,bhItara,gharelU,ghara ke bhItara kA
induce VT 1. prerita karanA,lAnA,ukasAnA,ubhADanA,kAraNa honA
inducement N 1. lobha,lAlacha,preraNA,pralobhana,kAraNa,ubhAra,ukasAva
induction N 1. Arambha,praveshaNa,2. phala nikAlanA,anumAna
indulge VTI 1. na rokanA,svIkR^iti denA,mana rakhanA,khusha karanA,prasanna karanA,sa.ntuShTa karanA
indulgence N 1. dulAra,pyAra,kShamA,khAtiradArI,bhoga vilAsa
indulgent A 1. namra,dayAlu,khAtira karane vAlA,anugrahashIla
industrial A 1. shrama sa.nbandhI,shilpAdi sa.nbandhI,shrama shilpI
industrious A 1. mehanatI,parishramI,udyamI,karmashIla
industry N 1. mehanata,parishrama,kramashIlatA,2. shilpa,shrama shilpa,udyama
inebriate VT 1. matta karanA,nashavAlA karanA
ineffective A 1. niShphala,bephAyadA,akAratha,jo kAragara na ho,anupayogI
ineffectual A 1. niShprabhAva,be asara,nikAma,bekAra,vyartha,prabhAva rahita
inefficient A 1. ayogya,nikammA,bekAra,niShphala,niguNa
ineligible A 1. chune jAne ke ayogya,anuchita
ineptitude N 1. ayogyatA,anupayuktatA,mUrkhatA
inequality N 1. nAbarAbarI,asamatA,U.nchanIcha,a.ntara,viShamatA
inequitable A 1. anyAyI,adhArmika,anyAya sa.ngata
inert A 1. jaDa,susta,gatidIna,achara,AlasI
inertia N 1. Alasya,kAhilI,jaDatA
inevitable A 1. avashya,jo Tala na sake,anivArya
inexact A 1. ashuddha,galata
inexcusable A 1. akShamya,jo uchita na ThaharAyA jA sake
inexhaustible A 1. behadda,ananta,jo samApta na ho,jo chuke nahI.n
inexorable A 1. kaThora,nirdayI,haThIlA,anamanIya
inexperience N 1. anubhava shUnyatA,anADIpana
inexperienced A 1. adakSha,akushala,anubhava shUnya,anADI,nausikhiyA
inexplicable A 1. gUDha,akatha,varNana se bAhara,bayAna se bAhara
infamous A 1. duShTa,burA,badanAma,ayashaskara,ni.ndya
infamy N 1. kala.nka,apayasha,badanAmI,apratiShThA,atya.nta duShTatA
infancy N 1. bachapana,laDakapana,kishorAvasthA,bAlApana,2. Arambha,prathama avasthA,Adi
infant N 1. bachchA,bAlaka,laDakA,alpavayaska,nAbAliga
infantry N 1. paidala senA
infatuated A 1. mUDha,bAdalA
infatuation N 1. vimoha,bevakUphI,mUrkhatA,buddhilopa
infect VT 1. bImArI kI chhUta lagAnA,sa.nchAra karanA,kharAba karanA,saDAnA,bigADanA,dUShita karanA
infection N 1. uDanI bImArI,bImArI kI chhUta,sparshadoSha,kharAba karane vAlA,dUShaNa
infectious A 1. sa.nchArI,sparshasa.nchArI,uDa ke lagane vAlI( bImArI) ,chhutahI,uDanI,phailane vAlI
infer VT 1. phala nikAlanA,anumAna karanA,pariNAma nikAlanA
inference N 1. phala,anumAna,pariNAma
inferior A 1. apradhAna,chhoTA,nIchA,ghaTiyA,ochhA,apakR^iShTa,gauNa
inferior N 1. chhoTA,adhIna,vaha jo pada yA sthAna me.n kama ho
infertility N 1. UsaratA,kama paidAvArI,niShphalatA
infest VT 1. satAnA,pIDA denA,kaShTa denA
infidel N 1. kAphira,jo kisI mata me.n na ho,anIshvaravAdI,nAstika
infidelity N 1. shraddhAhInatA,abhakti,dharma yA mata me.n avishvAsa,adharma
infinite A 1. aparimita,ananta,behada,pUrA,apAra,atya.nta
infinite N 1. ananta,Ishvara
infinitesimal A 1. ati sUkShma
infinitesimal N 1. ati sUkShma rAshi
infinity N 1. anantatA,asImatA,2. baDI bhIDa
infirm A 1. rugNa,durbala,kamajora,kachchA,vodA,2. asthira,adR^iDha
infirmary N 1. aspatAla,shaphAkhAnA
inflame VT 1. prajvalita karanA,jalAnA,Aga lagAnA,bhaDakAnA,ukasAnA,khijAnA
inflammation N 1. prajvalana,jvAlA,jalana,2. shatrutA,3. sUjana aura jalana
inflammatory A 1. vidrohajanaka,bhaDakAnevAlA,uttejaka
inflate VT 1. phulAnA,havA bharanA
inflexible A 1. kaDA,pakkA,jo lacha na sake,amiTa,aTala
inflict VT 1. lagAnA,DAlanA,( da.nDa) denA,mAranA
infliction N 1. praNayana,lagAnA,da.nDa denA,mAra
influence N 1. prabhAva,asara,jora,nAma,dabAva,roba,adhikAra
influence VT 1. dabAva DAlanA,asara karanA,prabhAvita karanA
influential A 1. prabhAvashAlI,prabala,pratApI,roba dAba vAlA
influenza N 1. bhArI najalA,uDa kara lagane vAlA jukAma
influx N 1. a.ntaH pravAha,DAlanA,jArI honA,bhItara jAnA,bhItara ghusAnA,a.ntarAvahana,Agama,2. bhIDa,adhikAI,relapela
inform VTI 1. batalAnA,jatAnA,sUchanA denA,kahanA,sUchita karanA
informal A 1. anaupachArika,rItiviruddha,avidhivata,aniyamita
informant N 1. sUchaka,bhediyA,samAchAra dene vAlA,guptachara,guptadUta
information N 1. khabara,sUchanA,samAchAra,vArtA,viGYApanA,chetAvanI,GYAna,2. abhiyoga,nAlisha
informer N 1. sUchaka,bhediyA,samAchAra dene vAlA,guptachara,guptadUta
infraction N 1. ula.nghana,TUTa,vighnatA,
infringe VTI 1. toDanA,bAdhA DAlanA,na mAnanA
infuriate VT 1. krodhita karanA,krodha se bharanA
infuse VT 1. DAlanA,chitta me.n baiThA denA,2. pAnI me.n bhigonA
infusion N 1. DAlanA,2. arka,madirA,jushA.ndA,sata
ingenious A 1. chatura,chAlAka,nipuNa,pravINa,sughaDa,pratibhAvAna
ingenuity N 1. chaturatA,chAlAkI,suprayoga,matisUkShmatA
ingrain VT 1. pakkA ra.nga ra.nganA,DubonA,voranA
ingredient N 1. sAmagrI,masAlA,upakaraNa,a.nsha,mAtrA
inhabit VT 1. basanA,rahanA
inhabitant N 1. vAsI,nivAsI,bAshindA
inhale VT 1. sA.nsa lenA,khI.nchanA,pInA
inherent A 1. svAbhAvika,paidAyashI,janmI,sahaja,antarjAta
inherit VT 1. adhikAra pAnA,mAlika yA vArisa honA,uttarAdhikAra me.n pAnA
inheritance N 1. dAya bhAga,paitR^ika dhana,uttarAdhikAra,bapautI,mIrAsa,varAsata
inhibit VT 1. rokanA,aTakAnA,manA karanA,barajanA
inhospitable A 1. satkAra dveShI,asatkArashIla
inhuman A 1. amAnuShika,kaThora,nirdayI,bedarda,krUra
inhumanity N 1. amAnuShikatA,nirdayatA,krUra karma
inimical A 1. virodhI,dushmana,bairI,ulaTA,pratikUla,ahitakara
inimitable A 1. jisakA anukaraNa nahI.n kiyA jA sakatA,anupana
initial A 1. Arambhika,prArambhika,pahalA
initial N 1. nAma yA shabda kA pahalA akShara,prathamAkShara
initial VT 1. nAma kA pahalA akShara likha kara hastAkShara karanA
initiate A 1. nUtana,nayA,anabhyasta
initiate N 1. dIkShita vyakti,chelA
initiate VTI 1. Arambha karanA,sikhalAnA,a.ngIkAra karanA,lenA,pravesha karAnA,dIkShA denA,pahalA kAma karanA
initiative N 1. Arambha karane kA adhikAra,2. prathama kAryavAhI
inject VT 1. bhItara phe.nkanA yA pahu.nchAnA,pichakArI denA
injection N 1. bhItara DAlanA,pichakArI lagAnA,a.ntaH kShepaNa
injunction N 1. AGYA,hukma,hukmanAmA,Adesha,AGYApatra
injure VT 1. hAni pahu.nchAnA,kaShTa denA,duHkha denA,khijAnA
injurious A 1. apakArI,hAni pahu.nchAne vAlA,dukhadAI,kShatikara
injury N 1. atyAchAra,choTa,hAni,kShati,irja
injustice N 1. anyAya,beinsAphI,hAni,adharma
ink N 1. syAhI,mashI,roshanAI
ink VT 1. syAhI pheranA
inkling N 1. saina,AhaTa
inland A 1. bhItarI,deshI
inland N 1. desha kA bhItarI bhAga
inlay VT 1. jaDanA,pa~njIkArI karanA,kalamakArI karanA
inlet N 1. bhItara Ane kA mArga,pravesha dvAra,nAkA,2. khADI
inmate N 1. sahavAsI,nivAsI,sAtha rahane vAlA
inn N 1. sarAya,dharmashAlA,pathiko.n ke Tikane kA sthAna
innate A 1. svAbhAvika,prAkR^itika,sahaja,a.ntarjAta
inner A 1. bhitarI,chhipA huA,a.ntarIya,a.ntarastha,gUDha,aspaShTa
innings N 1. bArI,pArI,2. anAja jamA karanA
innocence N 1. nirdoShatA,niraparAdhatA,pavitratA,sAdhutA,saralatA,2. aGYAnatA
innocent A 1. nirdoSha,niraparAdha,sAdhu,bhalA,nirUpadrava,2. sarala,niShkapaTa
innovate VT 1. nayA karanA,badalanA,nI rAha nikAlanA
innovation N 1. nI bAta,navIna mArga,nUtanavyavahAra,navarIti
innuendo N 1. ishArA,saina,vakrokti,sa.nketa
innumerable A 1. anaginata,beshumAra,asa.nkhya,agaNya
inoculate VT 1. kalama lagAnA,nashtara yA TIkA lagAnA,sa.nchAra karanA
inoculation N 1. nashtara yA TIkA,sa.nchAraNa
inordinate A 1. krama rahita,bekAyadA,atya.nta,atirikta,atyadhika
inquest N 1. anusandhAna,anveShaNa,talAsha,tahakIkAta,khoja,dekhAbhAlI
inquire VTI 1. pUchhanA,dariyAphta karanA,talAsha karanA,jA.nchanA,pUchha pAchha karanA
inquiry N 1. pUchhatAchha,prashna,DhU.nDha DhA.nDha,tahakIkAta,parIkShA,anusa.ndhAna
inquisition N 1. jA.ncha,khoja,adAlatI pUchha tAchha,parIkShaNa,2. vidharmiyo.n kI parIkShA aura unako daNDa dene kA eka nyAyAlaya
inquisitive A 1. jiGYAsu,anveShaNashIla,kautUhalI,pUchhapAchha karane vAlA,khojI,jAnane kA ichchhuka
inroad N 1. chaDhAI,dhAvA,AkramaNa
insane A 1. pAgala,unmAdI
insatiable A 1. jo tR^ipta na hove,atoShaNIya,atilobhI
inscribe VT 1. likhanA,naksha karanA,khodanA,nishAna karanA
inscription N 1. naksha,lekha,shilAlekha,2. upAdhi,3. patA
inscrutable A 1. jo ki DhU.nDhA na jA sake,alakShya,agamya
insect N 1. kIDAmakoDA,2. bahuta tuchchha vastu
insecure A 1. beADa,arakShita,jokhima kA,krachchA
insecurity N 1. arakShA,asurakShA,anirvighnatA,khatarA,bhaya,sa~NkaTa,jokhima,sha.nkA
inseparable A 1. jo alaga na ho sake,abhinna,aviyojya
insert VT 1. a.ntargata karanA,DAla denA,milAnA,likha denA
insertion N 1. niveshana,praveshana,likhane yA chhApane me.n kuchha joDa denA,kapaDe me.n lesa yA jAlI lagAnA,2. DAlI huI yA milAI huI vastu yA likhAvaTa,3. suI kA kAma ityAdi
inside N 1. bhItarI hissA,abhyantara,antarbhAga
insider N 1. a.ntara.ngI,jo kisI samAja ityAdi ke bhItara ho,jo bheda jAnatA ho
insidious A 1. chhalI,dhUrta,dhokhebAja
insight N 1. pUrA GYAna,pUrI pahachAna,nirIkShaNa,pariGYAna,parakha
insignia N 1. nishAna,paTTA,chihna,chaparAsa,tamagA
insignificant A 1. laghu,chhoTA,kShudra,tuchchha,nirarthaka,aguru
insincere A 1. kuTila,chhalI,dhUrta,kapaTI,jhUThA,dura.ngA
insinuate VTI 1. dila me.n jagaha karanA,apane Upara dayAvAna karanA,paiThanA yA paiThAnA,jI me.n DAlanA,2. ishArA karanA,3. lallo pachcho karake ghusa jAnA
insinuation N 1. paiTha,ishArA,bheda,chApalUsI,phusalAhaTa,damabAjI
insipid A 1. phIkA,besvAda,nIrasa,bemajA,sIThA,bhaddA,ma.nda
insist VI 1. dR^iDha rahanA,jidda karanA,haTha karanA,aDanA
insolvency N 1. divAlA,TATa palaTa,R^iNashodhanAkShamatA
insolvent A 1. divAliyA,R^iNashodhanAkShama,daridra
insomnia N 1. nidrAbhAva,nI.nda na Ane kA roga
inspect VT 1. dekhanA,bhAlanA,jA.nchanA,parakhanA,nirIkShaNa karanA
inspection N 1. dekhabhAla,jA.ncha,parakha,nirIkShaNa,parIkShA,nigahabAnI
inspector N 1. inspekTara,jA.ncha karane vAlA,nirIkShaka,muAinA karane vAlA
inspiration N 1. sA.nsa lenA yA khI.nchanA,2. sA.nsa,3. Ishvara kI preraNA,dila me.n AnA yA paDanA,Akasmikodbhava
inspire VT 1. sA.nsa lenA,hR^idaya me.n bhejanA,dila me.n DAlanA,2. phU.nkanA,jI me.n DAlanA,preraNA karanA
instability N 1. asthiratA,cha~nchalatA
install VT 1. baiThAnA,sa.nsthApanA karanA,adhikAra denA,gaddI para baiThAnA,rAja tilaka karanA,rAjyAbhiSheka karanA
installation N 1. gaddI,sa.nsthApana,rAja tilaka,rAjyAbhiSheka
instalment N 1. adhikAra pradhAna,sthApanA,2. a.nsha,kishta,R^iNa bhAga
instant A 1. Avashyaka,jarUrI,turanta,ekadama,anantarakAlIna,2. shIghra,3. vartamAna
instant N 1. kShaNa,pala,2. vartamAna mAsa kI tithi
instantaneous A 1. usI kShaNa kA,phaurana,tatkShaNa,tAtkAlika
instantly Adv 1. phaurana,tatkShaNa,tatkAla,jhaTapaTa,shIghra
instead Adv 1. bajAya,badale me.n,jagaha me.n
instigate VT 1. ubhAranA,bhaDakAnA,burAI kI ora bahakAnA,bahakAnA
instigation N 1. bahakAva,lubhAva
instigator N 1. bahakAnevAlA,mana pheranevAlA,ukasAnevAlA
instinct A 1. sahajaGYAna,svAbhAvika buddhi,subuddhi
instinctive A 1. svAbhAvika,svabhAva prerita,svataH pravR^itta
institute N 1. niyama,rIti,2. sa.nsthApana,sa.nsthA,vidyA kI unnati ke liye sa.nghaTana yA samAja
institute VT 1. ThaharAnA,sthApita karanA,nI.nva DAlanA,Arambha karanA,jArI karanA,prachalita karanA,chalatA karanA
institution N 1. sa.nsthA,2. vyavasthA,vidhi,kAnUna,3. shikShA
instruct VT 1. sikhAnA,batalAnA,shikShA denA,upadesha denA,samajhAnA,AGYA karanA,Adesha karanA
instruction N 1. shikShA,upadesha,
instructions N 1. upadesha,AGYA,hukma,Adesha
instructive A 1. samAchAra dene vAlA,GYAna-garbha,upadesha yukta,shikShaka
instructor N 1. adhyApaka,upadeshaka,ustAda,guru
instrument N 1. hathiyAra,aujAra,2. kala,3. lekha,lekhapatra,4. jariyA,kAraNa,kAraka,nimitta,sAdhana
instrumental A 1. madadagAra,sahAyaka,sAdhaka,upakArI
insubordination N 1. anadhInatA,avashatA,avinaya,vidroha
insubstantial A 1. mithyA,jhUThA,kAlpanika
insufferable A 1. asahya,ghR^iNAyogya,na sahane yogya
insufficient A 1. kama,aparyApta,2. ayogya,akShama
insular A 1. dvIpIya,dvIpa sa.nba.ndhI,TApU kA,pAnI se ghirA huA,akelA
insulate VT 1. alaga karanA,bilagAnA,2. TApU banAnA
insult N 1. apamAna,anAdara,gAlI galauja,chheDa
insult VT 1. apamAna karanA,anAdara karanA,gAlI denA
insurance N 1. bImA
insurgent A 1. rAjadrohI,bAgI,rAjaviparIta
insurmountable A 1. ajaya,ala~NghanIya,jo parAsta na kiyA jA sake,avashya,durAroha
insurrection N 1. balavA,vidroha,phasAda,viplava,prajAkopa
intact A 1. akhaNDa,vinA bigaDA huA,sAbita,pUrA
intangible A 1. jo sparsha se jAna na paDe,aTaTola,aspR^ishya
integral A 1. samasta,samUchA,pUrA,pUrNa
integrate VT 1. sa.npUrNa karanA,pUrA karanA,joDanA,anukalana karanA
integration N 1. anukalana
integrity N 1. pUrNatA,akhaNDitva,sachchApana,shuddhatA,saphAI,ImAnadArI
intellect N 1. samajha,mati,buddhi,GYAna
intellectual A 1. buddhi sa.nbandhI,buddhi viShayaka,mAnasika,dimAgI,khyAlI
intelligence N 1. samajha,mati,GYAna,2. shikShA,3. samAchAra,khabara,4. sUchanA,ittilA
intelligencer N 1. samAchAra lAne vAlA,bhediyA,guptachara
intelligent A 1. samajhadAra,hoshiyAra,buddhimAna,kushala,suparichita GYAnI,subodha,chatura,guNI
intelligentsia N 1. paDe likhe loga,sushikShita samAja,svatantra vichAra karane vAlA samudAya
intelligible A 1. bodhanIya,sApha,samajha me.n Ane yogya,spaShTa,suspaShTa,subodha
intemperate A 1. atibhojI,amita bhogI,pAnAsakta,nashebAja,badaparaheja,matavAlA,krodhI
intend VTI 1. niyata rakhanA,irAdA karanA,manoratha rakhanA,vichAra karanA
intense A 1. khi.nchA huA,adhika,tIvra,prachaNDa,atimAtra,ati kaThora,atyanta teja
intensely Adv 1. tejI se,prachaNDatA se,uttejanA se,bahuta,kaThoratA pUrvaka,tapAka se
intensify VT 1. teja karanA,prachaNDa honA,jyAdA karanA
intensity N 1. Adhikya,tIvratA,gADhatA,adhikatA
intensive A 1. khi.nchane yA tanane vAlA,jora dene vAlA,vR^iddhikara
intensively Adv 1. adhikatA se
intent A 1. atyanta parishramI,lavalIna,niShTha,Asakta chitta
intent N 1. abhiprAya,prayojana,irAdA,artha,manoratha
intention N 1. lakShya,AkA.nkShA,abhiprAya,Ashaya,irAdA
intentional A 1. jAnabUjhakara,jAnA bUjhA,irAdA kiyA huA,2. hara taraha se,hara sUrata se,pUre taura se
intentionally Adv 1. jAna bUjha kara,svechchhA se,samajha bUjha ke
intently Adv 1. jI lagAkara,mehanata se,lAlasA se
inter VT 1. gADanA,maTTI denA
interact VI 1. eka dUsare para kiyA karanA
intercede VI 1. anunaya karanA,siphArisha karanA,bIcha me.n paDanA,bIcha bachAva karanA
intercept VT 1. rAstA banda karanA,rAha me.n rokanA,bIcha me.n aTakAnA,alaga karanA,rokanA,kATanA,banda karanA
interception N 1. rokanA,roka,aTakAva
intercession N 1. bIchabachAva,dUsare ke pakSha me.n kahanA,anunaya,prArthanA
interchange VT 1. adalA badalA karanA,phera phAra karanA
intercourse N 1. bola chAla,lena dena,pArasparika vyavahAra,vyApAra,mela jola,sa.nsarga
interdependence N 1. eka dUsare para sahArA,parasparAdhInatA
interdict N 1. roka Toka,niShedha,2. dhArmika kriyAye.n banda karane kI popa kI AGYA
interdict VT 1. manA karanA,rokanA,niShedha karanA
interest N 1. prabhAva,2. lAbha,hita,bhAga,lAbha kA dhyAna,artha,3. bhAva,uttejanA,4. sarokAra,chAhata,sa.nbandha,5. sUda,vyAja
interest VTI 1. ruchi utpanna karanA,sa.nbandha rakhanA,asara karanA,hissA denA,mana lagAnA,milAnA
interesting A 1. chittAkarShaka,manohara,mana lagAne vAlA,manabhAvanA,dila badalAU,vinodI
interfere VI 1. bIcha me.n paDanA,hAtha DAlanA,paraspara virodha karanA,dakhala denA,hastakShepa karanA
interference N 1. bIcha bachAva,muThabheDa,hastakShepa
interim A 1. alpakAlIna
interim N 1. bIcha kA samaya,madhyakAla,antara
interior A 1. bhItarI,bhItara kA
interior N 1. bhItara,andara,abhyantara
interject VT 1. bIcha me.n DAlanA,pravesha karAnA
interlink VT 1. kaDiyo.n ko joDa kara milAnA
interlock VTI 1. milAnA,Ali~Ngana karanA
interloper N 1. hastakShepa karane vAlA,anya ke adhikAra me.n hAtha DAlane vAlA
interlude N 1. avakAsha,bIcha kA kAryakrama,tamAshA yA gAnA jo nATaka ke a.nko.n ke bIcha me.n hotA hai
intermarriage N 1. bhinna jAti yA va.nsha kA vivAha,Apasa me.n byAha shAdI karanA,parasparavivAha
intermediary A 1. bIcha kA,madhyastha
intermediary N 1. madhyavartI,pratinidhi,dalAla
intermediate A 1. bIcha kA,madhyavartI,darmiyAnI
interminable A 1. ananta,apAra,behada
intermission N 1. chhuTTI,nivR^itti,virAma
intermittent A 1. pArI pArI Ane vAlA,antare kA,savirAma
intern VT 1. desha ke bhItara bhejanA,desha ke bhItara kaida rakhanA,antarita karanA
internal A 1. Antarika,bhItarI,deshI,vAstavika
international A 1. AntarrAShTrIya,Apasa kA,desho.n ke bIcha kA,AntarjAtIya
internationalism N 1. AntarrAShTrIyatA,AntarrAShTrIyatAvAda
internationalist N 1. antarrAShTrIyatAvAdI
internecine A 1. paraspara vinAsha kArI,ghAtaka
interpret VTI 1. artha karanA,vyAkhyA karanA,varNana karanA,samajhAnA,kholanA
interpretation N 1. bayAna,vyAkhyA,artha prakAshana,anuvAda
interpreter N 1. anuvAdaka,ulthA yA tarajumA karane vAlA,TIkAkAra,artha prakAshaka,bhAShyakAra
interrogate VT 1. prashna karanA,pUchhanA
interrogation N 1. pUchha tAchha,prashna,savAla,2. chihna visheSha
interrupt VT 1. bIcha me.n paDanA,dakhala denA,hastakShepa karanA,2. rokanA,aTakAnA,3. alaga karanA,kATanA
interruption N 1. rukAvaTa,ADa,bha.nga,vighna,2. hastakShepa,bIcha me.n paDanA
intersect VT 1. eka dUsare ko kATanA,eka dUsare ko Ara pAra karanA,2. Ara pAra karake vibhAjita karanA
intersection N 1. barAbara kA kaTAna,parasparachchheda
intersperse VT 1. phailAnA,chhitarAnA,bikharAnA
intertwine VTI 1. baTanA,lapeTanA
interval N 1. antara,madhya sthAna,madhya kAla,bIcha kA sthAna yA samaya,phAsalA
intervene VI 1. bIcha me.n AnA yA paDanA,ADe AnA,hAtha DAlanA
intervention N 1. bIcha bichAva,ADa,madhyavartana,hAtha DAlanA,bichavAI
interview N 1. mulAkAta,bhe.nTa,darshana,salAha,samAgama
interweave VT 1. sA.nTanA,milA kara binanA,milA kara baTanA
intestine N 1. a.ntaDI,a.ntaDI jo peTa se maladvAra taka jAtI hai
intimate A 1. ghaniShTha,melajola,dostI,ati mitratA,dR^iDha sa.nsarga,suparichaya
intimate VT 1. ishArA karanA,sa.nketa karanA,2. batalAnA,samAchAra denA,sUchanA denA
intimately Adv 1. ati mitratA se,dilojAna se,parichita rUpa se,ghaniShTatA se
intimidate VT 1. DarAnA,dhamakAnA,DA.nTanA,bhaya dilAnA
intimidation N 1. dhamakI,DA.nTa,DapaTa,DarAvA,bhaya darshana
into Prep 1. me.n,bIcha me.n,bhItara,a.ndara
intolerable A 1. asahanIya,asahya,jo sahA na jA sake
intolerant A 1. asahanashIla,na baradAshta karane vAlA,asahiShNu,2. atyAchArI
intone VTI 1. paDhanA,gunagunAnA,laya se paDhanA
intoxicate VT 1. behosha karanA,matavAlA karanA,masta karanA
intoxication N 1. nashA,behoshI,matavAlApana,mastI,unmattatA
intractable A 1. haThI,mu.nhajora,aDiyala,avashya,prachaNDa
intrepid A 1. bahAdura,niDara,nirbhaya
intricacy N 1. pecha,lapeTa,ulajhAva,kaThinatA,asaralatA,gUDhatA
intricate A 1. ulajhA huA,pechadAra,kaThina,lapeTadAra,gUDha,gahana,asarala
intrigue N 1. kUTa yukti,kapaTa praba.ndha,sAjisha
intrigue VTI 1. ba.ndisha karanA,kUTayukti rachanA yA kapaTa praba.ndha karanA,avaidha prema karanA
intrinsic A 1. bhItarI,a.ntastha,sachchA,asalI,svAbhAvika,prAkR^itika,vAstavika
introduce VT 1. lAnA,pesha karanA,milAnA,pravesha karanA,2. jAna pahachAna karAnA,parichaya denA,3. chalAnA,prachAra karanA,4. utpanna karanA,Arambha karanA
introduction N 1. jAna pahachAna,viShaya pravesha,prachAra,praveshana,2. Arambhika bAta,Arambha prastAvanA,upakramaNikA,bhUmikA
introductory A 1. GYApaka,Arambhika,prastAvanArUpa,prAveshika
introspection N 1. antaradR^iShTi,antarAvalokana
introvert VT 1. andara ko moDanA
intrude VTI 1. hastakShepa karanA,dakhala denA,toDanA,ghuseDanA,2. ghusa jAnA,be bulAye jAnA,Apa se Apa ghusa jAnA
intrusion N 1. binA AGYA ke pravesha yA Agamana,dakhala,paiTha
intrusive A 1. dakhala dene vAlA,anuchita rUpa se hAtha DAlane vAlA
intuition N 1. antarGYAna,binA vichAra yA pramANa ke GYAna,sahaja GYAna,anubhava
intuitive A 1. sahajaGYAna sa.nbandhI,sahajaGYa,antaraGYAna se jAnA huA
inundate VT 1. DubonA,bADha AnA,bahanA,baha nikalanA
invade VT 1. paDhAI karanA,dabA lenA,AkramaNa karanA,dhAvA karanA
invader N 1. chaDhAI karane vAlA,AkramaNa karane vAlA,AkrAmaka,AkramaNakArI
invalid A 1. balahIna,durbala,2. rogI,marIja,rugNa
invalidate VT 1. durbala karanA,ashakta karanA,2. bekAra karanA,radda karanA,jhUThA karanA,vyartha karanA,nA
invaluable A 1. amUlya,anamola,bahumUlya
invariably Adv 1. ekasA,nitya,sarvadA,sthira rUpa se,
invasion N 1. chaDhAI,dhAvA,AkramaNa,hamalA
invective N 1. AkShepa,ni.ndA,apavAda,gAlI,tAnA,doSha,bolI TholI
invent VT 1. AviShkAra karanA,nI bAta nikAlanA,IjAda karanA,gaDhanA,rachanA
invention N 1. rachanA,kalpanA,yukti,tadabIra,nirmANa,AviShkAra
inventive A 1. yuktimAna,nI nI bAte.n sochakara nikAlane vAlA,nirmANa kushala
inventor N 1. vaha jo nI bAta socha kara nikAle,nirmAtA,AviShkAraka
inventory N 1. sa.nkhyApatra,sUchI,pheharista,pharda,kharvA
inventory VT 1. sa.nkhyApatra yA sUchI banAnA
inverse A 1. vyutkrama,pratiloma,pratikUla,ulTA,au.ndhA
inversion N 1. utkramaNa,vyutkrama,viparItatA
invert VT 1. ulaTA karanA,au.ndhA karanA,ulaTanA palaTanA
invest VT 1. vastra pahanAnA,sajAnA,2. denA,padavI para niyata karanA,3. gheranA,4. rupayA lagAnA
investigate VT 1. khojanA,jA.nchanA,tahakIkAta karanA,anusa.ndhAna karanA
investigation N 1. khoja,jA.ncha,tahakIkAta,anusa.ndhAna,DhU.nDha,chhAnabIna
investigator N 1. khojI,tahakIkAta karane vAlA,anusa.ndhAtA
investment N 1. poshAka,khilata,2. gherA,phirAva,3. sa.npatti ke kraya Adi me.n rupaye kA lagAnA,isa prakAra lagA huA rupayA
inveterate A 1. haThI,jiddI,gaharA,dinI,purAnA
invidious A 1. dveShajanaka,DAha yA hasada paidA karane vAlA,2. burA,jo burA lage
invigorate VT 1. puShTa karanA,bala baDhAnA,jAna DAlanA
invincible A 1. ajaya,ajIta,aDiga,adamya
inviolable A 1. ala~Nghya,jo kharAba na ho sake,jo TUTa na sake,pavitra
invisible A 1. adR^ishya,alakShya,alakha
invitation N 1. bulAvA,nimantraNa,dAvata,nyotA
invite VT 1. bulAnA,2. nyotA denA,nimantraNa bhejanA,3. lAlacha denA,phusalAnA,4. AkarShita karanA
invocation N 1. stuti,prArthanA,AvAhana,AmantraNa,vinaya,2. talabI
invoice N 1. bIjaka,chAlAna
invoke VT 1. bulAnA,prArthanA karanA,smaraNa karanA,AvAhana karanA,Amantrita karanA
involuntary A 1. anichchhuka,niShkAma,bekAma,bevasha
involve VT 1. lapeTanA,gheranA,2. ulajhAnA,pha.nsAnA,shAmila karanA,aparAdha me.n pha.nsAnA,ghabaDA denA
involvement N 1. phasAva,ulaphana,Arthika sa.nkaTa,jha.njhaTa
invulnerable A 1. abhedya,vajra sA,jisa me.n ghAva na laga sake
inward A 1. antarastha,andarUnI,bhItarI
inward Adv 1. bhItara kI ora,2. mana me.n,dila me.n
iodine N 1. AyoDIna
iota N 1. bi.ndumAtra,kaNa,aNu,jarA,tilamAtra
irascible A 1. krodhI,gussAvara,chiDachiDA
ire N 1. krodha,gussA,kopa,roba
iridescent A 1. indra dhanuSha kI bhA.nti chamakIlA
iris N 1. indra dhanuSha,2. A.nkha kI putalI
irk VT 1. thakAnA,satAnA
irksome A 1. bhArI,duHkhadAyI,klesha janaka,duHkhita karane vAlA
iron A 1. lohe kA,2. kaThora,sakhta,lohe sA kaDA
iron N 1. lohA
iron VT 1. istrI karanA,lohA pheranA,2. beDI DAlanA,lohA lagAnA,hathiyAra bA.ndhanA,bA.ndhanA,nA
ironclad A 1. lohe ke hathiyAra bA.ndhe hue
ironclad N 1. lohe ke pattharo.n se maDhA huA jahAja
ironic A 1. tAne ke taura para,vyAjoktirUpa
irons N 1. lohaba.ndhana,beDI,hathakaDI
irony N 1. nindA,vyAjokti,vyAjastuti,bolI TholI
irradiate VTI 1. ujalA karanA,chamakAnA,jagamagAnA,2. chamakanA
irrational A 1. achetana,GYAnarahita,besamajha,mUrkha,aGYAnI,anajAna
irreconcilable A 1. anamela,asa.ngata,mela na karane vAlA
irrefutable A 1. akha.nDanIya,aTUTa,niruttara
irregular A 1. shAstra viruddha,aniyamita,krama rahita,vidhi viruddha,TeDhA,viShama,avyavasthita,beDaula,beDhaba,2. viShayagAmI,durAchArI
irregularity N 1. aniyama,vyatikrama,vidhi virodha,avyavasthA,2. pApa,AvAragI,durAchAra
irrelevance N 1. niShphalatA,belagAva,asambandha,asa.nbaddhatA
irrelevant A 1. asa.nbaddha,aprAsa.ngika,niShphala,vyartha,bejoDa,bematalaba,belagAva
irreparable A 1. jo phira na mila sake,jo sudhAra ke yogya na ho,apratikArya
irrepressible A 1. jo daba na sake,adamya
irresistible A 1. jo ruka na sake,apratirodhya,anivArya
irresponsible A 1. anuttaradAyI,dAyitvahIna,avishvasanIya
irreverence N 1. anAdara,apamAna
irreverent A 1. beadaba,apamAna janaka,anAdarayukta
irreversible A 1. aparivartanIya,badalane ke ayogya
irrevocable A 1. akhaNDanIya,aTala,achala
irrigate VT 1. sI.nchanA,pAnI denA,bhigonA
irrigation N 1. si.nchAI,AbapAshI
irritable A 1. chiDachiDA,tunaka mijAja,shIghrakopI
irritant A 1. khijAne vAlA,krodha utpanna karane vAlA
irritant N 1. khijAne vAlA,krodha utpanna karane vAlA
irritate VT 1. chiDhAnA,khijAnA,kuDhAnA,chheDanA
irritation N 1. chiDha,gussA,krodha,uttejanA
island N 1. dvIpa,TApU,ajIrA
islander N 1. dvIpa vAsI
isle N 1. TApU,ajIrA
islet N 1. chhoTA dvIpa
isolate VT 1. alaga rakhanA,pR^ithaka karanA,2. shodhanA,sApha karanA
isosceles A 1. samadvibAhu,do barAbara bhuja kA
issue N 1. nikAsa,bAhara AnA,bahAva,2. jananA,santAna,va.nsha,3. phala,pariNAma,4. prakAshana,AvR^itti,5. vivAdAspada viShaya,tanakIha,bIja
issue VTI 1. nikAlanA,prakAshita karanA,prachalita karanA,chalAnA,baratanA,denA,2. nikalanA,bahanA,baDha chalanA,phUTanA
isthmus N 1. sthalaDamarUmadhya,sa.nyoga bhUmi
it Pron 1. yaha,vaha
itch N 1. khAja,khujalI,chula,lata
itch VI 1. khujalAnA,khujalI honA,2. lAlachI tabIyata rakhanA,lobhI svabhAva rakhanA
item N 1. rakama,chIja,mada,viShaya,pada
item VT 1. likha lenA
itinerant A 1. ramatA,bhramaNakArI,daurA karane vAlA,chalatA phiratA
itinerary A 1. ghUmatA huA,bhramaNa sa.nba.ndhI
itinerary N 1. bhramaNakAriyo.n ke liye pathapradarshaka pustaka,2. mArga
itself Pron 1. svayam,Apa hI,Apa hI Apa
ivory A 1. hAthI dA.nta kA
ivory N 1. hAthI dA.nta,gajada.nta
ivy N 1. eka prakAra kI latA,vR^ikShalatA