.. shabdakoSha ..
I N 1. mai.n
I Pron 1. mai.n
a Det 1. eka,a.ngrejI varNamAlA kA prathama akShara tathA svara,2. ( tarka me) pahalA kalpita puruSha vA prastAva
aback Adv 1. achAnaka,ekAeka,2. pIchhe
abandon VT 1. chhoDa denA,tyAga denA,tyAganA,tajanA,2. binA AGYA naukarI chhoDanA,apane ko( durAchAra Adi me.n) chhoDa denA,de denA
abandoned A 1. chhoDA huA,nirjana( sthAna) ,2. bigaDA huA,indriya lolupa,lampaTa,durAchArI,AvArA
abandonment N 1. pUrNa tyAga,sampUrNa Atmotsarga,bilkula chhoDa denA
abate VI 1. kama honA,ghaTanA,dhImA honA
abate VT 1. kama karanA,ghaTAnA,dhImA karanA,madhyama karanA,roka denA,samApta karanA
abatement N 1. kamI,ghaTatI,ghaTAva,mandApana,baTTA,2. tyAga,samApti
abbey N 1. IsAiyo kA maTha,gurudvArA,kuTI,maTha,2. mahanta ke AdhIna sAdhuo.n kI maNDalI
abbot N 1. mahanta,maThadhArI,maThAdhikArI
abbreviate VT 1. kama karanA,sa.nkShepa karanA,chhoTA karanA,sAra nikAlanA
abbreviation N 1. sa.nkShepa,ghaTAva,sAra,laghurUpa,sa.nketa,2. sa.nkShipta padyA.nsha,shabda yA pada kA laghurUpa
abdicate VTI 1. svechchhA se chhoDanA,tyAga karanA,tajanA,pada tyAga karanA
abdication N 1. pada tyAga
abdomen N 1. peDa,peTa,kukShI,udara
abdominal A 1. udara sambandhI,peTa kA
abduct VI 1. bhagA le jAnA,nikAla le jAnA,bahakA le jAnA
abduction N 1. kisI ko phusalA yA dhamakA kara bhagA le jAnA,dhokA dekara nikAla,le jAnA,balAtkAra haraNa,apaharaNa
abed Adv 1. bichhaune para,shayyA para,bichhaune me.n
aberrant A 1. dhArmika mArga se vichalita,patha bhraShTa,bhaTakA huA
aberration N 1. bhrama,vikShepa,bhUla,chyuti,patha bhraShTatA
abet VT 1. bure kAma ke liye usakAnA,bahakAnA,sahAyaka honA( aparAdha Adi me.n) nA
abeyance N 1. kShaNika virAma,vila.nba,ThaharAva,rukAva,thoDe samaya ke liye akarmaNyatA
abhor VT 1. jhijhakanA,ghR^iNita yA ni.ndA samajhanA,ghR^iNA karanA,Dara se sakuchAnA
abhorrence N 1. ghR^iNA,vidveSha,jhijhaka
abide VI 1. basanA,DerA karanA,TikanA,ThaharanA,rahanA,2. pAlana karanA,mAnanA,pakkA rahanA,dR^iDha rahanA,3. jo kuchha paDe dhairya se saha lenA
abide VT 1. bATa johanA,pratIkShA karanA,2. sahanA,sahana karanA,bhugatanA
ability N 1. yogyatA,nipuNatA,pravINatA,sAmarthya,guNa,shakti,parAkrama,adhikAra,dakShatA
abject A 1. kamInA,nIcha,burA,adhama,patita,ghR^iNA yogya,ghR^iNita
ablaze Adv 1. jalatA huA,prajvalita,jAjvlyamAna,2. uttejita
able A 1. chatura,pravINa,guNavAna,samartha,yogya,dakSha,nipuNa,
abnormal A 1. asAdhAraNa,asAmAnya,niyamaviruddha,vyavasthA ke pratikUla,rItiviruddha,anuchita
aboard Adv 1. jahAja para,naukA para,jalayAna me.n
abode N 1. ghara,makAna,DerA,vAsa sthAna,2. vAsa sthiti
abolish VT 1. uThA denA,miTAnA,banda karanA,samApta karanA,kShaya karanA,nAsha karanA
abolition N 1. lopa,nAsha,TUTa,miTAva,uThAva,mansUkhI
abominable A 1. ghR^iNita,ghR^iNA yogya,burA,ghinaunA,aruchikara
abomination N 1. ghR^iNA,vidveSha,apavighnatA,2. ashuddha vA ghR^iNita vastu
aboriginal A 1. Adi kA,Adima,prAchIna,purAnA,prathama
aborigines N 1. prAchIna deshavAsI,Adi nivAsI,AdivAsI,kisI desha ke pahale ke loga
abort VI 1. garbhasrAva honA,garbha giranA
abortion N 1. garbhapAta,peTa giranA,akAlotpatti,2. kachchA garbha,koI apUrNa vastu,3bhrUNa hatyA karanA
abortive A 1. adhUrA,kachchA,apUrNa kAla,2. niShphala,vR^irathA,viphala,3. garbhapAta kI auShadhi
abound VI 1. bahutAyAta se honA,adhikatA se utpanna honA,phaTa paDanA,baha nikalanA,2. bharapUra honA,paripUrNa honA,bharapUra vA paripUrNa rahanA,bharA rahanA,3. bharA rahanA
about Adv 1. chAro ora,idhara udhara,bhinna dishAo.n me.n,2. ( vaha jAne vAlA hai yA jAne ke ,liye taiyAra hai) ,3. udyata,taiyAra,4. thoDA bahuta,lagabhaga,AsapAsa,5. lagA huA
about Prep 1. chAro ora,AsapAsa me.n,nikaTa,lagabhaga,2. viShaya ke bAre me.n,sa.nba.ndha me.n,3. utpanna karanA,kAraNa rUpa honA,pUrA karanA,4. ho jAnA,ghaTita honA
above Ad 1. U.nchA,adhika,baDhakara,sivA,Upara,shreShTha
above Prep 1. Upara,usa pAra yA ora,pare,bAhara,baDhakara
abration N 1. ragaDa,ghisana
abreast Ad 1. eka sIdha me.n,sAtha sAtha,eka dUsare ke bagala me.n,barAbara
abreast Part 1. samAna rUpa se agrasara yA unnata
abridge VT 1. laghu karanA,sa.nkShepa karanA,nyUna yA kama karanA,sAra nikAlanA,chhA.nTanA,ghaTAnA
abroad Adv 1. bAhara,paradesha me.n,desha se bAhara,ghara ke bAhara
abroad Part 1. khulA huA,chAro ora phailA huA,nirba.ndha,svata.ntra
abrogate VT 1. radda karanA,niShprabhAva karanA,uThA denA,toDa denA,miTA denA
abrupt A 1. viShama,U.nchA nIchA,TUTA yA ukhaDA huA,2. ekAeka,Akasmika,achAnaka,3. asabhya,ashiShTa,akkhaDa
abruptly Adv 1. shIghratA se,akasmAta,achAnaka,ekAeka,sahasA,2. ashiShTatA se
absence N 1. anupasthiti,gairahAjirI,2. parokSha,na rahanA,3. na honA,abhAva,4. shUnyamanaskatA,besudhI,5. viyoga
absent A 1. anupasthita,avartamAna,gairahAjira,kahI.n gayA huA,2. shUnyamana,beparavAha
absent VT 1. apane ko upasthita na rakhanA,anupasthita rahanA,haTa jAnA
absentee N 1. anupasthita jana,pravAsI
absolute A 1. svechchhAchArI,svachchha.nda,svata.ntra,svAdhIna,2. nitya,parama,ananya sa.nbaddha,kevala,aparivartanashIla,3. niyamavivarjita,sa.npUrNa,binA sharta kA,4. shuddha,binA,milAvaTa kA,5. ( bhautika viGYAna) kelvina mApa
absolutely Adv 1. svechchhApUrvaka,nipaTa,nirA,avashya,nitAnta,pUrNa rUpa se,sarvathA
absolve VT 1. kShamA karanA,chhoDanA,mukta karanA,pApo se uddhAra karanA,barI karanA
absorb VT 1. sokhanA,nigala jAnA,pI lenA,grAsa karanA,2. lavalIna karanA,pUrNa rUpa se nA,chitta AkarShita karanA
absorbed A 1. sokhA huA,shoShita,pUrNa rUpa se niyukta,lavalIna,lagA huA
absorbent A 1. sokhane vAlA,shoShaka,nigalane vAlA
abstain VI 1. bachanA,nivR^itta honA,alaga rahanA,dUra rahanA,paraheja rakhanA
abstract N 1. sArA.nsha,tatva,sa.nkShepa
abstract VT 1. sa.nkShepa karanA,nyUna karanA,sAra nikAlanA,2. alaga karanA,AkarShita karanA
abstraction N 1. besudhI,pR^ithakkaraNa,dhyAna kI ekAgratA,sa.nkShepa karaNa
absurd A 1. buddhiviruddha,nyAyaviruddha,ayukta,anarthaka,behUdA,UTapaTA.nga,hAsyAspada
absurdity N 1. anarthakatA,asa.ngati,mUrkhatA,ayukta vA anarthaka vastu,behUdagI
abundant A 1. Dhera,adhika,bahuta,ghanerA,paryApta,prachura
abuse N 1. burA bartAva,anuchita vyavahAra,kuprayoga,apaprayoga,kurIti,gAlI,durvachana
abuse VT 1. burA bartAva karanA,gAlI denA,hAni pahuchAnA,burAI karanA,ni.ndA karanA
abusive A 1. nindaka kutsAvAdI,gAlI dene vAlA mu.nhaphaTa nindAtmaka
abut VTI 1. milanA,bhiDanA,Amane sAmane honA
abyss N 1. gaharA ku.nDa,atala samudra,naraka ku.nDa
academic A 1. vidyAlaya vA vidvatpariShad sambandhI,akriyAtmaka,siddhA.nta viShayaka
academic N 1. uchcha shreNI kA vidyArthI,2. plaiTo kI praNAlI kA tatvavettA
accede VT 1. svIkAra karanA,mAna lenA,sahamata honA
accelerate VTI 1. chAla baDhAnA,phurtI karanA,shIghratA karanA,gati vR^iddhi karanA
acceleration N 1. chAla baDhAnA,phurtI,shIghratA,gati vR^iddhi,vegAntara
accent N 1. svara kA chaDhAva utAra,svara,2. AghAta,jora,uchchAraNa chihna,3. bhAShA
accent VT 1. svara uchchAraNa karanA yA prakaTa karanA
accentuate VT 1. jora denA,shabda ke uchchAraNa para gurutva kA chihna lagAnA
accept VT 1. mAnanA,svIkAra karanA,sahamata honA,bhAnA,suhAnA,2. grahaNa karanA,lenA,pAnA,3. sakAranA( hu.nDI Adi) nA
acceptable A 1. manabhAvanA,svIkArayogya,bhalA,achchhA,grahaNIya,ruchira
acceptance N 1. svIkAra,pratigraha,svAgata,mAna lenA,2. sakAra,3. svIkArI huI hu.nDI
access N 1. pahu.ncha,patha,mArga,pravesha,2. vR^iddhi,baDhatI,daurA,chaDhAva
accessible A 1. abhigamya,pahu.nchane yogya,sulabha,sugama,prApya,milanahAra
accession N 1. vR^iddhi,baDhatI,pahu.ncha,2. ArohaNa,prApta,abhiSheka,rAjatilaka
accessory A 1. sahAyaka,sAtha dene vAlA,2. adhika,sahita,gauNa,anAvashyaka
accessory N 1. sahAyaka,aparAdha Adi me.n sa.ngI,sAthI,sahakArI,2. UparI yA bAharI vastu,adhika vastu
accident N 1. sa.nyoga,ghaTanA,daivayoga,vipada,durghaTanA,2. anAvashyaka guNa,asahajo guNa
accidental A 1. sA.nyogika,akasmAtI,daivAyatta,2. anAvashyaka,aprakR^ita,asahaja
acclaim VI 1. vAha vAha karanA,jaya jayakAra karanA,jayadhvani karanA,stuti karanA
accommodate VT 1. denA,pahu.nchAnA,suvidhA karanA,upayogI karanA,samAnA
accommodation N 1. jagaha,sthAna,gR^iha,nivAsa sthAna,2. sa.nyojana,sa.ndhAna,suvidhA,milApa,sa.nvidhAna,3. sushIlatA,saujanya,upakArashIlatA,4. udhAra
accompany VT 1. sAtha honA,sAtha denA,sAtha AnA yA jAnA,( sa.ngIta me.n svara milAnA) nA,2. sevA Tahala ke hetu upasthita rahanA
accomplice N 1. sahAparAdhI,aparAdha me.n sAjhI,jurma me.n sAthI
accomplish VT 1. pUrA karanA,sa.npUrNa karanA,siddha karanA,nibAhanA
accomplished A 1. vidyAsa.npanna,sushikShita,pravINa,guNavanta,nipuNa,shiShTa,sampanna,siddha
accomplishment N 1. paripUrNatA,prApti,siddhi,nipuNatA,guNa
accord N 1. mela,milApa,sa.nmati,ekachittatA,ekadilI,( sa.ngIta me.n) ekatAla
accord VI 1. milanA,sura milanA,ekachitta honA
accord VT 1. milAnA,manAnA,ekachita karanA,barAbara karanA,2. denA,pradAna karanA
accordance N 1. mela,ekatA,tAla mela,samAnatA,anusAra,sAdR^ishya,anurUpatA
according A 1. samAna,milatA huA,anusAra,anurUpa
accordingly Adv 1. tadanusAra,isa kAraNa se,isaliye,isa rIti se,paristhiti ke anusAra
accost VT 1. sa.nbhAShaNa karanA,pahale TokanA,pahale bolanA,milanA,kushalama.ngala pUchhanA
account N 1. gaNanA,lekhA,hisAba,2. varNana,kathA,vR^ittAnta,3. pUchhatAchha,jA.ncha,ginatI,gaNanA,kAraNa,hetu,4. mUlya
account VI 1. uttara denA,kAraNa batalAnA,2. hisAba denA yA batalAnA
account VT 1. gaNanA karanA,samajhanA,jAnanA,mAna karanA
accountable A 1. uttaradAyI,jimmedAra,jise hisAba yA lekhA denA paDe
accountancy N 1. gaNaka kA kAma yA pada,hisAba kitAba
accountant N 1. munIma,vaha jo lekhA bhalI prakAra samajhatA ho,hisAba rakhane vAlA gaNaka
accredit VT 1. vishvAsa karanA,adhikAra denA,adhikAra patra ke sAtha( rAjadUta Adi) bhejanA,pratIta patra denA
accrue VI 1. utpanna honA,lAbha honA,prApti honA,milanA,nikalanA
accumulate VT 1. ikaThThA karanA,Dhera lagAnA,baToranA,joDanA
accumulation N 1. Dhera,sa.nchaya,jamAva,baTora
accuracy N 1. shuddhatA,yathArthatA,satyatA,sUkShmatA
accurate A 1. sahI,ThIka,yathArtha,shuddha,achUka,sUkShma
accuse VT 1. doSha lagAnA,aparAdhI ThaharAnA,bhalA burA kahanA
accused N 1. abhiyukta,mulAjima,jisa para aparAdha yA doSha lagAyA gayA ho
accuser N 1. doSha lagAne vAlA,nindakavAdI,abhiyogI
accustom VT 1. Adata DAlanA,parichita karanA,abhyasta karanA,abhyAsa karanA,sadhAnA
accustomed A 1. abhyasta,parichita,Adi,abhyAsI,abhyAsa paDA huA
ace N 1. ikkA( tAsha kA) ,bindI,2. ikAI,aNu,lava
ache N 1. pIDA,darda,vedanA,vyathA
ache VI 1. darda karanA,pirAnA,du:khanA
achieve VT 1. pUrA karanA,nibAhanA,anta ko pahu.nchAnA,pAnA,prApta karanA,jItanA
achievement N 1. parAkrama,vIratA kA kAma,karatUta,2. sAdhana prApti,pUrA karanA
acid A 1. amla,khaTTA,tursha,tIkShNa,tIvra,chUka
acid N 1. khaTAI,amla,tejAba
acidity N 1. khaTTApana,turshI,amlatA,tIkShNatA
acknowledge VI 1. svIkAra karanA,mAnanA,a.ngIkAra karanA,rasIda likhanA yA denA
acknowledgment N 1. svIkAra,a.ngIkAra,2. rasIda,3. dhanyavAda,kR^itaGYatA
acme N 1. parAkAShThA,shikhara,U.nchAI kI sImA,anta
acorn N 1. shAhabalUta kA phala yA bIja
acquaint VT 1. parichita karanA,chihna pahachAna karanA,2. jatAnA,samAchAra denA,chetA denA
acquainted A 1. parichita,abhyasta,abhiGYa
acquiesce VI 1\., ں , ܳ , , , 1/2
acquiescence N 1. prasannatA pUrvaka a.ngIkAra,sammati,anumati
acquire VT 1. pAnA,hAsila karanA,prApta karanA,kamAnA
acquisition N 1. upArjana,prApti,lAbha
acquisitive A 1. prApti vA lAbha kA ichchhuka
acquit VT 1. aparAdha se mukta karanA,nirdoShI ThaharAnA,chhoDa denA,chhuTakArA denA
acquittal N 1. chhuTakArA,mukti,rihAI
acre N "1. ( 4, 840) varga gaja bhUmi,ekaDa"
acrid A 1. charaparA,kaDuA,tItA,jhAladAra,garama,kaTu,tIkShNa
acrimony N 1. kaDuvApana,tejI,charaparAhaTa,kaThoratA,tIkShNatA,kaTutA
acrobat N 1. naTa,neTuA,naTa khela dikhAne vAlA
across Adv 1. ArapAra,ADA,baDA,tirachhA,pAra
act N 1. kriyA karanA,2. vyApAra,kAma,karma,kR^iti,karatUta,charita,3. vidhAna,vidhi,niyama,vyavasthA,kAnUna,4. nATaka kA eka bhAga,a.nka
act VI 1. kuchha karanA,kriyA yA kArya karanA,2. asara karanA,guNa karanA,3. vyavahAra karanA,4. kisI ke badale kAma karanA,svA.nga karanA,abhinaya karanA
act VT 1. karanA,pUrA karanA,sampAdana karanA,nibAhanA,2. nakala karanA,anukaraNa karanA
acting A 1. sthAnapanna,evaja,kisI ke sthAna me.n yA kuchha samaya ke liye kAma karatA huA
acting N 1. abhinaya,nATaka me.n khela karanA
action N 1. kAma,kriyA,kArya,vyApAra,karatUta,chAla,bhAva,2. sa.ngrAma,yuddha,laDAI,3. mukadamA,abhiyoga
active A 1. kartA,guNI,kriyAshIla,udyamI,sphUrtimAna,phurtIlA,parishramI,kAmakAjI
activity N 1. phurtI,shIghratA,vega,udyogitA,kriyAshIlatA,2. chAla
actual A 1. yathArtha,ThIka,satya nishchaya,akAlpanika,vAstavika
actuality N 1. vAstavikatA,yathArthatA,satyatA
actually Adv 1. vastuta:,vAstava me.n,sachamucha,ThIkaThIka
actuary N 1. mu.nshI,lekhaka,muharrira,munIma
acumen N 1. tIvra dR^iShTi,chaturatA,atisUkShmatA
acute A 1. tIkShNa,tIvra,chatura,chAlAka,teja,sUkShmamati,chubhatA huA,2. ghAtaka,dAruNa( roga) ,3. tIkShNa shitAgra
adage N 1. kahAvata,masala,pravAda,vachana,ukti
adamant N 1. hIrA,maNi,2. aTala,vajra
adapt VT 1. eka samAna karanA,upayogI yA yogya banAnA,koI dR^iDha dhAraNA karanA
adaptation N 1. mela,sa.nyoga,samatulyatA,anukUlatA,sa.nyojana,sa.nvidhAna
add VTI 1. joDanA,baDhAnA,milAnA,lagAnA,aura kuchha kahanA
addendum N 1. jo kuchha joDA gayA ho,joDI huI vastu,parishiShTa
addict VT 1. apane ko lagA denA,Adata DAlanA,lata DAlanA
addition N 1. joDa,sa.nkalana,yoga,Adhikya,adhikatA,2. joDI huI vastu,parishiShTa,3. upAdhi
additional A 1. atirikta,adhika,apara,adhikatara,nyUnatA pUraka
addle A 1. Usara,nikammA,ga.ndA,saDA,khAlI
address N 1. bhAShaNa,vyAkhyAna,sa.nbodhana,2. abhinandana patra,3. siranAmA,ThikAnA,patA,4. nivedana,dakShatA,paTutA,rIti,AcharaNa,5. upAdhi,padavI
address VT 1. bolanA,nivedana karanA,2. patA likhanA,3. vyAkhyAna denA,4. laga jAnA,apane ko kisI kAma me.n lagAnA yA pravR^ita karanA
adept A 1. dakSha,pravINa,nipuNa,pakkA,guNI,kushala,abhiGYa
adept N 1. pravINa jana,ustAda,pa.nDita,kArIgara,dakSha puruSha
adequate A 1. tulya,barAbara,kAphI,paryApta,yogya,yathochita,anurUpa
adhere VI 1. chipaTanA,laga jAnA,mAnanA,pakkA rahanA,dR^iDha rahanA
adherence N 1. prema,lagAva,bhakti,dhairya,avalambana
adherent N 1. sAthI,anuyAyI,sahAyaka,pakShIya,2. chipaTA huA,nirbhara,avalambI
adjacent A 1. pAsa kA,nikaTavartI,saTA huA,Asanna,samIpa
adjective A 1. Ashrita,avalambita
adjective N 1. visheShaNa,guNavAchaka shabda
adjoin VI 1. lagA honA,juTA honA,samIpa honA
adjoin VT 1. milAnA,sa.nyukta karanA,nikaTa karanA,lagAnA,joDanA
adjoining A 1. samIpa,nikaTavartI,pAsa kA,lagA huA
adjourn VI 1. kAryavAhI sthagita karanA,kuchha samaya ke liye visarjita honA,2. aniyata samaya ke liye kAryavAhI sthagita karanA
adjourn VT 1. roka rakhanA,banda karanA,TAlanA,sthagita karanA
adjournment N 1. thoDe dina ke liye roka rakhanA,sthagita karanA,multavI karanA,rukAvaTa,2. kAryavAhI ba.nda rahane kA samaya,avakAsha,sabhA Adi sthagita rakhI jAne kA samaya
adjunct A 1. sahita,sa.nyukta,milA huA
adjunct N 1. joDa,guNavAchaka shabda,anuba.ndha,Adhikya
adjust VT 1. ThIka karanA,sudhAranA,sa.nvAranA,sulajhAnA,tai karanA,chukAnA,milAnA,2. dharA bA.ndhanA
adjustment N 1. phaisalA,sudhAra,samAdhAna,samAyoga,milAnA,eka karanA,nipaTArA
adjutant N 1. eka sainika padAdhikArI( mejara kA sahAyaka) ,2. garuNa,khagesha,haragIlA
administer VT 1. shAsana karanA,chalAnA,prabandha karanA,2. denA,dilAnA,lagAnA
administration N 1. kArobAra kA prabandha,shAsana prabandha,shAsana nyAya vivechana,rAja
administrative A 1. praba.ndhakArI shAsana sa.nbandhI,kushala,shAsana vA praba.ndha sa.nba.ndhI
admiral N 1. jalasenA kA pradhAna senApati,naukA senAdhyakSha
admiralty N 1. jalasenA sa.nba.ndhI viShaya ke prabandhakartAo.n kI maNDalI,jalasenA vibhAga
admiration N 1. prema vA Adarayukta Ashcharya,shraddhA,vismaya,achambhA,sneha,prasha.nsA,sarAhanA
admirer N 1. prasha.nsaka,sarAhane vAlA,premI,premika
admissibility N 1. grAhyatA,grahaNa kiye jAne kI yogyatA,a.nDgIkAra kiye jAne kI yogyatA
admission N 1. pravesha,paiTha,pahu.ncha,praveshana,svIkR^iti,a.ngIkAra,2. praveshAdhikAra patra
admit VT 1. pravesha karAnA,AGYA denA,paiThane denA,Ane denA,2. satya mAnanA,svIkAranA,hA.n karanA,mAna lenA,anumati denA
admonish VT 1. samajhAnA,namratA se jhiDakanA,2. shikShA denA,jatAnA,kAna kholanA
admonition N 1. DA.nTa,2. parAmarsha,shikShA,upadesha,chetAvanI,anushAsana
ado N 1. shrama,kaShTa,dauDa dhUpa,bakheDA,jhamelA
adolescence N 1. kishorAvasthA,yuvAvasthA,javAnI,taruNAI,yauvana
adolescent A 1. kishora,yuvaka,taruNa
adopt VT 1. goda lenA,pAlana karanA,dhAraNa karanA,ichchhA se grahaNa karanA,a.ngIkAra karanA
adoption N 1. svIkAra,goda lenA,putrIkaraNa,dhAraNa karanA,parigraha karanA
adoptive N 1\.³ , ³, ݥ ,
adore VT 1. bahuta chAhanA,bahuta prema karanA,pUjA karanA,Adara satkAra karanA,ArAdhanA karanA
adorn VT 1. sajAnA,sa.nvAranA,shrR^i.ngAra karanA,sushobhita karanA,AbhUShita karanA
adrift Adv 1. idhara udhara,bahatA huA,DAvA.nDola,nirAvala.nba
adroit A 1. chatura,nipuNa,dakSha,dhUrta,chAlAka,sujAna,cheShTAvata
adulation N 1. chApalUsI,chikanI chupaDI bAte.n,chATUkti,atiprasha.nsA
adult A 1. paripakva,taruNa,vaya:prApta,pauDha
adult N 1. yuvA puruSha,vaya:prApta vA prApta yauvana manuShya
adulterate VT 1. milAkara bigADanA,khoTa milAnA,milAvaTa karanA
adultery N 1. vyabhichAra,parastrIgamana,jArakarma,chhinAla,patila.nghana
advance N 1. unnati,baDhotarI,veshI,baDhatI,2. peshagI,agavAI,udhAra
advance VI 1. Age baDhAnA,2. unnati karanA,3. baDhanA
advance VT 1. upasthita karanA,sAmane rakhanA,U.nchA karanA,ma.nhagA karanA,mola baDhAnA,2. udhAra denA,peshagI denA,agauDI denA,3. unnati karanA,vR^iddhi karanA,baDhAnA
advancement N 1. unnati,vR^iddhi,utkarSha,abhyudaya
advantage N 1. baDhata,Adhikya,bhalA avasara,2. suavasara,phala,artha,prApti,lAbha
advantageous A 1. lAbhadAyaka,hitakArI,upakArI,hitakArI
advent N 1. yashUkrIsta kA Agamana,2. baDe dina se pahale chAra saptAha,3. ,Agamana
adventure N 1. sAhasa,devAdhIna karma,duShkara kArya,jokhima kA kAma,dhyAna dene yogya ghaTanA
adventure VT 1. sAhasa karanA,jAna jokhima me.n DAlanA,jAna para khelanA,khatare me DAlanA
adventurer N 1. sAhasika,sAhasa vyavasAyI,2. bhale bure kisI prakAra se dhana upArjana karane vAlA puruSha
adventurous A 1. sUramA,bahAdura,sAhasI,shUravIra,udyogI
adversary N 1. ripu,shatru,ari,virodhI,vAdI,prativAdI,vipakShI
adverse A 1. pratikUla,viparIta,viruddha,2. abhAgA,bAma,3. daridra
adversity N 1. ApadA,vipatti,du:kha,durbhAgya,durdina
advertise VT 1. prakAsha karanA,viGYApana denA,prasiddha karanA,jatAnA,phailAnA,chhapavAnA
advertisement N 1. viGYApana,samAchAra patra Adi me.n sUchanA,ghoShaNA
advertiser N 1. viGYApana yA sUchanA dene vAlA,vaha patra jisame.n kevala viGYApana hI chhapatA ho
advice N 1. salAha,parAmarsha,ma.ntra,upadesha,2. khabara,samAchAra,vArtA
advisable A 1. uchita,yogya,chAhane yogya,ThIka parAmarsha dene yogya
advise VI 1. dhyAna karanA,vichAra karanA,rAya lenA
advise VT 1. shikShA vA salAha denA,upadesha denA,samajhAnA,2. batalAnA,samAchAra denA
advisory A 1. parAmarsha dene vAlI,shikShAprada,upadesha pUrNa
advocacy N 1. vakAlata,bahasa,pakShasamarthana,siphArisha,rakShA,pratipAlana
advocate N 1. vakIla,salAhakAra,pakSha karane vAlA,pakShasamarthaka,mukhatAra,madhyastha,2. rakShaka
advocate VT 1. vakAlata karanA,pakShasamarthana karanA,rakShA karanA,pakSha lenA
aerial A 1. nabhastha,AkAshaja,havAI,AsamAnI,vAyuviShayaka,2. U.nchA,ati uchcha AkAshIya
aeroplane N 1. vAyuyAna,eka prakAra kA havAI jahAja
aesthetics N 1. vastuo me.n sau.ndarya kA anubhava
afar Adv 1. phAsale para,dUra,bahuta pare
affable A 1. milanasAra,sushIla,madhura bhAShI
affair N 1. kAma,kArya,vyApAra,udyama,vyavahAra,kArobAra,mAmalA,2. chhoTI laDAI,jhagaDA
affect VT 1. prabhAva DAlanA,asara karanA,2. vyApanA,chubhanA,dila para laganA,dila pighalAnA,3. chAhanA,pyAra karanA,4. rUpa dikhAnA,bahAnA karanA,rUpa dhAraNa karanA,banAnA
affection N 1. prema,sneha,moha,lagAva,anurAga,Asakti,2. roga
affectionate A 1. pyArA,premI,snehI,priya
affectionately Adv 1. pyAra se,prema se,sneha se,anurAga sahita
affidavit N 1. shapatha lekha,shapatha patra
affiliate VT 1. lepAlaka karanA,goda lenA,2. sa.nbaddha karAnA,sAtha lagAnA,3. sabhAsada banAnA
affinity N 1. sambandha,rishtedArI,vivAha dvArA sambandha,bandhutva,2. sAdR^ishya,samAnatA
affirm VT 1. pratiGYA karanA,vachana denA,pakkA karake kahanA,2. mAna lenA,svIkAra karanA
affirmation N 1. dharmAnukUla kahanA,dR^iDha vachana,pratiGYA,varNana,kathana
affirmative A 1. svIkAra sUchaka,ikarArI,hA.n prakaTa karane vAlA
affirmative N 1. svIkAra sUchaka shabda jaise hA.n
affix N 1. pratyaya,vibhakti jo shabda me.n lagAI jAye
affix VT 1. joDanA,lagAnA,baDhAnA,milAnA,sa.nyojita karanA
afflict VT 1. du:kha denA,kaShTa denA,satAnA,vipadA me.n DAlanA,khijAnA
affliction N 1. du:kha,shoka,kaShTa,vyathA,vipada,roga
affluence N 1. bahutAyAta,bAhulya,vipulatA,samR^iddhi,2. dhana,dravya
affluent A 1. samR^iddha,paripUrNa,bharApUrA,dhanI,dhanavAna
afford VT 1. kharcha kara sakanA,kharIda sakanA,becha sakanA,samAye rakhanA,2. denA,utpanna karanA,pahu.nchAnA,juTAnA
affront N 1. apamAna,nirAdara,avaGYA,tiraskAra
affront VT 1. tiraskAra karanA,apamAna karanA,dukhita karanA
afield Adv 1. kheta me.n,maidAna me.n,kheta ko
aflame Adv 1. jalatA huA,prajvalita
afloat A 1. bahatA huA,tairatA huA,pAnI para,samudra me.n,2. asthira,ashAnta,jArI
afoot Adv 1. pA.nva pA.nva,paidala chalakara
afraid A 1. DarA huA,bhayabhIta,kAna khaDe,bhIru,bhayAnvita
aft A 1. pIchhe,jahAja ke pichhale bhAga kI ora yA usake nikaTa
after Adv 1. pIchhe,pashchAta,Dha.nga para,anukUla,anusAra,anurUpa
after Prep 1. kisI ke pIchhe pIchhe,dekhA dekhI,hoDI hoDA
afternoon N 1. dupahara ke bAda,tIsarA pahara,aparAhna
afterthought N 1. pIchhe kA vichAra,kisI kArya ke pashchAta kA vichAra
afterward Adv 1. tatpashchAt,isake bAda,pIchhe,anantara
again Adv 1. phira,dubArA,puna:,eka bAra aura,ulTA,badale me.n
against Prep 1. ulTA,Amane sAmane,sammukha,viruddha,2. liye,hetu,nimitta,bajAya
agate N 1. sulemAnI patthara,yasha
age N 1. jIvana kAla,avasthA,Ayu,2. prauDha avasthA,3. yuga,kAla,samaya,4. pIDhI,5. shatAbdI
aged A 1. vayovR^iddha,buDDhA,2. Ayu kA
aged N 1. vR^iddha loga
agency N 1. kartR^itva,gumAshtAgIrI,pratinidhitva,ADhata,2. sAdhana,kAraNa,yantritva
agenda N 1. karane vAlI kAryavAhI,sabhA Adi me.n vichArane ke viShaya smaraNa lekha kI pustaka
agent A 1. gumAshtA,munIma,ADhatiyA,kArindA,pratinidhi,2. kartA,shakti
aggravate VT 1. baDhAnA,jyAdA sa.ngIna karanA,ati nikR^iShTa karanA,bhaDakAnA,bhArI karanA
aggravation N 1. adhikAI,burAI,sa.ngInI,bhaDakAva,2. uddIpana
aggregate A 1. kula,sakala,saba,samudita,ekatrita a.nsho se banA huA
aggregate N 1. joDa,Dhera,yogaphala,samUha,sa.ngraha
aggregate VT 1. sa.ngraha karanA,sa.nchita karanA,ikaThThA karanA,ekatra karanA,Dhera karanA
aggression N 1. AkramaNa,AghAta,chaDhAI,chheDa,apaharaNa,parAdhikAra,pravesha
aggressor N 1. laDAI yA chheDa me.n aguA,chheDanahAra,AkramaNa karane vAlA
aggrieve VI 1. shoka karanA,kheda karanA
aggrieve VT 1. du:kha denA,satAnA,takalIpha denA,atyAchAra karanA
aghast A 1. hakkA bakkA,bhau.nchakkA,vyAkula,AshcharyAnvita,bhaya se chakita
agile A 1. phurtIlA,chAlAka,teja,chapala,sphUrtimAna
agitate VT 1. khalabalI DAlanA,bhaDakAnA,halachala machAnA,ghabaDA denA,hilA denA,2. vAda vivAda karanA,jI me.n ulaTa palaTa karanA,vichAra karanA
agitation N 1. umaDa,dhaDaka,ghabaDAhaTa,hairAnI,halachala,bechainI,akulAI,Andolana,2. vAdavivAda,vichAraNA
ago Adv 1. bItA huA,pUrva
agonize VI 1. atyanta pIDhita honA,vyathita honA
agonize VT 1. du:kha yA klesha denA
agony N 1. ati pIDA,santApa,vyathA,vedanA,mR^ityu yantraNA,yAtanA
agrarian A 1. bhUmi viShayaka,bhUmi sambandhI,grAmya
agree VI 1. eka honA,eka mata honA,milanA,eka tAla honA,svIkR^iti denA,2. sadR^isha honA,samAna honA,eka rUpa honA,3. mela milApa se rahanA,4. lAbhadAyaka honA,guNakArI honA,anukUla honA,5. tai karanA,ThIka karanA
agreeable A 1. upayogI,manabhAvana,suhAvanA,priya,anurUpa,2. sammata
agreement N 1. aikya,sammati,tAla mela,2. sa.nvida,praNa,vachana,3. sAdR^ishya,samAnatA,4. likhita patra,svIkAra patra
agricultural A 1. khetI bArI kA,kR^iShi sambandhI,kheta kA
agriculture N 1. khetI,kR^iShi,kheta jotane kA kAma
aground Adv 1. dharatI para aTakA yA pha.nsA huA,TikA huA
ah I 1. vismaya,dayA,ghR^iNA,Ananda yA du:kha sUchaka shabda,Aha,hAya,oho,aha:,aho
ahead Adv 1. Age,agADI,baDha ke,sAmane
aid N 1. madada,sahArA,sahAyatA,rakShA,pAlana,2. madadagAra,sahAyaka
aid VT 1. madada karanA,sahAyatA karanA,sahArA denA
ail N 1. bImArI,roga
ail VI 1. du:kha vA pIDA me.n honA,bImAra honA,vyAdhi me.n honA
ail VT 1. du:kha denA,pIDA denA
ailment N 1. kaShTa,pIDA,roga,bImArI,vyAdhi,vikAra
aim N 1. lakShya sAdhana,nishAnA,tAka,sIdha,2. prayatna,koshisha,abhiprAya,uddeshya,Ashaya,lakShya
aim VI 1. lakShya bA.ndhanA,tAka lagAnA,nishAnA lagAnA,2. irAdA bA.ndhanA,AkA.nkShA karanA,lakShyanA,rakhanA,uddeshya rakhanA
aim VT 1. nishAnA
aimless A 1. lakShya rahita,binA uddeshya kA
air N 1. vAyu,samIra,havA,pavana,2. vAyuma.nDala,AkAsha,3. ma.nda vAyu,pavana,4. rAga,tAna,5. bhAva,chAla,rUpa
air VT 1. havA Ane denA,havA denA,havA se sukhAnA,havA me.n DAlanA,2. prasiddha karanA,prakaTa karanA
aircraft N 1. eka prakAra kA havAI jahAja yA gubbArA,vAyuyAna
airs N 1. akaDa,ghama.nDa,shekhI
airship N 1. eka prakAra kA havAI jahAja yA gubbArA,vAyuyAna
airy A 1. havAdAra,vAyumaya,2. halakA phulakA,havA sA,asAra
aisle N 1. rAstA,giraje kA bagalI rAstA
ajar Adv 1. kuchha kuchha khulA huA
akin A 1. sagA,nAtedAra,sagotra,sajAtIya,sa.nbandhI,2. eka samAna,sadR^ishya,samAna guNa vAlA
alabaster N 1. sela kharI,eka prakAra kA kImatI sapheda patthara
alacrity N 1. mustaidI,praphullatA,chAlAkI,hulasa,phurtI,utsAha
alarm N 1. bhayadhvani,shoragula,jhapa,bhaya,sha.nkA,jagAne kI kala,Akasmika bhaya
alarm VT 1. DarAnA,chau.nkAnA
alarming A 1. DarAvanA,bhayAnaka,bhayaprada
alas I 1. Aha,shoka,hAya,aha:,hA
albeit Adv 1. agarache,yadyapi,tispara bhI
album N 1. chitra rakhane yA kavitA Adi likhane kI sAdI pustaka
alchemy N 1. rasAyana vidyA,komiyA,rasavidyA
alcohol N 1. surAsAra,nirmala madirA
alcove N 1. guphA,kunja,kuTI
alderman N 1. nagara kA shAsaka,purAdhyakSha
ale N 1. madya,jau kI sharAba,yavasurA,sharAba
alert A 1. hoshiyAra,chaukasa,sacheta,sAvadhAna
algebra N 1. bIjagaNita,vyaktagaNita
alias N 1. upanAma,dUsarA nAma,kalpita nAma
alibi N 1. anyatra honA,abhiyukta kA yaha kahanA ki vaha ghaTanA sthala para upasthita nahI.n thA,anupasthitI kA ,uttara
alien A 1. bhinna svabhAva kA,vimukha,videshI,gaira,bAhara kA,viruddha
alien N 1. videshI manuShya,2. purAdhikAra se rahita vyakti
alienate VT 1. de DAlanA,dAna karanA,bechanA,hastAntarita karanA,2. pR^ithaka karanA,khI.ncha lenA
alienation N 1.vikrI,bechI,hastAntarita karaNa,2. snehanivR^itti,mana phirAva,virAga,virakti
alight A 1. pradIpta,jalatA huA
alight VT 1. nIche AnA,utaranA,A paDanA
align VT 1. pa.nkti lagAnA,pA.nta bA.ndhanA,( senAo ko) shreNIbaddha karanA
alignment N 1. rekhA,pa.nkti,2. saDaka yA pharsha kA nakshA,3. pa.nkti lagAne kA kAma
alike Adv 1. eka prakAra,samAna,sadR^isha,tulya
alimony N 1. parityaktA patnI ke liye vR^itti yA jIvikA
alive A 1. sajIva,jItA,khusha,chAlAka,sachetana,abhiGYa
alkaline A 1. kShAravishiShTa,khAra ke guNa vAlA
all A 1. saba,sArA,kula,pUrA,sarva,sakala,samasta
all Adv 1. saba kA saba,bilakula,samUchA,kula milA ke,nipaTa,nirA,kevala,saba rUpa se
all N 1. tamAma,saba
allay VT 1. dabAnA,kama karanA,ghaTAnA,halakA karanA,shAnta karanA
allegation N 1. Aropa,dR^iDha vachana,nishchita uttara,vAkya,prakAsha,bayAna,bahAnA,ukti
allege VT 1. Aropa lagAnA,svIkAra karanA,nishchayapUrvaka varNana karanA,tarka karanA,kahanA
allegiance N 1. rAjabhakti,AGYApAlana,adhInatA
allegory N 1. rUpaka,dR^iShTAnta,dR^iShTAntI,kahAnI
alleviate VT 1. kama karanA,halakA karanA,ghaTAnA,sukha denA
alley N 1. sakarI galI,patha,vIthI,bAga me.n kA rAstA,udyAnapatha
alliance N "1. , mela,ekA,nAtA,sa.ndhi,sambandhana,maitrI"
alligator N 1. magara,ghaDiyAla,grAha
allocate VT 1. bA.nTanA,a.nsha lagAnA,baTavArA karanA
allot VT 1. bA.nTanA,bhAga karanA,baTavArA karanA
allotment N 1. baTAI,baTavArA,vibhAga,2. a.nsha,bhAga
allow VT 1. mAnanA,AGYA denA,svIkAra karanA,2. ghaTAnA,mujarA karanA
allowance N 1. AGYA,svIkAra,anuyadi,svIkAra,2. vetana,vR^iti,a.nsha,3. ghaTatI,kamI,mujarAI
alloy N 1. milaunI,kudhAtu,khoTa dhAtu
alloy VT 1. milAnA,milaunI karanA,khoTA karanA,ghaTiyA kara denA
allude VT 1. sa.nketa karanA,sUchanA karanA,havAlA denA,prasa.ngavasha ullekha karanA
allure VT 1. lubhAnA,rijhAnA,phusalAnA,mohanA,lalachAnA
allusion N 1. havAlA,ishArA,sa.nketa,sUchanA
ally N 1. mitra,sAthI
ally VT 1. mitratAnA,sa.ndhinA,yA vivAha dvArA sa.nba.ndha banAnA
almanac N 1. patrA,jantrI,pa.nchA.nga
almighty A 1. sarvashaktimAna
almond N 1. bAdAma
almost Adv 1. adhikatara,lagabhaga,prAya:,karIba karIba
aloft Adv 1. U.nchA,Upara,mastUla para
alone Adv 1. akelA,lambAI me.n,Age
along Prep 1. barAbara barAbara,sAtha sAtha,bilakula
aloof Adv 1. pR^ithaka,nyArA,alaga dUra,pare
aloud Adv 1. chillA kara,U.nche svara se
alphabet N 1. varNamAlA
alphabetical A 1. varNamAlA sambandhI,varNAnukramaka,varNakramAnusArI
alphabetically Adv 1. varNamAlA ke krama se,varNAnukrama se
already Adv 1. pahale se,abhI,pahale,isI samaya
also Adv 1. isI prakAra,bhI,aura,sivA isake,api
altar N 1. vedI,agnihotra kA sthAna
alter VI 1. badala jAnA,bhinna prakAra ho jAnA
alter VT 1. badalanA,palaTanA,parivartana karanA,raddobadala karanA,kATakUTa karanA,shuddha karanA,banAnA
alteration N 1. parivartana,pherAphera,kATakUTa,radda badala
altercation N 1. jhagaDA,vivAda,bahasa,vAdavivAda
alternate A 1. adala badala kA,paraspara kA,ulTA,paryAyakramika,2. ekAntara
alternate VI 1. bArI-bArI AnA
alternate VT 1. bArI bArI jAne denA
alternative N 1. vikalpa,do me.n se koI pasa.nda karanA,pakShAntara
although Conj 1. yadyapi,aisA hone para bhI
altitude N 1. U.nchAI,uchchatva,unnatA.nsha,abhimAna,uchcha padavI,pratiShThA,2. unnatA.nsha
altogether Adv 1. sArA,saba kA saba,sampUrNa,nidAna,pUrNa rUpa se,sarvathA
altruism N 1. paryAyavAda,dUsaro.n ke hita ke liye jIne kA siddhAnta
alum N 1. phiTakirI
aluminium N 1. alamuniyama,eka prakAra kI chA.ndI ke samAna baDI halkI dhAtu
always Adv 1. nitya,sadA,lagAtAra,haradama,sarvathA,nira.ntara
amalgamate VI 1. mila jAnA
amalgamate VT 1. milAnA,mishrita karanA,2. pArA chaDhAnA,pArada ra.njita karanA
amalgamation N 1. mela,milApa,mishraNa,milAvaTa,2. pArada ra.njana
amass VT 1. Dhera lagAnA,sameTanA,sa.nchaya karanA,sa.ngraha karanA,ikaThThA karanA
amateur N 1. ,apravINa,kisI vidyA yA kalA kA premI
amaze N 1. vismaya,acha.nbhA,Ashcharya,vyAkulatA
amaze VT 1. achambhita karanA,vismita karanA,ghabaDAnA
amazement N 1. achambhA,ghabaDAhaTa,Ashcharya,vismaya
amazing A 1. vismayakArI,Ashcharyajanaka,adbhuta
amazon N 1. yoddhA strI,vIrA.nganA,vIrabAlA,sAhasI strI,karkashA
ambassador N 1. rAjadUta,elachI
amber N 1. ambara,kaharuvA,triNamaNi
ambient A 1. chAro ora se gherane vAlA,vyApaka
ambiguity N 1. sandehArthatA,dvayarthaka,aspaShTa,pe.nchadAra,sa.nshayAtmaka sthiti
ambition N 1. abhilAShA,uma.nga,uchcha hone kI abhilAShA,havasa,tR^iShNA,lAlasA,kAmanA,AkA.nkShA
ambitious A 1. uma.ngI,abhilAShI,dhunI,2. akA.nkShA sUchaka
amble VI 1. TahalanA,dhIre dhIre chalanA,sukhapUrvaka chalanA
ambulance N 1. aspatAla gADI,ghAyala aura bImAra Adamiyo.n ko le jAne vAlI gADI,2. phaujI daure me.n rahane vAlA
ambush N 1. ghAta,ekAeka AkramaNa karane ke liye chhipakara rahanA,dA.nva,ghAta kA sthAna
ambush VT 1. ghAta lagAnA,ekAeka AkramaNa karane ke liye chhipA rakhanA,gupta sthAna se nikalakara AkramaNa karanA
amen Adv 1. aisA hI ho,evamastu,tathAstu
amenable A 1. vashya,adhIna,AGYA kara,2. uttaradAyI,jimmedAra
amend VI 1. uttama honA,unnati karanA
amend VT 1. sa.nshodhana karanA,sudhAranA,ThIka karanA,unnati karanA,2. prastAva Adi me.n sa.nshodhana nA,karanA
amendment N 1. shuddhatA,sudhAra,durustI,sa.nshodhana,2. prastAva Adi me.n sa.nshodhana
amends N 1. pratiphala,pAritoShika,DA.nDa,badalA,kShatipUrti
amenity N 1. manoharatA,suhAvanApana,naramI,sajjanatA,namratA
amiable A 1. sushIla,priya,manabhAvanA,shIlavanta,saba kA pyArA,madhurasvabhAva,sarvapriya
amicable A 1. mitravat,hilA milA,upakArI,dayAlu,snehashIla
amidst Prep 1. bIcha me.n,sAtha me.n,madhya me.n
amiss A 1. galata,anuchita,bejA,burA,doShI
amiss Adv 1. bhUla se,bhrama se
amity N 1. mitratA,bandhutva,mela jola,dostI,shubhachintA,nehabhAva
ammonia N 1. hosha me.n lAne kI eka auShadhi
ammunition N 1. laDAI kA sAmAna,yuddha sAmagrI
amnesia N 1. vismaraNa,bhUla
amnesty N 1. aparAdha-kShamA,prANarakShA,aparAdha-vismaraNa
amongst Prep 1. bIcha me.n,madhya me.n,milA huA,me.n,bhItara
amorous A 1. praNayashIla,premapravaNa,prema sambandhI,kAmuka
amount N 1. phalagaNanA,( gaNita) mishradhana,rAshi,kula jamA,joDa
amount VI 1. chaDhanA,kisI sa.nkhyA yA pariNAma taka pahu.nchanA,baDhanA,phalasvarUpa ho jAnA
amphibious A 1. jala-thala-chara,pR^ithvI aura pAnI dono me.n rahane vAlA,sthala-jala-chara,dvidhAgati
amphitheatre N 1. ra.ngabhUmi,nAchaghara,akhADA
ample A 1. bahuta baDA,phailA huA,vR^ihata vistIrNa,vishAla,yatheShTa,2. bahuta,prachura
amplify VT 1. baDhAnA,phailAva se varNana karanA,vistAra se kahanA,2. parivardhita karanA
amply Adv 1. bahutAyAta se,vipulatA se
amputate VT 1. kATa DAlanA,a.nga bha.nga karanA
amuck Adv 1. pAgala kI taraha,unmatta bhAva se
amuse VT 1. abhinandita karanA,Ananda denA,mana bahalAnA,mana pheranA,shAnti denA,dila lagAnA,2. dama denA,jhA.nsA denA
amusement N 1. AnandadAna,Ananda,sukha,vinoda,vilAsa,dillagI,mana bahalAva,tamAshA,krIDA,kautuka
amusing A 1. Amoda janaka,sukhadAyaka,ramya
an A 1. eka,koI,koI sA,prati
anachronism N 1. tithi va samaya kI ashuddhatA,kAlabhrama,kAla nirUpaNa se bhrama
anaemia N 1. rakta hInatA yA ashuddha rakta jisase cheharA pIlA paDa jAtA hai
analogy N 1. samAnatA,sAdR^ishya,tulyatA,upamA
analysis N 1. vibhAga,padachchheda,anvaya,vyavachchheda,vishleShaNa,vibheda
anarchist N 1. bAgI,arAjakatAvAdI,rAShTraviplavakArI
anarchy N 1. kuprabandha,arAjakatA,ashAsana,rAjaviplava,balavA,halachala,khalabalI,gaDabaDI
anatomy N 1. chIraphADa,sharIra vyavachchheda-vidyA,daihika gaThana sa.nba.ndhI vidyA
ancestor N 1. pUrvaja,bApa dAdA,pitR^i,pUrva puruSha,pitA pitAmaha Adi,pUrvaja
ancestral A 1. bapautI,bApa dAdo kA,pUrva puruSha sa.nba.ndhI,paitR^ika
ancestry N 1. pitR^i,shreNI,va.nsha
anchor N 1. la.ngara,2. Ashraya,bharosA,sharaNasthAna
anchor VT 1. la.ngara DAlanA,ThaharAnA,rokanA
anchor VI 1. la.ngara DAlanA,rukanA
anchorage N 1. la.ngara DAlane kA sthAna,bandaragAha,jahAjo.n ke Thaharane kA sthAna,jahAjo.n para lagAyA jAne vAlA kara
ancient A 1. purAnA,prAchIna,sanAtana kA,bahuta dina kA,prAchIna samaya kA,chirakAla kA,pahale kA,mAnanIya,2. prAchIna loga,purakhA,purAtana jana
ancillary A 1. dAsI,lau.nDI,bA.ndI
and Conj 1. aura,tathA,au,vA
anecdote N 1. chuTakulA,chhoTI kahAnI,upAkhyAna,kathA
anew Adv 1. naye prakAra se,phira se,doharA ke,puna:
angel N 1. devadUta,svarga dUta,pharishtA
angelic A 1. svarga dUta samAna,divya
anger N 1. aprasannatA,krodha,tAmasa,kopa,roSha
anger VT 1. krodhita karanA,khijAnA
angle N 1. koNa,konA,2. machhalI mArane kI ba.nshI
angle VI 1. ba.nshI se machhalI mAranA
angle VT 1. phusalAnA,lubhAnA
angler N 1. kA.nTA DAlane vAlA,ba.nshI se machhalI mArane vAlA,machhuA
angry A 1. krodhita,kruddha,kupita,sadoSha,aprasanna
anguish N 1. kaShTa,vyathA,pIDA,du:kha,santApa,shoka,manastApa
angular A 1. konedAra,nukIlA,koNa
animal A 1. jantu sa.nba.ndhI,jAntava,pAshavika,indriya sambandhI
animal N 1. pashu,jantu,prANI,jIvadhArI
animate VT 1. jilAnA,sacheta karanA,sAhasa denA,DhADhasa denA
animation N 1. cha.nchalatA,sAhasa,jIvashakti,chuhala,ullAsa,praphullatA
animus N 1. uddeshya,bhAva,Ashaya,manas
anise N 1. sau.npha kA paudhA
ankle N 1. TakhanA,ghuDI,ghuTikA,po.nga,shIta lagA
annals N 1. varNakrama se likhA huA itihAsa,kathA,pUrva vR^itAnta,vArShikavR^itAnta
annex VT 1. a.nta me.n joDanA,milA lenA,adhikAra kara lenA
annexation N 1. lagAva,mela,sa.nyojana,2. joDI huI yA milAI huI vastu
annihilate VT 1. miTAnA,satyAnAsha karanA,astitva miTA denA
annihilation N 1. nAsha,lopa,satyAnAsha,abhAva,vinAsha
anniversary N 1. vArShikotsava,prativArShika tithi,barasI
annotate VT 1. TIkA karake samajhAnA,TippaNI karanA,vyAkhyA karanA
announce VT 1. prakaTa karanA,viGYApana denA,sUchanA denA,ghoShita karanA,jatAnA,prachAra karanA,prakAshita karanA
announcement N 1. viGYApana,sUchanA,ghoShaNA,viGYapti,prakAshana
annoy VT 1. satAnA,du:kha pahu.nchAnA,khijhAnA
annoyance N 1. kaShTa,pIDA,du:kha,chheDachhADa,khijhalAhaTa,dukhada vastu
annual A 1. vArShika,samvatI
annual N 1. vArShika patra,ekabarasI peDa,R^itu kA paudhA
annuitant N 1. sAlAnedAra,vArShika vR^ittidhArI
annuity N 1. vArShika bhattA yA vR^itti,vArShika vetana
annul VT 1. niShphala karanA,uThA denA,nA
annulment N 1. shUnyakaranA,uThA denA,miTAva,lopa,naShTa karanA,samApta karanA
anoint VT 1. tela lagAnA,rAja tilaka karanA,abhiSheka karanA,lepa karanA
anomalous A 1. niyama viruddha,vidhi se bAhara,avidhi
anomaly N 1. niyama virodha,kuchAla,avyavasthA,aniyama
anonymous A 1. benAma,nAma rahita,
another A 1. dUsarA,apara,itara,aura koI,koI aura,anya,dUsarA koI,2. eka aura
answer N 1. uttara,hala,2. pakSha samarthana
answer VI 1. javAba yA joDa honA,laganA,Takkara khAnA,basa honA,ThIka baiThanA,uttaradAyI honA
answer VT 1. uttara denA,kAma denA,javAba denA,milAnA
answerable A 1. uttara ke yogya,uttaradAyI,ThIka
ant N 1. chiU.nTI,chITI,pipIlikA
antagonism N 1. virodha,shatrutA,lAga,baira
antagonist N 1. shatru,bairI,ari,vipakShI
antarctic A 1. dakShiNI dhruva yA isake Asa-pAsa ke sthAna sambandhI
antelope N 1. hirana,mR^iga,chikArA
anthem N 1. bhajana,dharma sa.ngIta,stuti,Ana.nda aura prasha.nsA kA gIta
anthology N 1. padya,samudAya,padya sa.ngraha,2. kusumAvalI
anthropology N 1. manuShya jAti kA viGYAna
antic A 1. adbhuta,vilakShaNa,ha.nsI yogya
anticipate VT 1. pahale hI vichAra kara lenA,kisI ke pahale karanA,AshA rakhanA
anticipation N 1. pahale se socha vichAra,agradR^iShTi,pratIkShA
antidote N 1. pratikAra,viShanAshaka auShadhi,viSha haraNa,jahara moharA,prativiSha
antipathy N 1. ghR^iNA,shatrutA,anichchhA,vidveSha,virodha
antiquated A 1. purAnA,prAchIna,aprachalita,purAne Dha.nga kA
antique A 1. purAnA,anokhA,nirAlA,prAchIna
antiquities N 1. prAchIna kAlIna vastu,purAnA samaya,purAne AdamI.( bahuvachana)
antiquity N 1. prAchIna kAlIna vastu,purAnA samaya,purAne AdamI
antiseptic A 1. saDana rokane vAlI,pUtinAshaka
antiseptic N 1. rakShoghna
antithesis N 1. virodha,ala.nkAra,antara,bhAsa tulanA,pratipakShatA
antler N 1. bArahasi.nge kI sI.nga kI eka shAkhA
anvil N 1. nihAI,aharana
anxiety N 1. chintA,socha,utkaNThA,phikra,vyagratA
anxious A 1. chintita,udvigna,bechaina,vyAkula,utsuka
any Adv 1. kuchha,koI chIja,ki~nchita,tanika
anyhow Adv 1. kisI prakAra se,jaise taise,kaise hI ho,kisI bhA.nti
anywhere Adv 1. kahI.n bhI,kisI sthAna para,kahI.n kahI.n,jahA.n kahI.n,2. chAhe jo kuchha ho,kisI bhI dishA me.n,kabhI bhI
apace Adv 1. shIghratA se,utAvalI se,turanta,jaLI
apart Adv 1. pR^ithaka,bhinna,alaga
apart Part 1. pR^ithaka,bhinna,alaga
apart LWG 1. atirikta,vichAra na karake
apartment N 1. kamarA,koTharI,2. antaHpura
apathetic A 1. udAsIna,anurAgahIna,beparavAha
apathy N 1. udAsInatA,anurAgahInatA,beparavAhI
ape N 1. bandara,vAnara,mallU,kapi
aperture N 1. chheda,jhirI,nokhA,bila,chhidra
apex N 1. nAka,shIrSha,sirA,choTI,2. parAkAShThA
aphorism N 1. sUtra,kahAvata,pramANa,vachana
apiece Adv 1. pratyeka,bhinna bhinna,prati khaNDa vastu yA vyakti
apocryphal A 1. apramANika,sha.nkita,sa.ndigdha pramANa
apologise VT 1. kShamA mA.nganA,binatI karanA,kisI aparAdha ke liye shoka prakaTa karanA
apologize VT 1. kShamA mA.nganA,binatI karanA,kisI aparAdha ke liye shoka prakaTa karanA
apologue N 1. kahAnI,kahAvata,eka chhoTI rUpakamaya kahAnI
apology N 1. kShamA prArthanA,aparAdha kA svIkAra aura usake liye kShamA kI prArthanA,pakSha samarthana
apoplexy N 1. mUrchhA kI bImArI,mR^igI roga
apostacy N 1. svadharma tyAga,apane siddhAnta yA dala kA tyAga
apostasy N 1. svadharma tyAga,apane siddhAnta yA dala kA tyAga
apostate A 1. dharma rahita,dharma chyuta,svadharma bhraShTa,svadharma tyAgI,patita
apostle N 1. Ishvara dUta,prerita,Ishvara kA bhejA huA samAchAra prachAraka
apostrophe N 1. akShara lopa yA sambandha kA chihna
apothecary N 1. auShadhi banAne yA bechane vAlA
appall VT 1. DarAnA,bhaya dilAnA
apparatus N 1. hathiyAra,aujAra,sAmagrI,sAmAna,upakaraNa
apparel N 1. kapaDA,vastra,poShAka,veSha
apparel VT 1. pahanAnA,sajAnA,shrR^i.ngAra karanA
apparent A 1. prakaTa,dR^ishya,lakShya,prakAsha,spaShTa,2. mithyA,avAstavika
apparition N 1. dR^ishya,mUrti,AbhAsa,chhAyA,bhUta,preta,parachhAI.n
appeal N 1. apIla,punarvichAra ke liye prArthanA
appeal VI 1. apIla karanA,punarvichAra ke liye prArthanA karanA
appear VI 1. dikhalAI paDanA,dekha paDanA,upasthita honA,2. jAna paDanA
appearance N 1. upasthiti,rUpa,udaya,dikhAvaTa,2. sambhAvanA,anumAna
appease VT 1. shAnta karanA,prArthita vastu dekara manAnA,( krodhita ityAdi ko) Tha.nDhA karanA
appellant N 1. apIla karane vAlA,punarvichAra kA prArthI
appellate A 1. punarvichAra sambandhI
appellation N 1. padavI,nAma,upapada,upAdhi
append VT 1. joDanA,lagAnA,milAnA,natthI karanA,chipakAnA
appendage N 1. joDI huI vastu,laTakana,2. puchchha,upagraha
appendix N 1. joDI huI vastu,atirikta vastu,atirikta viShaya,parishiShTa
appertain VI 1. sambandha rakhanA,sarokAra rakhanA,lagAva rakhanA
appetite N 1. bhUkha,svAbhAvika IchchhA,pravR^itti,ruchi,bhojanechchhA
applaud V 1. tAlI bajA kara prasha.nsA karanA,U.nche svara se prasha.nsA karanA,prasha.nsA karanA,baDAI karanA,guNa gAnA,sarAhanA
applause N 1. sarAhanA,vAha vAha,prasha.nsA jo tAlI bajA kara kI gayI ho,uchcha prasha.nsA dhvani
apple N 1. seba,seba kA peDa,2. A.nkha kI putalI,tArA
appliance N 1. ya.ntra,yukti,upAya,prayoga,sAmagrI,sAmAna,lagAvaTa
applicable A 1. uchita,anukUla,prayoga kiye jAne yogya,prayojya,sa.ngati,lagatA
applicant N 1. prArthI,yAchaka,nivedaka,padAbhilAShI
application N 1. prArthanA patra,parishrama,lagAva,sa.nprayoga,nivedana,sa.nba.ndha,upayoga
apply VI 1. nivedana patra denA,ThIka honA,upayogI honA
apply VT 1. lagAnA,rakhanA,2. sa.nprayojita karanA,prayoga karanA
appoint VT 1. niyukta karanA,nishchaya karanA,sthita karanA,nirdhAraNa karanA,kAma para niyukta karanA
appointment N 1. niyukti,vachana,vAdA,sthApana,sAmAna,niyukta pada
apportion VT 1. bA.nTanA,a.nsha lagAnA,ba.nTavArA karanA,vibhAga karanA
appose VT 1. eka ke Upara dUsarI chIja rakhanA,mohara karanA,pAsa pAsa rakhanA
apposition N 1. samAnAdhikaraNa,nirUpaNa karane vAlA
appraise V 1. mola lagAnA,dAma ThaharAnA,mUlya nirUpaNa karanA
appreciate VI 1. mUlya baDhanA
appreciate VT 1. guNa pahachAnanA,ThIka mUlya nirdhAraNa karanA,bahuta mAna karanA,samajhanA,2. mUlya baDhAnA
appreciation N 1. mUlya kA nirNaya,mUlyAvadhAraNa,2. mUlya vR^iddhi
apprehend VT 1. pakaDanA,2. samajhanA,3. DaranA
apprehension N 1. Dara,bhaya,sha.nkA,2. anubhava,bodha shakti,pakaDa
apprehensive A 1. Asha.nkAvAna,bhayayukta,sa.ndehI
apprentice N 1. shiShya,chelA,nausikhiyA
apprentice VT 1. shikShArthI kara lenA,chelA banAnA
apprise VT 1. jatAnA,sUchanA denA,batalAnA
approach N 1. nikaTatA,avAI,samIpa gamana,pravesha,rAstA,pahu.ncha
approach VTI 1. pAsa AnA,nikaTa pahu.nchanA
appropriate A 1. uchita,yogya,upayukta,phabatA huA,sa.ngata
appropriate VT 1. apanA banA lenA,apanAnA,pR^ithak nikAlanA,dharmArtha ke liye rakhanA,sa.nkalpa karanA,kR^iShNArpaNa karanA
appropriation N 1. apanAne kA visheSha kArya me.n prayoga
approval N 1. svIkR^iti,a~NgIkAra,anumodana
approve VT 1. svIkAra karanA,mAnanA
approximate A 1. lagabhaga,nikaTa,samIpa,sannikaTa,sahI ke lagabhaga
approximate VTI 1. nikaTa AnA,nikaTa pahu.nchanA
approximately Adv 1. lagabhaga
approximation N 1. nikaTAgamana,samIpatA,pahu.ncha,2. sannikaTikaraNa
apricot N 1. khUbAnI
apron N 1. eprana,jo kapaDo.n ke Upara pahanA jAtA hai,tahabanda
aprops A 1. abhiprAyAnusAra,samaya para,samayAnusAra
apt A 1. ThIka,yogya,jhukA huA,tatpara,prastuta,udyata
aptitude N 1. yogyatA,tatparatA,2. jhukAva
aquatic A 1. jalachara,pAnI ke,jalasambandhIya,pAnI me.n paidA hone vAlA
aquatic N 1. jalajantu,pAnI kA paudhA,uddhita
aqueduct N 1. nAlI,nahara
arable A 1. kR^iShi yogya,karShaNa yogya,jotane bone yogya
arbiter N 1. pa.ncha,nyAyakarttA
arbitrary A 1. svechchhita,aniyantrita,svechchhAchArI
arbitrate V 1. nirNaya karanA,pa.ncha kA kAma karanA,bIchabachAva karanA
arbitration N 1. pa~nchAyata,madhyasthatA
arbitrator N 1. pa~ncha,nyAyakarttA,madhyastha
arboreal A 1. vAnaspatika,vR^ikSho.n se sambandha rakhane vAlA
arbour N 1. ku~nja,latAgR^iha,latAo.n se chhAyA huA maNDapa
arc N 1. vR^ittakhaNDa,dhanuSha,2. chApa
arcade N 1. toraNa patha,barasAtI kamA.nchA
arch A 1. pradhAna,mukhya,ThaTholiyA,chAlAka,dhUrta
arch N 1. maharAba,vR^ittakhaNDa,chApa,DATa
archaeology N 1. purAtatva,prAchIna shilpa viGYAna,purAnI vastuo.n kI vidyA
archaic A 1. prAchIna,aprachalita
archangel N 1. mahAdUta,uchcha shreNI kA svargadUta
archbishop N 1. pradhAna pAdarI
archdeacon N 1. pradhAna pAdarI kA sahAyaka
archer N 1. dhanurdhara,dhanuSha chalAne vAlA,dhanuShadhArI
archery N 1. dhanurvidyA
archipelago N 1. dvIpasamUha
architecture N 1. sthApatya,shilpa vidyA,2. banAvaTa,nirmANa
archives N 1. lekhAgAra,purAne yA sarakArI lekha patra rakhane kA sthAna
arctic A 1. uttarI dhruvI,uttarI dhruva ke AsapAsa ke sthAna sambandhI
ardent A 1. utkaTa,tIvra,utsAhI,prachaNDa
ardour N 1. jvAlA,utsAha,lalaka,utsukatA
arduous A 1. kaThina,vikaTa,dUbhara,duShkara,durAroha
area N 1. kShetra,kShetraphala,maidAna,ghirA huA sthAna
arena N 1. ra.ngabhUmi,akhADA
argue VTI 1. vAda-vivAda karanA,dalIle.n pesha karanA,bahasa karanA,tarka karanA,vivechana karanA
argument N 1. tarka,yukti,dalIla,bahasa,shAstrArtha,Alochya viShaya,viShaya,vAdavivAda,pramANa
argumentative A 1. vivAdapriya,tArkika
arid A 1. sUkhA,bhUnA huA
arise VI 1. chaDhanA,uThanA,udaya honA,uganA,prakAsha honA,Arambha honA,lahalahA jAnA,jI uThanA,jAganA
aristocracy N 1. abhijAta varga,uchchavarga,pradhAnajana,2. shreShTha jano.n ke dvArA rAjya shAsana
arithmetic N 1. a.nkagaNita
ark N 1. baDA jahAja,2. sandUka
arm N 1. bAhu,bhujA,2. khADI,3. shAkhA,4. hathiyAra,5. bala,shakti
arm VT 1. shastra yukta karanA
armada N 1. jahAjo.n kA beDA,laDAI ke jahAjo.n kA beDA
armament N 1. yuddha kA sAmAna,shastradhArI senA
armistice N 1. yuddhavirAma,thoDe dino.n kI yuddha nivR^itti,sa.ndhi
armour N 1. kavacha,varma
armoury N 1. shastrAgAra
army N 1. senA
aroma N 1. mIThI sugandha
aromatic A 1. surabhita,sugandhita,mahakIlA
around Adv 1. hara ora,2. ghera kara
around Part 1. hara ora,2. ghera kara
around Prep 1. chAro.n ora,saba ora
arouse VT 1. jagAnA,uThAnA,2. bhaDakAnA,chau.nkAnA
arraign V 1. doShI ThaharAnA,kala.nka lagAnA,vivaraNa mA.nganA,nyAyakarttA ke sAmane aparAdhI ko upasthita karanA
arrange VT 1. prabandha karanA,krama se lagAnA
arrangement N 1. prabandha,krama se sthApana
array N 1. shreNI,vyUha rachanA
array VT 1. sajAnA,2. vastra pahanAnA
arrears N 1. bakAyA,sheSha
arrest VT 1. giraphtAra karanA,pakaDanA,rokanA
arrival N 1. Agamana
arrive VT 1. pahu.nchanA,prApta karanA,AjAnA
arrogance N 1. aha.nkAra,darpa,ghamaNDa,abhimAna,garva,mada
arrogant A 1. aha.nkArI,ghamaNDI,haThI,abhimAnI
arrow N 1. tIra,bANa,shara
arrowhead N 1. tIra kA phala
arsenal N 1. shastrAgAra
arsenic N 1. sa.nkhiyA,haratAla
arson N 1. Aga lagAnA,jAna bUjha kara ghara Adi me.n Aga lagAne kA aparAdha
art N 1. kalA,kaushala,pravINatA,kArIgarI
artery N 1. raktavAhinI
artful A 1. chAlAka,dhUrta,2. chatura,nipuNa
article N 1. vastu,chIja,2. daphA,dhArA,3. lekha,nibandha,4. eka shabda varga
articulate A 1. spaShTa,2. savAk,3. sandhiyukta,joDA huA,gA.nThadAra
articulate V 1. sApha bolanA,spaShTa uchchAraNa karanA,2. joDanA,gA.nTha lagAnA
artifice N 1. shilpakAra,2. chAlAkI,phareba,dhokhA,chhala,upAya
artificial A 1. kR^itrima,banAvaTI,aprAkR^itika
artillery N 1. topakhAnA
artisan N 1. shilpI,dastakAra,kArIgara
artist N 1. kalAkAra,chitrakAra,guNI,sughaDa,chatura
as Conj 1. jaisA,jisa samaya,jyo.n hI,jabaki,yathA,udAharaNArtha,isa kAraNa se,kyo.nki
ascend V 1. chaDhanA,Upara ko uThanA,baDhanA,unnati karanA
ascendancy N 1. prabhutA,prabhAva,sarvAdhikAra,basa
ascension N 1. chaDhAva,uThAna
ascent N 1. chaDhAI,chaDhAva,ArohaNa,DhAla
ascertain VT 1. nishchaya karanA,jA.nchanA,patA lagAnA
ascetic N 1. tapasvI,yati,Atmasa.nyamI
ascribe VT 1. kAraNa batAyA jAnA,sambandha karanA
ashamed A 1. lajjita,sharamindA,sa.nkuchita
ashes N 1. rAkha,bhasma
aside Adv 1. eka ora,alaga,ekAnta me.n,chhipa kara,gupta rUpa se
ask VTI 1. pUchhanA,chAhanA,prashna karanA,mA.nganA,prArthanA karanA
askance A 1. tirachhI,tirachhI dR^iShTi se,kanakhiyo.n se
asleep A 1. sotA huA,nidrA me.n,acheta,susta,mR^ita,marA huA
aspect N 1. pahalU,rUpa,dR^iShTi,bhAva,AkAra,chhavi,sthiti,avasthA
aspersion N 1. kala~Nka,apavAda,doSha
aspirant N 1. padAbhilAShI,lAlasA karane vAlA
aspiration N 1. chAha,lau,abhilAShA
aspire VI 1. chAhanA,dR^iShTi yA tAka lagAye rakhanA,hausalA rakhanA
assail VT 1. AkramaNa karanA,choTa karanA
assailant N 1. AkramaNakArI
assassin N 1. guptaghAtaka,hatyArA,chhipa kara mArane vAlA
assassinate VT 1. hatyA karanA,katala karanA,chhipa kara mAranA
assassination N 1. vadha,hatyA,guptaghAta
assault N 1. dhAvA,chaDhAI,vAra,mArapITa
assault VT 1. AkramaNa karanA
assay VI 1. yatna karanA
assay VT 1. jA.nchanA,parIkShA karanA,parakhanA
assemblage N 1. jamaghaTa,sabhA,maNDalI,janasamUha
assemble VI 1. ekatrita honA,ikaTThA honA,jamA honA
assemble VT 1. ikaTThA karanA,ekatra karanA,milAnA
assent N 1. anumati,svIkR^iti,a.ngIkAra,prasannatA
assent VI 1. svIkR^iti denA,mAna lenA,sammati denA,pratiGYA karanA
assert VT 1. dR^iDhatA se kahanA,nishchaya karake kahanA
assertion N 1. dAvA,dR^iDha-vachana,nishchita vAkya
assess VT 1. A.nkanA,kUtanA,mUlya nishchita karanA,mola ThaharAnA,2. ( kara Adi kA) parimANa nirdhArita karanA,3. kara lagAnA
assessment N 1. A.nkalana,kara lagAne kI prakriyA,mola yA dara ThaharAne kI prakriyA,2. dara
assessor N 1. A.nkalana karanevAlA,kara nirdhArita karane vAlA
assets N 1. pU.njI
assiduity N 1. parishrama,ekAgratA,dhuna,tatparatA,abhinivesha
assign VT 1. nirdiShTa karanA,2. batalAnA,nirUpaNa karanA
assignment N 1. niyata kArya,kAryabhAra,nidesha,2. vikraya-patra,samarpaNa-patra
assimilate VI 1. sammilita honA,mila jAnA,pachakara mila jAnA,ekasA honA,anukUla honA,sadR^isha honA
assimilate VT 1. sammilita karanA,pachAnA,ekasA karanA,pachAkara sharIra me.n milA lenA
assimilation N 1. sammilana,paripAka,anukUlatA,eka hI taraha kI banAvaTa,samatva
assist VTI 1. sahAyatA karanA,sahArA denA,hAtha baTAnA,nA
assistance N 1. sahAyatA,sahArA,sahayoga
assistant N 1. sahAyaka,nAyaba
associate A 1. sa.nyukta,milA huA
associate N 1. sahayogI,mitra,sAthI,sAjhI,sharIka
associate VI 1. milanA,sa.ngata karanA,sAtha karanA
associate VT 1. milAnA,sambaddha karanA,milanA,sammilita honA,2. sa.nghaTita honA
association N 1. sa.nga,sa.nsarga,sa.ngata,mela,2. sa.ngha,sabhA,sammelana,maNDalI
assort VI 1. mila jAnA,samAna ho jAnA,ThIka honA
assort VT 1. chhA.nTanA,shreNiyo.n me.n bA.nTanA,alaga alaga karanA
assortment N 1. vargIkaraNa,saba mela kI vastue.n,vinyAsa,sajAvaTa
assuage VT 1. shA.nta karanA,kama karanA,dhImA karanA,bujhAnA,Tha.nDA kara denA,halakA karanA,santoSha denA
assume VI 1. mAnanA,apanAnA,adhika dAvA karanA,ghamaNDa karanA
assume VT 1. mAna lenA,kalpanA karanA,grahaNa karanA,apane Upara lenA,rUpa banAnA,bahAnA karanA
assumption N 1. pUrvadhAraNA,pUrvAnumAna,grahaNa,mAnI huI bAta,kalpita vastu,kalpanA
assurance N 1. AshvAsana,bharosA,vishvAsa,dR^iDha pramANa,DhADhasa,2. DhiThAI,3. bImA
assure VT 1. vishvAsa dilAnA,bharosA denA,2. bImA karanA,nishchaya karake kahanA
asterisk N 1. tAraka,tArA kA chihna,
asthma N 1. damA,shvAsa-roga
asthmatic A 1. damA kA rogI,shvAsa roga sa.nbandhI
astonish VT 1. chakita karanA,achambhe me.n DAlanA,vismita karanA
astonishment N 1. vismaya,achambhA,Ashcharya
astound VT 1. bhau.nchakkA karanA,ghabaDA denA,hakkA bakkA karanA,DarAnA,bhayabhIta karanA
astray A 1. bhUlA-bhaTakA,pathabhraShTa,patha se alaga
astride A 1. TA.nge.n phailA kara,ghoDe kI savArI kI bhA.nti
astronomer N 1. jyotirvid,khagola vidyA jAnanevAlA
astronomy N 1. khagola vidyA
astute A 1. ghAgha,chatura,chAlAka,dhUrta,kapaTI
asunder A 1. pR^ithak,bhinna bhinna,alaga
asylum N 1. sharaNa-sthAna,Ashraya-sthAna,Ashrama
asymptomatic A 1. sparshonmukha
at Prep 1. me.n,para,se,ora
at_all_events N 1. saba dashA me.n
at_the-outset N 1. Ara.nbha me.n
at-once Adv 1. turat,ekAeka,turanta
atheism N 1. nAstikatA,anIshvaravAda
atheist N 1. nAstika,Ishvara ko na mAnane vAlA
athlete N 1. vyAyAmI,pahalavAna,malla
athletic A 1. hR^iShTa-puShTa,haTTA-kaTTA
athletics N 1. khela,kasarata,vyAyAma
atlas N 1. eTalasa,mAnachitra kI pustaka,naksho.n kI kitAba
atmosphere N 1. vAyumaNDala
atom N 1. paramANu
atomic A 1. paramANvika,paramANuka
atone VTI 1. prAyashchita karanA,kShatipUrti karanA,santuShTa karanA
atonement N 1. prAyashchita,kShatipUrti
atop Prep 1. Upara,sira ke Upara
atrocious A 1. nR^isha.nsa,ghora,ati-duShTa
atrocity N 1. nR^isha.nsatA,atyAchAra,ghora karma,bhArI duShTatA,mahApApa
attach VTI 1. natthI karanA,milAnA,joDanA,mitratA me.n bA.ndhanA,apanAnA,2. kurka karanA
attachment N 1. lagAva,chAha,sneha,prema,2. kurkI
attack N 1. dhAvA,AkramaNa
attack VT 1. dhAvA karanA,AkramaNa karanA,doSha DhU.nDhanA
attain VTI 1. prApta karanA,pahu.nchanA,siddha karanA,lAbha karanA
attainable A 1. prApya,labhya,prApta hone ke yogya
attainment N 1. prApti,pahu.ncha,yogyatA,upArjana,guNa,vidyA,GYAna
attempt N 1. prayAsa,prayatna,udyoga,koshisha
attempt VTI 1. prayatna karanA,koshisha karanA,udyoga karanA,parishrama karanA
attend VI 1. dhyAna denA,laga jAnA,khabara lenA
attend VT 1. upasthita rahanA,sevA karanA,naukarI karanA
attendance N 1. sevA,Tahala,2. upasthiti
attendant A 1. upasthita,sevaka,parichAraka,sAthI
attendant N 1. sevaka,sAthI,parichAraka,koI bhI vastu jo sAtha chalatI ho
attention N 1. dhyAna,chaukasI,paravAha,2. Adara,satkAra,Avabhagata
attentive A 1. sAvadhAna,sacheta,chaukasa,2. shiShTa,vinIta
attenuate VT 1. patalA karanA,kama karanA,2. bala yA mUlya me.n ghaTAnA
attest VTI 1. sAkShI honA,gavAhI denA,sahI karanA,hastAkShara karanA
attire N 1. pahanAvA,vastra,AbhUShaNa
attire VT 1. vastra pahananA
attitude N 1. ravaiyA,Dha~Nga,bhAva,sthiti,ThATha
attorney N 1. mukhtAra,pratinidhi,adhikR^ita
attract VT 1. AkarShita karanA,khI.nchanA,mana haranA,moha lenA
attraction N 1. AkarShaNa,khi.nchAva,moha,lubhAva
attractive A 1. AkarShaka,manohara,manamohaka,sohanI
attributable A 1. ropya,jisakA sambandha lagAyA jA sake,jisakA kAraNa nishchita kiyA jA sake
attribute N 1. guNa,bhAva
attribute VT 1. sambandha lagA denA,kAraNa batalAnA,ThaharAnA
attribution N 1. sambandha,ropaNa,lagAva
attrition N 1. ghisAva,ragaDA,sa.ngharShaNa
attune VT 1. sura milAnA,eka tAla karanA,tulya-svara karanA
auction N 1. nIlAma
auction VT 1. nIlAma karanA,nIlAma me.n bechanA
auctioneer N 1. nIlAma karane vAlA
auctioneer VT 1. nIlAma me.n bechanA
audacious A 1. DhITha,dhR^iShTa,akkhaDa,ujaDDa,sAhasI
audible A 1. shravya,shravaNa yogya,karNa-gochara,sunAI dene yogya
audience N 1. shrotAgaNa,2. darshana,vidhi pUrvaka bhe.nTa
audit N 1. lekhA parIkShaNa,hisAba kI jA.ncha
audit VT 1. lekhA jA.nchanA
auditor N 1. lekhA parIkShaka,lekhA kI jA.ncha karane vAlA,2. shrotA,sunane vAlA
auger N 1. baramA,baDA pe.nchadAra baramA
aught N 1. kuchha bhI,koI vastu,koI a.nsha
aught Pron 1. koI vastu,kuchha,koI a.nsha
augment VI 1. baDhanA
augment VT 1. baDhAnA,vR^iddhi karanA
augmentation N 1. vR^iddhi,baDhAva,unnati
augur N 1. shakuna batAne vAlA
augur VTI 1. shakuna vichAranA,Agama kahanA
august A 1. pratApI,baDA,mahAna
aunt N 1. chAchI,mAmI,mausI,phUphI
auntie N 1. chAchI,mAmI,mausI,phUphI
auspices N 1. shakuna,2. sharaNa,Ashraya
auspicious A 1. shubha,achchhA,dhanya
austere A 1. kaThina,kaThora,tIkShNa,kaTTara,karkasha,rUkhA
austerity N 1. kaThora niyama,tapasyA,kaThinatA
authentic A 1. asalI,sachchA,prAmANika,yathArtha,vAstavika,vishvAsa yogya
authenticate VT 1. pramANita karanA,niyamAnukUla puShTa karanA,sachchA ThaharAnA
authenticity N 1. prAmANikatA,sachchAI,satyatA,vAstavikatA
author N 1. lekhaka,granthakartA,rachayitA,nirmAtA,AviShkAraka
authoritative A 1. AdhikArika,shAsanAnurUpa,prAmANika,sapramANa
authority N 1. adhikAra,prabhutva,prabhAva,shakti,aishvarya,2. adhikArI,3. pramANa
authorize VT 1. adhikAra denA,pramANita karanA,2. hone yA karane kI anumati denA
autobiography N 1. AtmakathA,svavR^ittAnta
autocracy N 1. nira.nkushatA,svechchhAchArI,manamaujI rAjya
autocratic A 1. nira.nkusha
autograph N 1. hastAkShara,svahasta-lekha
automatic A 1. svachAlita,svaya.ngatishIla,svataH-pravR^itta,yantravat
automobile N 1. moTara-gADI
autonomy N 1. svarAjya,svatva adhikAra,svaya.n shAsana
autumn N 1. sharada R^itu,patajhaDa,2. patanakAla
autumnal-equinox N 1. sharada viShuva( 23 sitambara)
auxiliary A 1. sahAyaka
auxiliary N 1. sahakArI,sahAyaka,madada karane vAlA manuShya
avail N 1. prApti,lAbha,phala
avail VI 1. lAbhadAyaka honA,kAma AnA
avail VT 1. prApta karanA,lAbha pahu.nchAnA,hitakArI banAnA,upakAra karanA
available A 1. prApya,2. lAbhadAyaka,phaladAyaka,guNakArI,kAma kA
avalanche N 1. pahADa se giratA huA barpha kA Dhera
avarice N 1. lobha,lAlacha
avenge VT 1. badalA lenA,daNDa denA
avenue N 1. patha,ku~nja,vIthi
aver VT 1. vAdA karanA,nishchaya se kahanA,varNana karanA
average A 1. ausata,madhyavartI,sAmAnya,bIcha kA
average N 1. ausata,madhyamAna
average VT 1. ausata nikAlanA
averse A 1. ulTA,viruddha,pratikUla,TeDhA,parA~Nga-mukha
aversion N 1. ghR^iNA,dveSha,vaira,virodha,pratikUlatA,parA~Nga-mukhatA,vaha vastu jisase ghR^iNA kI jAya
avert VT 1. TAla denA,bachAnA,dUra karanA,haTAnA
aviator N 1. havAI-jahAja me.n uDane vAlA
aviation N 1. vAyuyAna chAlana,havAI-jahAja yA vAyuyAna me.n uDane kI vidyA
avidity N 1. lAlacha,lobha,chAha,utsukatA
avocation N 1. bulAvA,AkarShaNa,2. vyavasAya,kArya,vyApAra,udyama
avoid VT 1. dUra rahanA,bachA jAnA,TAla jAnA,tyAga karanA
avoidable A 1. parihArya
avow VT 1. svIkAra karanA,dR^iDhatA se kahanA,a.ngIkAra karanA,ikabAla karanA
await VT 1. bATa johanA,pratIkShA karanA,rAstA dekhanA,AshA karanA
awake VI 1. jAganA,chaukasa honA
awake VT 1. jagAnA,sacheta karanA
awakening N 1. jAgaraNa,jAgR^iti,punarutthAna
award N 1. nirNaya,phaisalA,2. inAma,pAritoShika
award VT 1. nirNaya karanA,taya karanA
aware A 1. sAvadhAna,sacheta,abhiGYa
awareness N 1. abhiGYatA
away Adv 1. dUra,anupasthita,alaga
awe N 1. roba,dhAka,trAsa,Dara
awe VT 1. DarAnA
awful A 1. DarAvanA
awhile Adv 1. kuchha dera ke liye
awkward A 1. bhaddA,bhau.nDA,beDaula,anADI,2. kleshakara,chintAjanaka
awl N 1. sUA,chamaDe me.n bArIka chheda banAne kA kA.nTA
awning N 1. shAmiyAnA,tirapAla,tambU,chandavA
awry A 1. TeDhA,be.nDA
awry Adv 1. TeDhA,asamAna rUpa se,pratikUla rUpa se
axe N 1. kulhADI,pharasA,kuThAra
axiom N 1. svayam-siddha
axis N 1. dhurI,akSha-rekhA
axle N 1. dhurA,dhurI,akShadaNDa
aye Adv 1. sadA,sarvadA
azure A 1. AsamAnI,nIlA,nIlavarNa,meghahIna
azure N 1. nIlAkAsha
babble N 1. bakavAda,kalakala kA shabda
babble VTI 1. bakanA,hU.n-hA.n karanA,gapashapa karanA,2. gupta bAte.n batAnA,3. kalakala kA shabda karanA
babe N 1. bachchA,bAlaka,shishu
babel N 1. gaDabaDI,kolAhala,2. U.nchA makAna
baboon N 1. baDA bandara,kapi,la.ngUra
baby N 1. bachchA,shishu,bAlaka
bachelor N 1. ku.nvArA puruSha,avivAhita puruSha
back Adv 1. ulTA,pichhalI ora,pIchhe,badale me.n,palaTe me.n,phira,dUsarI bAra
back N 1. pITha,pichhavADA
back VT 1. pakSha lenA,sahArA denA,chaDhAnA
back-up N 1. sahAyatA
backbone N 1. rIDha kI haDDI,2. mukhya sahArA,pradhAna Ashraya
backdoor N 1. pIchhe kA dvAra,guptadvAra,pakShadvAra
background N 1. pR^iShThabhUmi,pichhavADA,chitra ke pIchhe kI bhUmi,2. a.ndherA sthAna
backside N 1. pIchhe kA hissA,pR^iShThabhAga
backslide VI 1. patita honA,dharma se giranA
backward A 1. pichhaDA huA,ma.nda,AlasI,anichchhuka,ulTA
backward Adv 1. pIchhe kI ora,pIchhe
bacon N 1. sUara mAsa( namakIna) ,sUara kA sUkhA namaka milAyA huA mA.nsa
bad A 1. burA,khoTA,dukhadAyI,bImAra,duShTa,abhAgA,abhadra,guNahIna
badge N 1. billA,chihna,chhApa,mohara,chaparAsa
badger N 1. bijjU
badger VT 1. utsukatA se pIchhA karanA
baffle VT 1. asama.njasa me.n DAlanA,ThaganA,ghabaDA denA,vyartha karanA
bag N 1. thailA,borA
bag VT 1. thaile me.n rakhanA
baggage N 1. sAmAna,asabAba,DerA-Da.nDA,khemA,senA kI sAmagrI
bagpipe N 1. mashakabIna,eka prakAra kI bA.nsurI bIna yA shahanAI
bail N 1. jamAnata,pratibhUti,2. gullI,3. mUTha,dastA
bailiff N 1. amIna,sarakArI nAjira
bait N 1. chArA,lAlacha,lobha,pralobhana
bait VT 1. chArA rakhanA,pha.ndA lagAnA
bake VT 1. se.nkanA,pakAnA,sukhAnA
baker N 1. nAnabAI,roTI vAlA
bakery N 1. bekarI,nAnabAI kI dUkAna,roTIghara
balance N 1. tarAjU,tulA,2. sheSha bhAga,baDhatI,3. sa.ntulana,barAbara,tola,4. tulA rAshi
balance VI 1. samatA rakhanA,AgA-pIchhA karanA,duvidhA me.n paDanA,2. sa.ntulita honA,barAbara honA
balance VT 1. tolanA,2. barAbara karanA,3. santulana karanA,pAsa~Nga karanA,dhArA karanA,sa.ntulita karanA,hisAba baiThAnA
balcony N 1. chhajjA,vArajA
bald A 1. ga.njA,2. na.ngA,binA pattiyo.n kA,bahuta hI sAdA,mAmUlI,chhoTA
baldness N 1. ga.njApana
bale N 1. gaTharI,poTalI,2. durbhAgya,duHkha,hAni
bale VT 1. ( pAnI) ulIchanA,2. gaTThara banAnA
balk N 1. shahatIra,laTThA,2. bAdhA,nirAshA
balk VT 1. jI churAnA,nirAsha karanA,bigADanA,2. TAla jAnA,bhulA denA
ball N 1. golA,piNDa,ge.nda,2. a.ngrejI nAcha
ballad N 1. sAdA gAnA,gIta,chhoTI kavitA
ballast N 1. roDA,bojha jo naukA ko sthira banAne ke liye rakhA jAtA hai,roDA,patthara Adi bhArI vastu
ballet N 1. nATaka,nAcha,rAsamaNDala
balloon N 1. gubbArA,vAyuyAna
ballot N 1. mata-patra
ballot VI 1. matadAnanA
balm N 1. bAma,mahakadAra lepa marahama,pIDA haraNa auShadhi
balmy A 1. sugandhayukta,sukhadAyI,shAntidAyaka
balsam N 1. gula me.nhadI,sukha dene vAlA marahama yA cha.ngA karane vAlI vastu
bamboo N 1. bA.nsa
ban N 1. niShedha,2. viGYApana
ban VT 1. niShedha karanA,roka denA
banal A 1. sAdhAraNa,mAmUlI,tuchchha,adhama,nIcha
banana N 1. kelA,kadalI
band N 1. paTTI,bandhana,2. samudAya,dala,giroha,jhuNDa,3. gAna maNDalI,gAne bajAne vAlo.n kA giroha
bandage N 1. paTTI,paTTA
bandage VT 1. paTTI bA.ndhanA
bandit N 1. DAkU,rAhajana
bandy VT 1. bahasa karanA,vivAda karanA,2. idhara se udhara mAranA yA phe.nkanA
bane N 1. viSha,2. vyathA,vipatti,mR^ityu,nAsha,dhva.nsa
bang VT 1. mAranA,Tho.nkanA,2. jora se shabda karanA,3. jora se ( phATaka Adi) banda karanA
bangle N 1. chUDI,kaDA,ka~Ngana
banish VT 1. nikAla denA,dUra karanA,bAhara kara denA,2. kAlepAnI bhejanA,desha nikAlA denA
banishment N 1. desha-nikAlA,nirvAsana,vanavAsa
bank N 1. bai.nka,bai.nkaghara,2. kinArA,taTa,3. bA.ndha,koThI
bank VTI 1. bai.nka me.n rUpayA rakhanA,2. bai.nka rakhanA,mahAjanI karanA
banker N 1. mahAjana,bai.nka kA mAlika yA adhyakSha
bankrupt N 1. divAliyA
bankruptcy N 1. divAlA
banner N 1. jha.nDA,dhvajA,patAkA
banquet N 1. bhoja,jevanAra,utsava
banquet VI 1. bhoja khAnA
banquet VT 1. bhoja denA
banter N 1. ha.nsI,ThaTThA,chuhala
banter VT 1. ha.nsI karanA,dillagI karanA,chuhala karanA,ha.nsI uDAnA
baptise VT 1. baptismA denA,2. nAma rakhanA
baptism N 1. baptismA,IsAI hone ke samaya prathama jala-sa.nskAra
baptize VT 1. baptismA denA,2. nAma rakhanA
bar N 1. shalAkA,chhaDa,Da.nDA,2. siTakinI,3. roka,rukAvaTa,4. adAlata me.n kaidiyo.n kA kaTagharA,5. vakIlo.n kA samudAya,6. chhUTa,7.bAra
bar VT 1. rokanA,bhItara na Ane denA,siTakinI se ba.nda karanA
barb N 1. A.nkaDI,kA.nTA
barbarian A 1. ja~NgalI,ga.nvAra,ashiShTa,asabhya
barbarian N 1. ja~NgalI,ga.nvAra,ashiShTa,asabhya
barbarism N 1. ja~NgalIpanA,asabhyatA,ga.nvArapana,ujaDDapana
barbarous A 1. ga.nvAra,pashu samAna,niShThura,banailA,asabhya
barber N 1. nAI
bard N 1. bhATa,kavi
bare A 1. na~NgA,nagna,anala.nkR^ita,khulA huA,khAlI,2. kevala
barefoot A 1. na~Nge pA.nva
barefooted Adv 1. na~Nge pA.nva se
barely Adv 1. mushkila se,kaThinAI se,kevala,2. spaShTatA se
bargain N 1. lena-dena,pakkI bAtachIta,kharIda-pharokhta,2. achchhA saudA
bargain VI 1. mola-bhAva karanA,mola-taula karanA,lena-dena me.n jhagaDanA,2. bAtachIta tai honA
bargain VT 1. bechanA,2. bAtachIta tai kara lenA
barge N 1. bajarA,mAla lAdane kI nAva,2. saira karane kI nAva
bark N 1. vR^ikSha kI chhAla,2. chhoTI nAva,3. bheDiyA-lomaDI-kutte Adi ke bhau.nkane kI AvAja
bark VI 1. bhau.nkanA
barley N 1. jau
barn N 1. khalihAna
barnacle N 1. ghoDe kI lohe kI nAtha,2. sIpa kI machhalI,3. ( pala.) ainaka
barometer N 1. bairomITara,vAyu-dAba-mApaka
baron N 1. tAllukadAra,i.nglai.nDa kA sabase nIche ke darje kA larDa,navAba
baroness N 1. tAlukadArastrI.i.nglai.nDa kA sabase nIche ke darje kA larDastrI.
barrack N 1. bairaka,sainiko.n ke liye banA ghara
barracks N 1. bairakaba,sainiko.n ke liye bane ghara
barrel N 1. pIpA,2. belanAkAra nalI
barrel VT 1. pIpe me.n bharanA
barren A 1. Usara,ba.njara,2. bA.njha,janana shakti-hIna
barricade N 1. morachA,roka,shatru kA dhAvA rokane ke liye banAyI gayI asthAyI divAra
barricade VT 1. morachA bA.ndhanA,rokanA,vighna upasthita karanA,ba.nda karanA,2. gaDha banA kara dR^iDha karanA,surakShita karanA
barrier N 1. roka,ADa,bachAva,2. sImA,3. nAkA,chu.ngI-Adi lene kA sthAna
barrister N 1. bairisTara,vakIla,pradhAna vakIla
barrow N 1. ThelA-gADI
barter N 1. vinimaya,adalA-badalA
barter VTI 1. vinimaya karanA,adalA-badalI karanA,eka vastu dekara dUsarI vastu lenA
base A 1. nIcha,kamInA,chhoTA,adhama
base N 1. pe.ndA,nI.nva,AdhAra
base VT 1. AdhArita karanA
baseless A 1. nirAdhAra
bashful A 1. lajjAshIla,mu.nhachora,namra,vinIta
basic A 1. buniyAdI,AdhAra bhUta,AdhAra kI,AdhAra sa.nba.ndhI,2. mUla
basic N 1. mUlatattva,2. AdhArabhUta sAmagrI
basil N 1. tulasI
basin N 1. chilamachI,kama gaharAI kA gola bartana,kaThautI,pyAlA,nA.nda,2. jalAshaya,tAlAba,3. nadI ke Asa-pAsa kI bhUmi
basis N 1. AdhAra,nI.nva,jaDa,mUla
bask VI 1. dhUpa khAnA,dhUpa se.nkanA
bask VT 1. dhUpa me.n garama karanA yA se.nkanA
basket N 1. DaliyA,TokarI
bastard A 1. dogalA,jAraja,2. jhUThA,khoTA
bastard N 1. dogalA,jAraja sa.ntAna,varNasa.nkara,2. jhUThA,nakalI
bastion N 1. gaDha,burja,,koTa,gaDhagaja,
bat N 1. chamagAdaDa,2. ge.nda khelane kA ballA
batch N 1. jatthA,guTa,ghAna,thoka
bate VT 1. ghaTAnA,sastA karanA
bath N 1. snAnaghara,gusalakhAnA,2. snAna,nahAna
bath VI 1. nahAnA
bath VT 1. nahalAnA
bathroom N 1. snAnaghara,gusalakhAnA
baton N 1. chhaDI,so.nTA,sipAhI kA DaNDA yA chhaDI
battalion N 1. palaTana,senA,2. senA kA eka bhAga
batten N 1. takhtA,paTTA,2. Amoda pramoda yukta jIvana
batten VI 1. phala phUlanA,mauja manAnA,Amoda-pramoda-yukta jIvana gujAranA,2. moTA honA,3. takhtA lagAnA
batter N 1. ballebAja,2. ATe dUdha ityAdi kI lapasI,leI
batter VT 1. kUTanA,girAnA,toDanA,DhAnA,2. golA chalAnA
battery N 1. baiTarI,2. mAra,choTa,3. topakhAnA,4. morachA,damadamA
battle N 1. laDAI,yuddha
battle VI 1. laDanA,sAmanA karanA
battlefield N 1. raNa-maidAna,yuddhabhUmi
battleship N 1. yuddhapota
bauble N 1. khilaunA,tuchchha vastu
bay N 1. khADI,2. tejapAta kA vR^ikSha,3. bhau.nkanA
bay VI 1. bhau.nkanA,2. gheranA,bADA bA.ndhanA
bay VT 1. kone me.n dabAnA,2. khADI me.n lAnA
bayonet N 1. sa.ngIna,kircha
bayonet VT 1. sa.ngIna banAnA,kircha mAranA
bazaar N 1. bAjAra,hATa,2. eka prakAra kA melA
be VI 1. honA,ho jAnA,rahanA,jInA
beach N 1. samudrataTa,samudra kA kinArA,tIra
beacon N 1. AkAshadIpa,rAta ke samaya rAstA batalAne ke liye prakAsha
beacon VT 1. diyA dikhAnA,prakAsha karanA
bead N 1. manakA,mAlA kA dAnA,mAlA
beak N 1. cho.ncha
beam N 1. kaDI,dharaNI,baDerI,2. tulA daNDa,3. kiraNa samUha
beam VI 1. prakAsha DAlanA,chamakanA
bean N 1. sema,lobiyA
bear N 1. bhAlU,rIchha
bear VI 1. sahanA,kaShTa uThAnA
bear VT 1. le jAnA,le chalanA,2. sahanA,3. jananA,utpanna karanA,phala denA
beard N 1. dADhI,2. bhuTTe Adi ke bAla
bearer N 1. vAhaka
bearing N 1. vahana,sahana,Dha~Nga,chhabi,2. lagAva,sa.nba.ndha,3. vyavahAra,chAla,abhiprAya
beast N 1. chaupAyA,pashu,2. kaThora manuShya
beat N 1. choTa,mAra,2. adhikAra
beat VI 1. dhaDakanA,2. TakarAnA
beat VT 1. mAranA,kUTanA,chhA.nTanA,phe.nTanA,2. harAnA,parAjita karanA
beatify VT 1. sukha denA,magna karanA,sukhI banAnA
beau N 1. ra.ngIlA,bA.nkA,chhailA,2. premI
beautiful A 1. sundara,saundaryayukta,divya
beautify VT 1. sajAnA,shR^i.ngAra karanA,sushobhita karanA,sundara banAnA,ala.nkR^ita karanA
beauty N 1. sundaratA,saundarya,manoharatA,lAvaNya,suhAvanApana
beaver N 1. UdabilAva
because Conj 1. kyo.nki,2. isa kAraNa se
beck N 1. sa.nketa,2. chhoTI nadI,sotA
beckon VT 1. sa.nketa karanA,A.nkha mAranA
become VI 1. bana jAnA,honA,ho jAnA
become VT 1. phabanA,ThIka honA,shobhA denA
becoming A 1. suhAvanA,shobhAjanaka,2. uchita,yogya,yathochita,upayogI,sajIlA
bed N 1. bichhaunA,bistara,chArapAI,2. taha,parta,3. pharsha,4. kyArI,5. tAlAba nadI Adi kA talA
bed VT 1. lagAnA,bonA
bedeck VT 1. sajAnA,sushobhita karanA,ala.nkR^ita karanA
bedlam N 1. pAgalakhAnA
bedridden A 1. shayyAgrasta,buDhApe yA bImArI ke kAraNa bistara para paDA huA
bee N 1. madhumakkhI
beef N 1. go mA.nsa
beehive N 1. madhumakkhI kA chhattA
beer N 1. biyara,jau kI madirA
beer-house N 1. sharAbaghara,jau kI madirA bikane kA ghara
beet N 1. chukandara
beet V 1. unnata karanA,sudhAranA,uThAnA,2. Aga jalAnA
beetle N 1. mogarI,2. gubarailA,bhau.nrA
befall VI 1. bItanA,honA
befall VT 1. A paDanA,bItanA,honA
befit V 1. shobhA denA,ThIka honA,phabanA
before Adv 1. pahale,Age,pUrva,
before Prep 1. Age,2. sammukha,sAmane,hAtha me.n,3. peshI me.n,sammukha,4. baDha kara,uttamatara
beforehand A 1. pahale se,prathama hI,
befriend V 1. kR^ipA karanA,sahAyatA denA,mitravat vyavahAra karanA
beg VI 1. bhIkha mA.nganA
beg VT 1. prArthanA karanA,vinaya karanA
beget VT 1. janma denA,2. paidA karanA,upajAnA,utpanna karanA,3. utpanna karanA,kAraNa honA
beggar N 1. bhikhArI,bhikShuka
beggar V 1. ka.ngAla kara denA,TukaDe ma.ngavAnA,daridra kara denA
begin VI 1. prArambha honA,utpatti honA,honA,uThanA
begin VT 1. prArambha karanA,paidA karanA,utpanna karanA
beginner N 1. prArambha karane vAlA,nI.nva DAlane vAlA,2. nausikhiyA,abhyAsI
beginning N 1. Arambha,Adi,utpatti,udbhava,nikAsa,dahAnA
behalf N 1. hetu,artha,sahArA,kAraNa,liye,nimitta
behave VI 1. vyavahAra karanA,chalanA,bartanA
behaviour N 1. bartAva,chAla chalana,AcharaNa,chAla DhAla
behead VT 1. sira kATanA,sira kATa kara alaga kara denA
behest N 1. AGYA,Adesha
behind Prep 1. pIchhe,pashchAta,ghATa,kamatara,2. dera me.n,nIche
behold VT 1. nihAranA,avalokana karanA,dhyAna pUrvaka dekhanA
beholden A 1. kR^itaGYa,anugrahIta
behoof N 1. lAbha,upakAra,pakSha,hita
behove VT 1. upayukta honA,phabanA,yogya honA,Avayashka honA
being A 1. vartamAna
being N 1. jIva,jIvana,avasthA,2. vaha jisakA astitva ho,3. jantu
belch VT 1. DakAra lenA,DakAranA,nikAla phe.nkanAjaise jvAlA mukhI pahADa se dhuye.n kA nikAlanAnA
beleaguer VT 1. ghera lenA,avarodha karanA
belie VT 1. jhUThA karanA,jhuThalAnA,mithyA pramANita karanA,doShAropaNa karanA,khoTA karanA
belief N 1. vishvAsa,pratIti,2. mata,iShTa,GYAna,3. vichAra,mata
believe VI 1. vishvAsa rakhanA,vichAra karanA,chintA karanA,anumAna karanA,mAnanA,2. bahAnA karanA
believe VT 1. vishvAsa karanA,mAnanA,pratIti karanA,nA
belittle VT 1. chhoTA karanA,mUlya ghaTAnA
bell N 1. gha.nTA,gha.nTI
bell VT 1. gha.nTI bA.ndhanA,gha.nTA lagAnA
belle N 1. ra.ngIlI,sundarI
bellicose A 1. laDAkA,yodhana shIla
belligerent A 1. yuddhakArI,yoddhA,laDAkA
belligerent N 1. yoddhA,laDAkA,manuShya yA dala
bellow N 1. garajana,sA.nDa kI garja,chillAhaTa
bellow VT 1. rambhAnA,sA.nDa kI bhA.nti jora se chillAnA,garjanA,garajanA
bellows N 1. dhau.nkanI,khAla
belly N 1. peTa,udara,jhola,kokha
belly VI 1. phUla uThanA
belly VT 1. phulAnA,bharanA,pUrA karanA
belong VI 1. kisI kA honA,mAlakiyata honA,2. sambandha yA sarokAra rakhanA,laganA,milA honA,lagA honA
belongings N 1. mAla,sampatti,2. kuTumbI,sambandhI
beloved A 1. priya,pyArA,chAha kiyA gayA,prema pAtra
beloved N 1. priya,prema pAtra
below Prep 1. tale,nIche,shreNI me.n kama yA nIche,2. dharatI para,3. pAtAla me.n,naraka me.n,4. samatulya se kama,utarA huA
belt N 1. peTI,paratalA,kamara bandha,kaTi bandha
bemoan VTI 1. pachhatAnA,ronA,vilApa karanA
bench N 1. bai.ncha,pIDhA bai.ncha,2. vichArAsana,dharmAsana,3. nyAyadhIsha samudAya
bend N 1. ghumAva,moDa,jhukAva,bala
bend VT 1. TeDhA karanA,jhukAnA,moDanA,2. dila lagAnA,3. basa me.n lAnA,sira jhukAnA
bend VT 1. jhuka jAnA,TeDhA ho jAnA
beneath Prep 1. nIche,tale,2. ayogya,utara kara
benediction N 1. AshIrvAda,kalyANa,dhanyavAda
benefactor N 1. hitakArI,bhalAI karane vAlA,upakArI,puNyAtmA
benefice N 1. dharmavR^itti,purohita kI jIvikA nimitta vR^itti,pAdarI kI pada vR^iddhi
beneficial A 1. guNakAraka,lAbhadAyaka,hitakara
benefit N 1. guNa,lAbha,hita,anugraha
benefit VI 1. lAbha uThAnA,lAbha yA upakAra honA
benefit VT 1. bhalA karanA,upakAra karanA,lAbha pahu.nchAnA
benevolence N 1. bhalAI,kR^ipA,dayA,hita,shubhachintA,2. dravyadAna
benevolent A 1. dayAlu,hitaiShI,bhalA chAhane vAlA,shIlavanta
benign A 1. kR^ipAlu,dayAshIla,mR^idu svabhAva,anukUla,hitakArI
bent A 1. TeDhA,muDA huA,jhukA huA,2. dR^iDha,kamara bA.ndhe huye
bent N 1. jho.nka,moDa,jhukAva,ruchi,ichchhA
bequeath VT 1. ichchhA patra( vasIyatanAmA) dvArA apanA dhana dUsare ko likha denA,vasIyata karanA
bequest N 1. sa.nkalpa.dAna,rikthadAna,vasIyata
berate VT 1. jora se DA.nTanA,dhamakAnA
bereave VT 1. va.nchita karanA,le lenA,chhIna lenA
bereavement N 1. gamI,priyajana kI mR^ityu,mauta,hAni
berry N 1. jhaDaberI,dAnA,pipalI,koI chhoTA phala,bera
berth N 1. bartha,jahAja me.n shayanasthAna,jahAja kI eka koTharI,2. naukarI,3. jahAja Thaharane kA sthAna,la.ngara DAlane kI jagaha,4. koI uchita yA TikA huA sthAna
berth VT 1. la.ngara DAlanA
beryl N 1. phIrojA,lahasuniyA
beset VT 1. ghera lenA,rokanA,satAnA,vyAkula karanA,nAka me.n dama karanA,TUTa paDanA
beside Prep 1. pAsa,nikaTa,lagabhaga,samIpa,viShaya se bAhara,upasa.ngata,pare,nyArA,2. atirikta,3. Ape se bAhara,Ape me.n nahI.n
besides Adv 1. aura bhI,isake uparAnta yA atirikta,sivAya isake,tisa para
besiege VT 1. ghera lenA.gherA DAlanA
best A 1. sarvottama,saba se achchhA,ati uttama,shreShTha
best Adv 1. sarvottama rIti se
best N 1. shreShTha avasthA,2. yathAsAdhya cheShTA
bestow VT 1. denA,dAna karanA,arpaNa karanA
bet N 1. sharta,bAjI,dA.nva,hoDa
bet VT 1. hoDa badanA,dA.nva lagAnA
betray VT 1. vishvAsaghAta karanA,dhokhe se pakaDA denA,vishvAsaghAta karake pakaDavA denA,2. vishvAsaghAta se batalAnA yA prakaTa karanA,3. chihna dikhalAnA,prakaTa karanA,patA denA,bhaNDA phoDanA,4. ulTI rAha batAnA,bahakAnA
better A 1. behatara,do vastuo.n yA vyaktiyo.n me.n shreShThatara,uttamatara
better Adv 1. behatara tarIke se,adhika achchhI rIti se,adhika subhIte se
better N 1. aura yogya vyakti,lAbha,subhItA,shreShThatA
better VT 1. sa.nvAranA,sundara banAnA,unnata karanA
between Prep 1. ke bIcha,bIcha me.n,me.n,madhya me.n
beverage N 1. rasa,pIne kI vastu,dArU,madirA,peya,pAna
bevy N 1. chiDiyo.n kA jhu.nDa,2. striyo.n kA dala,mahilA samudAya
beware VI 1. sAvadhAna honA,sacheta honA
bewilder VT 1. hairAna karanA,ghabarAnA,2. bhulAnA,bahakAnA
bewitch VT 1. jAdU karanA,mohita karanA,rijhAnA,lubhAnA,pha.nsAnA
beyond Prep 1. pAra,pare,udhara,bAhara,dUra,baDhavAra,Age
bias N 1. pakShapAta,taraphadArI,bhAva,jhukAva,2. kisI gola vastu kI eka ora kA bhAra
bib N 1. biba,chhoTA kapaDA jo bachcho.n kI chhAtI para kapaDo.n ko bachAne ke liye lagA diyA jAtA hai
biblical A 1. bAibila kA,bAibila sa.nba.ndhI,bAibila me.n likhA huA
bicameral A 1. do vyavasthApaka a.nga yukta
bicentenary A 1. do sau varSha vAlA,do shatAbdI kA
bicentenary N 1. do sau varShIya utsava,dvitIya shatAbdI kA utsava
bicker N 1. jhagaDA,andhAdhu.ndha laDAI
bicker VT 1. jhagaDanA,khaTapaTa karanA,no.nka jho.nka karanA,2. kA.npanA,shabda karate huye chalanA jaise nadInA
bicycle N 1. sAikila
bicyclist N 1. sAikila chalAne vAlA
bid N 1. nIlAma kI bolI
bid VT 1. bolI bolanA,mola ThaharAnA,2. AGYA denA,Adesha denA,3. nevatA denA
bidder N 1. bolI lagAnevAlA,nIlAma kI bolI bolane vAlA
bidding N 1. bolI,2. AGYA,Adesha,nima.ntraNa
bide VI 1. rahanA,basanA
bide VT 1. sahanA,bhoganA,2. pratIkShA karanA
biennial A 1. dvivArShika,do sAla taka rahane vAlA,do sAla me.n eka bAra vAlA
bier N 1. arthI,janAjA,murdA le jAne vAlI gADI
big A 1. baDA,mahAna,sthUla,2. mahatvapUrNa,3. garbhiNI,4. abhimAnI,5. bharapUra,6. phUlA huA
bigamy N 1. dvipatnItva,eka pati yA patnI ke jIte jI dUsarA vivAha karanA
bigot N 1. haThadharmI,kaTTara,apane mata kA haThI,pakShapAtI
bigotry N 1. haTha,pakShapAta,kaTTarapana
bile N 1. pitta
bill N 1. cho.ncha,2. lekhA patra,3. prastAvita rAjaniyama( kAnUna) ,4. nuskhA,auShadhividhAnapatra,5. eka laDAI kI kulhADI,paudhA katarane kI kai.nchI
bin N "1. DibbA,bhaNDAra,godAma,anAja, madirA Adi rakhane kA sthAna"
binary N 1. doharA,dviguNa,joDA,dvivarNa
bind VT 1. bA.ndhanA,kasanA,beDiyA.n DAlanA,2. ahasAnama.nda karanA,3. pakkA karanA,sharta karanA,4. koShThabaddha karanA,5. jiLa bA.ndhanA,6. lapeTanA
binding A 1. Avashyaka,uchita,rokane vAlA,bA.ndhane vAlA
binding N 1. jiLabandI,daphtI,jiLa
binocular N 1. dUrabIna
biographer N 1. jIvanI lekhaka
biography N 1. jIvanI
biology N 1. jIvaviGYAna,jIva aura udbhija sharIra kI vidyA
biplane N 1. dvipa.nkhI vAyuyAna
birch N 1. sanaubara kA peDa,sanTI
bird N 1. chiDiyA,pakShI
birth N 1. janma,utpatti,2. paitrika upAdhi,pada,3. gharAnA,kulInatA,4. janma denA,utpanna karanA
birthday N 1. janmadina
birthplace N 1. janmasthAna
birthrate N 1. janmadara
birthright N 1. janmasiddha adhikAra
biscuit N 1. biskuTa,TikiyA
bishop N 1. bishapa,baDA pAdarI,dharmAdhyakSha
bismuth A 1. phUla,dhAtu,kA.nsA
bit N 1. TukaDA,2. dahAnA,lagAma,3. kaura,grAsa,4. chhoTA a.nsha
bitch N 1. kutiyA
bite VT 1. kutaranA,dA.nta se kATanA,2. dukha denA,3. pakaDa lenA,thAmanA,4. Da.nka mAranA,5. mu.nha mAranA,chArA lenA,6. ThaganA
biting A 1. teja,chubhatI huI,tIkShNa,kaTu,pIDA kara
bitter A 1. kaDuvA,jhAladAra,charaparA,2. kaThora,santApI,shokamaya
bitterly Adv 1. kaDuvAhaTa ke sAtha,phUTa phUTa kara,dhADa mAra kara,jora se,kasa ke,adhika
bitterness N 1. kaDuvApana,tIkShNatA,2. dveSha,3. kArkashya,kaTu svabhAva,4. shoka,dukha
bitumen N 1. rAla
biweekly Adv 1. arddhasAptAhika,saptAha me.n do bAra
black A 1. kAlA,shyAma,2. a.ndherA,3. bhaya.nkara,4. udAsa,sogI
blackboard N 1. blaikaborDa,shyAmapaTTa
blacking N 1. syAhI,chamaDA Adi chamakAne kI syAhI
blackmail N 1. blaikamela,dhamakI dvArA rUpayA lenA
blacksmith N 1. luhAra
blade N 1. pattI,dala,a.nkura,2. dhAra,phalachAkU Adi kA
blame N 1. doSha,kala.nka,pApa,aparAdhI
blame VI 1. doSha lagAnA,aparAdhI ThaharAnA
blameless A 1. nirdoSha
bland A 1. komala,narama,chikanA,halakA
blank A 1. ujjvala,korA,2. khAlI,shUnya,3. hakkA bakkA
blank N 1. rikta sthAna
blanket N 1. kambala,loI
blaspheme VT 1. IshvaranindA karanA,Ishvara yA kisI pavitra vastu kI nindA karanA
blasphemy N 1. Ishvara nindA
blast N 1. visphoTa,2. A.ndhI,jho.nkA,jora kI phU.nka,jhulasa,vipada,vAyuvega,3. bhabhaka,4. havA se bajane vAle bAje kA shabda
blast VT 1. bArUda se uDA denA,2. naShTa karanA,jhulasA denA
blaze N 1. lau,bhaDaka,chamaka,dIpti,jvAlA
blaze VT 1. lau uThanA,bhaDakAnA,phailanA,2. prakaTa honA,vikhyAta honA
bleach VI 1. ujalA honA,nikhara jAnA
bleach VT 1. ujalA karanA,nikhAranA
bleak A 1. udAsa,sUnA,rUkhA,2. khulA huA,3. shItala
bleed VI 1. lahU nikAlanA,khUna denA,2. katla honA,3. rUpayA khonA,4. kuDhanA,dila dukhAnA
bleed VT 1. lahU nikAlanA
blemish N 1. kala.nka,doSha,truTi
blend N 1. mela,mishraNa
blend VI 1. milanA
blend VT 1. milAnA,mishraNa karanA,gaDabaDa karanA
bless VT 1. AshIrvAda denA,saubhAgyashAlI karanA,2. praphullita karanA,prasha.nsA karanA,guNa gAnA
blessed A 1. bhAgyavAna,pavitra,praphullita,samR^iddha,dhanya
blessing N 1. AshIrvAda,anugraha,kR^ipA,Ishvara kI dena
blight N 1. pAlA,tuShAra
blight VT 1. kumhalAnA,murajhAnA,pAlA mAranA
blind A 1. netrahIna,a.ndhA,2. aGYAna,besamajha,3. banda
blind N 1. ADa,paTTI,2. jhilamilI,3. dhokhA,bhulAvA
blind VT 1. andhA karanA,dhokhA denA,2. A.nkha michaunInA
blindfold VT 1. A.nkha banda kara denA,bhaTakA denA
blindness N 1. andhApana,2. aGYAnatA
blink N 1. jagamagAhaTa,jhalaka,jhapaka
blink VT 1. A.nkha jhapakAnA,A.nkhe.n michamichAnA,thoDA dekhanA,TimaTimAnA
bliss N 1. Ananda,harSha,kalyANa,ma.ngala,vilAsa
blister N 1. chhAlA,phapholA,phunsI
blithe A 1. ha.nsamukha,pulakita,laharI,Anandita,prasannachita
bloat VI 1. phUlanA,sUjanA
bloat VT 1. phulAnA,sujAnA
block N 1. blaka,khaNDa,laTThA,kundA,2. roka,3. phA.nsI dene kA takhtA,4. kIla,5. gharo.n kI pa.nkti,6. guTakA
block VT 1. rokanA,banda karanA
blockade N 1. nAkAbandI,kisI sthAna ko senA yA jahAja se ghera lenA
blockade VT 1. ghera lenA,nAkAba.ndI karanA
blond A 1. sunaharA bhUrA,halke sunahare bhUre ra.nga kA,2. sundara,gorA
blond N 1. gore sharIra va nIlI A.nkha vAlA manuShya
blonde A 1. sunaharA bhUrA,halke sunahare bhUre ra.nga kA,2. sundara,gorA
blonde N 1. gore sharIra va nIlI A.nkha vAlA manuShya
blood N 1. rakta,khUna,lahU,2. va.nsha,kula,gotra,3. svabhAva
bloodless A 1. raktahIna,pIlA,kaThora,2. mR^ita
bloodshed N 1. raktapAta,vadha,raktabahAva
bloody A 1. kaThora,nirdayI,lahUluhAna,hatyArA
bloom N 1. kalI,ko.npala,phUla,puShpa,2. baura,lAlI,yauvana,navayauvanA
bloom VI 1. phUlanA,khilanA,bahAra para AnA,umaDanA
blossom N 1. kalI,ko.npala,phUla,puShpa
blossom VI 1. phUlanA,khilanA,samR^iddha honA,phalanA
blot N 1. dAga,dhabbA
blot VT 1. chhIlanA,2. dAgadAra karanA,dhabbA lagAnA
blow N 1. choTa,ghU.nsA,2. makkhI ke aNDe,3. havA kA jho.nkA
blow VI 1. uDa jAnA,phUla jAnA,akaDanA,2. bhaka se ho jAnA,phaTa jAnA
blow VT 1. uDAnA,phulAnA,bajAnA,havA bharanA,bulabulA banAnA,2. dahakAnA,jalAnA,3. phailAnA,prasiddha karanA
blue A 1. nIlA,AsamAnI,AkAshI
blue N 1. nIla,AsamAnI ra.nga,2. AkAsha,3. samudra
bluestone N 1. nIlA thothA,tUtiyA
bluff A 1. baDA,DhITha,kaTTara,rUkhA,karkasha,chauDA
bluff N 1. pahADI,DA.nga,2. dhamakI,baDI baDI nijI prasha.nsA kI bAte.n kevala
bluff VT 1. baDI baDI bAte.n karake bhulAvA denA
blunder N 1. baDI bhUla,doSha
blunder VI 1. kuprabandha karanA,binA soche samajhe kaha DAlanA
blunder VT 1. baDI bhUla karanA
blunt A 1. ku.nThita,sIdhA sAdA,ujaDDa,rUkhA,sthUla
blunt VT 1. dhAra kama karanA,manda karanA
blur N 1. chittI,dhu.ndhalApana,kala.nka,dAga
blur VT 1. dhabbA DAlanA,dhu.ndhalA kara denA
blurt VT 1. besamajhe bUjhe kahanA
blush N 1. mukhaDe para kI lAlI,2. achAnaka dR^ishya
blush VT 1. lajjita honA,lAla ra.nga ho jAnA
bluster N 1. shekhI,DI.nga,bandara dhamakI
bluster VT 1. sanasanAnA,dhamakAnA
boar N 1. ja.ngalI sUara
board N 1. borDa,paTTa,paTarA,takhtA,2. meja,3. jahAja kA takhtA,4. bhojana,5. sabhA,pa.nchAyata,ra.ngama.ncha
board VI 1. bhojana karanA,khAnA khAnA
board VT 1. bhojana denA,khilAnA,2. chaDhAnA,3. paTarA lagAnA
boarder N 1. borDara,niyata hisAba para dUsare ke sAtha khAnA khAne vAlA,2. jo jahAja para jAtA hai
boarding house N 1. chhAtrAlaya,khAne aura rahane kA sthAna
boast N 1. baDAI,DI.nga,shekhI,aha.nkAra,2. abhimAna yA baDAI kI bAta
boast VI 1. lambI chauDI hA.nkanA,abhimAna yukta bAta karanA,shekhI mAranA
boast VT 1. lambI chauDI hA.nkanA,abhimAna yukta bAta karanA,shekhI mAranA,a.nhakAra karanA
boastful A 1. dambhI,ghamaNDI,labADiyA,darpI
boat N 1. nAva,naukA
boatman N 1. kevaTa,nAvika,mA.njhI,nAva vAlA
bob N 1. laTakana,jhumakA,2. hichakolA,3. jhA.nsA,paTTI
bob VI 1. hilanA,DolanA,Upara nIche honA
bob VT 1. uThA girAnA,Upara nIche karanA,2. thappaDa lagAnA
bode VTI 1. shakuna denA,pahale se chetAnA,Agama kahanA
bodice N 1. a.ngiyA,cholI,ka.nchukI
bodily A 1. shArIrika,daihika
bodily Adv 1. shArIrika rUpa se,deha se,2. bilkula,ekadama
body N 1. sharIra,deha,kAyA,2. manuShya,jana,3. mukhya bhAga,mukhya a.nga,4. sa.nsthA,jhunDa,janasamUha,vastu,pi.nDa
bodyguard N 1. baDIgArDa,a.ngarakShaka,tanarakShaka
bog N 1. daladala,pa.nka,pha.nsAva
boggle N 1. sha.nkA,sa.ndeha,Apatti,phUhaDapana
boggle VT 1. jhijhakanA,hichakichAnA
bogus A 1. nakalI,banAvaTI,jhUThA,kalpita
boil N 1. phoDA,chhAlA,sUjana
boil VI 1. ubalanA,khaulanA,garama honA
boil VT 1. ubAlanA
boiler N 1. baTuA,patIlI,kaDhAI,baTalohI
boisterous A 1. udhamI,prachaNDa,prabala,garjanakArI,kalahakArI
bold A 1. daba.nga,nirbhIka,shUra,vIra,utsAhI,niDara,dilera,2. pramukha,spaShTa,3. khaDA,sIdhA
bolster N 1. masanada,gAvatakiyA,gola lambA takiyA,gaddI,2. AdhAra,sahArA,avalamba
bolster VT 1. sahArA denA,takiyA lagAnA,rakShA karanA
bolt N 1. chaTakhanI,khaTakA,2. tIra,bANa,3. phalA.nga
bolt VI 1. bhAga jAnA,champata ho jAnA,phura se nikala jAnA
bolt VT 1. chaTakhanI lagAnA,beDI DAlanA,2. haDapa kara jAnA,3. parakhanA,chhAnabIna karanA
bomb N 1. bama,bama kA golA
bomb VI 1. bama phe.nkanA
bomb VT 1. bama girAnA,bama se AkramaNa karanA
bombard VT 1. golA chalAnA,topo.n se uDAnA
bombast N 1. shabdADambara,anarthaka baDe baDe shabdo.n kA prayoga,lambI chauDI bAtachIta
bombastic A 1. shabdADambarayukta,baDe baDe shabdo.n se bharA huA
bond N 1. bandhana,bandha,joDa,mela,2. pratiGYA patra,3. kartavya,karma
bondage N 1. dAsatva,kaida,bandhana
bone N 1. haDDI,asthi
bonfire N 1. holI,alAva,jayasUchaka agni,agnikrIDA
bonnet N 1. TopIstriyo.n ke oDhane kI
bonny A 1. sundara,cha.nchala,rUpavAna,khilADI,suDaula,chapala,magna,harShita
bonus N 1. bonasa,pAritoShika,lAbha
bony A 1. haDDIdAra,puShTa,moTA tAjA
booby N 1. mUrkha,anADI,buddhihIna
book N 1. pustaka,kitAba,pothI,gra.ntha
book VT 1. likhanA,bahI me.n likhanA,TA.nka rakhanA,2. buka karanA
bookcase N 1. kitAbo.n kI alamArI
booklet N 1. chhoTI pustaka,guTakA
bookseller N 1. pustakavikretA,pustaka bechane vAlA
book keeper N 1. munIma,lekhAkAra
book keeping N 1. hisAba kitAba,bahI khAtA,lekhA jokhA
boom N 1. bhinabhinAhaTa,sanasanAhaTa,danAdana,topa kA shabda,2. bhAva kA baDhanA,mUlya vR^iddhi,2. pAla phailAne kI ballI yA chhaDa
boom VT 1. garajanA,golI kA shabda karanA,danadanA,jha.nkAranA,2. jhapaTa ke jAnA
boon N 1. varadAna,prasAda,2. prArthanA,3. anugraha,4. kR^ipAlu,mR^idusvabhAva,dAtA,udAra
boot N 1. jUtA,2. lAbha,3. upAya,4. kaShTa pahu.nchAne kA eka yantra
booth N 1. chhappara,jho.npaDA,kuTI,mele kI dukAna
bootstrap N 1. jUte kA phItA
booty N 1. lUTa,lUTa kA mAla
border N 1. kinArA,chhora,sImA,kagAra,gherA,2. A.nchala,bela,goTa
bore N 1. chheda,randhra,chhidra,2. sutArI,baranA,bandhana,3. ta.nga karane vAlA manuShya,4. lahara kA chaDhAva,5. bandUka ityAdi kI nalI kA chheda
bore VTI 1. chheda karanA,ta.nga karanA,dukhI karanA
borough N 1. nagara,nagara jo pArliyAme.nTa me.n apanA pratinidhi bheje
borrow VT 1. udhAra mA.nganA,R^iNa lenA,2. anukaraNa karanA
bosom N 1. chhAtI,hR^idaya,2. Ali.ngana,3. bhItara,abhya.ntara,4. vishvAsI,a.ntara.nga,hArdika
bosom VT 1. mana me.n rakhanA,peTa me.n rakhanA,chhipAnA
boss N 1. phUlI,bUTA,2. praba.ndhakartA,netA,aguA
boss VT 1. prabandha karanA,dekhabhAla karanA
botany N 1. vanaspatishAstra,jaDI bUTI kI vidyA,vanaspati vidyA
botch N 1. muhA.nsA,phunsI,2. kachchA kAma,bhaddA kAma
both Conj 1. dono,ubhaya
both Det 1. dono,ubhaya
bother VT 1. khijAnA,vyAkula karanA,nAka me.n dama karanA,jAna khAnA,ta.nga karanA
bothersome A 1. kaShTaprada,jha.njhaTI,bakheDe kA
bottle N 1. botala,shIshI
bottle VT 1. botala me.n banda karanA,ba.ndhana me.n rakhanA
bottom N 1. talA,pe.ndA,sabase nIche kA bhAga,2. AdhAra,nI.nva,3. jahAja,4. talachhaTa,gAda
bottomless A 1. athAha,agama
bough N 1. shAkhA,DAla,TahanI
bouillon N 1. rasA,jhola,shorabA
boulder N 1. bA.nTa,baTTA,gola patthara
bounce N 1. chhalA.nga,chaukaDI,kulA.ncha,dhamAkA,dhakkA,2. DI.nga
bounce VI 1. uchhala paDanA,kUda uThanA,2. DI.nga mAranA,3. khaTakhaTAnA
bound A 1. jAne vAlA,lAchAra,vivasha
bound N 1. chhalA.nga,uchhala kUda,2. sImA
bound VTI 1. sImA bA.ndhanA,parimita karanA,gheranA,2. rokanA,3. kUdanA,kulA.nche mAranA,uchhalanA
boundary N 1. sImA,gherA,meDha
boundless A 1. asIma,ananta,amita,niravadhi
bounty N 1. udAratA,dAnashIlatA,sahAyatA,2. inAma
bouquet N 1. guladastA,phUlo.n kA guchchhA
bourgeoisie N 1. burjuA,madhya vargI
bourn N 1. chhora,kinArA,sImA,2. dhArA,saritA
boutique N 1. buTIka,2. jhagaDA,3. pArI,bArI,4. jA.ncha
bovine A 1. pashuvat,gAya gorU samAna,Da.ngara jaisA
bow N 1. praNAma,namaskAra,praNAma karane me.n jhukanA,2. anADI,3. dhanuSha,kamAna
bow TVI 1. jhukanA,praNAma yA namaskAra karanA,2. mAnanA
bower N 1. ku.nja,kuTI,latA ma.nDapa
bowl N 1. kaTorA,pyAlA,2. lakaDI kI ge.nda
bowl VT 1. ge.nda phe.nkanA,ge.nda se khelanA,luDhakAnA
bowman N 1. dhanuShadhArI,niSha.ngI
box N 1. sandUka,2. ghU.nsA,3. kochavAna ke baiThane kI jagaha
box VI 1. ghUsama ghU.nsA karanA,mukkA laDAnA
box VT 1. sandUka me.n banda karanA,2. ghU.nsA yA mukkA mAranA
boy N 1. laDakA,bAlaka,shishu
boycott VT 1. bahiShkAra karanA,vyavahAra banda kara denA
boyhood N 1. laDakapana,bAlyAvasthA,shaishava
boyish A 1. laDakapane kA,laDako.n ke svabhAva vAlA,bAlasadR^isha
brace N 1. bandhana,charma badha,paTTI,tamasA,joDA,2. ghera,lakIra,3. dhanukoShThaka
brace VT 1. bA.ndhanA,kasanA,dR^iDhatA se pakaDanA,2. sahArA denA,dR^iDha karanA,3. tanI lagAnA,adavAna kasanA
bracelet N 1. chUDI,ka.ngana,pau.nhachI
brach N 1. AkheTI kutiyA
bracket N 1. braikaTa,divAlagIra
bracket VT 1. koShTha me.n banda karanA
brackish A 1. khArI,khArA
brag N 1. abhimAna,DI.nga,apanI prasha.nsA,2. tAsha kA eka khela
brag VT 1. DI.nga hA.nkanA,apanI prasha.nsA karanA
braid N 1. veNI,choTI,guthe huye bAla,taha,chunnaTa
braid VT 1. baTanA,gU.nthanA
brain N 1. mastiShka,2. samajha,buddhi
brake N 1. jhADI,ka.nTakabana,2. ka.nghI,3. pahiyo.n kI roka,gatirodhaka,aTakAva,4. paTarA,maiDhA,hai.ngA,5. ghoDe nikAlane kI khaDakhaDiyA
bramble N 1. kaTIlI jhADI
bran N 1. bhUsI,chokara
branch A 1. sahAyaka,adhIna
branch N 1. shAkhA,DAlI,TahanI,2. bhAga,TukaDA,shAkhA,3. kula,santAna,3. hiraNa ke sI.nga
branch VI 1. phUTa nikalanA,vibhAjita honA
branch VT 1. shAkhAye.n nikAlanA,vibhAjita karanA,bA.nTanA,2. bela bUTo se sushobhita karanA
brand N 1. jalI huI lakaDI,2. talavAra,3. dAga,chhApa,saudAgaro.n kA chihna,kala.nka kA TIkA
brand VT 1. garama lohe se jalAnA,chihna banAnA,kala.nka lagAnA
brandish VT 1. ghumAnA,phirAnA,bhA.njanA,lapalapAnA
brandy N 1. brA.nDI,eka prakAra kI madirA
brass N 1. pItala,2. gustAkha,nirlajja,dhR^iShTa
bravado N 1. sAhasa pradarshana,gIdaDa bhabhakI,dhamakI,DI.nga
brave A 1. shUravIra,bahAdura,sAhasI
brave VT 1. sAmanA karanA,lalakAranA
bravery N 1. shUratA,bahAdurI,vIratA,sAhasa
brawl N 1. laDAI,jhagaDA,gulagapADA
brawl VT 1. jhagaDanA,gAlI galauja karanA,gulagapADA karanA
brawn N 1. sUara kA mA.nsa,khama,2. puTThA
brawny A 1. sabala,puShTa,gaThIlA,balavAna
bray N 1. re.nkanA,gadhe kA shabda
bray VT 1. re.nkanA,hI.nkanA
brazen A 1. pItala kA,2. nirlaja,besharma
breach N 1. darAra,2. ulla.nghana,TUTa,bha.njana,bha.nga,3. laDAI,manamuTAva
breach VT 1. darAra karanA,chheda karanA,se.ndha karanA
bread N 1. breDa,roTI,2. jIvikA,rojI
breadth N 1. chauDAI,vistAra,vistR^ita,2. pATa,3. AsAra
break N 1. TUTa,darAra,khAlI yA TUTI jagaha,antara
break VT 1. toDanA,TukaDe TukaDe karanA,2. bala toDanA,jora ghaTAnA,kama karanA,nAsha karanA,3. bhaNDA phoDanA,prakaTa karanA,4. toDanA,phoDanA,5. bha.nga karanA,la.nghana karanA,6. pAlanA,7.TUTanA,phaTanA,khila jAnA,8.TakarAnA,thapeDa khAnA,9.pau phaTanA,taDakA honA,aruNodaya honA
breaker N 1. toDane vAlA,chaTTAno.n se Takkara khAne vAlI lahara
breakfast N 1. jalapAna,nAshtA,kalevA,2. chhoTI hAjirI
breast N 1. chhAtI,hR^idaya,sInA,antaHkaraNa
breath N 1. shvAsa,sA.nsa,prANa
breathe VTI 1. sA.nsa lenA,2. chupake se kahanA
breathless A 1. hA.nphatA huA,prANahIna,mR^ita
breech N 1. pe.ndA,sharIra kA nichalA hissA
breed N 1. kula,va.nsha,jhola,
breed VT 1. paidA karanA,pAlanA,pAlana poShaNa karanA
breeding N 1. jananA,pAlana poShaNa,shikShaNa,shikShA,2. prakAra,Dha.nga
breeze N 1. manda samIra
brevity N 1. sa.nkShepa,laghutA,kamI
brew VI 1. madirA banAnA,2. umaDanA,ghumaDanA,3. ekatra honA
brew VT 1. madya banAnA,madya khI.nchanA
brewery N 1. sharAba kI bhaTTI,madya banAne kA sthAna yA bhaTTI,kalAlI
bribe N 1. rishvata,ghUsa,pralobhana
bribe VT 1. rishvata denA,ghUsa denA,pralobhana denA
bribery N 1. ghUsa lenA yA denA
brick N 1. I.nTa
bridal A 1. vadhU kA,vaivAhika
bridal N 1. vivAha,vivAhotsava
bride N 1. navavadhU,dulhana
bridegroom N 1. vara,dUlhA
bridesmaid N 1. dulhana kI sahelI
bridge N 1. pula,setu,2. tAsha kA eka khela
bridge VT 1. pula bA.ndhanA,2. a.ntara miTAnA,milAnA
bridle N 1. lagAma,bAga,rashmi,nakela,2. nigraha,roka
bridle VT 1. lagAma denA,rokanA,dabAnA
brief A 1. sa.nkShepa,sa.nkShipta,laghu,kama
brief N 1. sa.nkShipta vR^itAnta,sArapatra
brig N 1. do mastUla vAlI naukA
brigade N 1. senAdala,senA kA eka bhAga,palTana,vyUha,vAhinI
bright A 1. chamakIlA,ujjavala,dIptimAna,2. chandrabadana,sundara
brighten VI 1. ujjavala honA,chamakanA,2. AshAnvita honA,prasanna honA
brighten VT 1. ujjavala kara denA,chamakAnA,2. uchcha pada denA
brightness N 1. chamaka,damaka,jhalaka,dIpti,2. kIrti,pratApa,3. chapalatA,sajIvatA
brilliance N 1. chamaka,damaka,jhalaka,dIpti
brilliant A 1. chamakadAra,dIptimAna,tejomaya,chaTakIlA,bhaDakIlA,2. buddhimAna,guNayukta
brim N 1. kinArA,kora,kagAra
brimstone N 1. gandhaka
brine N 1. khArA pAnI,2. samudra,3. A.nsU
bring VT 1. le AnA,lAnA,le jAnA,pesha karanA
brink N 1. karArA,kinArA,tIra,taTa
brisk A 1. phurtIlA,chapala,teja,chAlAka
brisket N 1. jAnavara kI chhAtI
bristle N 1. sUara kA bAla
bristle VT 1. sIdhA khaDA honA
brittle A 1. sugama,nAjuka,bha.ngura
broach N 1. baramA,sIkha,salAI
broach VT 1. chhedanA,kholanA,Arambha karanA,2. charchA karanA
broad A 1. chauDA,khulA huA,phailA huA,spaShTa,2. mukhya
broadcast A 1. prasArita,phailA huA,chhitarAyA huA,phe.nkA huA
broadcast Adv 1. chAro.n ora,phe.nka kara
broadcast VTI 1. prasArita karanA,phailAnA,chhITanA,idhara udhara phe.nkanA,2. betAra ke tAra dvArA phailAnA
broaden VT 1. chauDA karanA,vistR^ita karanA
broadside N 1. naukA kA eka pakSha
brocade N 1. brokeDa,jarI vastra bela bUTedAra
broil N 1. jhagaDA,laDAI,shoragula
broil VI 1. bhunanA,jhulasanA
broil VT 1. chunanA,se.nkanA,2. bhunA huA mA.nsanA
broker N 1. dalAla
brokerage N 1. dalAlI,dastUrI
bronchitis N 1. phephaDe kI sUjana,kaNTha kI sUjana
bronze N 1. kA.nsA
brooch N 1. juganU,dhukadhukI,eka prakAra kA gahanA
brood N 1. bachche,2. jhola,3. samUha
brood VI 1. chintA karanA,baDI sAvadhAnI se chintA me.n rahanA,socha me.n DUbanA,2. aNDe senA
brook N 1. nadI,nAlA
brook VT 1. sahanA,uThAnA
broom N 1. jhADU,baDhanI,jhAU,buhArI
broth N 1. shorabA,mA.nsa kA jUsa,rasA
brother N 1. bhAI,sahodara,ba.ndhu,bhrAtA,2. sahakArI
brotherhood N 1. bhrAtR^ibhAva,bandhutva,bhAIchArA,2. samAja
brotherly A 1. bhAI chAre kA,bhrAtrIya,bhrAtR^isadR^isha,bhAI kI bhA.nti,snehamaya
brow N 1. bhau.n,bhR^ikuTi,2. kinArA,3. mAthA,lalATa,kapAla
brown A 1. bhUrA
brown N 1. bhUrA ra.nga
browse N 1. ko.npala,sAgapAta,chArA,hariyAlI,paudho.n kI DAlI,pattI
browse VI 1. charanA,sAgapAta khAnA,chuganA,2. panne palaTanA
bruise N 1. choTa,AghAta,kShata
bruise VT 1. kuchalanA,kUTanA,dalanA
brutal A 1. kaThora,nirdayI,pashutulya,asabhya
brute A 1. kaThora,nirdayI
brute N 1. pashu,jAnavara,2. nIcha,bhAvashUnya manuShya,krUrAchAra
bubble A 1. asatya,va.nchaka,asAra
bubble N 1. bulabulA
bubble VI 1. khadabadAnA,bulabule uThanA
buck N 1. mR^iga,hirana,2. chhailA
bucket N 1. bAlTI,Dola,DolachI
buckle N 1. bakasuA,peTI
buckle VT 1. bakasuA lagAnA,bakalasa kasanA
bud N 1. kalama lagAnA
bud N 1. kalI,ko.npala,a.nkura,pallava
bud VI 1. kaliyAnA,kalI nikAlanA
budge VI 1. hilanA,haTanA
budge VT 1. hilAnA,haTAnA
budget N 1. bajaTa,pU.njI,gaTharI,thailA,2. Aya-vyaya kA lekhA
buff A 1. bAdAmI ra.nga kA
buff N 1. bhai.nsa Adi kA chamaDA
buffalo N 1. bhai.nsA
buffet N 1. ghU.nsA,thappaDa,dhakkA,2. AhAra kakSha,3. buphe
buffet VT 1. ghU.nsA yA thappaDa mAranA,mukkA mAranA
buffoon N 1. bhA.nDa,ThaTholA,svA.ngI
bug N 1. khaTamala,khaTakIDA,UDisa
bugle N 1. bigula,turahI,karanAI
build N 1. nirmANa,banAvaTa
build VI 1. AdhAra rakhanA,nI.nva DAlanA
build VT 1. banAnA,makAna uThAnA,2. sthApita karanA,bala denA
building N 1. nirmANa,koThI banAnA,banAvaTa,2. bhavana,ghara,havelI
bulb N 1. balba,bijalI kA golA,2. gA.nTha,poThI,gaTTA,kanda
bulge N 1. ubhAra,pIpe kA sabase chauDA bhAga
bulge VI 1. phUlanA,ubharanA,nikala AnA
bulk N 1. adhikA.nsha,parimANa,DIla,vitta,vistAra
bulk VI 1. dikhanA,jAna paDanA,bojhA honA,Avashyaka honA
bulky A 1. baDA,baDe AkAra kA,bhArI,2. sthUla
bull N 1. sA.nDa,vR^iShabha,2. popa kA Adesha
bulldog N 1. baDA chauDe mu.nha kA kuttA,2. haThI aura sAhasI manuShya
bullet N 1. golI,2. bandUka kI golI
bulletin N 1. sarakArI samAchAra,gajaTa,smaraNa patra
bullion N 1. chA.ndI kI I.nTa,sone kI I.nTa
bullock N 1. baila,bardhA,badhiyA,vR^iShabha
bully A 1. dhau.nsa dikhAnevAlA
bully N 1. dhau.nsa dikhAnevAlA manuShya,dAdA,jhagaDAlU manuShya,2. sura.ngI AdamI kA hathauDA
bully VT 1. dhamakAnA,jhiDakanA,2. ta.nga karanA,dukha denA
bulwark N 1. koTa,chAradIvArI,prAkAra,2. shahara-panAha,rakShaNa-sAdhana
bump N 1. sUjana,gumaDA,gA.nTha,dadoDA,2. Takkara,dhamAkA
bumper N 1. bampara,mu.nha taka bharA huA kaTorA yA gilAsa
bun N 1. bana,chhoTI mIThI breDa,mIThA samosA,gulagulA
bunch N 1. guchchhA,gumphA,gA.nTha
bunch VI 1. ekatra honA,phailanA,jhADa honA
bundle N 1. gaThThA,gaTharI,pulindA
bungalow N 1. ba.ngalA,koThI,ghara
bungle VT 1. gaDabaDa karanA,ghapalA karanA,phUhaDapane se karanA,anADI sA kAma karanA
buoy N 1. tarerI,pAnI para tairanevAlA chihna
buoy VT 1. tairanevAlA chihna lagAnA,tairatA huA rakhanA,sambhAlanA
buoyancy N 1. tairAva,halakApana,plavanashIlatA,lAghava
buoyant A 1. prasanna,praphullita,plavanashIla,2. tairatA huA,bahatA huA
burden N 1. bojha,bhAra,2. dukhajanaka vastu,3. Teka,dhrUpada,anupada,gIta kA eka bhAga jo sabaloga milakara gAte hai.n
burden VT 1. lAdanA,bojha rakhanA,2. bhAra rakhanA,pratibaddha karanA
burdensome A 1. bhArI,kaShTadAyaka,pIDAkAra
bureau N 1. likhane kI meja,daphtara,vibhAga
bureaucracy N 1. naukarashAhI,adhikArIvarga,2. karmachAriyo.n dvArA shAsana
burgess N 1. nAgarika,nagarajana
burglar N 1. chora,se.ndha lagAnevAlA,kummala denevAlA,sa.ndhi chora
burial N 1. daphana karanA,gADanA,miTTI denA
burke VT 1. galA gho.nTa kara mAranA,chupake se samApta karanA
burlesque A 1. ha.nsI kA,tamAshe kA,parihAsya,hAsakara
burlesque N 1. majAka,khillI,ha.nsI kI nakala karanA,ThaThThA,parihAsa
burlesque VT 1. ha.nsI uDAnA,ha.nsI karanA,ThaTholI karanA
burly A 1. sthUla,balavAna,puShTa,haThThA-kaThThA,pracha.nDa
burn N 1. jalane kA ghAva,jalana
burn VI 1. jalanA,Aga laganA,2. dukhita honA,3. krodha me.n AnA
burn VT 1. jalAnA,phU.nkanA,dAganA
burner N 1. jalAnevAlA,2. barnara,jvAlaka,laimpa ityAdi kA bhAga jisame.n se jvAlA nikalatI hai
burning A 1. dAhaka,tApaka,jalAnevAlA,2. adhika,cha.nDa,atyanta,vivAdAspada,uttejaka
burnish VI 1. chamakanA,jhalakanA
burnish VT 1. chamakAnA,mA.njanA,jhalakAnA
burrow N 1. bila
burrow VT 1. khodanA
burst N 1. chaTakha,taDaka,phUTa
burst VI 1. phaTanA,taDakanA,TUTanA,2. nikala bhAganA,alaga ho jAnA,3. ekAeka prakaTa ho jAnA
burst VT 1. phoDanA,toDanA,taDakAnA,chaTakAnA
bury VT 1. daphanAnA,gADanA,2. chhipAnA
bus N 1. basa
bush N 1. jhADI
bushel N 1. battIsa sera kA taula
bushy A 1. ghanA,phailA huA,jhADIdAra
business N 1. kAma,kAja,vyApAra,udyama,dha.ndhA,vyavasAya,rojagAra,2. bAta,mAmalA,3. matalaba,artha,prayojana,4. kAma me.n lagA honA,kArya me.n tatparatA
bust N 1. chhAtI,Upara kA dhaDa,sharIra kA UparI bhAga
bustle N 1. halachala,dhUmadhaDAkA,haDabaDa
bustle VI 1. dauDa dhUpa karanA
busy A 1. kAma me.n lagA huA,dha.ndhe me.n lagA huA,udyamI,parishramI,phurtIlA
but Adv 1. kevala
but Conj 1. parantu,kintu
but Prep 1. atirikta,uparAnta
butcher N 1. kasAI,ghAtaka
butcher VT 1. nirdayatA se vadha karanA,hatyA karanA
butler N 1. khAnasAmA,rasoiyA,bhaNDArI
butt N 1. baDA pIpA,2. kunda,3. lakShya,khilaunA,nishAnA,parihAsa bhUmi
butt VI 1. sira yA sI.ngo.n se Takkara mAranA
butt VT 1. sira yA sI.ngo.n se Takkara mAranA
butter N 1. makkhana,navanIta
butterflies N 1. titalIba.
butterfly N 1. titalI
buttermilk N 1. maThThA,chhAchha,makkhana nikAlA huA dUdha
buttock N 1. nitamba,kUlhA
button N 1. baTana
button VT 1. baTana lagAnA
buttress N 1. pushtA,pichhauTA,Ashraya
buy VT 1. kharIdanA,mola lenA,kraya karanA
buyer N 1. grAhaka,mola lenevAlA
buzz N 1. bhanabhanAhaTa
buzz VI 1. bhanabhanAnA
by Adv 1. pAsa,nikaTa
by Prep 1. se,me.n,sAtha,nikaTa
by-law N 1. upavidhi,upaniyama
by-product N 1. upaphala,kisI vastu ke upArjana me.n banI huI dUsarI vastu
cab N 1. TaiksI,gADI,eka ghoDe kI gADI
cabal N 1. ShaDaya.ntra,guTa,guptadala,2. sAjisha,kapaTa,kUTopAya,ma.ntraNA
cabbage N 1. ba.ndagobhI,karmakallA,2. katarana,chhA.nTana
cabin N 1. koTharI,kamarA,jahAja kA kamarA
cabinet N 1. sandUkachA,2. koTharI,3. ma.ntrimaNDala,rAjamantrIgaNa
cable N 1. kebala,jahAja kA rassA
cable VI 1. samudrI tAra dvArA samAchAra bhejanA
cable VT 1. bA.ndha denA
caboose N 1. jahAja kA rasoIghara
cactus N 1. kaikTasa,nAgaphanI,sehu.nDa
cadence N 1. laya,utAra,DhAla,AvAja kA utAra-chaDhAva,alApa,tAla
cadet N 1. sainika vidyAlaya kA vidyArthI
cafeteria N 1. kahavAkhAnA,jalapAnashAlA,jalapAnaghara
cage N 1. pi.njaDA,kaTaharA
cage VT 1. banda karanA,pi.njaDe me.n rakhanA
characteristic A 1. visheSha,vishiShTa,anokhA
cajole VI 1. phusalAnA,bahalAnA,mIThI-mIThI bAte.n karanA,chApalUsI karanA,bhulavAnA
cake N 1. keka,TikiyA,chapAtI
calamitous A 1. dukhada,Apadgrasta,musIbata kA
calamity N 1. durbhAgya,vipatti,Apada,sa.nkaTa,dukha
calculate VT 1. ginanA,joDanA,jA.nchanA,gaNanA karanA,anumAna karanA
calculating A 1. matalabI,agrasochI,svArthI,binA uttejanAvAlA
calculation N 1. lekhA,ginatI,gaNanA
calculator N 1. kailakuleTara,gaNaka,lekhA karanevAlA
calculus N 1. kalana,patharI
calendar N 1. kaile.nDara,patrA,jantrI,pa~nchA.nga,sUchI
calendar VI 1. ghoTanA
calf N 1. bachhaDA,2. piNDalI
calibre N 1. mAnasika shakti,buddhi,2. bandUka yA topa kA mu.nha
calico N 1. chhI.nTa,daresa,2. sapheda kapaDA
caliph N 1. khalIphA,muhammada ke uttarAdhikArI kI upAdhi
calk N 1. nAva kI se.ndha bharanA,darja bharanA
call N 1. pukAra,bulAvA,Tera,nevatA
call VI 1. nAma rakhanA,2. Dhi.nDhorA pITanA
call VT 1. bulAnA,pukAranA,nima.ntrita karanA,chillAnA,2. sITInA,3. thoDI dera ke lie bhe.nTanA
calling N 1. dhandhA,vyApAra
callous A 1. kaThora,kaThina,nirdayI
callow A 1. anubhavahIna,anADI,2. nIche kA,3. bepara kA
calm A 1. sthira,shAnta,avyAkula
calm N 1. sthiratA,shAnti,sukha
calm VT 1. shAnta karanA,Tha.nDA karanA
calmly Adv 1. chupake se,dhIre se,shA.nti se
calumet N 1. eka prakAra kA hukkA,pechavAna
calve VTI 1. bachchA denA
camel N 1. U.nTa,uShTra
camellia N 1. eka prakAra ke phUla denevAle hare paudhe
camera N 1. kaimarA,pratibimba lene kI peTI,2. nyAyAdhIsha kA ekAnta kamarA
camouflage N 1. chhadmAvaraNa,chhipAne kA sAdhana,jahAja topa Adi ko chhipAnA
camp N 1. paDAva,chhAvanI,DerA
camp VI 1. paDAva DAlanA,DerA DAlanA
campaign N 1. abhiyAna,khulA maidAna,samarabhUmi,2. laDAI,dhAvA,yuddhasa.nbandhI kriyAye.n,3. kisI sAmAjika yA rAjanaitika sAdhana ke lie sa.ngaThita kriyAye.n
campaigner N 1. abhiyAna chalAnevAlA,purAnA sipAhI,sainika
can N 1. kaina,kaTorA,TIna kA bartana
can VI 1. sakanA,yogya honA
can VT 1. masAlA lagAkara kaina me.n rakhanA
canal N 1. nahara,nAlA
canary N 1. eka gAnevAlA pakShI,2. kenArI TApU kI madirA
cancel VT 1. kATanA,chhIlanA,ghisanA,lakIra khI.nchanA,2. radda karanA,niShprabhAva karanA
cancer N 1. kainsara,nAsUra,2. kekaDA,3. karkarAshi
candid A 1. kharA,niShkapaTa,sachchA
candidate N 1. ummIdavAra,padAbhilAShI,prArthaka,padAnveShI
candle N 1. momabattI,2. jyoti,dIpaka
candlestick N 1. dIpAdhAra,chirAgadAna
candour N 1. kharApana,sachchApana,sAphadilI,nirmalatA,niShkapaTatA
candy N 1. mishrI,khA.nDa,kanda
candy VT 1. pAganA,murabbA pakAnA
cane N 1. be.nta,2. chhaDI
cane VT 1. be.nta mAranA
canine A 1. kutte ke jaisA,kukkurIya
canker N 1. ghuna,kIDI,2. nAsUra,vraNa,3. paudho.n kA eka roga
canker VI 1. saDa jAnA,naShTa ho jAnA
canker VT 1. saDA denA,naShTa kara denA,khA jAnA
cannibal N 1. rAkShasa,narabhakShaka
cannibalism N 1. rAkShasapana,manuShya kA mA.nsa khAnA,2. niShThuratA
cannon N 1. topa
cannonball N 1. topa kA golA
canny A 1. chAlAka,chatura,sAvadhAna
canoe N 1. Do.ngI
canopy N 1. chhatra,cha.ndavA
cant A 1. ga.nvAra,asabhya
cant N 1. kubhAShA,kapaTa kI bAta
cant VI 1. banAkara bolanA
cantankerous A 1. jhagaDAlU,chiDachiDA
canteen N 1. kainTIna,palaTana kA madirAghara,2. sainiko.n kA madirApAtra,sainiko.n kA Tina kA bartana
canter N 1. sarapaTa,kadama,2. kapaTI,dAmbhika
canto N 1. sarga,kANDa
canton N 1. paraganA
canton VT 1. paragano.n me.n vibhAjita karanA
canvas N 1. pAla,tirapAla,kiramicha
canvass VI 1. cha.ndA mA.nganA,voTa mA.nganA
canvass VT 1. jA.nchanA,vAdavivAda karanA,bAta karanA
canvasser N 1. voTa mA.nganevAlA,prArthaka
cap N 1. TopI,2. choTI,3. mukhiyA
cap VT 1. TopI pahanAnA,( ba.ndUka me.n) TopI chaDhAnA
capability N 1. sAmarthya,yogyatA,kShamatA
capable A 1. yogya,upayukta,samartha
capacity N 1. vistAra,samAvesha,samAI,2. shakti,sAmarthya,yogyatA
cape N 1. rAsa,2. gale kA vastra,garadanI,ka.ndhe kA vastra
caper N 1. uchhala-kUda,kUda-phA.nda
caper VT 1. nAchanA,kUdanA,kilola karanA,phudakanA
capital A 1. mukhya,pradhAna,2. uttama,achchhA,3. sabase baDA,sabase U.nchI shreNI kA,4. shira sa.nbandhI
capital N 1. rAjadhAnI,mukhya nagara,2. baDA akShara,3. pU.njI,mUladhana,4. stambha kA shikhara,shIrSha
capitalism N 1. pU.njIvAda
capitalist N 1. pU.njIpati,sAhukAra,seTha,mahAjana
capitalize V 1. pU.njI banAnA,pU.njI rUpa me.n prayoga karanA
capitulate VI 1. hathiyAra DAla denA,sharto.n ko mAna lenA
capitulation N 1. praNa,vachana,2. sharto.n ke adhIna honA
capricious A 1. sanakI,uma.ngI,uthalA,ochhA
capsize VI 1. ulaTa-pulaTa jAnA
capsize VT 1. ulaTanA,palaTanA
capsule N 1. kaipasUla,bIja koSha,puTa,kUpI
captain N 1. kaptAna,senApati,jahAja kA adhyakSha,
captain VT 1. netA honA
captivate VT 1. ba.ndI banAnA,2. adhIna karanA,moha lenA,3. lubhAnA,vashI karanA
captive A 1. yuddhabandI,yuddha me.n kaida kiyA huA,2. vasha me.n AyA huA
captive N 1. kaidI,ba.ndI,ba.ndhuA,dAsa
captivity N 1. kaida,ba.ndhanA,adhInatA,dAsatva
captor N 1. kaida karanevAlA,ba.ndI banAnevAlA,lUTa kA mAla pAnevAlA
capture N 1. pakaDa,lUTa,grahaNa kara,2. jIta lenA
capture VT 1. chhIna lenA,jIta lenA,le lenA,2. pakaDanA
car N 1. moTaragADI,pahiyAgADI,2. ratha
carat N 1. eka rattI,karA.nta,chAra grena kI tola
caravan N 1. kAphilA
caraway N 1. vilAyatI jIrA,ajamAda
carbon N 1. koyalA,kArbana
carcass N 1. shava,mR^itasharIra,2. chaukhaTa,AdhAra,3. ThaTharI,4. nAsha,5. eka prakAra kA golA
card N 1. kArDa,2. tAsha,3. dhunakI
card VT 1. dhunanA
cardinal A 1. mukhya,pradhAna
care N 1. dhyAna,chintA,rakShA,paravAha,sAvadhAnI,chaukasI
care VI 1. chintA karanA,chAhanA,mana me.n lAnA,paravAha karanA
career N 1. jIvikA,chalana,2. dauDa kA mArga,3. dauDa,gati,chAla
career VI 1. sarapaTa jAnA,2. teja jAnA
careful A 1. chaukasa,sAvadhAna
careless A 1. nishchinta,beparavAha,acheta,asAvadhAna
cargo N 1. jahAja kA bojha,khepa
caricature N 1. hAsya chitra
caricature VT 1. hAsya chitra banAnA,guDDA banAnA
carl N 1. ga.nvAra,dehAtI,ujaDDa
carmine A 1. lAla ra.nga kA
carmine N 1. lAla ra.nga
carnage N 1. vadha,nAsha,sa.nhAra,hatyA
carnal A 1. shArIrika,sA.nsArika,viShayI
carnation N 1. gulanAra,lAlI
carnival N 1. kArnivAla,romana kaitholika logo.n kA eka utsava
carnivore N 1. mA.nsAhArI pashu
carnivorous A 1. mA.nsAhArI
carol N 1. ma.ngalAcharaNa,prasha.nsAgAna,Ananda kA gIta
carol VT 1. prasha.nsAgAna karanA,AnandagIta gAnA
carouse VT 1. bahuta pInA,chhaka kara pInA,khUba madyapAna karanA
carousel N 1. madyapAna kA utsava
carp V 1. tAlAba kI machhalInA,shaphaTarInA
carpenter N 1. baDhI,khAtI,sutAra
carpenter VI 1. baDhI kA kAma karanA
carpentry N 1. baDhIgIrI
carpet N 1. kAlIna,galIchA,darI,jAjima
carpet VT 1. kAlIna bichhAnA
carriage N 1. gADI,savArI,2. chAla,Dha.nga,3. le jAnA,DhonA,4. DhulAI,bhADA
carrier N 1. vAhaka,le jAne vAlA,kulI,palledAra dUta,samAchAra le jAnevAlA
carrion N 1. saDA huA mA.nsa,marA huA jAnavara
carrot N 1. gAjara
carry VT 1. le jAnA,DhonA,baDhAnA,nibAhanA,2. jItanA,le lenA,3. thAmanA,sahArA denA,4. artha rakhanA
cart N 1. chhakaDA gADI,gADI
cartilage N 1. kurakurI,chabanI haDDI
cartoon N 1. hAsyospAdaka chitra
cartridge N 1. kAratUsa
cartwright N 1. gADI banAnevAlA
carve VTI 1. kATanA,patthara para khoda kara chitra banAnA,kATa kara chitra banAnA
carver N 1. sa.ngatarAsha,patthara para khoda kara chitra banAnevAlA
cascade N 1. jharanA
case N 1. khola,DibiyA,gilApha,peTI,2. kesa,khAnedAra DhA.nchA,3. dashA,sthiti,mAmalA,bAta,viShaya,4. vibhakti,5. abhiyoga,mukadamA,nAlisha
cash N 1. rokaDa,rupayA,nakada
cash VT 1. tuDAnA,bhunAnA
cashier N 1. khajA.nchI,rokaDiyA,koShAdhyakSha
cashier VT 1. padachyuta karanA,nikAla denA
casket N 1. si.ngAradAna,AbhUShaNo.n kA DibbA
cast N 1. sA.nchA,2. phe.nka,3. halkA ra.nga
cast VT 1. phe.nkanA,pachhADanA,girAnA
caste N 1. jAti,varNa,gotra
casting N 1. DhalAI,2. DhalI huI vastu
castle N 1. durga,gaDha,koTa
castor N 1. UdabilAva
castrate VT 1. napu.nsaka karanA
casual A 1. sa.nyoga se,achAnaka,Akasmika,daivI
casually Adv 1. akasmAta,achAnaka,anajAne,sa.nyoga se
casualty N 1. Akasmika ghaTanA,Apad,daivayoga
cat N 1. billI
cataclysm N 1. pAnI kI bADha,pR^ithvIplAva
catacomb N 1. kabro.n kA tahakhAnA,mR^ita sharIra ke dharane kA tahakhanA
catalogue N 1. nAmAvalI,nAmasUchI
catalogue VT 1. sUchIpatra banAnA
catapult N 1. gulela
cataract N 1. motiyAbinda,phUlI,jAlA,2. baDA jharanA
catastrophe N 1. Apatti,durgati,Apada,burA pariNAma
catch N 1. pakaDa,2. lAbha
catch VT 1. pakaDanA,phA.nsa lenA,uDa kara laganA
catechism N 1. prashnottarI
categorical A 1. nirdhAraka,nirNayAtmaka,sIdhA,spaShTa,niyata
category N 1. varga,samAna varga,shreNI,pada,vibhAga
cater VT 1. khilAnA,pilAnA,Ana.nda kI sAmagrI juTAnA,AvashyakatAe.n pUrI karanA
caterer N 1. rasoiyA,bhaNDArI
caterpillar N 1. jhI.ngA,kIDA
cates N 1. mohanabhoga,taramAla
cathartic A 1. rechaka,dastAvara
cathartic N 1. rechaka auShadhi
cathedral N 1. baDA girajA
catholic A 1. sarvasAmAnya,sAmAnya,udAra,sArvalaukika,sArvabhaumika
cattle N 1. pashu,godhana,Dhora,maveshI
cauldron N 1. ha.nDA,kaDAhI
cauliflower N 1. phUlagobhI,karamakallA
causal A 1. kAraNa sa.nba.ndhI,hetuka,kAraNa batAnevAlA
cause N 1. kAraNa,hetu,nimitta,2. manoratha,abhiprAya,3. mukadamA,5. pakSha
cause VT 1. paidA karanA,uThAnA,kAraNa honA,machAnA,utpanna karanA
causeway N 1. bA.ndha,pula kI U.nchI saDaka
caustic A 1. jalAnevAlA,dAhaka,2. kaThora
caustic N 1. dAhaka vastu
caution N 1. chetAvanI,AGYA,2. chintA,sAvadhAnI,vichAra,chaukasI
caution VT 1. chaukasa karanA,chetAnA,sAvadhAna karanA
cautious A 1. sAvadhAna,satarka,chaukasa,buddhimAna
cavalcade N 1. savAro.n kI shreNI
cavalier A 1. bahAdura,abhimAnI,ra.ngIlA
cavalier N 1. ashvArohI,ghuDasavAra,savAra,bahAdura
cavalry N 1. ashvArohI senA
cave N 1. guphA,khoha,sura.nga
cave VI 1. guphA me.n rahanA
cave VT 1. sura.nga karanA
cavern N 1. baDI guphA,mA.nda
cavity N 1. kandarA,kShidra,khoha,guphA
cease VI 1. ba.nda honA,rukanA,ho chukanA,ThaharanA
cease VT 1. banda karanA,rokanA,chhoDanA
ceaseless A 1. lagAtAra,barAbara,anantara,nitya,anavarata
cedar N 1. devadAra
cede VT 1. de DAlanA
ceil VT 1. chhata lagAnA
ceiling N 1. bhItarI chhata,chAdara
celebrate VT 1. utsava manAnA,anuShThAna karanA,sarAhanA,2. prasha.nsA karanA,manAnA,rachanA,prasiddha karanA
celebration N 1. utsava,dhUmadhAma,anuShThAna,khushI manAnA
celebrity N 1. pratiShThita vyakti,2. kIrti,pratiShThA,yasha
celestial A 1. svargIya,AkAshIya,khagolIya
celibacy N 1. kuvA.nrApana,avivAhita avasthA
celibate N 1. kuvA.nrA
cell N 1. ra.ndhra,bila,khoha,2. godAma,tahakhAnA,3. chhoTA kamarA,jhopaDI,maNDapa
cellar N 1. tahakhAnA,ta.ngha koTharI,gaDhA
cement N 1. chUnA,gArA,sIme.nTa
cement VT 1. joDanA,milAnA,saTAnA
cemetery N 1. samAdhi sthala
censor N 1. nirIkShaka,guNadoSha vivechaka
censure N 1. doSha,kala.nka,apavAda,ni.ndA
censure VT 1. ghuDakanA,doSha lagAnA,aparAdhI ThaharAnA
census N 1. janagaNanA
cent N 1. phrA.nsIsI mudrA,2. shata,saikaDA
centenarian N 1. sau varSha kI avasthA kA manuShya
centenary N 1. sadI,shatAbdI,sau,2. shatavarShIya utsava
centennial A 1. shatavarShIya,sau barasa me.n eka bAra honevAlA
central A 1. kendrIya,bIcha kA,madhya kA,2. kendrika,3. mukhya,visheSha,pradhAna,prabala
centralize VT 1. eka kendra kI ora lAnA,eka sthAna para karanA
century N 1. sau varSha,shatAbdI
cere VT 1. moma lagAnA,chipakAnA
cereal N 1. anna,anAja kA paudhA
ceremonial A 1. shiShTAchAra sa.nbandhI,rasmI,vaidhika
ceremonial N 1. rasma,rIti,dastUra,vidhi,AchAra
ceremony N 1. dharmAchAra,negachAra,rIti,chAla,rasma,dastUra,shiShTAchAra
certain A 1. nishchaya,nissa.ndeha,pakkA,achUka
certain Det 1. eka,koI eka,kisI
certainly Adv 1. nissa.ndeha rUpa se,avashya,nishchaya rUpa se,aura kyA
certainty N 1. nishchaya,asa.nshaya,nishchitatA,yathArthatA,dR^iDhapramANatva
certificate N 1. pramANapatra,nirNaya,patra,nekanAmI kI chiThThI,prasha.nsA patra
certificate VT 1. pramANita karanA,satya vR^itAnta likhanA
certify VT 1. lekhabaddha rUpa me.nnA,pramANita karanA,gavAhI denA,dR^iDha karanA,sapramANa karanA,tasadIka karanA
cessation N 1. a.nta,ThaharAva,chhuTTI,virAma,virati
cesspool N 1. nAbadAna,hauja,naradahA
chafe N 1. krodha,tehA,2. ragaDa kI garma
chafe VI 1. krodha karanA,lAla-pIlA honA,2. chhilanA,ragaDa jAnA
chafe VT 1. malanA,ragaDa kara garma karanA,2. krodhita karanA,khijAnA
chaff N 1. chokara,bhUsI,chhilakA,chhA.nTana
chaff VT 1. ha.nsI me.n khijAnA,ta.nga karanA
chagrin N 1. khijAvaTa,kuDhana,jhu.njhalAhaTa
chagrin VT 1. kuDhAnA,khijAnA,ta.nga karanA
chain N 1. shrR^i.nkhalA,sikaDI,ja.njIra,hathakaDI,2. karadhanI,toDA
chain VT 1. sikaDI bA.ndhanA,kuNDI lagAnA,3. ba.ndI karanA
chair N 1. kursI,chaukI,sukhAsana
chairman N 1. sabhApati
chalk N 1. khaDiyA,khaDiyA miTTI,rAmakhalI
chalk VT 1. khaDiyA ke chihna lagAnA
challenge N 1. lalakAra,laDAI ke lie bulAvA,AhvAna,dAvA
challenge VT 1. lalakAranA,2. sAmanA karanA,3. asvIkAra karanA,virodha karanA,4. TokanA
chamber N 1. kamarA,koThA,chaubArA,koTharI,2. kachaharI,nyAyAlaya,nyAyaghara,3. sabhA
chamberlain N 1. yorUpa kI kachahariyo.n kA eka baDA adhikArI,rAjamahala kA baDA aphasara
chameleon N 1. girgiTa
champ VT 1. kutaranA,2. chabAnA,kuchalanA
champagne N 1. shaimpena,eka prakAra kI chamakIlI madirA
champion N 1. shUravIra,sUramA,bahAdura,2. utsAhI pakShasamarthaka
chance N 1. sa.nyoga,daivayogya,prArabdha,bhAgya,2. maukA,Dhaba,avasara
chance VI 1. sa.nyogavasha ho jAnA
chance VT 1. jokhima me.n DAlanA
chancellor N 1. nyAyAlaya kA eka baDA adhyakSha,rAjapaNDita,dAnAdhyakSha
chancery N 1. eka baDA nyAyAlaya
chandelier N 1. kaDiyo.n kI jhADa-phAnUsa
chandler N 1. momabattI banAnevAlA,momabattI bechanevAlA
change N 1. parivartana,rUpAntara,2. chhoTe sikke,rejagArI
change VI 1. badala jAnA,palaTa jAnA,palaTanA
change VT 1. parivartana karanA,badalanA,palaTanA,bhunanA
channel N 1. nAlA,ta.nga samudra,saritA,2. mArga
chant N 1. gIta,bhajana
chant VT 1. gAnA alApanA
chaos N 1. gaDabaDI,golamAla
chap N 1. manuShya,laDakA,2. darAra,phA.nka
chap VI 1. taDakanA
chap VT 1. taDakAnA,phADanA
chapel N 1. chhoTA girajA
chaperon N 1. ku.nvArI strI kI chaukasI karanevAlI strI
chaperon VT 1. kisI strI kI chaukasI karanA,kisI strI ko kisI sArvajanika sthAna para le jAnA
chaplain N 1. devAlaya kA pujArI,purohita,pAdarI
chapman N 1. bisAtI,pherIvAlA,vyApArI
chapter N 1. adhyAya,khaNDa,2. pAdariyo.n kI sabhA
chapter VT 1. adhyAya karanA,khaNDa karanA
char VT 1. koyalA banAnA,jhulasA denA,jalAnA
character N 1. chihna,a.nka,lakShaNa,2. AcharaNa,charitra,svabhAva,guNa,chAlachalana,3. kIrti,4. vyakti,5. akShara,lipi,6. anokhApana,7.nATaka kA pAtra,nATaka kA charitra
characteristic N 1. vishiShTa lakShaNa,guNa,visheShatA
characterize VT 1. guNa yA svabhAva batAnA,charitra chitraNa karanA,nAma denA,prasiddha karanA
charcoal N 1. lakaDI kA koyalA
charge N 1. AkramaNa,dhAvA,2. doShAropaNa,3. mUlya,4. rakhavAlI,rakShA,5. AGYA,6. adhikAra,7.bhAra,bojha
charge VT 1. lagAnA,dAma mA.nganA,lenA,2. sau.npanA,3. AGYA denA,4. AkramaNa karanA,dhAvA karanA,5. doSha lagAnA,6. bhAra rakhanA,bojhA lAdanA
charger N 1. laDAI kA ghoDA,2. parAta,thAla
chariot N 1. ratha,gADI
charitable A 1. dAnashIla,puNyAtmA,udAra,upakArI
charitably Adv 1. anugraha se,udAratA se,kR^ipA pUrvaka,dAnashIlatA se
charity N 1. dAna,puNya,upakAra,2. udAratA,karuNA,dayAlutA
charlatan N 1. kachchA vaidya,jhUThA vaidya,Thaga vaidya
charm N 1. manoharatA,manoramatva,chittAkarShatva,2. sundaratA,shobhA,3. mantra,jAdU,TonA
charm VT 1. mohita karanA,mohanA,lubhAnA,mana haranA,2. jAdU karanA
charming A 1. suhAvanI,mohanI,rijhAU,mohaka,sundara,sukhada
chart N 1. lekhAchitra,chitra,samudrI nakshA,vivaraNapaTa,chitra-paTa,samudra ke kinAre kA chitra
charter N 1. rAjapatra,adhikArapatra
charter VT 1. adhikAra denA
chase N 1. mR^igayA,AkheTa,2. pIchhA karanA,3. chhApe ke akSharo.n ko kasane kA DhA.nchA
chase VT 1. pIchhA karanA,khadeDanA,AkheTa karanA
chasm N 1. darAra,chheda,phA.nka,2. shUnyatA,randhra
chasten V 1. da.nDa de kara ThIka karanA,vasha me.n karanA,nigraha karanA,2. shuddha karanA,pavitra banAnA
chastise VT 1. daNDa denA,tADanA karanA
chastity N 1. shuddhatA,satItva,satya,vishuddhatA,pavitratA,i.ndriya-nigraha
chat N 1. gapashapa,bakavAsa
chat VI 1. bakabaka karanA,gapashapa karanA
chateau N 1. gaDhI,koTa,kilA
chatter N 1. chI.n-chI.n kA shabda,2. bakabaka,gapashapa
chatter VI 1. bakabaka karanA,Te.n-Te.n karanA,2. dA.nta bajAnA,kaTakaTAnA
chatty A 1. bakkI,bAtUnI
cheap A 1. sastA,alpamUlya,saralatA pUrvaka prApya
cheat N 1. Thaga,chhalI,va.nchaka,2. dhokhA
cheat VI 1. kapaTa karanA,khuTAI karanA,chhala karanA
cheat VT 1. dhokhA denA,chhalanA,ThaganA
check VT 1. dabAnA,rokanA,2. jhiDakanA,3. jA.nchanA,4. shaha denA
cheek N 1. gAla,kapola
cheer N 1. Ananda,harSha,khAnA-pInA
cheer VT 1. harShita karanA,sAhasa ba.ndhAnA,DhADhasa denA,utsAhita karanA
cheerful A 1. Anandita,magna,saharSha,ullasita
cheery A 1. harShita,magna
cheese N 1. chIja,panIra,dahI phADa kara banAI huI miThAI
chemical A 1. rasAyanika
chemical N 1. rasAyanika dravya,rasAyana kI koI vastu
chemist N 1. rasAyanashAstrI,rasAyanI,rasAyanaGYa,rasAyanashAstra kA jAnanevAlA
chemistry N 1. rasAyanaviGYAna,rasAyana-shAstra,rasa-vidyA
cheque N 1. huNDI,cheka,rukkA
chequer N 1. shatara.njapaTTa,2. ra.ngo.n kI tabadIlI
cherish VT 1. pAlanA,pyArA samajhanA,2. mana me.n lAnA,dhyAna karanA,mAnanA
cherry A 1. vilAyatI makoya ke ra.nga kA,chamakIlA lAla ra.nga kA
cherry N 1. cherI,eka prakAra kA phala,kAkanaja,vilAyatI makoya
chessman N 1. shatara.nja kI goTI
chest N 1. sandUka,piTArA,2. chhAtI,ura
chestnut A 1. surkhI,bhUrA
chestnut N 1. shAhabalUta kA phala,shAhabalUta kA vR^ikSha
chevalier N 1. vIra puruSha,bahAdura
chew N 1. jugAlI,pAgura,chi.ntana
chew VT 1. chabAnA,2. socha-vichAra karanA,chi.ntana karanA
chicanery N 1. TAla maTola,chhala,herA-pherI,vAkchhala
chick N 1. chUjA,chiDiyA kA bachchA,2. murgI kA bachchA,3. bachchA,shishu
chicken N 1. murgI kA bachchA,chUjA,kukkuTashAva,chi.nganA
chide VT 1. DA.nTanA,burA-bhalA kahanA,jhiDakanA
chief A 1. mukhya,pradhAna,pramukha
chief N 1. mukhiyA,nAyaka,chaudharI,netA,pradhAna-puruSha
chiefly Adv 1. visheSha karake,mukhyataH,pradhAnataH,2. bahudhA,adhika karake
chieftain N 1. saradAra,senApati,mukhiyA,adhyakSha,chaudharI,pradhAna-puruSha
child N 1. santAna,bAlaka,bAla,bAlikA,bachchA
childbirth N 1. santAna prasava,prasava pIDA
childhood N 1. bachapana,laDakapana,bAlapana,bAlakapana,bAlyAvasthA
childish A 1. bAlavat,laDakapana kI sI,bAlaka kI nA.nI,2. mUrkha,vyartha
childless A 1. santAnahIna,nirva.nsha
chill A 1. ThaNDA,shItala,2. utsAha hIna,nirutsAha
chill VI 1. ThaNDA ho jAnA,ThiThuranA,kA.npanA,2. jI TUTanA
chill VT 1. ThaNDA karanA,ThiThurAnA,ka.npAnA,2. niHsAhasa karanA,dila toDanA
chilly A 1. ThaNDA,ThiThurAnevAlA
chime N 1. jha.nkAra,ghaNTo.n kA surIlA shabda
chime VI 1. tAla milAnA,svara milAnA
chime VT 1. jhanajhanAnA,chhanachhanAnA,2. bajAnA
chimney N 1. chimanI,dhu.nA nikalane kA mArga,dhu.nArA
chimpanzee N 1. chi.npA.njI,eka prakAra kA aphrIkA kA banamAnuSha
chin N 1. ThuDDI,chibuka,ThoDhI
china N 1. chInI miTTI kA baratana
chine N 1. jAnavara kI rIDha,rIDha kI haDDI
chip N 1. TukaDA,kha.nDa,chhapaTI
chip VT 1. TukaDe-TukaDe karanA,chhapaTI banAnA,kATanA
chirp VI 1. chU.n-chU.n karanA,chI.n-chI.n karanA
chisel N 1. chhenI,TA.nkA,rukhAnI,nihAnI
chisel VT 1. chhenI se kATanA,chhenI se khodanA
chit N 1. killA,a.nkura,2. bachchA,3. parachA,rukkA
chit-chat N 1. bAtachIta,gapashapa
chitchat N 1. bAtachIta,gapashapa
chivalry N 1. bahAdurI,vIratA
chlorine N 1. klorIna,eka auShadhI,eka shvAsa rodhaka vAShpIya padArtha
chloroform N 1. besudha karane kI auShadhi,klorophArma
choice N 1. chunAva,chunane kA adhikAra,chha.nTAva,pasanda,varaNa
choir N 1. bhajana gAne vAlo.n kA samUha,2. giraje kA pUrvI bhAga
choke VI 1. galA ghuTa jAnA
choke VT 1. galA gho.nTanA,ThUsanA,dabAnA
cholera N 1. haijA,bisUchikA
choose VI 1. chunanA,chhATanA,pasanda karanA,a~NgIkAra karanA,2. ichchhA karanA,ThAnanA samajhanA
chop N 1. TukaDA,boTI,2. darAra
chop VT 1. kATanA,TukaDe TukaDe karanA,2. bhakosanA,nigalanA
choral A 1. rAga kA,bhajana kA
chord N 1. ta.ntrI,tAra,DorI,rassI,rajjU,tA.n,2. jyA,jIyA,3. svara sa.nyoga,dhvani,svara,4. nAbhigata
chorus N 1. gAyako.n kA samUha,2. gIta kA vaha bhAga jisako saba loga mila kara gAe.n,dhruvaka,anupada
christen VT 1. jala sa.nsakAra karanA,isAI banAnA,baptisamA denA,2. nAma rakhanA
chronic A 1. purAnA,dinI,dIrgha,sthAyI
chronicle N 1. itihAsa,vR^ittAnta
chronicle VT 1. itihAsa me.n likhanA
chronicler N 1. itihAsa lekhaka
chrysanthemum N 1. guladAudI
chubby A 1. galaphulA,golamola,gudagudA
chuck N 1. kaTa kaTa,murgI kA shabda,2. phe.nkAva,halakI choTa
chuck VT 1. phe.nka denA
chuckle N 1. dabI huI ha.nsI,2. murgI kA shabda
chuckle VI 1. muskurAnA,ruka ke ha.nsanA,2. murgI kA sA shabda karanA
chum N 1. mitra,sAthI,eka sAtha khAne pIne vAlA
church N 1. girajAghara,2. pAdarI loga,3. IsAiyo.n kA samudAya
church VT 1. laDake ke janma ke bAda girjA me.n Ishvara kA dhanyavAda karanA
churchman N 1. pAdarI
churchyard N 1. girajA ke samIpa mR^itako.n ke gADane kA sthAna
churn N 1. mathane kI nAda,maTakI,2. rI,mathAnI,mihAmI
churn VT 1. mathanA,makkhana nikAlanA
cider N 1. seba kI madirA
cigar N 1. churuTa,sigAra
cigarette N 1. sigareTa
cinder N 1. a.ngArA,jalatA huA koyalA,2. rAkha,bhasma
cinema N 1. chalachitra,sinemA
cinematographer N 1. chalachitrakAra
cinematography N 1. chalachitrakalA,chalachitraNa
cinnamon N 1. dAlachInI
cipher N 1. shUnya,bindu,2. tuchchha vastu,3. gupta likhAvaTa kI ku.njI
cipher VI 1. gaNita karanA
circa Prep 1. lagabhaga
circle N 1. vR^itta,gherA,paridhi,2. maNDalI,samAja
circle VI 1. ghUmanA,chakkara mAranA,pradakShiNA karanA
circle VT 1. gheranA
circuit N 1. gherA,chakkara,daurA
circuitous A 1. chakkaradAra,ghumAvadAra,phera kA
circular A 1. gola,vR^ittIya,vR^ittAkAra,2. eka vR^itta yA samAja me.n ghUmatA huA
circular N 1. sarkyulara,aneka manuShyo.n ko bhejA huA patra,ghUmatA huA viGYApana
circulate VI 1. ghUmanA,phiranA,daurA karanA,chakkara lagAnA
circulate VT 1. ghumAnA,chAro.n ora bhejanA,prachalita karanA,phailAnA
circulation N 1. ghumAva,phera,prachalana,daurA,chakkara,2. rakta bahana,khUna kA dauDA
circumference N 1. paridhi,gherA,chakkara,ghumAva
circumspect A 1. sAvadhAna,chaukasa
circumstance N 1. ghaTanA,sa.nyoga,bAta,2. gati,dashA,avasthA
circumstantial A 1. achAnaka,sa.nyogavasha,2. vistIrNa,vyorevAra
circumvent VT 1. dhokhA denA,ThaganA
circus N 1. akhADA,tamAshe kA gola maidAna,da~Ngala
cistern N 1. ku.nDa,jalAdhAra,hauja,haudA
citadel N 1. gaDha,koTa
citation N 1. avataraNa,dR^iShTAnta,2. bulAvA,sammana
cite VT 1. dR^iShTAnta denA,havAlA denA,pramANa denA,2. bulAvAnA
citizen N 1. nagaravAsI,nagara kA rahane vAlA,paura,puravAsI,nAgarika
citizenship N 1. nAgarika svatva,paurAdhikAra
citron N 1. nIbU,chakotarA
city N 1. nagara,shahara,pura
civic A 1. nagara kA,nAgarika,paura
civics N 1. nAgarika viGYAna
civil A 1. rAjanaitika,2. sabhya,shiShTa,savinaya,sushIla,3. deshIya,nagara yA rAShTra kA,bhItarI,gharelU,Apasa kI,4. dIvAnI,5. asainika
civil-marriage N 1. kAnUnI vivAha,vaha vivAha jo dhArmika vidhi se na ho varana kAnUnI rUpa se ho
civilian N 1. asainika karmachArI,mulkI hAkima,deshI prabandhakartA,2. dIvAnI kAnUna me.n nipuNa manuShya
civility N 1. sushIlatA,shiShTatA,sabhyatA,namratA
civilization N 1. sabhyatA,AchArashiShTatA
civilize VT 1. sudhAranA,sabhya banAnA,shiShTAchAra sikhalAnA
clack VI 1. karkasha shabda karanA,TiTakAranA,kaTakaTAnA
clad A 1. kapaDe pahane hue,DhakA huA,AchchhAdita
clad VT 1. pahananA,AchchhAdita karanA
claim N 1. dAvA,mA.nga,adhikAra pratipAdana,2. svatva,3. dAvA kI huI vastu
claim VT 1. dAvA karanA,apanA adhikAra pratipAdita karanA,mA.nganA
claimant N 1. dAvedAra,abhiyoktR^i,svatva chAhane vAlA,adhikAra pratipAdaka
clam N 1. namI,tarI
clam VT 1. lasalasA banAnA,chikanI vastu lagAnA
clamber VI 1. kaThinAI se chaDhanA
clamour N 1. chillAhaTa,kolAhala,dhUma,gohAra
clamour VI 1. chillAnA,shora machAnA,duhAI denA,guhAra karanA
clamp N 1. kIlaka,patthara joDane kA lohA
clan N 1. jAti,gotra,jatthA,gaNa,kuTumba,pantha,ghaTAnA
clandestine A 1. chhipA huA,avyakta,gupta,aprakaTa
clang VT 1. jhanajhanAnA,ThanaThanAnA
clap N 1. tAlI,khaDakA,kaDaka,karatAla dhvani,tAla
clap VI 1. tAlI bajAnA
clap VT 1. khaTakhaTAnA,thapakAnA,paTapaTAnA,tAlI bajAkara prasha.nsA karanA
clapper N 1. tAlI bajAne vAlA,2. ghaNTe kI golI yA laTakana,TunaTunA
clarification N 1. maila chhATanA,vishuddha yA nirmala karanA
clarify VT 1. spaShTa karanA,vishuddha karanA,2. nirmala karanA,maila chhATanA,phADanA
clarion N 1. turahI,narasi.nhA,karanAI
clash N 1. Takkara,samAghAta,muThabheDa,2. Takkara,virodha
clash VI 1. viruddha honA,eka mata na honA
clash VT 1. Takkara mAranA,khaTakhaTAnA,laDanA
clasp N 1. A.nkaDA,2. Ali.ngana,galabahiyA.n
clasp VT 1. banda karanA,A.nkaDA lagAnA,2. gale lagAnA,lipaTAnA
class N 1. kakShA,darjA,2. pada,shreNI,pa.nkti,prakAra,varNa,varga,bhAga,nAma
class VT 1. shreNIbaddha karanA,yathAvarga rakhanA,sajAnA
classic A 1. uttama,prathama shreNI,prathamavargIya vidvAna
classical A 1. uttama,prathama shreNI,prathamavargIya vidvAna
classification N 1. vargIkaraNa,shreNIbaddha karanA
classify VT 1. krama se alagAnA,kramavAra sajAnA,shreNIbaddha karanA
clatter N 1. khaDakhaDAhaTa,jhanajhanAhaTa,khaTapaTa,2. khalabalI,upadrava,3. bakabaka
clatter VI 1. khanakhanA,khaDakhaDAnA,jhanajhanAnA,2. bakabaka karanA
clatter VT 1. khaDakhaDAnA,aisI choTa lagAnA jisase khanakhanAhaTa paidA honA
clause N 1. vAkya khaNDa,pada
claw N 1. nakha,pa~njA,cha.ngula
claw VT 1. pa~njA mAranA,kharo.nchanA
clay N 1. chikanI miTTI,piNDola,kIchaDa
clay-built N 1. kachchA,miTTI kA,
clean A 1. vishuddha,pavitra,ujjvala,nirmala,sApha,shuddha,kharA,nirdoSha,nirvikAra,2. pUrA,sampUrNa
clean VT 1. shuddha karanA,nirmala karanA,sApha karanA
clean- VT 1. sApha chalA gayAnA,korA nikala gayAnA
cleanliness N 1. nirmalatA,ujalApana,sutharAI,vishuddhatA
cleanse VT 1. nirmala karanA,mA.njanA,dhonA,shuddha karanA
clear A 1. ujjvala,sApha,nirmala,ujAgara,2. nirdoSha,nirmala,nirdoSha,3. prakaTa,pratyakSha,vyakta,4. tIvrabuddhi,5. mukta,chhuTakArA pAyA huA
clear Adv 1. sApha spaShTa rUpa se,khullama-khullA,bilakula
clear VI 1. ujjvala honA,chamakIlA honA,shuddha honA,nirmala honA,mukta honA,rahita honA
clear VT 1. sApha karanA,ujjvala karanA,nirdoSha karanA,ThIka siddha karanA
clearance N 1. shuddhi,saphAI,khAlI karanA,2. nikAsI kI chiThThI,chAlAna,3. bachata,lAbha
clearly Adv 1. spaShTa rUpa se,khola ke,pratyakSha,nissa.ndeha
cleave VI 1. laganA,lipaTanA
cleave VT 1. phADanA,chIranA,alaga karanA,2. chhedanA,bhedanA
cleft N 1. chheda,chhidra,chAka,phATa,darAra
clemency N 1. dayA,tarasa,komalatA,namratA
clement A 1. komala,dayAlu,dayAshIla,kShamAshIla
clench N 1. pakaDa,jakaDa
clench VT 1. jakaDanA,bA.ndhanA,2. dR^iDha karanA,pakkA karanA
clergy N 1. pAdarI loga,purohita varga
clergyman N 1. pAdarI,purohita
clerical A 1. pAdariyo.n kA,pAdarI sa.nbandhI,lekhaka kA,lekhaka sa.nbandhI,2. tuchchha
clerk N 1. muharrira,klarka,munshI,lekhaka
clerk V 1. lekhaka kA kAma karanA
clever A 1. chAlAka,chatura,pravINa,sayAnA,guNI
cleverness N 1. chAlAkI,chaturAI,pravINatA,nipuNatA
click N 1. khaTakhaTa kA shabda,TikaTika
click VI 1. khaTakhaTa karanA,TikaTika karanA
client N 1. muvakkila,yajamAna,asAmI,2. grAhaka,adhIna manuShya
cliff N 1. TIlA,U.nchI aura DhAlU chaTTAna
climate N 1. jalavAyu,deshaprakR^iti,R^itu,mausama
climatic A 1. jalavAyu sa.nbandhI,mausamI,deshaprakR^iti sa.nbandhI
climax N 1. choTI,sirA,2. eka ala.nkAra,sAra,uttarottara utkarSha,3. chaDhAva,uThAva,4. parAkAShThA,parAkoTi
climb VT 1. chaDhanA,Upara jAnA
climber N 1. chaDhane vAlA,Upara jAne vAlA
climbing N 1. chaDhanA,Upara jAnA
clime N 1. jalavAyu,2. desha,bhUmi,khaNDa
clinch N 1. pakaDa,jakaDa
clinch VT 1. jakaDanA,bA.ndhanA,2. dR^iDha karanA,pakkA karanA
clincher N 1. lohe kI kIla,A.nkaDA,2. pakkI dalIla
cling VI 1. chipaTanA,lipaTanA,lagA rahanA,chipakA rahanA
cling VT 1. lagAnA,bA.ndhanA,saTAnA
clinical A 1. rogashayyA sa.nbandhI
clip N 1. katarana,chhA.nTana,2. klipa,eka aujAra jo chIjo.n ko eka sAtha pakaDe rahatA hai,3. kataranA,chhA.nTanA
clip VT 1. kataranA,chhA.nTanA,kalama karanA,2. ghaTAnA,chhA.nTanA,sa.nkShepa karanA
clipper N 1. sikkA kATane kA ya.ntra,2. panasuI nAva
clipping N 1. katarana,chhA.nTa
clique N 1. giroha,ShaDya.ntrakAriyo.n ityAdi kA dala
cloak N 1. lambA a.ngarakhA,labAdA,jAmA,2. paradA,ADa,DhapanA,AvaraNa,chhadmavesha
clock N 1. ghaDI
clockwise A 1. dakShiNa varta
clockwise Adv 1. dakShiNa varta
clog N 1. lakaDI kA kundA,2. bojha,bhAra,3. roka,aDaka,aTakAva,4. khaDAU.n
clog VT 1. bojha rakhanA,dabAva DAlanA,2. rokanA
cloister VI 1. ekAnta vAsa karanA,ekAnta me.n banda rahanA
close A 1. banda,2. dama ghuTanevAlA,3. sa.nkShipta,chhoTA,4. sa.nkIrNa,ta.nga,5. chhipA huA,6. pAsa,nikaTa,7.gADhA
close N 1. anta,samApti,2. pe.ncha
close VT 1. banda karanA,DhakanA,gheranA,2. samApta karanA
closely Adv 1. dhyAna se,2. chorI-chorI,gupta rUpa se,3. pAsa-pAsa,lagabhaga,milA huA
closeness N 1. saTAva,paDosa,nikaTatA,2. akelApana,chhipAva,ekA.nta,3. havA kI kamI,damaghuTAva
closet N 1. koTharI,kamarA
closet VT 1. koTharI me.n banda karanA,chhipAnA
clot N 1. thakkA,chakkA
clot VI 1. jamanA,thakkA honA,ba.ndhanA,guThThala honA
cloth N 1. vastra,kapaDA
clothe VT 1. kapaDe pahananA,kapaDe denA
clothes N 1. kapaDA,vastra,pahanAva
clothier N 1. julAhA,kapaDA banAnevAlA,kapaDA bechanevAlA,bajAja
clothing N 1. kapaDA,vastra,pahanAva
cloud N 1. bAdala,ghana,ghaTA,megha
cloud VI 1. ghiranA,chhAnA,2. a.ndherA honA
cloud VT 1. bAdala chhA jAnA,a.ndherA karanA,2. apavAda karanA
clouded A 1. bAdalo.n se ghirA huA,a.ndhakAramaya,chhipA huA,aspaShTa
cloudy A 1. bAdala chhAyA huA,dhundhalA,2. udAsa
clout N 1. joDa,lattA,potaDA,po.nchhanA,2. ghU.nsA
clout VT 1. thegalI lagAnA,joDanA,2. ghU.nse lagAnA,mAranA
clove N 1. lau.nga
clove_of_garlic N 1. lahasuna kI putthI
clover N 1. dUba,tipatiyA ghAsa,2. sukha,Ananda,bhoga,vilAsa
clown N 1. masakharA,ga.nvAra,bhA.nDa,ujaDDa
cloy VT 1. nAka taka bharanA,jI bharanA,ukatAnA,aghAnA
clarify VI 1. vishuddha honA
club N 1. lAThI,gadA,2. chiDayA kA tAsha,3. sabhA,samAja,klaba
club VI 1. sabhA joDanA,milanA,2. vyaya me.n sAjhI honA
club VT 1. lAThI se mAranA
clue N 1. sUta kA golA,2. patA,sUtra
clump N 1. guchchha,ku~nja,gulma,2. kuDaula kundA
clump VI 1. thapathapa karake chalanA,2. ku~nja me.n lagAnA
clumsily Adv 1. bhaddepana se,phUhaDapana se,adhUrepana se,anADIpana se
clumsy A 1. beDha.nga,adakSha,bhaddA,beDaula,anagaDha,phUhaDa,sthUla
cluster N 1. guchchhA,gulma,sa.ngha,2. samUha,bhIDa
cluster VI 1. samUha me.n honA,ekatra honA,guchchhA honA
cluster VT 1. samUha me.n karanA,ekatra karanA,guchchhe me.n rakhanA
clutch N 1. pa.njA,mUTha,pakaDa
clutch VT 1. jakaDanA,muThThI me.n pakaDanA
clutter N 1. kolAhala,haDabaDAhaTa
clutter VI 1. ekatrita honA,bhIDha lagAnA,2. kolAhala machAnA
coach N 1. gADI,chAra pahie kI gADI,2. shikShaka,parIkShA ke lie taiyAra karanevAlA shikShaka
coach VI 1. gADI me.n jAnA
coach VT 1. gADI me.n le jAnA,2. paDhAnA,shikShA denA
coal N 1. koyalA
coalesce VI 1. ikaThThA honA,milanA,juDa jAnA
coalfield N 1. koyalA nikalane kA sthAna
coalition N 1. sa.nyoga,mela,guTTa
coarse A 1. asabhya,ujaDDa,gADhA,moTA,bhaddA
coast N 1. sImA,kinArA,sAgara taTa,samudra taTa
coast VI 1. kinAre jahAja chalAnA
coat N 1. koTa,para,bAla,khAla,AvaraNa
coat VT 1. khola chaDhAnA,maDhanA,ra.nganA,astarakArI karanA,kalI karanA
coating N 1. kalI,lepa,2. koTa kA kapaDA
coax VT 1. manAnA,bahalAnA,chApalUsI ityAdi se koI kAma karAnA,2. phusalAnA,mIThI bAto.n se milA lenA
cobble N 1. patthara jo pAnI se chikanA ho gayA ho
cobble VT 1. TA.nkanA,gA.nThanA
cobbler N 1. chamAra,mochI
cobra N 1. kobarA,phaNadhara,bhuja.nga,kAlA sA.npa
cobweb N 1. makaDI kA jAlA,2. dhokhA,jAla
cock N 1. murgA,kukkuTa,2. R^itudarshaka,3. akaDa ke chalanevAlA mukhiyA,muDhDha,4. ghoDA
cock VT 1. khaDA karanA,2. ghoDA chaDhAnA
cockatoo N 1. kAkAtuA,eka prakAra kA totA
cocker VT 1. khUba khilAnA,2. pyAra karanA,lADa karanA,dulAra karanA
cockney N 1. landana nagara kA rahanevAlA,mUrkha puravAsI
cockpit N 1. kakapiTa,havAI jahAja kA agalA hissA,2. murgo.n ke laDane kA akhADA,pAlI,da.ngala
cockroach N 1. tilachaTTA,jhI.ngura
cocoa N 1. nAriyala kA peDa
coconut N 1. nAriyala,garI
cocoon N 1. kakUna,kachche reshama kA kovA,koSha
cod N 1. bIjakoSha,phalI,chhImI,2. eka prakAra kI machhalI
coddle VT 1. gunagunA karanA,2. Adara se pAlanA,mAnanA,sevA-sushrushA karanA
code N 1. sa.nhitA,jAbtA,dharmasa.nhitA,rAjanItisa.ngraha,kAnUna kI kitAba,2. sainika chihna praNAlI
code VT 1. sa.nhitA rUpa me.n rakhanA,niyamabaddha karanA
coerce VT 1. balapUrvaka rokanA,bala jorI karanA,dabAnA,vivasha karanA
coercion N 1. dabAva,nigraha,2. bala dvArA shAsana,3. niya.ntraNa
coercive A 1. lAchArI,rokanevAlA,pratirodhI
coexist VI 1. eka samaya me.n honA,samakAlIna honA,sahavartI honA,eka sAtha honA
coffee N 1. kahavA
coffee-house N 1. bhojanAlaya,khAne-pIne kA ghara
coffer N 1. khajAne kA sa.ndUka,mudrAdhAra
coffin N 1. tAbUta,sa.ndUka jisame.n murdA rakha kara gADate hai.n,shavadhAra
cog N 1. chakradanta,pahiye kA dA.ntA
cog VT 1. dhokhA denA,chhalanA
cogent A 1. balavAna,pakkA,niruttara,Avashyaka
coherent A 1. milA huA,juTA huA,2. aviruddha,anukUla
cohesion N 1. lagAva,sa.nyoga,saTAva,sa.nshakti,sa.nba.ndha
coil N 1. lachchhA,giDulI,veShThana
coil VT 1. lapeTanA,lachhiyAnA,giDulI banAnA
coin N 1. sikkA,mudrA,rupayA,paisA
coin VT 1. sikkA banAnA,2. gaDhanA,nikAlanA,rachanA
coinage N 1. sikkA gaDhanA,mudrA DhAlanA,2. gaDhanta,3. jo vastu gaDhI gI ho
coincide VI 1. eka hI sthAna para honA,sannipatita honA,2. milanA,ThIka baiThanA,eka mata honA,anurUpa honA
coincidence N 1. sa.nyoga,sannipAta,eka hI sAtha paDanA,milAva,mela,anurUpatA,ekamatya
coincident A 1. milatA huA,samAna,sannipAtI,samakAlIna
coke N 1. bujhA huA patthara kA koyalA
coke VT 1. koyalA banAnA
cold A 1. ThaNDA,shItala,rUkhA,sunna,2. udAsIna,niHsneha,nirutsAha,Adara rahita,3. gambhIra
cold N 1. ThaNDa,shIta,sardI
coldly Adv 1. binA sneha,udAsInatA pUrvaka,rukhAI se
collaborate VI 1. eka sAtha kArya karanA
collapse N 1. giranA,shaktipAta,sa.nhAra,2. sikoDa,sa.nkocha,3. chUka,hAra,4. sAhasa hInatA
collapse VI 1. baiTha jAnA,pichaka jAnA,2. sikuDa jAnA,3. gira jAnA,nAsha ho jAnA,4. himmata hAra jAnA,sAhasahIna honA
collar N 1. ha.nsalI,kaNThA,paTTA,2. kutte ke gale kI paTTI
collar VT 1. paTTA pakaDanA
collateral A 1. lage-lage,pAsa-pAsa,2. samAnAntara,3. Anusha.ngika,4. eka hI pUrvaja kA,paDa,sasi.nmAnA.nsha
colleague N 1. sAthI,sa.ngI,sahayogI,sahapAThI,sahakArI
collect N 1. eka chhoTI prArthanA
collect VI 1. ekatrita honA,baTuranA
collect VT 1. ekatrita karanA,baToranA,sa.ngraha karanA,2. ugAhanA,tahasIlanA,3. pariNAma nikAlanA
collection N 1. ekatrita karanA,2. samUha,sa.ngraha,3. cha.ndA
collective A 1. kula,ekatrita kiyA huA,sa.ngrahita
collector N 1. ekatrita karanevAlA,sa.ngrAhaka,2. kara ugAhanevAlA,3. kalekTara,jiledAra,jile kA pradhAna adhikArI
college N 1. mahAvidyAlaya,vidyApITha,kAleja
collegiate A 1. mahAvidyAlaya kA sa.nbandhI,mahAvidyAlaya sadR^isha
collide VI 1. Takkara khAnA,bhiDa jAnA,TakarAnA
collier N 1. koyalA khodanevAlA,2. koyalA le jAnevAlI naukA
collision N 1. muThabheDa,dhakkA,Takkara,2. virodha
colloquial A 1. bolachAla kA,sAdhAraNa bolachAla sa.nbandhI
collude VT 1. jAla rachanA,guTa karanA,saTTA-baTTA karanA,mela se kArya karanA
collusion N 1. milI bhagata,sA.nTha gA.nTha,ba.ndisha,kUTasa.nvid,saTTI paTTI
colon N 1. eka virAmachihna:
colonel N 1. karnala,karanaila,senAdalAdhyakSha,palaTana kA baDA aphasara
colonial A 1. upaniveshI,upanivesha sa.nbandhI,nI bastI kA,aupaniveshika
colonisation N 1. upanivesha basAnA,nUtana pradesha basAnA
colonise VT 1. basAnA,nI bastI basAnA
colonist N 1. upanivesha kA rahanevAlA
colonization N 1. upanivesha basAnA,nUtana pradesha basAnA
colonize VT 1. basAnA,nI bastI basAnA
colony N 1. nayI bastI,nayA pradesha,upanivesha
colossal A 1. bahuta baDA,bahuta bhArI
colossus N 1. baDI bhArI mUrti
colour N 1. ra.nga,2. chhadmaveSha,3. bahAnA,4. bhA.nti
colour VI 1. ra.nganA,chehare para ra.nga AnA,lajjita honA
colour VT 1. ra.nga denA,ra.nga chaDhAnA,2. bahAnA karanA,vishvAsa yogya bAta banAnA,aparAdha chhipAnA
colt N 1. bachheDA,2. navayuvaka,mUrkha vyakti
colter N 1. hala kA lohA yA phAla
column N 1. khambhA,stambha,2. senA kI pa.nkti,sainyadala,3. pR^iShTha kA eka khaNDa,patrabhAga
coma N 1. behoshI kI nI.nda
comb N 1. ka.nghA,keshamArjanI,2. murge kI choTI,kukkuTashikhA,3. madhukoSha,chhattA
comb VT 1. ka.nghI karanA,2. chikanA karanA
combat N 1. laDAI,yuddha,virodha
combat VTI 1. laDAI karanA,sAmanA karanA,virodha karanA
combatant N 1. laDanevAlA,yoddhA
combination N 1. mela,sa.ngata,juTAva,sa.nsarga,bandisha,mishraNa,sa.nyoga
combine VI 1. milanA,juTanA,eka honA
combine VT 1. milAnA,eka karanA,mishraNa karanA
combustible A 1. dahanashIla,jalanevAlA,bhaka se uDa jAnevAlA,dAhya
combustion N 1. dAha,dahana,jalana
come VI 1. AnA,pahu.nchanA,nikaTa AnA,2. A paDanA,honA,gujaranA,abhiprAya para pahu.nchanA,AnA
comedian N 1. ha.nsAnevAlA,harSha pradhAna nATaka likhanevAlA,bhA.nDa,svA.ngI
comedy N 1. harShapradhAna nATaka,prahasana,svA.nga,nATaka
comet N 1. puchchhalatArA,ulkA tArA,dhUmraketu
comfort N 1. dhairya,AshvAsana,sukha,DhADhasa
comfort VT 1. dhIraja denA,DhADhasa denA,sahAyatA karanA,samAdhAna karanA,sukha denA,shoka haraNa karanA
comfortable A 1. sukhI,Anandita,sukhadAI,Anandaprada,sukhada,AshvAsaka
comic A 1. hAsyaprada,prahasana sa.nbandhI,ha.nsAU
comical A 1. kautukI,ThaTholiyA,ha.nsauDA
coming A 1. bhaviShyata,bhAvI,AgAmI,honevAlA
coming N 1. Agamana,pahu.ncha
comity N 1. shiShTAchAra,bhalamanasAhata,bhadratA,shiShTatA
command N 1. AGYA,2. adhikAra,vasha,shakti
command VI 1. shAsana karanA,2. U.nchepara honA
command VT 1. AGYA denA,2. dekhanA
commandant N 1. senApati,chamUpati
commander N 1. AGYA denevAlA,senApati,senA kA aphasara,senAdhyakSha
commandment N 1. AGYA,Ishvara kI AGYA
commemorate VT 1. kisI utsava dvArA smaraNa karanA,manAnA
commemoration N 1. smaraNotsava,mAnatA,utsava
commence V 1. anuShThAna karanA
commence VT 1. Arambha karanA
commencement N 1. Arambha,Adi,anuShThAna
commend VT 1. prasha.nsA karanA,sarAhanIyanA,2. siphArisha karanA,3. sau.npanA
commendable A 1. prasha.nsanIya,sarAhanIya
commendation N 1. prasha.nsA,sarAhanA,stuti,siphArisha
commensurate VT 1. samAna karanA,barAbara karanA,samapariNAma karanA
comment N 1. TIkA,AlochanA,samAlochanA,TippaNI
comment VI 1. TIkA karanA,TippaNI karanA,sammati denA,AlochanA karanA
commentary N 1. TIkA,bhAShya,TippaNI
commentator N 1. TIkAkAra,bhAShyakAra,arthakAra
commerce N 1. vANijya,vyApAra
commercial A 1. vyApArika,vANijya sa.nbandhI
commission N 1. samarpaNa,sau.npa,2. AGYApatra,paravAnA,3. adhikAra,4. dala,janasamUha,5. AcharaNa kriyA,6. dastUrI,ADhata,dalAlI
commission VT 1. adhikAra denA,2. niyukta karanA
commissioner N 1. amIna,adhikArI,2. kamishnarI kA shAsanakartA
commit VT 1. sau.npanA,samarpaNa karanA,2. bhejanA,denA,kArAgAra bhejanA,3. karanA
commitment N 1. karanA,denA,bhejanA,2. vAdA,3. kArAgAra bhejanA
committee N 1. sabhA,pa.nchAyata,samiti
commode N 1. kamoDa,malamUtra tyAga kA pAtra
commodity N 1. mAla,lAbha,sAmagrI,jinsa,asabAba,bikane kI vastu
common A 1. sArvajanika,sArva,sArvalaukika,sarvaniShTha,ubhayaniShTha,saba kA,2. sAdhAraNa,sAmAnya,3. bahuta,prachura,4. ochhA,nIcha,5. sAdhAraNa,prAkR^ita
commonly Adv 1. bahuta karake,sAdhAraNataH
commonplace N 1. sAdhAraNa viShaya,pratidina kI bAta,2. smAraka lipi
commonwealth N 1. sArvajanika sukha,2. sAmAnya loga,sarva sAdhAraNa,3. praGYA kA rAjya,pa.nchAyatI rAjya,prajAtantra rAjya
commotion N 1. halachala,golamAla,balavA,bechainI,vyAkulatA
communal A 1. sA.npradAyika,jAtigata,jAtIya
commune N 1. bAtachIta,maitrika bAtachIta
commune VI 1. bolanA,bolanA chAlanA,bAtachIta karanA
communicate VT 1. kahanA,batalAnA,pahu.nchAnA,jatAnA
communication N 1. vyavahAra,sa.nsarga,AnA jAnA,bolachAla,khata kitAbata,chiThThI patrI,2. sa.nvAda,bAta,samAchAra
communion N 1. sammilita,samAgama,paraspara mana kI bAte.n karanA,mela,samagata,2. prabhu IsA masIha ke smaraNa me.n bhoja
communism N 1. sAmyavAda,saba vastuo.n me.n sabakA samAnAdhikAra rakhane kA siddhAnta
community N 1. samAja,samudAya,jAti,sa.npradAya,2. prajA,loga,sarva sAdhAraNa,3. sammilita adhikAra,sAmya,aikya
commutation N 1. parivartana,hera phera,adalA badalA,samaparivartana
commute VT 1. badalanA,hera phera karanA,2. bhArI daNDa ke sthAna para halkA daNDa denA
compact A 1. ba.ndhA huA,gaThA huA,Thosa,ghanA,saghana,sa.nkShepa
compact N 1. niyama,hoDa,sharta,vachana,kaula,karAra
compact VT 1. dabAkara jamAnA,pakkA karanA
companion N 1. sahachara,sAthI,sa.ngI,mitra,sAjhI
companion VT 1. sAtha rahanA
companionship N 1. sAtha,sa.ngati,sAhacharya,sa.nsarga
company N 1. kampanI,TolI,jatthA,ma.nDalI,2. sa.ngata,sAtha
company VI 1. sAtha rahanA
company VT 1. sAtha kara lenA
comparable A 1. tulanIya,tulanA ke yogya
comparative A 1. tulanAtmaka,tulanA sambandhI
compare VT 1. tulanA karanA,sadR^isha karanA,milAnA
comparison N 1. milAna,tulanA,sAdR^ishya,upamA
compartment N 1. vibhAga,kamarA,a.nsha
compass N 1. kampAsa,dishA nirUpaNa ya.ntra,2. gherA,sImA,vistAra
compass VT 1. gheranA,2. prApta karanA,vasha me.n karanA,3. irAdA karanA,ThAna lenA
compassion N 1. dayA,anukampA,tarasa
compassionate A 1. dayAvAna,dayAlu,karuNAmaya
compatibility N 1. anukUlatA,milAva,yogyatA,avirodha
compatible A 1. anukUla,samAna,aviruddha,yogya,mela ke yogya,anurUpa,upayukta
compatriot N 1. eka desha vAsI,eka hI desha me.n rahanevAlA
compel VT 1. bala se karAnA,vivasha karanA,dabAnA,lAchAra karanA
compendium N 1. sa.nkShepa,sArA.nsha,tatva
compensate VT 1. harajAnA denA,badalA denA,kamI pUrI karanA,kShatipUrti karanA,pratiphala denA
compensation N 1. badalA,pAritoShika,daNDa,kShatipUrti,pratiphala,harajAnA,kShatipUraka
compete VI 1. barAbarI karanA,hoDa karanA,rIsa karanA
competence N 1. sAmarthya,guNa,yogyatA,2. bAhulya,prachuratA,paryAptatA
competency N 1. sAmarthya,guNa,yogyatA,2. bAhulya,prachuratA,paryAptatA
competent A 1. yogya,nipuNa,samartha,2. uchita,2. paryApta
competition N 1. barAbarI,hoDa,pratiyogitA,pratidvandatA,spardhA
competitive A 1. barAbarI kA,hoDa kA,mukAbale kA,pratiyogitA sa.nbandhI
competitor N 1. barAbarI karane vAlA,pratiyogI,pratispardhI,hoDiyA,lAga-DA.nTa karanevAlA
compilation N 1. sa.ngraha,sa.nchaya
compile VT 1. sa.ngraha karanA,sa.nchaya karanA
complacency N 1. Ananda,sa.ntoSha,2. AdarabhAva,sushIlatA,shiShTAchAra
complain VI 1. shikAyata karanA,asa.ntuShTatA prakaTa karanA,dukhaDA kahanA,jhI.nkanA,ronA,2. nAlisha karanA,abhIyoga karanA
complainant N 1. abhiyoktA,nAlishI,vAdI
complaint N 1. shikAyata,abhiyoga,ulAhanA,shoka,2. bImArI,roga
complement N 1. pUraka,samapUraka,purAva,sahAyaka,bhartI
complementary A 1. pUrA karane vAlA,pUraka,samapUraka
complete A 1. pUrA,kula,sampUrNa,pUrNa,samUchA
complete VI 1. pUrA karanA,sampUrNa karanA,siddha karanA,samApta karanA
completion N 1. samApti,pUraNa,sa.npAdana,nipaTAva
complex A 1. sa.nyukta,milA huA,mishra,mishrita,pechadAra,asarala,jaTila
complexion N 1. ra.nga,varNa,2. rUpa,cheharA,3. svabhAva,prakR^iti
complexity N 1. asaralatA,jaTilatA,ulajhana,mishratA
compliance N 1. sammati,svIkR^iti,AGYApAlana,anusAra,anuvR^itti
compliant A 1. mulAyama
complicate A 1. ulajhA,pechIdA,asarala
complicate VT 1. lapeTanA,ulajhAnA,pecha DAlanA,pha.nsAnA
complication N 1. ulajhana,pha.nsAva,milAva,asaralatA,ulajhAva
compliment N 1. praNAma,Adara,prasha.nsA,abhinandana
compliment VT 1. prasha.nsA karanA,praNAma karanA,sarAhanA,vAha vAha karanA,Adara karanA
complimentary A 1. prasha.nsAsUchaka,stutimaya
comply VI 1. svIkAra karanA,mAnanA,AGYApAlana karanA
component A 1. A.nshika,maulika
component N 1. a.nsha,bhAga,TukaDA,2. avayava
compose VT 1. banAnA,2. likhanA,rachanA,3. akShara joDanA,4. dhairya dhAraNa karanA,DhADhasa ba.ndhAnA,5. sura nikAlanA,6. dhIraja dharanA,shAnti denA
composer N 1. rachayitA,granthakartA
composite A 1. mishra,sammishra,sa.nyukta,bhAgo.n se banA huA,milA huA,juTA huA
composition N 1. sa.nyojana,sarjana,rachanA,2. mela,samajhautA,milAvaTa,sa.ngaThana
compost N 1. khAda,pA.nsa,2. milAvaTa
compound N 1. samAsa,mela,mishraNa,2. A.ngana,hAtA,gherA,3. milA huA,yaugika,mishra,sa.nyukta,mishrita
compound VI 1. milAnA,sa.nyojana karanA,eka hI me.n milAnA
compound VT 1. sa.ndhi kara lenA,tai kara lenA,mila jAnA,mela kara lenA
comprehend VT 1. samajhanA,2. sammilita karanA,bhItara karanA,milA lenA
comprehensible A 1. samajhane ke yogya,bodhanIya,grAhya
comprehension N 1. samajhanA,bodha,grahaNa,2. samajha bUjha,buddhi,avadhAraNA,samajhane kI shakti
comprehensive A 1. bahugrAhI,vyApaka,thoDe me.n bahuta,vistR^ita,chauDA
compress VT 1. dabAnA,mIchanA,dabochanA,jamAnA,chhoTA karanA,sa.nkShepa karanA
compressor N 1. sa.npIDaka
comprise VT 1. sammilita karanA,samAnA,aTAnA,milAnA
compromise N 1. samajhautA,Apasa kA nipaTAva
compromise VT 1. samajhautA karanA,Apasa me.n milakara nipaTAnA
compulsion N 1. vivashatA,dabAva DAlanA,vivasha karanA,2. dabAva,balajorI,bala,prachaNDatA,AvashyakatA
compulsory A 1. anivArya,vivashakArI,Avashyaka,dabAvavAlA
compute VT 1. gaNanA karanA,ginanA,lekhA karanA
comrade N 1. sAthI,mitra,sa.ngI
con VT 1. dhayAna pUrvaka adhyayananA,2smaraNa karanA
concave A 1. khokhalA,polA,khAlI,dhanuShAkArI,2. natodara
conceal VT 1. chhipAnA,gupta rakhanA,paradA karanA
concealment N 1. paradA,2. chhipAva,lopa
concede VI 1. mAna lenA
concede VT 1. mAnanA,svIkAra karanA,2. chhoDa denA,de denA
conceive VI 1. garbha se honA,garbha dhAraNa karanA
conceive VT 1. kalpanA karanA,vichAra karanA
concentrate VI 1. dhyAna denA,chitta jamAnA,dhyAna lagAnA,chitta ekAgra karanA
concentrate VT 1. ikaThThA karanA,2. samAhR^ita karanA,samAharaNa karanA
concentration N 1. ekAgratA,ekAgrachitta honA,chitta jamAnA
concept N 1. vichAra,manobhAva,kalpita viShaya
conception N 1. vichAra,dhAraNA,kalpanA,2. anusAna,garbhAdhAna
concern N 1. kAma,chintA,sa.nbandha,prayojana
concern VT 1. sa.nbandha rakhanA,prayojana honA
concerning A 1. sa.nbandhita,viShaya me.n
concerning Prep 1. ko,liye
concert N 1. rAga,ra.nga,eka tAla,2. mela,eka bhAva
concession N 1. svIkR^iti,a.ngIkAra,2. AGYA pradAna
conch N 1. sha.nkha,gho.nghA,kauDI
conciliation N 1. milApa,shAnta karanA,sa.ntuShTa karanA,anura.njana
concise A 1. laghu,sa.nkShipta,alpa
conclave N 1. gupta sabhA
conclude VI 1. samApta honA
conclude VT 1. pUrA karanA,pUrA ho jAnA,samApta karanA,chukAnA,2. sthApita karanA,nishchita karanA,3. anumAna karanA
conclusion N 1. a.ntima nirNaya,phala,pariNAma,samApti,anta,upasa.nhAra
conclusive A 1. antima,nirNAyaka,antakArI
concoct VT 1. pachAnA,pakAnA,2. upAya karanA,rachanA,gaDhanA
concord N 1. mela,ekatA,avirodha,ekatAI,sa.nyoga
concourse N 1. jamAva,bhIDa,maNDalI,jamaghaTa
concrete A 1. indriyo.n se pahachAnane yogya,padArtha rUpa me.n,sAkAra
concrete N 1. roDA,jamAyA huA roDA,chUnA,patthara,bAlU,a.nsho.n ko eka me.n joDa kara banAyA huA
concur VI 1. sahamata honA,eka bindu para milanA,2. eka mata honA,milanA,juDanA
concurrence N 1. sahamati,mela,ekadilI,ekachittatA,ekA,manamela
concurrent A 1. sa.nyukta,eka sAtha,milA huA,sahakArI,barAbara kA,2. eka bindugAmI
concussion N 1. choTa,AghAta,hilAva,Takkara,dhakkA,sa.nghaTTa
condemn VT 1. aparAdhI ThaharAnA,burA banAnA,daNDa denA,doSha lagAnA
condemnation N 1. doSha lagAnA,ni.ndA,2. daNDa kI AGYA
condensation N 1. sa.nkShepaNa,ghanIkaraNa,dabAva,gADhApana,sa.nkShipta karanA
condense VI 1. gADhA ho jAnA,jamanA,ghanA honA
condense VT 1. gADhA karanA,jamAnA,ghanA karanA
condescension N 1. darpatyAga,namratA,kR^ipA,jhukanA
condiment N 1. chaTanI,chhau.nka,baghAra,masAlA
condition N 1. dashA,padavI,avasthA,sthiti,2. niyama,hoDa,sharta
conditional A 1. niyamabaddha,saniyama,hetumaya,shartI,sharta ke sAtha
condolence N 1. sahAnubhUti,dUsaro.n ke dukha para shoka prakaTa karanA
condone VT 1. kShamA karanA,chhoDa denA,dhyAna na denA
conducive A 1. sahAyaka,upakArI,hitakara,sukhAvaha
conduct N 1. chAla-chalana,AcharaNa,bartAva,2. aguvAI,3. prabandha
conduct VT 1. chalAnA,nirvAha karanA,aguvAI karanA,2. prabandha karanA
conductor N 1. parichAlaka,netA,chAlaka,nAyaka,nirvAhaka
conduit N 1. pAnI kI morI,nAlI
cone N 1. shuNDAkAra vastu,gajaraula,gAvaduma,sha.nku sUchI
confection N 1. miThAI,murabbA,pAga
confectioner N 1. halavAI,murabbe banAne vAlA,miThAI bechane vAlA
confederacy N 1. mela,sa.ndhi
confederate N 1. mitra,sAthI
confederate VI 1. sa.ndhi me.n milanA,dala banAnA
confederate VT 1. sa.ndhi me.n milAnA
confederation N 1. sa.ngha,maNDala,sa.nyojana
confer VI 1. bAtachIta karanA,parAmarsha karanA,vArtAlApa karanA
confer VT 1. denA,pradAna karanA
conference N 1. vichAra ke lie sabhA,sammelana,2. bAtachIta,vArtAlApa
confess VT 1. svIkAra karanA,mAnanA,svIkAra karanA,a.ngIkAra karanA
confession N 1. svIkR^iti,svIkAra,a.ngIkAra
confidant N 1. dilI dosta,vishvAsa pAtra
confide VI 1. vishvAsa karanA,bharosA karanA
confidence N 1. vishvAsa,bharosA,DhR^iDaGYAna,2. nishchaya,asa.nshaya,3. AtmavishvAsa,sAhasa
confident A 1. AtmavishvAsI,pUrA vishvAsa kie hue,nishchita,nisa.ndeha,nidhaDaka,DhITha,sAhasI
confidential A 1. gopanIya,vishvAsayogya,bhedI,gupta,aprakAshya,vishvasanIya,nijI
confidently Adv 1. vishvAsa sahita,nishchaya kara ke,nissa.ndeha rUpa se,vishvAsa ke sAtha,nidhaDaka
confine N 1. sImAprAnta,sImA pradesha
confine VT 1. sImAbaddha karanA,kArAgAra me.n DAlanA,rokanA
confinement N 1. kArAgAra vAsa,kaida,2. ekAntavAsa,3. roka,rukAva,ba.ndhana
confirm VT 1. pakkA karanA,sthira karanA,nishchita karanA,pramANita karanA,2. IsAI samAja me.n lenA
confirmation N 1. puShTikaraNa,pakkA karanA,pramANa,dR^iDhatA,AGYA,svIkR^iti,2. sthAyIkaraNa,dR^iDha karaNa,sthira karaNa,pramANI karaNa
confiscate VT 1. kurka karanA,rAjyAdhIna kara lenA,jabta karanA,le lenA
confiscation N 1. kurkI,jabtI,adhikaraNa
conflagration N 1. agnikANDa,bhArI Aga,lUkA,dAha,prajvalana
conflict N 1. Takkara,jhagaDA,laDAI,virodha,sa.ngharSha
conflict VI 1. laDanA,jhagaDanA,sAmanA karanA,virodha karanA
confluence N 1. sa.ngama,mela,mila kara bahanA
conform VI 1. mAnanA,svIkAra karanA,anurUpa honA
conform VT 1. eka sA karanA,ekamela karanA,samAna karanA,sadR^isha banAnA
conformity N 1. samAnatA,anukUlatA,sAdR^ishya,anurUpatA,svIkAra,anusAra
confound VT 1. milAnA,ghabaDAnA,gaDabaDa karanA,hakkA-bakkA karanA,2. DarAnA,sAhasa toDanA,3. nAsha karanA
confront VT 1. sAmanA karanA,virodha karanA,apane sAmane honA,sammukha karanA
confuse VI 1. ghabaDA jAnA,ulaTa-pulaTa jAnA
confuse VT 1. ulaTa palaTa karanA,gaDabaDa karanA,ghabaDA denA,chakarA denA
confusion N 1. sa.nbhrama,gaDabaDa,kramabha.nga,vyAkulatA,2. hullaDa,balavA,gaDabaDI,2. ghabaDAhaTa
congenial A 1. svajAtIya,eka jAti kA,eka mela kA,anukUla,anurUpa,sukhada
congenital A 1. sahajAta,sAtha janmA,jo janma hI se ho
congest VT 1. baToranA,Dhera lagAnA
congestion N 1. rakta kA jamAva,rakta sa.nchaya,2. adhika bhIDa,adhika ghanI bastI
congratulate VT 1. badhAI denA,jaya jayakAra karanA
congratulation N 1. badhAI
congregate VI 1. ekatra honA,jamA honA,milanA
congregate VT 1. ekatra karanA
congregation N 1. samAgama,sabhA,2. dhArmika samAja
congress N 1. vyavasthApikA sabhA,samAja,mahAsabhA
congressman N 1. mahAsabhA kA sadasya
congresswoman N 1. mahAsabhA kI sadasya
conjecture N 1. anumAna,aTakala
conjecture VI 1. aTakala karanA,anumAna karanA
conjugal A 1. vivAha sa.nbandhI,vaivAhika
conjunction N 1. sa.nyoga,sa.ngama,mela,2. samuchchaya bodhaka avyaya
conjure VI 1. jAdU karanA,TonA karanA
conjure VT 1. shapatha rakhanA,saugandha rakhanA,2. vinatI karanA
connect VT 1. joDanA,milAnA,sa.nyukta karanA
connection N 1. joDa,sa.nbandha,nAtA,rishtA,lagAva,sa.nyoga,sa.nparka
connective A 1. joDanevAlA,milAnevAlA,yaugika
connivance N 1. AnAkAnI,barAva,TAlamaTola,upekShA
connive VI 1. AnAkAnI karanA,A.nkha mUdanA,upekShA karanA
connoisseur N 1. jAnakAra,guNaGYa,parIkShaka
connote VT 1. bhAva batalAnA,jatAnA,batalAnA,artha sUchita karanA
conquer VT 1. jItanA,parAjita karanA,sara karanA
conqueror N 1. jItane vAlA,vijayI,parAsta karanevAlA
conquest N 1. jIta,vijaya,2. jitapradesha,jItA huA desha
conscience N 1. a.ntaHkaraNa,hitAhita kA GYAna,viveka
conscientious A 1. shuddha a.ntaHkaraNavAlA,dharmAtmA,nyAya parAyaNa
conscious A 1. shramiGYa,sacheta,chetana
consciousness N 1. cheta,GYAna,chetanA
conscript A 1. bharatI kiyA huA,darja rajisTara
conscript N 1. anivArya bhAratI,sipAhI yA nAvika jo anivArya rUpa se nayA bharatI kiyA gayA ho
conscription N 1. senA me.n jabaradastI bharatI karanA,anivArya sainika sevA
consecrate A 1. pratiShThita,arpaNa kiyA huA,pavitra
consecrate VT 1. pavitra banAnA,pratiShThita banAnA,pratiShThA karanA,2. arpaNa karanA,sa.nkalpa karanA,ishvara kI sevA me.n de denA
consecutive A 1. lagAtAra,kramAnugata,kramAgata,nira.ntara
consecutively Adv 1. krama se,kramAgata rUpa se,yathAkrama
consensus N 1. aikya,anukUlatA
consent N 1. sammati,svIkR^iti,anumati,mataikya
consent VT 1. mAnanA,ekamata honA,svIkR^iti denA,2. anumati denA,AGYA denA
consequence N 1. phala,pariNAma,a.nta,2. prabhAva,padavI,mAna,mahatva,pada,3. isa kAraNa se,isalie
consequent A 1. phala svarUpa,anugAmI,AnuSha~Ngika
consequent N 1. phala,a.nta,pariNAma,2. para,pada,anuSha.nga
consequential A 1. phala svarUpa,pariNAma svarUpa
consequently Adv 1. isa kAraNa se,ataH,isaliye,phalataH,ateva
conservancy N 1. bachAva,rakShA,saphAI
conservative A 1. dakiyAnUsI,rUDhivAdI,bachAU,rakShA karane vAlA,anudAra,parivartana virodhI,purAtana premI
conservative N 1. dakiyAnUsI,rUDhivAdI,lakIra kA phakIra,vartamAna niyama ke badale jAne kA virodhI,sanAtanI ba.ndhI lIka para chalane vAlA
conserve N 1. murabbA,miThAI,achAra,gulakunda
conserve VT 1. surakShita rakhanA,banAe rakhanA,rakShA karanA,2. achAra DAlanA,murabbA banAnA,nA
consider VT 1. sochanA,vichAranA,samajhanA,dhyAna karanA
considerable A 1. vichAraNIya,baDA,adhika,visheSha,yatheShTha,
considerably Adv 1. kAphI,bahuta adhikatA se,visheSha rUpa se
considerate A 1. vichAravAna,dUsare kA dhyAna rakhanevAlA,2. dUradarshI,pariNAmadarshI
consideration N 1. socha vichAra,vichAraNa,vivechana,vichAra,chintA,dhyAna,2. lihAja,3. nimitta,hetu,4. Adara,mAna,mahatva,5. badalA,palaTA,pratiphala
considering Prep 1. dhyAna me.n rakha kara,isa vichAra se,isakA vichAra karake
consignment N 1. preShita mAla,bhejA huA mAla,2. dAnapatra,3. samarpaNa
consign VT 1. sau.npanA,arpaNa karanA,dUsare ko bhejanA,denA,2. bilakula bhulA denA,3. jalA denA,rAkha kara DAlanA
consist VT 1. milanA,rahanA,honA,2. anukUla honA,ekamata honA
consistency N 1. anukUlatA,sAdR^ishya,avirodha,sAma.njasya,sa.ngatatA,anurUpatA,2. gADhApana
consistent N 1. anukUla,susa.ngata,poDhA,samAna,eka sA,avirUddha,sa.ngata,dR^iDha
consolation N 1. sAntvanA,dilAsA,AshvAsana,dhairya,DhADhasa,tasallI
console VT 1. sAntvanA denA,DhADhasa denA,dilAsA denA,shAnti denA,prasanna karanA
consolidate VT 1. sa.ngaThita karanA,sa.nchita karanA,Thosa karanA,jamAnA,2. milAnA,joDanA,3. Thosa honA,jamanA,4. ThosanA,jamA huAnA,5. milA huAnA,sa.nyuktanA
consolidation N 1. ekIkaraNa,jamAvaTa,Thosa karanA,sa.nsthApana
consort N 1. patnI,pati
consort VT 1. sAtha rahanA,sa.nga rahanA,mela karanA
conspicuous A 1. pratyakSha,suprakAsha,spaShTa,2. pramukha,prasiddha,vikhyAta,3. aisA sthAna yA vyakti jisa para saba kI dR^iShTi paDe
conspiracy N 1. sAjisha,kapaTa praba.ndha,guTTa,ShaDaya.ntra,kuma.ntraNA
conspirator N 1. ShaDaya.ntrakArI,vishvAsaghAtaka,rAjadrohI
conspire VT 1. ShaDaya.ntra rachanA,kapaTa praba.ndha karanA
constable N 1. chaukIdAra,sipAhI,kAnsTebula
constabulary N 1. sipAhiyo.n kA dala,2. sipAhiyo.n kA
constant A 1. nitya,nira.ntara,sanAtana,aparivartanashIla,sthira,achala,dR^iDha vishvAsI
constant N 1. niyata,sthAyI,achalarAshi
constellation N 1. tArAma.nDala,nakShatra,tAro.n kA samUha,2. vikhyAta logo.n kA samUha
consternation N 1. Ata.nka,vismaya,Ashcharya,bhaya,dhaDAkA,ghabarAhaTa
constipation N 1. kabja,koShTabaddhatA,malAvaroddha,anayacha
constituency N 1. nirvAchana kShetra,chunane vAlo.n kA dala,nirvAchaka sa.ngha,nirvAchaka kShetra
constituent A 1. nirvAchaka,2. sa.nghaTaka,3. maulika,pradhAna,vAstavika,a.nga
constituent N 1. nirvAchaka,nirvAchaka sa.ngha kA sadasya,2. mUla,sAra,tatva,avayava
constitute VT 1. banAnA,niyukta karanA,khaDA karanA,sthApita karanA
constitution N 1. sa.nsthApana,niyukti,2. svabhAva,prakR^iti,3. banAvaTa,sharIrAvasthA,dashA,bhAva,4. vidhAna,desha kI vyavasthA,shAsana vyavasthA,niyojana,rAjya
constitutional A 1. sa.nvidhAnI,kAnUnI,vyavasthA sa.nba.ndhI,pramANita,vyavasthA ke anusAra,vyavasthAnurUpa,2. prAkR^itika,svAbhAvika,janma kA,3. svAsthyakara
constitutional N 1. svAsthya ke liye TahalanA,vAyusevana ke liye TahalanA
constrain VT 1. rokanA,balapUrvaka rokanA,vivasha karanA,bAdhya karanA
constraint N 1. dabAva,abhinava,lAchArI,roka,balAtkAra,2. nigraha,avarodha,apane bhAvo.n ko rokanA
construct VT 1. banAnA,rachanA,sajAnA,nirmANa karanA,joDanA,ekatra karanA
construction N 1. rachanA,vidhAna,banAvaTa,DhA.nchA,nirmANa,2. joDa,gaThana,pada yojanA,3. Ashaya,artha
constructive A 1. rachanAtmaka,nirmANa sa.nba.ndhI,rachanA sa.nba.ndhI,rachane vAlA,rachanAtmaka banAne vAlA,2. tarkasAdhya,jo pratyaya na ho para.ntu anumAnita yA tarka sAdhya ho
constructor N 1. nirmAtA,banAne vAlA,gR^ih nirmANa kA nirIkShaka
construe VI 1. anumAnita honA,padachchheda kiye jAne ke yogya honA
construe VT 1. samajhAnA,Ashaya batalAnA,artha kahanA,anuvAda karanA,2. anvaya karanA,padachchheda karanA
consul N 1. rAjadUta,2. roma kA eka baDA karmachArI
consular A 1. kAunsala sa.nba.ndhI
consulate N 1. kAunsala kA pada
consult V 1. sammati lenA,dekhanApustakanA,mata pUchhanA,rAya lenA,2. vichAra karanA
consultation N 1. sammati lenA,ma.ntraNA,vimarsha,2. pa~nchAyata,vichAra sabhA
consume VI 1. naShTa ho jAnA,kShaya honA
consume VT 1. kAma me.n lAnA,vyaya karanA,naShTa karanA,2. jalAnA
consumer N 1. vyaya karane vAlA,prayoga karane vAlA
consummate A 1. pUrA,pakkA,parama,utkR^iShTa,sa.npUrNa
consummate VT 1. pUrA karanA,nivAhanA,anta ko pahu.nchanA
consummation N 1. sa.npUrNatA,pUrti,anta,samApti,nAsha,jIvana kA a.nta
consumption N 1. vyaya,kharcha,khapata,ujADa,satyAnAsha,naShTatA,2. kShaya roga,tapedika
contact N 1. chhuAva,lagAva,saTAva,sa.nparka,sparsha,sa.nsarga
contagion N 1. sparsha sa.nchAra,chhUta se roga kA phailanA,chhUta,lagAva,2. uDanI bImArI
contagious A 1. phailane vAlA,sparsha se lagane vAlA,lagane yogya,chhUta se lagane vAlAroga
contain VT 1. rakhanA,rokanA,thAmanA,milAnA,samAnA,aTAnA,dhAraNa karanA
contaminate VT 1. bigADanA,ashuddha karanA,bhraShTa karanA,apavitra karanA
contemplate VT 1. dhyAna karanA,vichAra karanA,sochanA,2. ichchhA karanA,irAdA karanA
contemplation N 1. vichAra,dhyAna,chi.ntA,vichAraNA karanA
contemporary A 1. samakAlIna
contemporary N 1. samakAlIna vyakti
contempt N 1. tiraskAra,ghR^iNA,apamAna
contemptible A 1. ghR^iNita,nIcha,tuchchha
contemptuous A 1. tiraskArapUrNa,ghR^iNita,ghR^iNAyukta,ghR^iShR^i,apamAna sUchaka
contend VT 1. laDanA,jhagaDanA,vivAda karanA
content N 1. tR^ipti,santoSha,santuShTatA,rajAmandI,2. samAI,tatva,mUla
content VT 1. santuShTa karanA,tR^ipta karanA,prasanna karanA
contented A 1. sa.ntR^iShTa,tR^ipta
contentious A 1. vivAdapUrNa,jhagaDAlU
contentment N 1. santoSha,santuShTatA,tR^ipti
contest N 1. laDAI,bakheDA,jhagaDA,vAdavivAda
contest VT 1. vAdavivAda karanA,virodha karanA
context N 1. prasa~Nga,prakaraNa,viShaya,sa.nba.ndha
contribute VI 1. sammilita honA,bhAga lenA,sahAyatA denA,2. lekha likhanA
contiguous A 1. nikaTavartI,lagA huA,saTA huA,milA huA,samIpastha
continent A 1. vratI,i.ndriyanigrahakArI,sadAchArI
continent N 1. mahAdvIpa,varSha
continental A 1. mahAdvIpa sa.nba.ndhI,mahAdvIpIya,varShIya
contingency N 1. daiva yoga,sa.nyoga,Akasmika ghaTanA
contingent A 1. Akasmika,anishchita,daivavasha
contingent N 1. sainya dala
continual A 1. lagAtAra,sadA,nitya,avirata,nira.ntara
continually Adv 1. nira.ntara,lagAtAra,nitya,barAbara,sadA
continuance N 1. nityatA,sthriratA,sthiti,ga.nbhiratA,avirAma,anuba.ndha
continuation N 1. nitya sa.nba.ndha,laDI,silasilA,shreNI,avirAma,anuba.ndha
continue VI 1. rahanA,sthira rahanA,jArI rahanA,TikanA,dR^iDha rahanA
continue VT 1. prachalita rakhAnA,baDhAnA
continuity N 1. avichchhinnatA,niravachchhinnatA,dhArAvAhikatA,avichchhedatA,avirAma
continuous A 1. lAgAtAra,barAbara,prachalita
contort VT 1. ai.nThanA,maroDanA,umeTanA,TeDhA karanA,vikR^ita karanA
contour N 1. DhA.nchA,rUpa,rekhA,AkAra
contour VT 1. gherA khI.nchanA
contraband A 1. va.nchita,anuchita,niyama viruddha
contraband N 1. vyavasthA viruddha,varjita vyApAra,2. varjita mAla
contract N 1. ThekA,sa.nvid,paNa,niyama patra,2. sagAI,ma.nganI
contract VI 1. sikuDanA,sa.nkuchita honA,2. ThekA lenA,bAta ThaharAnA
contract VT 1. chhoTA karanA,sa.nkuchita karanA,sikuDanA,sameTanA,2. ma.nganI karanA,sagAI karanA,3. uTAnA,prApta karanA,chukAnA,bAta ThaharAnA,nA
contraction N 1. sikuDana,sa.nkuchana,sikoDa,jakaDAva,maroDA,sa.nkShepa
contractor N 1. ThekedAra,sa.nvid karane vAlA,paNa karane vAlA
contractual A 1. ThekA sa.nbandhI,sa.nvidAtmaka,sa.nvid sa.nba.ndhI,niyamapatra sa.nba.ndhI,Theke kA
contradict VT 1. virodha karanA,bAta kATanA,viruddha kahanA,ulaTanA,pheranA,kATanA
contradiction N 1. antarvirodha,prativAda,viruddha vachana,virodha,viruddhatA,pratiniShedha,asa.ngati,viparIta varNana
contradictory A 1. antarvirodhI,prativAdI,viruddha,viparIta,asa.ngata,viruddhArtha
contrary A 1. viparIta,pratikUla,viruddha,vipakShI,asa.ngata
contrast N 1. virodha,bheda,nirUpaNa,a.ntara,asAdR^ishya
contrast VT 1. a.ntara batAnA,vyatireka karanA,bheda nirUpaNa karanA,samAnatA karanA
contribute VT 1. sahayoga denA,bhAga denA,sahAyatA karanA,cha.ndA denA
contribution N 1. a.nsha,a.nshadAna,bhaga,cha.ndA,Taiksa,dAna,2. lekha
contributor N 1. cha.ndA dene vAlA,a.nsha dAtA,kara dene vAlA,2. samAchAra patra lekhaka
contrite A 1. duHkhita,pashchAtApI,manovyathita
contrition N 1. pachhatAva,pashchAtApa,anutApa
contrive VT 1. upAya karanA,AviShkAra karanA,tadavIra karanA,yukti nikAlanA,nirUpaNa karanA,banAnA,kalpanA karanA
control N 1. roka,nigraha,niya.ntraNa,sa.nyama,2. adhikAra,vasha,prabhutva,nirIkShaNa
control VT 1. rokanA,dabAnA,vashI karanA,2. vasha me.n rakhanA,adhIna karanA
controller N 1. niya.ntraka,hisAba A.nkane vAlA,nirIkShaka
controversial A 1. vivAdAspada,vivAdI,tArkika,takarArI,bahasa ke sa.nba.ndha me.n,vivAda sa.nba.ndhI
controversy N 1. vivAda,bahasa,vAdAnuvAda,vitarka,jhagaDA
contusion N 1. nIla,gumaTA,kuchalAva,choTa,bhItarI mAra
convalescence N 1. svAsthyalAbha,cha~NgApana,rogopashama,punaH svAsthya prApti
convalescent A 1. svAsthya lAbhakArI,gata roga,punaH svAsthya prApta
convene VI 1. ekatra honA,baTuranA
convene VT 1. Ayojana karanA,ekatra karanA
convenience N 1. suvidhA,sahUliyata,2. yogyatA,3. sukha,suvidhA,avakAsha
convenient A 1. suvidhA janaka,yogya,suvidhA kA,sukha kA,upayukta,sukhakara
convent N 1. kAnve.nTa,maTha,bairAgiyo.n kA maTha,kuvAriyo.n kA maTha,vihAra
convention N 1. sammelana,visheSha avasara para bulAI huI sabhA,2. pratiGYA,sa.ndhipatra,sa.nvid,3. rivAja,dastUra,chalana,prathA,rIti,vyavahAra,AchAra,loka sa.nmati
conventional A 1. aupachArika,2. rUDhigata,tai kiyA huA,sharta kiyA huA,3. rIti anusAra,rasma kA,laukika,loka sa.ngata,vyAvahArika
converge V 1. eka ora jhukanA,eka bi.ndu kI ora jAnA
convergence N 1. sa.nsR^iti,eka ora jhukAva
convergent A 1. sa.nsR^ita,eka bi.ndu me.n milane yA jhukanevAlA,eka ke.ndrAbhimukha
conversant A 1. jAnakAra,parichita,nipuNa,kushala,abhiGYa
conversation N 1. bAtachIta,vArtAlApa,sa.nbhAShaNa
converse A 1. viloma,viparIta,ulTA,viruddha
converse N 1. ulaTA,viparIta vastu,viloma,viparyaya,aksa,viruddha,2. sa.nbhAShANa,bAtachIta,vArtAlApa,sa.nsarga
converse VI 1. vArtAlApa karanA,bAtachIta karanA,charchA karanA
conversely Adv 1. ulaTA,pratikUla,viruddha rUpa se,vilomataH
conversion N 1. rUpAntara,viparyaya rUpa,parivartana,ulaTa palaTa,2. mata parivartana,dharma palaTa,paradharma avala.nbana,sudhAra
convert N 1. paradharma avala.nbI,anya mata kA grahaNa karanevAlA,nayA chelA
convert VT 1. dharmaparivartana karanA,palaTanA,badalanA,apanAnA,mata yA dharma palaTanA
convertible A 1. parivartanIya,ulaTane yogya,badalane ke yogya,2. tulyArthI,samAna
convex A 1. madhyonnata,ubhaDA huA,2. ubaratA huA,unnatodara
convey VT 1. le jAnA,pahu.nchAnA,2. de denA,samarpaNa karanA,hastA.ntarita karanA
conveyance N 1. vAhana,savArI,gADI,2. sa.npatti hastA.ntaritakaraNa,samarpaNa,samarpaNa patra,3. le jAnA,DhulAI
convict A 1. doShI,2. ba.ndI,kArAgAravAsI
convict VT 1. aparAdhI ThaharAnA,doShI nirNaya karanA,2. samajhA denA
conviction N 1. aparAdhI ThaharAnA,aparAdha sthApana,2. dR^iDha vishvAsa,dR^iDha nishchaya,dR^iDha mata
convince VT 1. samajhA denA,pratIti karanA,nishchaya karanA,manAnA
convincing A 1. nishchayAtmaka,nishchayaka,pratItijanaka
convocation N 1. dIkShAnta samAroha,ekatra karane kA kAma,2. pAdariyo.n kI sabhA,vishvavidyAlaya ke netAo.n kA sa~NgaThana,pa~nchAyata,jamaghaTA
convoy N 1. rakShA dala,patharakShA,patharakShaka,sipAhiyo.n kA dala
convoy VT 1. sAtha chalanA,bachAne ke liye sa~Nga jAnA,chaukanI se le jAnA
convulse VT 1. maroDanA,ai.nThanA,hilAnA,ka.npAnA,bala denA,akaDAnA
convulsion N 1. maroDa,ai.nThana,chihukabAI,akaDa,ka.npa,sa.nkShaubha
coo VI 1. kU.n kU.n karanA,guTargU.n karanA,guTakanA,2. dulAra karanA,lADa pyAra karanA,pyAra karanA
cook N 1. bAvarchI,rasoiyA,bhojana banAne vAlA
cook VT 1. pakAnA,bhojana banAnA,rasoI banAnA,2. hera phera karanA,apane matalaba kA banA lenA,bigADa denA,jhUThA kara denA,ashuddha kara denA
cooker N 1. kukara,rasoI banAne kA sAdhana
cookery N 1. rasoI kA kAma,pAka vidyA
cool A 1. shItala,Tha.nDA,2. shA.nta,avyAkula,dhIra,anudvega,sa.ntoShI,3. beparavAha,udAsIna,shItala,4. nirlajja,dhR^iShTa,5. dhR^iShTatA,udAsIna vyavahAra
cool N 1. ThaNDI vastu,shItala peya,2. shItalatA,ThaNDaka,sardI
cool VI 1. ThaNDA honA,shA.nta honA
cool VT 1. ThaNDA karanA,2. krodha ThaNDA karanA
cooler N 1. kUlara,koI vastu Tha.nDI karane kA bartana
coolly Adv 1. sAvadhAnI se,shAnti se,udAsIna bhAva se,beparavAhI se
coolness N 1. ThaNDa,shItalatA,2. shAnti,3. udAsInatA,virAga
coop N 1. kuppA,pIpA,2. pi.njaDA
coop VT 1. pi.njaDe me.n ba.nda karanA,ba.nda karanA
cooper N 1. pIpA banAne vAlA
cooper VT 1. marammata karanA,joDa denA
cooperate VI 1. milakara kAma karanA,sAtha denA,sahAyatA karanA,sahayoga denA
cooperation N 1. sahayoga,mela,sa.nba.ndha,sahakAritA,sahodyoga
cooperative A 1. sahakArI,sahAyaka,mila kara kAma karane vAlA,jisakA kArobAra sAAAjhe kI pU.njI se chalatA hai
coordinate A 1. samakakSha,eka pada vAlA,sama,tulya
coordinate N 1. samakakSha,samapada vAlI vastu,niyAmaka
coordinate VT 1. sa.nyojananA,sama banAnA
cope N 1. pAdarI kA chogA,2. chhata,gumbaja
cope VI 1. sAmanA karanA,laDanA,jhagaDanA
coping N 1. muNDera,parachhatI
copious A 1. bahuta,vipula,prachura
copper A 1. tAmbe kA,tA.nbe kA banA huA,2. tA.nbI,tA.nbe ke ra.nga kA
copper N 1. tA.nbA,tAmra,2. dega,3. paisA
copper VT 1. tA.nbA lagAnA
copy N 1. pratirUpa,2. pratilipi,3. nakala,anukaraNa
copy VT 1. nakala utAranA,mUla dekha kara pratilipi banAnA,anukaraNa karanA
copyright A 1. prakAshanAdhikR^ita,jisake chhapane kA adhikAra surakShita ho
copyright N 1. prakAshanAdhikAra,kApIrAiTa,chhapane kA adhikAra,mudrAdhikAra
coral N 1. mU.ngA,vidrumA
cord N 1. rassI,DorI,nApa kA phItA
cord VT 1. rassI se bA.ndhanA,jakaDanA
cordial A 1. hArdika,sachchA,gADha,puShTakAraka
cordial N 1. hArdika,snehapUrNa,rochaka vastu,puShTakAraka vastu,mana praphullita karane vAlA peyana
cordiality N 1. saralatA,sachchAI,nishchhalatA,sauhArda,maitrI,niShkapaTatA
core N 1. hR^idaya,bhItarI bhAga,guThalI,gUdA,garI,phoDe kI kIla
core VT 1. phala kA gUdA nikAlanA,guThalI nikAlanA
coriander N 1. dhaniyA,kothamIra
cork N 1. eka vR^ikSha,usakI chhAla,2. kAga,DATa
cork VT 1. kAga lagAnA,DATa lagAnA
cork-screw N 1. pe.nchakasha,kAga nikAlane kA pe.ncha
corkscrew N 1. kAga nikAlane kA pe.ncha,pe.nchakasha
corn N 1. makI,dAnA,anAja,gallA,dAnya,sasya,2. The.nTha,gaTTA,kaDA,phoDA,gokharU,3. makAI yA anya anAja kA ATA,maidA
corner N 1. konA,gupta sthAna
corner VT 1. kone me.n DhakelanA,ghabarAhaTa yA kaThinAI me.n DAlanA
corollary N 1. upa siddhA.nta,pariNAma,anumAna
corona N 1. tejoma.nDala,prabhAma.nDala
coronation N 1. rAjatilaka,TIkA,rAjagaddI
coroner N 1. apamR^ityu kA kAraNa GYAta karanevAlA aphasara
corporal A 1. shArIrika,daihika,deha sa.nba.ndhI
corporal N 1. eka chhoTA aphasara,nAyaka
corporate A 1. ekachita,sa.nyukta,sAmAjika,eka samAja yA sa.nsthA me.n sammilita
corporation N 1. pa~nchAyata,nagara samAja,maNDalI
corps N 1. palaTana,senA,sainyadala
corpse N 1. shava,lotha,mR^ita sharIra
correct A 1. sahI,shuddha,ThIka,uchita,vishuddha,sa.nshodhita
correct VT 1. ThIka karanA,sahI karanA,shodhanA,2. daNDa denA
correction N 1. shodhana,sudhAra,shuddhi,2. daNDa
correspond VI 1. milanA,anurUpa honA,2. patravyavahAra karanA,Apasa me.n likhA paDhI karanA,paraspara patra vyavhAra karanA
correspondence N 1. anukUlatA,anurUpatA,2. sA.ngatya,3. sa.nsarga,likhA paDhI,patra vyavahAra,4. chiTThI,patrI
correspondent N 1. sa.nvAdadAtA,likhA paDhI karane vAlA,ADhatiyA,samAchAra lekhaka
corridor N 1. barAmadA,bhavana me.n kA mArga
corroborate VT 1. puShTa karanA,bala denA,pakkA karanA
corrode VT 1. khA jAnA,khurachanA,bigADanA,2. khuracha jAnA,ghulanA
corrosion N 1. kATakUTa,vinAshana
corrosive A 1. nAshaka,kShayakara,tIvra
corrugate VT 1. sikoDanA,jhurrI DAlanA,sameTanA,lapeTanA
corrupt A 1. khoTA,burA,dUShita,patita
corrupt VI 1. apavitra honA,bigaDanA,naShTa bhraShTa ho jAnA
corrupt VT 1. saDAnA,bigADanA,apavitra banAnA,ashuddha banAnA,2. ghUsa denA
corruption N 1. saDana,bigADa,vyabhichAra,doShaNa,bhraShTatA,khoTApana,2. ghUsa
corsair N 1. samudrI DAkU,samudrI DAkU kA jahAja
cortege N 1. chAkaro.n kI ma.nDalI,sa.nga ke naukara chAkara,dhUmadhAma se nikalanA,dhUmadhAma
cosmetic A 1. kA.nti vardhaka,su.ndaratA baDhAne vAlA
cosmetic N 1. ubaTana,a.ngarAga
cosmic A 1. laukika,jagat sa.nba.ndhI
cosmology N 1. vishva tatva,sa.nsAra ke padArtho.n kI vidyA,vishva viGYAna
cosmopolitan A 1. samasta sa.nsAra kA,vishva sthAyI,sthAnIya pakShApAta rahita
cosmopolitan N 1. sarvadeshIya,sa.nsAra bhara ko apanA desha mAnane vAlA,sarvatra vAsI,jo desha yA jAti ke pakShApAta se rahita ho
cosmos N 1. vishva,jagat
cost N 1. mUlya,lAgata,2. dAma,vyaya,kharchA,3. ToTA,ghATA
cost VT 1. dAma lagAnA,dAma baiThanA
costly A 1. maha.ngA,baDe mola kA,bahumUlya
costume N 1. pahanAvA,pahanane kA Dha~Nga,2. UparI vastra,3. striyo.n ke pahanane ke kapaDe
cote N 1. gherA,bADA
cottage N 1. jho.npaDI,kuTI,chhoTA makAna
cotton N 1. kapAsa,ruI,2. ruI kA kapaDA,sUtI kapaDA
couch N 1. khATa,pala~Nga,2. taha,parata
couch VI 1. leTanA,2. chhipA rahanA,ghAta me.n rahanA,3. dabakanA
couch VT 1. liTAnA,2. shabdo.n me.n kahanA,varNana karanA,3. A.nkha kA jAlA nikAlanA,4. bhAlA Adi ko chalAne ke liye nIche karanA
cough N 1. khA.nsI,khokhI
cough VT 1. khA.nsanA,khakhAranA
coulter N 1. hala kA phAla
council N 1. vichArasabhA,pa~nchAyata,parAmarsha sabhA,pariShada,sabhA
councillor N 1. sabhAsada,sabhA kA sadasya
counsel N 1. upadesha,sammati,parAmarsha,salAha,ma.ntraNA
counsel VT 1. sammati denA,salAha denA,upadesha karanA,sIkha denA
counsellor N 1. upadeshaka,ma.ntrI,salAhakAra,2. vakIla
count N 1. gaNanA,ginatI,2. abhiyoga viShaya,3. eka baDA kulIna jana
count VT 1. ginanA,samajhanA,gaNanA karanA,2. mAna karanA,bharosA karanA
countenance N 1. mukha,badana,mukhaDA,cheharA,rUpa,anugraha
countenance VT 1. upakAra karanA,anugraha karanA,dilAsA denA,sa.nbhAlanA,pratipAlana karanA
counter A 1. ulaTA,viruddha,pratikUla
counter Adv 1. viparIta dishA me.n
counter N 1. gaNaka,ginane vAlA,2. ginane kA ya.ntra,3. kAu.nTara,dUkAna yA bai.nka kI meja,4. ghoDe kI chhAtI,5. jahAja ke pIchhe ke hisse me.n eka dhanvAkAra sthAna
counteract VT 1. kATanA,rokanA,ulaTA karanA,pratikriyA karanA,pratikAra karanA
counterbalance N 1. samabhAra,pratibhAra,barAbara kA virodhI bhAra kA vyakti
counterbalance VT 1. tulya bhAra karanA,ghaDA bA.ndhanA,barAbara bhAra yA bala se pratikAra karanA
counterfeit A 1. jAlI,kalpita,jhUThA,nakalI
counterfeit N 1. kapaTa lekha,jhUTha,khoTa,jAlasAjI
counterfeit VT 1. jAlasAjI karanA,pratirUpa karanA,bheSha badalanA,chhala karanA,jAla karanA
counterpart N 1. pratirUpa,sa.ngata bhAga,joDa,tadrUpa,dUsarA utAra
countervail VT 1. barAbara karanA,barAbara bala yA prabhAva ke sAtha pratikAra karanA
countess N 1. kulIna strI,begama,amIra kI strI
countless A 1. asa.nkhya,anagaNita,agaNya,gaNanAtIta
country N 1. desha,pradesha,grAma,dehAta,gA.nva
countryman N 1. deshavAsI,grAmavAsI
county N 1. jilA,prA.nta,desha bhAga
coup N 1. choTa,mAra,chAturyapUrNa,AghAta,ghAtaka choTa
couple N 1. joDA,yugala,2. dampati
couple VT 1. milAnA,joDAnA,2. vivAha karanA
coupon N 1. rasIda,parachA,ikarAranAmA,sUdI,2. kUpana
courage N 1. sAhasa,maradAnagI,vIratA,shUratA,nirbhayatA
courageous A 1. sAhasI,bahAdura,nirbhaya,vIra,yoddhA
courier N 1. dUta,dauDAhA,yAtrA karane vAlA naukara
course N 1. korsa,pAThyakrama2. ghuDa dauDa kA maidAna,3. dauDa,4. pragati,chAla chalana,jIvana kA Dha~Nga,5. mArga,rAstA,6. niyama,silasilA,shreNI,7.avadhi
course VI 1. teja chalanA,vega se chalanA,bahanA
course VT 1. AkheTa karanA,khadeDanA,pIchhe dauDanA
coursing N 1. shikArI kutte se kharahe kA shikAra
court N 1. rAjama.ndira,darabAra,rAjagR^iha,2. darabArI loga,rAjA Adi ke sAtha rahane vAle manuShya naukara ityAdi,rAjasabhA,3. kachaharI,vichAra sthAna,nyAyAlaya,adAlata,4. jaja loga,nyAyAdhIsha,5. A.ngana,darabAra,6. Adara,mAna
court VT 1. Adara karanA,anunaya karanA,ma.nganI karanA,chAhanA
courteous A 1. sushIla,namra,bhadra,milanasAra,sAnunaya,vinIta
courtesy N 1. sushIlatA,namratA,bhadratA,vinaya
courtly A 1. sushIla,sabhya
courtship N 1. chAha,strI upAsanA,vivAhArtha prArthanA,anunaya
cousin N 1. chacherA bhAI,chacherI bahana,mamerA yA mauserA yA phupherA bhAI yA bahana
cove N 1. khoha,chhoTI khADI,kola
covenant N 1. niyama,praNa,hoDa,sa.nvida,niyama patra
covenant VI 1. niyama karanA,praNa karanA,vachana denA,sa.nvida dvArA pradAna karanA
cover N 1. Dhakkana,2. bachAva,sharaNa,3. TaTTI,paradA,4. liphAphA,gilApha,5. bahAnA,6. thAlI,rikAvI,7.mejha kI chAdara,8.puThThA,daphtI
cover VT 1. AchchhAdita karanA,DhA.nkanA,2. chhipanA,paradA DAlanA,3. a.nDe senA,4. surakShita karanA,5. paryApta honA,yatheShTa AnA,basa honA
covert A 1. chhipA huA,gupta,AvR^ita,aprakaTa
covert N 1. ADa,bachAva kA sthAna,bachAva,2. ku~nja,jhADI
covet VT 1. lobha karanA,lAlacha karanA,chAhanA,abhilAShA karanA
covey N 1. pakShiyo.n ke bachche
cow N 1. gAya
cow VT 1. bhaDakAnA,DarAnA,dhamakAnA,hatotsAha karanA,dabAnA
coward N 1. Darapoka,kAyara,kApurUSha
cowardice N 1. Darapokapana,kAyaratA,bhIrutA
cowardly A 1. kAyara,nIcha
coy A 1. lajIlA,sa.nkochI,kama bolane vAlA
crab N 1. kekaDA,2. karka rAshi,3. ja~NgalI seva
crack N 1. kaDaka,chaTaka,darAra,chhidra,sphoTana
crack VTI 1. phaTanA,phADanA,chiTakanA
crackle VI 1. chiDachiDAnA,chiTakanA,bhaDakanA
cradle N 1. palanA,hi.nDolA,jhUlA,2. TUTI haDDI kA khola
cradle VT 1. palane yA hi.nDole me.n liTAnA,pAlana poShaNa karanA,hi.nDole me.n jhulanA
craft N 1. shilpa kalA,2. vyavasAya,vyApAra,3. chhala,kapaTa,Dho.nga,4. chAlAkI,kaushala,5. chhoTA jahAja
craftsman N 1. kArIgara,shilpakAra,dastakAra
crafty A 1. chAlAka,chatura,dhUrta,kapaTI,chhalI,pharebI
craggy A 1. karAredAra,U.nchA nIchA
cram VI 1. ThU.nsanA,mu.nhAmu.nha bharanA,khI.nchanA,atyadhika khAnA
cram VT 1. bhara jAnA,peTU kI taraha khAnA,2. yAda kara lenA,ghoTanA,raTanA
cramp N 1. ai.nThana,maroDa,sa.nkuchana,gAtrodaghAta,2. roka,nirodha
cramp VT 1. jakaDanA,kasanA,ai.nThana yA maroDa kI pIDA denA,2. rokanA
crane N 1. sArasa,2. krena,bhArI bojha uThAne kA ya.ntra,bhArottolana ya.ntra,3. pIpe se madirA nikAlane ke liye TeDhA nala
crane VTI 1. krena se uThAnA,bhArottolana ya.ntra se uThAnA,2. sArasa kI bhA.nti garadana nikAlanA
crank N 1. dhurI kI moDa
cranny N 1. darAra,chheda
crash N 1. dhamAkA,kaDakaDAhaTa,dhaDAkA,girane aura TUTane kA shabda,2. satyAnAsha
crash VI 1. DhahanA,dhamAke se giranA,dhaDadhaDAnA,khaDakhaDAnA
crash VT 1. TukaDe TukaDe kara denA
crass A 1. moTA,ghanA,2. anADI,mUDha,mUrakha
crate N 1. TokarA,khA.nchA,jhA.npA
crater N 1. jvAlAmukhI pahADa kA mukha
crave VT 1. mA.nganA,chAhanA,prArthanA karanA,lAlasA karanA,abhilAShA karanA
craven A 1. Darapoka,nIcha,utsAhahIna
craven N 1. kAyara,Darapoka,kApurUSha,utsAhahIna manuShya
crawl N 1. re.nganA,dhImI chAla
crawl VI 1. re.nganA,dhIre dhIre chalanA,ghasITate chalanA
crayon N 1. kreyAna,ra~NgI huI khaDiyA kI pensila
crayon VT 1. nakshA khI.nchanA
craze N 1. pAgalapana,siDIpana,bAvalApana,sanaka
craze VI 1. pAgala ho jAnA
craze VT 1. pAgala banAnA,kuchalanA,pIsanA,shakti ghaTAnA
crazy A 1. pAgala,bhrA.nta chitta,TUTA huA,gira jAne vAlA,jarjara
creak VI 1. characharAnA,kaDakaDAnA,charrAnA
cream N 1. malAI,bAlAI,sADI,2. uttamA.nsha,sata,sAra,
cream VI 1. malAI banAnA
cream VT 1. malAI utAranA,sata nikAla lenA
creamery N 1. makkhana kI dUkAna,makkhana ghI Adi banAne kA kArakhAnA
creamy A 1. malAIdAra,uttama
crease N 1. sikuDana,chunnaTa kA chihna
crease VT 1. chunanA,moDa kA chihna DAlanA,chunnaTa kA chihna DAlanA
create VT 1. rachanA,sR^iShTi karanA,banAnA,kAraNa honA,sirajanA,utpanna karanA
creation N 1. sR^ijana,rachanA,utpatti,sR^iShTi,jagat sR^iShTi,2. chara achara,jagat,sR^iShTi,vishva,3. bhAvanA,kalpanA,mAnasika sR^iShTi
creator N 1. sR^iShTikarttA,vidhAtA,sirajanahAra,rachayitA,jagatkarttA
creature N 1. jIva,prANI,jantu,sR^iShTa vastu,2. Ashrita jana,3. kevala ya.ntra
credence N 1. vishvAsa,pratIti,sAkha,pata
credible A 1. vishvasanIya,vishvAsayogya,prAmANika,sachchA
credit N 1. vishvAsa,pratIti,2. mAna,nAmavari,pratiShThA,khyAti,
credit VT 1. vishvAsa karanA,bharosA karanA,2. shreya banAnA,lekha ke pakSha kI ora likhanA
creditable A 1. mAnya,sarAhanIya,prasha.nsAyogya,kIrtiyogya
creditor N 1. lenadAra,mahAjana
credulity N 1. sahaja vishvAsa,vishvAsashIlatA,bholApana
creed N 1. dharma mata,svIkR^ita mata
creek N 1. khADI,kola
creep VI 1. re.nganA,2. dhIre dhIre chalanA,mare mare jAnA,3. phailanAlatA ityAdinA,chaDhanAlatA ityAdinA
cremate VT 1. shava jalAnA,mR^itadagdha karanA
cremation N 1. dAha,murdA jalAnA,dAhakaraNa
crescent A 1. vardhamAna,baDhanevAlA,2. ardhachandrAkAra
crescent N 1. navachandra,duija kA chandramA,2. turko.n kA jhaNDA
crest N 1. chUDA,shikhA,2. mukuTa,choTI,kalagI,paro.n kA turrA,kesha,3. sAhasa,vIratA,4. shikhara,parvata kI choTI
crest VT 1. Upara chaDhAnA,2. kalagI yA parro.n kA turrA lagAnA
crevice N 1. darAra,dareDa,sUrAkha,chhidra
crew N 1. nAvikagaNa,mallAho.n kA samUha,jatyA,giroha,sa.ngha,bhIDa,kevaTiyA,kheviyA
crib N 1. charanI,nA.nda,2. palanA,khaTolA,bachche kA bichhaunA,3. goShTha,anAja rakhane kI sa.ndUka,3. kuTI
crib VT 1. banda karanA,nirodha karanA,2. churAnA
cricket N 1. jhI.ngura,2. krikeTa,ge.nda ballA kA khela
crier N 1. Dhi.nDhorA pITane vAlA,pukAra karane vAlA
crime N 1. aparAdha,adharma,doSha,pApa,pAtaka
criminal N 1. doShI,aparAdhI,pApI,2. aparAdha sa.nba.ndhI,3. phaujadArI kA
crimp VT 1. sameTanA,sikoDanA,ai.nThanA,moDanA
crimson A 1. teja lAla ra.nga kA
crimson N 1. kiramijI ra.nga,bahuta lAla ra~Nga
crimson VI 1. lAla ho jAnA,lajjA se mukhaDe para lAlI chhA jAnA
crimson VT 1. teja lAla ra.nga me.n ra.nganA
cringe N 1. daNDavata,jhuka kara praNAma,chApalUsI
cringe VT 1. sAShTA.nga praNAma karanA,chApalUsI karanA
cripple N 1. la.ngaDA manuShya
cripple VT 1. la.ngaDA karanA,nirbala karanA,ayogya karanA,bigADanA
crisis N 1. sa.nkaTa,sa.nkaTa kA samaya,sUkShama kAla,ThIka samaya,jokho.n kA samaya
crisp A 1. kurakurA,khastA,kaDakIlA,phusaphusA,bha.ngura,2. spaShTa,vishada
crisp VT 1. chunnaTa DAlanA,baTananA
criterion N 1. mAnadaNDa,jA.ncha,kasauTI,lakShaNa
critic N 1. Alochaka,samIkShaka,jA.nchanevAlA,samAlochaka,chhidrAnveshI,guNadoSha vichAraka
critical A 1. vivechanAtmaka,guNAguNaGYa,guNadoSha vivechaka,2. samAlochanAsa.nba.ndhI,guNadoSha parIkShA sambandhI,3. sUkShma,pUrA,ThIka,4. jokhima kA,sa.nkaTamaya,nAjuka
criticise VTI 1. AlochanA karanA,jA.nchanA,doSha nikAlanA,samAlochanA karanA,chhidrAnveShaNa karanA
criticism N 1. AlochanA,samIkShA,chhidrAnveShaNa,doShAnusa.ndhAna,samAlochanA,vivechanA
criticize VTI 1. AlochanA karanA,samIkShA karanA,jA.nchanA,doSha nikAlanA,samAlochanA karanA,chhidrAnveShaNa karanA
critique N 1. pratyAlochanA,guNadoSha parIkShA vichAra
crocodile N 1. ghaDiyAla,magaramachchha
croft N 1. bADA,maidAna,vADI,chamana
crook N 1. dhokhebAja,chhalI,2. lAThI,gaDeriyA yA pAdarI kI laggI,da.nDa,3. a.nkusha,ghumAva
crook VI 1. muDanA,TeDhA ho jAnA,lachaka jAnA,jhuka jAnA
crook VT 1. TeDhA karanA,navAnA,lachakAnA,jhukAnA
crooked A 1. vakra,TeDhA muDA huA,2. kuTila
crop N 1. khetI,shasya,kR^iShi phala,paidAvAra,2. poTA,3. choTI,shikhA
crop VI 1. utpanna karanA,denA
crop VT 1. kATanA,toDanA,2. kheta kATanA
croquet N 1. eka khela jo lakaDI kI ge.nda aura DaNDe se khelA jAtA hai
cross A 1. ADA,tirachhA,TeDhA,2. duHshIla,chiDachiDA,haThI,3. ulaTA,4. viruddha,vAma,pratikUla
cross N 1. ADI rakhI huI vastu,2. mUlI,shUla,3. duHkha,kaShTa,vipadA,4. IsAI dharma kA chihna,krUsha
cross VT 1. ADA rakhanA,2. kATanA,pAra utAranA,pAra karanA,3. rokanA
crossing N 1. chaurAhA
crouch VI 1. dubaka ke baiThanA,bahuta nIche jhukanA,pA.nva paDanA,hAtha joDanA
crow N 1. kauA,kAka,kAga,2. kA.nva kA.nva,kukurU kU.n
crow VI 1. kA.nva kA.nva karanA,kukurU kU.n karanA,2. shekhI baghAranA
crowbar N 1. bojha uThAne kI DaNDI,lohada.nDa
crowd N 1. bhIDa,samUha,relA,Dhera
crowd VTI 1. jamA karanA,jamA honA,bhIDa lagAnA,ekaThThA honA
crown N 1. shira,shikhA,jUDA,choTI,shikhara,2. mukuTa,tAja,3. rAja,rAjapada,rAjatva,4. samrATa,rAjA,5. pA.ncha shili.nga kA sikkA,6. sa.npAdana,pUrNatA
crown VT 1. mukuTa pahanAnA,rAjyAbhiSheka karanA,2. shrR^i.ngAra karanA,pada baDhAnA,U.nchA karanA,AbhUShita karanA,3. pUrA karanA,a.nta ko pahu.nchAnA
crucial A 1. ADA,2. kaThina,ThIka,prAmANika,nirNAyaka
crucible N 1. dhariyA,kuThAlI,kulhiyA,sUpA
crucify VT 1. sUlI para chaDhAnA,phA.nsI para chaDhAnA,kaShTa denA
crude A 1. kachchA,ajIrNa,apakva,asiddha,adhUrA,asamApta,beDaula,asabhya,asa.nskR^ita
cruel N 1. nirdayI,krUra,dayAhIna,kaThora,niShThura,kaThorahR^idaya
cruelty N 1. nirdayatA,kaThoratA,niShThuratA,niThurAI,krUratA
cruise N 1. samudrI yAtrA
cruise VI 1. samudra me.n jahAja se ghUmatA phiranA
cruiser N 1. krUjara,ja.ngI jahAja jo shatru kI khoja yA jahAjo.n kI rakShA me.n phiratA rahe
crumb N 1. TukaDA,kaNa,kinakA,roTI kA TukaDA,pArachA
crumb VT 1. TukaDe TukaDe kara DAlanA
crumble N 1. TukaDA,2. koI vastu jo AsAnI se naShTa ho jAya
crumble VI 1. jhurrI DAlanA,chihna DAlanA,jhurrI paDanA,2. TukaDe TukaDe honA,gira paDanA,chUrNa honA
crumble VT 1. chUra chUra karanA,TukaDe TukaDe karanA
crummy A 1. guddedAra,narma,polA,guddara
crunch N 1. chabAnA,dA.nta se kuchalanA,2. charamarAhaTa
crunch VT 1. chabAnA,kuchalanA,churamura karanA,dA.nta se dabAnA,dA.nta se toDanA
crusade N 1. IsAIyo.n kA dharmayuddha,krUjeDa
crusade VT 1. dharma yuddha karanA
crusader N 1. dharma yuddha karane vAlA,krUjeDa kI laDAI laDane vAlA
cruse N 1. chhoTI kaTorI,pyAlI,shIshI
crush N 1. Takkara,dhakkA,dabAva,relA,muThabheDa,2. bhIDa
crush VI 1. daba kara TUTa jAnA,kuchala jAnA
crush VT 1. kuchalanA,dabAnA,2. nAsha karanA,3. girA denA,adhIna karanA,parAsta karanA
crust N 1. chhilakA,parata,roTI kI papaDI
crust VI 1. jama jAnA,papaDI ba.ndhanA,kaDA chhilakA paDa jAnA
crust VT 1. parata chaDhAnA,lapeTanA
crusty A 1. paratadAra,chhilakedAra,2. chiDachiDA,duHshINa
crutch N 1. la.ngaDe kI lAThI,vaishAkhI,sahArA,2. sahArA,avala.nba
crux N 1. krUsha,2. kaThina bAta,kaThinAI
cry N 1. chillAhaTa,pukAra,yAchanA,2. ronA,rovAI
cry VI 1. chillAnA,pukAranA,Dhi.nDhorA pITanA,2. ronA,vilApa karanA
cry VT 1. chillAkara kahanA,Dhi.nDhorA pITanA
crypt N 1. guphA,khoha,gAra
cryptic A 1. chhipA huA,gupta,aprakaTa
cryptical A 1. chhipA huA,gupta,aprakaTa
crystal N 1. billaura,kachchA hIrA,sphaTika,maNibha
crystalline A 1. billaurI,nirmala,svachchha,maNibhIya
crystallise V 1. dAne pAranA,sphaTikarUpa me.n ghanA banAnA,maNibha banAnA,ravAdAra banAnA
crystallize V 1. dAne pAranA,sphaTikarUpa me.n ghanA banAnA,maNibha banAnA,ravAdAra banAnA
cub N "1. bachchAsi.nha, lomaDI Adi pashu kA,rIchha,shAva,vatsa"
cube N 1. ghana,chhaH pahalA,2. ghana,tR^itIya ghAta
cubic N 1. ghana ke samAna,ghanAkAra,2. ghana sa.nba.ndhI,trighAtIya
cubicle N 1. ghana ke samAna,ghanAkAra,2. ghana sa.nba.ndhI,trighAtIya
cuckoo A 1. hAtha,hAtha bhara,Adha gaja
cuckoo N 1. koyala,kokilA
cucumber N 1. kakaDI,khIrA
cuddle N 1. Ali.ngana,chhAtI se lagAnA
cuddle VI 1. chimaTanA,chhAtI se lagAnA,chimaTa kara sonA
cuddle VT 1. chhAtI se lagAnA,lipaTAnA,pyAra karanA
cue N 1. sa.nketa,i.ngita,sUtra,nATaka ke pAtra kA a.ntima shabda,sUchanA,2. choTI,jUDA,3. a.nTA khelane kA ballA
cuff N 1. thappaDa,chA.nTA,tamAchA
cuff VT 1. tamAchA mAranA,chA.nTA lagAnA,ghU.nsA mAranA
culinary A 1. pAka shAlA sa.nba.ndhI,rasoI kA
cull VT 1. chunanA,bInanA
culminate VT 1. choTI para pahu.nchanA,U.nchA honA,parAkAShThA para pahu.nchanA
culmination N 1. charamabindu,sirA,parAkAShThA,shikhara,2. choTI para pahu.nchanA,paramotkarSha
culprit N 1. doShI,aparAdhI,pApI,abhiyukta,vaha kaidI jisa para aparAdha lagAyA gayA ho para.ntu usakA nirNaya na huA ho
cult N 1. pa.ntha,dharma,mata,sa.npradAya
cultivate VT 1. jotanA,khetI karanA,2. sudharanA,unnata karanA,sabhya yA shiShTa banAnA,3. paidA karanA,upajAnA,utpanna karanA,4. kisI bAta para dhyAna denA
cultivation N 1. khetI,jota,kR^iShi,2. sudhAra,sabhyatA,utkarSha,sa.nvardhana
culture N 1. sa.nskR^iti,sudhAra,unnati,sabhyatA,shiShTatA
culture VT 1. jotanA,unnata karanA,sudhAranA
culvert N 1. puliyA,pula,paTI huI morI
cumbersome N 1. bojhIlA,bhArI,dukhadAyaka,garu
cumbrous N 1. bojhIlA,bhArI,dukhadAyaka,garu
cumin N 1. jIrA
cummin N 1. jIrA
cumulative A 1. juDane vAlA,baDhatA huA
cunning A 1. chAlAka,chatura,sayAnA
cunning N 1. chaturAI,sayAnApana,dhUrtatA,kapaTa
cup N 1. pyAlA,kaTorA,2. pyAle kA peya,3. bhAgya,prArabdha,4. anubhava
cup VT 1. si.nghI lagAnA
cupboard N 1. AlamArIbaratana Adi rakhane kI
curable A 1. cha.ngA hone ke yogya,sAdhya
curator N 1. adhyakSha,rakShaka,rakhavAlA,nirIkShaka
curb N 1. sA.nkala,kaDI,aTakAva,rukAvaTa,roka,dabAva,2. lagAna kI kaDI
curb VT 1. lagAna denA,rokanA,2. apane mana kA banA lenA,adhIna karanA
curd N 1. dahI,khoyA,maThThA,phuTakI
cure N 1. upAya,auShadhi,pratikAra,2. svAsthya,lAbha,chikitsA,rogopashama
cure VT 1. achchhA karanA,cha.ngA yA svastha karanA,2. upAya karanA,pratikAra karanA,3. sukhA kara yA namaka chhoDa kara bahuta dino.n taka rakhanA
curiosity N 1. jiGYAsA,jAnane kI abhilAShA,2. anokhI vastu,kautuhala,apUrva vastu
curious A 1. jiGYAsu,jAnane kA abhilAShI,2. apUrva,adbhuta,durlabha,anokhA,3. shreShTha,darshanIya,chaturAI se banAI huI
curl N 1. laTa,chhallA,2. pecha
curl VT 1. bAlo.n ko moDanA,chhallA DAlanA yA paDanA,bala denA,lapeTanA,sikoDanA
curly A 1. pechadAra,ghU.nghara bAla,chhalledAra,ku.nchita
current A 1. prachalita,chalatA huA,vartamAna,jArI,loka prasiddha,mAnA huA
current N 1. sotA,dhAra,pravAha,bahAva
curriculum N 1. pAThyakrama,adhyayana sUchI,pAThashAlAo.n kI pustako.n kA sUchIpatra
currier N 1. chamAra,chamaDA kamAne vAlA,charmakAra
curry N 1. kaDhI,sAlana,2. kharairA
curry VT 1. chamaDA kamAnA,kharairA karanA
curse N 1. shApa,shrApa,dhikkAra,balA,vipada,kopa
curse VT 1. kosanA,chheDanA,shApa denA,burA bhalA dhikkAranA
cursed A 1. abhishapta,shApagrasta,ghR^iNAyogya
cursory A 1. sarasarI,shIghratA yA asAvadhAnI se kiyA huA,tvarita,anipuNa,adhUrA
curt A 1. sa.nkShipta,kama,alpa
curtail VT 1. kATanA,kama karanA,ghaTAnA,chhA.nTanA,chhoTA karanA
curtailment N 1. kATa chhA.nTa,sa.nkShepa
curtain N 1. pardA,masaharI,chika,chilamana
curtain VT 1. pardA DAlanA,masaharI yA chika lagAnA
curvature N 1. TeDhApana,jhukAva,golAI,moDa,vakratA
curve N 1. vakra vastu,vakratA,2. vakra rekhA,TeDhI rekhA
curve VTI 1. muDanA,jhukanA,jhukAnA,lachakAnA,moDanA
cushion N 1. takiyA,gaddI,masanada
cushion VT 1. gaddI lagAnA,gaddI se rakShA karanA
custard N 1. kasTarDa,pakAyA huA dUdha a.nDA aura khA.nDa
custodian N 1. rakShaka,rakhavAlI karane vAlA
custody N 1. rakhavAlI,rakShA,rakShaNa,jamAnata,2. havAlAta,kArAgAra,ba.ndhana
custom N 1. rIti,vyavahAra,rasma,rivAja,chAla,dastUra,2. kara,AyAta para lagAyA huA shulka,chu.ngI
customary A 1. rIti ke anUkula,prachalita,vyAvahArika,AchArika
customer N 1. grAhaka,kharIdane vAlA
cut N 1. chIrA,2. ghAva,choTa,3. AkR^iti,4. jo TukaDA kATa liyA gayA ho,5. kATa,kATane kA Dha.nga
cut VTI 1. chIranA,vibhAga karanA,kATanA,khodanA,2. choTa pahu.nchAnA,ghata karanA,kATanA,3. chhoTA karanA,4. chhoDanA,tyAganA
cut-throat N 1. prANaghAtaka,vaTamAra
cutlass N 1. muDI huI chhoTI talavAra
cutler N 1. chAkU kai.nchI Adi banAnevAlA
cutlery N "1. chAkU, chhurI, ityAdi,kATane kA ya.ntra,2. chAkU, kai.nchI, Adi banAne kA kAma"
cutthroat N 1. prANaghAtaka,vaTamAra
cycle N 1. sAikila,bAisikila,2. chakra,daura,yuga
cyclone N 1. chakkaradAra A.ndhI,dodishA yA chaukoniyA havA
cylinder N 1. nala,DaNDA,belana,2. mu.nbA,3. koTI,4. lATha,5. velanAkAra,velanIya
cymbal N 1. jhA.njha,majIrA,karatAla
cynic A 1. chiDachiDA AdamI,kuTila yA rUkhA manuShya,dveShI
cynic N 1. chiDachiDA AdamI,kuTila yA rUkhA manuShya,dveShI
cypress N 1. saro,sanauvara