To see the text below, you need the Naidunia font installed. Please download and install naidunia.ttf
bntb;fUtrCMufU fUt mbtvl, dsh: rlfUu
From Nai Dunia Feb 28, 2001

htgvt lu mvlefU mbthtun b Ctd rgt
=btun 27 VUhJhe> fwkUzvwh rm Gut b bntb;fUtrCMufU fuU mbtvl mbthtun b yts dsh: "qb"tb mu rlfUu> htgvt ztp. CtRo bntJeh lu mvlefU c\zu ctct fuU =hcth b b:t xufUt ytih ytatgo e rJtmtdhse mu ytNeJto= t; rfUgt> ztp. bntJeh lu fUnt rfU m]rx rlgk;t fUtu Ftuslu fuU yd-yd btdtu b m=Tbtdo fUtu vnatllt ni> Rm Yur;ntrmfU mbthtun fUtu =uFlu fuU rY Ct fUe Cthe Ce\z :e> rst bwgtg =btun b r=lCh mttxt :t, gtrfU Gut fu tud yts fwkUzvwh b vau :u>

htgvt mwwcn nurfUtpxh mu fwUkzvwh vau :u> ytvlu c\zu ctct ytr=lt: CdJtl fUtu hs; At a\Ztgt> RmfuU vqJo bntbrnb lu Wvr:; slmbqn fUtu ytatgo e rJtmtdhse bnthts fuU mbG mkctur"; fUh;u Y fUnt rfU btlJ bl b yvlu r; fwUA l WX;u n rfU b fUtil , fUnt mu ytgt , seJl fUt Wug gt ni ytr=> RmfUt Wth Ftus;u Y ;vrJgt, }UrMgt, bwrlgt lu fURo seJl mbLv; rfUY>

b fUtu Ftuslu fuU rY btlJ b fUt rJ;th fUh;t ni> mc fwUA yvlu b mbtrn; fUhlt atn;t ni> blwg yts yvlu fUr:; WfUMo fuU afUh b R;lt c\Z dgt niU rf Wmlu Yume Nr rJfUrm; fUh e ni, rsmfUt cxl =ct;u ne mJoltN ntu stY> Wntlu mJt WXtgt rfU Rmmu blwggt yAt gt c\zt cl dgt ni> Wntlu fUnt rfU fwUkzvwh fuU tf]Ur;fU Jt;tJhK ytih tudt fUe t CtJlt fuU ylwv bkr=h fUt rJhtx Jv ntu, mt: ne bkr=h fuU rlbtoK b CqfUvhtu"e ;fUlefU Ce yvltRo stle atrnY>

fUtgof{Ub fuU Nw b ztp. bntJeh lu ytatgoe fUtu eVU yLv; rfUgt> htgvt fUt sil mbts tht R bwfwUx vnltfUh Jtd; rfUgt dgt ytih b]r; ra Cx rfUgt dgt>

bntb;fUtrCMufU fUe yJr" c\Ze, dsh: bntumJ yts
From Nai Dunia Feb 27, 2001

=btun 26 VUhJhe> fwkUzvwh b a hnu bntb;fUtrCMufU fUt mbg YfU r=l ytih c\Zt r=gt dgt ni> 27 VUhJhe fUtu dsh: mbthtun ntudt> W"h y.Ct. htx[eg fwUhGut fUt yr"JuNl yts mkvt ntu dgt>

bntb;fUtrCMufU fUt fUtgof{Ub stu 22 mu 26 VUhJhe ;fU ntult :t, Jn yc 27 VUhJhe fUtu ytgturs; ntudt> Gut b Ct fUe yvth Ce\z fUtu =uF;u Y gn fUtgof{Ub YfU r=l fuU rY ytih c\Zt r=gt ni> 27 ;theF fUtu t;&fUt mu mwcn 10 csu ;fU bntb;fUtrCMufU fUtgof{Ub ntudt, stu dsh: fUtgof{Ub mwcn 9 csu mu thkC ntult :t, Jn =tuvnh 12 csu mu thkC ntudt> dsh: WmJ fUe ;igtrhgt vqhe ntu awfUe n> Rm nu;w ctnh mu 9 nt:e vnu mu ne fUtgof{Ub : vh yt awfuU n> dsh: WmJ b 3 h:t fUt VuUht ntult ni, rsmb mJo:b h:vh mti"bo R e yNtufU vtxle ytih ctfUe =tu h:t vh WlfuU mt: RoNtl R ytih fwUcuh ntdu> mti"bo Rk fuU mtiCtgNte vtt fuU v b bwkcRo fuU e yNtufU vtxle ni ytih gn fUtgof{Ub fU mbthtun fUt ykr;b fUtgof{Ub ntudt>

yts Ntb yrF Cth;eg htx[eg fwUhGut fUt yr"JuNl gnt yt> Rmb mJombr; mu gn rlKog rgt dgt rfU fwkUzvwh Gut b stu c\zu ctct fUt bkr=h rlLb; ntu hnt ni, Wmu mrbr; fUt vqKo mngtud ni> mrbr; fuU ygG e hbuN lu fUnt rfU ytatgoe rJtmtdhse bnthts fuUytNeJto= mu stu Ce fUtgo ntudt, Jn YfU ylqXt ntudt>

e yse; stude lu fwkUzvwh b ytatgoe mu ytNeJto= rgt
From Nai Dunia Feb 26, 2001

=btun 25 VUhJhe> sil ;e:o fwkUzvwh b sthe bntb;fUtrCMufU WmJ b 2 tF tw Ntrb Y> fUtgof{Ub fuU :b ahK b CdJtl ytr=lt: fUt Jl Jtm WmJ bltgt dgt> mbthtun b yts Atemd\Z fu bwgbkte e yse; stude Ce Ntrb Y> Wntlu bkr=h rlbtoK b nhmkCJ mngtud fUt ytJtml r=gt> fwkUzvwh bu c\zu ctct fuU bntb;fUtrCMufU mbthtun b Ntrb ntulu fuU rY rJrCt tk;t mu tw gnt YfUt ntu hnu n> huJu xuNl J cm xz vh twyt fUt ;t;t dt yt ni> WlfuU rY Ntml lu vgto; Jtnlt fUe gJ:t fUe ni> Atemd\Z fuU bwgbkte e yse; stude nurfUtpxh mu mwcn 9 csu fwkUzvwh vau> Wntlu Ce c\zu ctct fUt bntb;fUtrCMufU rfUgt> RmfuU ct= Wntlu ytatgo e rJtmtdhse fuU eahKt b eVU CxfUh ytNeJto= t; rfUgt YJk fwUA mbg ;fU aato Ce fUe>

silt fUtu yvmkgfU DturM; fUhlu fUe yr"mqalt NeD{ & e mn
From Nai Dunia Feb 25, 2001

fkwUzvwh (=btun) 24 VUhJhe> bg=uN fuU bwgbkte e r=rJsgmn lu fUnt rfU sil mbts fUtu yvmkgfU Jdo b Ntrb fUhlu fuU rY yr"mqalt s=e ne sthe fUe stYde> Wntlu fUnt rfU bntJeh sgk;e fuU vqJo ne yr"mqalt sthe fUhlu fUt gtm ni>

bwgbkte yts =btun rsu b r:; rm sil;e:o Gut fkwUzvwh b ytgturs; c\zu ctct fuU bntb;fUtrCMufU fuU yJmh vh ytgturs; fUtgof{Ub b mkctur"; fUh hnu :u> Wntlu fUnt rfU fkwUzvwh r:; c\zu ctct bkr=h vrhmh fuU mbev fuU vnt\z fUe NtmfUeg Cqrb sil mbts fUtu bkr=h vrhmh rJfUtm fuU rY mbLv; fUe stYde> mt: ne Rmmu de Jl rJCtd fUe Cqrb fuU rY fU mhfUth mu Jef]Ur; t; fUe stYde> Wntlu fUnt rfU gn fUtgo Ce bntJeh sgk;e fuU vqJo fUht rgt stYdt> rm Gut fwkUzvwh r:; c\zu ctct fuU bkr=h fuU mk=Cob Wntlu fUnt rfU tael;b mv=t fUt gtl hFlt vwht;J rJCtd fUt fUtgo ni> Rm yJmh vh ytatgoe rJtmtdhse bnthts lu fUnt rfU Cth; fUe sl;t "bo, mkf]Ur; fuU r; yxqx yt:t hF;e ni> yt:tJtl fUe yt:t yxqx cle hnu gn mwrlra; fUhlt ltgfU fUt fU;og ni> e mn lu c\zu ctct fuU bkr=h vafUh At a\Ztlu fuU mt: ne yth;e fUe> fUtgof{Ub b bwgbkte lu ytatgoe rJtmtdhse bnthts fUtu eVU yLv; rfUgt> Rm yJmh vh sil mbts fUe ytuh mu bwgbkte fUtu ;efU ra Cx rfUgt dgt> fUtgof{Ub b vkatg; YJk d{tbeK rJfUtm bkte e ysgmn, Wa rNGt bkte e hluN mttubl, JtrKg YJk Wtud bkte e lh ltnxt, ;fUlefUe rNGt htgbkte e htst vxirhgt mrn; e mwle sil, e ysg xkzl YJk yg slr;rlr" ;:t fUtgofU;to ytih c\ze mkgt b sil "btoJkce Wvr:; :u> bwgbkte e mn lu fU mhfUth mu ylwhtu" rfUgt ni rfU Jn gnt ;trJ; c\zu ctct fuU bkr=h fuU rlbtoK fuU cthu b vwht;J rJCtd fUe ytvrtgt fUt rlhtfUhK fUh Yume fUtgogtuslt ;igth fUh ;trfU Cg bkr=h fUt rlbtoK ntu mfuU> htg fuU Wtud bkte e lh ltnxt lu yts gnt Jt;to mu aato b c;tgt rfU bwgbkte e mn lu fUeg fUv\zt htgbkte e Je. "lksg fwUbth mu Jgk bwtfUt; fUh Rm cthu b aato fUh gn ylwhtu" rfUgt> Wntlu bkr=h rlbtoK fUt mb:ol fUh;u Y fUnt rfU htg mhfUth yvlu ;h vh ytvrtgt fuU rlhtfUhK fUt gtm fUh hne ni>

Rm cea fUeg fUv\zt htgbkte e Je. "lksg fwUbth lu fUnt ni rfU fU mhfUth fwkUzvwh b c\zu ctct fuU ;trJ; bkr=h fuU rlbtoK b rfUme ;hn fUe hfUtJx ln ytlu =ude> e fwUbth lu fU gnt vtfUtht mu aato b fUnt rfU fU mhfUth lu fwkUzvwh b Rm bntumJ fuU bulsh m\zfU rlbtoK fuU rY bg=uN mhfUth fUtu ZtRo fUhtu\z hvY Wv" fUhtY :u> 21 VUhJhe fUtu thkC gn mbthtun 27 ;theF ;fU audt>

r=lCh a;u hnu ylwXtl YJk Jal
From Nai Dunia Feb 24, 2001

bwgbkte e mn yts fwUkzvwh vadu =btun 23 VUhJhe> fwUkzvwh b CdJtl ytr=lt: fuU bntb;fUtrCMufU mbthtun b yts nstht twyt lu ytatgoe rJtmtdhse fuU Jalt fUt tC rgt> r=lCh "tLbfU ylwXtlt fUt rmrmt a;t hnt> Rm yJmh vh =uN fuU Wtudbkte e lh ltnxt, htgbkte e htst vxirhgt, Ctsvt fuU =uNtgG e rJf{Ub Jbto, mtkm= e htbf]UK fwUmbtrhgt mrn; ylufU rJ"tgfU YJk dKbtg ltdrhfU bnthtse fuU ahKt b eVU yLv; fUhlu vau> Wvr:; mbts fuU ck"wyt lu gn btdCe WXtRo rfU sil mbw=tg fUtu yvmkgfU fUt =sto r=gt stY> NrlJth fUtu bwgbkte e r=rJsgmn Ce fUtgof{Ub b Ctd du>

CdJtl ytr=lt: c\zu ctct fuU bkr=h b 1600 JMo ct= rJNt bntb;fUtrCMufU fUt ytgtusl J bnthtse rJtmtdh fuU r;r=l Jalt fUt ytgtusl rm Gut b ntu hnt ni> Rme ytgtusl fuU ;emhu r=l gnt nstht twyt lu "bo tC rgt> yrCMufU, rlg vqst, rJ; vrhM= mbul ck"l, Nwr yth;e Jal fuU vat; yts fUt :b bntb;fUtrCMufU JKo fUN mu ni=htct= fuU e b=lt, e ctcqt fuU vrhJth lu rfUgt> =qmhu fUN mu e htsufwUbth hts:tl Jtt lu vrhJth mrn; ;:t ;emhu fUN mu smqCtRo, dtuhuCtRo ckcRo Jtt lu rfUgt> Rm ;hn r;r=l ;el bwF JKo fUNt mu bntb;fUtrCMufU r;eg r=Jm mkvt yt> bkdtahK ;:t JsthtunK fuU vat; fUN yrCMufU rfUgt dgt ytih Rm bntb;fUtrCMufU WmJ b tFt sil twyt lu =Nol tC rgt> fwUkzvwh b ytgturs; ntu hnu "tLbfU ytgtusl b rJ"tgfUe sgk; bigt, rJ"tgfU e dtuvt CtdoJ, e rJltu= ztdt mrn; Ctsvt J fUtkd{um fuU ylufU lu;t Wvr:; :u> yvmkgfU fUt =sto r=gt stY

gnt Wvr:; sil mbw=tg lu YfUb; mu gn rlKog rgt rfU sil mbw=tg fUtu yvmkgfU fUt =sto r=gt stY> gn btd mbw=tg fuU mCe tudt fUe ni rfU htg Ntml a hnu Rme mt b gn rlKog u> mt: ne mbw=tg fuU JrhX e yNtufU fwUbth CtCt lu fUnt rfU Rm rJMg vh =uN fuU bwgbkte yvlt bl clt awfuU n ytih fU ytgtusl b Wvr:; ntufUh "tLbfU bka mu DtuMKt Ce fUhdu>

c\zu ctct fUt yrCMufU
From Nai Dunia Feb 23, 2001

=btun 22 VUhJhe> rm sil ;e:o fwkUzvwh b CdJtl ytr=lt: fuU bntb;fUtrCMufU J rsl cc r;Xt ylwXtl fuU =qmhu r=l yts c\zu ctct fUe r;bt fUt yrCMufU JKo fUN mu rfUgt dgt> ytatgo e rJtmtdhse bnthts fuU mtrtg b e dKuNmt= lu yrCMufU mkvt fUhtgt> gnt ytgturs; Rm "tLbfU bntumJ b fUeg Jt bkte e "lksg fwUbth, =uN fuU ;fUlefUe rNGt bkte e htst vxirhgt Ce Wvr:; :u> yrCMufU vat; ytatgo e rJtmtdhse bnthts lu Gth s bwrlgt J mtrJgt fUtu =tl rfUgt> gn ylwXtl t;& 10 csu thkC ntufUh=tu Dkxu ;fU at> Rmb =uN fuU fUtulu-fUtulu mu ytY sil "bo fuU nstht ylwgtrggt lu Ctd rgt> yts fUt ylwXtl CdJtl ytr=lt: fuU sbr=l fuU v b bltgt dgt> vta r=l ;fU Rme fUth fuU ylwXtl t;&fUt ytgturs; rfUY stYdu> yrCMufU fuU Wvhtk; ytatgoe fuU Jal Y> mbthtun b Ctd ulu ytY fUeg bkte e "lksg fwUbth lu Rm r;rlr" mu aato b fUnt rfU c\zu ctct fuU bkr=h rlbtoK b mfUthtbfU hF yvltgt stYdt> fwkUzvwh rmGut fUe htilfU Rm mbg =uF;u ne cl;e ni> mCe ;hVU fuU ht;u Rme ;hVU bwFtr;c n> rJrCt Gutt mu ytlu Jtu C;t fUtu "boNttyt ytr= b Xnhtlu fUt Rk;stb rfUgt dgt ni> ytJtmeg ;kcq Ce c\ze mkgt b dtY dY n>

fwkUzvwh b bntb;fUtrCMufU Nw, rJNt Dxgttt rlfUe
From Nai Dunia Feb 22, 2001

Ctuvt 21 VUhJhe> =btun rsu b r:; sil;e:o fwkUzvwh b CdJtl ytr=lt: fuU bntb;fUtrCMufU J rslcc r;Xt bntumJ fUt NwCthkC yts mqgtuo=g fuU mt: yt> bntumJ fuU :b r=l t;& mfUefUhK, Rk r;Xt, lk=e rJ"tl YJk rlg vqsl ytr= ytgtusl Y> bntumJ :vh =tuvnh 1 csu mu rJNt Dxgttt rlfUte dRo> Rmb =uN fuU rJrCt Ctdt mu ytY Y sil "btoJkce Ntrb Y> RmfuU ct= Ju=e Nwr, gt bkzv Nwr fuU mt: ese fUe :tvlt fUe dRo> bntumJ fuU rY cltY dY rJNt vtkzt b ytatgoe rJtmtdhse bnthts fuU Jalt fUt tC Ce twyt fUtu rbt> bntumJ mrbr; lu gnt yt hnu gtrtgt fUe c\ze mkgt fUtu =uF;u Y gtvfU ;igtrhgt fUe n> mCe mrbr;gt fuU mkgtusfU cum fUv fuU btgb mu gJ:tyt vh rldtn hF hnu n> gtrtgt fuU rY ytJtm, ytJtdbl, vugs J mwhGt fuU cun;hel Rk;stb rfUY dY n

ytrbfU ygw:tl fUe rmCqrb fwkUzvwh
From Nai Dunia Feb 18, 2001

r=dch sil =Nol fUt NtJ; ;e:o e fwkUzvwh =wrlgtCh fuU Wl "tLbfU sil ;e:o :t b mu YfU ni rsmfUt yvlt YfU dtihJNte Rr;ntm ni> Rm Rr;ntm fUtu yvlu =tbl b mbuxu gn Gut YfU cth rVUh =wrlgtCh b ViUu sil "btoJkrcgt fUtu yvle ytuh ytfULM; fUh hnt ni> fwkUzvwh b rJhtrs; sil =Nol fuU :b ;e:fUh CdJtl ytr=lt:se fUe r;bt fuU 1500 JMo vqKo ntulu fuU yJmh vh 21J m=e fUt gn vnt sil fwkUC 21 mu 27 VUhJhe ;fU rmCqrb fwkUzvwh b mtfUth ntulu st hnt ni> mk; rNhtubrK e rJtmtdhse bnthts fuU mtrtg ytih 200 mu yr"fU mt"w-mk;t ytih ytLgfUtyt fUe Wvr:r; lu Rm ytgtusl fUe "tLbfU ytCt fUtu ytih Ce rdwrK; fUh r=gt ni>

cwk=uFkz fuU =btun rst bwgtg mu 35 rfUtubexh =qh e fwkUzvwh Rl r=lt =wnl fUe ;hn mst ni> "ht mu ufUh ddl Aq;u rsltgt fuU rNFh bltunthe mt=go fUe Axt rcFuh hnu n> ylwvb tf]Ur;fU Axtyt mu gw fwkUzrdhe ltbfU vntr\zgt ctR mu =tR ytuh yoaktfUth r:r; b ViUe n> fwkUzrdhe fUe Rl vntr\zgt fuU leau 63 Atuxu-c\zu sil bkr=ht fUt Wst mbqn =]rxdtuah ntu hnt ni ;tu vntr\zgt fuU Qvhe ; vh yJr:; c\zu ctct (CdJtl ytr=lt:se) fUt bkr=h ni stu sl-sl fUe yt:tyt fUt fU cl dgt ni> CdJtl ytr=lt:se fUe mkJ; 1700 b r;rX; 15 VwUx Qae gn v=Tbtml cwyt v:h fUe vtMtK r;bt ni> bnthtst Atmt tht Rm r;bt fUt seKtuoth mkJ; 1700 b fUhtgt dgt :t> c\zu ctct (ytr=lt:se) fUe Rm r;bt fuU cthu b slbtlm b btg;t CdJtl bntJeh fuU ltb mu ni> J;w;& gn r;bt :b ;e:fUh CdJtl ytr=lt:se fUe ni> Rm r;bt fuU =tult ytuh 12 VwUx Qae CdJtl vtJolt: fUe r;btY n>

1500 JMo vwhtle Rm r;bt fUt bntb;fUtrCMufU Rm m=e fUt ytirfUfU dtihJbge ylwXtl ni> Rm bntb;fUtrCMufU mbthtun fuU yJmh vh =tu tF mu yr"fU sil tw Ctd u hnu n rsn ytJtm, Ctusl, vtle ytr= fUe mwrJ"tY gtvfU v mu Wv" fUhtRo st hne n> ytJtm nu;w 400 YfU\z Cqrb vh 10 ytJtmeg ldh cltY st hnu n> =btun mu fwkUzvwh fuU rY rJNuM cmt fUe gJ:t fUe dRo ni> Rl cmt vh fwkUzvwh fuU ctct fuU rat Gut fuU JiCJ fUe fUntle fUn hnu n> 21 mu 27 VUhJhe ;fU alu Jtu Rm bntb;fUtrCMufU ytih dsh: bntumJb 21 VUhJhe fUtu ytatgo rlbktK, 22 fUtu dCo fUgtKfU fUe vqJo rf{Ugt, 23 fUtu dCo fUgtKf, 24 fUtu sb fUgtKfU, 25 fUtu ;v fUgtKfU, 26 fUtu ttl fUgtKfU ytih 27 VUhJhe fUtu btuG fUgtKfU fuU mt: dsh: bntumJ fUt ytgtusl ntudt> RmfuU yr;rh 22, 23, 24, 25 YJk 26 VUhJhe fUtu mqgtuo=g fuU mt: bntb;fUtrCMufU fUt ytgtusl ntudt> 21 mu 27 VUhJhe ;fU mtkf]Ur;fU fUtgof{Ub Ce ntdu>

gn tael mkv=t mlT 1998 b scvwh b ytY rJltNfUthe CqfUv mu Gr;d{; ntu dRo :e> Gut fuU ylufU bkr=ht b =hth Wvt ntu dRo :> c\zu ctct fUe yt:t, rJJtm J Cr ;:t yr;Ng mu gw Rm Yur;ntrmfU r;bt fUtu Rm ;hn fuU tf]Ur;fU fUtuvt mu catlu fuU rYCqfUvhtu"e ;fUlefU fUtu gtl b hFfUh YfU rJNt rsltg fUt rlbtoK rfUgt st hnt ni> 8.66 rhxh fuU vh ntulu Jtu Cqrb fUvl mu Ce fUtuRo Gr; va vtlt mkCJ ln ntudt> Cq-dCo Ntrtgt, Jt;wrJ=t ytih Rkserlght fuU mngtud mu gn bkr=h mebx fUtkf{Uex fuU :tl vh tael vr; mu cltgt st hnt ni> rlbtoKt"el bkr=h fUe kctRo 190, ati\ztRo 85 ;:t QatRo 108 VwUx hFe dRo ni> gn rJNt bkr=h dCd 5 JMo fUe yJr" b clfUh ;igth ntu mfuUdt>

mtk=trgfU m=TCtJ J st;eg YfU;t fuU ylwvb t fU b ;=e ntu awfuU fwkUzvwh b tw c\zu ctct fUe bltunthe r;bt fuU =Nol fUh ytrbfU ygw:tl fUe r=Nt b yd{mh ;tu ntu;u ne n mt: b bltufUtblt vqKo ntulu fuU v b Ce gn Gut rJgt; ntu;t st hnt ni>sil =Nol fuU NtJ; mk; ytatgo e rJtmtdhse fuU mtrtg lu Gut fUe dr; ytih WmfuU JiCJ fUtu ytih Ce rlFth r=gt ni>