Kundalpur Tirth
Damoh

Home

Kundalpur history:

Kshetra History:
Legends
Evidence
B. Mahendra Kirti
Bhagbali Pande
Bade Baba
Recent
Chhatrasal

Images:
Bade Baba
Map: Garhakota, Damoh, Patera
Photos From JainPilgrimage:
Bade Baba
Yaksh Gomukh
Chakreshvari Devi
Charan: Shridhar Swami
Meru: Bhattarak Mahendrakirti
Mahamastakabhishek News
English:
Central chronicle
Hindi:
Naidunia
Navbharat
Bhaskar
special postal

Kundalpur sites:
From Jain Tirth
From JainPilgrimage
Jain Pilgrimage

Related sites:
A. Vidyasagarji
A. Pravachan
Damoh city & District.